Plan wynikowy realizacji informatyki w zakresie rozszerzonym w

advertisement
Wymagana wiedza i umiejętności
Klasa III
Szkoła: Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie
Prowadzący: Roman Różański
Kostrzyn, wrzesień 2015
1|Strona
ARKUSZ KALKULACYJNY
Lp.
Temat lekcji
Liczba
godzin
Wiedza i umiejętności
podstawowe
zna budowę arkusza;
1.
Budowa arkusza
kalkulacyjnego
i podstawowa
jego własność
wprowadza do komórek dane
liczbowe i teksty, poprawia dane,
kasuje dane;
1
zna podstawową własność arkusza;
rozszerzające
omawia możliwości arkusza
kalkulacyjnego i wskazuje przykłady jego
zastosowania;
tworzy formuły wykonujące trudniejsze
obliczenia;
tworzy proste formuły, w których
używa adresów komórek;
zapisuje dokument arkusza
kalkulacyjnego w pliku
2.
Adresowanie
względne
1
kopiuje formuły, korzystając z
poznanych metod kopiowania, np.
mechanizmu Schowka;
realizuje prosty przykład
z wykorzystaniem adresowania
względnego
projektuje tabelę arkusza, stosując
poznane zasady wprowadzania
informacji i formatowania komórek;
3.
Projektowanie
tabeli w arkuszu
kalkulacyjnym
2
stosuje proste funkcje arkusza
(suma, średnia);
wstawia i usuwa wiersze (kolumny);
potrafi zmienić format danych
liczbowych, np. na liczbę z dwoma
miejscami po przecinku
4.
5.
6.
Zastosowanie
arkusza do
kalkulacji
wydatków
Zastosowanie
adresowania
mieszanego
Prezentacja
danych w postaci
wykresu
wykonuje prostą kalkulację wydatków,
projektując tabelę i tworząc formuły
z wykorzystaniem adresowania
bezwzględnego;
2
potrafi zmienić szerokość kolumn i
wysokość wierszy;
wyjaśnia na różnych przykładach zasadę
adresowania względnego;
opracowuje i realizuje w arkuszu przykład
obliczeń np. z fizyki lub matematyki
– z wykorzystaniem adresowania
względnego
zna i stosuje różne typy danych:
tekstowe, liczbowe, waluty, procentu,
daty i potrafi podać przykłady ich
zastosowania;
stosuje zaawansowane sposoby
formatowania komórek, np.
wyrównywanie w pionie
potrafi samodzielnie zastosować adres
bezwzględny, gdy jest to konieczne w
danej formule;
zna wykładniczy sposób zapisu liczb i ich
odwzorowania w arkuszu
rozumie zasadę wprowadzania do
komórek długiego tekstu i dużych
liczb
potrafi, według wskazówek
nauczyciela, zastosować w formule
adresowanie mieszane;
1
rozróżnia i rozumie różne zasady
adresowania oraz potrafi je odpowiednio
zastosować w obliczeniach
rozróżnia linie siatki od obramowania;
drukuje tabelę przygotowaną w
arkuszu
2
zna ogólne zasady przygotowania
wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;
podaje przykłady różnych typów
wykresów;
przygotowuje wykres dla jednej (lub
dwóch) serii danych;
potrafi dobrać odpowiedni typ wykresu do
danych i wyników;
zna zasady doboru typu wykresu do
danych i wyników;
zna i stosuje zasady konstrukcji wykresu
ilustrującego kilka serii danych
dodaje do wykresu tytuł, legendę,
etykiety danych
osadza tabelę arkusza w tekście i
poprawia ją po osadzeniu;
7.
Wstawianie tabel
i wykresów do
dokumentów
tekstowych
2|Strona
2
stosuje (z pomocą nauczyciela)
mechanizm OLE do wstawienia tabeli
i wykresu do tekstu;
wie, jak wstawić tabelę jako nowy
obiekt do dokumentu tekstowego
stosuje różne mechanizmy połączenia
i osadzania obiektów w arkuszu
kalkulacyjnym;
świadomie dobiera wybraną metodę
wstawiania obrazu do tekstu
8.
9.
10.
Projekt grupowy
1
Zastosowanie
arkusza
kalkulacyjnego
w szkole
2
Sprawdzian
1
współpracuje w grupie, wykonując
samodzielnie zadania szczegółowe
potrafi pełnić funkcje koordynatora grupy;
wykonuje w arkuszu proste
obliczenia z dziedziny fizyki,
matematyki, geografii, np. tworzy
tabelę do obliczenia współrzędnych
dowolnej funkcji liniowej i tworzy
odpowiedni wykres;
potrafi samodzielnie opracować tabelę
realizującą obliczenia z zakresu fizyki,
matematyki czy geografii; ilustruje dane i
wyniki odpowiednio dobranymi wykresami
opisuje zasady pracy grupowej przy
tworzeniu dokumentów złożonych
i ilustrowanych wykresami
tworzy, zależnie od danych, różne
typy wykresów: XY (punktowy),
liniowy i kołowy
–
–
BAZY DANYCH
Lp.
Temat lekcji
Liczba
godzin
Wiedza i umiejętności
podstawowe
zna podstawowe pojęcia baz
danych (tabela, rekord, pole)
1.
Podstawowe
operacje
wykonywane
w bazie danych
podaje przykłady zbiorów informacji
które mogą być gromadzone w
bazach danych
2
wykonuje podstawowe operacje w
przykładowej bazie danych
(porządkuje rekordy, wprowadza
nowe, usuwa niepotrzebne,
wyszukuje informacje);
rozszerzające
omawia możliwości programów do
projektowania baz danych, podając
przykłady;
wyszukuje informacje w bazach danych,
dobierając dowolne złożone kryterium;
rozumie różnicę między wynikiem
wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z
wykorzystaniem opcji Edycja/Znajdź
i z użyciem zapytania
w zapytaniach stosuje proste
kryterium wyboru (dotyczące
jednego lub dwóch pól)
wie, jaka jest rola formularza i
raportu w bazach danych;
2.
Tworzenie
formularzy
i raportów
2
aktualizuje dane i wprowadza nowe,
korzystając z gotowego formularza;
drukuje raport z wybranymi
rekordami z bazy
zna zasady przygotowania
korespondencji seryjnej i etykiet
adresowych;
3.
Korespondencja
seryjna i etykiety
adresowe
2
wstawia do dokumentu tekstowego
pola bazy danych i pobiera dane z
przygotowanej wcześniej bazy
danych;
wykorzystuje znane mechanizmy, aby
wstawić do projektu formularza obiekty
graficzne;
projektuje samodzielnie formularz i
raport;
potrafi skorzystać z tego samego raportu
do wydrukowania danych na podstawie
różnych zapytań
potrafi dobrać odpowiednio parametry
przygotowania etykiet i wydruku, aby
umożliwić wydruk na danych kopertach
czy specjalnym papierze
drukuje listy i etykiety adresowe dla
wybranych rekordów
zna zasady przygotowania prostej
bazy danych;
4.
Tworzenie bazy
danych
2
tworzy prostą bazę danych
składającą się z jednej tabeli
(zgodnie z poleceniami w
ćwiczeniu);
potrafi samodzielnie zaprojektować
poprawną strukturę bazy danych na
wybrany przez siebie temat, w tym ustalić
pola, zaprojektować formularz,
zaplanować odpowiednie zapytania i je
utworzyć oraz odpowiedni raport;
wie, co to jest relacyjna baza danych
3|Strona
projektuje formularz, wprowadza
dane, tworzy zapytania i raporty;
wyszukuje informacje
w multimedialnej bazie danych
zna ogólne zasady projektowania
systemów informatycznych
5.
Na czym polega
projektowanie
systemów
informatycznych?
1
zna zasady pracy grupowej i
współpracuje w grupie, wykonując
samodzielnie zadania szczegółowe
6.
Sprawdzian
1
–
podaje przykłady systemów
informatycznych z otoczenia i wyjaśnia
ich zastosowanie;
potrafi pełnić funkcję koordynatora grupy
–
ELEMENTY ALGORYTMIKI
Lp.
Temat lekcji
Liczba
godzin
Wiedza i umiejętności
podstawowe
zna etapy rozwiązywania problemu
(zadania);
zna pojęcie algorytmu;
określa dane do zadania oraz wyniki;
1.
Opis problemu
i przedstawienie
sposobu jego
rozwiązania w
postaci graficznej
zapisuje prosty algorytm liniowy w
postaci listy kroków;
2
zna podstawowe zasady prezentacji
algorytmów w postaci schematów
blokowych (zna podstawowe bloki
potrzebne do budowania schematu
blokowego);
rozszerzające
potrafi napisać specyfikację dowolnego
zadania;
potrafi samodzielnie zapoznać się
z programem edukacyjnym
przeznaczonym do konstrukcji
schematów blokowych;
zapisuje prosty algorytm liniowy (np.
suma dwóch liczb) w postaci programu
komputerowego (np. w języku Turbo
Pascal)
buduje prosty (liniowy) schemat
blokowy, korzystając z programu
edukacyjnego
2.
Jak realizować
sytuacje
warunkowe?
określa sytuacje warunkowe, tj. takie,
które wyprowadzają różne
wyniki – zależnie od spełnienia
narzuconych warunków;
1
analizuje schemat blokowy algorytmu
z rozgałęzieniami;
buduje schemat blokowy algorytmu, w
którym wystąpią złożone sytuacje
warunkowe;
zapisuje algorytm z warunkiem prostym
w postaci programu komputerowego (np.
w języku Turbo Pascal)
buduje schemat blokowy algorytmu z
warunkiem prostym, korzystając z
programu edukacyjnego
wie, na czym polega iteracja;
3.
Na czym polega
iteracja?
1
analizuje algorytmy, w których
występują powtórzenia i określa, od
czego zależy liczba powtórzeń;
buduje schemat blokowy algorytmu
iteracyjnego, korzystając z programu
edukacyjnego
4.
Na czym polega
programowanie?
4|Strona
1
omawia, korzystając ze schematów
w podręczniku (rys. 1 i 2, str. 219),
proces kompilacji, uruchomienia i
wykonania programu
komputerowego napisanego w
języku wysokiego poziomu
rozróżnia pojęcia iteracja i pętla;
określa, kiedy może nastąpić zapętlenie
w algorytmie iteracyjnym i potrafi temu
zapobiec;
buduje schemat blokowy trudniejszego
algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu
Euklidesa, korzystając z programu
edukacyjnego
wyjaśnia zasady programowania
i kompilowania oraz wie, jak są
pamiętane wartości zmiennych;
rozróżnia kompilację od interpretacji;
wskazuje różnicę między językiem
wysokiego poziomu a językiem
wewnętrznym
5.
6.
Na czym polega
modelowanie?
Zapisywanie
algorytmów
w postaci procedur
w Logo
1
3
omawia, korzystając z gotowego
przykładu, np. modelu rzutu kostką
sześcienną do gry, na czym polega
modelowanie;
wykonuje trudniejszy model, korzystając
z arkusza kalkulacyjnego, języka
programu lub odpowiedniego programu
edukacyjnego;
wykonuje prosty model, np. rzutu
monetą, korzystając z arkusza
kalkulacyjnego
obserwuje zachowanie modelu i wyciąga
odpowiednie wnioski
pisze proste programy w Logo,
używając podstawowych poleceń,
wyjaśnia, na czym polega
programowanie strukturalne oraz
znaczenie stosowania procedur;
definiuje procedury w Logo z
parametrami i bez parametrów oraz
wywołuje je;
rozróżnia parametry formalne i
aktualne;
tworzy złożone projekty w Logo,
samodzielnie zapoznając się z
dodatkowymi możliwościami tego
programu
realizuje prostą sytuację warunkową i
iterację w Logo
podaje przykłady problemów z
matematyki, w których występuje
rekurencja;
7.
Na czym polega
rekurencja?
1
omawia przykłady „zjawisk
rekurencyjnych” występujących w
życiu codziennym;
wskazuje na przykładach różnicę między
rekurencją a iteracją;
definiuje trudniejsze procedury
rekurencyjne
w Logo, np. tworzące fraktale
definiuje prostą procedurę
rekurencyjną w Logo;
analizuje gotowy schemat blokowy w
ELI, realizujący procedurę
rekurencyjną
8.
Sprawdzian
5|Strona
1
–
–
Download