7. Monopol

advertisement
MONOPOL
dr Sylwia Machowska - Okrój
MONOPOL PEŁNY
(absolutny, czysty, doskonały) to forma
rynku wykluczająca wszelką konkurencję –
produkcja zdominowana jest przez jedno
przedsiębiorstwo, a wytwarzany produkt nie
ma bliskich substytutów. Monopolista
kształtuje cenę produktu – jest cenodawcą.
DąŜąc do maksymalizacji zysku manipuluje
rozmiarami produkcji i nagina zachowania
konsumentów do swoich interesów.
ZałoŜenia modelu
• Produkty jednorodne lub zróŜnicowane
• Brak moŜliwości wejścia na rynek do
działalności opanowanej przez monopol
pełny
• Jeden sprzedający, wielu kupujących
• Doskonała informacja o rynku
Krzywa popytu i przychodu krańcowego w
monopolu
P
MR
MC
MR = P
MR
0
D=AR=P
X
Produkcja w monopolu.
P,MR
Popyt
elastyczny
MR
0
Monopol będzie produkował tylko na
odcinku popytu elastycznego
D=AR
X
TR charakterystyczny dla monopolu
TR
TR
X
TR max
Maksymalizacja
przychodu
P,MR
Popyt
elastyczny
Edp = -1
MR
0
Monopol będzie produkował tylko na
odcinku popytu elastycznego
D=AR=P
X
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach monopolu
P,MR
MC
MC
MC = MR
E
MR
0
XE
D=AR = P
X
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach monopolu
P,MR
MC,ATC
MC
Pm
R
ATC
AVC
E
MR
0
XE
D=AR
X
Wynik ekonomiczny w monopolu
• Regułą w funkcjonowaniu monopolu jest
osiąganie zysku ekonomicznego – tzw.
zysku monopolowego – w krótkim, jak i w
długim okresie.
• W krótkim okresie jednak monopolista
moŜe tolerować takŜe zerowy zysk
ekonomiczny, a nawet przejściową stratę,
którą wyrówna z nawiązką zyskami
osiąganymi w długim okresie.
Wynik ekonomiczny w monopolu
w krótkim i długim okresie analizy
• S-R : 5 poziomów
zysk ekonomiczny, TR > TC
TR = TC
zysk normalny,
strata z kontynuacją produkcji, TC > TR > TVC
punkt zamknięcia (na granicy), TC > TR = TVC
strata zawieszenie produkcji, TC > TR < TVC
• L-R: zysk ekonomiczny
Pole przychodu całkowitego
P,MR
MC
MC
Pm
Cenę odczytujemy
z krzywej popytu
R
E
MR
0
X
D=AR=P
X
Pole kosztów całkowitych w monopolu
P,MR
MC,AC
MC
Pm
R
ATC
AVC
E
MR
0
XE
D=AR
X
Pole zysku
P,MR
MC,AC
MC
Pm
R
ATC
AVC
E
MR
0
XE
D=AR
X
Zysk ekonomiczny na układzie
wielkości przeciętnych i krańcowych
oraz układzie wielkości całkowitych
pole
odcinek
Wielki błąd
NA TAKIM RYSUNKU ZYSK NIE JEST POLEM
Jaki to wynik ekonomiczny
Optymalizacja wyniku ekonomicznego
Jak kaŜde przedsiębiorstwo maksymalizujące
zysk, monopolista wybiera taką wielkość
produkcji, przy której utarg krańcowy
zrównuje się z kosztem krańcowym.
• Monopolista sam ustala cenę, ale musi się
liczyć z tym, Ŝe po wyŜszej cenie sprzeda
mniejszą ilość.
• Miarą siły monopolu jest nadwyŜka ceny
nad kosztem krańcowym.
TR
TC
TC
TR
X
MC
ATC
MC
ATC
MR
Maksymalizacja
zysku
D=P=AR
X
Monopol a konkurencja doskonała
• Przedsiębiorstwo na rynku konkurencji
doskonałej sprzedaje swój produkt po cenie
równej kosztowi krańcowemu
P = MR = MC
• Monopolista ustala taką cenę, która przewyŜsza
koszt krańcowy
P > MR = MC
Porównanie produkcji i ceny w monopolu z konkurencją doskonałą
P,MR
MC,ATC
MC
Pm
R
P
Punkt równowagi dla
konkurencji
doskonałej
poniewaŜ…
ATC
ATC
E
MR
0
XE
X
D=AR = P
X
= MR
Na rynku doskonale
W wyniku monopolizacji rynku……………..
konkurencyjnym firma byłaby
efektywna pod względem
P,MR
alokacyjnym poniewaŜ MC = P.
MC,ATC
MC
Punkt równowagi to punkt A.
Pm
W monopolu zaś P> MC.
Oznacza to, Ŝe konsument płaci
ATCwyŜszą od kosztu
cenę
niezbędnego do wytworzenia
dodatkowej jednostki produktu.
Punkt równowagi to punkt E.
R
A
P
ATC
E
MR
0
XE
X
D=AR = P
X
Pojawia się zatem tzw. nieefektywność alokacyjna
monopolu jest to pole figury ERA.
Porównanie produkcji i ceny w monopolu z konkurencją doskonałą
P,MR
MC,ATC
MC
Pm
R
ATC
Monopol produkuje
mniej i droŜej w
porównaniu do
konkurencji
doskonałej
ATC
E
MR
0
XE
D=AR = P
X
CO SIĘ STAŁO ROWANOWI ATKINSONOWI
PO WYKŁADZIE Z MIKRO?
Krzywa podaŜy w monopolu
• W warunkach monopolu nie istnieje
bezpośredni związek między wielkością
produkcji monopolu i jej ceną. W tym
wypadku MR ≠ P, P ≠ MC, zatem
producent nie moŜe reagować zmianą
wielkości produkcji na zmieniającą się
cenę. Nie istnieje więc w monopolu
krzywa podaŜy.
Siła monopolu
• Siłę monopolu mierzy się wykorzystując indeks Lernera.
1
IL =
Edp
Siła monopolu
• Dla konkurenta doskonałego, czyli dla
producenta nie dysponującego Ŝadną siłą
monopolową, indeks Lernera przyjąłby
wartość zerową.
• Im silniejsza pozycja rynkowa producenta
tym mniejsza elastyczność cenowa popytu
na wytwarzane przez niego dobro i tym
samym większa wartość indeksu Lernera.
Optymalizacja wyniku
ekonomicznego w monopolu
• Optymalizacja wyniku ekonomicznego
monopolu następuje w punkcie równowagi
producenta, czyli zrównania kosztu krańcowego
z przychodem krańcowym.
MC = MR
• Monopol optymalizując wynik ekonomiczny
podejmuje dwie decyzje: o wielkości produkcji
i cenie.
Maksymalizacja zysku na wielkościach przeciętnych i krańcowych
TR
P,
MR,
ATC
AVC,
MC
MC
ATC
AVC
P
MR
0
X
TC
WE
Czy ten zysk jest
optymalny?
Jakie decyzje w
zakresie wielkości
produkcji i ceny
powinien podjąć
monopolista by
zysk był
maksymalny?
D=AR=P
X
Minimalizacja straty na wielkościach przeciętnych i krańcowych
TR
P,
MR,
ATC
AVC,
MC
WE
ATC
MC
AVC
P
MR
0
TC
X
Czy ta strata jest
minimalna?
Jakie decyzje w
zakresie wielkości
produkcji i ceny
powinien podjąć
monopolista by
strata była
minimalna?
D=AR=P
X
Maksymalizacja zysku na
wielkościach całkowitych
TC
TR
TC
TR
X
Największa
odległość
między krzywą
TR a TC
mierzona w
pionie
świadczy o
największym
zysku.
Minimalizacja straty na
wielkościach całkowitych
TC
TR
TC
TR
X
Najmniejsza
odległość
między krzywą
TR a TC
mierzona w
pionie
świadczy o
najmniejszej
stracie.
Decyzje produkcyjne monopolu w
krótkim okresie
Kryterium decyzyjne
Decyzje przedsiębiorstwa
MC>MR
Koszt krańcowy przekracza
przychód krańcowy
MC=MR
Koszt krańcowy równy jest
przychodowi krańcowemu
Przedsiębiorstwo zmniejsza
produkcję i podnosi cenę
Optymalna wielkość produkcji
(produkcja nie ulega zmianie),
cena teŜ nie ulega zmianie
MC<MR
Koszt krańcowy jest mniejszy od Przedsiębiorstwo zwiększa
przychodu krańcowego
produkcję i obniŜa cenę
Decyzje produkcyjne monopolu w
krótkim okresie
MC
MC
MC<MR
MC>MR
P
D=AR=P
MR
X
MR
D=AR=P
Monopol a wolna konkurencja:
społeczny koszt monopolu
• Społeczny koszt monopolu przejawia się w
tym, Ŝe monopolista zmniejsza produkcję, a
zwiększa cenę.
• Monopolista nie jest zmuszony do
wprowadzania innowacji – hamowanie
postępu technicznego.
• Narzucanie innym podmiotom
gospodarczym niekorzystnych warunków
zawierania transakcji.
• Monopolista wykorzystując swoje
moŜliwości finansowe moŜe stosować
lobbing, np. w celu:
– zwiększenia barier wejścia
– ustawowego „wymuszenia” popytu
*lobbing (ang. od lobby ‘przekonywać posłów w
kuluarach’) polit. działanie wpływowej grupy
osób na rzecz danego regionu, grupy
społecznej, instytucji itp.
Przykłady monopolistów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polskie Koleje Państwowe
Poczta Polska
Telekomunikacja Polska
PKN Orlen
Polskie Linie Lotnicze LOT (powoli tracący pozycję
monopolisty)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Polskich Sieci Elektroenergetycznych (hurtowy przesył
energii)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Giełda Papierów Wartościowych
Microsoft
Przesunięcia popytu a równowaga monopolu
• Na rynku monopolowym moŜe się zdarzyć, Ŝe
nastąpi zmiana popytu a wielkość produkcji nie
ulegnie zmianie, choć zmieni się cena.
Wzrost popytu z D1 do D2
spowodował wzrost ceny
produktu z P1 do P2, lecz
punkt równowagi nie
uległ zmianie.
MC
P2
P1
MR2 MR1
X
D2
D1
Przesunięcia popytu a równowaga monopolu
• MoŜe się takŜe zdarzyć, Ŝe zmieni się wielkość
produkcji, a cena nie ulegnie zmianie.
Mimo spadku popytu z
D1 do D2 cena P1 nie
uległa obniŜeniu,
chociaŜ spadła
produkcja tego dobra z
X1 do X2.
MC
P1
MR2 MR1
X2 X1
D2
D1
RóŜnicowanie cen – dyskryminacja cen
• Do tej pory zakładaliśmy, Ŝe monopolista
wyznacza jednakową cenę dla kaŜdego
konsumenta.
• Jeśli elastyczności popytu nabywców
towaru są róŜne, to monopolista moŜe
zwiększyć zyski róŜnicując ceny dla
poszczególnych nabywców (rynków).
• RóŜnicowanie cen przez monopolistę nie
jest uzasadnione kosztami sprzedaŜy.
• Istnieją trzy stopnie róŜnicowania cen.
RóŜnicowanie cen
• Pierwszego stopnia
(doskonała segmentacja rynku – kaŜdy klient jako
odrębny segment, kaŜda jednostka towaru
sprzedawana jest po innej cenie)
• Drugiego stopnia
( w zaleŜności od wielkości sprzedaŜy (konsumpcji))
• Trzeciego stopnia
(w zaleŜności od elastyczności cenowej popytu)
RóŜnicowanie cen pierwszego
stopnia – róŜnicowanie doskonałe
• Cena równa się przychodowi krańcowemu
P = MR, w związku z tym krzywa popytu
D i krzywa MR pokrywają się.
• Przychód przeciętny spada wolniej niŜ cena, w
związku z tym krzywa AR znajduje się ponad
krzywą D.
• Z doskonałym róŜnicowaniem cen moŜemy się
spotkać, przykładowo na rynku usług, w sytuacji
gdy producent ma na tyle bliski kontakt z klientem,
Ŝe moŜe rozpoznać maksymalną cenę, jaką byłby
on skłonny za oferowaną usługę zapłacić i taką
właśnie cenę ustala.
• Przy doskonałym róŜnicowaniu cen wielkość
produkcji monopolu w punkcie równowagi ustala
się na poziomie identycznym z poziomem
produkcji jaki istniałby w konkurencji doskonałej.
• Istotna róŜnica polega jednak na tym, Ŝe w sytuacji
monopolu stosującego doskonałe róŜnicowanie cen
nie występuje nadwyŜka konsumenta. Monopolista
przechwytuje całą nadwyŜkę konsumenta.
Monopol doskonale róŜnicujący
ceny
MC
j.p.
P
Równowaga na
poziomie identycznym
z poziomem produkcji
AR jaki istniałby w
konkurencji
doskonałej.
D=P=MR
MR
X
x
D=P= AR
PRZYCHÓD CAŁKOWITY MONOPOLU
DOSKONALE RÓśNICUJĄCEGO CENY
W monopolu doskonale
róŜnicującym ceny
inaczej liczymy TR!
MC
TR powstaje z sumy pól
wszystkich cen.
AR
TR= 550+500+450+400+350= 2250
P=MR
RóŜnicowanie cen trzeciego stopnia
• O róŜnicowaniu cen trzeciego stopnia mówimy
wówczas, gdy monopolista działając w kilku
segmentach rynkowych stosuje w kaŜdym z
nich inną cenę tego samego produktu.
• W tym celu monopolista musi znać wskaźniki
elastyczności cenowej popytu na swój produkt
w kaŜdym z tych segmentów.
• Segmenty rynkowe są to grupy konsumentów
charakteryzujące się odmienną elastycznością
cenową popytu na dany produkt.
Przykład: Klub sportowy eksploatujący stadion piłkarski.
• Rynek na którym funkcjonuje ten klub moŜna
podzielić na dwa segmenty: męŜczyzn i kobiet.
• MęŜczyźni zgłaszają większe zapotrzebowanie na
bilety na mecze ligowe niŜ kobiety. Dlatego teŜ dla
kaŜdego poziomu ceny biletów popyt męŜczyzn
będzie mniej elastyczny niŜ popyt kobiet.
• Właściciel stadionu dąŜy do maksymalizacji zysku
w obu segmentach.
• W segmencie o niŜszym wskaźniku elastyczności
cenowej popytu zastosuje cenę wyŜszą niŜ w
segmencie o wyŜszej elastyczności cenowej
popytu.
RóŜnicowanie cen trzeciego stopnia, w
zaleŜności od cenowej elastyczności popytu
RóŜne ceny w
róŜnych
segmentach.
j.p
Segment
kobiet
Segment
męŜczyzn
Pm
Pk
MC = ATC
Dk
MRk
MRm
X
0
X
Dm
Im popyt
bardziej
elastyczny tym
cena niŜsza.
zysk
JAK PRZEBIEGA ELIMINACJA
KONKURENCJI?
Zadania
P
MR
5
j.p.
X
TR
TC
TFC
TVC
360
120
ATC
AVC
AFC
MC
4
5
7
WE
MC
ATC
12
9
7
5
D=AR=P
MR
X=30
X
P
MR
50
20
X
TR
TC
TFC
250
TVC
200
AVC
AFC
MC
4
20
10
WE
ATC
MC
60
j.p.
50
40
ATC
AVC
20
10
D=AR=P
MR
X=5
X
zadanie
Dana jest odwrócona funkcja popytu
P=340-0,8x i funkcja kosztów
TC=120 +100x. Zapisz funkcję zysku.
Zysk (Π) = TR-TC
Π= (340-0,8x)x-(120+100x)
Π= 340x-0,8x2 -120-100x
Π= -120+240x-0,8x2
Dziękuję za uwagę
Download