Magdalena Gulczyńska

advertisement
Ogólna charakterystyka struktur rynku wg rodzajów konkurencji
Cechy
Liczba firm
Konkurencja
Doskonała
Wiele
Produkt
Standaryzowany
Wpływ na
cenę
Bariery
wejścia
Struktur rynku
Konkurencja
Oligopol
Monopolistyczna
Wiele
Kilka
Monopol
Jedna
Zróżnicowany
Zróżnicowany lub Zindywidualizowany
Standardowy
Brak
Ograniczony
średni
Duży
Brak
Brak
Występują
Pełne
Struktura rynku, pozycja przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstw na danym rynku,
może być kształtowana przez wiele czynników. Ważniejsze z nich to:
1.
Po pierwsze, jest to kwestia przewagi w sferze kosztów produkcji. Przy
takiej samej lub zbliżonej skali produkcji przedsiębiorstwa mogą się różnic poziomem
kosztów produkcji. Przedsiębiorstwo stosując bardziej zaawansowaną technologię
wytwarza przy znacząco niższym poziomie kosztów. Pozwala to kształtować ceny na
niższym poziomie, umacniać pozycje przedsiębiorstwa na rynku i eliminować tych
producentów, którzy nie mogą obniżyć swoich kosztów poniżej panującej ceny.
Utrzymywanie się takiego stanu przez dłuższy okres prowadzi do oligopolistycznej
struktury rynku z przewodnią rolą przedsiębiorstwa o niskich kosztach produkcji.
2.
Po drugie chodzi o obniżenie kosztów związane ze skalą produkcji.
Korzyści skali są przesłanką koncentracji produkcji, tworzenia struktur
oligopolistycznych i wpływania przez oligopolistów lub przez przywódcę grupy na
poziom cen. Stopień tych możliwości zależy od relacji, jaka zachodzi miedzy
minimalną efektywną skalą produkcji a chłonnością rynku.
Minimalna efektywna skala produkcji to wielkość produkcji wyznaczona punktem,
w którym krzywa kosztu krańcowego (KK) przecina krzywą przeciętnego kosztu
całkowitego (PKC).
Na rysunku jest to punkt A i wielkość produkcji Q1. Punkt ten wyznacza optimum
technologiczne – najlepsze wykorzystanie czynników produkcji i najniższe PKC. Z
punktu widzenia ewentualnego powstania oligopolistycznej struktury rynku ważny jest
nie tylko poziom PKC , lecz także skala produkcji odniesienia do chłonności danego
rynku. Gdy minimalna efektywna skala produkcji wynosi np. 100 jednostek
określonego dobra , a chłonność rynku 500 jednostek tego dobra, powstanie
struktury oligopolistycznej można uważać za pewne. Na danym rynku jest miejsce
tylko dla kilku przedsiębiorstw. Te, które pierwsze wejdą na ten rynek, utworzą
oligopol.
3.
Przewaga wielkości kosztów może polegać na tym, że koszt krańcowy w
miarę wzrostu produkcji w granicach rozporządzalnych zdolności produkcyjnych
maleje. Jest to przypadek monopolu naturalnego. Przedsiębiorstwo, które pierwsze
podjęło działalność w danej dziedzinie, może skutecznie blokować wejście innemu
czy innym przedsiębiorstwom, obniżając cenę swoich produktów i zwiększając
produkcje.
4.
Czwarty czynnik jest związany ze specyfiką strefy usług. Należy do niej
m.in. handel. Jest on taką dziedziną, w której osiąganie przewagi na podstawie
kosztów niższych niż u konkurentów, czy też na podstawie dużej skali produkcji jest
raczej małe. W tej dziedzinie działalności gospodarczej przesłanką umożliwiającą
zainteresowanie potencjalnego klienta dobrem czy usługą danej firmy jest
różnicowanie produktów i (lub) usług. Formy różnicowania mogą być różne. Mogą to
być różnice opakowania, nazwy, faktyczne lub pozorne różnice jakościowe,
lokalizacja firmy w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy potencjalnych
konsumentów. Jeżeli klienci uznają, że produkt danej firmy najbardziej im odpowiada,
to zaakceptują nieco wyższą cenę ustaloną przez sprzedawcę. Ponieważ, jak już
zauważyliśmy w sferze usług metody produkcji raczej nie tworzą przesłanek dla
działalności na wielką skalę, więc ta dziedzina charakteryzuje się dużą liczbą
względnie małych przedsiębiorstw. Mogą one, przez różnicowanie produktów lub
usług, osiągnąć wpływ na decyzje nabywców i ustalać ceny na nieco wyższym
poziomie. Dlatego przedsiębiorstwa działające w tej dziedzinie osiągają równowagę
nie w punkcie zrównania kosztu krańcowego (KK) z ceną, lecz w punkcie zrównania
utargu krańcowego (UK) z kosztem krańcowym (KK).
5.
Po piąte, należy wskazać na ważną przyczynę różnicowania struktur rynku,
jaką są czy mogą być przepisy prawa. Chodzi tu zwłaszcza o ochronę patentową
wynalazków. Konieczność ochrony patentowej wynalazków jest uwarunkowana tym,
że cechą rynku jest szybkie upowszechnianie wynalazków, nowych metod
wytwarzania, pozwalających obniżyć koszty, wytwarzać nowe produkty czy istotnie
polepszyć ich jakość. Do odkrycia tych nowych metod wytwarzania wiedzie z reguły
długa, czasochłonna i kosztowna droga. Brak gwarancji odzyskania poniesionych
nakładów z odpowiednim zyskiem spowodowałby znaczny spadek aktywności
badawczej. Negatywne skutki ekonomiczne i społeczne takiej sytuacji są oczywiste.
Stąd wywodzi się prawna ochrona wynalazców lub firm, które kupiły wynalazek.
Przyznany patent oznacza utworzenie pełnego monopolu w kraju, w którym go
przyznano.
Do wymienionych dotychczas czynników różnicujących strukturę rynku trzeba dodać
fuzje tj. łączenie przedsiębiorstw. Połączenie przedsiębiorstw – dobrowolne czy
przymusowe – oznacza zwiększenie poziomu koncentracji. W tym przypadku jest to
wzrost poziomu koncentracji organizacyjnej, tzn. łączenie pod wspólnym zarządem
wielu zakładów produkcyjnych. Otwiera to drogę do wypełnienia na poziomie cen.
Łatwo jest zauważyć, że poszczególne dziedziny gospodarcze różnią się m.in. liczbą
działających w nich przedsiębiorstw. Łatwo jest też wskazać dziedziny, w których
działa mała liczba przedsiębiorstw, jak np. przemysł samochodowy, i takie, w których
jest ich wiele, jak np. transport samochodowy, przemysł spożywczy. Liczba
przedsiębiorstw działających na rynku określa ich zachowanie, wyrażające się w
możliwości lub braku możliwości wpływania na kształtowanie się cen i na zachowanie
się konsumentów, a przez to na kształt krzywej popytu.
Z omawiana punktu widzenia można wyróżnić cztery modele rynku: rynek
konkurencyjny, pełny monopol, oligopol i rynek konkurencji monopolistycznej.
Skrajnymi modelami rynku są: rynek doskonale konkurencyjny i rynek w
pełni zmonopolizowany. Analiza każdego z tych dwóch modeli pozwala na
wykazanie podstawowych zależności jakie występują w skrajnych rozwiązaniach.
Ułatwia to zrozumienie modeli rynku bardziej złożonych bliższych rzeczywistości.
Rynek konkurencji doskonałej wskazuje w jakich warunkach możliwe jest osiąganie
optymalnej alokacji rozporządzalnych czynników produkcji. Model rynku w pełni
zmonopolizowanego, gdzie gałąź produkcji jest reprezentowana przez jedno
przedsiębiorstwo, wskazuje zakłócenia w alokacji czynników produkcji i ich
ekonomiczne oraz społeczne konsekwencje. Modelami rynku bliższych
rzeczywistości są oligopol i konkurencja monopolistyczna. Z oligopolem mamy
do czynienia wówczas, gdy rynek jest zdominowany przez kilka dużych
przedsiębiorstw które mogą wywierać wpływ na kształtowanie się cen. Rynek
konkurencji monopolistycznej cechuje się występowaniem wielu względnie małych
przedsiębiorstw, z których każde może, w pełnych granicach pływać na zachowanie
się nabywców i na poziom cen.
Teraz omówię poszczególne modele rynku:
Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku
Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od
siebie J. Robinson*(1903–83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku
założeniach upraszczających:
Duża ilość kupujących i sprzedających
Rynek doskonale konkurencyjny składa się z bardzo dużej ilości, niezależnych od
siebie ( zatomizowanych) producentów i kupujących mających tak mały udział
całkowitych zakupach i sprzedaży, że żaden z nich indywidualnie nie ma możliwości
oddziaływania na poziom rynkowej ceny towaru Podmioty te są zatem cenobiorcami.
Nie są one również w stanie wpływać na poziom cen nabywanych przez siebie
czynników wytwórczych.
Zwróćmy ponadto uwagę na fakt, że bardzo wysoki stopień atomizacji rynku
skutecznie zapobiega powstawaniu zmowy zarówno pomiędzy dostawcami jak i
nabywcami. Wyobraźmy sobie ile spotkań musiałoby się odbyć, ile czasu spędzaliby
na negocjacjach właściciele i menadżerowie małych firm, i zastanówmy się, czy w ich
wyniku mogłoby w ogóle dojść do jakiegokolwiek, zadawalającego wszystkich
uczestników, w miarę trwałego porozumienia
Homogeniczność produktów
Przedmiotem obrotu rynkowego są doskonałe substytuty, czyli(choć dostarczane
przez różnych wytwórców) produkty o identycznych właściwościach jakościowych.
Jest to możliwe tylko wtedy , przedmiotem obrotu są to dobra homogeniczne czyli
gdy wszystkie firmy wytwarzają standardowy jednorodny niezróżnicowany produkt, a
nabywcy są doskonale poinformowani o kosztach cenie i jakości konkurujących .
Założenie jednorodności oferowanego przez wszystkich dostawców produktu
oznacza, że wyroby każdego z nich postrzegane są przez nabywców, jako
identyczne. Kupujący nie odnosi ani korzyści ani strat jakościowych, gdy zmieni
dostawcę. Jeżeli cena sprzedaży jest u wszystkich dostawców taka sama, jest mu w
zasadzie wszystko jedno, od którego z nich pochodzi nabywany przez niego towar.
Cena równoważy popyt z podażą
Jak pamiętamy na rynku doskonale konkurencyjnym działa samoczynny mechanizm
ustalania cen równoważących popyt z podażą. Przy cenie tej nie ma niedoborów
rynkowych. Nabywcy kupują dokładnie tyle ile w danym momencie potrzebują. Nie
ma również nadwyżek podaży dostawcy produkują i sprzedają w całości tyle ile
uważają za słuszne. Homogeniczny produkt sprzedawany jest przez wszystkich
dostawców po jednakowej cenie równoważącej rynek. Odbiorcy znają poziom tej
ceny, wiedzą również, że towar dostarczany przez dowolnego sprzedawcy jest
identyczny.
Brak konkurencji pozacenowej
Z uwagi na to, że firmy produkują jednolity produkt, na rynku tym nie ma miejsca dla
konkurencji niecenowej, tj. konkurencji opartej na zróżnicowaniu jakości produktu,
reklamy czy promocji. Z definicji wszystkie firmy na rynku doskonale konkurencyjnym
produkują identyczny produkt. Żadna z firm nie ma przewagi jakościowej produktu
nad swoimi rywalami. Kampania reklamowa prowadzona przez indywidualną firmę
nie ma sensu, gdyż produkt każdej z firm nie posiada cech odróżniających go od
produktów konkurentów, a więc nie ma, na czym oprzeć reklamy czy promocji.
Ponieważ rynek jest doskonale przejrzysty kupujący dobrze wiedzą, że produkty
wszystkich firm posiadają te same cechy.
Racjonalnie postępujący nabywcy są w tym modelu nieczuli na oddziaływanie
reklamy. Żaden sprzedawca nie będzie w stanie przekonać kupujących o jakiś
szczególnych cechach oferowanego przez niego wyrobu, za które nabywcy
opłacałoby się dać wyższą aniżeli występującą na rynku cenę. Wszelkie zatem próby
podnoszenia ceny powyżej ustalonej na rynku ceny równowagi są pozbawione
sensu. Nabywcy odejdą do sprzedających po niższych cenach konkurentów, a utargi
tak postępującego sprzedawcy zamiast wzrosnąć spadną. cenie równowagi
rynkowej. Również jakiekolwiek obniżanie ceny mija się z celem, jeśli całość
oferowanych dóbr firma może bez trudu sprzedać można po ustalonej na rynku cenie
równowagi
Trasparentność rynku i brak ryzyka
Aby tak było rynek ten musi być doskonale transparentny (przejrzysty).Oznacza to,
że podmioty bez żadnych ograniczeń i kosztów uzyskują w każdym momencie
doskonałą bezpłatną , informację o bieżących i przyszłych warunkach rynkowych, a
w szczególności: cechach jakościowych oferowanych produktów oraz ich rynkowych
cenach i kosztach
Doskonała informacja dotyczy nie tylko bieżących, ale i przyszłych warunków
produkcji, sprzedaży i zakupów czynników wytwórczych. W ten sposób w modelu
eliminuje się niepewność i ryzyko. W tych komfortowych warunkach każdy producent
może bez trudu określić bieżącą i przyszłą optymalną wielkość i strukturę produkcji
oraz ustalić optymalne rozmiary firmy. Kupujący mogą z kolei określić optymalną
wielkość i strukturę bieżących i przyszłych wydatków konsumpcyjnych.
Ograniczone zróżnicowanie producentów
Postęp techniczny nie różnicuje producentów; każdy z nich ma podobną funkcję
produkcji i w rezultacie wszyscy mają zbliżone do siebie funkcje kosztów i podobne
rozmiary. Im mniejsza efektywna skala produkcji tym więcej producentów, tym
bardziej zatomizowany jest rynek.
Pomimo podobieństwa funkcji produkcji, podobnych rozmiarów i tej samej
techniki produkcji, funkcje kosztów poszczególnych firm są zróżnicowane. W firmach
funkcjonujących taniej leżą one niżej nad osią odciętych, zaś w firmach
funkcjonujących drożej wyżej. Oznacza to, że poszczególne firmy mają zróżnicowaną
pozycję na rynku.
Racjonalne zachowania podmiotów rynkowych
Podmioty rynkowe postępują zawsze racjonalnie. Poszukują rozwiązań optymalnych,
czyli maksymalizujących w danych warunkach rynkowych swoje funkcje celu.
Konsumenci szukają rozwiązań maksymalizacja użyteczności całkowitej, jaką
uzyskać można z przeznaczonych do wydatkowania budżetów. Producenci
maksymalizują możliwy do osiągnięcia w danych warunkach wynik finansowy. Gdy
warunki rynkowe np. ceny ulegają zmianie podmioty rynkowe przenoszą stojące do
ich dyspozycji środki do innych lepszych zastosowań
Giętki ceny
Ceny rynkowe jako element mechanizmu równoważenia popytu i podaży są
doskonale giętkie tzn. szybko i precyzyjnie dostosowują się do zmian warunków
rynkowych
.
Doskonała mobilność i podzielność czynników Swoboda wejścia i wyjścia
Model rynku doskonale konkurencyjnego zakłada doskonałą podzielność i niczym
nieograniczoną mobilność czynników wytwórczych, inaczej mówiąc mogą być one
szybko, bez ograniczeń i kosztów w dowolnych ilościach przenoszone od mniej do
bardziej korzystnych zastosowań. Zakładamy, że na rynku tym brak jest
jakichkolwiek technicznych, ekonomicznych, instytucjonalnych czy społecznych
przeszkód (barier) dla przemieszczania czynników wytwórczych od jednego
zastosowania do innego.
Oznacza to, że istnieje niczym nieograniczona i nie wymagająca ponoszenia
jakichkolwiek kosztów swoboda wejścia nowej firmy i opuszczenia rynku przez firmę
już funkcjonującą. W szczególności nie istnieją żadne przeszkody - prawne,
techniczne, finansowe czy inne uniemożliwiające powstawanie i działanie nowych
firm na wolnokonkurencyjnych rynkach. Nowe firmy zawsze mogą wejść na rynek
danego produktu, a firmy działające na danym rynku zawsze mogą się z niego
wycofać.
Naturalną konsekwencją braku barier wejścia do gałęzi i wyjścia jest swobodna
migracji kapitału. Zjawisko to polega na tym, że realizowane w gałęzi zyski
nadzwyczajne (wyższe od osiąganych w innych dziedzinach)przyciągają nowych
producentów. W rezultacie ilość firm w gałęzi zwiększa się, a jej podaż rośnie. Jeżeli
natomiast zyski są niższe od normalnych, niektórzy producenci wycofają się, ilość
firm w gałęzi zmniejsza się, a podaż gałęzi spada. Jest to możliwe, dlatego, że
produkcja w gałęzi odbywa się na małą skalę. Założenie nowej firmy nie wymaga
dużych nakładów kapitałowych a zdobycie niezbędnych czynników nie nastręcza
szczególnych problemów. Nieograniczone możliwości wejścia i wyjścia są ponadto,
atomizacji producentów, ważnym obok wspomnianej czynnikiem zapobiegającym ich
zmowom.
Resume
Z założenia doskonałej giętkości cen, mobilności i podzielności czynników
wytwórczych oraz swobody wejścia i wyjścia wynika, że na rynku doskonale
konkurencyjnym, opisany już proces dostosowywania wielkości i struktury produkcji
do społecznych potrzeb, przebiega – przynajmniej w teorii – bardzo szybko,
właściwie bez opóźnień. Oparty na konflikcie miedzy nabywcami i dostawcami oraz
konkurencji wewnątrz grup dostawców i odbiorców mechanizm rynkowy w sposób
szybki, bezbłędny i skuteczny usuwa wszelkie niedopasowania rozmiarów popytu i
podaży alokując ograniczone zasoby zgodnie z naszymi potrzebami
Gdzie może występować doskonała konkurencja?
W rzeczywistości tylko na niektórych rynkach występują warunki zbliżone do
doskonałej konkurencji. Spójrzmy na produkcję rolną. Okazuje się, że setki tysięcy
farmerów w USA produkuje kukurydzę pierwszej klasy produkt jednorodny,
standardowy. Kukurydza I klasy to kukurydza 1 klasy! Każda firma (farma) dostarcza
tak małą cześć całkowitej podaży, że żaden pojedynczy farmer nie ma kontroli nad
ceną kukurydzy I klasy. Indywidualny farmer akceptuje cenę, jaka istnieje na wysoce
zorganizowanym rynku jako datę, na którą nie ma wpływu. Może on sprzedać tak
dużo lub tak mało, jak mu się podoba bez najmniejszego oddziaływania na cenę.
Farmer Jones wie, że tysiące innych farmerów produkuje identyczny produkt i że
kupujący są tego świadomi. Tak więc reklama byłaby daremna, byłaby zwyczajną
stratą czasu, wysiłku i pieniędzy. Rynki pszenicy, bawełny, jęczmienia, owsa,
inwentarza zwierzęcego są kolejnymi przykładami rynków konkurencji zbliżonej do
doskonałej. Ten typ konkurencji nazywamy wolną.
Wady rynku doskonale konkurencyjnego
Konkurencja doskonała jako przypadek idealny
Główną wadą tego rynku jest to, że tego typu rynki nie występują w rzeczywistym
świecie Jest to konstrukcja teoretyczna i wyidealizowana. W rzeczywistości żaden
rynek nie funkcjonuje zgodnie z opisanymi powyżej zasadami Nie ma rynku
doskonale konkurencyjnego podobnie jak nie ma próżni absolutnej, czy zera
absolutnego.. Tylko na niektórych rynkach występują warunki zbliżone do doskonałej
konkurencji (np. rynki niektórych produktów rolnych i surowców )
Rynek doskonale konkurencyjny a rynek wolny
Zbliżony modelowo do rynku doskonale konkurencyjnego jest rynek wolny, tzn. taki
rynek, na którym żaden dostawca ani nabywca nie ma istotnego wpływu na cenę
towaru. Pojęcie wolnego rynku wyklucza również istnienie monopolu oraz ingerencji
państwa
Ułomności mechanizmu rynkowego
Ale mechanizm działanie rynku wolnego i jego alokacyjne skutki mogą i najczęściej
daleko odbiegają od ideału rynku doskonale konkurencyjnego
Zacznijmy od tego, że model rynku doskonale konkurencyjnego bazuje na
założeniu doskonale giętkich cen równowagi rynkowej. Oraz doskonałej
podzielności i mobilności czynnikowa
Oznacza to, że teoretycznie rzecz biorąc, ceny powinny natychmiast i bez przeszkód
zmieniać się wraz ze zmianą warunków rynkowych, aby zrównoważyć popytu z
podażą W odpowiedzi na zmianę cen równowagi rynkowej czynniki produkcji
powinny być niemal natychmiast i bez przeszkód dzielone i w odpowiednich porcjach
przenoszone z dziedzin mniej rentownych do bardziej rentownych., w rezultacie
produkcja powinna dostosowywać się automatycznie i w zasadzie natychmiast do
zmieniających się potrzeb
W praktyce w poznanym mechanizmie dostosowania cen do ilości występują
zgrzyty i tarcia.
1. Po pierwsze ceny nie zawsze zmieniają się płynnie i szybko do poziomu
równoważącego rynek
2. Po drugie musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że czynniki wytwórcze nie są
w rzeczywistości ani doskonale podzielne, ani doskonale mobilne. Ich
przepływ od zastosowań mniej efektywnych do bardziej efektywnych jest
często niemożliwy, lub opóźniony w czasie
3. Po trzecie procesy dostosowawcze zachodzą z oporami Szybka i właściwa
alokacja byłoby możliwa jedynie w warunkach doskonałej i bezpłatnej
informacji podmiotów o zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to
założenie mało realistyczne. Informacja rynkowa nie jest ani doskonała ani
bezpłatna W tych warunkach konkurujące na rynku ze sobą podmioty
podejmują najbardziej korzystne dla siebie decyzje nieco na oślep, które nie
muszą prowadzić powrotu do równowagi. Oznacza to, że rzeczywista alokacja
rynkowa nie zawsze musi być efektywna.
4. Z tych trzech ułomności wynika czwarta Otóż w praktyce gospodarczej
osiągniecie nowych ilości równowagowych wymaga czasu niezbędnego na
rozpoznanie nowych warunków oraz podjecie i realizację decyzji
dostosowawczych Zauważmy jednak, ze nowe warunki rynkowe, które
wywołują reakcje dostosowawcze mogą w trakcie trwania dostosowań ulec
kolejnej zmianie, zanim podmioty zdążą osiągnąć wyznaczony przez nie
pożądany stan równowagi.. W tej sytuacji rozpoczną one wędrówkę do
nowego punktu nie osiągnąwszy pierwotnie zamierzonego. Ponieważ ta dzieje
się najczęściej oznacza to, że równowaga rynkowa nie jest stanem
naturalnym, a raczej mamy do czynienia ze tendencją do zmierzania w
kierunku równowagi Ponadto, jeśli procesy dochodzenia do równowagi trwają
zbyt długo, to sytuację po ich zakończeniu trudno jest łączyć z brakiem
równowagi przed ich rozpoczęciem.
5. Po piąte producenci i konsumencki często opierają swoje decyzje nie na
cenach bieżących, ale również na oczekiwaniach cen przyszłych. W rezultacie
wytwarzane ilości nie zawsze muszę w pełni odpowiadać społecznemu
zapotrzebowaniu, Gdy produkcja jest zbyt mała w stosunku do zgłaszanego
na nią popytu, producenci mogą nawet w dłuższym okresie osiągać zyski
nadzwyczaj
Wreszcie teoretycznie rzecz biorąc może się zdarzyć, że w niektórych
przypadkach w ogóle nie dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej. (model
pajęczyny) – cykliczny ruch cen produktów oraz rozmiarów produkcji (regularne
wahania)
Przedstawione powyżej ułomności mechanizmu rynku wolnego mogą być
przyczyną poważnych niekiedy trwałych odchyleń ilości równowagi i cen od
opisanego powyżej idealnego z teoretycznego punktu widzenia stanu równowagi.
Nawet idealnie funkcjonujący rynek doskonale konkurencyjny nie zawsze zapewnia
najlepszą ze społecznego punktu widzenia alokację zasobów.
Dlatego współcześnie jest to model teoretyczny bez dokładnego odpowiednika w
rzeczywistości gospodarczej.
Istota i założenie monopolu pełnego /czystego/ jako drugiej skrajnej
struktury runku.
Co to jest monopol?
To pytanie może wydawać się dziwne, ponieważ odpowiedź zdaje się oczywista.
Monopol istnieje, gdy jest tylko jedno przedsiębiorstwo w gałęzi.
Jednak to, czy daną gałąź można sklasyfikować jako monopol, nie zawsze jest
jasne. Zależy to od tego, jak wąsko zdefiniowana jest gałąź. Na przykład, w filmie
Moda na sukces firma Forrester ma monopol na pewnego rodzaju tkaninę , lecz nie
ma monopolu na wszystkie. Firma świadcząca usługi kolejowe może mieć monopol
na przewozy kolejowe między dwoma miastami, lecz nie ma monopolu na inne środki
transportu. Ludzie mogą podróżować także autobusem lub samolotem. Mogą też
używać własnych samochodów.
Granice gałęzi są przeważnie dość dowolnie określone. To co jest najważniejsze
dla przedsiębiorstwa, to wielkość siły monopolowej, ta zaś zależy od bliskości
substytutów produkowanych przez rywalizujące gałęzie. W wielu krajach istnieje
jeden, monopolistyczny dostawca energii elektrycznej. Jako taki nie ma on
konkurentów w dostarczaniu energii na oświetlenie i zasilanie wielu urządzeń
gospodarstwa domowego, lecz w przypadku dostaw energii do ogrzewania mieszkań
ma poważnych rywali w postaci dostawców gazu, ropy naftowej i węgla.
Bariery wejścia
Aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać pozycję monopolową na określonym rynku,
muszą istnieć bariery wejścia dla nowych firm. Jak zobaczymy później, bariery
istnieją także w warunkach oligopolu, jednak w przypadku monopolu muszą być
wystarczająco wysokie, aby całkowicie zablokować wejście nowych przedsiębiorstw.
Bariery mogą mieć różne formy.
Korzyści skali.
Jeśli koszty przeciętne monopolisty spadają wraz ze wzrostem produkcji aż do
momentu, gdy produkcja zaspokoi całość rynku, to gałąź może nie być w stanie
pomieścić więcej niż jednego producenta. Ten przypadek jest znany jako monopol
naturalny. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli rynek jest mały. Na przykład,
dwa przedsiębiorstwa autobusowe mogą się okazać nierentowne, jeśli obsługiwałyby
te same linie, gdyż każde z nich miałoby tylko w połowie wypełnione autobusy oba
byłyby nierentowne. Natomiast jedno przedsiębiorstwo, z pozycją monopolisty na
tych liniach, może osiągnąć zysk.
Jeżeli nawet rynek może pomieścić więcej niż jedną firmę, to nowe przedsiębiorstwo raczej nie rozpocznie produkcji na bardzo dużą skalę. Monopolista, który
realizuje już korzyści skali, może bowiem obniżyć cenę poniżej kosztów nowego
przedsiębiorstwa i doprowadzić do jego wycofania się. Jeśli jednak przybyszem jest
duża firma, mająca jednocześnie dobrą pozycję w innej gałęzi, może ona wytrzymać
te szykany.
Zróżnicowanie produktu i lojalność wobec marki.
Jeśli przedsiębiorstwo produkuje wyraźnie zróżnicowany tzn. zindywidualizowany
produkt, a konsument łączy dany produkt z określoną marką, to będzie bardzo trudno
nowej firmie przebić się na ten rynek. Bariera ta może się pojawić nawet wówczas,
gdy rynek jest potencjalnie wystarczająco duży dla dwóch firm, z których każda
mogłaby wykorzystać w pełni wszelkie możliwe do uzyskania korzyści skali. Innymi
słowy, problemem dla nowego przedsiębiorstwa nie jest zdolność do produkcji po
wystarczająco niskich kosztach, lecz zdolność wytworzenia produktu wystarczająco
atrakcyjnego dla konsumentów, którzy są lojalni wobec znanej im marki.
Niższe koszty ustabilizowanego przedsiębiorstwa.
Ustabilizowany monopolista prawdopodobnie zdążył rozwinąć wyspecjalizowane
umiejętności produkcyjne i marketingowe. Jest on najlepiej obeznany z techniką
produkcji i ma ułożone stosunki z zaufanymi i tanimi dostawcami. Ma
prawdopodobnie dostęp do tańszego kredytu. Produkuje zatem na niższej krzywej
kosztów. Nowym firmom jest więc trudno konkurować i prawdopodobnie przegrają
ewentualną wojnę cenową.
Posiadanie lub kontrola kluczowych czynników produkcji.
Jeżeli dane przedsiębiorstwo zarządza podażą ważnych czynników wytwórczych (np.
będąc jedynym dostawcą pewnych komponentów do produkcji), to może odmówić
dostępu do tych czynników potencjalnym konkurentom.
Posiadanie lub kontrola sieci sprzedaży hurtowej lub detalicznej.
Podobnie, jeśli przedsiębiorstwo kontroluje sieć sprzedaży danego produktu, to
może uniemożliwić potencjalnym rywalom dostęp do konsumentów.
Ochrona prawna.
Pozycja monopolowa przedsiębiorstwa może być chroniona poprzez patenty na
ważniejsze procesy produkcyjne, prawa autorskie, różne formy zezwoleń (np.
przyznanie licencji na określony produkt tylko jednej firmie) oraz za pomocą ceł
importowych i innych ograniczeń konkurencji zagranicznej.
Taktyki agresywne.
Podjęcie lub groźba wojny cenowej
Ustabilizowany monopolista jest prawdopodobnie w stanie wytrzymać straty przez
dłuższy okres niż nowo powstająca firma. Może zatem rozpocząć wojnę cenową,
podjąć szeroką kampanię reklamową, zaoferować atrakcyjne usługi posprzedażne,
wprowadzić nowe odmiany produktu itp.
Odstraszanie.
Monopolista może się uciekać do różnych sposobów nękania nowego przybysza,
legalnych lub nielegalnych, aby tylko doprowadzić do jego wyjścia.
Fuzje i przejęcia.
Monopolista może złożyć ofertę wykupu każdej nowej firmy. Sama groźba przejęcia
może zniechęcać nowych przybyszy.
Z przejawami praktyk monopolistycznych mamy do czynienia częściej, niż się
nam wydaje, ponieważ granice przestrzenne rynku są nieokreślone. monopolistą w
komunikacji kolejowej w Polsce jest PKP. W podróży autobusem na określonej trasie
w kraju lub za granicą często jesteśmy skazani na usługi jednego przewoźnika.
Piekarnia w małym miasteczku, jedyny sklepik spożywczy w małej wiosce, kiosk
warzywniczy na osiedlu, jeden bufet studencki w budynku szkoły - to także w
pewnym sensie monopoliści na lokalnym mini rynku.
Równowaga monopolu
Monopolista jest jedynym dostawcą określonego produktu na danym rynku. Jest
jedynym przedsiębiorstwem w danej gałęzi - wypełniającym całą gałąź. Równowaga
monopolisty jest więc zarazem równowagą gałęzi przezeń reprezentowanej. Jak
każde przedsiębiorstwo maksymalizujące wynik finansowy , monopolista wybiera
taką wielkość produkcji, przy której utarg krańcowy zrównuje się z kosztem
krańcowym.
Układ kosztów w przedsiębiorstwie monopolistycznym może być podobny jak w
przedsiębiorstwie, wolnokonkurencyjnym (choć przy dużo większej skali produkcji).
Tym, co odróżnia model równowagi monopolu, jest malejąca krzywa popytu i w
konsekwencji - opadająca ze wzrostem rozmiarów produkcji linia ceny.
Krzywa popytu indywidualnego w warunkach monopolu.
Dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego cena jest dana z zewnątrz, ustala się
ona na rynku zależnie od stosunku łącznej podaży danego produktu i łącznego
popytu rynkowego; przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne nie ma wpływu na poziom
ceny. Jak pamiętamy w modelu konkurencji doskonałej, popyt na produkty
przedsiębiorstwa ma postać funkcji doskonale elastycznej. Natomiast popyt na
produkty całej gałęzi przemysłu jest ujemnie nachyloną krzywą popytu.
Rynek
Firma
Całkowicie inna jest sytuacja przedsiębiorstwa będącego monopolem
Monopolista jest jedynym na rynku przedsiębiorstwem dostarczającym dany towar
czy usługę. Ponieważ nie ma na swoim rynku konkurentów zatem krzywa popytu
rynkowego na dany towar jest jednocześnie jego indywidualną krzywą popytu.
Będąc wyłącznym dostawcą danego towaru na danym rynku, monopolista ma
do czynienia z ujemnie nachyloną krzywą popytu, a to oznacza, że musi się liczyć z
ograniczoną chłonnością rynku i normalną reakcją nabywców na zmiany ceny. Może
sprzedać mało po wysokiej cenie lub sprzedać więcej, ale po niższej cenie. Nie może
natomiast sprzedać każdej ilości po tej samej cenie.
Różnicowanie ceny (dyskryminacja cenowa)
Na rynku doskonale konkurencyjnym pozioma krzywa popytu indywidualnego
wskazywała, że producent może sprzedać całość swojej produkcji po stałej cenie, a
zatem każdy dodatkowy nabywca kupuje dodatkową jednostkę danego towaru po
takiej samej cenie. W przypadku monopolu sytuacja może wyglądać inaczej.
Opadająca krzywa popytu sugeruje, że jeżeli monopolista chce zwiększyć
sprzedaż, musi obniżyć ceny dla wszystkich kupujących. Niekiedy jednak monopole
są tak silne, że w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego, które
musi sprzedawać swój produkt po jednolitej cenie, mogą różnicować ceny, czyli
sprzedawać różnym nabywcom ( w tym samym miejscu i czasie) ten sam produkt po
różnych cenach.. Taką praktykę nazywamy różnicowaniem cen (lub dyskryminacją
cenową).
Dyskryminacja cenowa jest szeroko stosowaną praktyką w dzisiejszej
gospodarce. Oto niektóre jej przykłady:
 Upusty cenowe dla studentów i osób starszych
 Produkt sprzedawany w większych ilościach ma niższą cenę
 Sprzedaż produktów w handlu detalicznym jest droższa niż w handlu hurtowym
 Linie lotnicze sprzedają bilety na ten sam lot w różnych cenach
 Prenumerata jest tańsza aniżeli zakupy pojedynczych egzemplarzy
Rodzaje dyskryminacji
W literaturze ekonomicznej przyjęło się za A.C. Pigou* (1877–1955) rozróżnianie
trzech rodzajów dyskryminacji cenowej: dyskryminacji pierwszego, drugiego i
trzeciego stopnia.
Dyskryminacja pierwszego stopnia polega na różnicowaniu cen w zależności
od nabywcy. Każdemu kupującemu narzuca się inną cenę. Mamy wówczas do
czynienia z dyskryminacją doskonałą
Dyskryminacja drugiego stopnia nazywana jest dyskryminacją ilościową
(nieliniową). Polega ona na różnicowaniu cen zakupu w zależności od ilości
kupowanego towaru. Jej przykładem może być sprzedaż z rabatem ilościowym.
Dyskryminacji trzeciego stopnia to sprzedaż tego samego produktu różnym
grupom nabywców po różnych cenach. Stosujące różnicowanie cen przedsiębiorstwo
pobiera różną cenę za swój towar na wydzielonych przez producenta segmentach
rynku, mimo iż koszty produkcji i obsługi każdej grupy klientów są jednakowe.
Różnicowania cen a różnicowanie produktów
Na zakończenie warto wspomnieć, ze przedsiębiorstwa różnicujące ceny często
maskują to pewnym zróżnicowaniem produktu lub usługi - przynajmniej rzucających
się w oczy, zewnętrznych cech (opakowanie, nazwa handlowa, model itp.).
W przypadku, gdy odmiany produktu oferowane poszczególnym grupom
nabywców wykazują istotne różnice jakościowe, należałoby mówić raczej o
różnicowaniu produktu, a nie o różnicowaniu cen tego samego wyrobu. W analizie
monopolu, podobnie jak w doskonalej konkurencji zakładamy, że monopol produkuje
i dostarcza produkt jednorodny. Gdy produkt jest zróżnicowany i dostarczany przez
większą ilość producentów będziemy mieć do czynienia z oligopolem lub konkurencji
monopolistycznej
Wady i zalety monoplu
Łatwo zauważyć, że w życiu gospodarczym jak politycznym i wśród naukowców
zawsze występują liczni zarówno gorący zwolennicy, jak i przeciwnicy monopoli.
Monopole są obiektem ostrych sporów. Zarzuca się im wyzysk słabszych
uczestników rynku, utrudnianie konkurencji, która jest siłą regulującą i stymu1ującą
dziala1ność gospodarczą, wykorzystywanie swego wpływu gospodarczego w sferze
polityki itd Każdy z tych zarzutów można udokumentować licznymi faktami. Ale
równocześnie zwraca się uwagę, że bez przywilejów pozycji monopolistycznej
zapewne nie powstałyby w swoim czasie liczne wielkie przedsięwzięcia, takie jak
koleje linie transkontynentalne, poczta i telegraf, systemy nawadniające, telefony
radio, komputery itp
Temat jest bardzo obszerny i wielopłaszczyznowy. Spróbuje wyliczyć ważniejsze
dodatnie i ujemne strony monopoli rozpatrywane z ekonomicznego punktu widzenia,
to znaczy z punktu widzenia interesów głównych uczestników życia gospodarczego i
w miarę możliwości, biorąc pod uwagę interes publiczny, czy może raczej gospodarki
jako całości. Na tej podstawie można sformułować opinię o niektórych sposobach i
skutkach praktyki monopolistycznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i o polityce
rządów w tej dziedzinie









Wiele firm próbuje osiągnąć korzyści typu monopolistycznego wydatkując
znaczne sumy pieniędzy na stworzenie barier nie dopuszczających inne firmy na
opanowane przez nie rynki, Zasoby zużyte do budowy barier są wycofywane z
innych zastosowań, gdzie środki te mogłyby być wykorzystane z większym pożytkiem społecznym.
W celu niedopuszczenia do obniżenia ceny monopole często świadomie
ograniczają podaż produkcji i w ten sposób utrzymują równowagę rynku przy
wyższym poziomie cen. Koszty takiej egoistycznej polityki obciążają nabywców.
Istnienie monopolu i wynikające z tego bezpieczeństwo może powodować
zanikanie motywacji do wprowadzania postępu technicznego, organizacyjnego i
technologicznego.
Powstawanie monopoli powoduje zmniejszenie produkcji i zatrudnienia zanika
motywacja do tendencji wzrostu zatrudnienia
Monopol sprzyja rozbudowie struktur organizacyjnych a co za tym i biurokracji
Monopole szczególnie państwowe wykazują skłonności do przeinwestowywania.
Monopole same kontrolują popyt i nie muszą się do niego dostosowywać.
Wywołują korzystne dla siebie działania rządu zamiast ograniczeń. Wykorzystują
swą znaczną władzę przeciw interesom społeczeństwa.
Wielkie monopole są również w stanie wpłynąć na przesunięcia w strukturze
popytu ludności i tym samym na mniej efektywną alokację środków.
Monopolistyczna polityka cen kształtuje także społecznie niepożądane proporcje
podziału dochodów ludności na korzyść jej zamożniejszych grup, co pogłębia
dysproporcje warunków bytowych społeczeństwa. Monopolizacja oznacza wyższe
ceny dające monopoliście zyski nadzwyczajne. Z powodu monopolizacji
konsumenci płacą wyższe ceny, niżeli musieliby płacić na rynku
wolnokonkurencyjnym. Mniejsza jest zatem w porównaniu z wolną konkurencja
siła nabywcza czyli realny dochód. Realna siła nabywcza konsumentów ulega
więc zmniejszeniu, natomiast zyski właścicieli monopoli rosną. Jednocześnie
powstanie monopolu prowadzi do trwałej redystrybucji dochodów od konkurentów
o niskich dochodach, na rzecz przedsiębiorców o wysokich dochodach.
Ekonomiści nie są skłonni oceniać tego stanu, gdyż oznaczałoby to ocenę
wartościującą stwierdzenie, że dobrobyt jednej grupy jest bardziej pożądany niż
inne. Wielu ludzi uważa taki efekt redystrybucyjny za niepożądany ze
społecznego punktu widzenia.
 Opisane powyżej zjawiska towarzyszące monopolizacji prowadziły do niskiej
efektywności monopolistów, zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych, których
kadra zarządzająca wykazuje bardzo często skłonności do realizowania własnych
celów, bez względu na koszt, jakie firma z tego powodu ponosi. W monopolach
państwowych prowadzi to często do deficytowości produkcji i konieczności ich
dotowania, subsydiowania itp W praktyce stosowane są różnorodne formy
subsydiowania: jawne, ukryte, bezpośrednie i pośrednie. Przykładem może być
dotowanie sektora elektroenergetycznego w Polsce. Począwszy od prowadzenia
inwestycji np.. budowy nowych elektrowni tzw. inwestycje centralne, do
stosowanie niższych cen dla odbiorców indywidualnych i wyższych dla
przedsiębiorstw przemysłowych. Powodowało to dotowanie jednej grupy
odbiorców przez drugich. Subsydiowanie przedsiębiorstw słabszych /mających
wyższe koszty produkcji/ przez przedsiębiorstwa posiadające wyższą rentowność.
Na koniec stosowanie sztucznych, nie odpowiadających kosztom produkcji,
najczęściej zaniżonych cen węgla - podstawowego paliwa do produkcji energii
elektrycznej w Polsce. Takie postępowanie powodowało całkowite oderwanie cen
energii od kosztów jej wytwarzania, a w skutkach niską efektywność ekonomi
całego sektora.
Państwo a monopol
Opisana powyżej nieefektywność monopoli i towarzyszące ich działa1nościich
społeczne, te powszechnie dostrzegane negatywne konsekwencje funkcjonowania
zmonopolizowanych sektorów i równocześnie pozytywne przykłady płynące z
gospodarek innych państw, gdzie obowiązywała konkurencja. Powodowały, że rządy
coraz liczniejszych krajów korygowały politykę- gospodarczą stopniowo wycofując
gwarancje prawne dla monopoli oraz ustanawiają przepisy antymonopolowe.
Przepisy te obowiązują w większości cywilizowanych krajów kapitalistycznych, także
w Polsce. Inna rzecz, że skuteczność tego ustawodawstwa bywa skromna
Czy rząd powinien dążyć do złamania wszystkich monopoli? Ponieważ bez
opieki państwa monopole uległyby stopniowej erozji, właściwym pytaniem dla
rządowej polityki jest kwestia jak długo siła monopolu utrzymywałaby się w sytuacji
pozostawienia monopolu samemu sobie oraz jakie byłyby koszty tolerowania
istnienia monopolu w postaci strat efektywności i nierównego podziału dochodów.
Na marginesie możemy dodać, że w koszt społeczny monopolu należy również
wliczyć ogromne niekiedy sumy, które są wydatkowane na funkcjonowania instytucji
związanych z walką przeciwko bezprawnym praktykom monopolistycznym. Całkowity
koszt społeczny monopolizacji musi ponadto brać także pod uwagę czas i wysiłki
Urzędów i różnych osób prywatnych, których zadaniem jest udaremnianie prób
zdobycia pozycji monopolistycznej i łamaniu tej siły gdyby się pojawiła.
OLIGOPOL
Rynek oligopolistyczny charakteryzuje się tym, że działa na nim kilku silnych
monopilistów, którzy opanowali rynek zbytu, np. w produkcji samochodów, sprzętu
elektronicznego, produkcji stali, papierosów. Wejście na ten rynek i nawiązanie
skutecznej konkurencji wymaga dużych kapitałów.
Podstawowe założenia modelu oligopolu
1. Produkty jednorodne lub zróżnicowane
Na rynku oligopolistycznym przedsiębiorstwa mogą sprzedawać zarówno
produkty jednorodne, jak i produkty zróżnicowane. W rzeczywistości
gospodarczej więcej jest przypadków przedsiębiorstw oligopolistycznych
wytwarzających i sprzedających produkty zróżnicowane, będące w stosunku do
siebie dość bliskimi substytutami. Typowym przykładem jest rynek samochodów
osobowych, na którym poszczególne rodzaje samochodów są, w mniejszym lub
większym zakresie, substytutami.
2. Niewielka liczba sprzedawców i wielu kupujących
Rynek oligopolistyczny danego produktu czy danej grupy produktów opanowany
jest przez niewielką liczbę producentów. Każdy z producentów posiada znaczącą
część rynku. W rezultacie każda decyzja przedsiębiorstwa wpływająca na zmianę
wielkości produkcji i sprzedaży jest zauważalna przez konkurentów, którzy mogą
podejmować odpowiednie kroki dostosowawcze. Konieczność liczenia się z
reakcjami przedsiębiorstw konkurencyjnych jest istotą oligopolu.
Nie istnieje górna granica wyznaczająca maksymalną liczbę przedsiębiorstw
wskazującą na to, że dany rynek ma charakter oligopolu. Szczególnym
przypadkiem jest duopol , tzn. rynek opanowany przez dwa przedsiębiorstwa ale
o tym powiem w dalszej części.
3. Ograniczony dostęp do rynku
Dostęp na rynek opanowany przez kilku znaczących producentów, sprzedawców
jest utrudniony, gównie przez czynniki natury technologicznej, a także czynniki
związane z kosztami produkcji. Możliwości rozpoczęcia produkcji samochodu i
wejścia na rynek samochodowy nie są ograniczone żadnymi przepisami
administracyjnymi. Wymagania współczesnej technologii produkcji samochodów
a także kształtowanie się kosztów produkcji sprawiają, że rozpoczęcie produkcji
samochodów związane jest z ogromnymi nakładami kapitałowymi. Zgodnie z
niektórymi ocenami specjalistów produkcję samochodów opłaca się rozpocząć
wówczas, jeżeli roczna produkcja może osiągnąć przynajmniej 100 000
egzemplarzy. Równocześnie koniunktura na rynku samochodowym nie jest
stabilna i nie gwarantuje nieustannego wzrostu popytu na samochody. Wejście
nowych producentów na oligopolistyczny rynek samochodowy jest praktycznie
niemożliwe, a niektóre, znane nam od dawna, firmy samochodowe np. Dewoo i
Rand Rower walczą o przetrwanie na tym rynku.
4. Pełna informacja o rynku
Podobnie jak w omawianych wcześniej przez nas modelach rynku konkurencji
doskonałej czy monopolu także i w oligopolu przyjmuje się, że podmioty
posiadają doskonałą informacje o rynku.
Na rynku oligopolistycznym jeden z największych producentów i o najniższych
kosztach wytwarzania może objąć tzw. przywództwo cenowe. Inni oligopoliści
starają się dopasować do cen ustalonych przez lidera w celu utrzymania swoich
udziałów w sprzedaży. Gdy lider obniża cenę, inni muszą robić to samo, aby nie
zostać wypartymi z rynku. Gdy lider podwyższ ceny, inni mniejsi oligopoliści, nie
muszą tego czynić, gdyż wówczas mają szanse zwiększenia swego udziału w
ogólnej sprzedaży danego towaru.
Istnieje dość powszechna opinia wśród ekonomistów, że najbardziej szkodliwą formą
rynku oligopolistycznego są kartele.
Kartel jest najczęściej tajną zmową lub porozumieniem między niezależnymi
producentami, zmierzającymi do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania
konkurencji między nimi. Porozumienie może dotyczyć wielkości wytwarzanej
produkcji , podziału rynków zbytu lub poziomu ustalonych cen. W ten sposób wiele
dużych firm, zamiast prowadzić między sobą kosztowną walkę konkurencyjną,
próbuje zwiększyć swoje zyski przez zawiązanie kartelu.
W Polsce pod koniec 1923 r. istniało 31 porozumień kartelowych, a w 1929 r. ich
liczba wzrosła do 133. Na koniec 1938 r. liczba karteli krajowych wynosiła 171, zaś
karteli międzynarodowych, działających na terenie Polski – 100. (Mały rocznik
statystyczny z 1939 r.
Dwie kluczowe cechy oligopolu
Mimo różnic między oligopolami istnieją dwie zasadnicze cechy, które wyróżniają
oligopol spośród innych struktur rynkowych.
Bariery wejścia
W odróżnieniu od konkurencji monopolistycznej istnieją różne bariery wejścia dla
nowych przedsiębiorstw. Są one podobne do barier występujących w przypadku
monopolu. Rozmiary barier zależą jednak od gałęzi. W niektórych przypadkach
wejście jest stosunkowo łatwe, a w innych - praktycznie niemożliwe.
Woja cenowa i jej skutki
Zobaczmy najpierw jak wygląda i czym najczęściej się kończy dla jej uczestników gra
wojenna. Zacznijmy od przeanalizowania dynamiki obniżania cen, pokazanej na
rysunku poniżej.
Rys. woja cenowa i jej skutki
Ceny Macy`ego C
C0
C1
C2
Ceny Gimbela
C2 C 1 C0
Nowojorski dom towarowy Macy’s zwykł się reklamować w następujący
sposób:,,Sprzedajemy o 10% taniej”. Rywalizujący natomiast z nim Gimbel’s
reklamował się,,Nie uda się sprzedać taniej niż my”. Pionowe grube strzałki pokazują
obniżki cen dokonywane przez Macy’s, poziome strzałki przedstawiają strategię firmy
Gimbel’s — odpowiadania na każdą obniżkę cen takimi samymi obniżkami.
Śledząc przebieg reakcji i kontrreakcji, można zobaczyć, że ten typ rywalizacji
skończy się zrujnowaniem obu stron, przy cenie równej zeru. Dlatego, że jedyną
ceną zgodną z obiema strategiami jest cena zerowa: 90% zera równe jest zeru.
W końcu jednak Macy’s idzie po rozum do głowy i zdaje sobie sprawę, że gdy
obniży swą cenę C1 cena C2 firmy Gimbel’s nie pozostanie na dotychczasowym
poziomie, lecz także się obniży. To jedynie krótkowzroczność, gdy się uważa, że
można na dłużej przebić cenę rywala. Wkrótce, więc Macy’s zda sobie sprawę, że
dla obu firm będzie korzystniej, gdy zamiast walczyć obie firmy podzielą się rynkiem.
I rzeczywiście, gdyby było tylko dwóch sprzedawców i żadnych przepisów
antytrustowych, obie firmy mogłyby wejść w zmowę, by podnieść cenę do poziomu
monopolowego maksymalizującego ich łączny zysk.
Nawet, gdy sprzedawców jest tylko dwóch czy kilku, szybko mogą oni zdać sobie
sprawę, że ustalane przez nich ceny są wzajemnie ze sobą powiązane. Domyślą się
lub też szybko nauczy ich doświadczenie, że gdy tylko obniżają swoją cenę, rywale
chcą ją obniżyć w tym samym stopniu lub jeszcze bardziej. Może dojść wtedy do
wojny ekonomicznej trwającej dopóki, dopóty w końcu tych paru sprzedawców
zacznie sobie zdawać sprawę z tego, że siedzą na jednej gałęzi.
Pokojowe współistnienia niezależne
Wojna cenowa to tylko jedna z możliwych do zaistnienia sytuacji. Gdy firma zaczyna
się martwić o wpływ, jaki jej działania będzie mieć na inne firmy, znaczy to, że
wkraczamy w dziedzinę pokojowego współistnienia. Jednak inaczej wygląda sytuacja
na rynku oligopolistyczny, gdy firmy współpracują ze sobą na zasadzie różnego
rodzaju porozumień tworząc formalne bądź nieformalnej grupy zgoła inaczej
funkcjonujące nie są związane porozumieniem i istnieją niezależnie od siebie
Oligopol nie związany porozumieniem i nie tworzący formalnej bądź nieformalnej
grupy musi być wystarczająco duży i silny, aby utrzymać się na rynku. Przy takim
rozwiązanie każde z przedsiębiorstwo działa na własną rękę dążąc do
maksymalnego zysku dla siebie.
Miedzy przedsiębiorstwami działającymi w danej gałęzi toczy się bezwzględna i
nie przebierająca w środkach walka konkurencyjna, która może przekształcić się w
wyniszczającą wojnę cenową Każdy z rywali jest wystarczająco duży silny, by
poważnie zagrozić innym. Każdy musi, więc bacznie przyglądać się działaniom
konkurentów i uwzględniać ich możliwe reakcje we własnych decyzjach. W analizie
zachowania firmy na takim rynku pomocna okazuje się teoria gier. stworzona przez
laureata Nagrody Nobla J. Nasha* ( ) znanego szerszym rzeszom z nagrodzonego
oskarami filmu pt. „ Piękny umysł „
Teoria gier **
Sytuacje takie, w których dwoje lub więcej ludzi czy przedsiębiorstw wybiera
strategie polegająca na wzajemnym oddziaływaniu każdy na każdego z uczestników,
stanowią istotę problemów analizowanych przez teorię gier. Teoria ta, brzmiąca
niekiedy frywolnie ze wzglądu na terminologię zaczerpniętą z szachów, brydża lub
sztuki wojennej, rozwinięta została głównie przez Johna von Neumanna* (1903—
1957), matematycznego geniusza węgierskiego pochodzenia.
Firma kształtując swoje strategie, musi brać pod uwagę możliwe reakcje
konkurentów. Strategia powinna zawierać nie tylko zbiór celów i działań, dla ich
osiągnięcia, lecz również zbiory przeciwdziałań, które można wprowadzić do gry po
reakcji konkurentów. Teoria gier próbuje formułować wskazówki kształtowania
strategii, umożliwiającej zmniejszenie stopni niepewności. Za grę uważa się sytuację
decyzyjną, obejmującą konflikt interesów między dwoma lub więcej decydentami, w
której występują następujące warunki:
a. każde decydent ma zbiór dwóch lub więcej wyborów zwanych grami
b. każda możliwa kombinacja dostępnych dla gracza gier prowadzi do dobrze
określonego stanu końcowego, który kończy grę – wygraną, przegraną lub
remisem
c. z każdym stanem końcowym wiążą się określone korzyści dla każdego
gracza.
W grach stosuje się dwie podstawowe zasady.
Pierwsza z nich polega na tym, że tracący powinien działać tak, aby
minimalizować swoją stratę, co jest równoznaczne z minimalizowaniem korzyści
wygrywającego ( tzw. zasada minimum). Druga zasada zakłada, że gracz powinien
działać tak, aby maksymalizować swoją wygraną ( tzw. zasada maksimum).
W każdej grze zasadnicze znaczenie ma przewidywanie decyzji przeciwników i
ich wpływu na własną sytuację. Prostym przykładem jest, dwuosobowa gra, w której
gracz ( przedsiębiorstwo) A i B mogą ustalić tak samo wysokie lub niskie ceny na
swoje towary, przy czym obaj muszą zrobić to niezależnie od siebie, maksymalizując
swój zysk.
Ponieważ zakładamy, że każda decyzja prowadzi do dobrze znanego efektu
końcowego, informujemy graczy o następujących możliwych wariantach końcowych.
Jeżeli wystąpi sytuacja, że obaj gracze ustalą wysoką cenę to ich zyski wyniosą 10
jednostek. Jeżeli jeden z nich ustali wysoką, a drugi niską cenę, to pierwszy gracz
otrzyma zysk w wysokości 12 jednostek a drugi w wysokości 5 jednostek. Jeżeli
jednak nastąpi przypadek, którym obaj ustalą niskie ceny, to ich zyski ukształtują się
na poziomie 7 jednostek. Sytuacje te obrazuje poniższa tabela.
Firma A
Firma
B
Wysoka
cena
Niska
cena
Wysoka
cena
Niska
cena
10,10
5,12
12,5
7,7
Na podstawie teorii gier, można wywnioskować, że gracz dążący do
maksymalizacji swoich korzyści ( firma dążąca do maksymalizacji zysku) będzie
starała się wybrać sytuację, w której zaproponuje cenę niższą od rywala.
Zagwarantuje mu to, bowiem wyższy zysk, aniżeli w przypadku takiego samego
postępowania obu rywali. Obniżenie ceny przez jednego z rywali doprowadzi do
nowego podziału rynku. Wyższe zyski przedsiębiorstwa ustalającego niższą cenę
zdobywane są poprzez zmniejszenie zyskowności firmy, która ustaliła cenę wysoką.
Przejęcie części konsumentów rywala jest korzystne dla przedsiębiorstwa, co
potwierdza większa jego zyskowność. Stąd w praktyce może zaistnieć sytuacja, w
której firmy prowadzą wojnę cenową, aby wyeliminować konkurenta z rynku bądź też,
aby zdobyć na rynku pozycję lidera i indywidualnie, tak jak monopolista kształtować
warunki rynkowe.
Teoria gier, wbrew początkowy oczekiwaniom, nie wniosła dotychczas
znaczącego wkładu do teorii przedsiębiorstwa i przemysłu. Nie może być też
skutecznie wykorzystywana w praktyce do przewidywań zachowania oligopolistów.
Rola wejść i wyjść na rynek
Jeśli nawet w obrębie oligopolu toczy się ostra walka konkurencyjna, to zwykle
wejście do danej gałęzi jest utrudnione przez rozmaite bariery wejścia., Które
chronią firmy już w niej funkcjonujące przed konkurencją zewnętrzną?
Wiążą się one m.in. z charakterem produkcji gałęzi i są poniekąd naturalne ( np.
zasoby surowcowe, bariera kapitałowa i technologiczna). Inne są tworzone celowo
przez przedsiębiorstwa działające już w danej branży ( patenty, reklama, własna sieć
dystrybucji). Bariery te pozwalają na utrzymanie w długim okresie stosunkowo
wysokich zysków.
Rynki sporne
Jeżeli wejście na rynek i wyjście z niego nie jest trudne, jak w przypadku konkurencji
doskonałej, mamy do czynienia z rynkiem spornym. Przybysze mogą wówczas
stosować taktykę uderz i uciekaj ( ang. hit and run). Polega ona na podejmowaniu
produkcji w dziedzinie przynoszącej wysokie zyski i wycofywaniu się, zanim cena
spadnie pod wpływem obronnego zwiększenia podaży przez zaatakowane firmy „
miejscowe”. Zysk nadzwyczajny przedsiębiorstw produkujących na takim rynku nie
jest wielki. Jego część przejmują firmy – napastnicy. Rynki sporne są stosunkowo
rzadkie.
Zwykle wejście na rynek jest kosztowne, a poniesionych nakładów nie sposób
odzyskać. Mówi się o nich wówczas, że zostały utopione ( ang. sunk costs )
Odstraszanie
Nawet wtedy, gdy niemożliwie jest zastosowanie przez przybyszów taktyki uderz i
uciekaj, zagrożenie wejściem do gałęzi nowych przedsiębiorstw pozostaje realne.
Broniąc swojego rynku, firma może wtedy odstraszać konkurentów. Skutecznym
narzędziem odstraszania nowych konkurentów jest możliwość obniżenia ceny do
poziomu, który zmusi nową firmę do wycofania się. .
Inny sposób to wiarygodne zapowiedzi, że będzie ono zwalczać przybysza
zwiększając podaż. Np. firma obawiająca się ataku buduje nowy zakład i czeka na
przybysza. Jego pojawienie się powoduje rozpoczęcie produkcji i wzrost podaży.
Decydujące jest to, że – po zbudowaniu dodatkowego zakładu – broniącej się firmie
opłaca się podjąć walkę, czyli zwiększyć produkcję. Wydatki poniesione na
rozbudowę mocy wytwórczych zwracają się wtedy, przynajmniej częściowo, w formie
korzyści skali Gdyby natomiast nowego zakładu nie wybudowano, korzyści skali
byłyby mniejsze i podjęcie walki mogłoby się nie opłacać
DUOPOL
Dupolol jest szczególnym przypadkiem oligopolu i przedstawia rynek, na którym
działają jedynie dwaj producenci (sprzedawcy) oferujący ten sam produkt. Działanie
jednego producenta są zależne od działań drugiego producenta. Współzależności
miedzy dwoma przedsiębiorstwami mogą dotyczyć procesu wyznaczania wielkości
produkcji lub wyznaczania poziomu cen sprzedaży. Mechanizmy funkcjonowania
duopolu zależą od przyjętych założeń odnośnie charakteru współzależności między
przedsiębiorstwami. Najbardziej znane modele duopolu zostały opracowane przez
Cournota, Edgewortha oraz Chamberlina.
Opiera się na założeniu jednorodności produktu oraz przyjęciu, że koszty produkcji
obydwu produktów są takie same. Ponadto koszty marginalne wynoszą zero czyli
pokrywają się z osią odciętych.
Cena jest zmienną decyzyjną a produkcja wielkością wynikową. Dodatkowo
przyjmuje się że zdolności produkcyjne producentów są ograniczone.
Chamberline uważa, że każdy z duopolistów wyciąga wnioski na podstawie nabytych
doświadczeń i reaguje odpowiedni na zmiany decyzji konkurenta. Ponieważ produkt
jest identyczny oraz koszty produkcji i popytu są takie same dla obydwu
producentów, duopoliści dochodzą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest
równy podział zysku monopolowego. Jest to model oparty na bardziej realistycznych
założeniach aniżeli dwa wcześniej przedstawione.
Podsumowanie
1 Oligopol to gałąź, w której działa niewielu dużych producentów jednorodnego lub
zróżnicowanego wyrobu.
2. Podstawową cechą, oligopolu jest współzależność przedsiębiorstw.
3. W przypadku, gdy wytwarzają one identyczny produkt, istnieją warunki do zmowy
producentów.
4. Formalnie porozumienie producentów nazywamy kartelem. Głównym celem
porozumienia jest zwykle utrzymanie wysokiej ceny poprzez ograniczenie produkcji.
5. W oligopolu nie związanym porozumieniem każde z przedsiębiorstw działa na
własną rękę
6. Model złamanej krzywej popytu pokazuje konieczność liczenia się uczestnika
oligopolu z reakcjami rywali.
7. Często jedno z przedsiębiorstw w ramach oligopolu ma pozycję dominującą i pełni
role lidera cenowego.
8. Jeśli nawet w obrębie oligopolu toczy się ostra walka konkurencyjna, to zwykle
wejście do danej gałęzi jest utrudnione przez rozmaite bariery wejścia.
Polityka antymonopolowa państwa.
Polityka antymonopolowa państwa to ogół działań władz państwowych zmierzających
do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub ich skutkom i ochronie wolnej
konkurencji ( efektywności gospodarowania).Konieczność prowadzenia takiej polityki
motywowana jest społecznymi kosztami istnienia monopolu, które przejawiają się
przede wszystkim w ograniczeniu przez monopole produkcji i podaży, windowaniu
cen i generowania przez monopol zysków większych aniżeli w przypadku konkurencji
doskonałej. Koszty monopolu to również niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych,
co oznacza marnotrawstwo w gospodarce. Pozostałe koszty monopolizacji to
hamowanie postępu technicznego i narzucanie innym podmiotom gospodarczym
warunków transakcji, niezgodnych z zasadą uczciwej konkurencji. Polityka
antymonopolowa może przyjmować dwie formy: zakazów i regulacji Polityka
antymonopolowa państwa może obejmować też pomoc dla przedsiębiorstw
wchodzących na zmonopolizowane rynki, w celu stworzenia konkurencji dla
istniejących monopoli.
Polityka zakazów dla monopolu
Polega ona na całkowitym zakazie podejmowania działań zmierzających do
ograniczenia produkcji i handlu i konkurencji między firmami. Niedozwolone są m.in.:
tajne lub jawne umowy dotyczące wielkości produkcji lub różnicowania cen, umowy
wiązane, fuzje przedsiębiorstw lub wykupywanie akcji konkurentów, tworzenie
połączonych dyrekcji. Sąd antymonopolowy może nawet nakazać rozbicie monopolu,
jeśli taki wcześniej zaistniał. Jest ona na szeroką skalę, choć mało skutecznie
realizowana w USA,
Polityka regulacji
Polityka ta stosowane np. w W. Brytanii dopuszcza istnienie monopoli ( uważa się, że
w niektórych przypadkach ich istnienie jest korzystne dla gospodarki np. gdy wielka
skala produkcji umożliwia znaczną redukcję przeciętnych kosztów wytwarzania) i
poddaniu ich działania kontroli państwa, głównie poprzez nadzór nad cenami i
zyskami z możliwością nakazania obniżenia cen i opodatkowania nadmiernych
zysków. Ten rodzaj polityki stosowany np. w Wielkiej Brytanii,
Na regulacje składają się zatem zasady i przepisy ustalane przez państwo po to,
aby zmienić działalność przedsiębiorstw bądź też aby nimi kierować.
Narzędzia polityki antymonopolowej
Jakie są w rzeczywistości możliwe sposoby, za pomocą których państwo mogłoby
interweniować w celu zmniejszenia kosztów monopolu? Instrumenty polityki
antymonopolowej jego likwidacji można je podzielić na dwie grupy Te które
zabezpieczają przed powstawaniem monopolu czy umożliwiają jego likwidację Do
narzędzi tych zaliczamy przepisy regulujące powstawanie firm i umożliwiające
organom rządowym ich likwidację W ostatnich stu latach wyspecjalizowane agencje
rządowe otrzymały uprawnienia do udzielaniu zezwoleń na wejście przedsiębiorstwa
do niektórych kontrolowanych przez rząd gałęzi, czy też wyjście z niej.
Druga grupa to narzędzie łagodzące skutki tolerowanego przez państwo
monopolu Regulacja ta występuje w sferze usług użyteczności publicznej, w
transporcie i na rynkach finansowych. Próbując kontrolować działalność gospodarczą
państwo może stosować nakazy zakazy dyrektywy lub instrumenty ekonomiczne
takie jak: podatki lub programy wydatków rządowych, które mają pobudzać
przedsiębiorstwa do określonego, zgodnego z zamierzeniami państwa działania. Są
to narzędzie, czyli narzędzia regulacji. Dzięki nim w wielu sektorach gospodarki
rynkowej, istniej państwowa kontrola bez państwowej własności
Podatki i ich skuteczność
Podatki – wysokie opodatkowanie monopolu zmniejsza jego zyski, a tym samym
łagodzi pewne nieakceptowane społecznie jego skutki. Opodatkowanie pozwala
usunąć niezadowolenie z monopolu wynikające z poczucia sprawiedliwości, niewiele
jednak pomaga na zakłócenia produkcji. Przypomnijmy, że rezultatem decyzji
monopolu są zbyt wysokie koszty i ceny cen oraz zbyt mała produkcja i zatrudnienia
Podatek ryczałtowy zmniejsza zyski, ale nie ma żadnego wpływu na produkcję. Jeżeli
zaś podatek nie jest stuprocentowym ryczałtem, prawdopodobnie skłoni monopolistę
do jeszcze większego odejścia od efektywnego poziomu produkcji i do jeszcze
silniejszego podwyższania ceny i obniżenia produkcji.
Co da upaństwowienie monopolu?
Monopol państwowy jest rozwiązaniem stosowanym w wielu gałęziach np. produkcja
gazu, usługi telefoniczne, elektryczność, koleje itp., w których efektywna produkcja
możliwa jest tylko w warunkach monopolu naturalnego lub im bliskich.
W tych przypadkach realnym dylematem jest to, czy narzucić własność
państwową, czy też tylko państwową regulację firm. Badania nad tymi gałęziami
wskazują, że oba podejścia są skuteczne. Jakość znacjonalizowanych usług
telefonicznych w Szwecji czy Japonii jest bliska tej w Stanach Zjednoczonych przed
załamaniem monopolu Bell System,. Z kolei będące własnością państwową koleje w
Zachodniej Europie mogą być wzorem dla prywatnych kolei w USA. Wybór pomiędzy
regulacją a własnością państwową w większym stopniu może zależeć od tradycji
historycznych kraju i jego instytucji, aniżeli do wyraźnej przewagi gospodarczej
któregoś z rozwiązań
Polityka antymonopolowa w Polsce
W Polsce organem realizującym politykę antymonopolową jest – będący agendą
rządową – Urząd Antymonopolowy, utworzony na początku 1990 roku, opierający
swoją działalność na ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolowym z dnia 24
II 1990 r.
Nie jest to pierwszy akty prawny regulujący omawiany tu aspekt działalności
gospodarczej.
Historia prawa antymonopolowego w Polsce sięga 1933 roku, kiedy to 28
marca uchwalono ustawę o kartelach, nakładającą obowiązek rejestracji umów
kartelowych, która umożliwiała rządowi ( Ministrowi Przemysłu i Handlu) wystąpienie
do sądu kartelowego o rozwiązanie umów szkodliwych dla interesów Państwa. W
późniejszym okresie, po nowelizacji z 1935 r, Minister Przemysłu i Handlu miał prawo
rozwiązywania umów kartelowych bez potrzeby odwoływania się do sądu. Jak
wynika z historii ustawa ta była potrzebna gdyż z latach 1933 – 1934 są kartelowy
rozpatrzył trzy sprawy. W dniu 13 lipca 1939 r uchwalono nową ustawę o
porozumieniach kartelowych. Miała ona podporządkować działalność karteli polityce
gospodarczej państwa. Niestety, z powodu wybuchu II wojny światowej nie weszła
ona w życie.
Po wojnie inny model gospodarki kraju ochraniał monopolistyczną pozycję
sektora państwowego. Dopiero reforma gospodarcza w latach 80 – tych
spowodowała powstanie w 1985 roku pierwszego projektu ustawy o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. Ustawa ta została
uchwalona w roku 1989. Przewidywała ona m.in. przeciwdziałania powstawaniu
struktur monopolistycznych przy jednoczesnym istnieniu monopoli państwowych,
których nie obejmowała swoimi postanowieniami. Dopiero przejście do gospodarki
rynkowej wymusiło zastosowanie nowych rozwiązań prawnych w walce z
monopolami. Doprowadziło to do powstania obecnie obowiązującej ustawy o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Ustawa ta reguluje dwa rodzaje
stanów, jakie mogą zaistnieć w gospodarce: działania antykonkurencyjne
indywidualne i zbiorowe) oraz zmiany antykonkurencyjne w strukturze podmiotów
gospodarczych. Jednocześnie ustawa nie definiuje pojęcia „ praktyki
monopolistyczne „ Rozdział drugi zawiera jednak regulacje, pozwalające zdefiniować
listę takich praktyk. Można tu wymienić:
- Przeciwdziałanie powstaniu i zwalczanie istniejących struktur monopolistycznych
- Zwalczanie niektórych działań podejmowanych z pozycji monopolisty
- Walka z podmiotami gospodarczymi zajmującymi dominującą pozycję na rynku
zwalczanie praktyk monopolistycznych polegających na nadużyciu pozycji
dominującej na rynku
- Zwalczanie grupowych praktyk monopolistycznych
- Zwalczanie indywidualnych praktyk monopolistycznych
Uważa się zwykle, że polityka antymonopolowa jest użyteczna w przeciwdziałaniu
nadużyciom w gałęziach, w których występuje koncentracja, lecz które nie są
całkowicie zmonopolizowane ( tam gdzie działają dominujące oligopole) W pewnym
sensie ustawodawstwo antytrustowe to raczej pasywna niż aktywna polityka rządu.
Ustala ono ograniczenia dotyczące zachowań firm, zakazując pewnych praktyk
wymierzonych przeciwko konkurencji ( zmowy dotyczące cen, podział rynku itp. )
Download