Polityka handlowa, to ogół decyzji rządowych

advertisement
PODSTAWOWE CELE STOSOWANIA
NARZĘDZI POLITYKI HANDLOWEJ
Właściwe określenie celów stosowania narzędzi polityki handlowej wymaga
odpowiedniego zdefiniowania samej polityki handlowej.
W najprostszym ujęciu przez politykę handlową rozumie się ogół decyzji rządowych
dotyczących wymiany międzynarodowej. Występuje w dwóch podstawowych formach:
polityki wolnego handlu i polityki protekcjonizmu. Polityka wolnego handlu oznacza brak
oddziaływania rządu na handel zagraniczny i pozostawienie podmiotom gospodarczym pełnej
swobody w zakresie kształtowania rozmiarów, struktury asortymentowej i kierunków
geograficznych eksportu i importu. Polityka protekcjonizmu oznacza wykorzystywanie przez
rząd określonych instrumentów ekonomicznych i administracyjnych w celu
podporządkowania decyzji podmiotów gospodarczych w zakresie handlu zagranicznego
realizowanym celom ogólnogospodarczym, czasem również politycznym. Utrzymanie
polityki protekcyjnej prowadzi zawsze do wysokiego poziomu cen na dane artykuły, co
odpowiada interesom monopolistów. Natomiast polityka wolnego handlu, zwiększając zakres
konkurencji, sprzyja wzrostowi efektywności produkcji, realnych dochodów gospodarki oraz
nie utrzymuje cen na stałym poziomie.
Do podstawowych narzędzi polityki handlowej zalicza się marketing, z dużym
zaakcentowaniem roli reklamy; oraz zarządzanie.
Marketing obejmuje swym zasięgiem przedmiotowym instytucje i jednostki nie
komercyjne. Najprościej można go zdefiniować jako zintegrowany zbiór instrumentów
i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartym na rynkowych regułach
postępowania. Marketing, jest, zatem procesem mającym charakter systemowy i jest zbiorem
instrumentów oraz działań wewnętrznie zintegrowanych. Ogólnym celem tegoż instrumentu
jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo określonych celów działania.
Może istnieć wiele celów działania, przy czym relacje między nimi mogą być różne,
zwyczajowo wytyczany jest cel priorytetowy, który w pierwszej kolejności ma być
osiągnięty.
W związku z powyższym rozróżniamy cel główny i cele uboczne, których to realizacja może,
lecz nie musi wpływać na osiągnięcia celu głównego. Z tego wynika, że cele przedsiębiorstwa
mogą być wobec siebie komplementarne, konkurencyjne lub neutralne. W tym ostatnim
przypadku wykonanie jednego celu w stopniu większym niż zakładano nie wpływa na
osiągnięcie innych celów. Zależności mogą mieć również taki charakter, że do pewnego
momentu cele mają wobec siebie podobny charakter, dopiero po ich przekroczeniu nabierają
charakteru komplementarnego.
2
Formułowanie celów, nadawanie im wartości i analiza wzajemnych relacji umożliwia
minimalizowanie, a nawet eliminowanie ich konkurencyjnego względem siebie charakteru.
Jednym z podstawowych założeń i celów marketingu jest proces maksymalizacji
użyteczności i satysfakcji konsumenta. Nabywca kupując określoną ofertę oczekuje nie tylko
na zaspokojenia potrzeb, ale także zadowolenia z dokonanego zakupu. Źródłem tego
zaspokojenia jest zbiór cech tkwiących w ofercie rynkowej, marketingowo nazywanej
zbiorem użyteczności. Zbiory muszą być wykreowane.; proces kreacji ofert, czyli tworzenia
użyteczności polega na tworzeniu formy, czasu, miejsca i posiadania.
Polityka wolnego handlu jest nierozerwalnie związana z aktywizacją sprzedaży, która
jest integralnym elementem marketingu. Dzięki aktywizacji sprzedaży można zmniejszyć lub
wyeliminować dystans istniejący między produktem a konsumentem. Jest to możliwe
poprzez zbliżenie produktu do konsumenta lub konsumenta do produktu. Działania te
w większości przypadków nie są substytucyjne, lecz są przejawem różnych kierunków
oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży.
Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na konsumenta należą:
- reklama,
- public relations,
- sponsorowanie.
Celem oddziaływania tych instrumentów jest zmniejszenie dystansu istniejącego między
produktem a konsumentem - przez zbliżenie konsumenta do produktu istniejącego na rynku.
Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na produkt należą:
- sprzedaż osobista,
- promocja.
Celem oddziaływania tych instrumentów jest zmniejszenie dystansu istniejącego między
produktem a konsumentem - przez zbliżenie produktu do konsumenta.
Zróżnicowanie kierunków oddziaływania wymienionych grup instrumentów aktywizacji
sprzedaży powoduje, że nie mają one jednakowego znaczenia przed zakupem produktu,
podczas zakupu oraz po zakupie produktu.
Reklama, public relations i sponsorowanie zbliżają konsumenta do produktu istniejącego na
rynku, maja szczególne znaczenie przed zakupem produktu. Główną ich funkcja jest
przyciągnięcie konsumenta do punktu sprzedaży. Nie tracą również na znaczeniu po zakupie
produktu, przypominając konsumentowi produkt i podkreślając jego walory oraz warunki
3
zakupu w celu skłonienia go do ponownego odwiedzenia punktu sprzedaży i dokonania
powtórnego zakupu.
Promocja i sprzedaż osobista zmierzają do zbliżenia produktu do konsumenta przez
podwyższanie stopnia atrakcyjności tego produktu, działają na postępowanie nabywcy
podczas ewentualnego zakupu, gdy styka się on bezpośrednio z produktem w sklepie.
Elementem bardzo mocno wykorzystywanym w polityce handlowej jest reklama,
czyli płatna nieosobowa forma przedstawiania i popierania towarów, usług określonych przez
nadawcę. Jest zawsze pozytywnym poparciem, informuje potencjalnych klientów
o produkcie. Celem reklamy jest zazwyczaj poinformowanie o istnieniu danego produktu,
usługi, a następnie zachęcenie do zakupu lub przyjęcia jakieś opcji, a także stworzenie
pozytywnego wizerunku towaru, usługi w świadomości nabywcy. W praktyce może ona
wyrażać wiele celów szczegółowych, od których wymaga się pełnej zgodności z przyjętą
przez przedsiębiorstwo strategią handlową. Cele reklamy opierają się na wspieraniu procesów
wprowadzania nowego produktu na rynek, pomocy w opracowaniu pożądanych rynków
zbytu, ułatwieniu sprzedaży, oraz utrzymaniu kontaktów handlowych. Różnorodność
przyjętych celów nie oznacza, że muszą one być realizowane wszystkie w każdym przypadku.
Cele, jakie każdorazowo stawia sobie reklama, zależą w dużym stopniu od tego, do kogo jest
adresowana, jakie są komponenty systemu komunikowania firmy oraz jakiego produktu
dotyczy. Warto tu zaznaczyć, że odbiorcami reklamy nie koniecznie muszą być potencjalni
nabywcy produktów. Przykładowo leki nie są reklamowane pacjentom a lekarzom.
W niektórych przypadkach wpływanie na osoby inicjujące zakup lub określające zestaw
dostępnych alternatyw, może być skuteczniejsze niż reklama kierowana do kupującego.
Stosując reklamę należy brać pod uwagę fakt dwoistości reklamy: z jednej strony ma ona
charakter kreatywny, związany ze sztuką reklamowania produktów; z drugiej, co przede
wszystkim interesuje firmy - chodzi o skuteczność jej oddziaływania na konsumenta. Mówiąc
o skuteczności reklamy ma się na myśli stopień osiągnięcia celów, które zostały przed nią
postawione. Najczęściej jest to podtrzymanie wyobrażenia o produkowanych produktach,
wspieranie produktów wchodzących na rynek, wsparcie w walce z konkurencją.
Innym narzędziem polityki handlowej mającym nieco odrębny charakter jest promocja
sprzedaży, przez którą należy rozumieć wszelkie środki taktyczne i strategiczne mające na
celu umocnienie na rynku pozycji przedsiębiorstwa (instytucji), oferowanych przez niego
produktów i aktywizacji ich sprzedaży. Podstawowym wymiernym celem promocji jest
zwiększenie sprzedaży usług danej firmy lub instytucji na rynku. Z reguły najprościej mierzy
4
się skuteczność zastosowanych form promocji wielkością lub wartością zrealizowanej
sprzedaży. Promocja w odróżnieniu od zarządzania i marketingu jest narzędziem handlu,
który umożliwia komunikowanie się producenta z konsumentem. Polityka promocji jako
kolejny element polityki handlowej jest uzupełnieniem jego dystrybucji. Nieuwzględnienie
promocji przy opracowywaniu marketingowej strategii działania może doprowadzić do
tworzenia strategii niepełnej i nieskutecznej. Chodzi, bowiem o to, aby klient nie spotkał się
z oferowanym produktem w sposób przypadkowy. Mają temu służyć środki polityki promocji
sprzedaży, do których można zaliczyć: okresowe obniżki cen, kupony rabatowe, pokazy
i demonstracje produktu, bezpłatne próbki produktu, wystawy w punktach sprzedaży,
konkursy, loterie.
Spełniają one dwie funkcje:
·informują o produkcie, jego cechach, cenie, formach sprzedaży itp.;
· wspierają sprzedaż.
Kolejnym elementem wykorzystywanym w polityce handlowej są public relations
(z angielskiego stosunki społeczne, publiczne). Jest to ogół działań związanych
z kształtowaniem opinii publicznej przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje, itp.
Innymi słowy są to celowo zorganizowane działania, zapewniające przedsiębiorstwu
systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Public relations (PR) mogą
wykorzystywać różne środki komunikowania się z otoczeniem. Jednym z podstawowych
środków jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami otoczenia. Mogą
być one organizowane za pośrednictwem konferencji i seminariów. Ważnym środkiem
działania PR jest wykorzystywanie mas mediów, a także publikacji, filmów opracowanych
przez przedsiębiorstwo w celach informacyjnych. Podstawowym warunkiem prawidłowego
stosowania PR jest dokładne poznanie działalności przedsiębiorstwa, zgromadzenie
odpowiednich informacji dotyczących jego funkcjonowania. Podejmując działania w zakresie
PR, firma musi wiedzieć co za pomocą tych działań chce realizować.
Do elementów polityki handlowej zalicza się także sprzedaż osobistą, która jest
instrumentem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspieranie
sprzedaży, związana z bezpośrednimi kontaktami sprzedawcy z nabywcą.
Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na:
- nakłonieniu potencjalnego nabywcy do wypróbowania produktu lub skorzystania z usługi,
- utrzymaniu dotychczasowych nabywców,
- skłonieniu dotychczasowych nabywców do zakupu w większych ilościach.
5
Sprzedaż osobista obejmuje kilka typów kontaktów sprzedawców z nabywcami. Pierwszy typ
kontaktów powstaje za pośrednictwem sprzedawców działających na szczeblu
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Drugi typ kontaktów powstaje za pośrednictwem
sprzedawców – agentów handlowych; trzeci typ kontaktów stanowią sprzedawcy działający
w sklepach. Bezpośredni kontakt sprzedawcy z nabywcą jest bardzo efektywnym elementem
sprzedaży, dlatego wiele firm duży akcent kładzie na odpowiedni dobór akwizytorów, którzy
przechodzą odpowiednie formy szkolenia.
W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu sponsorowania
jako instrumentu procesu komunikowania się przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami rynku.
Sponsorowaniem określa się pieniężne lub rzeczowe inwestowanie w określoną działalność
w zamian za dostęp do możliwych do wykorzystania komercyjnych potencjałów związanych
z tą działalnością. Przedsiębiorstwo sponsorujące stawia do dyspozycji określone środki
finansowe lub rzeczowe, natomiast sponsorowany wykonuje uzgodnione świadczenia, które
bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację celów działań marketingowych sponsora.
Istotnymi czynnikami wzrostu zainteresowania sponsorowaniem są:
- polityka wielu krajów ograniczająca możliwość reklamowania papierosów i alkoholu,
- szybki wzrost kosztów reklamy,
- wzrost zainteresowania sportem i kulturą wynikający ze zwiększenia się zasobów czasu
wolnego,
- zmniejszenie się państwowych dotacji na rzecz sportu i kultury,
- wzrastająca liczba telewizyjnych transmisji imprez sportowych.
Trzeba mieć na uwadze, że występują także pewne zagrożenia działań związanych ze
sponsorowaniem. Należą do nich m.in. stosunkowo niewielka kontrola, ryzyko pogorszenia
własnego wizerunku w następstwie pogorszenia wizerunku przedmiotu sponsorowanego,
wzrost kosztów. Przy opracowywaniu strategii działań związanych ze sponsorowaniem
należy zwrócić szczególną uwagę na: ustalenie celów sponsorowania, wybór dziedziny
(przedmiotu) sponsorowania.
Kolejnym ważnym narzędziem polityka handlowej oprócz omówionego powyżej
marketingu jest zarządzanie.
Podstawowym celem zarządzania jest zapewnienie realizacji celów instytucji przy
zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania. Założeniem zarządzania jest przedmiot
działań kierowniczych. Daja się one sprowadzić do wspólnego mianownika, tj. do
planowania, organizacji, motywacji i kontroli, a więc do funkcji kierowniczych.
6
Kierownikom przypisuje się również pewne funkcje koordynacyjne, integracyjne,
informacyjne, prawo do wydawania poleceń, podejmowanie decyzji i inne. Wszystkie te
czynności kierownicy rzeczywiście wykonują. Są to czynności niezbędne po to, aby sterować
np. przedsiębiorstwem lub innymi instytucjami nie nastawionymi na zysk (szpital, uczelnia,
stowarzyszenie kulturalne, partia polityczna); utrzymywać stabilizację, rozwijać i najlepiej
zaspokoić potrzeby klientów.
Zarządzanie obejmuje oddziaływanie na ludzi wykorzystujących zasoby w procesie
gospodarowania, stanowi nieodłączny element działania dowolnej instytucji, w której
zachodzą procesy gospodarowania zasobami. Podmiot działania stanowi, człowiek lub zespól
ludzi zaś przedmiotem gospodarowania są rzeczy, którymi posługuje się człowiek. Przez
gospodarowanie rozumie się proces polegający na decydowaniu o rodzaju i wielkości
pozyskiwania zasobów.
Proces zarządzania ma na celu dążenie do osiągnięcia w danej instytucji pożądanych efektów
końcowych, kierownictwo zarządzające firmą (instytucją) zostaje zobligowane do
zapewnienia równoważnej wymiany miedzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, co jest
warunkiem osiągnięcia planowanych efektów ekonomicznych. Ponieważ uczestnikami
przedsiębiorstwa są ludzie, konieczne jest zagwarantowanie im odpowiednich warunków
pracy. Zarządzanie polega na prowadzeniu gry ekonomicznej, której jedynym ograniczeniem
jest rzadkość zasobów, z drugiej zaś strony ograniczenia wynikające z możliwości
produkcyjnych danego przedsiębiorstwa. Udział danej instytucji w tym procesie jest możliwy
dzięki zarządzaniu. W ekonomi wyróżnia się kilka metod zarządzania:
- zarządzania przez partycypację, której celem jest wzrost aktywności podwładnych oraz
zaspokojenie ich potrzeb wyższego rzędu (samorealizacji, uznania, przynależności) w drodze
dopuszczenia ich do procesu podejmowania decyzji; ze względu prawnego wyróżnia się dwa
typy zarządzania partycypacjyjnego: formalną i nieformalną. Ze względu na formę udziału we
władzy: partycypację bezpośrednią i pośrednią. Zastosowanie tej metody w procesie
zarządzania prowadzi do demokratyzacji stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie,
spadku fluktuacji i absencji chorobowej, wzrostu efektywności ekonomicznej, stworzenia
sprzyjającej atmosfery dla zmian oraz absorpcji innowacji.
- zarządzanie przez komunikację; bezpośrednim celem ZPK jest doinformowanie
i dowartościowanie załogi w nadziei, że przyczyni się ona do stworzenia klimatu wzajemnego
zaufania pomiędzy kierownictwem a podwładnymi, a dzięki temu do lepszej motywacji
i pozytywnych zachowań pracowników na rzecz organizacji. Istotą i celem komunikacji jest
7
wzajemne zrozumienie się nadawcy i odbiorcy w zakresie przekazywanych wiadomości
(komunikatów). Oznacza to, że sens wiadomości odebranej przez odbiorcę powinien być taki
sam jak przekazał nadawca wiadomości.
- zarządzanie przez zadania; polega najogólniej mówiąc na formułowaniu przez kierownika
konkretnych i mobilizujących zadań rzeczowych oraz na zlecaniu ich wykonania
podwładnym wraz z określeniem terminów ich realizacji. Każdemu zadaniu ustala się na ogół
normę (granicę) czasu, w którym zadanie ma być wykonane.
- zarządzanie przez konflikt w przedsiębiorstwie polega na możliwie wczesnym wykrywaniu
potencjalnych źródeł sporów i niepowodzeń, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.
Zadaniem kierowników jest zapanowanie nad konfliktami w sensie sterowania tymi
procesami w kierunku ich wykorzystania dla dobra przedsiębiorstwa. Korzenie konfliktu
tkwią przede wszystkim w sferze emocjonalnej człowieka, a nie w obiektywnie istniejącej
rzeczywistości. Sytuacja konfliktowa w przedsiębiorstwie objawia się wzajemnym
niedowierzaniem, niechęcią, brakiem dobrej woli obu lub jednej ze stron, oraz ostrą tendencją
do rywalizacji.
- zarządzanie przez motywację, choć trudno jest sformułować konkretną procedurę
postępowania kierowniczego z podwładnymi. Motywowanie polega na wpływaniu na
postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które
przekształcają się w motywy działania uruchamiające jego aktywność. Ponieważ musiałoby
ono uwzględnić całe bogactwo różnorodnych, indywidualnych postaw i zachowań
pracowniczych, warunkiem sprawnego stosowania techniki ZPM jest rozpoznanie
specyficznych potrzeb każdego podwładnego w ich ewolucji, ponieważ potrzeby te się
zmieniają (w miarę zaspokojenia powstają jednak inne) w kolejnych etapach życia i kariery
zawodowej pracowników oraz zróżnicowanie zachowań i narzędzi oddziaływania
kierowniczego stosownie do indywidualnych potrzeb, wrażliwości, temperamentu i innych
cech rodzinnych, osobowości pracownika, trzeba tu także pamiętać, że potrzeby już
zaspokojone nie wpływają motywująco na wzrost aktywności człowieka.
Podsumowując polityka handlowa jest ogółem decyzji dotyczących wymiany
międzynarodowej. Rząd używa określonych instrumentów ekonomicznych
i administracyjnych w celu podporządkowania decyzji podmiotów gospodarczych w zakresie
handlu zagranicznego realizowanym celom ogólnogospodarczym, czasem również
politycznym. Stosowane przez instytucje rządowe instrumenty mają zapobiegać tworzeniu się
8
monopoli, który prowadzi do wzrostu cen, oraz wspogać rozwój wolnej konkurencji, która
sprzyja wzrostowi efektywności produkcji i realnych dochodów gospodarki.
PLAN PRACY
1. Wyjaśnienie pojęcia polityki handlowej, wymienienie poszczególnych
jej narzędzi
2. Charakterystyka narzędzi polityki handlowej i wyjaśnienie celów ich
stosowania
9
3. Ogólne podsumowanie
BIBLIOGRAFIA
1. J. Kall - Reklama.
2. M. Szuman – Doborska - Marketing bezpośredni.
3. T. Kramer - Podstawy Marketingu.
4. L. Garbowski, I. Rutkowski - Marketing.
5. H. Mruk - Podstawy marketingu część I,II.
6. K. Krzakiewicz- Podstawy zarządzania.
7. K. Zimniewicz - Podstawy zarządzania.
10
Download