wykaz materiałów konferencyjnych

advertisement
WYKAZ MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH
SKN Progress działa już od ponad 10 lat, a głównym elementem naszej działalności
jest organizacja corocznych konferencji. Każdy z kongresów traktował o aktualnych w
danym momencie przemianach gospodarki i sytuacji ekonomicznej. Owocem tych
spotkań, oprócz pouczających prelekcji, są zgromadzone przez nas materiały
konferencyjne.
Poniżej zamieszczamy listę prac, które chcielibyśmy udostępnić szerszemu gronu.
Niestety nie są one dostępne w wersji elektronicznej, więc zainteresowanych prosimy
o kontakt [email protected] , a my postaramy się znaleźć dogodny termin,
by je Wam przekazać.
LISTA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH:
1. Nowe prawo o obligacjach-nowe możliwości pozyskiwania kapitału.

Obligacje przychodowe-polskie rozwiązania ustawowe.

Zmiany w regulacjach i ustalaniu cen w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Planowanie finansowe i rachunkowość w sektorze komunalnym.

Przygotowanie obligacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Ekonomiczne możliwości wykorzystania obligacji.

Obligacje przychodowe w praktyce międzynarodowej.

Praktyka polskiego rynku obligacji.

Perspektywy rozwoju rynku obligacji w Polsce.
2. Źródła i znaczenie właściwej informacji w podejmowaniu decyzji.

Źródła informacji o sytuacji finansowej w firmach.

Oczekiwania inwestorów wobec polityki informacyjnej firm.

Czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez rady nadzorcze.

Informacje niezbędne do podejmowania decyzji prze zarządy firm.

Ocena jakości sprawozdań finansowych.
3. Debiut i rozwój firmy, projekty inwestycyjne
4. Spotkanie klubu polskiej rachunkowości.
5. Standardy
profesjonalnego
międzynarodowa.
finansowania
kontroli
wewnętrznej-praktyka
 Efektywne sterowanie i wykorzystanie kontroli wewnętrznej.
 Zarządzanie departamentem kontroli wewnętrznej.
 Standardy kontroli wewnętrznej.
 Wykorzystywanie systemu informatycznego dla potrzeb kontroli wewnętrznej.
 Wykrywanie i zabezpieczanie się przed nadużyciami i nieprawidłowościami.
 Potrzeba i znaczenie kontroli wewnętrznej.
6. Nowe regulacje rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości
 Nowe regulacje rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardów
rachunkowości.
 Leasing w ustawie o rachunkowości i międzynarodowych standardach
rachunkowości.
 Odroczony
podatek
dochodowy
w
ustawie
o
rachunkowości
i
międzynarodowych standardach rachunkowości.
 Cash flow w ustawie o rachunkowości i międzynarodowych standardach
rachunkowości.
 Inwestycje, w tym instrumenty finansowe w ustawie o rachunkowości i
międzynarodowych standardach rachunkowości.
 Fuzje i przejęcia finansowe w ustawie o rachunkowości i międzynarodowych
standardach rachunkowości.
 Kontrakty długoterminowe w ustawie o rachunkowości i międzynarodowych
standardach rachunkowości.
 Międzynarodowe standardy rachunkowości w interpretacji IASC.
 Projekty w opracowaniu IASC.
 Podsumowanie realizacji i obowiązków w raportach śródrocznych spółek
publicznych.
7. E-banking, e-commerce, plastykowy pieniądz.
8. Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości
 Potrzeba i cel wprowadzenia zmian w regulacjach rachunkowości w Polsce.
 Kierunki harmonizacji rachunkowości w świecie.
 Nadrzędne zasady rachunkowości oraz kryteria jakościowe sprawozdań
finansowych.
 Zmiany w zasadach wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku
finansowego.
 Zmiany w zakresie ujawnień i prezentacji sprawozdań finansowych.
 Instrumenty finansowe - zmiany w zakresie wyceny i prezentacji.
 Rozliczanie kontraktów długoterminowych a wynik finansowy.
 Zmiany dotyczące połączeń spółek.
 Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych
 Leasing finansowy i operacyjny a wynik finansowy.
 Zmiany w zasadach sporządzania sprawozdań z przepływów pieniężnych.
 Konsolidacja sprawozdań finansowych.
 Zmiany w zakresie podatku odroczonego.
9. Żądza pieniądza.
10. Nowoczesny konsulting
11. Konsorcja i holdingi w polskich realiach gospodarczych
Download