Studium Dealerów Rynków Finansowych

advertisement
Studium Dealerów Rynków Finansowych
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych. W szczególności będziesz
potrafił:
zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać
podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich
pochodnych
wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych
oraz operacji instrumentów pochodnych
opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters,
najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez
Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie
kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Komu polecamy szkolenie?
Dealerom bankowym z krótkim stażem (do 3 lat)
Specjalistom zatrudnionym przez partnerów banków - uczestników rynków finansowych w
przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
Osobom, przygotowującym się do podjęcia zawodu dealera rynków finansowych
Jak przebiegają zajęcia?
Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z
sesji odbywa się w siedzibie i z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i
soboty, średnio co 2 tygodnie (8 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.
Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za
pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku
np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć
Kto prowadzi szkolenie?
Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków
finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.
Strona 1 z 3
BLOK OGÓLNY:
Zawód dealera bankowego
Etyka zawodowa dealera
ACI i ACI Polska
Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)
Wstęp do rynków finansowych
Definicja i podział rynków finansowych
Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Teoria wartości pieniądza w czasie
Przepływy gotówkowe w czasie
Wartość bieżąca i przyszła
Procent prosty i składany
Składanie wewnątrzokresowe
Wartość bieżąca netto
Wewnętrzna stopa zwrotu
Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
Baza odsetkowa
Krzywa dochodowości
Analiza danych makroekonomicznych
BLOK SPECJALISTYCZNY:
Rynek pieniężny
Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje,
kwotowania, kalkulacje
Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru - analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki
przeszacowania i metody zarządzania luką)
Bank centralny na rynku pieniężnym
Arbitraż rynku pieniężnego
Rynek obligacji
Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
Podstawowe typy obligacji - definicje, kalkulacje, kwotowania
Produkty pochodne - definicje, kalkulacje, kwotowania
Arbitraż na rynku obligacji
Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki okresowości i
metody zarządzania luką)
Instrumenty pochodne na rynku obligacji
Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
Rynek walutowy
Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
Kurs walutowy
Ryzyko kursowe
Podstawowe instrumenty rynku dewizowego - definicje, kalkulacje, kwotowania
Strona 2 z 3
Rozliczanie operacji rynku pieniężnego, dewizowego i obligacji
Back Office w banku komercyjnym
Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych oraz
operacji instrumentów pochodnych
Reklamacja w procesie rozliczeniowym
Rynki instrumentów pochodnych
Opcje i strategie opcyjnie
Kredytowe transakcje terminowe
Instrumenty rynków towarowych
Sesja Reuters
Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 93 godz. dydaktyczne
Cena: 5890 zł zł netto, VAT zwolniony
5990 zł zł netto przy płatności w ratach, VAT zwolniony
Termin: 20.10.2017 - 24.03.2018
Strona 3 z 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download