program kierunku prawo

advertisement
PROGRAM KIERUNKU PRAWO
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
ROK I
ROK II
Semestr zimowy (I)
Moduł teoretyczno-prawny cz.1
Prawoznawstwo
Logika prawnicza
Moduł historyczno-prawny cz.1
Prawo rzymskie I
Powszechna historia prawa
Moduł ogólnoakademicki cz.1
Metodyka studiów i badań
Wychowanie fizyczne
Moduł języków obcych cz.1 *
Język obcy I
Semestr zimowy (III)
Moduł prawa konstytucyjnego cz.1
Prawo konstytucyjne I (wstęp)
Moduł prawa cywilnego
materialnego I cz.1
Prawo cywilne I (część ogólna)
Moduł prawa karnego
materialnego cz.1
Prawo karne I (nauka o ustawie
karnej i przestępstwie)
Moduł prawa administracyjnego
materialnego cz.1
Prawo administracyjne I (ustrojowe)
Moduł prawa międzynarodowego
i Unii Europejskiej cz.1
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo instytucjonalne UE
Moduł prawa cywilnego
materialnego II cz.1
Prawo cywilne III (zobowiązania)
Moduł prawa karnego
procesowego cz.1
Postępowania karne I (prawo karne
procesowe - zagadnienia ogólne)
Moduł kierunkowy I cz.1
Przedmiot kierunkowy 1-1
Przedmiot kierunkowy 1-2
Semestr letni (IV)
Semestr letni (VI)
Moduł teoretyczno-prawny cz.2
Doktryny polityczno – prawne
Moduł prawa konstytucyjnego cz.2
Prawo konstytucyjne II (system rządów)
Moduł historyczno-prawny cz.2
Prawo rzymskie II
Historia prawa polskiego
Moduł prawa cywilnego
materialnego I cz.2
Prawo cywilne II (prawo rzeczowe)
Moduł ogólnoakademicki cz.2
Metodyka pracy akademickiej
Zajęcia e-learning
Moduł prawa karnego
materialnego cz.2
Prawo karne II (nauka o karze
i poszczególnych przestępstwach)
Moduł języków obcych cz.2 *
Język obcy II
Semestr zimowy (V)
Moduł języków obcych cz.1 *
Język obcy III
Semestr letni (II)
Moduł nauk
humanistyczno-społecznych
Filozofia
Psychologia
ROK III
Moduł prawa administracyjnego
materialnego cz.1
Prawo administracyjne II (materialne)
Moduł języków obcych cz.2 *
Język obcy IV
OBSZAR OGÓLNY
* (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski)
ROK IV
ROK V
Semestr zimowy (VII)
Semestr zimowy (IX)
Moduł prawa cywilnego
procesowego cz.1
Postępowanie cywilne I
Moduł kierunkowy III cz.1
Przedmiot kierunkowy 3-1
Przedmiot kierunkowy 3-2
Moduł prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych cz.1
Prawo pracy I (indywidualne)
Moduł kierunkowy IV cz.1
Przedmiot kierunkowy 4-1
Przedmiot kierunkowy 4-2
Moduł prawa handlowego cz.1
Prawo handlowe I (prawo polskie)
Moduł specjalizacyjny cz.1
Przedmiot specjalizacyjny 1
Przedmiot specjalizacyjny 2
Moduł prawa gospodarczego
i finansowego cz.1
Prawo gospodarcze publiczne
Moduł seminaryjny cz.1
Seminarium magisterskie I
Moduł kierunkowy II cz.1
Przedmiot kierunkowy 2-1
Przedmiot kierunkowy 2-2
Semestr letni (VIII)
Semestr letni (X)
Moduł prawa międzynarodowego
i Unii Europejskiej cz.2
Prawo materialne UE
Moduł prawa cywilnego
procesowego cz.2
Postępowanie cywilne II
Moduł kierunkowy III cz.2
Przedmiot kierunkowy 3-3
Przedmiot kierunkowy 3-4
Moduł prawa cywilnego
materialnego II cz.2
Prawo cywilne IV
(spadki i prawo rodzinne)
Moduł prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych cz.2
Prawo pracy II (zbiorowe
i ubezpieczeń społecznych)
Moduł kierunkowy IV cz.2
Przedmiot kierunkowy 4-3
Przedmiot kierunkowy 4-4
Moduł prawa karnego
procesowego cz.2
Postępowania karne II
(przebieg procesu karnego)
Moduł prawa handlowego cz.2
Prawo handlowe II
(umowy handlowe)
Moduł prawa administracyjnego
procesowego
Postępowanie administracyjne
i sądowo-administracyjne
Moduł kierunkowy I cz.2
Przedmiot kierunkowy 1-3
Przedmiot kierunkowy 1-4
Moduł prawa gospodarczego
i finansowego cz.2
Prawo finansów publicznych
Moduł specjalizacyjny cz.2
Przedmiot specjalizacyjny 3
Przedmiot specjalizacyjny 4
Moduł seminaryjny cz.2
Seminarium magisterskie II
Moduł kierunkowy II cz.1
Przedmiot kierunkowy 2-3
Przedmiot kierunkowy 2-4
OBSZAR KIERUNKOWY
OBSZAR SPECJALIZACYJNY
MODUŁY KIERUNKOWE
PROGRAM KIERUNKU PRAWO
do wyboru 1 z 2
PRAWO KONSTYTUCYJNE
do wyboru 1 z 2
do wyboru 2 z 4
PRAWO CYWILNE
PRAWO KARNE PROCESOWE
Tworzenie prawa
Trybunał Konstytucyjny i inne
organy ochrony prawnej
Konstytucyjne podstawy stosunków
państwo-Kościół w Polsce
Głowa Państwa a system rządów
w Polsce - historia i współczesność
Prawo turystyczne
Prawo spółdzielcze
Prawo ochrony konsumenta
Prawo umów w orzecznictwie
sądowym
Prawo karne międzynarodowe
Postępowania karne szczególne
Postępowanie w sprawach nieletnich
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO KARNE
Prawo budowlane
Kontrola państwowa
Postępowanie egzekucyjne
w administracji
Pisma procesowe w sprawach
administracyjnych
System prawa podatkowego
Nadzór korporacyjny
Partnerstwo publiczno-prywatne
Regulacja sektorów infrastrukturalnych
Kazusy z prawa karnego - warsztaty
Prawo karne wykonawcze
Prawo karne skarbowe
Prawo wykroczeń
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO CYWILNE PROCESOWE
Prawo prywatne międzynarodowe
Postępowanie cywilne nieprocesowe
Prawo upadłościowe i naprawcze
Postępowanie cywilne - warsztaty
KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA
Kryminalistyka
Kryminologia
Medycyna sądowa
Psychiatria sądowa
MODUŁY SPECJALIZACYJNE
PROGRAM KIERUNKU PRAWO
do wyboru 1 z 17
MODUŁ PRAWA SĄDOWEGO
Prawo o ruchu drogowym
Pisma procesowe w sprawach karnych
Prawo o adwokaturze
Prawo o ustroju sądów powszechnych
i prokuraturze
MODUŁ PRAWA LOTNICZEGO
Międzynarodowe publiczne
prawo lotnicze
Międzynarodowe prywatne
prawo lotnicze
Badanie wypadków lotniczych
Żegluga powietrzna
MODUŁ PRAWA EUROPEJSKIEGO
Ochrona praw podstawowych w UE
Harmonizacja prawa państw
członkowskich UE
Case law Unii Europejskiej
Przestrzeń Bezpieczeństwa
Wolności i Sprawiedliwości
MODUŁ PRAWA KORPORACYJNEGO
Specyfika działalności korporacji
międzynarodowych
Zarządzanie problematyką prawną
w korporacjach międzynarodowych
Globalizacja porządków prawnych
i jej wpływ na działalność korporacji
międzynarodowych
Fuzje, przejęcia, sprzedaże
i restrukturyzacje przedsiębiorstw
MODUŁ PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII
Prawo własności intelektualnej
Prawo telekomunikacyjne
Świadczenie usług drogą elektroniczną
Ochrona prywatności i danych
osobowych
MODUŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Prawo zamówień publicznych
Prawo telekomunikacyjne
Środki ochrony prawnej
w zamówieniach publicznych
Procedury kontrolne
w zamówieniach publicznych
MODUŁ PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Prawo telekomunikacyjne
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych
Regulowanie rynku
telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
MODUŁ PRAWA FARMACEUTYCZNEGO
Organizacja prawna obrotu
produktami leczniczymi
Reglamentacja prawna obrotu
detalicznego produktami leczniczymi
Reklama i komunikaty o produktach
leczniczych
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
MODUŁ PRAWA NIERUCHOMOŚCI
Prawo nieruchomości I
Księgi wieczyste i hipoteka
Prawo nieruchomości II
Opodatkowanie obrotu
nieruchomościami
MODUŁ PRAWA MEDYCZNEGO
Prawo zdrowia publicznego
Prawa pacjenta
Odpowiedzialność cywilna
i karna w medycynie
System ochrony zdrowia
w Unii Europejskiej
MODUŁ PRAWA FUZJI I PRZEJĘĆ
Regulacja prawna fuzji i przejęć spółek
Transgraniczne łączenie spółek
Podatkowe i rachunkowe aspekty
fuzji i przejęć
Kontrola fuzji i przejęć w prawie
ochrony konkurencji
MODUŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO
Aksjologia (cele) prawa
energetycznego
Organizacja rynku energii
elektrycznej i paliw
Regulacja prokonkurencyjna
w sektorze energetycznym
Postępowanie w sprawach
z zakresu regulacji energetyki
MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO
Opodatkowanie dochodu
w prawie polskim
Postępowanie podatkowe
Podatek VAT
Podatki lokalne
MODUŁ PRAWA SPORTOWEGO
Wprowadzenie do prawa sportowego
Prawo cywilne w sporcie
Ochrona praw i interesów uczestników oraz
organizatorów rywalizacji sportowej
Aspekty prawne organizacji masowych
imprez sportowych
MODUŁ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
Udział nauk medycznych w zwalczaniu
przestępczości
Metody zwalczania przestępczości
Etiologia kryminalna
Aspekty prawne organizacji masowych
imprez sportowych
MODUŁ PRAWA MEDIÓW
Prawo prasowe
Informacja publiczna i ochrona informacji
Radiofonia i telewizja
Prawo reklamy
MODUŁ PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Prawo ochrony środowiska
Prawo ochrony przyrody
Administracja ochrony środowiska
Ustawa o odpoadach
Download