Dziecko w kulturze - Zespół Szkół w Zagoździu

advertisement
Dziecko w kulturze
współczesnego świata
Redakcja naukowa: Ewa Jagiełło, Ewa Jówko
Recenzenci:
prof. nzw. dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn
Uniwersytet w Białymstoku
prof. nzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
Doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc.
Prešovska Univerzita v Prešove
Korekta: mgr Agata Fijałkowska, mgr Małgorzata Myszka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
© Copyright by Ewa Jagiełło, Siedlce 2013
ISBN 978-83-936635-2-1
Wydanie I
Prace wydrukowane na podstawie oryginalnych tekstów
dostarczonych przez autorów
Druk i oprawa
Elpil – Jarosław Pilich
Ul. Artyleryjska 11
08-110 Siedlce
Tel. 0-25, 643-50-42
SPIS TREŚCI
WSTĘP
7
ROZDZIAŁ I
EWOLUCJA PRAW DZIECKA
9
Ryszard Rosa, Renata Matysiuk
Ewolucja praw dziecka (aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne)
10
ROZDZIAŁ II
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
35
Iwona Bąbiak
Społeczne i emocjonalne konsekwencje migracji
do Polski – perspektywa dzieci-cudzoziemców
36
mgr Hanna Dłutowska-Osik, mgr Agnieszka Lipowska-Kuźba
Dziecko a edukacja międzykulturowa
60
Kazimierz Żegnałek
Przygotowanie dziecka do życia w przestrzeni wielokulturowej
78
ROZDZIAŁ III
PROBLEMATYKA DZIECKA W KULTURZE MASOWEJ
I DZIECKA TWÓRCZEGO
85
Katarzyna Czupryna
Dziecko w świecie mediów – gry komputerowe
86
Izabela Edyta Dąbrowska
Obraz dziecka kreowany w mediach – na przykładzie
wybranych seriali telewizyjnych
97
Agnieszka Jęczeń
Dziecko w świetle procesów estetyzacji kultury współczesnej
110
Anna Stawecka
Wspomaganie zdrowia psychicznego dzieci przewlekle chorych
w wieku wczesnoszkolnym przez twórczość plastyczną i arteterapię
117
Beata Trębicka-Postrzygacz, Alicja Antas-Jaszczuk
Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży
131
ROZDZIAŁ IV
OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA WE SPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI
141
Aldona Grądzka-Tys
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
na etapie edukacji wczesnoszkolnej
142
Elżbieta M. Kur
Wprowadzenie młodego czytelnika w kulturę
twórczości Elizy Piotrowskiej
154
Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk
Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
animatorem kulturowych działań ucznia
158
ROZDZIAŁ V
LUDZKA KULTURA
179
Agnieszka Araucz-Boruc
Wychowanie w duchu patriotyzmu a kształtowanie się
świata wartości dzieci i młodzieży
180
Barbara Grzegorczyk
Komunikacja interpersonalna w kulturze życia ucznia i klasy szkolnej
194
Ewa Jagiełło
Dziecko a agresja
204
Ewa Jówko
W kręgu kultury zdrowotnej szkoły
221
Danuta Narbut
Język matczyny: wartości, funkcje, role, wartości
228
Lidia Pawelec
Nauczyciel XXI wieku wprowadzający dziecko w świat kultury
243
Paweł Szmitkowski
Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
263
Agata Fijałkowska
Trudności dzieci 5-letnich w osiąganiugotowości szkolnej
272
Wstęp
W świetle obserwowanych dzisiaj zjawisk: globalizacji, postępu techniki,
relatywizacji wartości, wzajemne uwarunkowania edukacji i kultury budzą
wiele pytań i interpretacji. Irena Wojnar twierdzi, że obserwujemy ciągły
wzrost rozbieżności pomiędzy edukacją, pojmowaną coraz częściej jako
„usługi edukacyjne” a kulturą utożsamianą najczęściej z twórczością
artystyczną i ekspansją niekontrolowanej kreatywności. Pytanie o znaczenie
edukacji dla podnoszenia poziomu kultury człowieka traci powoli swój sens
w dobie wszechobecnej kultury masowej, upowszechniania konsumpcyjnych
modeli życia, a także w dobie obecności różnorodnych kultur posiadających
odrębne tożsamości. Zdewaluowały się nieco pojęcia kultury moralnej,
intelektualnej, kultury międzyludzkiego współżycia, kultury estetycznej.
Wyrażamy nadzieję, że poprzez zaprezentowaną Państwu książkę
będziemy miały możliwość przypomnieć i skłonić do analizowania tendencji
jakie można zaobserwować w dzisiejszej rzeczywistości.
Współczesny człowiek jest uwikłany w istniejącą, trudną niekiedy,
rzeczywistość. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera problem edukacji
i kultury.
Lew Wygotski twierdził, że kultura jest głównym determinantem
indywidualnego rozwoju dziecka. Poprzez kulturę dzieci przyswajają sobie
zachowania i wiedzę przekazywaną przez osoby, wśród których się
wychowują. Otaczająca dziecko kultura ukierunkowuje jego sposób myślenia
i postrzegania świata. Wspomniany autor nazwał to wytworzeniem „narzędzi
intelektualnej adaptacji”. Zatem kultura uczy dzieci myślenia i sposobu
odbierania rzeczywistości.
Każdy z nas, począwszy od narodzin jest zakorzeniony w kulturze, ale
jest również jej twórcą. Prymarnym środowiskiem, w którym człowiek ma
możliwość kształtowania „kulturalnej osobowości”, jest rodzina, a kolejnym
mogą być instytucje społeczno-wychowawcze takie jak: przedszkole czy
szkoła.
Oddajemy do rąk czytelników książkę, której mottem przewodnim jest
pytanie: Jak rozwija się i funkcjonuje dziecko w kulturze współczesnego
świata?
Pojęcie kultury jest wieloznaczne i wieloaspektowe, co znalazło
odzwierciedlenie w bogactwie zaprezentowanej w referatach problematyki.
Autorzy podejmują dyskurs naukowy w obszarze edukacji międzykulturowej,
pochylają się także nad problemem dziecka w kulturze masowej i dziecka
twórczego. Kształtowanie osobowości człowieka we współczesnej kulturze
nie może się odbywać bez udziału nauczyciela jako promotora działań
edukacyjnych, dlatego też część artykułów oscyluje wokół tego obszaru
tematycznego.
Książkę polecamy do przeczytania nauczycielom, wychowawcom,
rodzicom oraz studentom nauk humanistycznych i społecznych.
Rozdział I
Ewolucja praw dziecka
Ryszard Rosa
Renata Matysiuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Ewolucja praw dziecka
(aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne)
Abstract: The evolution of children's rights in theory and practice of pedagogy.
The paper presents the evolution of the theory and practice of children’s rights,
trends and patterns occurring in this area. Particular attention was paid to the
major problems of the theory and practice of pedagogy in the twentieth and early
twenty-first century. They were related to dynamic changes in allareas of human
life, in thematerial, spiritual and even transcendent sphere.
The motto of the paper was treated with the words of Pope John Paul II
enclosed in his Encyclical Letter "Centesimus Annus" published in 1991: " ... it is
needed to create the life-styles, in which the quest for truth, beauty, goodness
and communion with others would be the crucial factors of common development"
(n. 36).
In order to clarify the material the entire paper was divided into the following
sections:
1. The evolution of children’s rights and freedoms – the historical aspect.
2. Children's rights in theory and practice of pedagogy in twentieth and early
twenty-first century.
3. Areas and tasks of social and pedagogic prevention.
The article was preceded by a short introduction and completed with important
theoretical and educational conclusions resulting from its contents.
Wstęp
Niezwykle aktualny i ważny ze względów poznawczych i praktycznych temat
Dziecka w kulturze współczesnego świata – skłania do wielu refleksji natury
teoretycznej, ale również filozoficznej, etycznej i prawnej. Na potrzebę
takiego szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia do tematu zwraca uwagę
m.in. Karl Mannheim, pisząc, że (…) nie można zrozumieć podstawowych
problemów naszej doby, dopóki nie dostrzeże się, że proces przeobrażeń
1
obejmuje również samą myśl , w tym „myśl” o dziecku i jego miejscu w
kulturze współczesnego świata. Trudno, na przykład, wyobrazić sobie
pominięcie w refleksji o dziecku filozoficznych i antropologicznych koncepcji
godności osobowej, funkcji i zadań współczesnego państwa, znaczenia
kultury w świecie współczesnym itd.
1
K. Mannheim,
s. 16.
1974:
Człowiek
i
społeczeństwo
10
w dobie
przebudowy,
Warszawa,
Takie
holistyczne
podejście
wynika
z
ontologicznego
i metodologicznego założenia o wzajemnym związku i zależności bytów
i procesów, z przekonania, że (…) istnienie oddzielnych dziedzin
rzeczywistości społecznej (np. kultury – R.R., R.M.) jest tylko szeroko
2
rozpowszechnionym złudzeniem . Spośród wielu zagadnień z tym
związanych rysuje się potrzeba ukazania związków i zależności
występujących pomiędzy cywilizacją i kulturą, ukazania skutków dominacji
cywilizacji nad kulturą (techniki nad etyką, przedmiotu nad człowiekiem,
kapitału nad pracą itp.) oraz efektów globalizacji kultury w sferze społecznej,
gospodarczej, politycznej, edukacyjnej i innych.
Ale obok takiego całościowego podejścia niezbędne jest również
podejście „rozwojowe”, dynamiczne uwzględniające zmiany dokonujące się
w samym człowieku (dziecku) i w otaczającym go świecie.
W nurcie rozważań dotyczących twórczego dziecka w sferze kultury –
dawniej i dziś, mieści się niniejszy tekst, ukazujący ewolucję praw dziecka
w teoriach naukowych, regulacjach prawnych i w praktyce edukacyjnej.
Podejmując próbę konkretyzacji ogólnych rozważań o miejscu i randze
dziecka w kulturze współczesnego świata wyrażamy pogląd, że jednym
z ważnych zagadnień wiążących się bezpośrednio z tematem konferencji są
prawa i wolności, ale także i obowiązki dziecka, realizacja których jest
jednym z ważnych warunków szczęśliwego dzieciństwa rzutującego również
na całe dorosłe życie każdego człowieka. Analiza bogatej literatury
przedmiotu, a także wyników badań empirycznych (prowadzonych m.in.
przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka
Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach) ukazuje, że owe
prawa i wolności oraz obowiązki dziecka podlegały stałej ewolucji
determinowanej poziomem rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego ludzkości,
w tym poziomem rozwoju teorii i praktyki pedagogicznej. Zakładamy, że
poznanie kierunku tej ewolucji oraz występujących w tej dziedzinie tendencji
(prawidłowości?) przyczynić się może do pełniejszej realizacji owych praw
i wolności, które nie zawsze były i są przestrzegane w praktyce.
Stąd propozycja takiego, a nie innego tematu wystąpienia, mottem,
którego są słowa wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II
w podsumowującej 100-lecie nauki społecznej Kościoła Encyklice
„Centesimus Annus” (1991): „Dlatego trzeba tworzyć takie style życia,
w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących
3
do wspólnego rozwoju byłoby elementami decydującymi” . Zadanie to,
w odniesieniu do tematu konferencji i naszego wystąpienia wydaje się tym
ważniejsze, że obserwujemy obecnie nie tylko rosnącą świadomość
godności i praw człowieka (czego wyrazem były wydarzenia w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a są
najnowsze przemiany w państwach Afryki Północnej), ale także wiele
2
Tamże, s. 228.
Jan Paweł II, 2005: Encyklika Centesimus annus, n. 36, (w:) Encykliki Ojca świętego Jana
Pawła II, Kraków, s. 670.
3
11
nowych zagrożeń i wyzwań, jak chociażby trudności w budowaniu
(„odbudowywaniu”?) ponadkulturowego consensusu w kwestii praw
4
5
człowieka i demokratycznego państwa prawa .
1. Ewolucja praw i wolności dziecka – aspekty historyczne
Badania historyczno-porównawcze prowadzone w obrębie pedagogiki
i innych dyscyplin zajmujących się problematyką praw i wolności dziecka
wskazują, że – tak jak prawa człowieka dorosłego … były (one – R.R., R.M.)
6
produktem dość długiej ewolucji , w procesie której, obok zmienności
i różnorodności poglądów na ten temat odnotować, można pewne
twierdzenia
panhistoryczne
oparte
na
wartościach
najbardziej
7
podstawowych, które należą do powszechnego dorobku ludzkości.
Godzi się przypomnieć, że już w starożytności filozofowie
i wychowawcy zastanawiali się nad dzieckiem oraz jego miejscem
i znaczeniem w rodzinie i społeczeństwie, nad sytuacją prawną dziecka. Na
ogół uznaje się, że w okresie tym dziecko było własnością rodziców,
8
w szczególności ojca, który posiadał nieograniczoną władzę albo też –
np. w Sparcie, własnością państwa, dbającego przede wszystkim o jego
9
rozwój fizyczny (wojskowy). W odróżnieniu od Sparty w Atenach głoszono
ideę harmonijnego rozwoju. Arystoteles np. przyznawał wszystkim zdrowym
i silnym jednostkom prawo do wszechstronnego rozwoju i do zabawy.
Nakazywał troskę o rozwój intelektualny oraz fizyczny dziecka i jego
10
zdrowie.
Szczególnie trudna była sytuacja dzieci ułomnych (np. w Sparcie
11
dzieci takie były porzucone na górze Tajgetos ), pozamałżeńskich,
osieroconych, które często skazywane były na życie tułacze, włóczęgostwo,
biedę.
Również w Rzymie ojciec posiadał w zasadzie nieograniczoną władzę
w rodzinie, a dzieci nie miały żadnych autonomicznych praw. Ojciec tuż po
narodzinach miał prawo uznać dziecko i zapewnić mu opiekę bądź też nie
12
uznać go i skazać na wygnanie. Jak pisze Franciszek Adamski , nawet
dziecko uznane aż do 15 roku życia mogło być sprzedane lub wydalone
4
Zob. W. Osiatyński, 2011: Prawa człowieka i ich granice, Kraków, s. 271–289.
Tamże, s. 124–173.
6
W. Osiatyński, 1993: Powstanie i ewolucja praw człowieka, (w:) Prawa i wolności człowieka,
red. A Rzeplińskiego, Warszawa; R. Rosa,1993: Historia i filozofia praw człowieka,
(w:) Zeszyty Naukowe AON, Warszawa, nr 2.
7
H. Skorowski, 1992: Chrześcijańska interpretacja praw człowieka, Warszawa, s. 4.
8
J.L. Flandrin, 1998: Historia rodziny, Warszawa, s. 80.
9
S. Wołoszyn, 1964: Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa, s. 40.
10
Zob. tamże, s. 41–49.
11
Zob. tamże, s. 40.
12
F. Adamski, 2002: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków, s. 96.
5
12
z domu rodzinnego (do 7 lat wychowywane było przez matkę, po ukończeniu
7 lat chłopiec przechodził pod opiekę ojca).
Przez wiele wieków ojciec posiadał tak zwane prawo życia i śmierci,
które zniósł dopiero cesarz Walentynian I w 365r. n.e. Datę tę uznaje się za
swoisty przełom w historii praw przyznawanych dziecka. Ojciec, co prawda,
miał nadal prawo karcenia dzieci, ale zakazane zostało bicie lub porzucanie
dziecka; czyn taki traktowany był jako przestępstwo.
Przez wiele wieków prawo rzymskie wywierało duży wpływ na
sytuację prawną dziecka w różnych krajach. Również w Średniowieczu
wpływ ten był zauważalny, np. w rozwoju prawa rodzinnego i opiekuńczego.
W ewolucji poglądów nt. dziecka i jego rozwoju istotną rolę odegrało
rodzące się chrześcijaństwo. Z jednej strony dziecko uznano za szczególną
wartość w rodzinie, którą uczyniono odpowiedzialną za jego rozwój
społeczny i moralny. Zakazano sprzedawania i porzucania dzieci (pod
groźbą klątwy). Z drugiej strony całe wychowanie nakierowane zostało na
wyrabianie pobożności i posłuszeństwa, na pielęgnowanie „cnót
chrześcijańskich”. Dzieciom odmawiano prawa do zabawy i ruchu na
świeżym powietrzu, a jednym z głównych „środków wychowawczych” była
kara cielesna. Dzieci były często wykorzystywane do ciężkich prac, a te,
które buntowały się przeciwko nieograniczonej władzy ojca, były karane
13
nawet więzieniem, w którym ulegały deprawacji moralnej i seksualnej.
W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się dzieci nieślubne, które
pozbawiono wszelkich praw (mogły liczyć tylko na litość); dzieciom takim
14
zakazywano np. wykonywania wszystkich „uczciwych zawodów”.
W Polsce stosunek do dziecka nacechowany był na ogół życzliwością
i opiekuńczością. Statut Wiślicki wydany przez Kazimierza Wielkiego
przewidywał nawet surowe kary za niewłaściwe traktowanie dzieci oraz za
zabójstwa dzieci nieślubnych. Brał w obronę dzieci osierocone. Dziecko było
zatem przedmiotem troski ojca i całej rodziny, ale jednocześnie przedmiotem
władzy ojcowskiej (rodzicielskiej), a nie podmiotem przysługujących mu
praw.
Istotne zmiany w stosunku do dziecka, jego rozwoju i wychowania
przyniósł Renesans. Wprawdzie nadal jeszcze przeważały rozważania
15
nt. obowiązków dziecka nad refleksją o jego prawach , ale filozofowie
i pedagodzy omawianego okresu postulowali życzliwe traktowanie dziecka,
16
kierowanie się dobrocią i miłością, otaczanie dzieci szczególną troską .
Sebastian Petrycy z Pilzna uznawał np. prawo dziecka do rozrywki, zalecał
17
gry i zabawy w edukacji, umiarkowanie w stosowaniu kary cielesnej itd.
Erazm z Rotterdamu opowiadał się m.in. za przyznaniem pewnych praw
13
Zob. M. Balcerek, 1986: Prawa dziecka, Warszawa, s. 38–43.
Zob. J.L. Flandrin, 1998: Historia rodziny, Warszawa, s. 160.
15
Zob. E. Czyż (red.), 1992: Dziecko i jego prawa, Warszawa, s. 8.
16
Zob. B. Suchodolski, 1958: O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa, s. 385.
17
Zob. J. Tazbir, 2000: Stosunek do dziecka w okresie staropolskim, (w:) Bici biją, red.
J. Bińczycka, Warszawa, s. 19–33.
14
13
dzieciom płci żeńskiej, np. domagał się dla nich udziału w wykształceniu
18
umysłowym.
Jak pisze Renata Matysiuk, chociaż epoka odrodzenia nie przyniosła
jeszcze przełomu w rozwoju teorii i praktyki praw dziecka, (…) to jednak
głoszone hasła nakazywały je traktować jako rozwijającego się człowieka,
dbać o rozwój jego osobowości. Jako środki wychowawcze zalecano
19
głównie nagrody i współzawodnictwo.
Dalszy postęp w tej dziedzinie odnotowano w wiekach XVI i XVII.
W Polsce np. ustalono górną granicę „nieletności”, obejmując coraz większą
troską tę grupę dzieci. Założono też pierwsze przytułki dla dzieci
(w Warszawie, w Krakowie, w Chełmie, w Białej Podlaskiej i w innych
20
miastach). Zwiększono troskę o wychowanie dzieci, organizując liczne
szkoły i bursy. Ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywały rodziny – chociaż
zależało to w dużej mierze od ich statusu społecznego, materialnego itd.
Istotną rolę w walce o prawa dzieci do oświaty odegrał Jan Amos
Komeński pisząc, że Do szkół należy ściągać nie tylko dzieci bogaczy
i dostojników, ale i wszystkie na równi: szlachetnie urodzone i niskiego
pochodzenia, bogate i ubogie, chłopców i dziewczęta, z miast i miasteczek,
21
z osiedli i wsi.
Podobnie jak w przypadku praw ludzi dorosłych, tak i w dziedzinie
22
praw dziecka zasadniczą zmianę przynosi Oświecenie.
Krytykując
istniejące stosunki społeczne (feudalizm, poddaństwo, nędzę …) i odwołując
się do praw natury (do natury człowieka) myśliciele tego okresu zwrócili
m.in. uwagę na potrzebę zmiany wychowania i ochrony naturalnych praw
23
dziecka. Np. Jan Henryk Pestalozzi zaczął tworzyć instytucje (zakłady –
np. w Neuhofie) opiekuńcze dla dzieci żebrzących i bezdomnych. On także
twierdził, że nawet najbardziej opuszczone i zaniedbane dzieci są zdolne do
nauki i mają do niej prawo. Sam pedagog starał się stwarzać takim dzieciom
ludzkie warunki egzystencji, stosował też nowe metody nauczania.
W okresie tym opieka nad dzieckiem przekształcała się stopniowo
24
w pedagogikę opiekuńczą.
Pod koniec wieku XVIII w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
w Kodeksie przedstawionym Konwentowi 9 sierpnia 1793r. zapisano, że
także dzieci muszą mieć swoje prawa, a na rodzicach spoczywa obowiązek
odpowiedzialności za dziecko i ochronę jego praw.
18
Zob. S. Kot, 1996: Historia wychowania, Warszawa, s. 211.
R. Matysiuk, Prawa dziecka i ich realizacja w rodzinie polskiej w latach 90. XX wieku
(maszynopis rozprawy doktorskiej), s. 133; por. R. Matysiuk, 2007: Prawa dziecka
w wychowaniu rodzinnym. Aspekty filozoficzne pedagogiczne i prawne, Siedlce.
20
Zob. I. Jundziłł, 1993: Dziecko – ofiara przemocy, Warszawa, s. 15.
21
J.A. Komeński, 1956: Wielka dydaktyka, Wrocław, s. 71.
22
Zob. E. Kantowicz, 1995: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka, (w:) Nowa Szkoła nr
7, s. 10.
23
J.H. Pestalozzi, 1955: Jak Gertruda uczy swoje dzieci, Wrocław; por. R. Matysiuk, Prawa
dziecka i ich realizacja w rodzinie polskiej w latach 90 XX wieku (maszynopis rozprawy
doktorskiej), s. 134.
24
E. Kantowicz, 1995: Pedagogiczne aspekty …, s. 11.
19
14
Dalszy krok na tej drodze stanowił wydany w początkach XIX wieku
Kodeks Cywilny Napoleona, który ograniczał władzę ojca i poprawiał
sytuację prawną dziecka.
Również w XIX w. odnotowano liczne przypadki zagrażające dzieciom
(wysoka śmiertelność, wzrost przestępczości, wyniszczająca praca matek,
zaniedbania itd.), co wpłynęło na powstanie licznych organizacji religijnych
25
i świeckich walczących o prawa dziecka. Na przykład w 1876 r. we Francji
powstało Towarzystwo Narodowe Przyjaciół Dzieci (odegrało ważną rolę nie
tylko we Francji), a w Anglii Stowarzyszenie Dobroczynności.
W XIX wieku ukazała się również ustawa zabraniająca zatrudniania
małych dzieci w fabrykach, kopalniach i w rolnictwie. Dziecko jako istotę
niedojrzałą fizycznie i społecznie uznano za przedmiot szczególnej ochrony,
zalecając równocześnie utworzenie kategorii praw niezbędnych każdego
26
dziecka.
Zmienił się również stopniowo stosunek do przestępczości nieletnich
– odpowiedzialność karną zaczęto egzekwować w zależności od wieku oraz
stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka.
W Anglii, a stopniowo i w innych krajach europejskich, odpowiednimi
aktami prawnymi ustalono kary dla osób źle obchodzących się z dziećmi do
lat 16 lub zaniedbujących obowiązki rodzicielskie.
Upowszechnienie idei praw dziecka i ich ochrony dokonało się już na
przełomie XIX i XX wieku. W pracach nad prawnym uregulowaniem sytuacji
dziecka wychodzono z założenia, że dziecko, podobnie jak człowiek dorosły,
27
posiada określone prawa, które powinny być objęte ochroną.
2. Prawa dziecka w teorii i praktyce pedagogicznej XX i początkach
XXI wieku
Wraz z ukazaniem się w roku 1900 książki szwedzkiej pisarki Hellen
Key Stulecie dziecka zrodziła się nadzieja, że nowy wiek stworzy wszystkim
dzieciom lepsze warunki do rozwoju, przyczyni się do ich szczęśliwego
dzieciństwa.
Ewolucja myśli pedagogicznej (i prawnej) stworzyła podstawy do
uwzględnienia praw dziecka w normach prawnych, a jej rozwój przyczynił się
do odmiennego od dotychczas przyjętego traktowania dziecka, jako
podmiotu, a nie przedmiotu wszelkich oddziaływań wychowawczych, co
znalazło swój wyraz na gruncie nauk pedagogicznych w pierwszych
dziesięcioleciach XX wieku w koncepcji „nowego wychowania” uznającej
odrębną naturę każdego dziecka, odrębność jego psychiki, a także, jak pisze
Krzysztof Jakubiak, jego prawa do własnego życia psychicznego, prawa nie
25
M. Balcerek, 1986: Prawa dziecka, Warszawa, s. 53–55.
Tamże, s. 56–57.
27
E. Kantowicz, 1995: Pedagogiczne aspekty…, s. 11.
26
15
28
tylko do opieki, ale i szacunku ze strony dorosłych. Idee tego okresu
wskazywały na konieczność rozbudzenia zainteresowań potrzebami
dorastających pokoleń, a także ustawowego określenia praw dzieci. Szybko
zyskały wielu zwolenników, inspirując działania reformatorskie w dziedzinie
systemów edukacyjnych i międzynarodowej organizacji ochrony praw
29
dziecka. Ich rezultatem były m.in. liczne eksperymenty wychowawcze
i innowacje metodyczne na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego
i szkolnego, celem których było uczyć dzieci i młodzież „życia przez życie”,
pobudzać twórczą aktywność uczniów i wychowanków, rozwijać ich
30
samorządność i uczyć sztuki samowychowywania.
W omawianym okresie pedagogika w różnych odmianach –
pajdocentryzmu, pedagogiki kultury, personalizmu, egzystencjalizmu,
psychologii indywidualnej itp. jednoznacznie opowiedziała się po stronie
dziecka jako człowieka i przynależnych mu niezbywalnych praw do
szacunku, szczęśliwego dzieciństwa i edukacji dostosowanej do
indywidualnych możliwości, zdolności i zainteresowań. Pedagogika tego
31
okresu miała zatem charakter pedagogiki humanistycznej , która wysunęła
postulaty uznające człowieka i jego wolny, nieskrępowany rozwój jako
wartości nadrzędne. Do prekursorów zmian idących w tym kierunku należeli
m.in. John Dewey, Maria Montessorii, Owidiusz Decroly, Georg
Kerschensteiner, Celestyn Freinet, Janusz Korczak i wielu innych, dając im
wyraz poprzez tworzenie nowych alternatywnych systemów edukacyjnych.
Wszystkie podejmowane działania służyć miały rozwojowi dzieci i młodzieży,
były one jednak przyjmowane w niejednolitym stopniu w różnych krajach,
były zaledwie „oazami” dobrze prowadzonej pracy pedagogicznej, bowiem
zdecydowana większość szkół nadal realizowała tradycyjny system
nauczania. Niemniej ważny jest sam fakt docenienia potrzeby
przeprowadzenia reform w edukacji, sam „ferment pedagogiczny”, jaki
28
K. Jakubiak, 2000: Edukacja rodziców w polskiej refleksji i praktyce pedagogicznej XIX i XX
wieku – do 1939 roku, (w:) Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX
wieku, po. red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Wyd. WSP, Bydgoszcz, s. 113.
29
Zob. B. Łaciak, 1998: Świat społeczny dziecka, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa, s. 28–29.
30
S. Wołoszyn, 2005: Oświata i wychowanie w XX wieku, (w:) Pedagogika. Podręcznik
akademicki, T. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wyd. PWN, Warszawa, s. 171.
31
Zob. tamże, s. 170–171, S. Wołoszyn, 1997: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku.
Próba zarysu encyklopedycznego, Wyd. IBE, Warszawa, s. 43–56.
16
32
wniosła pedagogika Nowego Wychowania. Pedagogika ta wywarła również
33
istotny wpływ na działalność praktyczną służącą ochronie praw dziecka.
W okresie tym nastąpił również wielki rozwój instytucji (szkół
i zakładów) dla dzieci niepełnosprawnych psychicznie czy fizycznie,
upośledzonych w rozwoju umysłowym, ociemniałych, głuchoniemych.
Rozwijała się także pedagogika specjalna i lecznicza, powstawały uczelnie
kształcące i przygotowujące przyszłych nauczycieli i wychowawców dla
34
potrzeb szkolnictwa specjalnego.
Duży wkład w rozwój ochrony dziecka i jego praw na gruncie polskim
wniosła pedagogika okresu międzywojennego. Pedagodzy społeczni
skupieni w Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom, Instytucie Spraw
Społecznych, Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Związku Nauczycielstwa
Polskiego, tacy jak Helena Radlińska, Maria Grzegorzewska, Czesław
Babicki, Kazimierz Jeżewski i inni, podjęli prace badawcze nad rolą
środowiska w wychowaniu człowieka, a przygotowane przez nich cenne
analizy teoretyczne oraz wskazania praktyczne bezpośrednio bądź
35
pośrednio wiązały się z ochroną dziecka. W oparciu o teoretyczne
dociekania nad istotą i koniecznością wspomagania rozwoju dziecka oraz
ukazane zależności zachodzące pomiędzy efektami wychowania i opieki,
a warunkami życia dzieci i młodzieży zaczęto konstruować system
36
sprawiedliwego zagwarantowania praw dziecka.
Duży wkład w rozwój teorii i praktyki praw dziecka wniósł personalizm
filozoficzny (zwłaszcza w wersji Jacquesa Maritaina – prekursora
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Emanuela Mouniera) i pedagogika
personalistyczna, gdyż to właśnie personalistyczna koncepcja osoby ludzkiej
i godności osobowej człowieka stanowi źródło, ontyczną podstawę praw
i wolności dziecka, jego podmiotowego traktowania w społeczeństwie
demokratycznym.
To personalizm ujmuje dziecko i jego rozwój w sposób integralny,
obejmując sfery: fizyczną, biologiczną, społeczną, intelektualną, moralną
i religijną, co rzutuje na katalog i treść przysługujących dziecku naturalnych
32
Zob. S. Wołoszyn, 2005: Oświata i wychowanie w XX wieku …, s. 170–171; S. Sztobryn,
2005: Pedagogika Nowego Wychowania, (w:) Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom I,
red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wyd. PWN, Warszawa, s. 278–292.
33
W 1905 roku w Lille we Francji powstało Biuro Międzynarodowe Opieki, które zajmowało się
ochroną dzieci opuszczonych, a w 1908 roku powstała organizacja pod nazwą Międzynarodowe
Kongresy Wychowania Moralnego z siedzibą w Londynie. W 1913 roku w Brukseli odbył się
I Międzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem, na którym zwrócono uwagę na potrzebę
rozwoju instytucji opiekuńczych dla dzieci zaniedbanych moralnie i wychowawczo. Zgłoszono
także projekt powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, które
powstało dopiero po I wojnie, w roku 1922, z siedzibą w Brukseli. W 1920 roku w Genewie
powołano Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom.
34
Na gruncie polskim duży wkład w tym zakresie wniosła M. Grzegorzewska, wybitna pedagog
i psycholog; zob. S. Wołoszyn., 2005: Oświata i wychowanie w XX wieku, (w:) Pedagogika.
Podręcznik akademicki …, s. 173.
35
Zob. E. Kantowicz, 1996: Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Wyd.
„Żak”, Warszawa, s. 8–9.
36
Tamże, s. 8.
17
uprawnień: osobistych i politycznych, gospodarczych, społecznych
i kulturalnych oraz ogólnoludzkich, solidarnościowych. W ujęciu
personalistycznym każda osoba ludzka – więc także dziecko – dzięki swej
godności naturalnej staje się podmiotem praw i wolności, ale też i osobistej
odpowiedzialności za siebie, wspólnotę rodzinną i jej członków, co chroni
nas przed błędną koncepcją ludzkiej wolności, oderwaną od posłuszeństwa
37
prawdzie, a zatem również od obowiązku poszanowania praw innych ludzi.
Mimo to jeszcze w latach 70-tych i 80-tych w literaturze socjologicznej
dzieci nadal traktowane były jako przedmiot badań, rozpatrywane przez
dorosłych przez pryzmat własnych planów wobec nich. Jak pisał Aleksander
Lewin mimo wielu dokumentów ochrony praw dziecka dzieci nadal
traktowane były raczej i przede wszystkim jako przedmiot opieki, troski,
obowiązków ciążących na ludziach dorosłych, a nie jako samoistny podmiot,
istoty niezależne, uprawnione do różnych zabezpieczeń w podstawowych
dziedzinach życia ludzkiego, tak jak to jest (a przynajmniej powinno być)
38
z dorosłymi.
W obronie podmiotowości dziecka i jego praw wystąpili
przedstawiciele pedagogiki humanistycznej, w tym rozwijanej od początków
lat 70-tych antypedagogiki. Nawiązując do wcześniejszych tradycji (np. do
J. Korczaka) tacy myśliciele, jak Abraham Maslov, Alice Miller, Aleksander
Neill czy Hubertus von Schoenbeck twierdzili, że dzieci są ostatnią
dyskryminowaną grupą ludzi, której trzeba przyznać takie same prawa jak
dorosłym. Ich zdaniem dzieci, tak jak dorośli, posiadają z natury swojego
człowieczeństwa określone prawa. Nadawanie czy odbieranie im ich praw
świadczy wyłącznie o ich nierównym traktowaniu, sprzecznym z zapisami
PDPCz i innych traktatów międzynarodowych.
H. von Schoenbeck pisał m.in., że dorośli nie mają żadnego
39
przyrodzonego prawa do narzucania czegokolwiek dzieciom.
Jego
zdaniem dziecko samo wie, co jest dla niego najlepsze, czego chce –
i dorośli powinni ten fakt uszanować (nawet jeśli go nie akceptują), powinni
wspierać dzieci w dążeniu do samodzielnie wybranych celów, dając im
możliwość przeżywania wolności i odpowiedzialności za samego siebie.
Ten sposób myślenia, uznający podmiotowość dziecka za punkt
40
wyjścia w stosunkach międzyludzkich , znalazł swój najpełniejszy wyraz
w Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej w 1989 roku z inicjatywy Polski.
Zaczął on dominować w latach 90-tych, nadal jednak w wielu krajach brak
było
konkretnych
rozstrzygnięć
prawnych
i
instytucjonalnych
umożliwiających dzieciom samodzielne korzystanie z praw człowieka.
Dlatego istnieje ciągła potrzeba uświadamiania samym dzieciom, jak
37
Jan Paweł II, 1991: Encyklika «Centesimus annus» Ojca Świętego, Watykan, nr 17.
A. Lewin, 2000: Korczak niedosłyszany (kilka przypomnień), (w:) Humaniści o prawach
dziecka, red. Bińczycka, Kraków, s. 34–35.
39
H. Schoenbeck,1994: Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa,
s. 38.
40
Zob. art. M. Butrymowicz i R. Matysiuk w Podlaskich Zeszytach Pedagogicznych nr 9/ 2004.
38
18
i dorosłym praw dziecka po to, by dziecko mogło być w pełni podmiotem
swych praw w praktyce.
Celowi temu ma służyć m.in. edukacja w dziedzinie praw dziecka i ich
41
ochrony.
Również w Polsce, po długim okresie zaniedbań w tej dziedzinie
(o których m.in. czytamy w preambule obowiązującej od 1997 roku
Konstytucji), prawa i wolności człowieka – w tym także, a może przede
wszystkim dziecka – stały się przedmiotem wielu rozważań teoretycznych
i działań praktycznych zmierzających do umocnienia państwa prawa,
demokracji, wolności, prawdy, sprawiedliwości.
To samo zdanie odnieść można do praktyki praw człowieka – dziecka,
która w krajach demokratycznych, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej
wkomponowana jest w cały system oddziaływań (politycznych,
gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i innych) mających na celu
stworzenie strefy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zbudowanej
na nierozdzielnych, powszechnych zasadach ludzkiej godności, wolności,
42
równości i solidarności.
Kwestia praw i wolności człowieka, w tym także praw dziecka i ich
ochrony, wywołuje obecnie, u progu XXI wieku olbrzymie zainteresowanie
filozofów i uczonych, uwikłana jest w wiele znaczeń i kontekstów
(antropologicznych,
epistemologicznych,
metodologicznych,
aksjologicznych, pedagogicznych i innych) wymagających całościowego
(holistycznego i kompleksowego) ujęcia, a jednocześnie wskazania tego, co
ważne i swoiste dla teorii pedagogicznych.
Dla potrzeb pedagogiki szczególnie cenne są badania nawiązujące do
założeń filozofii chrześcijańskiej, których przedmiotem są wartości
ogólnoludzkie, stanowiące wspólne dziedzictwo ludzi wierzących, jak
i niewierzących, a których ważnym punktem odniesienia jest godność
człowieka i wartość osoby ludzkiej.
Godność jest podstawą wszystkich integralnie ujmowanych praw
i wolności, a jej brak eliminuje jakiekolwiek prawa i wolności człowieka,
w tym także dziecka. Z pojęciem godności wiąże się podmiotowość dziecka,
poszanowanie której czyni go pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.
Przestrzeganie praw, godności i wolności daje dziecku szansę właściwego
rozwoju zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie, braki w tym zakresie
niweczą bądź utrudniają ten rozwój, na co zwracało i zwraca uwagę wielu
filozofów, etyków, pedagogów.
Ze względu na fakt, że nie wszyscy dorośli uwzględniają tę zasadę
w praktyce, istnieje pilna potrzeba szerszego uwzględniania teorii
41
Zob. R. Rosa (red.), 1999: Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa,
Siedlce; R. Rosa (red.), 2005: Prawa i wolności człowieka w edukacji, Siedlce; R. Matysiuk,
R. Rosa, 2009: Prawa człowieka – prawa dziecka. Podstawy filozoficzno-aksjologiczne
i pedagogiczne, Siedlce; R. Rosa, B. Bocian (red.), 2009: Edukacja do demokracji,
bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku, Siedlce.
42
Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji,
2002, Wyd. „Zakamycze”, Zakamycze, s. 7.
19
pedagogicznych w obszarze rozwiązań prawnych. Prawa dziecka to prawa
naturalne, przyrodzone, niezbywalne, powszechne i nienaruszalne, po to
jednak żeby można było skorzystać z przysługujących dziecku z natury praw
muszą one znaleźć zastosowanie nie tylko w teoriach pedagogicznych, ale
także w prawie pozytywnym tj. międzynarodowych i krajowych systemach
praw dziecka i ich ochrony. Dziecko jest wieloaspektową, zintegrowaną
całością, jest osobą, która ze względu na swoją niedojrzałość biologiczną,
fizyczną, psychiczną i społeczną wymaga szczególnej ochrony prawnej ze
strony osób dorosłych, realizacji przynależnych praw, w tym m.in.
szczególnego prawa dziecka do wychowania w atmosferze szczęścia, miłości,
co tak mocno akcentuje Konwencja o Prawach Dziecka.
Utrwalona przez wiele pokoleń struktura władzy nad dzieckiem,
niekwestionowane przekonanie o nadrzędności dorosłych nad dziećmi
sprawiają, że prawa przyznawane dziecku są często jedynie prawami
43
deklarowanymi, a nie realizowanymi , że – jak pisze Jadwiga Bińczycka,
dziecko nadal jeszcze traktuje się jako „przedczłowieka”, któremu nadaje się
44
prawa bez troski o ich pełną realizację. W tej sytuacji nadal aktualne jest
stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zgodnie z którym prawa dziecka
wymagają specjalnej ochrony i stałej troski o poprawę sytuacji dzieci
w całym świecie, jak i o ich rozwój i naukę w warunkach pokoju
i bezpieczeństwa. Dlatego w tym celu stale aktualne jest wołanie o pilne
45
i efektywne działanie w skali krajowej i międzynarodowej.
Robert Hart podejmując to zagadnienie w specjalnym opracowaniu
przygotowanym dla potrzeb UNICEF podkreśla, że zwiększenie realności
praw dzieci wiąże się ściśle z poziomem ich partycypacji, demokratycznego
46
współudziału w otaczającej rzeczywistości. Tymczasem nawet w wielu
krajach, które ratyfikowały Konwencję o Prawach Dziecka, dzieci nadal są
ignorowane, stopniowo tracą swoje fundamentalne prawa i wolności, będące
ważnym elementem procesu wychowawczego. Jadwiga Bińczycka pisze za
Mary John, że Dzieci w przeszłości, w poprzednich generacjach nigdy nie
spędzały tak wiele czasu pod bezpośrednią kuratelą dorosłych, jak dzieci
współczesne. (…) Także świat dzieci niepełnosprawnych został ograniczony
47
do wąskich granic szkolnego podwórka.
Według Bogdana Śliwerskiego, jedna z przyczyn nieprzestrzegania
praw dziecka w praktyce tkwi w pozytywistycznym źródle ich uzasadnienia.
Przynależne każdemu dziecku prawa są normami ustanowionymi przez
43
Por. S. Karczewski, K. Warecki, 2004: Dzieci bez dzieciństwa, Fundacja „Nasza Przyszłość”,
Szczecinek.
44
J. Bińczycka, 1994: Przemoc tkwi w nas, (w:) Edukacja i Dialog nr 6, s. 16.
45
Cyt. za: A. Łopatka, 2000: Okoliczności powstania Konwencji o Prawach Dziecka,
(w:) Humaniści o prawach dziecka, red. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków,
s. 27.
46
Zob. J. Bińczycka, 1999: Dzieci specjalnej troski jako ofiary wolnorynkowej kultury,
(w:) Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, red. M. Nowicka-Kozioł, WSPS
im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 75.
47
Tamże, s. 78.
20
dorosłych, uzależnionymi od nich w kwestii realizacji nadanych praw, jak
i ich ograniczeń, a niepochodzącymi od dzieci, jako istot ludzkich. Podejście
48
to implikuje tezę, iż kto nie ma władzy, tego prawa mogą być ograniczone.
Zdaniem tego autora nadal jeszcze spotykamy się z mylnym sądem, że
ustanowione przez dorosłych prawa dziecka są „sprawiedliwe” ze względu
na ich legislację. Prawo stanowi z jednej strony, że określone prawa
przynależą wszystkim obywatelom w państwie bez względu na wiek, rasę,
płeć, język, urodzenie, pochodzenie, religię itp., z drugiej zaś strony zakłada
z góry, że dziecko będzie mogło dokonywać czynności prawnych po
osiągnięciu ustalonego odgórnie prawem wieku, poprzez co odmawia się mu
prawa do bycia pełnoprawnym obywatelem i człowiekiem. Tę swoistą
sprzeczność, jaka zachodzi między deklarowanymi funkcjami prawa
49
pozytywnego a jego realizowanymi funkcjami udowodnili antypedagodzy.
Zdaniem innych autorów nieprzestrzeganie praw dzieci to także wynik
funkcjonowania w naszej kulturze „oczywistości przedmiotowego
traktowania dzieci”. Często nie zastanawiamy się, jakie źródło mają nasze
przekonania, czy coś jest właściwe, czy też konieczne. Bezwzględna władza
dorosłego czerpie swoje uzasadnienie z przekonania, że osoba dorosła wie
najlepiej, co dziecku potrzeba. Nie bierzemy pod uwagę faktu, że takie
myślenie wypływa z pogardy dla dziecka zaszczepionej przez poglądy
utrwalone przez wieki.
Dzieje się tak, mimo że na gruncie wielu nauk, np. psychologii
rozwojowej czy wychowawczej istnieją teorie, które podkreślają wartość
kontaktu fizycznego i emocjonalnego, a także akceptacji dziecka przez
rodziców (np. psychodynamiczna teoria relacji z obiektem M. Mahler czy
humanistyczna teoria rozwoju osobowości C.R. Rogersa), zwracają uwagę
na znaczenie zaspokojenia naturalnych potrzeb dziecka (np. teoria hierarchii
potrzeb A.H. Maslova), czy też traktują o konsekwencjach mających swoje
źródło w niewłaściwym stosunku rodziców do dzieci (np. teoria powstawania
patologii wieku dorosłego A. Lowena). Spotykamy się także z wysuniętą
przez psychologów ideą podmiotowego traktowania dziecka w procesie
wychowawczym, zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym. Wskazane
teorie są jednak najczęściej znane tylko psychologom, wąskiej grupie osób,
a jak wiemy, dziecko funkcjonuje przez długi okres swego życia
w rzeczywistości społecznej, którą tworzy rodzina i szkoła, na których
spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy na temat praw przynależnych
50
każdemu dziecku , a także respektowania i ochrony tych praw. Prawo do
pełni życia przynależne każdemu dziecku ograniczane jest przez wzrost
sytuacji stresowych w domu rodzinnym, stosunki interpersonalne w nim
48
B. Śliwerski, 1992: Emancypacja (z) pedagogiki, antypedagogicznym wyzwaniem dla
dorosłych, (w:) Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, red. T. Szkudlarek,
B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 164.
49
Zob. tamże, s. 164–165.
50
Zob. E. Bąk, 1996: Prawa dziecka – wartość i norma, a nie kodeks praw, (w:) Edukacja
i Dialog nr 10, s. 32–36.
21
panujące, strach i przemoc, a także przez różne formy ograniczania
autonomii, którą to zdaniem Freemana, należy rozumieć jako proces
rozwoju zdolności do autonomicznych zachowań, proces połączony
51
z dojrzewaniem.
Celowi temu służyć ma m.in. edukacja w dziedzinie praw dziecka i ich
ochrony, wykorzystująca wnioski płynące z dorobku myśli humanistycznej,
rozwiązań prawnych i wymogów współczesności.
3. Obszary i zadania profilaktyki społecznej i pedagogicznej
Analiza wymogów współczesności wskazuje, że rzeczywistość
przełomu wieków i tysiącleci jest niezwykle złożona i dynamiczna, że
zjawiskom sprzyjającym zapewnieniu bezpieczeństwa oraz praw i wolności
człowieka towarzyszą nadal zjawiska utrudniające realizację tych wartości
52
w sferze materialnej, duchowej, a nawet transcendentalnej . Najnowsze
badania naukowe pokazują, że w procesie budowania współczesnej
cywilizacji człowiek stworzył niezwykłe dobra materialne, techniczne
i naukowe, osiągając wysokie standardy w tych dziedzinach życia
społecznego. Realizacja celów industrialnych przyniosła rozwiniętym
społeczeństwom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, zwielokrotniła
wydajność pracy, stworzyła niespotykane dotąd możliwości komunikacji
między ludźmi i narodami we wszystkich jej wymiarach itp.
Pewne sukcesy odnotowaliśmy również w walce o prawa człowieka,
w tym także prawa dziecka. Jednym z przejawów tego sukcesu po II wojnie
światowej było proklamowanie w 1959 roku przez Organizację Narodów
Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka a w 1989 roku – z inicjatywy Polski
– Konwencji Praw Dziecka. Zwłaszcza ten drugi fakt postrzegany jest jako
przełom w walce o prawa dziecka, o jego podmiotowość. Katalog praw
zawartych w konwencji stał się swoistą światową konstytucją uprawnień,
które powinny być bezwzględnie egzekwowane przez dorosłych dla dobra
53
dziecka i w interesie społecznym .
Równocześnie z tymi i wieloma innymi pozytywnymi zmianami
nastąpiła jednak globalizacja zagrożeń, pojawiły się nowe niekorzystne
zjawiska wywierające bezpośredni bądź pośredni wpływ na realizację praw
i wolności człowieka – dziecka. Także dziś, na początku XXI wieku,
spotykamy się z jaskrawymi przypadkami łamania praw człowieka, z różnymi
formami wyzysku i ucisku ekonomicznego, społecznego, politycznego,
51
J. Bińczycka, 1999: Dzieci specjalnej troski jako ofiary wolnorynkowej kultury, (w:) Wybrane
aspekty podmiotowości w wychowaniu …, s. 81.
52
Zob. A. Cudowska., J. Kunikowski (red.), 2007: Czynić świat bardziej bezpiecznym, Tom I i II,
Siedlce; R. Rosa, R. Matysiuk (red.), 2009: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach
i praktyce społecznej początków XXI wieku, Siedlce.
53
M. Balcerek, 19876: Prawa dziecka, Warszawa; Łopatka A., 1993: Dziecko. Prawa dziecka,
(w:) Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa; T. Smyczyński (red.), 1999:
Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia, Poznań.
22
wyznaniowego i innymi formami dyskryminacji zagrażającymi godności
i wolności człowieka, wymagającymi kompleksowych oddziaływań
profilaktycznych. Naruszaniu praw człowieka sprzyjają wyzwania
i zagrożenia ujawnione w czasie szczytu w Waszyngtonie (24.04.1999)
i w specjalnym Dokumencie Milenijnym przyjętym przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 2000 roku: konflikty etniczne i religijne, spory terytorialne,
rozpad państw, akty terroryzmu, fale uchodźców, przenikanie
zorganizowanej przestępczości, skażenie środowiska naturalnego,
54
epidemie, klęski naturalne, wojny itd.
Do tych globalnych wyzwań dochodzą wyzwania regionalne związane
m.in. z procesem transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Nowe realia polityczne, gospodarcze, społeczne i militarne (upadek
socjalizmu, rozpad Związku Radzieckiego, przejście do gospodarki
wolnorynkowej, rozwój demokracji itd.) w tych krajach stwarzają
niespotykane wcześniej szanse rozwoju, pogłębiają poszanowanie praw
i wolności człowieka. Ale prawdą jest również to, że podobnie jak w innych
przełomowych momentach historii powodują poczucie braku stabilizacji,
pojawienie się nowych źródeł napięć i zagrożeń w tych krajach (bezrobocie,
patologie społeczne, zorganizowana przestępczość itd.), w tym także
55
w Polsce. Jeśli dodamy do tego duży chaos aksjologiczny , załamanie się
wielu dotychczasowych wartości i autorytetów, zmiany celów i treści
56
w obrębie samej pedagogiki , brak precyzyjnych kryteriów oceny tych
zmian, to zdamy sobie sprawę z tego, jak poważne zadania stają dziś przed
filozofią i nauką, w tym przed teorią pedagogiczną i edukacją.
W warunkach Polski na poszanowanie praw i wolności człowieka –
dziecka poważny wpływ wywierają przemiany ustrojowe, zapoczątkowane
na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Spośród wielu związanych
z nimi wydarzeń wymienić można m.in. następujące: transformację
ustrojową, integrację z Unią Europejską i reformę systemu oświaty. Dążąc
do stworzenia nowego porządku konstytucyjnego, gwarantującego
niezbywalne prawa i wolności człowieka (w tym dziecka) w Polsce dokonuje
się istotnych zmian w systemie prawa (m.in. uchwalenie w 1997 roku nowej
konstytucji, w której cały rozdział II poświęcony jest prawom i wolnościom
człowieka), opieki społecznej, edukacji. Edukacja w zakresie praw i wolności
57
człowieka, zdaniem wielu filozofów i pedagogów , pomaga lepiej zrozumieć
potrzebę równoważenia postępu materialnego kultywowaniem wartości
społecznych i moralnych, zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom
utrudniającym pełny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, ugruntowania
54
R. Rosa (red.), 2001: Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju wobec wyzwań XXI wieku. Część
I. Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju, Wyd. Akademia Podlaska,
Siedlce; R. Rosa, 2008: Globalne wyzwania i uwarunkowania kształcenia nauczycieli u progu
XXI wieku, (w:) Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne nr 15/16, Siedlce.
55
E. Czerwińska (red.), 1995: Wartość i świadomość w filozoficznej drodze, Poznań.
56
Cz. Banach,1995: Szanse, zagrożenia i perspektywy przemian szkoły i edukacji w Polsce,
Toruń.
57
Zob. R. Rosa (red.), 2005: Prawa i wolności człowieka w edukacji, Siedlce.
23
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, krzewienia
zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między ludźmi i narodami.
Spośród licznych zagrożeń praw człowieka dziecka, wielu autorów
wymienia agresję i przemoc: w domu, w szkole, środowisku rówieśniczym
58
itd. Na przełomie XX i XXI wieku dzieci nadal stają się ofiarami wojen
i innych agresji, dyskryminacji rasowej i religijnej. Często są ofiarami głodu,
zaniedbania, chorób, okrucieństwa i wyzysku. W Polsce, na szczęście, nie
borykamy się z takimi problemami, ale nie znaczy to, że wszystkie dzieci
mają zapewnione szczęśliwe dzieciństwo. Częstymi zjawiskami są
w naszym kraju zjawiska agresji i przemocy wobec dzieci, wzrasta liczba
przypadków ich seksualnego wykorzystywania itd.
Wyniki najnowszych badań wskazują, że dzieci i młodzież na
pierwszym miejscu sytuują swoje prawo do wolności od przemocy, z którą
59
spotykają się w najbliższym otoczeniu, w tym w rodzinie. Z badań
prowadzonych przez G. Kapicę wiosną 2000 roku wynika, że częstym
źródłem dziecięcych smutków i lęków okazały się złe stosunki w rodzinie
60
(z rodzicami, z rodzeństwem – 26,8% wypowiedzi ), tj. kary, zakazy,
nakazy, gniew rodziców, krzyk, bicie za „złe zachowanie” itd. W badaniach
CBOS 11% ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz w życiu użyło
przemocy w swojej rodzinie. Aż 63% badanych dorosłych twierdziło, że
w dzieciństwie dostawali klapsy, byli bici pasem lub innym przedmiotem
61
znajdującym się w zasięgu ręki bijącego . Mamy tu do czynienia z groźnym
zjawiskiem określonym przez amerykańskiego psychologa Edwina
Sutherlanda „wyuczoną agresją”. Dla dzieci z agresywnych rodzin przemoc
jest czymś tak naturalnym, jak jedzenie i spanie. To z tych rodzin wywodzą
się w większości dzieci, które w dorosłym życiu stosują agresję bez powodu
62
i wyraźnej przyczyny.
Zjawisko narastającej przemocy występuje również na terenie szkoły,
o czym donoszą środki masowego przekazu i co potwierdzają wyniki badań
naukowych. Prawie 75% uczniów objętych badaniami przez J. Górniewicz
doświadczyło aktów przemocy właśnie w szkole, to znaczy było ich sprawcą,
63
ofiarą lub obserwatorem. Z badań M. Krasnopolskiego wynika, że 57%
58
I. Pospiszyl, 1994: Przemoc w rodzinie, Warszawa; L. Pytka, B. Głowacka (red.), 2000:
Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca – incydent czy znak czasu? Warszawa; B. Hołyst. (red.),
1997: Przemoc w życiu codziennym, Warszawa; H. Gajdamowicz (red.), 2010: Uczeń wobec
szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, Łódź.
59
G. Kapica, 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów, (w:) Edukacja do
bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Część II. Edukacja do bezpieczeństwa,
pokoju i praw człowieka, red. R. Rosa, Siedlce; Sikora P. (red.), 1997: Prawa dziecka i ich
ochrona, Opole; T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red.), 2007: Zagrożenia i zaburzenia
funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek.
60
G. Kapica, 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów, dz. cyt.
61
B. Pietkiewicz, 2003: Bicie po biciu, (w:) Polityka nr 11 (2392).
62
Tamże. Problemy te w pogłębiony sposób zostały przedstawione w pracy Renaty Matysiuk
pt. Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym. Aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne, wyd.
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
63
J. Górniewicz, 1999: Przemoc w szkole. Zarys problemu, (w:) Wychowanie na Co Dzień nr 3.
24
badanych uczniów przyznaje się do stosowania przemocy wobec innych,
64
tzn. do grożenia, wymuszania, bicia, wykorzystywania, molestowania itd.
Wyniki badań prowadzonych przez K. Kmiecik-Baran wskazują, że
w patologiczne formy przemocy zaangażowanych jest około 20% uczniów,
10% wymaga interwencji wychowawczej, a 80% staje się ofiarą – od agresji
65
werbalnej do przemocy fizycznej. Co trzecie przestępstwo popełniane
przez nastolatków (przemoc, szantażowanie, zmuszanie do upokarzających
66
i poniżających zachowań itd.) ma miejsce na terenie szkoły , zagrażając
prawom i wolnościom dzieci i młodzieży.
Rośnie również skala przemocy w środowisku zamieszkania, w tym
w środowisku rówieśniczym. Z danych statystycznych sądów i policji wynika,
że z roku na rok rośnie liczba nie tylko przestępstw popełnianych w Polsce,
ale także brutalizacja sprawców. I tak np. w 1996 roku nieletni sprawcy mieli
aż 10% udział w przestępstwach popełnianych Polsce. W roku 1997
w porównaniu z 1994 rokiem liczba zabójstw popełnionych przez nieletnich
wzrosła o 8,3% (36 nieletnim udowodniono zabójstwo), gwałtów – o 26,3%,
67
bójek i pobić – o 38,6%.
Zjawiska agresji i przemocy, charakterystyczne nie tylko dla Polski,
budzą obecnie powszechne zainteresowanie, stają się przedmiotem badań
68
naukowych i oddziaływań wychowawczych, w tym profilaktycznych.
W wielu najnowszych publikacjach zwraca się uwagę na związki tych
zjawisk z prawami i wolnościami człowieka, a zwłaszcza prawami dziecka.
Wyrażając nadzieję, że rozpoczynający się XXI wiek może stać się wiekiem
odpowiedzialności za prawa dziecka wielu autorów sądzi, że zrozumienie
i nabycie doświadczenia w zakresie szeroko pojętych praw człowieka (w tym
także praw dziecka) stanowi ważny element przygotowania wszystkich
młodych ludzi do życia w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie.
Jest częścią wychowania społecznego i politycznego, które sprzyja
69
zrozumieniu między kulturami i narodami . To właśnie prawa i wolności
człowieka, zdaniem wielu humanistów, są istotą ludzkiego życia
przeżywanego w sposób wolny i godny. To one dają człowiekowi poczucie
64
M. Krasnopolski, 1998: Przemoc w szkołach podstawowych Trójmiasta, (w:) Przemoc dzieci
i młodzieży, red. J. Papież, A. Płukis., Toruń.
65
K. Kmiecik-Baran,1998: Przemoc wśród młodzieży, (w:) Solidarność nr 2.
66
A. Filas, J. Szczęsny,1998: Wojna w szkole, (w:) Wprost nr 16.
67
H. Przybyła, 1998: Modele profilaktyki wobec przemocy wśród dzieci i młodzieży, (w:) Agresja
i przemoc we współczesnym świecie, Tom II, Agresja i przemoc w instytucjach
wychowawczych, red. Z. Brańka, M. Szymański, Kraków.
68
Z.B. Gaś (red.), 1995: Psychologia wychowawcza stosowana, Lublin; B. Hołyst, 1991:
Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Warszawa; B. Hołyst.
(red.), 1997: Przemoc w życiu codziennym, Warszawa.
69
Zob. G. Kapica, 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów, dz. cyt.; R. Rosa,
2011: Godność i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej, Pogranicze. Studia Społeczne,
tom XVII, Białystok; J. Nikitorowicz, 2009: Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa;
A. Cudowska (red.), 2008: Oblicza dialogu, Białystok.
25
bezpieczeństwa, bronią go przez samowolą innych ludzi i instytucji
70
przymusu.
Ale czy prawa te znane są dzieciom, rodzicom, nauczycielom? Czy
zostały one przez nich zinternalizowane i czy są realizowane w praktyce?
Wbrew dość powszechnym przekonaniom, iż za sprawą szeroko
propagowanych idei psychologii oraz pedagogiki humanistycznej (zwłaszcza
jej nurtu personalistycznego) na przełomie XX i XXI wieku dziecko
w wystarczającym stopniu zostało upodmiotowione, a przynależne mu
71
prawa są respektowane, rzeczywistość jest bardziej złożona i trudna.
Niepokoić musi dość słaba znajomość samych praw i wolności
dziecka oraz aktów prawnych przez dzieci i dorosłych, co stawia poważne
zadania przed całym społeczeństwem, a zwłaszcza przed wychowawcami
młodego pokolenia. Z badań przytoczonych przez G. Kapicę wynika, że
ponad połowa (52%) badanych w 1996 roku nauczycieli 12 szkół
małopolskich nie zna treści Konwencji Praw Dziecka, 70% spośród nich
stwierdziło, że treść tego dokumentu nie została przybliżona uczniom,
72
a 84,7% – że nie zapoznano z nim także rodziców.
Z badań
A.A. Kotusiewicz wynika, że zaledwie 8% spośród 306 czynnych nauczycieli
i 60 kandydatów na nauczycieli dostrzegło respektowanie praw dzieci jako
czynnik decydujący o korzystnej zmianie obecnej sytuacji ucznia
73
i nauczyciela w szkole. Z kolei z badań znajomości swoich praw przez
uczniów klas siódmych byłego województwa elbląskiego, z 1998 roku
wynika, że co piąty uczeń nie wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka
i nie zna jej treści; co trzeci nie wie, jakie są jego najważniejsze prawa
w domu, w szkole, w życiu; tylko co dziesiąty zdaje sobie sprawę z prawa do
wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz z prawa do
74
współdecydowania o swoim życiu .
Z badań tych wynika, że prawa dziecka nie stanowią dla uczniów
a także dla wielu nauczycieli i rodziców przedmiotu ani głębszej refleksji, ani
analizy, i że jest to jednym z najistotniejszych powodów, iż tematyka ta
75
prawie zupełnie nie znajduje odzwierciedlenia w programach kształcenia.
Wymienione wyżej globalne, regionalne i krajowe zagrożenia
i wyzwania wobec praw i wolności człowieka, a także stan świadomości
dorosłych i dzieci w tej mierze stawiają poważne zadania przed całym
społeczeństwem Polski, w tym w dziedzinie szeroko pojętej profilaktyki
społecznej i pedagogicznej. Ze względu na integralny charakter praw
70
R. Rosa (red.), Prawa i wolności człowieka w edukacji, dz. cyt.
J. Bińczycka (red.),1999: Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość, Kraków.
72
M. Jachym, B. Moskała, 1997: Prawa dziecka – ich znajomość i propagowanie przez
nauczycieli, (w:) Wybrane problemy opieki wychowawczej, red. Z. Brańka, Kraków.
73
A.A. Kotusiewicz, 1997: Recepcja przemian edukacyjnych w świadomości nauczycieli,
(w:) Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, red. H. Kwiatkowska,
T. Lewowicki, Warszawa.
74
M. Dymowska, 1999: Świadomość praw dziecka wśród uczniów klas VII szkół podstawowych,
(w:) Młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych, red. J. Górniewicz, Olsztyn.
75
G. Kapica, 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów, dz. cyt.
71
26
i wolności człowieka dziecka nie wystarczą tu działania wycinkowe,
kampanijne, lecz konieczne są oddziaływania kompleksowe obejmujące całe
społeczeństwo i wszystkie dziedziny rzeczywistości społecznej. Cytowana
już G. Kapica pisze w związku z tym, że Domagać się praw dziecka,
szacunku dla jego osobowości i godności, poprawy warunków dla
prawidłowego i harmonijnego rozwoju – to przede wszystkim zobligować
całe społeczeństwo do wysiłku nad podniesieniem własnej kultury, w tym
także kultury pedagogicznej, do odpowiedniego ukształtowania świadomości
76
tak w społecznym, jak i indywidualnym wymiarze.
Jest to jednak długi i żmudny proces, o czym przekonują m.in.
doświadczenia Polski z okresu transformacji ustrojowej, tzn. od 1989 roku.
W okresie tym odnotowano wiele pozytywnych zmian, ale ogólna sytuacja
nadal jest bardzo trudna.
 Na uznanie zasługuje zmiana filozofii i modelu profilaktyki.
Zrezygnowano ze stosowania strategii awersyjnych, polegających na
straszeniu, na rzecz działań profilaktycznych bazujących na systemach
77
wartości preferowanych przez młodzież.
 Działania profilaktyczne znalazły swój wyraz w polityce socjalnej
i oświatowej państwa, ukierunkowanej coraz bardziej na dziecko jako
podmiot praw i wolności, a nie „materiał przeznaczony do obróbki”
78
według przekonań i interesów dorosłych.
 Podjęto również kompleksowe badania naukowe nad źródłami, istotą
i skutkami przemocy zagrażającej godności i prawom człowieka,
formułując równocześnie interesujące postulaty z zakresu profilaktyki
79
pierwotnej i wtórnej.
 Polska odnotowała wiele osiągnięć w dziedzinie doskonalenia prawa,
dostosowania go do standardów Unii Europejskiej, w której prawa
80
człowieka-dziecka są należycie realizowane i chronione.
 Wiele wysiłku poświęcono w Polsce doskonaleniu systemu opieki nad
81
dzieckiem i rodziną , zdynamizowano współpracę szkoły z rodzicami
uczniów w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
mediacyjnych i negocjacyjnych.
76
G. Kapica, 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów, dz. cyt.; R. Matysiuk,
2007: Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym …, dz. cyt., Część IV; R. Rosa, A. Cudowska
(red.), 2009: Kultura bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku, Siedlce.
77
T. Wach, 1997: Współczesne strategie profilaktyczne, (w:) Przestępczość nieletnich. Źródła –
przejawy – środki zaradcze, red. M. Filipiak, Lublin.
78
D. Dziewulak, 1994: Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa; Cz. Banach,
1997: Polska szkoła i system edukacji, Toruń.
79
Z. Brańka, M. Szymański, 1998: Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Tom II, Agresja
i przemoc w instytucjach wychowawczych, Kraków.
80
Zob. A. Łopatka, 1998: Międzynarodowe prawo praw człowieka, Warszawa.
81
R. Matysiuk, Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce wobec wyzwań
nowego wieku, (w:) Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Część
II, red. R. Rosa, dz. cyt.
27
 Opracowywane i wdrażane do praktyki są liczne programy
profilaktyczne, zwłaszcza w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
82
przemocy , programy edukacyjne w zakresie praw i wolności
człowieka, a także scenariusze treningów asertywności uczących
respektowania praw własnych przy równoczesnym respektowaniu praw
i wolności innych.
 Pozytywną rolę w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom praw
i wolności dzieci oraz ochrony tych praw odgrywają współpracujące
z organami państwa organizacje i instytucje pozarządowe, społeczne
(takie jak: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Fundacja „Dzieci niczyje”, Towarzystwo „Nasz Dom” i wiele
innych). Troszczą się one między innymi o: prawidłowe stosowanie
wobec dzieci przepisów prawa; podejmowanie inicjatyw i działań na
rzecz doskonalenia systemu działalności kontrolnej, profilaktycznej
i interwencyjnej mającej na celu zapobieganie i ograniczanie
przypadków naruszania praw dziecka; prowadzenie szkoleń z zakresu
profilaktyki pedagogicznej dla rodzin (w tym adopcyjnych i zastępczych)
oraz
pracowników
placówek
opiekuńczo-wychowawczych;
organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
dla dzieci szczególnej troski (przewlekle chorych, osieroconych,
głodnych, doznających przemocy, biorących narkotyki, pijących alkohol
83
itd.) .
Zdaniem wielu polskich pedagogów powyższe działania stwarzają
podstawę do stwarzania spójnego zintegrowanego systemu profilaktyki
społecznej i pedagogicznej. Realizacji tego celu służy między innymi
opracowany i przyjęty w październiku 1994 roku Plan Działania w zakresie
edukacji na rzecz praw człowieka i demokracji w Polsce. Przewidziane
w nim działania edukacyjne mają przygotowywać nasze społeczeństwo,
a zwłaszcza dzieci i młodzież do radzenia sobie z najnowszymi
zagrożeniami i wyzwaniami cywilizacyjnymi i kulturowymi, pogłębiać wiedzę
i kulturę praw człowieka, wdrażać do umiejętności stosowania tej wiedzy
w działaniach praktycznych służących umacnianiu godności człowieka,
demokracji i pokoju w społeczeństwie polskim.
Działania takie, nakierowane głównie na kształcenie przyszłych
nauczycieli, realizowane są między innymi przez pracowników Katedry
Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczo84
Humanistycznego w Siedlcach.
82
B. Hołyst, 1991: Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej,
Warszawa; H. Przybyła, 1998: Modele profilaktyki wobec przemocy wśród dzieci i młodzieży,
(w:) Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Tom II, Agresja i przemoc w instytucjach
wychowawczych, red. Z. Brańka, M. Szymański, Kraków.
83
Zob. B. Głowacka, T. Pilch (red.), 2001: Dzieci gorszych szans, Warszawa.
84
Zob. R. Rosa, 2006: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w działalności dydaktycznej
i naukowej Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka (1999–2006), (w:) Rozwój teorii
i praktyki edukacyjnej, red. J. Kunikowskiego, R. Rosy i T. Zacharuk, Wyd. Akademii Podlaskiej,
Siedlce.
28
4. Konkluzje
Podsumowując rozważania na temat ewolucji praw dziecka i ich
ochrony oraz określając efekty tej ewolucji możemy stwierdzić, że w jej
wyniku:
 za podstawę praw człowieka dziecka mimo zróżnicowania ujęć
filozoficznych i teoretycznych oraz różnic ideologicznych i ustrojowych
uznano godność osoby ludzkiej – wartość trwałą, obiektywną
i uniwersalną, nazywaną często wartością wartości;
 godność osoby ludzkiej (tak dorosłej, jak i dziecka) wyposażonej
w rozum, sumienie i wolność wewnętrzną jest źródłem
fundamentalnych praw człowieka; tylko z jej integralnie pojmowanej
istoty można wyprowadzić treść podstawowych praw człowieka –
wolnościowych, społecznych i solidarnościowych;
 tak jak godność osobowa, tak i prawa człowieka są przyrodzone
(naturalne), powszechne, niezbywalne i nienaruszalne – stanowią
integralną jedność i są niepodzielne;
 poszanowanie godności osobowej i praw człowieka dziecka jest
podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, a zarazem
najwznioślejszym celem;
 dziecko stało się podmiotem prawa, przestało być własnością człowieka
dorosłego;
 zmianie uległa sytuacja dziecka w rodzinie, nieograniczona władza ojca
przekształciła się we władzę rodzicielską;
 został poszerzony katalog podstawowych praw przynależnych każdemu
dziecku (począwszy od dziedziczenia po wszystkie aspekty życia,
rozwoju i wychowania) zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka;
 ustawowo zrównano w prawach wszystkie dzieci bez względu na rasę,
język,
wyznanie,
pochodzenie,
urodzenie
(również
dzieci
pozamałżeńskie), stan majątkowy;
 dla dzieci społecznie niedostosowanych stworzono specjalny system
postępowania w ramach prawa karnego i penitencjarnego;
 szczególną pomoc i ochronę zapewniono dzieciom upośledzonym,
kalekim i chorym;
 wzrosła świadomość i rola społeczności międzynarodowej w wysiłkach
85
na rzecz ochrony praw dziecka.
Powyższe idee znalazły swoje zastosowanie w międzynarodowych
systemach praw człowieka (dziecka) oraz w edukacji do praw i wolności
86
człowieka.
85
Zob. M. Balcerek, 1986: Prawa dziecka, Warszawa, s. 46–47; por. M. Szymańczak, 1992: Od
prawa do życia do prawa do samostanowienia, (w:) Prawa dziecka, red. E. Czyż, Warszawa,
s. 6–13.
29
Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed teoretykami
pedagogiki i całym środowiskiem nauczycielskim jest postawienie diagnozy,
czy i jak przedstawione wyżej idee realizowane są w teorii i praktyce
początków XXI wieku i co zrobić, aby rozwijać wspomnianą już kulturę praw
87
człowieka – dziecka sprzyjającą eliminacji występujących nadal zagrożeń
oraz poszanowaniu podstawowych praw: do życia, do bezpieczeństwa, do
wolności, do nauki itd.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione w naszym artykule treści
sprzyjać mogą realizacji ww. celów i zadań.
Literatura:
1. Adamski F., 2002: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków
2. Balcerek M., 1986: Prawa dziecka, Warszawa
3. Balcerzak-Paradowska B., 1999: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie
przemian, Warszawa
4. Banach Cz., 1995: Szanse, zagrożenia i perspektywy przemian szkoły
i edukacji w Polsce, Toruń
5. Banach Cz., 1998: Polska szkoła i system edukacji, Toruń
6. Bąk E., 1996: Prawa dziecka – wartość i norma a nie kodeks praw,
(w:) Edukacja i Dialog nr 10
7. Bińczycka J. (red), 1999: Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość,
Kraków
8. Bińczycka J. (red), 2000: Humaniści o prawach dziecka, Kraków.
9. Bocian B., 2009: Działania na rzecz realizacji praw człowieka – praw
ucznia w świetle opinii nauczycieli, (w:) Edukacja do demokracji,
bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku, red.
R. Rosa, B. Bocian, Siedlce.
10. Brańka Z., Szymański H., 1998: Agresja i przemoc we współczesnym
świecie. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych, Kraków.
11. Cudowska A. (red.), 2008: Oblicza dialogu, Białystok.
12. Cudowska A., Kunikowski J. (red), 2007: Czynić świat bardziej
bezpiecznym, Siedlce.
13. Czerwińska E. (red), 1992: Wartość i świadomość w filozoficznej drodze,
Poznań.
14. Czyż E. (red), 1992: Dziecko i jego prawa, Warszawa.
86
Zob. R. Rosa (red.), 2005: Prawa i wolności człowieka w edukacji, Siedlce; R. Rosa (red.),
2003: Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa. Teoria i jej
zastosowanie, Siedlce; R. Rosa, B. Bocian (red.), 2009: Edukacja do demokracji,
bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku, dz. cyt.
87
Zob. R. Rosa, 2004: Zagrożenia praw i wolności dziecka w Polsce w okresie zmiany
społecznej i edukacyjnej – obszary i zadania profilaktyki społecznej i pedagogicznej, (w:) Mity
dzieciństwa – dramaty socjalizacji. Część I, red. T. Zacharuk, Siedlce; Obszary i zadania
profilaktyki społecznej i pedagogicznej w Polsce (w:) Prawa człowieka – prawa dziecka, red.
R. Matysiuk, R. Rosa., dz. cyt., s. 222–232.
30
15. Dymowska M., 1999: Świadomość praw dziecka wśród uczniów klas VII
szkół podstawowych, (w:) Młodzież jako przedmiot badań
pedagogicznych, red. J. Górniewicz, Olsztyn.
16. Dziewulak D., 1994: Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej,
Warszawa.
17. Filas A., Szczęsny J., 1998: Wojna w szkole, (w:) Wprost nr 16.
18. Flandrin J.L., 1998: Historia rodziny, Warszawa.
19. Gajdamowicz H. (red.), 2010: Uczeń wobec szans i zagrożeń
edukacyjnych XXI wieku, Łódź.
20. Głowacka B., Pilch T. (red), 2001: Dzieci gorszych szans, Warszawa.
21. Górniewicz J., 1999: Przemoc w szkole. Zarys problematyki,
(w:) Wychowanie na Co Dzień nr 3.
22. Hołyst B. (red), 1991: Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu
profilaktyki społecznej, Warszawa.
23. Hołyst B. (red), 1997: Przemoc w życiu codziennym, Warszawa.
24. Jachym M., Moskała B., 1997: Prawa dziecka – ich znajomość
i propagowanie przez nauczycieli, (w:) Źródła inspiracji współczesnej
edukacji nauczycielskiej, red. Kwiatkowska H., Lewicki T., Warszawa.
25. Jakubiak K., 2000: Edukacja rodziców w polskiej refleksji i praktyce
pedagogicznej XIX i XX wieku – do 1939 roku, (w:) Wychowanie
w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku, red. Jakubiak
K., Winiarz A., Bydgoszcz.
26. Jan Paweł II, 2005: Encyklika „Centesimus annus”, (w:) Encykliki Ojca
Świętego Jana Pawła II, Kraków.
27. Jundziłł J., 1993: Dziecko – ofiara przemocy, Warszawa.
28. Kantowicz E., 1995: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka,
(w:) Nowa Szkoła nr 7.
29. Kantowicz E., 1996: Ochrona praw dziecka w kontekście działalności
UNICEF, Warszawa.
30. Kapica G., 2001: Prawa dziecka w świadomości młodszych uczniów,
(w:) Rosa R. (red.), Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu
wyzwań XXI wieku. Część II, Siedlce.
31. Karczewski S., Wardecki K., 2004: Dzieci bez dzieciństwa, Szczecinek.
32. Kmiecik-Baran K., 1998. Przemoc wśród młodzieży, (w:) Solidarność
nr 2.
33. Komeński J.A., 1956: Wielka dydaktyka, Wrocław.
34. Smyczyński T. (red.), 1999: Konwencja o prawach dziecka – analiza
i wykładnia, Poznań.
35. Kotusiewicz A.A., 1997: Recepcja przemian edukacyjnych w środowisku
nauczycieli, (w:) Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej,
red. Kwiatkowska H., Lewowicki T., Warszawa.
36. Lewin A., 2000: Korczak niedosłyszany (kilka przypomnień),
(w:) Humaniści o prawach dziecka, red. Bińczycka J., Kraków.
37. Łaciak B., 1998: Świat społeczny dziecka, Warszawa.
38. Mannheim K., 1974: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy,
Warszawa.
31
39. Matysiuk R., 2007: Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym. Aspekty
filozoficzne, pedagogiczne i prawne, Siedlce.
40. Matysiuk R., Rosa R., 2009: Prawa człowieka – prawa dziecka. Podstawy
filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne, Siedlce.
41. Rosa R., Bocian B. (red. nauk), 2009: Edukacja do demokracji,
bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku, Siedlce.
42. Michałowska G., 2007: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy
i w Unii Europejskiej, Warszawa.
43. Osiatyński W., 1993: Powstanie i ewolucja praw człowieka. (w:) Prawa
i wolności człowieka, red., Rzepliński A., Warszawa.
44. Osiatyński W., 2011: Prawa człowieka i ich granice, Kraków.
45. Papież J., Płukis A. (red.), 1988: Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń.
46. Pestalozzi J.H., 1955: Jak Gertruda uczy swoje dzieci, Wrocław.
47. Pospiszyl I., 1994: Przemoc w rodzinie, Warszawa.
48. Pytka L., Głowacka B. (red.), 2000: Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca –
incydent czy znak czasu?, Warszawa.
49. Rosa R., 1993: Historia i filozofia praw człowieka, (w:) Zeszyty Naukowe
AON nr 2.
50. Rosa R. (red.), 1999: Prawa i wolności człowieka w edukacji
demokratycznego państwa, Siedlce.
51. Rosa R., Cudowska A. (red.), 2009: Kultura bezpieczeństwa i praw
człowieka w początkach XXI wieku, Siedlce
52. Rosa R., 2011: Godność i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej,
(w:) Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII, Białystok.
53. Nikitorowicz J., 2009: Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa.
54. Rosa R., 2004: Zagrożenia praw i wolności człowieka w Polsce w okresie
zmiany społecznej i edukacyjnej – obszary i zadania profilaktyki
społecznej i pedagogicznej, (w:) Mity dzieciństwa – dramaty socjalizacji.
Część I, red. T. Zacharuk, Siedlce.
55. Rosa R. (red), 2005: Prawa i wolności człowieka w edukacji, Siedlce.
56. Rosa R., 2006: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w działalności
dydaktycznej i naukowej Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw
Człowieka (1999–2006), (w:) Rozwój teorii i praktyki edukacyjnej,
Siedlce.
57. Rosa R., 2008: Globalne wyzwania i uwarunkowania kształcenia
nauczycieli u progu XXI wieku, (w:) Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne
nr 15/16.
58. Rosa R., Matysiuk R. (red.), 2009: Bezpieczeństwo i prawa człowieka
w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, Siedlce.
59. Schoenbeck von H., 1994: Antypedagogika. Być i wspierać zamiast
wychowywać, Warszawa.
60. Suchodolski B., 1958: O pedagogikę na miarę naszych czasów,
Warszawa.
61. Szkudlarek T., Śliwerski B., 1992: Wyzwania pedagogiki krytycznej
i antypedagogiki, Kraków.
32
62. Wach T., 1997: Współczesne strategie profilaktyczne, (w:) Przestępczość
nieletnich. Źródła – przejawy – środki zaradcze, red. Filipiak M., Lublin.
63. Wołoszyn S., 1964: Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie,
Warszawa
64. Wołoszyn S., 1997: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba
zarysu encyklopedycznego, Warszawa.
65. Karta Praw podstawowych Unii Europejskiej, 2002, Zakamycze.
33
Rozdział II
Edukacja
międzykulturowa
Iwona Bąbiak
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie
Społeczne i emocjonalne konsekwencje migracji
do Polski – perspektywa dzieci-cudzoziemców
Abstract: Because of the breadth of issues, which is the multiculturalism in the
school, the chapter moves only the issues related to children who arrived to
Poland from other countries , especially the children – refugees.
Depending on the reason of foreigner's arrival to Poland you can expect
different ways of addaptation to the Polish conditions. This applies to both adults and
children.
Number of children-foreigners in Polish schools is steadily growing. However,
both the institution and the teachers are not adequately prepared to accept this group
of students. There is a lack of access to teaching materials, trainings of teachers to
raise their skills, leveling hours for students, support for cultural assistants and
organizational solutions that would facilitate the work of teachers and help with the
integration of students.
For each child a change of school, a new environment is a stressful situation.
For children – foreigners in particular. Many pupils' behavior explains the
phenomenon of culture shock, which occurs in several stages, and each of them has
a slightly different form of response to the environment. Understanding this process
and correct diagnosis of the symptoms in student of different culture may allow
teachers to select appropriate methods of cooperation and thereby facilitate the child
to function in a new environment and help him in controlling anxiety and other difficult
emotions. In the extremely difficult situation are children – refugees. Their situation is
special because of the compulsory nature of migration and helplessness and
uncertainty associated with the residence situation of their family in Poland.
Being a refugee is associated with specific psychological consequences that
are reflected in the behavior of not only children but also adults. Teachers should be
aware of these exceptional situations.
For all foreign students this new situation that they found themselfs in is
associated with a number of difficult emotions. In coping with these emotions the
support they can get from teachers and peers plays very important role. It is therefore
important to continue and expand intercultural education in institutions of preschool
and school, regardless of whether they have culturally different child attending or not.
At the same time we should take care of the development of intercultural competence
of teachers to provide them appropriate support, so they can work effectively with
multicultural class.
1. Rodzaj migracji i związane z nią konsekwencje dla dzieci
Ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski mogą kierować rożnego rodzaju
powody. W zależności od przyczyny przyjazdu i jej trwałości możemy
36
rozróżnić kilka typów migracji. Poniższy rysunek (Rys.1.1) ilustruje podział
migracji ze względu na poszczególne cechy.
Rysunek 1.1 Podział typów migracji
Zewnętrzne
i
wewnętrzne
Czas:
Przyczyny:
ekonomiczne i
pozaekonomiczne
(rodzinne,
naukowe,
turystyczne,
przymusowe polityczne,
klimatyczne, itp.)
stałe
okresowe
codzienne
Źródło: opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Powszechnej PWN
Migracje mogą odbywać się zarówno wewnątrz kraju, jak i mieć
miejsce pomiędzy różnymi państwami. Ze względu na czas trwania zmiany
miejsca zamieszkania można wyróżnić migracje codzienne, okresowe
i stałe. O migracjach codziennych mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia
z cyklicznymi wyjazdami i powrotami ludzi z miejsca zamieszkania do
miejsca docelowego. Dzieje się tak najczęściej w przypadku znalezienia
zatrudnienia w mieście innym niż to, w którym się mieszka. Migracje
codzienne nie są jednak przedmiotem niniejszego opracowania. W ich
przypadku najczęściej wyjazd dotyczy samych rodziców, a dziecko
pozostaje w domu rodzinnym. Oczywiście długotrwałe migracje codzienne
mogą mieć negatywny skutek w postaci bardzo długiej (z konieczności
dojazdów) nieobecności rodzica lub obydwojga rodziców i wiązać się
z konsekwencjami emocjonalnymi dla dziecka. Jednak w tym przypadku nie
zmienia się otoczenie społeczne dziecka, które jest punktem
zainteresowania w tym rozdziale. Podobną sytuację obserwujemy
w przypadku migracji okresowych (cyrkulacyjnych) charakterystycznych dla
wyjazdów związanych z pracami sezonowymi lub kontraktami
krótkookresowymi. Każda z tych migracji może przerodzić się w migrację
1
stałą w przypadku podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania na to,
1
Dotyczy to również migracji codziennych w przypadku, gdy obiektywnie (dojazdy, zatrudnienie
opiekunki, itp.) lub subiektywnie (poczucie rozłąki z dzieckiem) ponoszone koszty okażą się
wyższe niż korzyści z pracy. Jeżeli zaistnieje możliwość zmiany miejsca zamieszkania bliżej
37
do którego się wyjechało. Migracja stała może mieć również miejsce
w przypadku jednoznacznej decyzji o zmianie miejsca do życia z rozmaitych
powodów.
Ze względu na powód migracji, można je podzielić na dwie główne
grupy: ekonomiczne i pozaekonomiczne. Te pierwsze mają na celu
poprawienie sytuacji materialnej migranta i jego rodziny. Migracje
charakterystyczne dla drugiej grupy, to takie, wśród których możemy
wymienić migracje związane z łączeniem się rodzin, np. w przypadku
poślubienia osoby mieszkającej w innym mieście bądź kraju. Migracje
naukowe związane są z wyjazdami, których powodem jest chęć studiowania
w innym miejscu niż rodzinna miejscowość lub kraj pochodzenia. Może być
to związane z decyzją o wyborze subiektywnie lepszej uczelni, bądź
zdeterminowane faktem, że w miejscu zamieszkania nie ma żadnej szkoły
lub uczelni wyższej lub nie ma takiej o profilu wybranym przez przyszłego
ucznia bądź studenta.
Polska w coraz większym stopniu jest miejscem chętnie odwiedzanym
przez turystów z różnych krajów. Turyści stanowią także jeden z rodzajów
migrantów dobrowolnych. Jednak czas trwania ich migracji jest zazwyczaj
bardzo krótki i nie wiąże się (przynajmniej na początku) z realnymi planami
2
o zmianie miejsca zamieszkania .
Do grupy migrantów przymusowych zaliczyć można te osoby, dla
których decyzja o wyjeździe z kraju pochodzenia nie była dobrowolna, a sam
wybór kraju, w którym się znaleźli nie był ich decyzją, najczęściej jest to
pierwsze, bezpieczne państwo, które zgodzi się udzielić schronienia.
Uchodźcy, bo tak też nazywa się często tę grupę migrantów przymusowych,
opuszczają swoje kraje z różnych względów. Współcześnie najwięcej mamy
do czynienia z uchodźcami wojennymi oraz klimatycznymi. Ci pierwsi
szukają schronienia przed działaniami zbrojnymi mającymi miejsce w ich
kraju oraz różnego rodzaju represjami ze strony reżimu (Czeczenia,
Somalia). Uchodźcy klimatyczni, to taka grupa osób, która w wyniku różnego
rodzaju kataklizmów (powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami) straciła dach nad
głową, lub zmuszona została do wędrówki z powodu braku możliwości
wyżywienia w dotychczasowym miejscu zamieszkania, np. ze względu na
suszę.
Biorąc pod uwagę temat tego artykułu, formą migracji, która będzie
głównym przedmiotem analizy są migracje zewnętrzne, stałe, ekonomiczne
oraz przymusowe (ze względu na ważną sytuację dzieci – uchodźców
w polskich szkołach).
miejsca pracy, do którego wcześniej się dojeżdżało, również mamy do czynienia z migracją
stałą, wewnętrzną.
2
Zdarza się jednak, że podczas krótkookresowego wyjazdu zagranicznego poznawani są
partnerzy, z którymi dalsza relacja prowadzi do chęci wspólnego zamieszkania i/lub założenia
rodziny w kraju migracji. Każdy wyjazd może zaowocować inspiracją do zmiany aktualnej pracy
i innych planów życiowych.
38
Migranci ekonomiczni przyjeżdżają do Polski ze względu na chęć
poprawy swojej sytuacji zawodowej i idącej za nią poprawę sytuacji
ekonomicznej. W zależności od tego czy i jaką pracę uda im się znaleźć,
zależy to, czy zdecydują się sprowadzić do Polski swoją rodzinę.
Sprowadzenie rodziny może odbyć się w przypadku, gdy sytuacja na rynku
pracy, chociażby jednego z rodziców, jest ustabilizowana. Dlatego sam fakt
znalezienia pracy w Polsce jeszcze nie jest równoznaczny z planami
o połączeniu rodziny. Migranci cyrkulacyjni, nie przyjeżdżają do Polski
z dziećmi. Ich krótkookresowy, sezonowy charakter pracy, wyklucza taką
możliwość. W ich przypadku dzieci, jeżeli są, najczęściej zostają w domu
w kraju pochodzenia z innymi członkami rodziny.
W przypadku osób, które migrują z rodziną najczęściej spotykani są
eksperci i specjaliści, którzy otrzymują długookresowy kontrakt określający
warunki i długość pobytu lub na podstawie wcześniejszego pobytu w Polsce,
zatrudnienia lub zawarcia związku z obywatelem Polski otrzymali
pozwolenie na pobyt długoterminowy.
Z perspektywy dziecka najbardziej pożądaną decyzją rodziców
wydaje się taka, która sprawia, że koszty zmiany środowiska życia
i środowiska szkolnego nie przewyższają ogólnej poprawy sytuacji
ekonomicznej rodziny. Taka sytuacja pozwala na zaplanowanie edukacji
i zminimalizowanie emocjonalnych kosztów adaptacji do nowego otoczenia.
Im dłuższy, znany czas pobytu w Polsce, tym stabilniejsza staje się sytuacja
dziecka, które przyjeżdża do Polski wraz z rodzicami. W tej samej grupie
migrantów znaleźć się mogą również rodziny, które podejmują tę decyzję
jeszcze nie posiadając dzieci.
Sytuacja dzieci migrantów ekonomicznych, które rodzą się
i wychowują w Polsce z psychologicznego punktu widzenia, przynajmniej
w założeniu, obciążona jest mniejszym ciężarem wynikającym
z konsekwencji odmienności. Dzieje się tak ze względu na to, że w pewien
sposób omija je doświadczenie szoku kulturowego, (którego konsekwencje
zostaną omówione w dalszej części rozdziału). Znają one doskonale język
polski, obyczaje i środowisko, w którym się wychowują. Dzieci te nie są
jednak zupełnie wolne od doświadczeń migracyjnych, które stały się częścią
życia ich rodziców. Będąc obywatelami Polski doświadczać mogą różnego
rodzaju dyskryminujących sytuacji ze strony innych Polaków, które są
wynikiem uprzedzeń w stosunku do osób o odmiennych cechach
fenotypowych. Polacy bardzo często nie do końca uświadamiają sobie, że
dziecko wyglądające w sposób odmienny może być obywatelem Polski.
Dotyczy to najczęściej sytuacji dzieci z małżeństw mieszanych oraz tych,
które uzyskały obywatelstwo polskie wraz z nadaniem go rodzicom.
39
W zależności od miejsca urodzenia, przynależności do grupy
etnicznej, narodowościowej lub religijnej możemy mówić o dzieciach
odmiennych kulturowo, cudzoziemcach i uchodźcach. Poniższy rysunek
(Rys. 1.2) jest ilustracją tego rozróżnienia.
Rysunek 1.2
uchodźcy
Dzieci
odmienne
kulturowo,
cudzoziemcy
oraz
Dzieci
odmienne
kulturowo
Dzieci cudzoziem
cy
Dzieci uchodźcy
Źródło: opracowanie własne
Dzieci odmienne kulturowo stanowią najszerszą grupę omawianą
w tym opracowaniu. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie dzieci, które ze
względu na swoją przynależność do określonej kultury lub religii odróżniają
się od większościowej grupy rówieśników. Należy tu zauważyć, że mogą
w niej znaleźć się zarówno dzieci – cudzoziemcy jak i Polacy. Dzieckiem
odmienny kulturowo w klasie może stać się właściwie każdy, kto w wyniku
migracji wewnętrznych będzie stanowił mniejszość w klasie (np. uczeń
pochodzący z Kaszub rozpoczynający naukę w szkole na Mazowszu).
Wśród tej grupy dzieci odmiennych kulturowo mniejszą część stanowią te,
które przyjechały do Polski z innego kraju i ich odmienność kulturowa
związana jest właśnie z tym faktem. W obrębie tej węższej grupy, można
3
także wyróżnić dzieci – uchodźców , które są odmienne kulturowo,
pochodzą z innego państwa, lecz ich przyjazd nie był dobrowolną decyzją.
3
W niniejszym opracowaniu posługiwać się będę sformułowaniem dzieci – uchodźcy, dzieci –
cudzoziemcy nie zaś dzieci uchodźcze, czy cudzoziemskie. Wybór ten podyktowany jest chęcią
podkreślenia podmiotowości dzieci, które ze względu na sytuację, w jakiej się znalazły stały się
uchodźcami lub cudzoziemcami. Nadal jednak przede wszystkim są dziećmi, a dopiero potem
posiadają status uchodźcy lub cudzoziemca w Polsce. Sytuacja ta nie powinna ich definiować,
lecz określać okoliczności, w których się znalazły.
40
2. Regulacje prawne dotyczące nadania obywatelstwa dzieciom
Podstawy prawne określające warunki nadania obywatelstwa
dzieciom, których co najmniej jeden rodzic nie jest obywatelem Polski,
4
zawarte są w Ustawie o Obywatelstwie Polskim (rozdział 2). Na podstawie
zawartych w niej przepisów, dziecko nabywa polskie obywatelstwo, jeżeli:
 Obydwoje rodzice posiadają polskie obywatelstwo /ius sanguinis/;
 Jeden rodzic jest obywatelem Polski, zaś drugi posiada obywatelstwo
innego kraju – dziecko nabywa obywatelstwo polskie bez względu na
miejsce urodzenia;
 Jeden rodzic posiada polskie obywatelstwo, a drugi jest nieznany lub
jego/jej obywatelstwo nie jest określone lub nie posiada on/ona
żadnego obywatelstwa;
 Urodziło się lub zostało znalezione w Polsce i obydwoje jego rodzice są
nieznani lub ich obywatelstwo nie jest określone lub nie posiadają
żadnego obywatelstwa – zastosowanie ma tutaj zasada ziemi /ius soli/.
Polskie prawo nie przyznaje obywatelstwa dzieciom imigrantów tylko
ze względu na sam fakt urodzenia się w Polsce. Przyjście na świat w Polsce
wcale nie oznacza, więc automatycznego przyjęcia obywatelstwa. Dziecko
nabywa wówczas obywatelstwo swoich rodziców lub jednego z nich. Od tej
zasady istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on sytuacji nadania polskiego
obywatelstwa dziecku w momencie, gdy zostanie ono urodzone lub
znalezione na terytorium Polski i jednocześnie zachodzi jeden
z wymienionych poniżej warunków:
 oboje rodzice są nieznani,
 ich obywatelstwo jest nieokreślone,
 nie posiadają żadnego obywatelstwa.
3. Międzynarodowe i polskie akty prawne określające dostęp do
edukacji
Wśród międzynarodowych dokumentów, które określą dostęp do
5
edukacji dzieci odmiennych kulturowo można wymienić :
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ONZ,
1950 r.),
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
tzw. Europejska Konwencja Praw Człowieka (Rada Europy, 1950),
 Konwencja o prawach dziecka (ONZ, 1989),
 Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźcy (ONZ, 1951),
4
Ust. z dn15 lutego1962r. o obywatelstwie polskim, tekst jednolity, Dz. U. z 2000r., nr 28
poz. 353.
5
M. Sielatycki, 2007: Edukacja obcokrajowców w Warszawie. Program edukacyjny, Warszawa
różnorodna. Materiały Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy.
41
 Europejska Konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących
(Rada Europy, 1977),
 Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych (Rada
Europy, 1992),
 Deklaracja w sprawie mniejszości narodowych oraz deklaracja
w
sprawie
zwalczania
rasizmu,
ksenofobii,
antysemityzmu
i nietolerancji, tzw. Deklaracja wiedeńska (Rada Europy, 1993),
 Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (Rada Europy,
1995),
 Biała księga kształcenia i doskonalenia „Nauczanie i uczenie się – na
drodze do uczącego się społeczeństwa” (Unia Europejska, 1995),
 Biała księga „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” (Unia
Europejska, 2000),
 Deklaracja w sprawie polityki edukacyjnej na rzecz demokracji
obywatelskiej i spójności społecznej, tzw. Deklaracja krakowska (Rada
Europy, 2000),
 „Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne
cele do roku 2010” (Unia Europejska, 2002),
 Deklaracja „Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście
europejskim”, tzw. Deklaracja ateńska (Rada Europy, 2003),
Polskie akty prawne określające dostęp do edukacji dzieci –
cudzoziemców:
 Konstytucja RP (1997 r., art. 35, 70),
 Ustawa o systemie oświaty (1991 r. ze zmianami (art.94a),
 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (2005 r., art. 44),
 Ustawa o cudzoziemcach (2005 r.),
 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku
regionalnym (2005 r.),
 Ustawa o języku polskim (1999 r.),
 Ustawa o repatriacji (2000 r.),
 Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób niebędących
obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów
kształcenia i placówek (2001 r.),
 Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup
etnicznych (2002 r.),
 Rozporządzenie MNiSz.W w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń … (2006 r.),
 Uchwała RM w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce (2003 r.),
 Traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej (2003 r.).
42
4. Statystyki
dotyczące
w polskich szkołach
liczby
dzieci
–
cudzoziemców
Na podstawie raportu Głównego Urzędu Statycznego dotyczącego
6
Oświaty i Wychowania można stwierdzić, że w roku szkolnym 2010/2011
we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych kształciło się 5,5 mln dzieci, młodzieży i dorosłych
(powyżej 18 roku życia). Liczba ta stanowi 14,4% ludności kraju. Jak
przewidują demografowie ze względu na wychodzące z sytemu oświaty
ostatnie roczniki wyżu demograficznego odsetek ten będzie się zmniejszał
z roku na rok. W porównaniu jednak z tym stanem, liczebność dzieci –
cudzoziemców uczęszczających do szkoły w poprzednim roku szkolnym
2009/2010 stanowi niewielką część ogólnej liczby osób uczących się, a ich
sytuacja zauważalna jest jedynie przez środowiska, które interesują się tą
problematyką. Na poziomie Ministerstwa, dzieci – cudzoziemcy w polskiej
oświacie stanowią kwestię marginalną. Ma to swoje bezpośrednie
przełożenie na wysokość środków przeznaczanych na pomoc szkołom
i nauczycielom pracującym z dziećmi-cudzoziemcami.
W analizie sytuacji dzieci-cudzoziemców w polskich szkołach istotna
jest jednak nie tyle ich liczebność, co jej dynamiczny przyrost w ostatnich
latach oraz zmiana stosunku dzieci w wieku szkolnym do tych, które
faktycznie podjęły obowiązek szkolny. Poniższy wykres (Wykres 1.4)
przedstawia relację pomiędzy tymi liczbami. Na podstawie tych danych
można zauważyć, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba dzieci –
cudzoziemców podwoiła się. W roku szkolnym 2001/2002 było ich zaledwie
430, a w 2009/2010 już ponad dwukrotnie więcej 1085.
6
Dostępny na stronie MEN: http://www.men.gov.pl/images/stories/SIO/ow20102011.pdf
43
Wykres 1.3 Liczba dzieci-cudzoziemców w wieku szkolnym oraz
uczęszczających do szkoły
1200
1085/1056
97,3
1000
800
600
10%
430/43
Dzieci w wieku
szkolnym
400
200
Dzieci
uczęszczające do
szkoły
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UDSC.
Wykres 1.3 ilustruje również relację pomiędzy odsetkiem dzieci, które
dziesięć lat wcześniej uczęszczały do szkoły, a odsetkiem dzieci, które
obecnie wypełniają obowiązek nauki. W 2001/2002 jedynie 10% dzieci
uczęszczało do szkół. W roku 2009/2010 są to już niemal wszystkie dzieci
będące cudzoziemcami, przebywające na terenie Polski (97,3%). Ponieważ
w tej grupie dzieci-cudzoziemców znajdują się również dzieci-uchodźcy, to
sam wzrost liczebności można byłoby tłumaczyć czynnikami zewnętrznymi
i pogarszającą się sytuacją polityczną pewnych rejonów świata, która
powoduje większy napływ uchodźców do Polski. Jednak fakt, że niemal
wszystkie dzieci, które są cudzoziemcami, bez względu na rodzaj migracji
swoich rodziców, uczęszczają do polskich szkół świadczy nie tylko
o większej świadomości rodziców i dzieci. Taka proporcja, prawie 1:1
pozwala łatwo wnioskować, że wzrost liczby cudzoziemców w Polsce jest
równoznaczny ze zwiększającą się liczbą dzieci odmiennych kulturowo
w polskich szkołach.
W opinii różnych ekspertów (demografów, ekonomistów, socjologów)
wzrost liczby cudzoziemców w Polsce jest nieunikniony. Można, więc
przypuszczać, że tendencja widoczna na powyższym wykresie będzie się
utrzymywała, a co za tym idzie, będziemy mieć do czynienia ze stałym
przyrostem liczby dzieci-cudzoziemców w polskich szkołach.
W tabeli 1.4 przedstawione zostały dane dotyczące liczebności dzieci
cudzoziemców uczęszczających do rożnego rodzaju szkół w latach
44
2010/2011 oraz 2011/2012. Porównując oba roczniki można od razu
zauważyć, że ogólna liczba uczniów-cudzoziemców zwiększyła się
w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 o 11%. Wzrost liczby uczniów –
cudzoziemców obserwowalny jest najbardziej w liceach profilowanych
(61%), technikach (54%), liceach ogólnokształcących (28%) oraz szkołach
podstawowych (4,5%). Niewielki spadek ma miejsce jedynie w przypadku
gimnazjów. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do nich o 9% mniej
uczniów-cudzoziemców niż w roku poprzednim. Największy spadek
odnotowujemy w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, do których
w stosunku do roku 2010/2011 uczęszczało niemal pięciokrotnie mniej
uczniów-cudzoziemców. Jednak powodem akurat tego spadku może być
zamknięcie wielu ZSZ.
Obecność w polskich szkołach uczniów – uchodźców obniżyła się.
W roku szkolnym 2010/2011 osoby z przyznanym statusem uchodźcy
stanowiły 3% ogólnej liczby uczniów cudzoziemców, a rok później już
niespełna 1,5%. Podobna sytuacja dotyczy uczniów, których rodzice dopiero
ubiegają się o przyznanie tego statusu, odpowiednio jest to 7,5%
w 2010/2011 i 5% w 2011/2012 roku. Jednak wyciąganie wniosków na
podstawie tych danych o tym, że liczba uczniów – uchodźców będzie
spadała, jest nieuzasadnione. Należy pamiętać, że stanowią oni wyjątkową
grupę migrantów przymusowych. Ich pobyt w Polsce nie jest, więc decyzją
dobrowolną, a uzależniony jest w dużej mierze od obecnej sytuacji
politycznej i klimatycznej na świecie. Liczba uchodźców zwiększa się
w sytuacjach, gdy dochodzi do konfliktów zbrojnych lub kataklizmów, te
z kolei są trudne do przewidzenia. Nie można, więc mówić o „trendzie”
wzrostu ich obecności lub spadku. Obie grupy, zarówno uczniowie
z przyznanym statusem uchodźcy jak i ci z nich, którzy na takie orzeczenie
czekają, mają podobną sytuację i potrzeby związane z pobytem w polskiej
szkole. Wymagają, więc tego samego przygotowania nauczycieli i szkoły na
ich przyjęcie – kiedy zaistnieje taka potrzeba.
45
Tabela 1.4. Uczniowie-cudzoziemcy uczęszczający do różnych typów
szkół w latach szkolnych 2010/1011 oraz 2011/2012
1 279
30
103
587
12
3
18
0
0
88
209
65
6 062
1
0
0
192
1
0
0
459
3989
1170
61
29
270
93
756
0
1
29
136
45
633
6758
0
0
4
3
97
Dzieci osób ubiegających
się o nadanie statusu
uchodźcy
352
Uczniowie, którym nadano
status uchodźcy
149
Dzieci osób ubiegających
się o nadanie statusu
uchodźcy
3 816
Rok szkolny 2011/2012
Ogółem uczniowie, którzy
nie są obywatelami
polskimi
Szkoła
podstawowa
Gimnazjum
Liceum
ogólnokształ
cące
Liceum
profilowane
Technikum
ZSZ
Inne
Razem
Uczniowie którym nadano
status uchodźcy
Typ szkoły
Ogółem uczniowie, którzy
nie są obywatelami
polskimi
Rok szkolny 2010/2011
0
2
2
0
368
Źródło: Dane SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamentu Współpracy z Samorządem
Terytorialnym. Rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012
Do ogólnej liczby uczniów cudzoziemców można dodać również
dzieci, uczęszczające do przedszkoli (patrz tab. 2.4). W roku szkolnym
2011/2012 było ich, 1692 z czego 92 były dziećmi ze statusem uchodźcy lub
oczekujące na jego przyznanie.
Tabela 2.4. Dzieci-cudzoziemcy uczęszczające do przedszkola w roku
szkolnym 2011/2012
Przedszkole
Rok szkolny 2011/2012
Ogółem
Dzieci,
Dzieci osób
dzieci, które
którym
ubiegających
nie są
nadano
się o nadanie
obywatelami
status
statusu
polskimi
uchodźcy
uchodźcy
1692
28
64
Źródło: Dane SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamentu Współpracy z Samorządem
Terytorialnym. Rok szkolny 2011/2012
46
Warto również zauważyć, że mówiąc o dzieciach odmiennych
kulturowo w polskim systemie edukacji mamy do czynienia z kilkoma
grupami zarówno obcokrajowców jak i mniejszości narodowych. Wśród nich
1
wyróżnić można :
 dzieci uchodźców i osoby starających się o status uchodźcy,
 dzieci imigrantów o różnym statusie (pracownicy sezonowi, osoby
korzystające z pobytu tolerowanego, osoby korzystające z ochrony
czasowej, imigranci nielegalni, inni),
 dzieci pracowników migrujących z krajów unii europejskiej,
 studenci zagraniczni,
 dzieci mniejszości narodowych, zwłaszcza Romowie,
 dzieci repatriantów,
 dzieci z małżeństw mieszanych.
5. Szok kulturowy i jego rola w wyjaśnianiu zachowań dzieci
Wśród badaczy zajmujących się pojęciem szoku kulturowego
wyróżnić należy Furnhama i Bochnera, oraz Johna Berry’ego, który również
2
zajmował się stresem akulturacyjnym. W sytuacji, w której mamy do
czynienia z wyjazdem zagranicznym możemy mówić o występujących po
sobie kolejnych typowych stadiach, które pojawiają się u większości
migrantów. W przypadku migracji nieprzymusowych pierwszą reakcją na
odmienność kulturową jest zazwyczaj zachwyt nowym środowiskiem. Ten
czas nazywany jest potocznie „miesiącem miodowym”. Dla cudzoziemca,
nowe otoczenie, miejsca, ludzie stanowią obiekt zainteresowań, budzą chęć
poznania. Przypomina on trochę stan odczuwany podczas wyjazdu
turystycznego. Migranci przymusowi, do których należą uchodźcy,
pozbawieni są tego etapu. Wynika to bezpośrednio z powodu zmiany
miejsca zamieszkania. Wojna, kataklizm, zagrożenie życia lub zdrowia czy
prześladowania i związana z nimi konieczność ratowania się ucieczką do
innego państwa, w oczywisty sposób wyklucza możliwość zachwytu nowym
krajem zamieszkania. Nie został on wybrany, a narzucony. Gdyby nie
okoliczności zewnętrzne osoby te zapewne nie zdecydowałyby się na
opuszczenie swojego kraju. Pobyt w nowym państwie, długo pozostaje
niedookreślony ze względu na przedłużającą się procedurę przyznawania
statusu uchodźcy.
Po przekroczeniu granicy i zadeklarowaniu chęci otrzymania ochrony
lub azylu, cudzoziemcy odsyłani są do ośrodka recepcyjnego w Dębaku,
gdzie sprawdzany jest ich stan zdrowia i dopełnia się formalności
związanych z dalszym postępowaniem. Następnie w Urzędzie do Spraw
1
M. Sielatycki, 2007: Edukacja obcokrajowców w Warszawie. Program edukacyjny Warszawa
różnorodna, Materiały Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
2
P. Boski, 2009: Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii
międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz ACADEMICA wydawnictwo SWPS.
47
Cudzoziemców przeprowadzany jest wywiad statusowy, którego celem jest
ustalenie okoliczności opuszczenia kraju i stwierdzenie, czy obawa przed
3
prześladowaniem jest uzasadniona. Po tym etapie następuje oczekiwanie
4
na decyzję o przyznaniu jednego z pięciu rodzajów ochrony lub wydaleniu
5
z Polski . Czas tego oczekiwania pomimo ustawowych sześciu miesięcy
w praktyce sięgać może nawet ponad roku. Związane jest to ze słabą
wydajnością administracyjną UDSC. Przez ten czas cudzoziemcy mają
zagwarantowany pobyt w ośrodku dla uchodźców gdzie nieletnim
zapewniony zostaje dostęp m.in. do szkół publicznych oraz niezbędnych
pomocy dydaktycznych, a wszystkim nauka języka polskiego.
Drugim w kolejności etapem szoku kulturowego jest negatywny stan
odczuwany na skutek codziennego kontaktu z otaczającą odmiennością.
Jest to etap, który nazywany jest właściwym „szokiem kulturowym”. Nosi on,
bowiem znamiona pewnej dezorientacji. Wcześniejsza ciekawa odmienność,
staje się barierą, która jeszcze w tym momencie jest niezwykle trudna do
pokonania lub też niemożliwa. Warto podkreślić, że to od tego momentu
dzieci-uchodźcy najczęściej rozpoczynają swoją przygodę z Polską. Ich
6
określane przez nauczycieli wrogie nastawienie może wynikać po części
z faktu znajdowania się właśnie na tym etapie szoku kulturowego
rozumianego, jako pewien proces zmian zachodzących w imigrantach na
skutek doświadczania odmienności kulturowych.
Trzeci etap następuje, gdy imigrant zaczyna powoli nabywać nowe
umiejętności, sposoby zachowania, poznaje reguły panujące w nowej
kulturze i dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących norm. Pozwala
mu to być lepiej zrozumianym przez społeczeństwo. Jest to etap adaptacji,
na którym migrant staje się bardziej pewny siebie i swoich kompetencji.
Zdaje sobie sprawę z pokonania wcześniejszych barier, np. zauważa swoje
postępy w nauce języka, potrafi załatwiać proste sprawy takie jak
kupowanie, zamawianie, czy udaje mu się prowadzić rozmowy towarzyskie
w obcym dla siebie języku. Podczas gdy adaptacja zauważalna jest na
poziomie behawioralnym, to jednak przystosowanie psychologiczne, zależne
od różnych aspektów osobowości, nie jest tak podatne na zmiany. Na tym
7
etapie zachowane są nadal różnice indywidualne . Tu podobnie, sytuacja
3
Za: M Tur., Droga do uzyskania ochrony w Polsce. Polska Akcja Humanitarna, Materiały dla
nauczycieli pracujących z dziećmi-uchodźcami.
4
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, możliwe jest otrzymanie jednego z pięciu
rodzajów decyzji, należą do nich: przyznanie statusu uchodźcy, przyznanie ochrony
uzupełniającej, zgoda na pobyt tolerowany, azyl lub ochrona czasowa.
5
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku możliwe są: decyzja negatywna lub
umorzenie.
6
Na niechętne nastawienie dzieci-cudzoziemców do nauki i nauczycieli mają również wpływ
inne czynniki takie jak: wcześniejsze traumatyczne doświadczenia, strach, utrwalone wzorce
zachowania w odmiennych okolicznościach (stan ciągłego zagrożenia, lęk, konieczność
obrony), brak wykształconych wzorców akceptowanych w polskim środowisku, brak
doświadczenia związanego ze uczęszczaniem do szkoły, stan zdrowia, itp.
7
P. Boski, 2009: Kulturowe ramy zachowań społecznych.
Podręcznik psychologii
międzykulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN oraz ACADEMICA wydawnictwo SWPS.
48
dzieci uchodźców może odbiegać od tego schematu szoku kulturowego.
U części dzieci-uchodźców na skutek ich niepewnej sytuacji pobytowej
(np. odmowy przyznania statusu i konieczność powrotu do kraju, zbyt silnej
traumy przed przyjazdem), ten etap adaptacji jest nieosiągalny.
Rysunek 2. Etapy szoku kulturowego
Etapy szoku kulturowego
w przypadku
dzieci-uchodźców
Etapy szoku kulturowego
w przypadku
dzieci-cudzoziemców
Miesiąc
miodowy
Szok
kulturowy
Adaptacja
Miesiąc
miodowy
Szok
kulturowy
(Adaptacja)
?
(Adaptacja)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Boski P., 2009: Kulturowe ramy zachowań
społecznych.
Powyższy schemat ilustruje różnice w przebiegu procesu szoku
kulturowego u dzieci-cudzoziemców, które znalazły się w Polsce w wyniku
8
dobrowolnej migracji rodziców lub opiekunów, a dzieci-uchodźców , których
8
Pod pojęciem dzieci-uchodźcy rozumiane są zarówno te osoby, którym status został
przyznany jak i te, które znajdują się w procedurze jego nadawania.
49
odmienna sytuacja ma ogromny wpływ również na to, czy odnajdą się one
w polskim środowisku oraz jak to „odnajdywanie się” będzie przebiegało.
Z punktu widzenia nauczyciela ważne jest, aby pamiętać o tym, że część
zachowań uczniów-uchodźców może wynikać właśnie z następstw szoku
kulturowego oraz sytuacji, w której znajdują się uczniowie-uchodźcy,
przypominającej zawieszenie w przestrzeni. Nie wiedzą oni, kiedy otrzymają
odpowiedź o przyznaniu lub odmowie statusu uchodźcy. Niepewność
przedłużenia pobytu w Polsce może dodatkowo wpływać demotywująco na
9
naukę języka polskiego i dalszą integrację z dziećmi polskimi .
6. Psychologiczne i społeczne konsekwencje uchodźctwa
Dzieci-uchodźcy obciążone są dodatkowo jeszcze innymi
trudnościami będącymi konsekwencjami ich sytuacji. Poniższy schemat
ilustruje psychologiczne konsekwencje uchodźctwa, które często obserwuje
się również u osób dorosłych. W przypadku dzieci uczęszczających do
szkoły procesy te mogą mieć olbrzymie znaczenie dla wyjaśnienia ich
10
postawy, zachowań i motywacji do nauki .
9
I. Bąbiak, 2011: Sytuacja i problemy związane z edukacją dzieci-cudzoziemców w polskiej
szkole, (w:) Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
10
Brak świadomości tych procesów może sprzyjać błędowi atrybucji, sugerując przypisanie
uczniowi jego braku motywacji do nauki, braku zdolności lub posiadania odpowiednich
kompetencji, co może skutkować etykietowaniem go, jako „ucznia mniej zdolnego” lub
„trudnego”.
50
Rysunek 3 Psychologiczne konsekwencje uchodźctwa
Żałoba
kulturowa
Wyuczon
a
bezradno
ść
Syndrom
ocalonyc
h
Psychologicz
ne
konsekwencj
e
uchodźctwa
Somatyza
cja
Konflikty
rodzinne
Obniżeni
e progu
agresji
PTSD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejmer Z., Piaget-Kaczmarczyk M.: Praca
z klasą wielokulturową (materiały szkoleniowe).
Nauczycielom łatwiej jest zrozumieć, dlaczego ich „nowy uczeń”
zachowuje się właśnie tak jak się zachowuje, gdy wiedzą więcej
o psychologicznych konsekwencjach uchodźctwa.
Żałoba kulturowa spowodowana jest cierpieniem z powodu
opuszczenia kraju rodzinnego oraz związaną z tym koniecznością nagłego
porzucenia swoich bliskich, przyjaciół oraz rzeczy, które z różnych względów
(osobistych, religijnych) były dla uchodźców istotne. Brak czasu na
pożegnanie oraz emocjonalne przygotowanie do rozłąki w połączeniu
z traumą wywołaną koniecznością ucieczki sprawia, że z psychologicznego
punktu widzenia jest to czas niezwykle trudny. Zazwyczaj w tym samym,
krótkim momencie (często bezpowrotnie) utracone zostaje środowisko
społeczno-kulturalne kraju rodzinnego. Wielu migrantów pomimo fizycznego
funkcjonowania w nowym miejscu, nadal żyje sprawami swojej ojczyzny
i bardziej utożsamia się z przeszłością niż przyszłością. Żałoba kulturowa
wzmaga niechęć do podejmowania w goszczącym kraju jakichkolwiek
51
wiążących decyzji, np. o podjęciu stałej pracy, czy inwestowaniu w edukację
11
dzieci.
Wśród uchodźców pojawia się również zespół objawów nazywany
syndromem ocalonych, który najdotkliwiej dotyka te osoby, które w kraju
pochodzenia utraciły bliskich. Często obwiniają one siebie za śmierć
bliskich, oraz czują żal, że to właśnie im, a nie członkom rodziny, udało się
przeżyć. Syndrom ocalonych wiąże się niezwykle silnymi i trudnymi
emocjami. Pomoc psychologiczna oferowana uchodźcom zazwyczaj nie
wystarcza do tego, aby zabliźnić najbardziej dotkliwe rany. W przypadku
dzieci uczęszczających do szkoły może również znacząco wpływać na ich
aktywność, przyswajalność wiedzy oraz motywację do nauki.
Wśród członków rodziny, którzy znaleźli się w Polsce dochodzi
również do częstych konfliktów. Wynikają one między innymi z nagłej utraty
kontroli nad własną sytuacją i życiem. Szczególnie dotkliwie przeżywają ją
mężczyźni, którzy w Polsce i pozostają w ośrodkach dla cudzoziemców, nie
są w stanie utrzymać roli opiekuna i głowy rodziny pełnionej w kraju
pochodzenia. W czasie oczekiwania na decyzję cudzoziemcom nie wolno
podejmować pracy zarobkowej. Zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu i mogą jedynie biernie oczekiwać dalszych decyzji, do których
będą musieli się ustosunkować. Taka zmiana sytuacji powoduje,
że mężczyźni mogą odczuwać również złość na ten stan rzeczy wynikający
z tego, że trudno im sobie poradzić z utratą swojej pozycji w otoczeniu. Nie
pozostaje to również bez oddźwięku na rodzinne relacje.
Nieporozumienia wynikać także mogą z faktu, że dzieci chodząc do
szkoły i przebywając dłużej z polskimi rówieśnikami, znacznie szybciej
odnajdują się w polskim środowisku, nawiązują nowe znajomości,
przyjaźnie, poznają język i polskie obyczaje. W dużej mierze, dlatego też
często to dzieci stają się swoistymi przewodnikami i tłumaczami swoich
rodziców w sprawach wymagających kontaktu z Polakami. Jednak z tych
samych powodów pojawiać się mogą dodatkowe spięcia, ponieważ rodzice
jeszcze silniej, z uwagi na przebywanie w obcym kraju, mogą odczuwać
potrzebę podtrzymywania kultury. Mogą, więc wywierać nacisk na dzieci,
aby się jej podporządkowywały, a nie wzorowały na polskich rówieśnikach.
Wszystko to może sprawiać, że życie rodzinne w ośrodku dla cudzoziemców
w połączeniu z innymi czynnikami opisanymi w tym opracowaniu, może stać
się wyjątkowo trudne.
Obniżenie progu agresji wiąże się ze ciągłym stanem napięcia
emocjonalnego, jaki przeżywają dzieci-uchodźcy. Dla nich sam fakt
fizycznego znalezienia się w bezpiecznym miejscu nie łagodzi od razu
wszystkich emocji. Dodatkowo, dzieci osób, które dopiero oczekują na
przyznanie statusu uchodźcy znajdują się w specyficznej sytuacji, w której
niemożliwa staje się ocena, czy pozostaną oni w Polsce, czy też przebywają
11
M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer: Psychologiczne skutki uchodźctwa, (w:) Uchodźcy
i cudzoziemcy w Polsce:
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_18691_902579514.pdf
52
tu jedynie przez krótki czas. Takie napięcie wynikające z chronicznej
niepewności dodatkowo potęguje napięcie emocjonalne, a wraz z nim
obniża się próg agresji u uczniów. W warunkach szkolnych ma to
bezpośrednie przełożenie na aktywność dzieci-uchodźców. Z perspektywy
nauczyciela może to wyglądać w ten sposób, że dzieci-uchodźcy są bardziej
agresywne, częściej biorą udział w bójkach i same je prowokują. Dotyczy to
szczególnie chłopców, gdyż mają większe kulturowe przyzwolenie na
okazywanie złości. Ponadto nauczyciel powinien pamiętać, że
rozwiązywanie konfliktów w sposób agresywny może być jedynym
sposobem, jaki uczeń poznał w kraju swojego pochodzenia. Dzieci, dla
których wojna i przemoc była stałym krajobrazem codziennego dnia nie
znają innych sposobów radzenia sobie z problemem, jakim mogą być
np. dokuczający rówieśnicy. Okazywanie siły jest nie tylko sposobem
rozwiązywania konfliktów i często również okazywaniem dojrzałości.
W Czeczeni piętnastoletni chłopiec jest mężczyzną. Ten fakt, również ma
ogromne znaczenie na sposób zachowywania się w grupie.
Inną psychologiczną konsekwencją uchodźctwa może być także
zaburzenie stresu pourazowego (PTSD – post traumatic stress disorders).
To ile każdy z nas jest w stanie znieść ciężkich doświadczeń zależy w dużej
mierze od indywidualnej odporności psychicznej. Jednak dla każdego
człowieka istnieje pewien określony pułap stresu, jaki jest w stanie
wytrzymać. Osiągnięcie tego pułapu lub jego przekroczenie może wiązać się
ze zmianami w psychice i/lub schorzeniami przewlekłymi. Oczywiste jest, że
dla każdego dziecka nie tylko odmiennego kulturowego, ale dla takiego
w szczególności, zmiana miejsca zamieszkania, szkoły lub pierwszy kontakt
z tą instytucją, jest wyjątkowo stresujący. W przypadku dzieci-uchodźców
osiąga on ogromne rozmiary ze względu na wcześniejszą sytuację w kraju
pochodzenia, powody i okoliczności jego opuszczenia. Najczęściej
obserwowanymi objawami PTSD są zaburzenia snu, koszmary senne,
niepokój, drażliwość, zwiększona męczliwość, depresja, zaburzenia
koncentracji i uwagi oraz agresja. O ile zaburzenia snu i występowanie
koszmarów sennych może być niezauważalne przez nauczycieli, to
pozostałe objawy są już wyjątkowo łatwo diagnozowalne. Warto zwrócić
uwagę, że biorąc pod uwagę sytuację pracy w klasie, zachowanie dziecka
z PTSD może bardzo dezorganizować zajęcia. Pojawia się tu również
agresja, która była omawiana we wcześniejszym punkcie. Spłycenie
emocjonalne, które również towarzyszy PTSD nie ułatwia nauczycielowi
podjęcia współpracy z uczniem. Trudno jest nawiązać więź emocjonalną
i dotrzeć do ucznia, jeżeli nie wykazuje on żadnego zainteresowania
zaangażowaniem. Ważne jest również to, aby pracując z dziećmiuchodźcami pamiętać o tym, że objawy charakterystyczne dla PTSD mogą
i najczęściej pojawiają się nawet z kilkutygodniowym a nawet miesięcznym
opóźnieniem i mogą trwać nawet kilka lat. Dlatego też nagła „zmiana” ucznia
ze spokojnego dziecka w takie, które ciągle sprawia kłopoty, nie powinna
dziwić doświadczonych nauczycieli.
53
Kolejną konsekwencją uchodźstwa, jest somatyzacja, która objawiać
się może poprzez częste skarżenie się na różnego rodzaju dolegliwości
fizyczne takie jak ból, problemy układu pokarmowego lub zmęczenie.
Zazwyczaj jednak nie udaje się wykryć bezpośrednich przyczyn tych
dolegliwości. Często takie sytuacje interpretowane są przez opiekunów, jako
„udawanie” w celu usprawiedliwienia sobie nieobecności na lekcji. Jednak
ból i zmęczenie odczuwane przez uczniów są realne. Należy podejść do
nich ze zrozumieniem i w miarę możliwości zapewnić dziecku odpoczynek
oraz opiekę, która może złagodzić objawy.
Wyuczona bezradność dotyczy w szczególności dzieci uchodźców.
Związane jest bezpośrednio z procedurą uchodźczą, w której znajdują się
rodzice. Oczekiwanie na przyznanie statusu może przeciągać się nawet do
kilkunastu miesięcy. Przez ten czas rodziny pozostają w ośrodkach dla
cudzoziemców, w których panują zasady określone przez Ministra Spraw
12
Wewnętrznych . Szczegółowy plan działania ośrodków i konieczność
dostosowywania się do regulacji sprawia, że wiele spraw życia codziennego,
takie jak bezpieczeństwo, opieka lekarska, czy posiłki zaspakajane są przez
placówkę. Cudzoziemcy zapoznawani są dokładnie z tym, co mogą robić,
a czego im nie wolno. Takie traktowanie sprzyja wypracowaniu wyuczonej
bezradności. Dzieci, które obserwują swoich rodziców funkcjonujących
w tym systemie mogą przenosić go również na grunt szkolny. Może to
sprawiać, że trudniej im jest przejmować inicjatywę i wykazywać się, cenioną
przez nauczycieli, aktywnością podczas lekcji.
Wymienione konsekwencje uchodźctwa sprawią, że uczniowieuchodźcy są w szczególny sposób narażeni na „etykietowanie”, jako
uczniowie „trudni”. Świadomy psychologicznych konsekwencji uchodźctwa
nauczyciel może wziąć je pod uwagę przed oceną swoich uczniów. Z punktu
widzenia dzieci jest również bardzo ważne to, aby ktoś postarał się je
zrozumieć, ponieważ często one same nie rozumieją tego, co się stało z ich
życiem, domem, rodziną i przyjaciółmi w kraju pochodzenia.
7. Emocje i potrzeby dziecka odmiennego kulturowo
Niezależnie od rodzaju migracji w wyniku, której rodziny znalazły się
w Polsce, dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół, mogą
odczuwać emocje, które pojawią się w wyniku reakcji klasy i nauczycieli na
ich odmienność. Jest to dodatkowe obciążenie, poza szokiem kulturowym,
z którym dziecko może nie potrafić sobie poradzić. W większości są to
bardzo trudne emocje.
Wśród nich można wymienić poczucie izolacji spowodowane
problemami, jakie mogą się pojawić w wyniku nawiązania kontaktu
12
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie regulaminu
pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz. U. nr 282 poz. 1654. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112821654
54
z rówieśnikami. Nieznajomość reguł zabaw, zasad gier, sposobów
zachowania, może sprawiać, że uczeń nie będzie zapraszany do udziału
w tego typu aktywnościach. Może on również sam unikać kontaktu
z dziećmi, aby ukryć swoją niewiedzę. Często, przynajmniej w pierwszych
dniach, „nowi uczniowie” z bezpieczniej odległości obserwują zabawy
rówieśników, aby zrozumieć ich zasady.
Wypowiedzi nauczycieli pracujących z dziećmi-cudzoziemcami
wskazują jednak na pewnego rodzaju „dziecięcą łatwość” w nawiązywaniu
kontaktu. Szczególnie w przypadku dzieci młodszych można zauważyć, że
one nie dostrzegają pewnych różnic, a te, które dostrzegają raczej budzą
w nich pozytywną ciekawość niż wrogość. Ta przychodzi później, w miarę
kształtowania się różnego rodzaju stereotypów, na podstawie, których
tworzą się uprzedzenia wobec konkretnych grup imigrantów.
Dodatkowym utrudnieniem dla ucznia odmiennego kulturowo może
być nieznajomość bądź niewystarczająca znajomość języka polskiego, do
tego, aby przejawić inicjatywę w nawiązaniu kontaktów i zdawanie pytań.
Początkowe trudności w komunikacji, trudność w uczeniu się języka
polskiego w połączeniu z innym czynnikami może budzić w dzieciach
poczucie bezradności. Ono z kolei prowadzi często do przygnębienia
i smutku odczuwanego z powodu braku możliwości lub niepowodzeń
w próbach włączenia się do grupy rówieśniczej. Warto podkreślić, że
przygnębienie i smutek mogą być również spowodowane tęsknotą za
krajem, przyjaciółmi, utratą bliskich, ciężką sytuacją materialną oraz wynikać
z lęku przed nowym otoczeniem.
Dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w polskiej szkole mogą
bardzo dotkliwie odczuwać towarzyszącą im samotność. Sama obecność
w szkole oraz towarzystwo rówieśników z klasy nie wystarcza, aby pokonać
ten stan. Ważne jest również, w jaki sposób zostanie przyjęte przez klasę,
czy inne dzieci będą wykazywały chęć poznania nowego kolegi lub
koleżanki oraz czy wykażą się zrozumieniem dla sytuacji i ewentualnych
13
błędów przez niego popełnianych. Empatia i zrozumienie ogrywają ważną
rolę w procesie integracji dzieci-cudzoziemców. Jest to ten pierwszy
warunek, jaki musi zostać spełniony do tego, aby w ogóle proces ten mógł
się rozpocząć. Dlatego też, tak ważne jest, aby jak najwcześniej
wprowadzać w szkołach i przedszkolach edukację międzykulturową –
niezależnie od tego czy obecnie w danej klasie uczy się czy też nie, dziecko
odmienne kulturowo.
Wrażliwość kulturowa i społeczna, jakiej nabywają dzieci podczas
takich zajęć sprawia, że nie tylko w klasie, ale również w życiu codziennym,
poza szkołą, kształtować się w nich będzie otwartość na odmienność, która
pozostanie w nich również w późniejszym wieku. Rola edukacji
międzykulturowej w kontekście uwrażliwiania i rozumienia odmienności jest
13
Zob.: I. Bąbiak, 2011: Sytuacja i problemy związane z edukacją dzieci-cudzoziemców
w polskiej szkole, (w:) Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
55
również istotna ze względu na różnorodność osób, które można
w określonych okolicznościach uznać z „inne” np. ze względu na ich wiek,
płeć, wykształcenie, niepełnosprawność, chorobę, wygląd zewnętrzny,
poglądy, religię, itp.
Szacunek opiera się na zrozumieniu i jest on niezbędny do tego, aby
dziecko odmienne kulturowo czuło się w szkole, w klasie, wśród swoich
rówieśników, po prostu bezpiecznie. Daje to możliwość poczucia pewnej
stabilizacji, co jest szczególnie ważne dla tych dzieci, które są jej
pozbawione ze względu na niepewność ich sytuacji pobytowej w Polsce.
W szczególności na brak takiej stabilizacji narażone są dzieci-uchodźcy.
Z uwagi na emocje, z jakimi wiąże się nie tylko stresująca sytuacja
rozpoczęcia nauki w polskiej szkole, ale również inne stany związane
z sytuacją pobytową lub materialną dziecka, wsparcie emocjonalne
potrzebne jest każdemu dziecku odmiennemu kulturowo. Do zapewnienia
takiego wsparcia potrzebne jest jednak, oprócz pozytywnego nastawienia
i chęci nauczycieli, również pewne wsparcie organizacyjne np. w postaci
dodatkowych godzin na naukę języka, możliwości skorzystania z pomocy
asystenta kulturowego lub szkoleń dla nauczycieli dotyczących tego jak
pracować z klasą wielokulturową.
8. Szkoła w procesie
cudzoziemcami
przygotowań
do
pracy
z
dziećmi-
Mając na uwadze powyższe statystyki oraz prognozy sytuacji na
najbliższe lata, warto pomyśleć o tym, w jaki sposób polski system oświaty
mógłby nie tylko wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji dzieci-cudzoziemców
w polskich szkołach, ale także przygotować skuteczne rozwiązania na
przyszłość. Należy podkreślić, że mówiąc o poprawie sytuacji dziecicudzoziemców, brane są pod uwagę takie czynniki mające na nią wpływ jak:
 odpowiednie przygotowanie do przyjęcia dzieci-cudzoziemców przez
szkoły,
 odpowiednie przygotowanie do pracy pedagogów,
 otwartość ze strony uczniów polskich,
 otwartość ze strony rodziców dzieci polskich,
 chęć współpracy ze strony rodziców dzieci-cudzoziemców.
Odpowiednie przygotowanie do przyjęcia dzieci-cudzoziemców przez
szkoły powiązane jest bezpośrednio z przygotowaniem pedagogów. Chodzi,
bowiem nie tylko o znajomość przepisów, lecz również organizację działań
podejmowanych przez dyrekcję szkoły wobec uczniów i ich rodziców.
Współpraca pomiędzy dyrekcją a kadrą nauczycielską i rodzicami jest
niezwykle istotna i nie może być traktowana, jako niezależne zadania
przypisane odrębnym osobom. Integracja dzieci-cudzoziemców w polskich
szkołach zależy w dużej mierze od tego jak sprawnie będą podejmowane
działania przez całe środowisko szkolne.
56
Przygotowując się do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo Polskie
szkoły mogą czerpać wiedzę z doświadczeń państw, które znacznie dłużej
niż Polska są krajem migracji wielu cudzoziemców. W niektórych z nich
wypracowane zostały pewne sposoby funkcjonowania szkół, które można
14
uznać za „dobre praktyki” . Większość z nich jest możliwa do
zaadoptowania w polskich szkołach w niezmienionej formie.
W krajach Unii Europejskiej funkcjonują dwa modele przyjmowania do
szkoły i edukacji dzieci imigrantów integracyjny i separacyjny, przy czym
przyjęcie jednego z nich nie wyklucza korzystania również z tego drugiego.
Zależne jest to od poziomu znajomości przez dzieci-cudzoziemców języka
15
kraju przyjmującego :
 model integracyjny – dzieci imigrantów mają obowiązek uczęszczania
na normalne zajęcia edukacyjne, a lekcje językowe pobierają
dodatkowo,
 model separacyjny – dzieci imigrantów uczą się w oddzielnych klasach
(klasy przygotowawcze), najczęściej przez dwanaście miesięcy, dopóki
nie opanują języka w stopniu pozwalającym na aktywny udział w
16
obowiązkowych zajęciach.
Bardzo ważna jest w tym rola nauczyciela, który powinien być
wcześniej przygotowany na wszelkiego rodzaju reakcje ze strony zarówno
dzieci-cudzoziemców jak i polskich. Podjęcie pracy z klasą wielokulturową
nie jest łatwym zadaniem, a nawet wieloletnia praktyka w gronie dzieci
homogenicznych kulturowo nie jest gwarancją poradzenia sobie
17
z odmiennością kulturową. Niestety w Polsce nie istnieje odpowiednie
wsparcie dla nauczycieli, które pomogłoby im przygotować się do tego
zadania, m.in. wyposażając ich w kompetencje międzykulturowe. Nauczyciel
najczęściej sam stoi przed nowym wyzwaniem, jakim jest dla niego praca
z klasą wielokulturową. Tylko nauczyciele, którzy posiadają odpowiednią
wiedzę i postawę wobec odmienności kulturowej mogą pomóc dzieciomcudzoziemcom w pokonaniu trudnego procesu adaptacji do nowej kultury
i wspomóc je w procesie integracji ze społeczeństwem, również poprzez
odpowiednią pracę z dziećmi polskimi.
Otwartość ze strony dzieci polskich jest niezbędna dla skutecznego
przebiegu procesu integracji. Dzieci polskie stanowią, bowiem część
14
I. Iglicka, K. Gmaj, 2012: Katalog dobrych praktyk związanych z dziećmi uchodźczymi
i objętymi międzynarodową ochroną prawną w systemach edukacyjnych. Przykład Austrii,
Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Raporty i Analizy, Centrum Stosunków
Międzynarodowych,
http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2012/Katalog_dobrych_prakt
yk_zwi%C4%85zanych_z_dzie%C4%87mi_uchod%C5%BAcz.pdf
15
V. Todorovska-Sokolovska, 2010: Integracja i Edukacja dzieci imigrantów w krajach UE –
wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Badania-Ekspertyzy-Rekomendacje.
16
Tamże.
17
I. Bąbiak, 2011: Sytuacja i problemy związane z edukacją dzieci-cudzoziemców w polskiej
szkole, (w:) Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
57
społeczeństwa przyjmującego, w którego otoczeniu zaczyna funkcjonować
dziecko odmienne kulturowo. Od tego jak dzieci będą traktować nową
koleżankę lub kolegę, zależy również na ile będzie ona lub on chętny do
wchodzenia w to nowe dla siebie środowisko. Ważne jest, aby działania
związane z edukacją międzykulturową skierowane do dzieci polskich
prowadzone były niezależnie od tego, czy do danej klasy uczęszcza dziecko
odmienne kulturowo. Budowanie pozytywnych postaw wobec odmienności
18
kulturowej należy rozpoczynać jak najwcześniej.
Gdy mowa o budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości u dzieci
polskich, należy także wspomnieć o roli, jaką odgrywają w tym procesie
rodzice. Ich nastawienie, poglądy są w naturalny sposób bardzo prędko
przechwytywane przez dzieci. Bywa, że czasami najlepsze cykle szkoleń
z edukacji międzykulturowej nie przynoszą efektów w postaci zmiany
zachowania dziecka, gdyż w domu otrzymuje ono odmienne informacje na
ten temat. Współpraca z rodzicami, próby zmiany ich nastawienia do klasy
wielokulturowej przynosi również bardzo wymierne korzyści dla starań
nauczycieli pracujących na miejscu z dziećmi. W momencie, gdy rodzice
przestają postrzegać dzieci cudzoziemców, jako potencjalny powód
obniżenia poziomu nauczania w klasie (a takie opinie niestety nadal
funkcjonują wśród niektórych rodziców), a zaczynają traktować taką
sytuację, jako możliwość wzbogacenia swojego dziecka o nową wiedzę,
kompetencje społeczne, międzykulturowe, stają się oni wsparciem dla
całego procesu edukacji międzykulturowej prowadzonego przez szkołę.
Podobna sytuacja dotyczy także współpracy ze strony rodziców
dzieci-cudzoziemców, którzy w zależności od czynników, które wpłynęły na
ich decyzję o przyjeździe do Polski, kulturę, religię i osobiste przekonania
mogą mieć różnego rodzaju nastawienie do współpracy z przedstawicielami
szkoły.
Literatura:
1. Bąbiak I., 2011: Sytuacja i problemy związane z edukacją dziecicudzoziemców w polskiej szkole, (w:) Zmienne konteksty edukacji
wczesnoszkolnej,
Wydawnictwo
Wyższej
Szkoły
Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
2. Boski P., 2009: Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik
psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz
ACADEMICA wydawnictwo SWPS.
3. Iglicka I., Gmaj K., 2012: Katalog dobrych praktyk związanych z dziećmi
uchodźczymi i objętymi międzynarodową ochroną prawną w systemach
edukacyjnych. Przykład Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej
Brytanii. Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2012/K
18
Tamże
58
atalog_dobrych_praktyk_zwi%C4%85zanych_z_dzie%C4%87mi_uchod
%C5%BAcz.pdf
4. Piegat-Kaczmarczyk M., Rejmer Z.: Psychologiczne skutki uchodźctwa,
(w:)
Uchodźcy
i
cudzoziemcy
w
Polsce:
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_18691_902579514.pdf
5. Piegat-Kaczmarczyk M., Rejmer Z., Praca z klasą wielokulturową,
(materiały szkoleniowe).
6. Sielatycki M., 2007: Edukacja obcokrajowców w Warszawie. Program
edukacyjny Warszawa różnorodna. Materiały Biura Edukacji Urzędu m.st
Warszawy.
7. Tur M., Droga do uzyskania ochrony w Polsce. Polska Akcja
Humanitarna, Materiały dla nauczycieli pracującymi z dziećmiuchodźcami.
8. Encyklopedia Powszechna PWN, 1985, Warszawa.
Dokumenty prawne:
1. Ust. z dn. 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim, tekst jednolity,
Dz. U. z 2000r. Nr 28 poz. 353.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy. Dz. U. nr 282 poz. 1654.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112821654.
Źródła danych liczbowych:
1. GUS Raport dotyczący Oświaty i wychowania
http://www.men.gov.pl/images/stories/SIO/ow20102011.pdf.
2. Ministerstwa
Edukacji
Narodowej,
Departamentu
Współpracy
z Samorządem Terytorialnym. Dane SIO. Rok szkolny 2010/2011 oraz
2011/2012.
3. Urząd ds. Cudzoziemców, statystyki:
http://www.udsc.gov.pl/Statystyki,229.html
59
mgr Hanna Dłutowska-Osik
mgr Agnieszka Lipowska-Kuźba
Dziecko a edukacja międzykulturowa
„Każde społeczeństwo ma dwa
rodzaje zasad: prawa i obyczaje.
Prawa służą temu, żebyśmy siebie
wzajemnie nie krzywdzili.
Obyczaje – żebyśmy nie
doprowadzili siebie do obłędu”.
(Judith Martin)
Abstract: St. Augustine said, "I am afraid of what differs from me, enthusiastic about
what is similar". By that he represent the view of the situation of people perceived as
1
different, put in a much more difficult situation." The differences may be such as
nationality, religion, disability. A man not to expose himself to rejection attempts to
create his own identity, takes up active communication – the transfer of and giving
the impression. In both cases, information about the man may be fictitious. In this
way there is no risk of rejection, conflict. The purpose of this article is to attempt to
determine the effects of children of different nationalities of origin on the integration of
social contacts in the Polish school. In schools, students often take a defensive
2
character, the cause of this is the threat posed by both sides "me and them". The
consequence of that is negative attitude towards people of eg. different religion,
appearance. Students take the attitude of a negative stigma to the environment and
themselves. An important role is played by a teacher, educator, whose task is to
integrate the class (group). There is no doubt that going to school, continuous
3
contact with another culture has an impact on shaping attitudes.
Według Zbigniewa Kwiecińskiego edukacja to (…) „ogół wpływów na
jednostki i grupy ludzkie, wpływów sprzyjających takiemu ich rozwojowi
i wykorzystaniu posiadanych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały
się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej,
kulturowej i globalnej oraz by stały się zdolne do aktywnej samorealizacji,
niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności, były zdolne do rozwijania
4
własnego Ja poprzez podejmowanie „zadań ponadosobistych” „Edukacja to
1
E. Wysocka, 2007: (w:) Migracja Uchodźstwo Wielokulturowość, red. G. Lalak, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 14.
2
Tamże.
3
K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, 2007: Konflikty międzygrupowe. Przejawy,
źródła i metody rozwiązywania, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
„Academica”, Warszawa, s. 227.
4
P.P. Grzybowski, 2007: Edukacja Europejska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 65.
60
czynność prowadzenia drugiego człowieka i jego własnej aktywności”
w celu osiągnięcia umiejętności, możliwości, zdolności rozwijania potencjału,
5
a także zachowania wobec świata i siebie. Edukacja wielokulturowa
6
odwołuje się do różnorodności. Program wychowania, nauczania
wielokulturowego wiąże się z „poszanowaniem zróżnicowania kulturowego,
upowszechnieniem więzi obywatelskiej opartej na regułach uczestniczenia
7
grup kulturowych w życiu obywatelskim”. Edukacja wielokulturowa to
podstawowa edukacja dla wszystkich uczniów, jest związana z procesem
8
szkolnictwa. „Edukacja wielokulturowa przenika program i metody
nauczania stosowane w szkole, jak też interakcje między nauczycielami,
9
uczniami i rodzicami”. Celem edukacji jest zainteresowanie, akceptacja
inności, odmienności. W Polskich szkołach możliwe jest „kultywowanie
10
języka ojczystego”. Tu rolą nauczyciela jest uwrażliwienie na odmienność
11
kulturową, wzajemny dialog oparty na wiedzy. Termin „międzykulturowy”
pojawił się w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono
12
uwagę, że jedna ze stron jest migrantem. W Europie po raz pierwszy
pojęcie to pojawiło się we Francji w 1975 roku i odnosiło się do tematyki
13
14
szkolnej. Badania naukowe i publikacje pojawiły się w latach 80-tych.
Jerzy Nikitorowicz definiuje edukację międzykulturową jako (…) ogół
wspólnych wpływów oddziaływujących na grupy, jednostki, sprzyjających
odpowiedniemu rozwojowi człowieka, by w sposób świadomy funkcjonować
15
w społeczeństwie. W edukacji międzykulturowej „przynajmniej z założenia”
już od najmłodszych lat dzieci i młodzież idą w kierunku integracji, tolerancji.
Zadaniem edukacji międzykulturowej jest integracja społeczeństwa, by
każdy człowiek miał możliwość życia na równi bez względu na kulturę,
16
pochodzenie czy styl życia. Istotnym, koniecznym warunkiem takiego
społeczeństwa jest działalność sił „społecznych, ekonomicznych,
17
politycznych”, a jednocześnie akceptacja środowisk zróżnicowanych.
Zadaniem szkoły jest naprowadzenie, inspirowanie komunikacji między
nauczycielami, rodzicami, dziećmi itp. Edukacja międzykulturowa powoli
staje się jednym z elementów kształcenia nauczycieli wprowadzając dziecko
5
Tamże, s. 65.
Tamże, s.66.
Tamże, s. 71.
8
J. Nikitorowicz, 1995: Pogranicze Tożsamość Edukacja Międzykulturowa, Wydawnictwo
Uniwersyteckie, Białystok, s. 117.
9
Tamże, s. 118.
10
Tamże, s. 137.
11
M. Mackiewicz, 2010: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 244.
12
P.P. Grzybowski., dz. cyt., s. 46.
13
Tamże, s. 46.
14
Tamże, s. 46.
15
Tamże, s. 79.
16
Tamże, s. 80.
17
Tamże, s. 80.
6
7
61
18
w „świat małego Europejczyka”.
Powstały przewodniki edukacji
międzykulturowej wspomagające edukację międzykulturową, ale stałym
elementem powinny być także podręczniki opierające się na zagadnieniach
19
środowisk zróżnicowanych.
Przez edukację międzykulturową należy
rozumieć
proces
oświatowo-wychowawczy,
którego
celem
jest
kształtowanie, rozumienie odmienności kulturowych – od subkultur we
własnej społeczności począwszy, aż po kultury odległych przestrzennie
społeczeństw – oraz przygotowanie do dialogowych interakcji
z przedstawicielami innych kultur. Prowadzić to ma, drogą krytycznych
refleksji, ku wzmocnieniu własnej tożsamości kulturowej. Reasumując celem
edukacji międzykulturowej jest tolerancja, dialog, komunikowanie się wobec
20
siebie i społeczeństwa. Mirosław Szymański twierdzi, że „pedagogika
międzykulturowa ma się obronić przed zastygnięciem w systemie raz
przyjętych pojęć, schematycznych oferowanych rozwiązań. Wszak każdy
pluralizm kulturowy wymaga innej odpowiedzi. W rozdartym kulturowo
współczesnym świecie ostatecznych i uniwersalnych metod nie ma i być nie
21
może”. W związku z powyższym należy zaznaczyć istotę problemu, uczyć
dzieci, młodzież, rodziców wzajemnego szacunku, utrzymywać tradycje
22
kultury regionu.
Jak zauważa Józef Burszta (1998, s. 150)
wielokulturowość: „obecnie jest to problem różnic kulturowych w obrębie
poszczególnych – państw, które posiadają swoje mniejszości etniczne,
religijne, domagające się własnego miejsca w kulturze narodowej”. Częstym
problemem współistnienia grup środowisk zróżnicowanych jest domaganie
się
rozwiązywania
konfliktów
społecznych,
pedagogicznych,
23
edukacyjnych. . „Wielokulturowość oznacza istnienie różnic w porządku
dyskursywnym, zależnym od jej występowania w określonym kontekście.
Pamiętać trzeba o specyfice ujmowania tego zjawiska” – piszą autorzy tomu
24
U progu wielokulturowości … (Kempny, Kapciak, Łodziński, 1997, s. 8).
„Wielokulturowość zakłada istnienie łączącej wszystkich podstawy
wspólnych wartości, które działają jak zwornik jedności wieloetnicznego
25
państwa”. A ponieważ, jak pisze Jerzy Nikitorowicz (1995a), „mniejszości
zawsze wymagają zainteresowania większości”, „odpowiedź” czy też reakcja
społeczeństwa na fenomen wielokulturowości na ogół przebiega na wielu
26
polach” Dzieje się tak m.in. na obszarach, gdzie realizuje się prawa
polityczne, obywatelskie, a także instytucje promujące równość jak
18
T. Lewowicki, J. Suchodolska, 2011: Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice–Cieszyn–Warszawa–Kraków, s. 17
19
P.P. Grzybowski, 2007: Edukacja Europejska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 85.
20
J. Nikitorowicz, dz. cyt., s. 124.
21
Tamże, s. 124.
22
Tamże, s.125.
23
E. Chromiec, 2004: Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk, s. 25.
24
Tamże, s. 25.
25
Tamże, s. 25.
26
Tamże, s. 26.
62
27
edukacja. Jerzy Nikitorowicz (1999, s. 25) pisze: „Wielokulturowość jest
faktem, a międzykulturowość zadaniem i wyzwaniem edukacyjnym”,
28
podkreślając jednocześnie proces kulturowy „wzajemnego uczenia się”.
W pracy nauczyciela zetknęłyśmy się z dziećmi różnych kultur i ich
adaptacją w społeczności szkolnej, co było inspiracją do przeprowadzenia
badań. Zostały one przeprowadzone na terenie woj. Mazowieckiego –
przełom roku 2010/2011. Badaniami objęto łącznie 99 uczniów w wieku
17–19 lat. Celem badań jest próba ustalenia wpływu młodzieży pochodzenia
różnej narodowości na integrację w kontaktach społecznych w polskiej
szkole.
Tabela 1 Ilość i wiek badanych
Wiek uczniów
Ilość badanych
33
( w tym 1 Ormiańczyk)
31
(w tym 2 Ormiańczyków)
35
(w tym 1 Ormiańczyk,
1 Ormianka)
kl. I (17 lat)
kl. II (18 lat)
kl. III (19 lat)
99
(w tym 5 Ormian)
Razem
Źródło: badania własne
27
Tamże, s. 26.
Tamże, s. 28.
28
63
Pytania badawcze:
1. Czy czujesz się dobrze w swojej szkole?
Tabela 2
Samopoczucie uczniów
w szkole
Ilość badanych
Zdecydowanie tak
92
(w ty 4 Ormian)
Tak
0
Nie
5
Zdecydowanie nie
2
(w tym 1 Ormianin)
Razem
99
Źródło: badania własne
Pierwszym, a zarazem istotnym elementem w życiu każdego ucznia
jest sama szkoła. Bez względu na różny rodzaj sytuacji społecznych,
wychowawczych, w których dziecko na co dzień uczestniczy „wskaźnik
29
wartości życia każdego człowieka stanowią doświadczenia”. Umiejętność
kontaktowania się z ludźmi pozwala dziecku wpływać na swoje życie
i otoczenie. Dom, szkoła, grupa rówieśnicza, to miejsca w których dziecko
odnosi sukcesy, porażki, dowiaduje się czy jest akceptowane, lubiane.
Zachowania dziecka wpływają na innych i na to, jak jest przez nich
30
odbierane.
Z analizy odpowiedzi wynika, iż na 99 badanych uczniów 92%
stwierdza, że dobrze, bezpiecznie czuje się w szkole, rozwijając wiarę
w siebie we własne umiejętności.
29
A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak, 2011: Zgrana klasa Ja-Ty-My, Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków, s. 18.
30
Tamże, s. 20.
64
2. Jak oceniasz w swojej szkole postawę uczniów i nauczycieli do osób
innych narodowości?
Tabela 3
Ocena postawy uczniów i
nauczycieli do osób innej
narodowości
Ilość badanych
Źle
1 (Ormianin)
Dostatecznie
0
Dobrze
5
Bardzo dobrze
93
(w tym 4 Ormian)
Razem
99
Źródło: badania własne
Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno nauczyciele jak
i młodzież zdecydowanie mają pozytywny stosunek do uczniów innej
narodowości. Na 99 badanych respondentów tylko 1,01% ucznia ma
negatywny stosunek do inności, jak mówiły z powodu „niewiedzy”. Coraz
więcej tworzy się szkól międzynarodowych, gdzie dzieci uczą się wraz
rodzicami, nauczycielami wspólnej współpracy, komunikacji. Nauczyciele
kończą specjalistyczne kury, by jeszcze polepszyć, usprawnić pracę
z uczniem innej narodowości.
3. Jak oceniasz atmosferę w swojej szkole?
Tabela 4
Ocena atmosfery w szkole
Ilość badanych
Źle
0
Dostatecznie
3 (w tym 1 Ormianin)
Dobrze
4
Bardzo dobrze
92
(w tym 4 Ormian)
Razem
99
Źródło: badania własne
Zdecydowana większość uczniów czuje się bardzo dobrze w swojej
klasie i szkole. Wszyscy cenią sobie koleżeństwo i właściwy stosunek
65
nauczycieli do dzieci. Pozytywny wpływ mają działania dydaktyczne, takie
jak: konkursy, współpraca szkoły z Policją i Strażą Miejską oraz pomoc ze
strony nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.
4. Z jakimi zachowaniami spotkałeś się w swojej szkole?
Tabela 5
Zachowania w szkole
Ilość badanych
Pomoc koleżeńska
32
Wyzwiska
6
Akceptacja kolegi, koleżanki
innej narodowości
3
(w tym 2 Ormian)
Integracja
5
Miłe nastawienie uczniów
innych klas
21
(w tym 2 Ormian)
Rywalizacja
30
Inne
2 (agresja)
(w tym 1 Ormianin)
Razem
99
Źródło: badania własne
Agresja, przemoc to stałe komponenty życia codziennego obecne
w komunikacji między ludźmi, a także na ulicach w szkołach, domach
31
rodzinnych. Zdefiniowanie pojęcia agresji wcale nie jest proste. Nie ma
zgodności co do jej definicji, ani też źródeł. Według Busa „Każde działanie
32
przynoszące szkodę innej istocie żywej jest agresją”.
W praktyce
wychowawczej wskazane jest przyjęcie rozumienia tego terminu jako
33
zachowania. Zachowania agresywne (groźba, bójka) są konsekwencją
całego łańcucha wydarzeń, jakie na swojej drodze każdego dnia doświadcza
dziecko. Należy podkreślić, że agresja i przemoc to terminy pokrewne, gdyż
34
odnoszą się do tych samych stanów.
31
Z. Brańska, M. Szymański, 1998: Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Wydawnictwo
TexT, Kraków, s. 180.
32
J. Ranchburg, 1980: Lęk, gniew, agresja, WSiP, Warszawa, s. 78.
33
www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?NR=1512.
34
J. Bednarek, A. Andrzejewska, 2009: Cyber Świat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo
„Żak”, Warszawa, s. 247.
66
Opierając się na powyższych wynikach, można wnioskować,
że 8,08% uczniów zetknęło się z negatywnymi zachowaniami w polskiej
szkole.
Tabela 6
Rozmowy uczniów z rodzicami lub nauczycielami o
„obrazach z życia dzieci w innych krajach”
(kultura, zwyczaje, tradycje)
Tak
40
(w tym 5 Ormian)
Nie
59
Razem
99
Źródło: badania własne
Tabela ukazuje, że badana przez nas młodzież raczej rozmawia
w domu lub szkole o zwyczajach, kulturze innych narodowości.
6. Czy dziecko innej narodowości zostało dobrze przyjęte przez Was
w szkole?
Tabela 7
Dziecko innej
narodowości a akceptacja
szkolna
Ilość badanych
3
(w tym 1 Ormianin)
0
Nie
Raczej nie
Raczej tak
96
(w tym 4 Ormian)
Tak
0
Razem
99
Źródło: badania własne
Wśród badanych uczniów, tylko jeden Ormianin czuje brak akceptacji
wśród Polskich uczniów. Podczas badania napisał, że spotkał się
z wyzwiskami ze strony rówieśników.
67
8. Czy osoba innej narodowości stanowi dla Ciebie barierę przy adaptacji?
Życie w innym środowisku kulturowym jest związane z trudnościami,
spowodowanymi procesami adaptacyjnymi. „Adaptację powinno się
35
postrzegać podobnie, jak ulicę o ruchu dwukierunkowym”.
Tabela 8
Osoba innej narodowości a bariera uczniów w adaptacji
Tak
22
(w tym 1 Ormianin)
Nie
77
(w tym 4 Ormian)
Razem
99
Źródło: badania własne
9. Co rozumiesz pod pojęciem wychowanie wielokulturowe?
Definicja wielokulturowości od niedawna stała się bardzo
powszechna, przede wszystkim z powodu nasilających się procesów
związanych z migracją czy wyjazdami w celach edukacyjnych Stąd też
rozumienie tego terminu jest różne. Na 99 badanych uczniów 77 nie wie, co
36
kryje się pod pojęciem wielokulturowości. Tolerancyjnych wobec uczniów
innych narodowości jest 77 osób badanych. Natomiast 22 ankietowanych
ma trudności z adaptacją inności. Podczas pracy w szkole
zaobserwowałyśmy, że najtrudniej jest z adaptacją kultury armeńskiej
(dotyczy to obu stron).
Edukacja międzykulturowa, to działania, których wspólnym celem jest
rozpowszechnianie wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz
37
zapoznanie z polską tradycją. W myśl powyższego obszaru działań
Fundacji Międzykulturowej opracowałyśmy przykładowe scenariusze zajęć
integracyjnych w szkole podstawowej.
Jednym z zadań edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym jest
38
kształtowanie postaw otwartości wobec siebie i społeczeństwa. W związku
z tym poniżej przedstawiamy scenariusze zajęć w zakresie otwartości na
35
L.N. Waulina, 2007: (w:) Migracja Uchodźstwo Wielokulturowość, red. G. Lalak, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 325.
36
H. Mamzer, 2000: Wielokulturowość a problem inności. Europa Wschodu i Zachodu, T. 4,
Instytut Socjologii UAM, s. 22–29.
37
www.miedzykulturowa.org.pl, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, folder.
38
T. Lewowicki, J. Suchodolska, 2011: Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych,
Wydawnictwo „Impuls”, Katowice–Cieszyn–Warszawa–Kraków, s. 17.
68
indywidualność, odmienność, celem zdobycia przez dziecko wiedzy
39
o zachowaniach kulturowych, akceptacji inności.
Scenariusz nr 1
Temat: Jesteśmy klasą (Wyrażanie szacunku)
Cele:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien:
 uświadomić sobie, że klasa to nie tylko miejsce do nauki, ale i miejsce
40
spotkań z innymi ludźmi
 znać i rozumieć pojęcie szacunku
 „znać umieć opisać sytuacje, w których okazano szacunek, i te
41
w których zachowano się bez szacunku’’
 osiągnąć pełną akceptacje wszystkich kolegów i koleżanek
Formy pracy: praca w małych grupach
Formularz : „Uznanie i szacunek”
Metody pracy: „Promyczkowe uszeregowanie”, burza mózgów, rozmowa
Środki dydaktyczne: kredki, farby, arkusze papieru, kartki z napisaną treścią
Przebieg zajęć:
42
Powitanie piosenką „Witaj Tigran …”
Dzieci imiona wyklaskują sylabami. „Witaj Tigran, witaj Tigran! Jak się
masz? Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy, bądź
43
wśród nas!”
1. Rozmowa na temat klasy:
Co to znaczy, że jesteście klasą?
Czym nasza klasa różni się od innych klas w szkole?
2. Wykonanie rysunku.
44
3. Nauczyciel pisze na kartce w kształcie kola wyraz szacunek. Następnie
dzieci układają kartki z napisem obok wyciętego kola. Układają je
w promyczki. Podsumowanie polega na odczytywaniu przez dzieci cech,
45
których jeszcze nie było i ułożeniu ich w kolejności. Przede wszystkim
46
Nauczyciel zwraca uwagę na właściwe wyjaśnienie słowa szacunek.
4. Metoda burzy mózgów.
39
Tamże, s. 54.
A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska, T. Kołodziejczyk, 2001: Spójrz Inaczej, Wydawnictwo
ATE s.c., Starachowice, s. 41.
41
U. Dudziak, 2002: Wychowanie w klasie szkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa, s. 49.
42
V. Florkiewicz (red.), 2007: Terapia pedagogiczna, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi,
Łódź, s. 32.
43
Tamże, s. 32.
44
U. Dudziak, dz. cyt., s. 49.
45
J. Krzyżewska, 2003: Aktywizujące metody i techniki w edukacji, część I, Wydawca Omega,
Suwałki, s. 62.
46
U. Dudziak, dz. cyt., s. 49.
40
69
Uczniowie szukają dopowiedzi na pytanie postawione przez nauczyciela za
47
pomocą Metody burzy mózgów: „Jak można wyrazić szacunek?”
Następnie wypowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy. W razie potrzeby
wspomaga pracę uczniów.
5. „Mam wolne miejsce” – Dzieci siedzą w kole. Uczeń siedzący obok
wypowiada zdanie „Mam wolne miejsce po prawej stronie i zapraszam na
48
nie: ….
6. Praca w grupach – nauczyciel dzieli klasę na grupy. Za pomocą metody
49
graffiti każdej grupie przydziela plakat z jednakowym zdaniem, np.: „Jak
50
można wyrazić szacunek do drugiego człowieka?” – dzieci wpisują na dole
plakatu odpowiedzi. Po wykonaniu zadnia prezentują plakat. Po prezentacji
51
wszystkich grup nauczyciel w razie niejasności uzupełnia prace uczniów.
7. Podsumowanie zajęć:
Drama – jej celem jest pomoc, przybliżenie młodym ludziom poznawanie
świata, stworzenie warunków, by to poznanie stało się treścią ich osobistego
52
życia.
Szacunek dla siebie
Rafał i Artur namawiają Tigrana do kradzieży. Używają różnych
argumentów, nawet poniżają kolegę. Tigran nie chce nic ukraść, ma swój
pogląd na te tematy, ale ulega namowom wbrew sobie.
Rafał i Artur namawiają Tigrana do kradzieży. Używają różnych
argumentów, nawet poniżają kolegę. Tigran odmawia grzecznie, ale
53
stanowczo nie poniżając przy tym kolegów.
Po przeprowadzeniu dramy wychowawca pyta klasę „W której sytuacji
mamy do czynienia z szacunkiem wobec siebie? Następnie pyta „aktorów”,
jak czuli się w odgrywanych rolach”.
Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowany formularz „Uznanie
i szacunek”, prosi o przejrzenie i uzupełnienie formularza .Następnie prosi
by uczniowie dobrali się czwórkami, proponując wybranie dzieci, których
chcemy bliżej poznać. Po wykonanym zadaniu uczniowie wracają na swoje
54
miejsca i toczą rozmowę o tym, co napisali.
Formularz Uznanie i szacunek:
Znajduję uznanie i szacunek, gdy…………………………………………………
Mój tata ceni mnie szczególnie, gdy ……………………………….....................
Moi rówieśnicy cenią mnie szczególnie, gdy .……………………………………
Mój nauczyciel ceni mnie, gdy……………………………………………………..
Moją Inteligencję docenia ……………………..…………………………………...
47
Tamże, s. 49.
V. Florkiewicz, dz. cyt., s. 92.
J. Krzyżewska, dz. cyt., część IV, s. 6.
50
U. Dudziak, dz. cyt., s. 49.
51
Tamże, s. 49.
52
A. Dziedzic, W.E. Kozłowska, 1998: Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa, s. 21.
53
U. Dudziak, dz. cyt., s. 50.
54
A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak, 2011: Zgrana klasa Ja-Ty-My, Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków, s. 75, 76.
48
49
70
Moją pomysłowość chwali .………………………………………………………...
Moją radość zabawy i uczciwość ceni ……………………………………………
Moją gotowość niesienia pomocy akceptuje …………………………………….
Moje zrozumienie innych chwali………………………………………….………..
Moja wytrwałość respektuje ……………………………………………….………
Jestem akceptowany przez………………………………………………………...
Jestem dumny gdy ………………………………………………………………….
Więcej uznania pragnę od …………………………………………………………
Za mało doceniany jestem za ……………………………………………………..
Najwięcej uznania otrzymuję za …………………………………………………..
W tej grupie pragnę więcej akceptacji od ………………………………………...
W mojej klasie chciałbym być ……………………………………………………..
Następujące cechy cenię w sobie szczególnie .…………………………………
W moim zachowaniu chciałabym zmienić ………………………………………..
Data………… Podpis.…………………
Zakończenie
55
Nauczyciel opiera się na przysłowiu: „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”.
56
Zabawa: „Powrót do domu” – taniec integracyjny „Samolot”.
Scenariusz nr 2
Temat: Moja skala wartości. Jak przyjąć dziecko innej narodowości do
społeczności
Cele:
 wzbudzenie u uczniów refleksji nad systemem wartości w ich życiu
 głębsze poznanie wychowanków, zdobycie wiedzy o wyznaczonych
przez nich wartościach
 ułożenie przez uczniów własnego systemu wartości, wypracowanie
wspólnego systemu wartości
Metody aktywizujące: „burza mózgów”, diamentowe uszeregowanie, puzzle,
debata za i przeciw, praca w grupach
Środki dydaktyczne: tablica, kreda, karty „diamentowe uszeregowanie” –
odpowiadające liczbie uczniów
Przebieg zajęć:
57
Piosenka na powitanie: „Hello Song”
New Zealand: Hello, Hello everybody (2x), Hello
Maori: Kia Ora, Kia Ora tamariki (2x), Kia Ora
Chinese: Nee How,Nee how, peng yow (2x), Nee how
American: Hi There, Hi there buddy (2x), Hi there
African: Jumbo, Jumbo Sanna (2x), Jumbo
55
amże, s. 50.
V Florkiewicz V., dz. cyt., s. 35
57
Warszawa, styczeń 2011r., „Wielokulturowość we wczesnej edukacji dziecka” w ramach
seminarium „Edukacja wielokulturowa w nowej podstawie programowej”, MSCDN
56
71
Dutch: Hallo, Hallo beste vriendjes (2x), Hallo
Australian: G’day, G’day old mate (2x), G’day
Fijian: Bula, Bula Vinaka (2x), Bula
French: Bonjour, Bonjour mes amis (2x), Bonjour
Japanese: Konnichiwa, Dôzo yoroshi ku (2x), Konnichiwa
Samoan: Talofa, Talofa tamaiti (2x), Talofa
English: Good Show, Good Show old chappy (2x), Good Show!
1. Wprowadzenie
Uczniowie zastanawiają się nad pytaniem „Co jest dla mnie ważne
w życiu?”. Wszystkie odpowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy za pomocą
metody „burzy mózgów” i objaśnia ich znaczenie. Nauczyciel rozmawia
z uczniami o istocie wartości w naszym życiu, wyjaśnia cele zajęć.
2. Przebieg
Uczniowie otrzymują karty pracy, puzzle „diamentowe uszeregowanie”, na
których rysują hasła odzwierciedlające wartości życiowe. Następnie układają
własną skalę wartości według zasady: wartość najistotniejsza, a na końcu
najmniej istotna.
Grupa zostaje podzielona na pięcioosobowe zespoły, dzieci
porównują własne „puzzle” i układają wspólny system wartości dla zespołu.
Odbywa się to podczas dyskusji, a nie „drogą głosowania” – wartości nie
podlegają głosowaniu.
Następnie ułożenie jednego wspólnego kryształu wartości.
Podsumowanie
Ukazanie znaczenia w życiu człowieka posiadania systemu wartości, obrony
jego życia według pewnych zasad, co wiąże się z pracą nad sobą, aby
rozwijać w sobie dobre cechy, które mają służyć ludziom, stać się dojrzałym,
zrównoważonym i odpowiedzialnym człowiekiem.
72
Scenariusz nr 3
Temat: Postawy wobec ludzi innej narodowości
Cele:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien:
 umieć określić pojęcie narodowości, integracji
 wymienić różne formy kontaktowania się z osobami innych kultur
 potrafi scharakteryzować własną postawę wobec inności
 powinien potrafić zaplanować pomoc w adaptacji kolegi/koleżanki innej
58
narodowości we własnym środowisku.
Formy pracy: praca grupowa, indywidualna
Metody pracy: zabawa ruchowa, debata „za i przeciw”, burza mózgów, kosz
i walizeczka
Środki dydaktyczne: karteczki samoprzylepne, arkusze papieru
Przebieg zajęć:
a) Przedstawienie tematu
1. Wyjaśnienie pojęcia integracja na podstawie zestawu pojęć:
P O
A K T
A K C
S
D M
Y W
E P
I
N
T
E
P R Z Y G
W A R
T Y M U L A
E M O C
P R Z Y J
O T W A
O
O
A
M
O
T
C
J
E
R
T
Ś
C
P
D
O
J
E
M
T
O
Ć
J
A
A
Ś
A
W
O
Ś
A
T
I
A
N
O
O
Ś
Ś
Ć
Ć
Ć
Ć
Świat oddziałuje na młodego dorastającego człowieka, dzieci powinny go
poznawać i próbować twórczo zmieniać. Integracja wychowania, kształcenia
59
„jest zgodna z najnowszą wiedzą na temat rozwoju psychicznego dziecka”.
60
Integracje w edukacji wczesnoszkolnej odzwierciedla zestaw pojęć.
Nauczyciel, który wchodzi w rolę przewodnika pomaga odkrywać świat,
58
U. Dudziak, dz. cyt., s. 68.
A. Nehring, L. Sawicka, A. Szelągowska-Strzyba, 2002: Uczyć ciekawiej to znaczy jak?,
Wydawnictwo Aksjomat, Toruń, s. 19.
60
Tamże, s. 19.
59
73
zmienia relację między uczniem a nauczycielem to podmiotowe
61
traktowanie. Zdobywanie wiedzy przez działanie otrzymanie aktywności
dziecka to najistotniejsze aspekty w edukacji wczesnoszkolnej. Zadaniem
nauczyciela wychowawcy jest rozwiązywanie konfliktów stworzenie
atmosfery zajęć, by dziecko w pełni akceptowało edukację. Prawdziwy
nauczyciel wychowawca jest wrażliwy na potrzeby swoich wychowanków
i potrafi empatycznie wychodzić naprzeciw. Twórczy nauczyciel potrafi
62
63
z nauki uczynić przygodę „ukierunkować na ogólnoludzkie wartości”.
Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie i stymulowanie rozwoju ucznia.
Nauczyciel pewien być otwarty na nowe rozwiązania, umieć wykorzystać
swoje zdolności w pracy zawodowej – na zajęciach lekcyjnych czyniąc je
bardziej atrakcyjnymi. Powinien sprawić by proces zdobywania wiedzy
64
dawał satysfakcję, przyjemność.
2. Ankieta
a) Jaka jest twoja reakcja na ludzi innej kultury?
 Wzbudzają we mnie litość.
 Boję się takich ludzi, odczuwam strach.
 Podziwiam ich, że mimo trudności w adaptacji starają się zintegrować
z grupą.
 Tacy ludzie wzbudzają we mnie niechęć.
 Unikam ich z niewiedzy, gdyż nie wiem jak się zachować.
 Nie zwracam na nich uwagi.
b) Czy pomógłbyś w integracji koledze, koleżance innej narodowości?
 tak
 nie
c) Czy zaakceptowałbyś kolegę innej kultury do wspólnej nauki, pracy,
spędzenia czasu wolnego.
 tak
 nie
Ankieta podsumowująca
Uczniowie otrzymują do wypełnienia ankietę z dwoma pytaniami:
a) Czy twoja wiedza na temat ludzi innej narodowości jest:
 bardzo dobra
 wystarczająca
 słaba
 brak wiedzy
b) Czy twoim zdaniem powinno być więcej lekcji poświęconych
przekazywaniu informacji na temat wielokulturowości
 tak
 nie
61
Tamże, s. 20.
Tamże, s. 20.
63
Tamże, s. 20.
64
Tamże, s. 20.
62
74
 nie wiem.
Nauczyciel wiesza na tablicy plansze z odpowiedziami podsumowując
przykładowym zdaniem. Dlaczego nie należy nikim pogardzać ani nie można
uważać innych za gorszych od siebie?
Scenariusz nr 4
65
Temat: „Lubię w tobie”
Cele:
Uczeń nabywa umiejętności wyrażania swoich emocji i poglądów, zarówno
pozytywnych jak i negatywnych. Potrafi nazywać emocje.
Zabawa nr 1
Wychowawca proponuje uczniom zabawę, która nazywa się „Lubię w Tobie”
 uczniowie siadają w kole
 nauczyciel prosi o napisanie nazwisk lub rozdaje kartki z nazwiskami
uczniów, zostawiając pod nimi miejsce wolne do uzupełnienia
 każde dziecko dopisuje w dwóch zdaniach, co się jemu w kimś
(pozytywne cechy np. charakteru)
 następnie nauczyciel wraz z uczniami odczytuje uzupełnione kartki
(dziecko, o którym jest mowa powinno być w centrum uwagi). Po
wysłuchaniu wszystkich napisanych zdań o dzieciach rozmawiamy
o swoich doświadczeniach.
Zabawa nr 2
66
Zabawa „Kim jesteśmy”
 Praca plastyczna. Zadaniem dzieci jest narysowanie obrazu, który
powie coś ważnego o koledze czy koleżance z klasy, bądź o nim
samym;
 Na rysunku może znajdować się to co dziecko lubi w danej osobie lub
czego nie akceptuje w sobie i w innych, może być także przedstawione
coś, czego się boi;
 Po zakończeniu pracy zawiesimy prace tak, by powstała wielka
układanka ukazująca klasę.
Zakończenie – dzieci omawiają to, co przedstawia ich obrazek.
Wielu doświadczeń dostarczają kontakty koleżeńskie w życiu
szkolnym. Nastawienie uczniów do szkoły ma duże znaczenie w kontaktach
z rówieśnikami. Wpływ kolegów i pozycja mogą mieć podstawowe znaczenie
67
dla postępowania niektórych uczniów.
W pewnym momencie dziecko dostrzega w otoczeniu inne osoby,
zaczyna porównywać się z nimi, stara się im dorównać. Uczeń późnej
65
A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak, 2011: Zgrana klasa Ja-Ty-My, Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków, s. 51.
66
Tamże, s. 50.
67
J. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Czubak, dz. cyt., s. 19.
75
odkrywa, że reguły są rożne. Najważniejsze by dziecko wśród przyjaciół
mających podobne zainteresowania, pozwoliło na poznanie siebie i innych
oraz na dostrzeżenie u siebie wad. Trzeba starać się doprowadzić do
68
sytuacji, by uczniowie czuli, że mają równe prawa, są sobie równi.
„Poziom edukacji międzykulturowej jest wciąż zbyt niski. Prowadzone
w latach 90-tych. badania wykazały, iż dzieci polskie w wieku siedmiu lat
mają już dość wyraźnie negatywne nastawienie do mniejszości narodowych
żyjących w Polsce. Jedną z prób przeciwdziałania takim postawom jest
umożliwienie naszym uczniom kontaktu z historią i kulturowym dorobkiem
najważniejszych, mniejszościowych grup etnicznych i religijnych. Dzieci
i młodzież powinny zdobywać informacje, wchodzić w rolę członków grup
mniejszościowych, w kontakty z różnymi przedstawicielami tych grup,
dostrzegać podobieństwa, rozumieć różnice niezależnie od przynależności
69
do grupy etnicznej czy religijnej.”
Literatura:
1. Bednarek J., Andrzejewska A., 2009: Cyber Świat możliwości i
zagrożenia, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
2. Brańska Z., Szymański M., 1998: Agresja i przemoc we współczesnym
świecie, Wydawnictwo TexT, Kraków.
3. Dudziak U., 2002: Wychowanie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa.
4. Dziedzic A., Kozłowska W.E., 1998: Drama na lekcjach historii, WSiP,
Warszawa.
5. Florkiewicz V. (red.), 2007: Terapia pedagogiczna, Wyższa Szkoła
Humanistyczna w Łodzi, Łódź.
6. Grzybowski P.P., 2007: Edukacja Europejska, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków.
7. Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., 2001: Spójrz
Inaczej, Wydawnictwo ATE s.c., Starachowice.
8. Krzyżewska J., 2003: Aktywizujące metody i techniki w edukacji, część I,
Wydawca Omega, Suwałki.
9. Lewowicki T., Suchodolska J., 2011: Dzieci w procesie kształtowania
postaw kulturowych, Wydawnictwo „Impuls”, Katowice–Cieszyn–
Warszawa–Kraków.
10. Mackiewicz M., 2010: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce
edukacyjnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
11. Mamzer H., 2000: Wielokulturowość a problem inności. Europa Wschodu
i Zachodu, Tom 4, Instytut Socjologii UAM.
12. Nehring A., Sawicka L., Szelągowska-Strzyba A., 2002: Uczyć ciekawiej
to znaczy jak?, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń.
13. Nikitorowicz J., 1995: Pogranicze Tożsamość Edukacja Międzykulturowa,
Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
68
Tamże, s. 19.
Ściąga.pl – strona internetowa – temat Pedagogika międzykulturowa.
69
76
14. Ranchburg J., 1980: Lęk, gniew, agresja, WSiP, Warszawa.
15. Skarżyńska K., Jakubowska U., Wasilewski J., 2007: Konflikty
międzygrupowe, Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa.
16. Ściąga.pl – strona internetowa – temat Pedagogika międzykulturowa.
17. Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J., 2011: Zgrana klasa Ja-Ty-My,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
18. Waulina L.N., 2007: (w:) Migracja Uchodźstwo Wielokulturowość, Lalak
G. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
19. Wysocka E., 2007, (w:) Migracja Uchodźstwo Wielokulturowość, Lalak G.
(red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
20. www.miedzykulturowa.org.pl, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, folder
21. www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?NR=1512.
22. Warszawa, styczeń 2011r.: Wielokulturowość we wczesnej edukacji
dziecka, w ramach seminarium „Edukacja wielokulturowa w nowej
podstawie programowej”, MSCDN.
77
Kazimierz Żegnałek
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny
w Siedlcach
Przygotowanie dziecka do życia w przestrzeni wielokulturowej
Abstract: The author refers to the etymology of the term multiculturalism, describes
the ethnic minorities living in Poland. The final consideration is the need for
multicultural education from the early stage of life.
Rzeczywistość w której żyjemy staje się coraz bardziej wielokulturowa.
Trzeba być tego świadomym i przygotować się do życia
w takiej rzeczywistości, określanej często w języku naukowym jako
przestrzeń wielokulturowa. Fakt jej występowania nie jest wcale
równoznaczny z właściwym funkcjonowaniem w takiej przestrzeni. Wymaga
to bowiem wyzbycia się funkcjonujących w danej społeczności uprzedzeń
i stereotypów, traktowania „Innych” jako obcych, a to nie dzieje się
automatycznie, potrzebuje czasu i działań o charakterze edukacyjnym.
Niektórzy ze starszego pokolenia pamiętają jeszcze dobrze czasy,
kiedy w Stanach Zjednoczonych AP został zamordowany Luter King,
walczący o równe prawa ludności murzyńskiej w społeczeństwie
amerykańskim, a dziś prezydentem tego państwa jest Barack Obama –
osoba czarnoskóra. W ciągu ostatniego półwiecza dokonały się w tym
zakresie ogromne zmiany, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale prawie
w całym cywilizowanym świecie. Wcześniej jednak wiele społeczeństw
w różnych krajach miało charakter wielokulturowy, (np. Republika
Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Kanada itd.), bowiem składało się
z ludzi reprezentujących różne rasy, religie czy ogólnie rozumianej kultury,
ale nie stanowiło jedności, a wręcz przeciwnie, było wewnętrznie mocno
zróżnicowane i najczęściej zantagonizowane. Jego członkowie, będący tymi
„Innymi”, byli raczej na jego marginesie, często byli dyskryminowani,
a nawet zwalczani. Nie przeszkadzało to za bardzo sprawującej władzę
większości danego społeczeństwa. Musiało upłynąć stosunkowo dużo
czasu, aby społeczeństwa te dojrzały do właściwego funkcjonowania
w ramach charakteryzującej do różnorodności rasowej, religijnej czy
etnicznej. Ogromną role w owym dojrzewaniu odgrywa edukacja. Dlatego
też przygotowanie do życia w przestrzeni wielokulturowej, to istotne
wyzwanie dla współczesnej edukacji.
O ile w przeszłości społeczeństwa wielokulturowe powstawały na
skutek polityki kolonialnej, handlu niewolnikami czy poszukiwania złota
i innych cennych surowców, to dziś stają się one efektem globalizacji.
Nasze społeczeństwo jest od dość dawna zróżnicowane
wielokulturowo, ale zróżnicowanie to nie było dotychczas na tyle duże, aby
78
stwarzało jakieś istotne problemy społeczne. Przyzwyczajeni byliśmy do
tego, że w rejonach przygranicznych zamieszkiwała pewna, niewielka część
mieszkańców z sąsiadujących z nami krajów, a w różnych częściach kraju
można było spotkać mieszkańców pochodzenia romskiego czy
żydowskiego. Obecnie, właśnie w rezultacie globalizacji, społeczeństwo
nasze staje się coraz bardziej wielokulturowe i nic tego procesu nie jest
w stanie zatrzymać. Napływają do nas cudzoziemcy z Dalekiego Wschodu,
jak Wietnamczycy, Pakistańczycy czy Hindusi, ale także z byłych republik
radzieckich (np. z Czeczenii, Armenii, Gruzji czy Ukrainy) oraz z różnych
krajów kontynentu afrykańskiego, a nawet południowoamerykańskiego. Na
razie nie są to jeszcze jakieś porażające wielkości, ale należy liczyć się ze
stosunkowo szybkim rozszerzeniem się skali tego zjawiska. Jednak i obecna
sytuacja w tym zakresie wymaga podjęcia różnorodnych działań
edukacyjnych w tym zakresie, a więc nie tylko ograniczonych do edukacji
szkolnej, ale także w ramach szeroko rozumianej edukacji kulturowej czy
politycznej.
Choć, jak wspomniałem wcześniej, zjawisko wielokulturowości nie jest
czymś
nowym,
to
zajmowanie
się
problemami
wynikającymi
z funkcjonowania społeczeństw o charakterze wielokulturowym, nie ma zbyt
długiej tradycji. Pierwszeństwo w oficjalnym podjęciu tej problematyki
przypisuje się rządowi kanadyjskiemu, który to w 1971 roku przyjął ideę
wielokulturowości, jako jedną z najważniejszych wytycznych swego działania
w zakresie polityki wewnętrznej, z wyraźnym jednak zastrzeżeniem, że jej
realizacja nie może wykraczać poza ramy obowiązujących w Kanadzie praw
dotyczących dwukulturowego i dwujęzycznego charakteru państwa. W 1972
roku powołano nawet do życia specjalne Ministerstwo Stanu odpowiedzialne
1
za wprowadzanie w życie zasad wielokulturowości.
W ślad za Kanadą podobne akty legislacyjne przyjmowały stopniowo
inne państwa, a w pierwszej kolejności te, które wyrosły z ruchów
imigracyjnych, takie jak Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, czy
niektóre państwa europejskie.
Trzeba jednak zauważyć, że „wielokulturowość” nie jest terminem
trudnym do zdefiniowania, ale używany jest w różnych zakresach
znaczeniowych. W najwęższym znaczeniu wielokulturowość utożsamiana
jest ze zróżnicowaniem kulturowym. W szerszym znaczeniu sprowadza się
ją do wieloetnicznego współżycia, które obejmuje zjawiska zachodzące na
różnych płaszczyznach życia zróżnicowanych etnicznie i wyznaniowo
społeczeństw. W tym znaczeniu wielokulturowość oznacza więc nie tylko
rzeczywistą koegzystencję kultur, ale także ideę społeczno-polityczną
zakładającą, że mniejszości etniczne powinny mieć zagwarantowane równe
szanse w danym społeczeństwie oraz określoną praktykę społeczną,
polegającą na realizowaniu określonych zasad współżycia społecznego.
Najszersze rozumienie wielokulturowości znajduje uzasadnienie zawarte
1
E. Możejko, Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności,
(w:) Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004, s. 146.
79
w podstawach państwa demokratycznego, które ze swej istoty preferuje
takie wartości, jak: równość, tolerancja, wolność, szacunek dla
indywidualizmu, liberalizm, autonomia itp. Odnosi się ono nie tylko do
mniejszości narodowych, ale również do mniejszości seksualnych,
poszczególnych klas społeczno-ekonomicznych, czy grup zamieszkujących
2
miasto i wieś. Tak rozumiana wielokulturowość określana jest mianem
wielokulturowości nie etnicznej i często jest przedmiotem krytyki.
Ostatnio coraz częściej można się spotkać z ujmowaniem
wielokulturowości jako procesu towarzyszącego nieodłącznie zjawisku
globalizacji. W tym ujęciu wielokulturowość oznacza zbliżanie i przenikanie
się kultur, będące skutkiem intensywnego przepływu informacji, wymiany
3
ludności i idei oraz procesów integracyjnych.
Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia w Polsce, gdzie
w rezultacie zmian ustrojowych – jak twierdzi prof. Wojciech Kalaga –
„załamała się podtrzymywana przez dekady totalitaryzmu idea państwa
jednonarodowego i monokulturowego, do którego obcy/inny nie miał wstępu,
a więc nie mógł być przedmiotem wykluczenia. Otwarcie granic (...)
zaowocowało usankcjonowaniem czynnej obecności Innego. Miejsce
kulturowej monologi zajęła wielo obecność i wielogłosowość. Własnej
przestrzeni kulturowej domagają się mniejszości narodowe, społeczności
etniczne i grupy nomadyczne; uchodźcy, emigranci i przybysze wymuszają
swoją obecnością przekonstruowanie esencjalnej dotychczas tożsamości na
4
tożsamość formułowaną wobec Innego.”
Obecnie do podstawowych mniejszości narodowych mieszkających
w Polsce należą: Niemcy (300-350 tys.), Ukraińcy (200-300 tys.), Białorusini
(200-230 tys.). Ponadto na terenie Polski występują jeszcze takie
mniejszości narodowe, jak: Rosjanie, Litwini, Słowacy, Żydzi, Wietnamczycy
itp. Natomiast do najważniejszych spośród mniejszości etnicznych należą
niewątpliwie Romowie (ok. 20-25 tys.), ale także etniczne mniejszości
regionalne – Kaszubi (ok. 370 tys.), Ślązacy (ok. 340 tys.) oraz Warmiacy
i Mazurzy (ok. 20 tys.). Do uznania za odrębną grupę narodowo-etniczną
dąży też mniejszość Łemków (ok. 50-60 tys.). Jeśli chodzi o zróżnicowanie
społeczeństwa pod względem wyznaniowym, to grupa wyznawców
5
kościołów i religii nierzymskokatolickich liczy około miliona osób.
Łącznie w Polsce mieszka około dwudziestu grup etnicznych,
wyznaniowych i językowych, ale stanowią one tylko ok. 5% naszego
społeczeństwa. Coraz bardziej jednak domagają się własnej przestrzeni
kulturowej, a to wymaga przekonstruowania naszego stosunku do „Innych”.
W ostatnich latach na Śląsku Opolskim oraz na Kaszubach pojawiły się
tablice z nazwami miejscowości w dwóch językach (polskim i niemieckim
2
M. Kubiszyn, 2007: Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym, Wyd. „Adam Marszałek”,
Toruń 2007, s. 19–22.
3
Tamże, s. 23.
4
W. Kalaga, Wstęp, (w:) Dylematy wielokulturowości, dz. cyt., s. 6.
5
Podaję za M. Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa, dz. cyt., s. 34.
80
oraz polskim i kaszubskim). Na Kaszubach powstała nawet lokalna telewizja
z językiem regionalnym. Niektórzy domagają się nawet wprowadzenia
dwóch oficjalnych języków urzędowych. Musimy przyzwyczajać się do takich
sytuacji, bo życie w przestrzeni wielokulturowej w państwie demokratycznym
powoduje, że jest to zjawisko normalne.
Fakt występowania w Polsce wielu kultur, nie oznacza wcale pełnej
akceptacji dla „Inności” przez większość społeczeństwa. Badacze zajmujący
6
się tą problematyką oceniają poziom wielokulturowości w Polsce jako niski.
Przejawia się to w niskim poziomie tolerancji wobec mniejszości narodowych
i etnicznych, wyznaniowych oraz wszelkich „Inności” (np. seksualnych).
Ostatnim jaskrawym tego przykładem mogą być zachowania posłów
w Sejmie w czasie wystąpienia posła Robert Biedronia.
Potrzeba edukacji naszego społeczeństwa do życia w przestrzeni
wielokulturowej jest zatem w pełni uzasadniona i konieczna. Nie może ona
również ograniczać się tylko do edukacji szkolnej, a powinna być
prowadzona w ramach tzw. edukacji równoległej. Może być ona na przykład
prowadzona poprzez odpowiednio realizowaną sztukę filmową. Na taką
możliwość wskazuje m.in. Bartosz Kazana (doktorant Uniwersytetu
Jagiellońskiego) dokonując analizy filmów amerykańskiego reżysera
James’a IVORY’EGO, który specjalizuje się w filmowym ujmowaniu
problematyki wielokulturowości. I choć dotyczą one czasów przeszłych
(koniec XIX i początek XX wieku), to mogą być bardzo pouczające i być
może powinny stanowić wzorzec do naśladowania dla naszych rodzinnych
filmowców, jako że problemy te pojawiają się u nas z zasadzie dopiero teraz
(nie licząc Żydów i bezpośrednich sąsiadów). Mówi on, że nie doszłoby do
pierwszego pocałunku bohaterów filmowych tego reżysera w ich rodzimych
środowiskach (w filmach „Upał i kurz”, „Europejczycy” czy „Pokój
z widokiem”), a tym bardziej do jeszcze większego zbliżenia. Dochodzi do
tego jednak, ale w „otwartej przestrzeni, w otoczeniu przyrody.” Przeszkodę
stanowiły bowiem funkcjonujące w ich najbliższym otoczeniu konwenanse,
religijne zakazy i tradycje (purytańskie i edwardiańskie).
Reżyser pokazuje, że miłość jako doznanie uniwersalne i ponad
kulturowe tylko pozornie jest możliwe zawsze i wszędzie. Ukazuje on rolę
kultury, a przede wszystkim filmu, jako fenomenu o decydującym wpływie na
życie człowieka. „Umiejscawiając bohaterów w obcej rzeczywistości zmusza
ich do określenia swojej postawy, opowiedzenia otwarcie o swoich
potrzebach i pragnieniach. Obca kultura pełni tu rolę przewodnika, arbitra
wewnętrznych dylematów i sporów, katalizatora umożliwiającego bohaterom
spojrzenie z dystansu na własne ograniczenia (...). Otwierając się na obcą
kulturę Gertruda, Lucy i Oliwia (bohaterki tych filmów) odkrywają tę część
własnej osobowości, która dotychczas była tłumiona. Oczarowanie inną
kulturą sprawia, że zatracają dotychczasowe poczucie własnej tożsamości.
6
Tamże, s. 33.
81
Początek zmian stanowi zaś pierwszy pocałunek. Po nim nie ma już
7
odwrotu.”
Próby podjęcia tej kwestii w polskich filmach też się pojawiają coraz
częściej. Przykładem może być serial telewizyjny „Barwy szczęścia.”
Filmy Ivory’ego pokazują, że osiągnięte szczęście w miłości,
przełamanie barier obyczajowych czy przekonanie własnych słabości nie
musi wcale oznaczać osiągnięcia „spokoju ducha”. Dowodzą tego np. losy
Oliwii (bohaterki jednego z tych filmów), w przypadku której decyzja podjęta
w zgodzie z sumieniem i uczuciami przegrywa w konfrontacji
z obowiązującymi w środowisku kulturowym stereotypami, obyczajami
i konwencjami.
Na podejmowanie podobnej problematyki w sztuce filmowej, ale
odnoszącej się do współczesnych realiów wskazuje również profesor
Krzysztof Loska z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Koncentruje on
swoją uwagę na filmach obrazujących wizerunki mniejszości tureckiej
w Niemczech. Twierdzi, że współczesne narody nie stanowią monolitu, lecz
są wewnętrznie zróżnicowane pod wieloma względami, w tym także pod
względem rasy i sposobów życia. Otwartość terytoriów poszczególnych
państw powoduje duże ruchy migracyjne, a to z kolei powoduje, że coraz
trudniej odróżniać „swoich” od „obcych”, że nie są również homogeniczne
dzisiejsze kultury narodowe.
„Transkulturowość – według niego – nie opiera się na wykluczeniu
i oddzieleniu, lecz na łączeniu i przejściach, pozwala na przekraczanie
uprzedzeń i przesądów, otwiera zamknięte wcześniej horyzonty
doświadczenia. Nie chodzi przy tym o ujednolicenie kultur, wręcz przeciwnie,
gdyż – jak twierdzi Wolfgang Welsch – czerpanie z różnych źródeł,
wynajdywanie tradycji oraz przenikanie się wpływów stworzy platformę do
8
heterogeniczności, kształtowania nowych wzorów tworzących sieć.”
K. Loska twierdzi również, że transkulturowy charakter współczesnej
sztuki filmowej wynika nie tylko z ponadnarodowej współpracy produkcyjnej,
ale również ze względu na coraz wyższą pozycję w świecie filmowym
twórców (reżyserów, scenarzystów, producentów) należących do
mniejszości narodowych i etnicznych. Jego zdaniem „niemieckie filmy
nakręcone przez reżyserów tureckiego pochodzenia uświadamiają nam nie
tylko transnarodowy charakter współczesnego kina, ale również
niestabilność tradycyjnych granic i podziałów, pokazują że mniejszość
wkrada się ukradkiem w dominujący dyskurs jako rodzaj uzupełnienia (...)
wskazując na performatywny charakter tożsamości narodowej. (...) nawet
7
B. Kazana, 2011: Pierwiastek różnokulturowości. Europejczycy, Upał i kurz oraz Pokój
z widokiem Jamesa Ivory’ego, (w:) Kultura Współczesna. Teoria – interpretacja – praktyka, nr 2,
s. 53.
8
K. Loska, 2011: Tożsamość w przejściu – filmowe wizerunki mniejszości tureckiej
w Niemczech, (w:) Kultura Współczesna. Teoria – interpretacja – praktyka, nr 2, s. 13.
82
działania w przestrzeni wielokulturowej nadal są określane przez kategorie
9
etniczne, nierzadko wynikające z uprzedzeń rasowych czy religijnych.”
Przytoczone przykłady analizy sztuki filmowej o tematyce
wielokulturowej odnosiły się do młodzieży i dorosłych, ale na tej podstawie
nie trudno zauważyć, że odpowiednio dobrane filmy będą jeszcze
efektywniej oddziaływać na dzieci. Dlatego też wskazane wydaje się być
tworzenie i produkowanie większej ilości filmów akcentujących problematykę
wielokulturową, szczególnie takich, które są powszechnie oglądane przez
dzieci, jak np. dobranocki.
Inną płaszczyzną edukacji wielokulturowej może być również
literatura. Zdaniem Richarda Rorty’ego „to nie filozofia czy nauki, lecz
10
przede wszystkim literatura, sprzyja stawaniu się dobrym człowiekiem” ,
którego to powinny charakteryzować dwie postawy: tolerancji i solidarności.
Pierwsza z nich odgrywa szczególną rolę w edukacji wielokulturowej,
zwłaszcza tolerancja dla odmienności.
Postawa tolerancyjna jest różnie pojmowana. Jedni trzymając się
koncepcji tolerancji proponowanej jeszcze przez J. Locke’a traktują ją jako
postawę „... zrezygnowanej akceptacji dla odmienności w imię zachowania
pokoju.” Inni rozumieją ją w sposób bardziej aktywny „... jako otwartość
i ciekawość połączoną z gotowością uczenia się od innych, czy nawet jako
11
entuzjastyczną aprobatę dla odmienności.”
Dla rzeczywistej akceptacji odmienności i stawania się
społeczeństwem monolitycznym, mimo występującego w nim zróżnicowania
wyznaniowego, rasowego czy kulturowego, nie wystarczy bierna postawa
tolerancyjna. Nie ingerowanie w to, co robią „Inni”, „my”. Potrzebne są do
tego jeszcze odpowiednie działania ukierunkowane na zmianę
dotychczasowego obrazu społeczeństwa w oczach większości.
W przypadku dzieci powinna to być literatura dziecięca o tematyce
wielokulturowej, przedstawiona w postaci książek i czasopism, szczególnie
o charakterze bajkowym. W niedalekiej przyszłości będą to również, a może
przede wszystkim, książki w wersji elektronicznej (e-książki).
Jednak największą rolę do odegrania w edukacji międzykulturowej
dzieci, młodzieży (obok rodziny) ma szkoła. Celem tej edukacji powinno
m.in. być:
 nabycie wiedzy o kulturze, obyczajach i religii ludzi innych narodowości,
którzy żyją obok nas;
 kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z „Innymi”
(nie chodzi tylko o język);
 kształtowanie postaw tolerancyjnych i jednoczesne zwalczanie
uprzedzeń i stereotypów;
9
Tamże, s. 23.
B. Grabowska, 2011: Literatura jako szkoła obywatelstwa (według R. Rorty’ego), (w:) Kultura
i edukacja, nr 3, s. 51.
11
Tamże, s. 53.
10
83
 wskazywanie na możliwość wzbogacania rodzimej kultury, o niektóre,
szczególnie cenne wartości zawarte w innych kulturach itp.
Realizacja tych celów wymaga odpowiednich korekt w programach
kształcenia dla odpowiednich szczebli edukacyjnych, jak i zmian
w kompetencjach nauczycieli.
Edukacja wielokulturowa powinna obejmować wszystkie szczeble
edukacyjne. Krystyna Kamińska twierdzi nawet, że powinna się rozpoczynać
już na etapie przedszkola. Według niej „edukacja przedszkolna
wprowadzająca dziecko w świat kultury powinna promować zarówno
określone zachowania wobec przedstawicieli innych kultur, jak i kształtować
właściwe postawy w relacjach z innymi (...) Podjęcie odpowiednich działań
zmierzających do zapoznania dziecka ze światem innych kultur już
w przedszkolu pozwoli na jego powolne „oswajanie” ze zróżnicowaniem
kulturowym (...) Prawdopodobnie wtedy podjęte działania sprawią, że
wielokulturowa rzeczywistość (...) stanie się dla dziecka „normalnością”
łatwiejszą do zaakceptowania (...) Dziecko, uporządkowując swoją wiedzę
o świecie, tworzyć będzie w ten sposób własną kategorię „Inny” – wolną od
12
obcości.”
Edukacja wielokulturowa rozpoczęta w przedszkolu, powinna być na
każdym kolejnym szczeblu odpowiednio poszarzana i wzbogacana o treści,
które w sumie pozwolą na kształtowanie obywatela potrafiącego dobrze
funkcjonować w przestrzeni wielokulturowej. U dziecka, które nie zdążyło
jeszcze nabyć niepotrzebnych uprzedzeń, a jednocześnie bardzo otwartego
na wszelkie kontakty z otoczeniem, jest zdecydowanie łatwiej kształtować
odpowiednie postawy, cechy i wartości, niezbędne do bezkonfliktowego
życia w przestrzeni międzykulturowej, niż u osób dorosłych.
Literatura:
1. Kazana B., 2011: Pierwiastek różno kulturowości. Europejczycy, Upał
i kurz oraz Pokój z widokiem Jamesa Ivory’ego, (w:) Kultura
Współczesna. Teoria – interpretacja – praktyka”, nr 2.
2. Kubiszyn M., 2007: Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym,
Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń.
3. Loska K., 2011: Tożsamość w przejściu – filmowe wizerunki mniejszości
tureckiej w Niemczech, „Kultura Współczesna. Teoria – interpretacja –
praktyka”, nr 2.
4. Możejko E., 2004: Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie
ponowoczesności, (w:) Dylematy wielokulturowości, W. Kalaga (red.),
Kraków.
12
K. Kamińska, Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 9–13.
84
Rozdział III
Problematyka dziecka
w kulturze masowej
i dziecka twórczego
Katarzyna Czupryna
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Pedagogiki
Edukacja Wieku Dziecięcego
II rok studiów magisterskich
Dziecko w świecie mediów – gry komputerowe
Abstract: In this article we will present the role and importance of the media. In
particular, computer games, which have a very strong influence on the child's
personality, build their system of values, orientation, shape their attitude to reality.
1. Media, a orientacja życiowa dziecka
Wiek XXI jest niewątpliwie wiekiem mediów – nośnika informacji oraz
środka komunikacji międzyludzkiej. Media są nieodzownym elementem
naszego codziennego życia, mają ogromny wpływ na nasze życie, jak
i naszą świadomość. Zauważalne jest silne oddziaływanie mediów za
pośrednictwem dźwięku, obrazu na dziecko i jego zachowanie. W literaturze
przedmiotu możemy odnaleźć liczne analizy zagrożeń oraz możliwości, jakie
niosą za sobą telewizja, komputer, gry komputerowe, a ostatnio coraz
częściej Internet.
Jak wiemy doskonale, media jest to narzędzie służące do
przekazywania informacji jako system znaków werbalnych, zapisanych,
bądź wyrażonych za pomocą gestów lub intonacji mimicznej. Idąc
podobnym tropem myślenia, do mediów możemy dołączyć również szkołę,
która przekazuje wiadomości (treści), realizując przy tym proces
dydaktyczno-wychowawczy. Media w ujęciu edukacyjnym to nic innego jak
pomoce naukowe i środki dydaktyczne.
We współczesnym świecie środki masowego przekazu stały się
wszechobecne w życiu codziennym człowieka. Pełnią funkcje poznawcze,
upowszechniają określone treści, interpretują otaczającą nas rzeczywistość
i pozwalają ją ocenić według zaproponowanej skali wartości, zmieniają styl
życia i wzorce zachowań dziecka. Wywierają przemożny wpływ na
wypoczynek, życie w społeczeństwie, na system kształcenia i wychowania.
Są źródłem doznań i przeżyć estetycznych, dzięki czemu współtworzą
1
szeroko rozumianą kulturę.
Oprócz niewątpliwych zasług mediów w procesie socjalizacji,
wpływają one na osobowość dziecka także w sposób negatywny, rodzą
1
M. Sokołowski, 2005: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, (w:) Mass-media
zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży, red. J.
Ostojski Wyd. Kastalia, Olsztyn, s. 167.
86
poczucie zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego i zagubienia w świecie
wartości. Do oddziaływań negatywnych można zaliczyć m.in. erotyzację
wyobraźni dziecka, wzrost agresywności, wyobcowanie z realnego świata
oraz kształtowanie „postawy mieć”.
„Człowiek tworząc wartości realizuje je nie tylko w sobie,
ale również (…) w otaczającym go świecie. Powstaje relacja
człowiek do człowieka, techniki, przyrody. W tej reakcji aktywnie
uczestniczą media, są narzędziem czynności podlegających
2
ocenie moralnej […].”
W dobie techniki i technologii jednostka musi dokonywać wyborów
życiowych dróg. Nauka zwana pedagogiką, zajmująca się wychowaniem
jednostki stara się nakreślić niejako drogę, po której będzie stąpał człowiek,
jednak wpływ mediów na podjęcie przez człowieka życiowych wyborów jest
fundamentalny i nieodzowny.
2. Jednostka w przestrzeni mediów – nadzieje i niepokoje
Współczesny świat to niewątpliwie czas rozwoju nauki i techniki,
a więc również rozwoju przestrzeni informatycznej. Dzieci coraz częściej
i chętniej korzystają z komputerów oraz ogólnodostępnego Internetu.
W coraz większej liczbie domów, nie tylko wielkich aglomeracji miejskich,
lecz również miasteczek oraz wsi pojawiają się komputery oraz Internet.
Trudno sobie dziś wyobrazić, a jeszcze trudniej żyć bez tychże życiowych
dodatków. Społeczność tworzy globalną wioskę, coraz bardziej się
poszerzającą, tworząc w ten sposób nową przestrzeń, zwaną
cyberprzestrzenią. Dzięki rozwojowi cyberprzestrzeni oraz takim
urządzeniom jak komputer, Internet, telefony komórkowe, świat stanął przed
nami otworem, i nie ma już dla nas żadnych ograniczeń oraz rzeczy
niemożliwych. Wszystko staje się bliższe i łatwiejsze, wystarczy wcisnąć
3
przycisk i to, co wydawało się odległe i nieosiągalne, staje się możliwe.
Ogromne zainteresowanie budzą gry komputerowe, z których
korzystają nie tylko dzieci, lecz również młodzież i dorośli. Poprzez
możliwość wejścia w interakcję z wirtualnymi bohaterami cieszą się one
dużą popularnością. Producenci gier stają na wysokości zadania, starając
się, by gry były bardziej wartościowe pod wieloma względami, mianowicie:
pedagogicznym i wychowawczym, jak również artystycznym. Racjonalne
i rozsądne użytkowanie gier komputerowych prowadzi do korzystnych zmian
2
S. Juszczyk, 2003: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Śląsk,
Katowice, s. 86.
3
M. Sokołowski, 2005: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, (w:) J. Izdebka
Dziecko w nowej przestrzeni informatycznej – nadzieje i niepokoje, Wydawnictwo Kastalia,
Olsztyn, s. 161.
87
osobowości jednostki, wzmacnia poczucie wartości, redukuje stres
4
i niepokój.
Internet – skarbnica wiedzy, ileż to informacji zawartych jest w nim,
ileż wiedzy odnośnie każdej dziedziny. Nie sposób tego ująć i opisać.
Niewątpliwie Internet wzbogaca edukację, zarówno szkolną, jak i ogólną.
Strony coraz bardziej atrakcyjne, mające ciekawy interfejs, rozwijają
umiejętności logicznego myślenia, pobudzają wyobraźnię. Istnieje możliwość
komunikacji z innymi osobami za pomocą maili, czy też tzw. czatów,
możliwość wymiany informacji oraz wiedzy na licznych formach
dyskusyjnych.
Przestrzeń informatyczna daje nam ogromne szanse rozwoju
i edukacji. Oferuje nam rozrywkę, pozwala się odstresować i zapomnieć
o trudach dnia. Daje nam wszystko to, czego w danej chwili potrzebujemy.
Dzięki stosowaniu w procesie dydaktycznym środków technicznych uzyskuje
się znacznie lepsze wyniki kształcenia dziecka:
 zwiększanie skuteczności nauczania,
 zmniejszenie ryzyka nieporozumień przy przekazywaniu wiedzy,
 zwiększenie tempa uczenia,
 oszczędności czasu,
5
 zwiększenie zakresu przyswojonej wiedzy.
Niestety media, komputery, urządzenia elektroniczne, Internet niosą
za sobą również zagrożenia związane przede wszystkim z nieprawidłowym
i nieracjonalnym korzystaniem z nich. Jak wiemy medal posiada dwie strony,
często to, co dobre jest również szkodliwe. Zagrożenia jakie niesie za sobą
przestrzeń mediów związane są z agresywnymi grami komputerowymi,
uzależnieniami od komputerów, telewizji, czy Internetu, z wszystkim tym,
z czego korzystamy na co dzień w sposób nieprzemyślany.
Pojawiająca się przemoc i destrukcja w grach komputerowych
prowadzi do wzrostu agresji użytkowników. Podobne sceny agresji
i przemocy zawiera coraz więcej stron internetowych. Internauta ma dostęp
do portali przepełnionych erotyzmem, rasizmem, zawierających informacje
o narkotykach. Za sprawą Internetu obserwujemy większy rozwój pornografii
dziecięcej oraz pedofilii.
Poświęcanie przez dzieci bardzo dużo czasu na korzystanie z mediów
stwarza zagrożenie osłabienia więzi społecznych. Dotyczy to szczególnie
gier komputerowych i Internetu. Internauci odrywają się od problemów
świata realnego. Może to w konsekwencji doprowadzić do zaburzeń
poczucia tożsamości, pogrążenia się w świecie fikcyjnym i zerwania
realnych więzi społecznych.
Media należą do najszybciej zmieniających się obszarów ludzkiej
aktywności. Szkoła zmuszona jest zaakceptować nowe narzędzia, którymi
posługują się w dzisiejszych czasach uczniowie. Edukacja dąży nieustannie
4
Tamże; s. 162.
J. Morbitzer, 1997: Współczesna technologia kształcenia, Wydawnictwo Naukowe WSP,
Kraków, s. 33.
5
88
do mobilności, prawo edukacyjnego
społecznościowe, blogi, wirtualny świat.
obywatelstwa
zyskały
portale
3. Pozytywne aspekty wykorzystania gier komputerowych
Gry komputerowe, to najpopularniejszy sposób korzystania
z komputera wśród dzieci w wieku 4–14 lat. Tak spędza czas 60% dzieci.
Gry komputerowe są bardziej popularne wśród chłopców, niż wśród
dziewcząt. Wiek dziecka jest także czynnikiem wyraźnie różnicującym
sposób korzystania z komputera. Im starsza grupa wiekowa, tym większy
6
odsetek dzieci użytkuje komputer.
W literaturze możemy znaleźć wiele informacji na temat pozytywnego
wykorzystania gier komputerowych. Niektórzy mogą być zaskoczeni tym, że
gry wykorzystywane są jako czynnik wspomagający terapie różnych
zaburzeń oraz doskonalą sprawność osób zdrowych. Nic bardziej mylnego,
gry komputerowe pozwalają w bardzo skuteczny sposób wyzwolić u graczy
wewnętrzną motywację, chęć zdobywania coraz lepszych osiągnięć
i wyników, chęć bycia coraz lepszym. Podsycają ciekawość gracza,
sprawiają, iż samodzielnie podejmuje się wykonania określonego zadania
bez jakiejkolwiek namowy. Przyswajanie i nabywanie nowych umiejętności
jest dokonywane jak gdyby przy okazji.
Gry komputerowe poszerzają wiedzę komputerową, pogłębiają
zainteresowania związane z informatyką i technologią informacyjną. Zabawa
grami posiada pozytywne skutki dla rozwoju umysłowego gracza.
Specyficzne cechy tej elektronicznej rozrywki sprzyjają rozwojowi niektórych
zdolności poznawczych, np. polepszeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej,
7
spostrzegawczości, wyobraźni przestrzennej oraz refleksu.
Jak wiemy, ogromny wpływ na dziecko ma także, a może nawet
przede wszystkim treść gry. Na rynku dostępne są gry, których treść sama
w sobie niesie pozytywny oddźwięk u odbiorcy. Są to gry dostosowane do
końcowego celu, a więc gry logiczne oraz edukacyjne, jak również
specjalistyczne programy wykorzystywane we wszelkiego typu terapiach.
Najczęściej spotykane i wykorzystywane w terapiach gry edukacyjne to gry
uczące czytać, pisać, liczyć, itp. Zadaniem tych gier jest uzyskanie
założonego celu bez większych wysiłków, odrzucając przy tym metody
tradycyjne, które są według dzieci monotonne i nudne. Gry edukacyjne mają
ciekawy interfejs, odpowiednio dobraną ścieżkę dźwiękową oraz wiele
innych elementów graficznych wzbudzających ciekawość użytkownika. Jak
ukazują badacze: Benne i Baxter, gry komputerowe mają duży wpływ na
6
R. Błaszkiewicz, 2010/2011: Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku
szkolnym, (w:) Nauczanie początkowe, nr 1, s. 35.
7
I. Ulfik-Jaworska, 2011: Gry komputerowe – złe czy dobre?, Wychowawca, nr 7/8, s. 30.
89
modelownie sprawności językowej, a także nauki języków obcych, co
8
udowodnił w roku 1991 Hubbard.
Gry komputerowe stosowane są jako:
 pomoc w treningu i rehabilitacji w przypadku zaburzeń poznawczych
i percepcyjno-motorycznych;
 element programu rehabilitacji poznawczej dla osób z zaburzeniami
uwagi;
 metoda
wzmacniająca celowość ruchów ramienia u osób
z pourazowym uszkodzeniem mózgu;
 forma fizjoterapii przy uszkodzeniach ramienia;
 forma terapii ruchowej dla wzmocnienia siły dłoni;
 etap programu rehabilitacji prowadzący do poprawy stanu uwagi;
 technika ćwiczenia ruchu u pacjentów z porażeniem splotu barkowego;
 technika ćwiczeń mięśni oddechowych u młodych pacjentów z dystrofią
9
mięśniową.
Oczywiście w badaniach prowadzonych nad wykorzystaniem gier
komputerowych w terapiach dzieci nie sposób ominąć polskiego wkładu.
Juszczak i Zając w 1997 roku prowadzili próby zastosowania
specjalistycznych gier w terapii logopedycznej i dyslektycznej dzieci.
Zawierają one szereg ćwiczeń usprawniających braki w orientacji
przestrzennej
oraz
poprawiających
sferę
wzrokową,
słuchową
i kinestetyczno-ruchową. Są również dostępne „Logo-Gry”, służące do
terapii zaburzeń mowy.
Gra komputerowa cechuje się:
 gotowością do uruchomienia – wielokrotne używanie gry;
 interaktywnością – pozwala graczowi wczuć się w akcję oraz w rolę
bohatera;
 nie wymaga obecności rówieśnika bądź partnera podczas gry;
 zapewnia wiele wrażeń i przeżyć emocjonalnych;
 podwyższa samoocenę;
10
 daje poczucie wyższości i kontroli.
8
I. Ulfik-Jaworska, 2005: Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u
graczy komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 88–89.
9
M. Griffiths, 2004: Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWO, Gdańsk,
s. 45.
10
I. Ulfik-Jaworska, dz. cyt., s. 67–68.
90
4. Wpływ gier komputerowych na osobowość dziecka
Wpływ gier komputerowych, a w szczególności ich treść bardzo silnie
i negatywnie oddziaływają na odbiorców, szczególnie tych młodych,
kształtujących swój system wartości oraz swą osobowość. Większość gier
dostępnych na rynku ma charakter „agresywny”, zawierających brutalną
i bezwzględną przemoc. Agresywne gry komputerowe podwyższają poziom
przemocy u użytkowników tychże gier. Posiadają także istotny wpływ na
emocje gracza, przyczyniają się do wzrostu wrogości, jak również do
wzrostu poziomu lęku. Długotrwałe korzystanie z „agresywnych” gier
wykazuje związek z funkcjonowaniem społecznym dziecka. Nadmierne
użytkowanie tego rodzaju gier może spowodować trwałe zmiany
w osobowości, nasilić agresywne myśli i emocje oraz zmniejszyć zdolności
empatyczne, jak również zachowania prospołeczne.
Gry komputerowe, zarówno te „agresywne” jak i „nie agresywne”,
wpływają na psychikę graczy. Ten psychologiczny proces oddziaływania gier
na zachowanie i osobowość jednostki jest bardzo złożony i najczęściej
dokonuje się poza jego świadomością. „Agresywne” gry komputerowe nie
zawsze są jednak destruktywne, gdyż przynoszą rozładownie napięcia
i stresu w formie zabawy.
Podczas korzystania z gier komputerowych utożsamiany jest świat
wirtualny i fikcyjny ze światem rzeczywistym. Gracz wchodzi w interakcję
z komputerem, m.in.: krzyczy do postaci widocznych na ekranie monitora,
rozmawia z nimi, itp. Dochodzi do automatyzacji zasad społecznych
przeniesionych w świat wirtualnej projekcji. Przeżycia pozytywne oraz
negatywne, zarówno medialne jak i rzeczywiste, stymulują określone płaty
11
mózgu każdej jednostki.
W „agresywnych” grach komputerowych agresja i przemoc jest
nagradzana sama w sobie możliwością zabijania i destrukcji. Jeśli dochodzi
do takiego sposobu nagradzania, to występuje wielkie prawdopodobieństwo,
że agresywne postępowanie i zachowanie stanie się dla użytkownika czymś
12
powszechnie stosowanym w życiu.
Wpływ gier komputerowych na osobowość dziecka zależy w istotnej
mierze od:
 indywidualnych cech użytkownika,
 czasu poświęconego grom,
13
 treści gier komputerowych.
11
Tamże, s. 102–103.
Tamże, s. 109.
13
Tamże, s. 104.
12
91
5. Negatywne konsekwencje gier komputerowych
Gry komputerowe oprócz korzyści niosą za sobą pasmo
niebezpieczeństw. Oprócz niewątpliwych zasług gier w procesie socjalizacji,
wpływają one na dzieci w sposób negatywny, rodzą poczucie zagrożenia
psychicznego i zagubienia w świecie wartości. Ujemnie oddziałują na
jednostkę przez:
 czas, spędzany przed grą, który nie jest poświęcony na inne ważne dla
rozwoju dziecka czynności, np. czytanie książek, ruch na świeżym
powietrzu,
 sposób przekazu – obraz pozbawia dziecko potrzeby wyobrażeń, bo
wszystko podane jest wprost, gry sprzyjają bierności i lenistwu
umysłowemu oraz obniżają sprawność myślenia abstrakcyjnego,
 przekazywane treści – informujące, sugerujące, oceniające, a także
podawanie wzorców, trening, nadawanie znaczeń, prowokację
14
sytuacyjną.
Ze społecznego punktu widzenia groźny wydaje się ten ostatni aspekt
oddziaływania treścią. Podawanie wzorców oznacza przedstawienie dziecku
różnych modeli postępowania, które wywołują w nim chęć naśladowania,
zarówno pod względem wyglądu, przekonań, zachowań czy też sposobu
wyrażania się. Nie zawsze są to jednak wzorce pozytywne i godne
naśladowania, a często o charakterze dewiacyjnym. U dzieci korzystających
z gier komputerowych stwierdzono także zdecydowanie niższe wyniki
15
w nauce.
Gry komputerowe w wielu rodzinach objęły funkcje socjalizacyjne
i wychowawcze. Dorośli pochłonięci obowiązkami dnia codziennego
ograniczają swój czas spędzany z dzieckiem. W wielu rodzinach to
komputer właśnie oraz gry redukują ilość czasu przeznaczonego na naukę,
pracę i zabawę. Dziecko nie podejmuje próby rozmowy z rodzicami, nie
dzieli się przeżyciami, nie przekazuje pozytywnych wartości. Młoda osoba,
która nie ma kontaktu z rodzicami czuje się samotna, odrzucona, traci
poczucie bezpieczeństwa.
Inne zagrożenie związane jest z trudnością w odnalezieniu przez małe
dziecko granicy miedzy fikcją a prawdą. Czas poświęcony grom
komputerowym ogranicza ich bezpośredni kontakt z rzeczywistością, młody
gracz stopniowo zaczyna utożsamiać się z bohaterem gry. Zaczyna mieć
trudności z nawiązywaniem kontaktów emocjonalnych z ludźmi, izoluje się
od innych.
Długotrwałe korzystanie z gier ma także istotny wpływ na otyłość
dzieci, dominuje brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu,
czyli np. zabawą. Nadmierne korzystanie z gier komputerowych prowadzi do
14
M. Sokołowski, 2005: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, (w): Mass-media
zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży, red. J.
Ostojski, Wydawnictwo Kastalia, Olsztyn, s. 167.
15
Tamże, s. 167.
92
różnego rodzaju zaburzeń w rozwoju fizycznym (wady wzroku, skrzywienia
postawy, itp.). Jest również przyczyną zmiany aktywnego trybu życia na tryb
siedzący. Lekarze rożnych specjalności ostrzegają przed konsekwencjami
zdrowotnymi nałogowej zabawy grami komputerowymi takimi jak:
 halucynacje słuchowe
 nadwyrężanie nadgarstków
 dolegliwości karku
 bóle łokci

zapalenie ścięgien
 neuropatia obwodowa
 epilepsja u osób nadwrażliwych na światło
16
 zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej formy białaczki limfoblastycznej .
6. Uzależnienie od gier komputerowych
„Gry komputerowe to nowy rodzaj narkotyku, fascynujemy się nimi
bardziej niż na to zasługują. Zapominamy nie tylko o kontaktach
17
międzyludzkich, ale także o podstawowych potrzebach organizmu.”
Częste używanie gier komputerowych jako formy rozrywki może
prowadzić do uzależnienia. Na rynku dostępne są gry coraz bardziej
ulepszane i dopracowywane pod względem graficznym, co powoduje, że są
atrakcyjniejsze dla użytkowników.
Istnieje kilka symptomów dotyczących behawioralnych oznak
uzależnienia od gier komputerowych, a mianowicie:
 zatarcie granic czasowych wyznaczonych na korzystanie z gier
komputerowych,
 wzrost poziomu agresji,
 złe wyniki szkolne,
 zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
 nie uczestniczenie w życiu towarzyskim i publicznym,
 opuszczanie zajęć szkolnych po to, by grać,
 zakup gier za pieniądze przeznaczone na inny cel, np. przeznaczone
na szkolne posiłki,
18
 wykradanie pieniędzy na kupno nowej gry.
Głównym i najistotniejszym źródłem uzależniającym dziecko są
przede wszystkim „agresywne” gry komputerowe. Mają one ogromny wpływ
na sferę emocjonalną, szczególnie poprzez nasycone przemocą sceny.
Młody człowiek przyzwyczaja się do przemocy dominującej w jednej grze
i stara się ją zastąpić inna grą z elementami bardziej drastycznymi, co
16
M. Griffiths, 2004: Gry i hazard. Uzależnienie dzieci w okresie dorastania, GWO, Gdańsk,
s. 49
17
http://www.astercity.net~asfodel/dyplom/dyplom.htm#definicja.
18
M. Griffiths, dz. cyt., s. 54.
93
w szybkim tempie powoduje uzależnienie nie tylko od gry, lecz również od
przemocy.
Proces powstawania uzależnienia od gier komputerowych można
przedstawić w następujących modelach teoretycznych:
 uzależnienie od gier komputerowych jest funkcją wpływu jaki wywierają
one na wyobraźnię, życie wewnętrzne,
 uzależnienie od gier jest funkcją wpływu gier na poziom pobudzenia,
 uzależnienie od gier komputerowych jest manifestacją osobowości,
19
 uzależnienie od gier stanowi wzorzec zachowania i gratyfikacji.
7. Jak rozsądnie korzystać oraz jak walczyć z uzależnieniami
związanymi z grami komputerowymi?
Gry komputerowe stanowią źródło rozrywki, które nigdy się nie znudzi,
przeciwnie bardzo wciąga gracza. To wszystko, mimo, iż atrakcyjne, bywa
złudne i często ma negatywne skutki. By uniknąć wszelkich uzależnień oraz
patologii należy przestrzegać pewnych reguł wychowawczych.
Korzystanie z gier komputerowych przez dzieci nie jest zazwyczaj
kontrolowane przez rodziców, bądź opiekunów, co jest niewątpliwie
ogromnym błędem. Dorośli często tłumaczą brak kontroli nieumiejętnością
posługiwania się grami, nie posiadaniem doświadczenia, bądź zupełną
niewiedzą na temat gier oraz ich treści. Tak radykalne błędy rodziców mogą
prowadzić do uzależnień, gdyż dzieci są bardzo inteligentne i przebiegłe
20
dlatego potrafią spożytkować tę nieuwagę.
Rodzice, bądź opiekunowie winni posiadać kontrolę nad korzystaniem
swych pociech z gier komputerowych. Należy zaznajomić się z grą, którą
będą lub już użytkują ich dzieci, co pozwoli na ,wyeliminowanie gier, których
treści nie akceptujemy. Oto kilka przykładów jak powinni postępować
rodzice:
 pomóc dziecku w doborze atrakcyjnej gry, odpowiedniej do jego wieku
i zapotrzebowania,
 stosować pogadanki na temat treści gier,
 uświadomić dziecku różnicę między fikcją dominującą w grach,
a światem realnym,
 zachęcać do grania z partnerem,
 postępować według porad i zaleceń producenta umieszczonych na
opakowaniu,
21
 zapewnić dzieciom inne atrakcyjne zajęcia, np.: uprawianie sportu.
19
Por. M. Sokołowski, 2005: Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne,
(w): Uzależnienie od medium XXI wieku, red. M. Przybysz, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg,
s. 279
20
Por. M. Braun-Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska, 2005: Zabawa w zabijanie, Wydawnictwo
Gaudium, Lublin, s. 19.
21
Por. M. Griffiths, 2004: Gry i hazard. Uzależnienie dzieci w okresie dorastania, GWO, Gdańsk,
s. 55
94
Dopóki używa się gier komputerowych z umiarem, mogą one być
urozmaiceniem życia codziennego każdego człowieka. W przeważającej
jednak liczbie przypadków gra komputerowa staje się problemem. My, jako
dorośli możemy zweryfikować czy zabawa grami jest nadal zabawą, czy już
patologią i uzależnieniem, m.in. poprzez postawienie sobie pytania: „Czy
dziecko:
 gra niemal codziennie?
 często gra przez długi czas (ponad trzy godziny bez przerwy)?
 gra dla dreszczyku emocji?
 jest niespokojne i poirytowane jeśli nie może grać?
 nie uczestniczy w zabawach z rówieśnikami?
 gra, zamiast odrabiać zadania domowe?
22
 próbuje ograniczać granie, lecz bezskutecznie?”
Pozytywna odpowiedź na więcej niż 4 pytania ukazuje, że dziecko jest
na skraju normy. Jak powinni w tej sytuacji postąpić rodzice? Przede
wszystkim winni nakłonić dzieci do korzystania z edukacyjnych gier
komputerowych oraz takich, które nie zawierają przemocy. Zarówno gry, jak
i czas im poświęcany należy kontrolować. Dziecko powinno musi mieć
świadomość kiedy i jak długo może użytkować daną grę. Trzeba uczyć
dziecko przestrzegania zaleceń podawanych przez producenta gry. Do
takowych zaleceń należą m.in.:
 siadanie w odległości nie mniejszej niż 60 cm od ekranu komputerowego;
 granie przy odpowiednim świetle;
 nie ustawianie zbyt dużej jasności monitora;
 nie korzystanie z gry w stanie przygnębienia i przemęczenia.
W przypadku, gdy wszystkie te metody zawodzą, opiekunowie mogą
całkowicie zabronić dziecku korzystania z gier komputerowych, w skrajnym
przypadku należy zgłosić się do specjalistycznej poradni psychologiczno23
pedagogicznej.
Literatura:
1. Błaszkiewicz R., 2010-2011: Gry komputerowe a zdrowie dziecka
w młodszym wieku szkolnym, Nauczanie początkowe, nr 1.
2. Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I., 2005: Zabawa w zabijanie,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin.
3. Griffiths M., 2004: Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania,
GWO, Gdańsk.
4. Juszczyk S., 2003: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym,
Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
5. Morbitzer J., 1997: Współczesna technologia kształcenia, Wydawnictwo
Naukowe WSP, Kraków.
22
Tamże, s. 56.
Tamże, s. 56–57.
23
95
6. Sokołowski M., 2005: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI
wieku, (w:) Mass-media zagrożeniem dla procesu socjalizacji
i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży, red. J. Ostojski,
Wydawnictwo Kastalia, Olsztyn.
7. Sokołowski M., 2005: Oblicza Internetu. Internet a globalne
społeczeństwo informacyjne, (w:) Uzależnienie od medium XXI wieku,
red. M. Przybysz M., Wydawnictwo PWSZ, Elbląg.
8. Ulfik-Jaworska I., 2011: Gry komputerowe – złe czy dobre?, (w:)
Wychowawca, nr 7/8.
9. Ulfik-Jaworska
I.,
2005:
Komputerowi
mordercy.
Tendencje
konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych, Wyawnictwo.
KUL, Lublin.
10. http://www.astercity.net~asfodel/dyplom/dyplom.htm#definicja.
96
Izabela Edyta Dąbrowska
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Obraz dziecka kreowany w mediach –
na przykładzie wybranych seriali telewizyjnych
Abstract: Film series are becoming more and more popular. In December 2005, five
most popular serials were watched by an average of 4 million people (Plebania) to
more than 10 million people (M jak Miłość). Polish viewers strongly prefer Polish
productions. The main reason of such popularity is the realism of presented
situations, events, the characters and their problems. This implies an increase of
educational and social role of TV. In TV programs we can notice the attempt to
create real like characters which are easy to identify for viewers. A particular place is
given here to a child who is very often the main character of the film put in different
situations, roles and missions.
We współczesnej kulturze dziecko obecne jest w literaturze, filmie, fotografii,
reklamie. Sposób oraz częstotliwość ukazywania dziecka wskazują na jego
1
miejsce i znaczenie w społeczeństwie . Przestrzeń jego życia wypełnia
telewizja, komputer, gry komputerowe, Internet. Korzysta ono chętnie
z mediów, gdyż są dla niego atrakcyjnym sposobem spędzania czasu
2
wolnego. Z drugiej strony mass media próbują „zawłaszczyć” czas wolny
współczesnego człowieka, przede wszystkim dzieci i młodzieży, gdzie
poprzez propagandę, reklamę czy wartościowanie starają się narzucić im
sposoby jego spędzania. T. Szkudlarek pisze, iż świat mediów
elektronicznych niesie za sobą określoną wizję rzeczywistości. To świat
symultaniczności, jednoczesności, krótkotrwałości, rozmigotanej ulotności,
raczej przestrzeni niż czasu. (…) Trwa proces swoistej deterytoryzacji
świata, pozbawienia miejsc ich kulturowej specyfiki. Fikcyjna przestrzeń
relacji telewizyjnej staje się bardziej znacząca od realnej przestrzeni
3
życiowego doświadczenia jednostki .
Media elektroniczne zabiegają o pozyskiwanie jak najszerszego grona
odbiorców. Stosują w tym zakresie liczne formy, metody i środki przekazów
medialnych czy multimedialnych ukierunkowanych na proces rozbudzania
zainteresowań określoną tematyką, wskazując potrzeby i motywy
2I
I.E, Dąbrowska, 2008: Obraz dziecka w wybranych programach telewizyjnych w opinii badanej
młodzieży, (w:) Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka, red. J. Izdebska, „Trans
Humana”, Białystok, s. 220.
2
J. Kargul, 2001: Problematyka czasu wolnego młodzieży – wątek godny przypomnienia, (w:)
Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K.
Rubacha, Toruń, s. 176.
3
T. Szkudlarek, 1999: Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków, s. 60.
97
korzystania z mediów. Dziecko staje się tu ważnym oraz wiarygodnym
obiektem implikującym potrzebę ukazywania jego przez twórców
i realizatorów programów na szklanym ekranie. Sposób, w jaki
prezentowane jest ono przez media elektroniczne ma w konsekwencji
4
określony wymiar społeczny i wychowawczy .
Dzieci występują w licznych programach i serialach telewizyjnych,
w filmach fabularnych czy reklamach. Postacie dziecięce mają w nich
określone miejsce, stają się nośnikiem wartości, norm społecznych, opinii
i poglądów, wzorów zachowań. Istotne wydaje się zatem poznanie, jak
dziecko prezentowane jest w niektórych programach telewizyjnych oraz jaki
jego obraz wyłania się z medialnego przekazu.
Przedmiotem badań uczyniono portret współczesnego dziecka
prezentowany w wybranych serialach telewizyjnych na podstawie
wypowiedzi słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Analizie
poddano najczęściej oglądane przez badanych respondentów seriale
telewizyjne z udziałem przynajmniej jednego dziecka nadawane w TVP1,
TVP2, TV Polsat, TVN, tj. seriale „Klan”, „Rodzina zastępcza” oraz
„Londyńczycy”.
Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego
przy użyciu kwestionariusza ankiety wśród słuchaczy pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną.
Sformułowano następujące problemy badawcze:
1. Jakie seriale telewizyjne są najczęściej oglądane przez badane osoby
i dlaczego?
2. Jak prezentowane jest dziecko w analizowanych serialach telewizyjnych
na podstawie wypowiedzi badanych słuchaczy?
3. Jaki obraz dziecka wyłania się z medialnego przekazu w opinii badanych
respondentów?
Wykres przedstawia rozkład wyników najczęściej oglądanych seriali
telewizyjnych przez badane osoby.
4
J. Izdebska, 2008: Obraz dziecka w wybranym serialu i programie telewizyjnym, (w:) Media
elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka, red. J. Izdebska, „Trans Humana”, Białystok,
s.133.
98
Wykres 1
Seriale telewizyjne dotyczące dzieci, najczęściej oglądane przez
słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce
Źródło: opracowanie własne
5
Badani respondenci wskazywali wiele przyczyn, dla których oglądają
analizowane seriale telewizyjne takie, jak: „Klan”, „Rodzina zastępcza”,
„Londyńczycy”.
Wypowiedzi dotyczące serialu pt. „Klan”:
 „Serial Klan pokazuje codzienne życie zwykłych ludzi, posiada ciekawy
scenariusz” (słuchaczka, lat 20);
 „Tematy w nim poruszane są na czasie” (słuchacz, lat 21);
 „Interesują mnie losy bohaterów” (słuchacz, lat 22);
 „Przedstawia ciepłą atmosferę domu rodzinnego i problemy rodzinne”
(słuchaczka, lat 21);
 „Serial ten jest interesujący” (słuchaczka, lat 22);
 „Serial ten posiada interesujący wątek, grają w nim ciekawi aktorzy”
(słuchaczka, lat 22).





Wypowiedzi dotyczące serialu pt. „Rodzina zastępcza”:
„Serial ten emitowany jest o odpowiedniej porze” (słuchaczka, lat 23);
„Moja mama ogląda ten serial, a ja przy okazji wspólnie z nią”
(słuchaczka, lat 22);
„Oglądam ten serial, gdyż nic innego nie ma w telewizji” (słuchaczka, lat
22);
„Uwielbiam elementy komizmu sytuacyjnego przedstawione w tym
serialu” (słuchaczka, lat 22);
„Serial ten daje mi dużo do myślenia na temat współczesnego
wychowania i problemów, z jakimi boryka się wielu rodziców”
(słuchaczka, lat 21);
5
Badania prowadzone w latach 2008–2009 w ramach przygotowanej pod moim kierunkiem
pracy licencjackiej Ż. Sagan, pt. Portret dziecka w wybranych serialach telewizyjnych,
Ostrołęka, Zespół Kolegiów Nauczycielskich.
99
„Serial ten jest zabawny, zawsze kończy się pouczającym morałem”
(słuchaczka, lat 20);
 „Serial ten jest dla mnie najciekawszy i najśmieszniejszy spośród innych
emitowanych w telewizji”(słuchaczka, lat 19).
Wypowiedzi dotyczące serialu pt. „Londyńczycy”:
 „Oglądam ten serial, ponieważ interesują mnie losy rodaków na
emigracji” (słuchaczka, lat 21);
 „Jest on emitowany w odpowiednich godzinach” (słuchaczka, lat 20);
 „Serial ten ukazuje rzeczywiste życie Polaków w Anglii, a ponieważ
planuję tam wyjazd, bardzo mnie on interesuje” (słuchacz, lat 22);
 „Serial ten ukazuje losy ludzi na emigracji, a temat ten mnie interesuje”
(słuchacz, lat 21).
Analizując wypowiedzi słuchaczy można wnioskować, iż głównym
motywem oglądania wskazanych seriali telewizyjnych są osobiste
zainteresowania respondentów prezentowaną w nich problematyką
społeczną, opiekuńczo-wychowawczą.
Z uwagi na przedmiot i problemy badawcze przyjęto następujące
kryteria analizy treści wybranych postaci dziecięcych, tj. Bożenki, Maćka
i Jasia – bohaterów serialu „Klan”, Dorotki – bohaterki telenoweli „Rodzina
zastępcza” oraz Stasia – bohatera serialu „Londyńczycy”:
 wiek, płeć, wygląd zewnętrzny dziecka,
 zachowanie dziecka,
 postawy dziecka wobec rodziców i rodzeństwa,
 relacje dziecka z rówieśnikami,
 stosunek dziecka do obowiązku szkolnego.

1. Dziecko w serialu „Klan”
Bożenka jest adoptowanym dzieckiem Ryszarda i Grażyny Lubiczów.
Była ona wychowanką domu dziecka. Jej biologiczna matka porzuciła ją, gdy
dziewczynka miała trzy lata. Ta niekorzystna dla niej sytuacja przyczyniła się
do powstania u Bożenki określonych stanów lękowych. Przez wiele lat nie
sprawiała ona problemów wychowawczych, aż do momentu wejścia w okres
dojrzewania. Potrzebując coraz więcej swobody, często popadała w konflikty
z rodzicami, a zwłaszcza z ojcem. Swoje niezadowolenie manifestowała
poprzez absencję na zajęciach, spotykanie się z nieodpowiednimi
chłopcami, sięganiem po marihuanę. Przełom w życiu Bożenki nastąpił
wówczas, gdy odkryła ona w sobie zamiłowanie do tańca.
W opinii badanych słuchaczy bohaterka serialu jest osobą szczupłą
(75,9%), wysoką (63,0%), posiada wyprostowaną postawę ciała (55,6%), ma
zadbane włosy (48,1%), zaś jej ubiór jest schludny i czysty (50,0%), noszony
odpowiednio do okoliczności (44,4%). Jest asertywna (48,1%), łagodna
(46,3%), okazuje szacunek innym ludziom (40,7%). Z drugiej strony badani
słuchacze wskazują, iż dziewczynka bywa osobą uległą (16,7%)
i agresywną w kontaktach interpersonalnych (11,1%).
100
Ponad połowa respondentów (66,7%) uważa, że Bożena akceptuje
osobowość oraz indywidualność członków własnej rodziny. Badani odbierają
dziewczynkę, jako osobę życzliwą w stosunku do swojego rodzeństwa
(59,3%), akceptującą siebie i najbliższych (48,1%), pielęgnującą pozytywne
kontakty interpersonalne z rodzicami (37,0%), zaspokajającą potrzeby
swojego rodzeństwa (18,5%).
Bożenka chętnie spędza czas wolny z przyjaciółmi (55,5%), łatwo
komunikuje się z rówieśnikami (46,3%), łączą ją z nimi pozytywne więzi
interpersonalne (42,9%). Co czwarty badany słuchacz wskazał, iż pomaga
ona innym osobom w trudnych sytuacjach życiowych, bierze udział
w organizowaniu uroczystości szkolnych, a także pozaszkolnych.
Rozkład wyborów dokonanych przez słuchaczy dotyczących
zainteresowań Bożenki jest następujący: dziewczynka interesuje się przede
wszystkim tańcem (87,0%), muzyką (40,7%), sportem (27,8%),
zdobywaniem wiedzy (14,8%), czytaniem książek (13,0%) oraz
korzystaniem z gier komputerowych (1,9%).
Dominującymi wartościami w życiu Bożenki są: rodzina (87,0%),
przyjaźń (53,7%), talent (50,0%), miłość (46,3%), przyjemne spędzanie
wolnego czasu, radość i zabawa (27,8%), zdrowie (27,8%), prawda (20,4%),
dobro (20,4%), tolerancja (20,4%), sława (18,5%), piękno (14,8%), wiara
(14,8%), pieniądze (14,8%), odpowiedzialność (13,0%), kariera (9,3%).
Badani słuchacze wskazują, iż dziewczynka jest osobą rzetelną,
wywiązującą się z nałożonych na nią obowiązków szkolnych (40,7%),
aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (29,6%).
Badani postrzegają ją jako uczennicę ambitną (27,8%), która wykazuje
zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych (27,8%).
Jaś to syn Beaty Boreckiej i Piotra Rafalskiego. Jako niemowlę
poważnie zachorował. Konieczny był przeszczep nerki. Dawcą został ojciec
biologiczny dziecka – Piotr. Chłopiec stale przyjmuje leki zapobiegające
odrzuceniu przeszczepu. Jaś mieszka razem z Beatą i jej mężem – Jackiem
Boreckim oraz siostrą Małgosią. Czas wolny chętnie spędza ze swoim
biologicznym ojcem. Łączące ich silne więzi emocjonalne nierzadko stają się
powodem nieporozumień i spięć w rodzinie Boreckich. Ojczymowi chłopca
trudno jest się pogodzić z rolą, jaką w życiu przybranego syna odgrywa
Piotr.
W świetle wypowiedzi badanych słuchaczy Jaś jest osobą szczupłą
(59,3%), ma zadbane włosy (31,5%), jest ubrany odpowiednio do
okoliczności (46,3%), posiada modne ubrania (37,0%). Ponadto jest łagodny
(68,5%), okazuje szacunek innym ludziom (51,9%), czasami bywa uległy
w kontaktach interpersonalnych (24,1%). Postrzegany jest jako dziecko
empatyczne (22,2%) i asertywne (18,5%). Nieliczni respondenci wskazują,
że jest on osobą agresywną w kontaktach z innymi ludźmi (1,9%).
Jaś okazuje życzliwość rodzicom (77,8%), respektuje ich polecenia
(64,8%), jest uczciwy wobec innych osób (50,0%). Tylko dwie badane osoby
odpowiedziały, że chłopiec nie angażuje się w życie rodzinne i utrzymuje
dystans wobec członków własnej rodziny.
101
W opinii badanych słuchaczy głównym zainteresowaniem Jasia jest
sport (64,8%), następnie gry komputerowe (38,9%), zdobywanie wiedzy
(31,5%), czytanie książek (27,8%), kolekcjonerstwo (25,1%) oraz muzyka
(11,1%).
Na pytanie „Jaki Pana(i) zdaniem jest stosunek Jasia do nauki?”
badani udzielili odpowiedzi:
 „Jaś dużo czasu poświęca nauce.” (słuchaczka, lat 21)
 „Jaś uczy się, bo musi.” (słuchaczka, lat 22)
 „Chłopiec jest pilny w nauce.” (słuchaczka, lat 23)
 „Jaś przykłada się do nauki, jest ciekawy świata.” (słuchaczka, lat 20)
Maciek to syn Ewy Głowińskiej – sąsiadki Grażyny i Ryszarda
Lubiczów. Małżeństwo wiedząc, że umierająca na białaczkę Ewa nie ma
bliskiej rodziny, podejmują decyzję o zaopiekowaniu się po jej śmierci
sześcioletnim wówczas Maćkiem. Jego ojciec wyjechał do Kanady i nie
zajmował się dzieckiem, aczkolwiek nie przestał się interesować losem
syna. Maciek cierpi na zespół Downa. Obecnie kontynuuje naukę w szkole
specjalnej.
W opinii badanych słuchaczy Maciek jest średniego wzrostu (48,1%),
szczupłej budowy ciała (35,9%), ubrany zawsze odpowiednio do
okoliczności (48,1%).
Postrzegany jest przez respondentów, jako osoba łagodna (74,1%),
okazująca szacunek innym ludziom (46,3%), empatyczna (31,5%)
i asertywna (9,3%). Z drugiej strony jest on osobą uległą (44,4%),
agresywną w kontaktach interpersonalnych (11,1%), manipuluje innymi
ludźmi (11,1%).
Relacje chłopca z rodzicami i rodzeństwem nacechowane są
życzliwością (87,0%), na ogół respektuje ich polecenia (64,8%), jest wobec
nich uczciwy (51,9%).
Ponad połowa badanych słuchaczy dostrzega, że interesuje się on
grami komputerowymi (55,6%) oraz sportem (27,8%), zdobywaniem wiedzy
(24,1%), czytaniem książek (24,1%), muzyką (16,7%) i kolekcjonerstwem
(14,8%).
Najważniejsze wartości w życiu Maćka to: rodzina (74,1%), zdrowie
(57,4%), miłość (50,0%), przyjaźń (48,1%), zabawa (40,7%), prawda
(37,0%), dobro (33,3%), tolerancja (33,3%), odpowiedzialność (24,1%),
przyjemne spędzanie czasu wolnego (20,4%), harmonia (16,7%), wiara
(11,1%), talent (1,9%).
Na pytanie „W jaki sposób w Pana(i) opinii Maciek spędza czas
wolny?” badani słuchacze odpowiadali następująco:
 „Maciek spędza czas wolny w domu, z rodziną.” (słuchaczka, lat 21)
 „Spędza on czas z rodzeństwem, gra na komputerze.” (słuchaczka,
lat 23)
 „Czas wolny lubi spędzać z rodzicami i rodzeństwem, przeznaczając go
na wspólne rozmowy.” (słuchaczka, lat 21)
102
Na pytanie o stosunek dziecka do obowiązku szkolnego 20,4%
badanych osób odpowiedziało, że jest on leniwym chłopcem i ma obojętny
stosunek do nauki.
W opinii respondentów dzieci w serialu „Klan” znajdują się w różnych
sytuacjach życiowych, zarówno wesołych, śmiesznych, jak również
trudnych, poważnych i niebezpiecznych. Uczestniczą one w życiu
codziennym swojej rodziny, stanowią jej ważne ogniwo.
2. Dziecko w telenoweli „Rodzina zastępcza”
Dorotka to dziewczynka, która wspólnie ze swoim bratem Wojtkiem
zostaje adoptowana przez Annę i Jacka Kwiatkowskich. Do rodziny
zastępczej rodzeństwo trafiło wówczas, kiedy Filip – biologiczny syn
małżeństwa przyłapał ich na kradzieży przetworów z piwnicy. Gdy Ania
dowiaduje się, że ich matka nie żyje, a ojciec jest alkoholikiem, postanawia
adoptować dzieci.
Dorotka postrzegana jest przez badanych słuchaczy jest osoba
szczupła (57,4%), posiadająca zadbane włosy (55,6%) i wyprostowaną
postawę ciała (44,4%). Ma ona modne ubrania (42,6%), dopasowane
odpowiednio do okoliczności (29,6%).
Dziewczynka jest życzliwa w stosunku do rodziców i rodzeństwa
(48,1%), utrzymuje z nimi pozytywne kontakty (44,4%), akceptuje ich
osobowość oraz indywidualność (35,9%), czasami zachowując wobec
rodziny określony dystans (18,5%).
Wykazuje ona pozytywny stosunek do rówieśników (53,7%),
utrzymuje z nimi konstruktywne relacje interpersonalne (42,6%), respektuje
postępowanie innych osób (35,9%) oraz ich indywidualne wybory (18,5%).
Nieliczne osoby twierdzą, iż zachowuje ona dystans wobec kolegów
i koleżanek (16,7%), nie angażuje się w ich problemy (13,0%), jest wobec
nich nadmiernie wymagająca (11,1%).
Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół muzyki (42,6%),
pozyskiwania wiedzy (33,3%), czytania książek (27,8%), korzystania z gier
komputerowych (27,8%), sportu (14,8%).
Dominującymi wartościami w jej życiu są: rodzina (51,9%), zabawa
(42,6%), przyjemne spędzanie wolnego czasu (40,7%), przyjaźń (37,0%),
zdrowie (31,5%), miłość (21,6%), rozwój zainteresowań i zamiłowań
(24,1%), pieniądze (22,2%), dobro (18,5%), prawda (16,7%), sława (13,0%),
harmonia (11,1%), kariera (9,3%), odpowiedzialność (7,4%), wiara (1,9%).
Bohaterka serialu czas wolny spędza przede wszystkim z własnym
bratem prowadząc z nim rozmowy, słuchając muzyki, bawiąc się na
świeżym powietrzu.
Z wypowiedzi respondentów wynika, iż dziecko w serialu „Rodzina
zastępcza” jest „ważną osobą, członkiem rodziny; jest kochane
i akceptowane przez rodziców i rodzeństwo; posiada swoje prawa
103
i obowiązki; czasami nadużywa zaufania członków rodziny (psoci, kłamie,
manipuluje innymi osobami)”.
3. Dziecko w serialu „Londyńczycy”
Staś to syn Ewy i Marcina Malec. Przyjazd do Londynu chłopiec
traktuje, jako sposób spędzenia interesujących wakacji. Kiedy okazuje się,
że będzie uczęszczać do szkoły językowej, narasta w nim bunt. Sytuacja
zmienia się, gdy na mapie londyńskiego metra dziecko odczytuje nazwę
stacji: Wembley Park. Ponieważ jest on kibicem piłki nożnej, chce zobaczyć
legendarny stadion. Postanawia wymknąć się ze szkoły, ażeby samodzielnie
się do niego dostać. Gdy chłopiec znajduje się na stadionie, Londyn zaczyna
mu się coraz bardziej podobać ….
W opinii słuchaczy Staś jest osobą szczupłą (44,4%), wysoką
(31,5%), ma wyprostowaną postawę ciała (29,6%), zadbane włosy (22,2%),
czyste ubrania (20,4%).
Odpowiedzi dotyczące zachowania Stasia rozkładały się następująco:
jest on osobą łagodną (33,3%), empatyczną (25,9%) i asertywną (25,9%),
okazuje szacunek innym ludziom (22,2%). Respondenci dostrzegli również,
iż chłopiec bywa agresywny (16,7%) oraz uległy (16,7%) w kontaktach
międzyludzkich.
Staś okazuje życzliwość członkom swojej rodziny (38,9%), respektuje
ich polecenia (22,2%), czasami utrzymuje dystans wobec nich (22,2%),
pielęgnuje pozytywne kontakty interpersonalne z rodzicami (22,2%),
jednakże potrafi być wobec nich nadmiernie wymagający (11,1%), rzadko
angażuje się w problemy swojej rodziny (9,3%).
Najważniejszymi wartościami w życiu dziecka stają się: rodzina
(40,7%), przyjaźń (35,9%), prawda (27,8%), zabawa (25,9%), miłość
(25,9%), zdrowie (22,2%), przyjemne spędzanie czasu wolnego (20,4%),
dobro (20,4%), kariera (16,7%), tolerancja (16,7%), pieniądze (14,8%),
sława (14,8%), odpowiedzialność (14,8%), wiara (7,4%).
Wypowiedzi badanych słuchaczy wskazują na takie zainteresowania
chłopca, jak: piłka nożna (59,3%), zdobywanie wiedzy (24,1%), muzyka
(20,4%), gry komputerowe (18,5%), czytanie książek (9,3%). Czas wolny
Staś spędza głównie z ojcem (33,3%), z matką i jej partnerem życiowym
(31,5%), spotyka się z kolegami (25,9%).
Staś tęskni za rodzinnym krajem (51,9%), ma trudności
w nawiązywaniu trwałych relacji interpersonalnych (42,6%), w tym ze swoimi
rodzicami (31,5%), napotyka na problemy w nauce (20,4%).
Reasumując, z opinii badanych słuchaczy wynika, iż prezentowane
portrety dzieci pozostają ze sobą w układzie komplementarnym,
charakteryzuje je bowiem zabarwienie emocjonalne pozytywne, czasami
negatywne oraz ambiwalentne. Analizowani bohaterowie seriali
telewizyjnych są najczęściej posłuszni rodzicom, uczestniczą w procesie
tworzenia konstruktywnych więzi międzyludzkich. Wyjątkiem jest Maciek,
104
który na skutek swojej choroby ma trudności w nawiązywaniu trwałych
przyjaźni. Są to również dzieci z problemami rodzinnymi, gdyż ich relacje
z członkami rodziny utrudnia nierzadko charakter pracy rodziców.
Przeważnie są to osoby zadbane, nie sprawiające większych problemów
w nauce i zachowaniu, przestrzegające zasad moralnych i etycznych.
4. Portrety dzieci w analizowanych serialach telewizyjnych
Analiza treści wybranych postaci dziecięcych umożliwiła mi
6
wyodrębnienie (przyjęłam za J. Izdebską i opracowałam własne) ich
portretów, które wyłaniają się z określonych przekazów medialnych.
Wskazują one na wielość i różnorodność sposobów prezentowania
dziecięcych bohaterów.
Termin „portret dziecka” (przyjęty dla potrzeb analizy) oznacza zespół
cech, właściwości indywidualnych zewnętrznych i wewnętrznych dziecka,
odnoszących się do jego zachowań werbalnych, a także instrumentalnych,
wartości, norm, relacji międzyludzkich, charakteru okazywanych uczuć,
7
stopnia ich nasilenia, sukcesów i porażek dziecięcych” .
Biorąc pod uwagę analizowane postacie ukazywane w wyżej
wymienianych przez słuchaczy serialach, można na ich podstawie wyróżnić
główne wizerunki dzieci:
 portret
pozytywny
dziecka
o
zabarwieniu
emocjonalnym
optymistycznym,
 portret
negatywny
dziecka
o
zabarwieniu
emocjonalnym
pesymistycznym,
 portret dziecka o charakterze ambiwalentnym.
6
J. Izdebska, Obraz dziecka w wybranym…, dz. cyt., s. 145–146.
Tamże, s. 144; B. Krzesińska-Żach,: Obraz rodziny kreowany w mediach (i przez media) – na
przykładzie wybranych seriali telewizyjnych, (w:) Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny
i dziecka, J. Izdebska (red.), „Trans Humana”, Białystok 2008, s. 201 i nast.; A. Prusik, Obraz
rodziny przedstawiony w prasie młodzieżowej (wybrane tytuły). Oddziaływanie mediów na
młodzież, (w:) Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka, J. Izdebska (red.), „Trans
Humana”, Białystok, s. 150 i nast.; I.E. Dąbrowska, Obraz dziecka w wybranych programach
telewizyjnych w opinii badanej młodzieży, (w:) Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny
i dziecka, J. Izdebska (red.), „Trans Humana”, Białystok, s. 221 i nast.
7
105
Rysunek 1 Portret pozytywny dziecka o zabarwieniu emocjonalnym
optymistycznym
Dziecko szczęśliwe, spełnione
Dziecko otoczone miłością
Dziecko aktywne i twórcze
Dziecko jako najcenniejsza
wartość w rodzinie
Portrety dzieci
o zabarwieniu
pozytywnym
Dziecko ukierunkowane na
wsparcie innych osób
Dziecko „indywidualista”
Dziecko posiadające poczucie humoru
Źródło: opracowanie własne
Telewizyjne obrazy dzieci o charakterze „pozytywnym”, np. dziecko
szczęśliwe, spełnione, otoczone miłością, aktywne, twórcze, optymistycznie
nastawione do świata i ludzi, mogą stanowić dla odbiorcy wzór do
naśladowania, być dla niego modelem. Obserwowanie zachowań dziecka na
szklanym ekranie, jego postaw, preferowanych wartości może prowadzić do
8
internalizacji , przyswojenia nowych zachowań i wykorzystywania ich przez
widza w jego życiu, konkretnych sytuacjach wychowawczych, społecznych,
relacjach międzyludzkich.
8
M Mrozowski.,: Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, PWN,
Warszawa. 1991
106
Rysunek 2 Portret negatywny dziecka o zabarwieniu emocjonalnym
pesymistycznym
Dziecko chore, niepełnosprawne
Dziecko osamotnione
Dziecko niezaradne życiowo
Portrety
dzieci o
zabarwieniu
negatywnym
Dziecko psotnik
Dziecko posiadające trudności w nauce i
zachowaniu
Źródło: opracowanie własne
Analizowane portrety dzieci o zabarwieniu emocjonalnym,
pesymistycznym wywołane są ich trudną sytuacją życiową, chorobą,
niepełnosprawnością, osamotnieniem, strachem, lękiem. Są to czynniki
wymagające poznawania, zrozumienia, analiz, także poprzez media
elektroniczne. Ważne zatem staje się określenie zakresu, przyczyn,
konsekwencji negatywnych zdarzeń w życiu bohaterów dziecięcych, jak
również możliwości ich minimalizowania, modyfikowania i rozwiązywania.
107
Rysunek 3 Portret dziecka o charakterze ambiwalentnym
Dziecko tęskniące
Dziecko poszukujące miłości i
akceptacji najbliższych mu
osób
Portrety dzieci
o charakterze
ambiwalentnym
Dziecko manipulujące innymi osobami
Źródło: opracowanie własne
Pokazywanie na szklanym ekranie zachowań dzieci o charakterze
ambiwalentnym, tj. bohatera tęskniącego, poszukującego miłości,
zrozumienia i wsparcia, czy manipulującego innymi ludźmi w celu
osiągnięcia korzyści instrumentalnych, emocjonalnych,
budzi niepokój
w wymiarze wychowawczym, społecznym, edukacyjnym. Zjawisko to uznać
9
należy za nieprawidłowe oddziaływanie mediów i multimediów .
10
W kontekście funkcjonowania mechanizmów naśladownictwa ,
11
modelowania, identyfikacji czy internalizacji istnieje możliwość uczenia się
przez odbiorcę zachowań negatywnych z seriali telewizyjnych na skutek
obserwowania zachowań modela ekranowego.
5. Uwagi końcowe
Telewizyjne obrazy dzieci wskazują na istotny wymiar ich dzieciństwa
poprzez pryzmat przeżyć, pragnień, dążeń, marzeń, doświadczeń,
zachowań, relacji oraz postaw wobec świata, osób i rzeczy, ich charakter,
wartości moralno-społeczne, sukcesy czy niepowodzenia. Powstaje zatem
9
Teoria „użytkowania i korzyści”.
Społeczna teoria poznawcza Bandury.
11
Teoria socjalizacyjnej funkcji środków masowego przekazu.
10
108
na tej podstawie medialny wizerunek dziecka i jego dzieciństwa, tj. nowych
szans rozwojowych, edukacyjnych oraz dzieciństwa nasyconego
12
zagrożeniem, osamotnieniem, tęsknotą .
Odpowiedź na pytanie, jaki obraz dziecka wyłania się z wybranych
seriali telewizyjnych w opinii badanych słuchaczy stanowi określone
wyzwanie. Respondenci dostrzegają, iż na medialny wizerunek bohatera
dziecięcego składają się jego cechy zewnętrzne, wartości, relacje
międzyludzkie, postawy, zainteresowania, sposoby spędzania czasu
wolnego, stosunek do obowiązku szkolnego. Analizowany obraz dziecka na
szklanym ekranie jest zatem różnorodny, choć nie do końca pełny.
Wskazują na to pojawiające się nowe aspekty otaczającej jednostkę
rzeczywistości, tj. osamotnienie dziecka przed szklanym ekranem,
dzieciństwo zniewolone, odebrane, w biedzie, w chorobie.
Zdaniem Barbary Smolińskiej-Theiss „dzieciństwo układa się
w wielobarwną mozaikę faktów, zjawisk, i tendencji, a także różnych
dziecięcych działań wypełniających życie rodzinne, szkolne i pozaszkolne
dziecka. Jest ono kategorią zmienną, płynną, odbijającą cechy miejsca
13
i czasu (…) . Dlatego też w medialnym obrazie dziecka odnajduje się
istotne elementy wiążące się z obrazem dzieciństwa we współczesnej
Polsce.
Literatura:
1. Izdebska J. (red.), 2008: Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny
i dziecka, „Trans-Humana”, Białystok.
2. Izdebska J., 2004: Dziecko osamotnione w rodzinie, „Trans-Humana”,
Białystok.
3. Mrozowski M.,: Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie
mediów, PWN, Warszawa 1991.
4. Nalaskowski A., Rubacha K. (red.), 2001: Pedagogika u progu trzeciego
tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, Toruń.
5. Smolińska-Theiss B., 2000: Dzieciństwo w Polsce, (w:) Kwartalnik
Pedagogiczny, nr 3.
6. Szkudlarek T., 1999: Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
12
Por. J. Izdebska, 2004: Dziecko osamotnione w rodzinie, „Trans-Humana”, Białystok.
B. Smolińska-Theiss., 2000: Dzieciństwo w Polsce, (w:) Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3.
13
109
Agnieszka Jęczeń
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Aksjologii Kultury
Dziecko w świetle procesów estetyzacji
kultury współczesnej
Abstract: The purpose of this article is to identify the new cultural situation, in which
the modern child is situated. A child today is susceptible to the influence of massmedia, new technologies and new space. They bring a child into the magical realm of
aesthetic experiences, allowing to create the new artificial visions of the world. There
is a danger of manipulation and memorizing strong aesthetic stimuli in the
consciousness of a child. Through their prism the reality can be assessed, the sense
can be noticed only in terms of superficial styling and their identity can be created
according to these rules.
Dzieci od najwcześniejszych lat uczestniczą w realizującym się obecnie
projekcie estetyzacji. Znaczy to, że są świadkami nieograniczonego
przepływu estetycznych znaków i wartości w otaczającej nas rzeczywistości
kulturowej. Dzieci stają się ważnym ogniwem w tych procesach, gdyż to one,
jako przyszłe pokolenia będą decydować o kulturowym wymiarze i kształcie
tego świata. Zaobserwować można współcześnie ich obecność
w reklamach, modzie, czasopismach popularnych, gdzie kreuje się wizerunki
medialnego,
idealnego
dzieciństwa,
często
rozmijającego
się
z rzeczywistością. Szczególna podatność i otwartość dzieci na fenomen
estetyzacji sprawia, że stają się one tzw. „idealnymi klientami”,
konsumentami marek, a działania wobec nich, oparte są w dużej mierze na
przemyślanych estetycznych mechanizmach manipulacyjnych.
Zygmunt Bauman opisując życie w płynnej nowoczesności zwraca
uwagę na kondycję współczesnego dziecka. Pisze on, iż „dusza dziecka jest
w stanie oblężenia. Przekształca się go w kompulsywnego i nałogowego
1
klienta” . To urynkowienie dzieciństwa wpisuje się w szerszy projekt
estetyzacji w kulturze współczesnej, którą Mike Featherstone definiuje jako
„zalew znaków, symboli i wartości w otaczającej nas rzeczywistości
2
kulturowej” . W kulturze tej to właśnie markom przyznaje się emocjonalne
punkty zaczepienia, pozwalające lokować się w ramach szerszego
doświadczenia. Postawy i umiejętności życiowe małych konsumentów
przyszłości kreowane są w dużym stopniu przez mass media: telewizję,
1
Z. Bauman, 2007: Płynne życie, T. Kunz (przeł.), Wydawnictwo Literackie, s. 182.
M. Featherstone, 1997: Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, (w:) Postmodernizm.
Antologia przekładów, red. R. Nycza, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 306.
2
110
radio, Internet, prasę popularną. Treści estetyzujące współczesną kulturę
przekazują reklamy, gry komputerowe, muzyka rozrywkowa, filmy, seriale,
fotografia cyfrowa. To na nich opiera się podstawowy nurt estetyzacji
dzieciństwa, które wpisuje się również w paradygmat postmodernistyczny.
Stoimy wobec szeregu praktyk kulturowych, zabiegów i obiektów
zmierzających do uczynienia z dzieciństwa czegoś na kształt
współczesnego dzieła sztuki, wpisanego jednak w aspekty ekonomiczne
i rynkowe. O estetycznym charakterze tego zjawiska decydują tendencje
lifestylowe, konsumpcyjne, teatralizacyjne, designerskie. W efekcie okazuje
się, że współczesne dziecko jest przykładem doskonałego podmiotu
zestetyzowanego wobec którego stosuje się najróżniejsze kanały dotarcia
także w obrębie aisthesis.
John Ruskin koncepcję idealnego dzieciństwa budował na gruncie
3
pełnej zgodności życia z naturą, a także uwrażliwiania dziecka na sztukę .
Według angielskiego filozofa miało to być źródłem nieskalanej, czystej,
pierwotnej moralności, tym samym gwarantem dobrego wychowania małego
człowieka. Współcześnie odeszliśmy od tego etyczno-estetycznego modelu
na rzecz zjawisk mniej idealistycznych, bardziej przyziemnych,
praktycznych, utylitarystycznych niejako w zgodzie z modelem współczesnej
estetyki pragmatycznej, w której liczy się wygoda i rozrywka. Zarówno dzieci
jak i ich rodzice zdają się dziś czerpać z nieograniczonego zasobu
propozycji medialnych pokazujących jak żyć, kreujących wizję w pełni
ekspresywnego, dynamicznego, szczęśliwego dzieciństwa. Wyłania się
z nich model dziecka, które w pełni realizuje zasady małego homo
aestheticus, wpisującego się w role: kolekcjonera, marzyciela, władcy,
maga. Z jednej strony rynek medialny zdaje się rozwijać wyobraźnię dziecka
w kierunkach nieograniczonych możliwości, dzięki najnowocześniejszych
technologiom komputerowym i informacyjnym, z drugiej strony realizuje
swoisty estetyzacyjny projekt w głębi świadomości dzieci, zaszczepiając
w ich umysłach program estetycznego odbioru i kreacji świata, w wymiarze
silniejszym niż to było dotychczas. I tak, od dziecięcego przemysłu
spożywczego i zabawkowego, po akcesoryjny i odzieżowy, mali ludzie
przysposabiani są do życia w społeczeństwie estetycznym, w którym
estetyczne są również główne kryteria wartościowania i wybory. O tym jak
silnym estetycznym transformacjom ulega obecnie dzieciństwo zaświadczą
mam nadzieję prezentowane obrazy. Na ich podstawie można wyróżnić
podstawowe wyznaczniki konstytuujące dzieciństwo o estetycznym
charakterze.
3
Por. J. Ruskin, 1977: Sztuka, społeczeństwo, wychowanie. Wybór pism, Z. Doroszowa
i M. Treter-Horowitzowa (przeł.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk.
111
1. Moda – „Zrobieni” na sprzedaż
Badacze sytuacji dziecka we współczesnym społeczeństwie zwracają
uwagę, że coraz większą rolę w przestrzeni kulturowej dziecka obok centrów
zabaw i przestrzeni wirtualnych odgrywają centra handlowe (Świetlik 2003).
Jak wynika z badań Michała Świetlika (z wywiadów z 2002 roku
prowadzonych przez niego z dziećmi z dużych miast, w wieku 5–12 lat)
4
dzieci zwracają tu przede wszystkim uwagę na zabawki, gry i ciuchy .
Świetlik pisze, że „przestrzeń centrum handlowego socjalizuje dziecko do
5
nowego sposobu konsumpcji” . Dzieci wchodzą w te przestrzenie
bezkrytycznie i jakby bezpośrednio estetycznie. Centra okazują się dla nich
zmysłowe, atrakcyjne, niejako oderwane od zwyczajnych przestrzeni. To
swoiste nie-miejsca, w których dzieci ulegają iluzji magicznego spektaklu.
Jak wynika również z moich obserwacji młodzież w wieku licealnym, a nawet
gimnazjaliści, chętniej niż na szkolnych korytarzach, spędzają przerwy
w galeriach, jeśli umiejscowione są one blisko szkół.
Innym przykładem estetyzacji dzieciństwa jest prasa popularna dla
rodziców, w której rozpowszechnia się dziecięce trendy odzieżowe, jako
naturalne, przysługujące małym ludziom materialne wartości, które także
stają się nośnikami kulturowych znaczeń, a także określają status dzieci
wśród rówieśników. W jednym z czasopism czytamy: „Nim wybierzesz się
z dzieckiem na zakupy, koniecznie sprawdź, co będzie modne w tym
6
sezonie. Moda to także świetna zabawa!” . „W tym sezonie doskonale
sprawdzą się lekkie i wygodne T-shirty, noszone warstwowo – gwarantują
powrót do szkoły w wielkim stylu”. Autorzy modowych porad proponują
„Alfabet dziecięcej mody”, tzw. ABC: A – jak akcesoria: „w tym sezonie
dodatki to nieodłączny element dziecięcego stroju. Paski, czapki, kokardy,
szale i zegarki (ostatni krzyk mody to kolorowe duże zegarki z tworzyw
sztucznych) kształtują indywidualny styl”, B – jak bajkowe kolory: „jesienna
chandra nie grozi Twojemu dziecku, jeśli w jego szafie zagości cała gama
radosnych i soczystych kolorów”, C – jak casual; styl casual (codzienny,
nieformalny) będzie dominował na szkolnych korytarzach, na boisku,
w parku. To dzięki niemu najmłodsi i ci nieco starsi uczniowie będą mogli
czuć się swobodnie i modnie wyglądać”.
Być może w tej koncepcji kształtowania indywidualnego dziecięcego
stylu nie istnieją żadne negatywne konsekwencje. Działania w tym kierunku
mogą nawet zwiększać poziom szczęśliwości dziecka, sprawiać, że będzie
się czuło lepiej w grupie. Powstaje jednak pytanie, co z dziećmi, które na taki
styl nie mogą sobie pozwolić ze względów finansowych swoich rodziców?
Czy mają się czuć wykluczone, ponieważ nie mogą estetyzować swojego
4
M. Świetlik, 2003: Nowa przestrzeń dziecka we współczesnej kulturze, (w:) Dziecko we
współczesnej kulturze medialnej, red. B. Łaciak, Warszawa, s. 256–284.
5
M. Świetlik, dz. cyt., s. 282.
6
Wszystkie powyższe cytaty dotyczące trendów w modzie dziecięcej pochodzą z magazynu
„Tesco. Magazyn”, Moda z klasą, s. 66–67.
112
wizerunku? Wątpliwe wydaje się też wzmacnianie psychiki dziecka poprzez
masę kolorowych ubrań. Wszyscy wiemy, że nie tylko w tym leży pozytywne
nastawienie i odbieranie świata przez dziecko.
W sferze mody coraz częściej pojawiają się fotografie przedstawiające
dzieci wykreowane niejako na nosicieli znanych marek lub przedstawicieli
określonych stylów życia zaczerpniętych głównie z nurtów popkultury,
nierzadko „zrobione” są na małych dorosłych lub ich wizerunki
przedstawiane są w swoiście estetycznej konwencji religijnej. O ile dzieci
jako mali modele nie świadczą o większej estetycznej rewolucji w ich sferze
(pokaz foto H&M, i zdjęcia z Kikimoro magazynu rodzica łączącego w sobie
trendy lifestyle, sztukę, edukację i design), to sesja zdjęciowa we francuskim
„Vogue'u”, jest skrajnym przykładem tego typu przedstawień, kiedy
w promocji kolekcji ubrań dla dorosłych uczestniczą 7-letnie dziewczynki. Od
wielu lat organizowane są też konkursy piękności, na które rodzice wysyłają
swoje pociechy. Powstają tu oczywiście pytania o etyczne granice tego typu
estetyzacji, uprzedmiatwiające niejako dziecko, traktujące go jako żywy
manekin i przedmiot sztucznie napędzanej rywalizacji w sferze wyglądu.
2. Zabawka poza zabawą
Na uwagę, jako czynnik estetyzujący dzieciństwo, zasługuje przykład
zabawki, która ma silną funkcję estetyzującą, samą zabawę, jak i myślenie
dziecka (głównie dziewczynek, choć w swej logopedycznej praktyce
przedszkolnej spotkałam się też z chłopcem lubiącym tę lalkę). To lalka
Barbie zabawka, której można przypisać tendencje do niezliczonych zmian
wizerunków, wielości ról, w które producenci ją wcielają, a z którą bez
wątpienia małe dziewczynki się utożsamiają, a także same co ciekawe,
mogą lalkę niejako współtworzyć poprzez projektowanie, malowanie jej
ubrań, robienie fryzur (np. pasemek), same realizują współczesny typ
estetyzacji, przeznaczony w gruncie rzeczy dla dorosłych. Lalka
przeznaczona jest dla dzieci od 3,5 roku. Barbie jest zabawką nad wyraz
estetyczną, o czym świadczą muzea jej poświęcone, wcielane są w nią
aktorki, piosenkarki, sama skonstruowana jest na bycie malarką, tancerką,
aktorką, mamą, księżniczką, nauczycielką najróżniejszych dyscyplin. Lalka
występując w reklamach pod hasłem „Bądź kim chcesz”. Wykształca w ten
sposób dzieciach tendencję do nieustannych zmian tożsamości, do
preferencji swoistej wielowariantywności estetycznej wpisanej w głębsze
procesy dziecięcej świadomości. Lalka ta jest współczesnym symbolem
dziecięcego zestetyzowanego świata w wymiarze głębszej, podmiotowej
estetyzacji, gdyż istnieje poprzez wpisane w jej role automatycznie narracje,
będące pierwszym krokiem do formacji tożsamości.
113
3. Zmysłowo mediatyzowani
Przekaz wartości estetycznych do dzieci oparty jest na
polisensoryczności, producenci próbują dotrzeć do małych konsumentów
różnymi kanałami zmysłowymi (wzrokowymi, dotykowymi, słuchowymi,
7
węchowymi). W tym tkwi sukces marki . Obecne jest to zarówno
w konstrukcji zabawek, komunikatów medialnych (reklam) jak i wytworów
kultury popularnej: gier, filmów i gadżetów multimedialnych związanych
z najnowszymi technologiami (konsolach czy telefonach komórkowych).
Kategorią pomocną w scharakteryzowaniu estetycznych doświadczeń
dziecka jest ikoniczność. Współczesne dzieci interpretują świat w dużej
mierze poprzez obrazy. Jak pisze Martin Lindstrom „jest to pierwsze
pokolenie, które przyszło na świat z myszką w ręku i ekranem komputera
będącym ich oknem na świat. Dzieciaki nauczyły się odróżniać ikony, zanim
8
nauczyły się czytać” . Interaktywność określa nasze dzieci nie tylko pod
względem komunikacyjnym, ale autokreacyjnym, dzięki telefonom
komórkowym, grom komputerowym, własnych stronach internetowych,
komunikatorach, uczestniczą oni nierzadko w konstrukcji własnej
tożsamości, której nadają dowolny status i znaczenie. Grając wchodzą
w atrakcyjne dla siebie role, przy czym atrakcyjne nie zawsze znaczy
wskazane pod względem etycznym. Mogą one zarówno konstruować
miasta, urządzać wnętrza, zakładać rodziny, jak i zabijać. Gry otwierają
przed nimi iluzoryczną wizję światów, projekcję ich skrytych marzeń
i potrzeb, mogą też pewne ambicje podsycać, rozwijać wyobraźnię
w nieograniczonych kierunkach, układać ich sposób dyskursu, język,
narracje w cykle swoiście konfabulacyjnych opowieści. Zacieranie się granic
między fikcją a rzeczywistością jest pierwszym krokiem uestetycznienia tej
rzeczywistości. Dziecko rozumie ją nie jako logiczny konstrukt z efektami
przyczynowo-skutkowymi, ale jako fragmentaryczną, półimaginacyjną
strukturę o dużych możliwościach plastyczności i modelowania według praw
wirtualnej rzeczywistości.
Kolejnym źródłem praktyk estetyzacyjnych, które dotyczą dzieci
starszych, wchodzących w okres dojrzewania jest współczesny
gwiazdoryzm. Posiadanie idola, bycie fanem określa nierzadko współczesną
osobowość i kondycję młodego człowieka, decyduje o jakości jego
samopoczucia. Ten niewątpliwie estetyczny zwrot w stronę gwiazdy jest
często przełomem dzieciństwa, określa od tej pory jak dziecko będzie
myślało, jakie będzie czerpać wzorce i jakich znajomych sobie wybierze,
a także jak się będzie ubierać, czesać, malować a nawet mówić. Źródłem
wiedzy jest tu prasa popularna dla młodzieży, ale przede wszystkim Internet
i telewizja. Na łamach czasopism wykształca się, czy też formułuje nowa
krytyka artystyczna pełna sloganowych określeń, które nie mają związku
7
Por. M. Lindstrom, 2005: Dziecko reklamy, A.M. Kawalec (przeł.), Wydawnictwo Świat Książki,
s. 130.
8
Tamże, s. 23.
114
z refleksyjnym ocenianiem wytworów kulturowych. Te pierwsze estetyczne
postawy dzieci, ich muzyczne, filmowe czy książkowe upodobania mogą
mieć wpływ na ich przyszłość. W efekcie obserwujemy w kulturze
współczesnej silną tendencję estetyzacji dzieciństwa, w sferze głębokiej
(psychologicznej) jak i powierzchownej (strój, kolor włosów itp.), swoiste
programowanie przez rynek medialny ich charakterów i zewnętrznych
wizerunków dzięki medialnym wzorom osobowym (gwiazdom muzyki, kina
i telewizji). Jest to typ nowoczesnej parenezy wpisanej jednak w kanony
estetycznego, nie etycznego wartościowania.
Z moich społeczno-kulturowych rozważań wynika, że estetyzacja
dzieciństwa może być jednocześnie jego utowarowieniem.
W estetyzacyjnym świetle dziecko funkcjonuje poza aspektami
pedagogicznymi i racjonalnymi. Dzieci wdrażane są w swoisty system
projekcji perfekcyjnego świata, już od najmłoszych lat uczą się np.
podstawowych zasad designu, dzięki pięknym zabawkom uwrażliwiane są
na wizję świata barwnego, pełnego emocji, dźwięków i niespodzianek, dzięki
modnym ubraniom zwracają uwagę na swój wygląd, dzięki grom
komputerowym na tworzenie wizji i możliwości powoływania nowych
światów. W reklamach same stają się niejako nośnikami wartości
perspektywicznych, nadzieją na przyszłość, źródłem inwestycji, największym
skarbem. Dziecko jest więc istotą wyjątkową, której należy się to, co
najzdrowsze, najlepsze i najpiękniejsze. To wszystko jednak dzieje się
w wymiarze materialnym, powierzchownym, zewnętrznym. W tym świetle
dzieci, które niewątpliwie staną się kiedyś dorosłymi, mogą okazać się
kreatorami naprawdę pięknego świata. Pytanie jednak jak tę wizję
powszechnej estetyzacji zrealizują w swoich wnętrzach, i co takiego, już jako
dorosłe osoby, poza wewnętrznym instynktem do upiększania wszelkich
możliwych zewnętrznych wymiarów rzeczywistości, przekażą przyszłym
pokoleniom?
Literatura:
1. Bauman Z., 2007: Płynne życie, Kunz T. (przeł.), Wydawnictwo
Literackie.
2. Featherstone M., 1997: Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego,
(w:) Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Nycza R., Wydawnictwo
Baran i Suszczyński.
3. Ruskin J., 1977: Sztuka, społeczeństwo, wychowanie. Wybór pism,
Doroszowa Z. i Treter-Horowitzowa M. (przeł.), Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
4. Świetlik M., 2003: Nowa przestrzeń dziecka we współczesnej kulturze,
(w:) Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, red. Łaciak B.,
Warszawa.
5. Lindstrom M., 2005: Dziecko reklamy, Kawalec A.M. (przeł.),
Wydawnictwo Świat Książki.
6. „Tesco. Magazyn”, Moda z klasą.
115
7. „H&M. Magazine Jesień”, All for children, 2011, s. 19.
8. „Kikimora. Trendy, lifestyle, art, edu, design. Magazyn rodzica”, nr 7, lato
2011.
116
Anna Stawecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Kielce
Wspomaganie zdrowia psychicznego dzieci
przewlekle chorych w wieku wczesnoszkolnym
przez twórczość plastyczną i arteterapię
Abstract: Chronic diseases are more and more often among children, presenting a
major threat to their biopsychosocial development. In this situation, it is important that
adults (parents, teachers, psychologists), should took care of their somatic and
mental health as soon as possible. The way to achieve this aim might be appropriate
plastic activity, which is an essential need for development in case of the early school
age children, and close to it art therapy.
1. Wstęp
Współczesna cywilizacja, obok postępu naukowego i technicznego
prowadzącego do udogodnień w wielu dziedzinach życia, niesie szereg
zagrożeń.
Skutkiem
zanieczyszczonego
środowiska,
nadmiernej
konsumpcji, przyjmowania używek i leków oraz w efekcie coraz
powszechniej występujących patologii u podłoża, których leżą czynniki
ekonomiczne i społeczne, jest występowanie różnych zakłóceń rozwoju
biopsychospołecznego dzieci. Do wyżej wymienionych czynników
niekorzystnie wpływających na wspomniany rozwój należy zaliczyć również
fakt łączący się z tym, że mimo opanowania wielu chorób ostrych i epidemii,
oraz ograniczenia śmiertelności, nastąpił wzrost zachorowań na choroby
przewlekłe. Aleksandra Maciarz podkreśla, że wśród charakterystycznych
cech tego typu schorzeń wymienić można: „długi czas trwania (jedni podają,
że trwa ona, co najmniej, cztery tygodnie, inni, że dłużej niż trzy miesiące),
łagodniejszy w porównaniu z chorobą krótkotrwałą przebieg, powodowanie
trwałych, nieodwracalnych zmian patologicznych w organizmie, konieczność
1
długotrwałej opieki medycznej i specjalnej rehabilitacji” . Zwiększająca się
możliwość przeżycia w przypadku chorób przewlekłych, będąca
konsekwencją rozwoju medycyny, np. neonatologii, transplantologii,
farmakologii itp., nie eliminuje wielu uciążliwych dolegliwości i okoliczności
związanych z procesem leczenia, które wpływają ujemnie na jakość życia
1
Maciarz, A., 2001: Pedagogika lecznicza i jej przemiany, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa,
s. 32, 33; por. E. Góralczyk, 1996: Choroba dziecka w twoim życiu, Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, MEN, Warszawa, s. 29 i nast.; M.B. Pecyna, 2000:
Dziecko i jego choroba, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, s. 30; A. Maciarz, 2005: Mały leksykon
pedagoga specjalnego, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 25.
117
i rozwoju. Należy też podkreślić, że stale pojawiają się nowe choroby, a wraz
z nimi nowe problemy.
W literaturze z zakresu psychologii podkreśla się, że wymienione
wyżej czynniki powodujące naruszenie procesu rozwoju dzieci
2
i komplikujące ich życie, powodują doświadczanie stresu . Według Richarda
Lazarusa i Susan Folkman „Stres to określona relacja między człowiekiem
a otoczeniem, która oceniana jest przez niego jako obciążająca lub
3
przekraczająca jego zasoby i zagrażająca dobrostanowi” . Stan stresu łączy
się z przeżywaniem silnych, głównie negatywnych emocji, m. in. strachu,
lęku, złości oraz z doznawaniem, powiązanych z nimi, zmian fizjologicznych
4
i biochemicznych . Tym samym warto zauważyć, że konsekwencje stresu,
szczególnie odczuwanego w nadmiarze, wpływają ujemnie na
funkcjonowanie człowieka, co może przybrać postać, np. zaburzeń
emocjonalnych, zaburzeń zachowania, uciążliwych objawów wegetatywnych
5
oraz wywoływać choroby psychosomatyczne . Sytuacja utrudniająca rozwój
może być, zatem uznana za sytuację stresową. Według Marii Tyszkowej,
przez „ „sytuację trudną” można rozumieć taki układ zdarzeń (celów),
warunków działania i możliwości działającego podmiotu, w jakim naruszona
została równowaga między tymi elementami w stopniu wymagającym nowej
koordynacji, co powoduje przeciążenie systemu regulacji i emocje ujemne.
W następstwie trwania tego stanu pojawiają się zmiany w zachowaniu
jednostki, m. in. reorganizacja lub dezorganizacja ukierunkowanej na cel
6
czynności” . Również dziecko w wieku wczesnoszkolnym, określanym także
jako okres późnego dzieciństwa i przypadającym na wiek od 7 do 10–12.
roku życia, doznaje w efekcie przeżywania sytuacji trudnych, wyżej
wspomnianych ujemnych konsekwencji. W jego wypadku sytuacje trudne to
zazwyczaj te, w których odczuwa ono bezpośrednie lub pośrednie
zagrożenie, frustrację wiążącą się z zakłóceniem lub udaremnieniem
działania zmierzającego do osiągnięcia ważnego z jego punktu widzenia
celu lub odczuwa deprywację potrzeb. Do tego rodzaju sytuacji należy
również zaliczyć sytuację choroby przewlekłej.
Sytuacja trudna powoduje pojawienie się stanu wzmożonej aktywacji
oraz doprowadza do obciążenia lub przeciążenia systemu regulacji
2
Zasugerowane czynniki zakłócające rozwój mogą być określone jako stresory. Według
T. Kocowskego: „Stresorem może być każdy bodziec lub sytuacja stanowiąca przeszkodę lub
zakłócenie celowo wykonywanej czynności, każda strata, szkoda lub dolegliwość, ale także
sygnał o zagrożeniu (stratą lub szkodą)” (T. Kocowski, 1993: Stres, (w:) red. W. Pomykało,
Encyklopedia pedagogiki, FI, Warszawa, s. 742).
3
R. Lazarus, S. Folkman, 1984: Stress, appraisal and coping, Springer, New York,
za: M. Guzowska-Dąbrowska, 2007: Stres a zdrowie. Zależności biologiczne i psychologiczne,
(w:) Psychologia w praktyce medycznej, red. A. Jakubowska-Winiecka, D. Włodarczyk,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 82.
4
Por. Słownik wybranych terminów, 2000:Strelau, J. (red.), Psychologia. Podręcznik
akademicki, GWP, Gdańsk, s. 576.
5
Por. M. Guzowska-Dąbrowska, 2007: Stres …, s. 71.
6
M. Tyszkowa, 1986: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa,
s. 21.
118
7
zachowania . Człowiek zaczyna dążyć, mniej lub bardziej świadomie, do
przywrócenia stanu utraconej równowagi. Służy temu m. in. uruchomienie
procesu radzenia sobie. Irena Heszen i Helena Sęk wyjaśniają, że
aktywność ta ma na celu zarówno „zmianę na lepsze samej relacji
możliwości do wymagań (zmianę sytuacji będącej źródłem stresu), jak
8
i poprawę dokuczliwego stanu emocjonalnego” .W ujęciu Lazarusa
i Folkman radzenie sobie można zdefiniować jako: „stale zmieniające się
poznawcze i behawioralne wysiłki (efforts) mające na celu uporanie się (to
manage) z określonymi zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami,
9
ocenianymi przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby” .
Umiejętność radzenia sobie z sytuacją trudną zależy od wielu
10
czynników. Wśród nich ważną rolę odgrywa tzw. odporność na stres ,
uwarunkowania temperamentalne, osobowościowe, w tym trwałe
przekonania, takie jak optymizm/pesymizm, dotychczasowe doświadczenia
11
i sposoby radzenia sobie ze stresem . Dzieci w okresie późnego
dzieciństwa, zwłaszcza dzieci przewlekle chore, znajdują się jednak
w bardziej niekorzystnej sytuacji, w porównaniu z osobami dorosłymi,
ponieważ z uwagi na mniejszą ilość doświadczeń życiowych, ich odporność
na stres jest niewielka.
To jak dziecko poradzi sobie z sytuacją trudną, w jakiej się znalazło
wpływa nie tylko na stan jego zdrowia fizycznego, ale i psychicznego.
12
Zdrowie psychiczne rozpatrywane w wymiarze pozytywnym , który
łączyć należy z pełnym rozwojem osobowości i nabywaniem umiejętności
radzenia sobie w życiu, można powiązać z następującymi kryteriami:
 „Kontakt z rzeczywistością – oznaczający racjonalną postawę
w odbiorze bodźców z otaczającej rzeczywistości, obiektywną ocenę,
minimalizację stereotypów, zgodę i przyzwolenie na niewiedzę;
 Poczucie autonomii – oznaczające próbę internalizacji swoich wyborów,
oparcie na własnych decyzjach, gotowość do kompromisu, cenienie
sobie niezależności emocjonalnej;
 Akceptacja samego siebie – wskazująca na właściwą postawę wobec
samego siebie, umiejętność przebywania ze sobą i cieszenia się sobą,
zdawanie sobie sprawy z własnych możliwości i ograniczeń;
7
Por. M. Jarosz, H. Sęk,1988: Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny,
(w:) Psychologia lekarska, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 144.
8
I. Heszen, H. Sęk, 2008: Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa, s. 149.
9
R. Lazarus, S. Folkman, 1984: Stress, appraisal …, s. 141, za: I. Heszen, H. Sęk, 2008:
Psychologia …,s. 150.
10
„Odporność na stres, a więc niereagowanie pobudzeniem emocjonalnym na sytuację
ocenianą jako stresowa oraz zdolność do utrzymywania kierunku działania i sprawności w takiej
sytuacji” (M. Guzowska-Dąbrowska, 2007: Stres …,s. 86).
11
Por. M. Guzowska-Dąbrowska, 2007: Stres …, s. 92.
12
Zdrowie psychiczne rozpatrywane jest w trzech aspektach (negatywnym, funkcjonalnym,
pozytywnym), niemniej jednak w niniejszym tekście uwaga zostanie skoncentrowana na
aspekcie pozytywnym (por. N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, 2010: Osobowość, stres a zdrowie,
Wydawnictwo „Difin”, Warszawa, s. 18).
119

Rozpoznawanie swoich mocnych stron – czyli uczenie się
obiektywnego oceniania siebie przez wskazywanie na swoje mocne
strony i umiejętności, pracowanie nad strategiami rozwijania
konkretnych kompetencji;
 Konstruktywne kontakty z innymi – wyrażające się w umiejętności
ekspresji siebie, swoich poglądów, potrzeb, emocji, wrażliwości
w odbiorze innych osób;
 Radzenie sobie z wyzwaniami – oznaczające diagnozowanie wyzwań
pochodzących z otoczenia, uczenie się rozróżniania zmian koniecznych
od zmian opcjonalnych, otwartość i tolerancja na normy funkcjonujące
w danej grupie czy społeczności, umiejętność radzenia sobie
z niepowodzeniami i krytyką;
 Perspektywa przyszłości – wskazująca na nastawienie na rozwój
i samorealizację, uświadamianie sobie swoich mocnych stron, cech,
potencjałów oraz stawianie sobie odległych celów, planowanie rozwoju
13
umiejętności .
Mimo, że wyżej wymienione kompetencje dotyczą głównie osób
dorosłych, niemniej jednak warto starać się rozwijać je jak najwcześniej, tym
samym, należy wyposażać w nie również dzieci. Dokonywać się to może za
pośrednictwem odpowiednio przygotowanych oddziaływań wychowawczych
oraz terapeutycznych realizowanych, m. in. w szkołach podstawowych i na
zajęciach pozalekcyjnych. Oczywiście niezbędne w tym względzie jest
dostosowanie ich, do poziomu rozwoju dzieci, posiadanej przez nie wiedzy
i doświadczeń życiowych. To właśnie w szkołach, od najmłodszych klas,
zalecane jest wprowadzanie specjalistycznych programów rozwijania
osobowości, empatii, autonomii, wzmacniania samooceny, odporności na
sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem. Ważne jest również
kształtowanie optymizmu, komunikacji interpersonalnej, motywacji do
działania oraz nawyków związanych ze zdrowym stylem życia, dbaniem
14
o własne ciało i sprawność fizyczną .
Osoby dorosłe, które mają kontakt z dziećmi przewlekle chorymi,
zwłaszcza rodzice, pedagodzy i psycholodzy, powinni zadbać, by mimo
niekorzystnych warunków wynikających z wystąpienia przewlekłego
schorzenia, rozwój dziecka nim dotkniętego przebiegał w miarę prawidłowo.
Niezbędne w tym zakresie jest podjęcie zarówno odpowiednich działań
diagnostycznych,
mających
na
celu
wykrycie
ewentualnych
nieprawidłowości lub zaburzeń rozwojowych, jak i zastosowanie właściwego
13
Cyt. za: L. Kulmatycki, 2007: Zdrowie i dobrostan psychiczny, (w:) Edukacja zdrowotna, red.
B. Woynarowska, PWN, Warszawa, s. 394, za: N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, 2010:
Osobowość …, s. 18, 19.
14
Por. Cz. Czabała, 2009: Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy, (w:) Promocja
zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, red. H. Wrona-Polańska, J. Mastalski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 30; P. Majewicz, 2011: Promocja zdrowia i edukacja
zdrowotna
–
przedmiot,
cele
i
zadania,
(w:)
Psychologia
zdrowia
dzieci
i młodzieży, red. W. Pilecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 131.
120
postępowania korekcyjno-terapeutycznego. Jedną z form oddziaływań
prozdrowotnych w okresie późnego dzieciństwa mogą być zajęcia
plastyczne oraz realizowana w ich ramach lub w formie odrębnych zajęć
arteterapia przez plastykę. Przy okazji warto podkreślić, iż obecnie częściej
praktykowana jest arteterapiarozwojowa, prowadzona przez pedagogów,
animatorów kultury, artystów, a nie arteterapia kliniczna, wchodząca
w zakres kompetencji psychiatrów i psychologów. Arteterapia staje się więc
nieodłącznym elementem pracy wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi
i osobami dorosłymi, realizowanej w ramach resocjalizacji, rewalidacji,
15
pedagogiki zdrowia i pedagogiki społecznej .
2.
Sytuacja biopsychospołeczna dzieci przewlekle chorych
Choroby przewlekłe stwarzają w życiu dziecka niekorzystną sytuację
biopsychospołeczną. W sferze somatycznej większości z nich towarzyszą
zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych lub układów ciała.
Konsekwencją tego jest doznawanie bólu i wielu nieprzyjemnych objawów,
np. duszności, problemów związanych z łaknieniem, itp. Nie pozostaje to
bez wpływu na sferę psychiczną i funkcjonowanie społeczne.
Dzieci przewlekle chore bardzo często doświadczają sytuacji trudnych
wynikających z konieczności poddawania się zabiegom diagnostycznym,
medycznym czy rehabilitacyjnym. Niejednokrotnie muszą one zmieniać
swoje codzienne nawyki i przyzwyczajenia, np. związane z odżywianiem czy
aktywnością fizyczną. Niektóre ze schorzeń wymagają pobytów |
w placówkach leczniczych (szpitalach, sanatoriach), to z kolei powoduje
rozłąkę z rodziną i rówieśnikami oraz zaburza tok nauki szkolnej, a także
16
utrudnia wypełnianie roli ucznia . Warto zaznaczyć, że długotrwałe pobyty
w szpitalu mogą prowadzić do obniżenia poziomu intelektualnego i zakłóceń
przebiegu procesów poznawczych (np. uwagi, pamięci), czego
17
konsekwencją może być pogorszenie wyników w nauce . Ten fakt
niekorzystnie rzutuje na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podobne
skutki mogą być następstwem izolacji lub odrzucenia przez zdrowych
rówieśników, co bywa efektem, m. in. niekorzystnego przebiegu procesu
chorobowego lub jego negatywnych skutków dla zdrowia somatycznego, np.
postaci zaburzeń funkcjonowania organizmu, zmiany wyglądu, czy
konieczności ograniczenia aktywności.
15
Por. W. Szulc, 2011: Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki,
Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 13, 14; E. Konieczna, 2003: Arteterapia w teorii i praktyce,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 23.
16
Por. A. Maciarz, 2006: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 21 i nast..
17
Por. D. Solecka, 2007: Dziecko chore somatycznie, (w:) Psychologia lekarska w leczeniu
chorych somatycznie, red. B. Bętkowska-Korpała, J.K. Gierowski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków, s. 18.
121
Wielokrotnie w literaturze z zakresu psychologii zdrowia i pedagogiki
specjalnej podkreśla się, że dzieciom przewlekle chorym stale towarzyszą
negatywne emocje, np. smutek, przygnębienie, żal, wstyd, strach, lęk,
18
gniew . W wyniku doświadczania wyżej wymienionych stanów i doznań
dzieci przewlekle chore odczuwają stres. Przeżywanie go w nadmiarze jest
niekorzystne dla zdrowia somatycznego i psychicznego, powoduje bowiem
pogarszanie funkcjonowania procesów poznawczych, występowanie
zakłóceń w sferze emocjonalnej i społecznej, a to znajduje odzwierciedlenie
19
w zaburzeniach zachowania . Przy okazji warto zauważyć, że
emocjonalność dzieci przewlekle chorych ujawnia się często poprzez
płaczliwość, problemy z zasypianiem, apetytem. Wiele z nich staje się
apatyczna, traci chęć do zabawy i innych form aktywności. W takich
przypadkach może dojść do wystąpienia zaburzeń psychicznych, np.
depresji, czy zaburzeń osobowości, np. nerwicy oraz do ukształtowania się
niskiej samooceny. Niektóre z dzieci cierpiących na chroniczne schorzenia
stają się agresywne i nadmiernie pobudzone, czego skutkiem mogą być
zachowania opozycyjne i różnego rodzaju trudności wychowawcze.
Aby złagodzić następstwa długotrwałego stresu, a także zapobiegać
ewentualnym nieprawidłowościom rozwojowym lub korygować te, które już
powstały warto podjąć odpowiednie oddziaływania psychopedagogiczne.
Niektóre z nich można ukierunkowywać na radzenie sobie z sytuacją
choroby, inne zaś powinny stymulować prawidłowy rozwój emocjonalny.
Trzeba podkreślić, że radzenie sobie ze stresem odgrywa ważną rolę także
dla prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego. Polega ono na tym, że
człowiek potrafi z jednej strony zmienić niekorzystne dla siebie relacje
z otoczeniem, z drugiej zaś - twórczo podejść do pojawiających się
utrudnień i niesprzyjających okoliczności. Radzenie sobie sprzyja
właściwemu określaniu bilansu zysków i strat, a także umożliwia uporanie
się z emocjami łączącymi się ze stresem, co oznacza zarówno świadome
doświadczanie ich, jak i skuteczne rozładowywanie, np. przez wysiłek
fizyczny, czy ekspresję twórczą. Ma ono również wpływ na umiejętność
wzbudzania w sobie pozytywnych emocji, które mogą mobilizować chorego
20
do działania . Wagę zainteresowania problemami emocjonalnymi dzieci
18
Por. B. Arusztowicz, W. Bąkowski, 2001: Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu
ruchu, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 87–89; M. Skórczyńska, 2007: Przewlekła choroba
dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny, (w:) Dziecko chore.
Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków, s. 45; D. Solecka, 2007: Dziecko chore …, s. 19; E. Góralczyk, 1996:
Choroba dziecka…, s. 47, 56.
19
Por. W. Pilecka, 2002: Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy
psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 169; A. Maciarz, 2006:
Dziecko przewlekle…, s. 21; M. Skórczyńska, 2007: Przewlekła choroba…, s. 44 i nast.
20
Por. W. Pilecka, 2007: Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka –
perspektywa ekologiczna, (w:) Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red.
B. Cytowska, B. Winczura, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 16; A. Wons, 2006: Stres
i radzenie sobie ze stresem, (w:) Psychologia w praktyce medycznej, red. A. TrzcienieckaGreen, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 376, 377, 394.
122
21
wynikającymi z choroby przewlekłej podkreśla W. Pilecka . Autorka ta
zaznacza, iż szczególnie istotne jest zaspokajanie potrzeb dziecka w tym
zakresie, co łączy się z tym, iż wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu
emocjonalnym mają negatywne skutki w innych sferach życia dziecka oraz
jego rodziny.
3.
Walory twórczości plastycznej i arteterapii w pracy z dziećmi
przewlekle chorymi
Dzieci przewlekle chore powinny zostać przygotowane do tego, w jaki
sposób radzić sobie ze stresem oraz jak można wyrażać i kontrolować
22
emocje . W tym celu warto zwrócić uwagę osób pracujących z nimi na
23
konieczność rozwijania inteligencji emocjonalnej . Ważną rolę w tym
względzie mogą odegrać odpowiednio przygotowane oddziaływania
z zakresu arteterapii przez plastykę i zajęcia plastyczne realizowane
zarówno w szkołach, jak i w ramach różnego rodzaju kół zainteresowań.
Zajęcia tego typu umożliwiają, m. in. tworzenie więzi emocjonalnych
z innymi, dają okazję do ekspresji emocji (zwłaszcza tych
nieuświadamianych), ale również pozwalają kontrolować je. Tworzenie może
wspomagać proces wzbogacania uczuć, w tym korzystnie wpływać na
rozwijanie uczuć wyższych. Warto dodać, ze zajęcia plastyczne, zarówno te
realizowane w ramach programu nauki szkolnej, jak i arteterapii, mogą
stanowić okazję do przeżywania uczuć pozytywnych, zwiększania empatii,
optymizmu i odporności emocjonalnej oraz dają szansę rozwoju komunikacji
emocjonalnej.
Zajęcia plastyczne, oprócz korzystnego oddziaływania na sferę
24
emocjonalną umożliwiają rozwijanie adekwatnego obrazu własnej osoby ,
w tym samowiedzy, samooceny i samoakceptacji, a wraz z nimi poczucia
własnej wartości i odporności psychicznej. Ta ostatnia „(…) zależy od
zaangażowania człowieka w wyznaczane sobie cele życiowe, poczucia
kontroli nad zewnętrznymi wydarzeniami oraz zdolności adaptacyjnych do
25
pojawiających się zmian”.
Proces tworzenia, jak i jego końcowy efekt w postaci wytworu
plastycznego, sprzyjają odkryciu przez dzieci swoich mocnych stron, np.
21
Por. W. Pilecka, 2002: Przewlekła choroba …, s. 173.
Por. M. Bąk-Sosnowska, 2006: Choroba w życiu człowieka, (w:) Psychologia w praktyce
medycznej, red. A. Trzcieniecka-Green, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 179.
23
Więcej na ten temat piszą, m.in.: D. Goleman, 2007: Inteligencja emocjonalna, Media
Rodzina, Poznań; A. Carr, 2009: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach,
Zysk i S-ka, Poznań, s. 129–164.
24
Prawidłowo ukształtowany obraz własnej osoby wpływa na aktualne i przyszłe doświadczenia
społeczne,
podejmowanie
aktywności
fizycznej,
poznawczej
i
społecznej
(por. J. Gładyszewska-Cylulko, 2011: Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne
podstawy terapii przez sztukę, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 22).
25
B. Antoszewska, 2008: Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 39.
22
123
wytrwałości w działaniu, zainteresowań twórczością lub talentu w dziedzinie
plastyki. Mogą one również pozwolić im na uświadomienie sobie własnych
26
potrzeb i oczekiwań . W trakcie zajęć plastycznych ich uczestnicy zyskują
umiejętność redukcji lęku, uczą się szukania nowych wartości oraz rozwijają
myślenie twórcze, niezbędne zarówno w każdej dziecinie życia, jak
i w procesie adaptacji do sytuacji życia z chorobą, z czym wiąże się, np.
poszukiwanie nowych celów życiowych czy form aktywności.
Zajęcia
plastyczne
i
artreterapeutycznemogą
skutecznie
przeciwdziałać pojawianiu się poczucia osamotnienia lub bezradności,
aktywizują uczestników dając im poczucie spełnienia, doświadczenie
sukcesu na miarę możliwości oraz liczne okazje do przeżywania emocji
pozytywnych.
Walory wyżej wymienionych zajęć wynikają między innymi z tego, że
w okresie życia, jakim jest późne dzieciństwo, twórczość plastyczna stanowi
bardzo silną potrzebę rozwojową. Trzeba jednak pamiętać, iż w pracy
z dziećmi konieczne jest dostosowanie form i metod oddziaływań
ukierunkowanych na wspomaganie ich rozwoju stosownie do potrzeb
i możliwości. Warto uświadomić sobie, że praca terapeutyczna z nimi
wymaga od prowadzących terapię skoncentrowania się na tym, co ich
podopieczni aktualnie przeżywają i czego doświadczają w życiu. Terapeuci
bądź nauczyciele powinni również brać pod uwagę to, że w okresie późnego
dzieciństwa, dzieci mogą mieć trudności z uświadomieniem sobie
27
i werbalizacją swoich problemów i doświadczeń . Z tego względu w pracy
28
psychoterapeutycznej z najmłodszymi należy starannie zadbać o dobór
metod i form terapii. Należy dodać, że niektóre z nich oprócz funkcji
terapeutycznej mogą pełnić też funkcję diagnostyczną, co łączy się z tym, iż
w trakcie tworzenia prac plastycznych dochodzi do wyzwalania ekspresji
swobodnej, która umożliwia odreagowywanie napięć i przeżywanych emocji
lub doświadczeń, te zaś zostają zakodowane w tzw. języku plastyki,
w warstwie przedstawieniowej wytworu.
Innym walorem wyżej wymienionych oddziaływań skierowanych na
pomoc dzieciom przewlekle chorym, na co zwracają uwagę terapeuci
praktycy, jest to, że techniki z zakresu arteterapii przez plastykę, niemal
26
Por. A. Wons, 2006: Stres …, s. 390.
Por. G. Iniewicz, 2011: Psychoterapia dzieci i młodzieży, (w:) Psychologia zdrowia dzieci
i młodzieży, red. W. Pilecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 492, 493.
28
Arteterapia stanowi jedną z form psychoterapii, którą ogólnie można określić jako formę
leczenia zaburzeń psychicznych za pośrednictwem metod psychologicznych świadomie
stosowanych przez terapeutę. Jej głównym celem, w przypadku pracy z dziećmi lub młodzieżą,
jest umożliwienie im rozwoju zakłóconego przez doświadczane przez nie problemy i trudności
(por. G. Iniewicz, 2011: Psychoterapia …, s. 486; B. Szczyrba-Maroń, 2006: Jak pomagać? –
Pomoc psychologiczna a psychoterapia, (w:) Psychologia w praktyce medycznej,
red. A. Trzcieniecka-Green, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 432–433). Warto podkreślić,
iż arteterapia bywa stosowana nie tylko w celu leczenia, ale także profilaktyki różnego rodzaju
nieprawidłowości rozwoju czy funkcjonowania.
27
124
29
natychmiast przynoszą spodziewane efekty . Jest to istotne, ponieważ
zdecydowana większość technik stosowanych na gruncie współczesnej
psychoterapii wymaga, aby ów proces trwał długo, od kilku tygodni do kilku
lat, co w pracy z dziećmi, zwłaszcza hospitalizowanymi, nie jest możliwe do
zastosowania.
Do zalet arteterapii wykorzystywanej w pracy z dziećmi należy
zaliczyć umożliwianie wspomagania za jej pośrednictwem różnych sfer
rozwoju – fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Prócz tego
pozwala ona na „przywrócenie zdolności organizmu do samoregulacji
systemu nerwowego człowieka, jego podstawowych funkcji psychicznych,
świadomych i nieświadomych, a w tym obszarze procesów emocjonalnych,
odbudowania poczucia sensu życia, podniesienia wartości struktury „ja”,
30
odreagowania treści wypartych do podświadomości itp.” .
W przypadku arteteapii przez plastykę i zajęć plastycznych walory
terapeutyczne posiada zarówno proces odbioru twórczości innych ludzi, jak
i własna aktywność twórcza. Ta ostatnia, w przypadku pracy z dziećmi,
wydaję się ważniejsza, ponieważ wykazują one niezwykle silną potrzebę
ekspresji własnych, wewnętrznych stanów oraz potrzebę spontanicznego
działania. Proces twórczy pozwala im zaangażować się zarówno fizycznie,
31
jaki i psychicznie . Mogą one w trakcie jego trwania nie tylko wyrażać
siebie, własne myśli, przeżycia i doświadczenia, ale również osiągnąć
samorealizację, zrozumieć, że możliwa jest zarówno zmiana niekorzystnej
sytuacji w jakiej się znalazły, jak i zmiana w nich samych, np. związana ze
zmianą sposobu myślenia negatywnego na pozytywne czy zmianą emocji
32
negatywnych na pozytywne .
W oddziaływaniach z zakresu arteterapii nie chodzi o tworzenie dzieł
o wyjątkowych walorach estetycznych, lecz o to, aby w wyniku ekspresji
emocji poprzez działania twórcze (zarówno spontaniczne, jak i kierowane
przez terapeutę) czy odbiór sztuki, w osobie poddawanej terapii mogły
dokonać się pozytywne zmiany w jej zachowaniu i postawach wobec siebie
33
i innych . Wśród innych walorów tego rodzaju oddziaływań wywarto
wymienić, iż arteterapia:
 „usuwa zahamowania i poczucie niepewności,
 buduje wiarę we własne możliwości,
 buduje adekwatną samoocenę,
 usprawnia manualnie,
 poprawia koordynację wzrokowo-ruchową,
29
Por. D. Włodarczyk, A. Jakubowska-Winiecka, 2007: Podstawowe zasady pomocy
psychologicznej dla chorych somatycznie, (w:) Psychologia w praktyce medycznej, red.
A. Jakubowska-Winiecka, D. Włodarczyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa , s. 193.
30
S. Popek, 2010: Psychologia twórczości plastycznej, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 428.
31
Por. S. Popek, 2010: Psychologia twórczości …, s. 426, 429.
32
Por. R. Różycka, 2002: Art – terapia, (w:) Terapia zabawą, terapia przez sztukę, M. Piszczek,
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, s. 95, 96.
33
Por. J. Gładyszewska-Cylulko, 2011: Arteterapia …, dz. cyt., s. 7; S. Popek, 2010:
Psychologia twórczości …, dz. cyt., s. 426.
125



pomaga w samorealizacji,
pomaga w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych,
34
pomaga wyjść z „zaklętego” kręgu izolacji i niemożności” .
Do niewątpliwych walorów tego rodzaju działań należy, jak już
wcześniej zaznaczono, wyzwalanie ekspresji. Innym jej atutem jest
rozwijanie za jej pośrednictwem inteligencji emocjonalnej, dzięki czemu
dzieci uczą się rozpoznawać źródła własnych i cudzych emocji, wyrażać je
oraz reagować emocjonalnie adekwatnie do sytuacji oraz odreagowywać
35
negatywne stany emocjonalne, np. napięcia i frustracje . Warto też
36
podkreślić walory komunikacyjne tej formy terapii . Ma to znaczenie
w przypadku dzieci wykazujących trudności z werbalizacją swoich
wewnętrznych stanów z powodu zaburzeń mowy, niechęci do mówienia
o swoich problemach czy emocjach, lub małej sprawności w posługiwaniu
się językiem. Niezaprzeczalną zaletą terapii przez plastykę lub zajęć
plastycznych jest wyzwalanie za ich pośrednictwem u ich uczestników
radości oraz stwarzanie warunków do relaksu i odprężenia, a także
rozwijanie samodzielności, zachęcanie do działań transgresyjnych,
nakierowanych na przekraczanie różnych ograniczeń wynikających
37
z sytuacji zewnętrznej oraz tkwiących z samej jednostce . Dzięki
podejmowaniu działań transgresyjnych człowiek może tworzyć „(…) nowe
wartości i realizuje ambitne interesy. Opanowanie przyrody, odkrycia
naukowe, wynalazki techniczne, rozwój sztuki, stanowienie prawa, łamanie
konwencji, kształcenie swojego charakteru (…) – to nieliczne przykłady
38
takiego sprawstwa” .
Wytwory plastyczne powstające w wyniku działań twórczych,
a zwłaszcza możliwość ich eksponowania sprzyja podnoszeniu poczucia
własnej wartości, niemniej jednak „warto pamiętać o tym, aby sukces jakiego
doświadcza dziecko przewlekle chore był rzeczywisty, ponieważ tylko wtedy
39
będzie ono umiało rozpoznać swoje mocne i słabe strony .
34
E. Baum, 2008: Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa, s. 37.
Por. R. Różycka, 2002: Art – terapia …, dz. cyt., s. 96; M. Piszczek, 2002: Terapia zabawą,
terapia przez sztukę, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Warszawa, s. 51, 54, 78, 83.
36
Por. G.D. Oster, P. Gould, 1999: Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańsk, s. 72; W. Sikorski,
2002: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 185.
37
Por. J. Jośko, 2007: Stres w chorobach przewlekłych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa, s. 39; E. Konieczna, 2003: Arteterapia…, dz. cyt., s. 27; J. Gładyszewska-Cylulko,
2011a: Miejsce arteterapii w pracy pedagoga specjalnego, (w:) Arteterapia. Od rozważań nad
teorią do zastosowań praktycznych, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, WSHE, Łódź., s. 35; J.
Gładyszewska-Cylulko, 2011: Arteterapia…, dz. cyt., s. 17; B. Szczupał, Aktywność twórcza
jako jedna z form wspierania rozwoju dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym,
(w:) Wymiary ekspresji. Stymulacja-samoregulacja-wsparcie, red. K. Krasoń, B. MazepaDomagała, Wydawnictwo Librus, Katowice 2005, s. 210.
38
J. Kozielecki, 2009: Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu, (w:) Nowe idee
w psychologii, red. J. Kozielecki, GWP, Gdańsk, s. 333.
39
Por. B. Szczupał, 2005: Aktywność twórcza …, dz. cyt., s. 213.
35
126
Za pośrednictwem opisywanych zajęć można skutecznie stymulować
postawę twórczą, przy czym warto zauważyć, że: „Cechy osobowości
twórczej są jednoczenie pożądanymi rezultatami wychowania. Człowiek
twórczy to człowiek otwarty na doświadczenie, ciekawy siebie i świata,
mający pozytywny stosunek do rzeczywistości, odważny w swych
poszukiwaniach, pełen wiary w ich pozytywny rezultat. To również ktoś
wolny nie tylko od nacisków otoczenia, lecz także własnych słabości,
kompleksów, lęków (A. Twardowski, 1996, s. 139–140). Człowiek twórczy
nie stroni o eksperymentowania z nowymi zachowaniami, radzi sobie
z problemami dnia codziennego a do nowych sytuacji podchodzi raczej
40
z zainteresowaniem niż obawą” .
Prawidłowemu przebiegowi procesu terapeutycznego sprzyja
odpowiednie zorganizowanie warunków, w jakich on przebiega. W tym
względzie istotne jest zarówno wytworzenie u osoby poddawanej terapii
motywacji wewnętrznej, która łączy się z osobistą potrzebą wyrażania
własnych myśli, uczuć i pragnień oraz z odczuwaniem radości z tworzenia,
jak również stworzenie odpowiednich warunków materialnych i społecznych
sprzyjających działaniu twórczemu. Należy tu wymienić, m.in. stworzenie
klimatu porozumienia, który łączy się z podmiotowym traktowaniem
uczestników zajęć oraz
uznaniem ich praw do wyrażania własnych
poglądów, uczuć i myśli. Trzeba zadbać również o to, aby uczestnicy mogli
dać upust potrzebie wolności, i spontaniczności, z uwagi na to, iż stanowią
41
one podłoże działań twórczych . Istotne jest także nawiązanie relacji
terapeutycznej między terapeutą a osobami poddawanym terapii. Każdy
uczestnik powinien odczuwać, że to co robi jest ważne, a on sam i jego
wytwory szanowane, akceptowane i traktowane indywidualnie. Prowadzący
zajęcia powinien starać się każdemu, udzielać wsparcia emocjonalnego oraz
inspirować do samodzielnego działania, a także okazywać zainteresowanie
dla tego co robi. W trakcie zajęć warto także stosować zasady obowiązujące
na gruncie pedagogiki zabawy. Są to:
 dobrowolność uczestnictwa w zajęciach i decydowanie uczestnika
o swojej aktywności w proponowanych ćwiczeniach,
 dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się
w sferze werbalnej i niewerbalnej,
 wyraźnie emocji ujawniające uczucia,
 sprzeciw wobec rywalizacji, a więc silne podkreślenie braku podziału na
zwycięzców i przegranych,
 stosowanie różnych środków wyrazu, takich jak: śpiew, taniec, gra na
instrumencie, malowanie, wchodzenie w rolę itp.,
 zasada „tu i teraz: podkreślająca wagę doznań doświadczanych
42
podczas zajęć” .
40
J. Gładyszewska-Cylulko, 2011: Arteterapia…, dz. cyt., s. 19.
Por. J. Gładyszewska-Cylulko, 2011: Arteterapia…, dz. cyt., s. 22.
42
U. Bissinger-Ćwierz, 2001: Animacja muzyczna w pedagogice zabawy, (w:) Grupa i Zabawa,
nr 2, s. 5; za: E. Konieczna, 2003: Arteterapia …, s. 29.
41
127
Literatura:
1. Antoszewska B., 2008: Dziecko z chorobą nowotworową – problemy
psychopedagogiczne, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
2. Arusztowicz B., Bąkowski W., 2001: Dziecko niepełnosprawne
z dysfunkcją narządu ruchu, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
3. Baum E., 2008: Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
Warszawa.
4. Bąk-Sosnowska M., 2006: Choroba w życiu człowieka, (w:) Psychologia
podręcznik dla studentów kierunków medycznych, red. TrzcienieckaGreen A., Wydawnictwo Naukowe Universitas, Kraków.
5. Bissinger-Ćwierz U., 2001: Animacja muzyczna w pedagogice zabawy,
(w:) Grupa i Zabawa, nr 2.
6. Carr A., 2009: Psychologia pozytywna, Nauka o szczęściu i ludzkich
siłach, Zysk i S-ka, Poznań.
7. Czbała Cz., 2009: Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy,
(w:) Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, red. WronaPolańska H., Mastalski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
8. Gładyszewska-Cylulko J., 2011: Arteterapia w pracy pedagoga.
Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków.
9. Gładyszewska-Cylulko J., 2011a: Miejsce atreterapii w pracy pedagoga
specjalnego, (w:) Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań
praktycznych, red. Karolak W., Kaczorowska B., WSHE, Łódź.
10. Goleman D., 2007: Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
11. Góralczyk E.,1996: Choroba dziecka w twoim życiu, Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
12. Guzowska-Dąbrowska M., 2007: Stres a zdrowie. Zależności biologiczne
i psychologiczne, (w:) Psychologia w praktyce medycznej, red.
Jakubowska-Winiecka A., Włodarczyk D., Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa.
13. Heszen I., Sęk H., 2008: Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa.
14. Iniewicz G., 2011: Psychoterapia dzieci i młodzieży, (w:) Psychologia
zdrowia dzieci i młodzieży, red. Pilecka W., Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
15. Jarosz M., Sęk H., 1988: Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan
psychiczny, (w:) Psychologia lekarska, red. Jarosz M., Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa.
16. Jośko J., 2007: Stres w chorobach przewlekłych, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa.
17. Kocowski T., 1993: Stres, (w:) Encyklopedia pedagogiki, red. Pomykało
W., FI, Warszawa.
18. Konieczna, E., 2003: Arteterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków.
128
19. Kozielecki J., 2009: Psychotransgresjonizm – zarys nowego
paradygmatu, (w:) Nowe idee w psychologii, red. Kozielecki J., GWP,
Gdańsk.
20. Kulmatycki L., 2007: Zdrowie i dobrostan psychiczny, (w:) Edukacja
zdrowotna, red. Woynarowska B., PWN, Warszawa.
21. Lazarus R., Folkman S., 1984: Stress, appraisal and coping, Springer,
New York.
22. Maciarz A., 2001: Pedagogika lecznicza i jej przemiany, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa.
23. Maciarz, A., 2005: Mały leksykon pedagoga specjalnego, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków.
24. Maciarz A., 2006: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie,
Wydawnictwa Akademickie „Żak”, Warszawa.
25. Majewicz P., 2011: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – przedmiot,
cele i zadania, (w:) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa
kliniczna, red. Pilecka W., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
26. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2010: Osobowość stres a zdrowie,
Wydawnictwo „Difin”, Warszawa.
27. Oster G.D, Gould P., 2001: Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańsk.
28. Pecyna M.B., 2000: Dziecko i jego choroba, Wydawnictwa Akademickie
„Żak”, Warszawa.
29. Pilecka W., 2002: Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju
dziecka. Problemy psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
30. Pilecka W., 2007: Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby
somatycznej dziecka – perspektywa ekologiczna, (w:) Dziecko chore.
Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. Cytowska B., Winczura
B., Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
31. Piszczek M., 2002: Terapia zabawą, terapia przez sztukę, Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
32. Popek S., 2010: Psychologia twórczości plastycznej, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków.
33. Różycka R., 2002: Art-terapia, (w:) Terapia zabawą terapia przez sztukę,
red. Piszczek M., Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, Warszawa.
34. Sikorski, W., 2002: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
35. Siwkiewicz J.,1971: Metoda badania psychologicznego za pomocą
rysunków, (w:) Problemy psychoterapii, Tom II, red. Grzywak-Kaczyńska
M., Węgrznowicz E., Warszawa.
36. Skórczyńska M., 2007: Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji
zadań życiowych jednostki i rodziny, (w:) Dziecko chore. Zagadnienia
biopsychiczne i pedagogiczne, red. Cytowska B., Winczura B.,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
129
37. Solecka D., 2007: Dziecko chore somatycznie, (w:) Psychologia lekarska
w leczeniu chorych somatycznie, red. Bętkowska-Korpała B., Gierowski
J.K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
38. Szczupał B., 2005: Aktywność twórcza jako jedna z form wspierania
rozwoju dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym,
(w:) Wymiary ekspresji. Stymulacja-samorealizacja-wsparcie, red. Krasoń
K., Mazepa-Domagała B., Wydawnictwo Librus, Katowice.
39. Szczyrba-Maroń B., 2006: Jak pomagać? – Pomoc psychologiczna
a psychoterapia, (w:) Psychologia podręcznik dla studentów kierunków
medycznych, red. Trzcieniecka-Green A., Wydawnictwo Universitas,
Kraków.
40. Szulc W., 2011: Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój
praktyki, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa.
41. Twardowski A., 1996: Twórczość w procesie edukacji szkolnej,
(w:) Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, red. Jankowski D.,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
42. Tyszkowa M., 1986: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach
trudnych, PWN, Warszawa.
43. Włodarczyk D., Jakubowska-Winiecka A., 2007: Podstawowe zasady
pomocy psychologicznej dla chorych somatycznie, (w:) Psychologia
w praktyce medycznej, red. Jakubowska-Winiecka A., Włodarczyk D.,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
44. Wons A., 2006: Stres i radzenie sobie ze stresem, (w:) Psychologia
podręcznik dla studentów kierunków medycznych, red. TrzcinieckaGreen A., Wydawnictwo Universitas, Kraków.
130
Beata Trębicka-Postrzygacz
Alicja Antas-Jaszczuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży
Abstract: Cultural activity of children and young people is now very important. The
result of cultural activity is the development of personality, which leads to permanent
changes in attitudes, beliefs of people, but also social groups. Cultural activity causes
an increase in interest in the various fields of art, enhanced sensitivity to beauty,
strengthening skills and artistic play. Cultural activity of children and adolescents is
shaped by many communities, including family, community, society, school and other
institutions. To be able to develop the personality of children and young people need
to awaken from their respective interests and needs, and proper orientation of
cultural activity.
W czasach współczesnych bardzo istotne znaczenie ma aktywność
kulturalna dzieci i młodzieży. Efektem aktywności kulturalnej jest, bowiem
wzrost zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki, pogłębienie wrażliwości
na piękno, umacnianie umiejętności odtwarzania i twórczości artystycznej.
Rezultatem aktywności kulturalnej jest rozwój osobowości, prowadzący do
trwałych zmian w postawach, poglądach, tak pojedynczych osób, jak i grup
społecznych. Rozwój osobowości dotyczy jednak osób, które są względnie
trwale aktywne kulturalnie, mają styczność z kulturą i sztuką przez dłuższy
czas. Dlatego tak ważne dla każdego człowieka jest wdrażanie go od
najmłodszych lat do aktywności kulturalnej i pobudzanie do niej.
Aktywność kulturalna jest procesem całożyciowym. Występuje
zarówno u dzieci i młodzieży, ale też u ludzi dorosłych w wieku aktywności
zawodowej, a także u osób starszych. Aktywność kulturalna jest integralną
częścią ogólnej aktywności życiowej i zawodowej człowieka. Ludzie aktywni
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego są najczęściej
również aktywni kulturalnie. Aktywność zawodowa i społeczna sprzyja
wywołaniu aktywności kulturalnej.
Aktywność jest zasadniczą cechą każdego żywego organizmu,
właściwością umożliwiającą mu regulację stosunków ze światem
zewnętrznym. Aktywność jednostki wywodzi się z jej wrodzonej zdolności do
czynnego zaspokajania potrzeb. Już od wczesnego dzieciństwa człowiek
reaguje aktywnie na bodźce płynące ze środowiska. Aktywność wyznaczona
jest przez biologiczne właściwości organizmu, ale świat otaczający
człowieka także determinuje zakres jego aktywności. Zjawisko to jest
bardziej wyraźne w odniesieniu do małego dziecka, uzależnionego fizycznie
od otoczenia. W miarę dorastania człowiek ma możliwość, dzięki aktywności
własnej, poszerzania świata i bogacenie swej psychiki. Poprzez aktywność
131
ludzką zmienia się otoczenie przyrodnicze i społeczno-kulturowe, stosownie
do ludzkich potrzeb, celów i ideałów. Aktywność ludzka przejawia się
w pracy wytwórczej, działalności kulturalnej, społecznej, a także w sporcie
i zabawie.
Kultura zaś to „proces zarówno tworzenia określonych dóbr
materialnych i duchowych, jak i wytwory owego procesu, obejmujące normy,
wartości naukowe, społeczne, artystyczne, techniczne i technologiczne,
wzory zachowań, utrwalone przez tradycję, zwyczaje itp.”. Za pomocą
terminu kultura określa się też humanistyczną jakość ludzkich działań
i sposobu życia.
Kultura jest związana z człowiekiem na wiele sposobów: „człowiek jest
jej twórcą, a zarazem jest przez nią kształtowany; za jej pomocą wyraża
swoje potrzeby, emocje i wrażenia, spożytkowuje ją, organizując sobie
życie”. Kulturę tworzą ludzie, przez nią się porozumiewają i w niej się
wyrażają. Każdy człowiek interpretuje ją jednak inaczej. Wpływ na to mają
różne czynniki, między innymi wychowanie przez rodziców, jak i również
środowisko, w którym się wychowaliśmy. Czynnikiem mającym wpływ na
rozwój indywidualny dziecka ma tylko ta część kultury, którą jednostka sobie
aktywnie przyswoi i która przeniknie w sferę jej doświadczenia.
Kultura stanowi bogactwo duchowe człowieka, to stan subiektywny,
psychiczny, wewnętrzny, indywidualny, dla każdego różny, to właściwość
osoby, która rozwinęła swój smak, zmysł krytyczny i sąd. Ludzie żyją w tym
samym czasie, w jednym kraju i w jednej cywilizacji, jednak każdy ma inną
kulturę wyższą lub niższą.
Obecnie za osobę kulturalną uważa się kogoś, kto jest wykształcony,
ma ogładę towarzyską, zna się na sztuce oraz potrafi docenić jej wartości.
Możliwość do stawania się taką osobą stwarza z pewnością aktywność
kulturalna. Pojęciem tym określa się „samodzielne bądź inspirowane
kontaktowanie się pojedynczych osób i grup ludzkich z określonymi
wartościami i tworzywem kultury oraz sztuki”. Natomiast treścią jej są takie
stany, jak: „poznawanie, przeżywanie, przyswajanie, a także przetwarzanie
i tworzenie wartości i treści kultury”.
Na podstawie definicji aktywności kulturalnej można wyróżnić trzy jej
składniki. Pierwszy dotyczy aktywności recepcyjnej, która polega na
odbiorze treści kultury i sztuki. Dzieje się to za pomocą analizatorów. Jej
przykładem jest oglądanie, słuchanie, odbieranie wrażeń kinestetycznych.
Ma to miejsce podczas czytelnictwa książek i prasy, koncertów,
przedstawień, widowisk, oglądania programów telewizyjnych. W toku tego
procesu następuje internalizacja określonych wartości kultury i sztuki. Owa
„konsumpcja” jest ważnym wychowawczo sposobem kontaktu z istniejącymi
wartościami kultury i sztuki. Drugi składnik aktywności kulturalnej to
działalność odtwórcza. Ten składnik aktywności kulturalnej polega na
odtwarzaniu, przetwarzaniu oraz powtarzaniu czy też ożywianiu istniejących
już dzieł oraz treści kulturalnych i sztuki. Trzeci składnik aktywności
kulturalnej to działalność ekspresyjna polegająca na twórczości artystycznej
realizowanej indywidualnie i zbiorowo w amatorskich grupach artystycznych:
132
literackich, malarskich, fotograficznych, kolekcjonerskich itp. Aktywność
kulturalna przebiega z reguły w odmiennych okolicznościach życia grup
ludzkich. Trzeba też wyróżnić patologiczną czy spatologizowaną aktywność
kulturalną występującą u osób z pogranicza subkultur alkoholowej, hazardu,
przesadnego ludyzmu dostrzeganego u zwolenników nadmiernego
biesiadowania i imprezowania.
W ujęciu pedagogicznym aktywność kulturalna ma charakter procesu
komunikowania społecznego, które przekazuje system symbolicznych
znaczeń i przypisywanych im wartości obowiązujących w danym kręgu
kulturowym i ułatwiającym wzajemne porozumienie. Rozumieć go można
także, jako odbiór kultury, w wyniku którego wychowanek jest gotowy
przekształcić siebie i świat w zależności od przyjmowanych różnorodnych
wartości kultury. Oznacza to proces tworzenia nowych wartości kultury oraz
odtwarzania i przetwarzania istniejących. Aktywność kulturalna dzieci
i młodzieży stanowi element ich stylu życia, które obejmuje zadania w sferze
uznawanych i odczuwanych wartości, zachowań – swobodnych, a więc
najczęściej realizowanych w czasie wolnym oraz przedmiotów, którymi
młodzież najczęściej się otacza w swym najbliższym otoczeniu.
Aktywność kulturalna – zdaniem B. Matyjas – w pedagogice jest
traktowana jako przygotowanie do aktywnego, twórczego, obfitego
wewnętrznie życia. Daje ono młodemu człowiekowi możliwość kreacji
rzeczywistości, jest także wysiłkiem skierowanym na samego siebie.
B. Matyjas wyróżnia trzy drogi postępowania, które umożliwiają jednostce
aktywność kulturalną: bierne spożytkowania dóbr kultury już wytworzonych
w różnych dziedzinach (jak literatura, film, teatr, taniec, muzyka, plastyka,
fotografia, itp.); korzystanie czynne, uczestniczenie w działalności zespołów
artystycznych oraz w pracy różnych kół zainteresowań; współdziałanie
w tworzeniu dóbr kulturalnych w różnych dziedzinach, jak plastyka, próby
pisarskie, kompozycje, inscenizacje, modelarstwo.
Aktywność kulturalna jest terminem, którego zwykło się używać
zamiennie z „uczestnictwem w kulturze”. Według A. Tyszki jest to
„indywidualny udział w zjawiskach kultury – przyswajanie jej treści, używanie
jej dóbr, podleganie obowiązującym w niej normom i wzorom, ale także
tworzenie nowych jej wartości oraz odtwarzanie i przetwarzanie
istniejących”.
A. Tyszka wyodrębnił cztery typy uczestnictwa „instytucjonalnego”
w kulturze, przebiegającego „poza domem”: uczestnictwo aktywne
i wszechstronne, polegające na regularnych kontaktach; uczestnictwo
organicznie aktywne, kompensacyjne, kiedy występuje wyraźna przewaga
domowych zajęć kulturalnych nad „pozadomowymi”; uczestnictwo
sporadyczne
i
przypadkowe,
odznaczające
się
minimalizacją
pozadomowych kontaktów kulturalnych, ich rzadkością, odświętnością
i przypadkowością, udziałem w zajęciach zredukowanym do widowisk
rozrywkowych;
absencja
kulturalna,
dotyczy
braku
udziału
w zorganizowanych formach uczestnictwa w kulturze poza własnym domem.
133
Powyższa
typologia
nie
uwzględnia
nowych
możliwości
społeczeństwa informacyjnego, np. aktywności kulturalnej przy użyciu
nowoczesnej telekomunikacji, komputera, Internetu, multimediów, wszelkiej
elektronicznej wirtualizacji. Nie przekłada się też na bardziej całościowo
rozumianą działalność kulturalną, na którą składają się także domowe
i pozadomowe zajęcia kulturalne, niemające zinstytucjonalizowanego
charakteru. Chodzi tu o tego typu czynności podejmowane w grupach
sąsiedzkich, towarzyskich, w tłumie, zbiegowisku, co w życiu dużych
aglomeracji miejskich staje się dość powszechne, a także o swobodne
dyskusje w czasie spacerów, w trakcie wycieczek czy na ogródkach
działkowych, spotkania towarzyskie „przy barze”, w kawiarni, niekiedy
połączone z dość bogatą w formy ekspresją werbalną i pozawerbalną
(śpiewem, muzykowaniem, tańcem itp.), udział w charakterze widza czy
uczestnika w przypadkowych wydarzeniach kulturalnych i ekspozycjach
spotkanych na ulicy, placu czy w parku (np. billboardy, plakaty, plenerowe
koncerty, widowiska uliczne, instalacje artystyczne). Podział na domowe
i pozadomowe czynności i działania kulturalne czy też na
„zinstytucjonalizowane” i „niezinstytucjonalizowane” traci coraz bardziej na
ostrości. Instytucje kulturalne wtargnęły do naszych domów nie tylko za
pośrednictwem mass mediów (gazety, radia, telewizji itp.), ale też książek,
zabawek, gier elektronicznych, wideo, Internetu. Organizują one aktywność
kulturalną wielu ludzi niekiedy całkowicie, wyznaczając ją wielorako,
w różnych możliwych do zastosowania parametrach, jej rytm, intensywność,
treść, formę i charakter. Rozbudzaniu i rozwijaniu twórczej aktywności
człowieka ma głownie służyć działalność upowszechnieniowa. Tak
pojmowane upowszechnianie można nazwać upowszechnianiem aktywności
twórczej.
Zdaniem D. Jankowskiego uczestnictwo w kulturze współczesnego
człowieka realizuje się w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych,
bezpośrednich i pośrednich, zorganizowanych i niezorganizowanych, mniej
lub bardziej stałych i niestałych czy wręcz okazjonalnych, z kontekstem
społecznym lub bez niego.
Uczestnictwo w kulturze było często obiektem analiz socjologów
i pedagogów. Przyjmowano bowiem różne płaszczyzny analiz i punkty
odniesienia. E. Wnuk-Lipiński dzieli uczestnictwo w kulturze na dwie
podstawowe formy, tj. „twórczość i recepcję”.
Zależnie od przyjętego kryterium podziału aktywności kulturalnej
pojawiają się różne typologie. Ze względu np. na miejsce realizacji, można
mówić o aktywności kulturalnej domowo-rodzinnej (korzystanie ze środków
masowego przekazu, czytelnictwo) i aktywności instytucjonalnej, którą
realizuje się głównie w instytucjach kultury i sztuki.
Poziom aktywności kulturalnej jest wypadkową działania wielu
warunkujących go czynników: „społecznych, gospodarczych i materialnych”.
Należą do nich wykształcenie i stan kompetencji kulturalnych, dostępności
dóbr kultury, rodzaju, pory i rytmu wykonywanej pracy zawodowej,
warunków materialnych rodziny, wyposażenia domu w majątek do
134
aktywności kulturalnej. Chodzi o domowe zasoby biblioteczne, sprzęt
i urządzenia służące recepcji i odtwarzaniu treści kulturalnych, a także od
ilość czasu wolnego, potrzebnego na aktywność kulturalną.
Dzisiejszy człowiek rozwija swoją aktywność kulturalną najczęściej
przy udziale lub za pośrednictwem instytucji kultury, tj. kupując,
wypożyczając czy czytając książki i gazety, słuchając radia, nagrań
płytowych, oglądając telewizję, chodząc do teatru, kina, na dyskotekę, biorąc
udział w wycieczkach.
Proces kształtowania się człowieka jako jednostki ludzkiej jest bardzo
złożony, określa go między innymi proces wrastania jednostki w kulturę
społeczeństwa i nabywanie kompetencji kulturowej, czyli umiejętności
zachowania się zgodnie z kulturowo ukształtowanymi wzorami oraz
stawania się nosicielem kultury.
Człowiek jest istotą społeczną i tylko wśród innych ludzi może
doznawać swojego człowieczeństwa i je rozwijać. Kontakty, wzajemne
zaspokajanie potrzeb, najszerzej rozumiana komunikacja tworzą bogaty
system znaków i symboli. Człowiek wchodzący przez urodzenie czy też inny
przypadek losowy do określonej grupy, a tym samym do jej kultury, musi
poznać choćby najważniejsze funkcjonujące w niej prawa.
Osobowość i postępowanie młodego pokolenia jest w dużej mierze
wynikiem oddziaływań środowiska rodzinnego. To właśnie rodzina ma za
zadanie przekazania i przygotowania dziecka do pełnienia ról społecznych,
wprowadzenie go w świat kultury danego społeczeństwa. Rodzina ma na
celu przekazanie dziecku dziedzictwa kulturowego danego społeczeństwa,
nauczenie korzystania z treści kulturowych, dbałości o przeżycia estetyczne.
Rodzina jest również miejscem życia kulturalnego i towarzyskiego.
Organizacja wypoczynku, zabawy, rozrywki, odbioru dóbr kultury należy do
zasadniczych treści życia rodzinnego. Szczególnie jakość i poziom
spełniania funkcji kulturalnej i opiekuńczo-wychowawczej rodzin wywiera
silny wpływ na rozwój i wzrost aspiracji życiowych dzieci.
Gotowość emocjonalną do przyjmowania wartości kultury, sposób ich
poznawania i przyswajania wyzwala się i stymuluje w rodzinie. Rodzice
przekazują dzieciom jednak przeważnie tę część kultury, która jest dostępna
ich warstwie społecznej. Dziecko poznaje określone specyficzne formy życia
społecznego, przyjęte w społeczności tradycje, obyczaje i wartości. Poznaje
takie sposoby zachowania, które pozwalają mu na prawidłowe współżycie
z innymi członkami społeczności i porozumiewanie się z nimi.
Postawy wobec kultury kształtuje także środowisko społeczności
lokalnych. Do charakteryzujących go czynników można zaliczyć: język,
tradycje lokalne i regionalne, wzory kontaktów rodzin i osób w społeczności,
podobieństwa i odmienności wzorów wypoczywania, stopień i formy
aktywności społecznej pozarodzinnej poszczególnych osób”. Niektóre z nich
mogą sprzyjać uczestnictwu w różnych formach kontaktu z kulturą, inne
mogą go ograniczać.
Szerszym kręgiem kulturowym niż społeczność lokalna jest dla
współczesnego człowieka społeczeństwo. W interesie tej makrogrupy
135
działają instytucje. Tu poznawanie kultury występuje w większości poprzez
edukację. Za edukację kulturalną odpowiada szkoła. Realizuje ją poprzez
nauczanie poszczególnych przedmiotów – zwłaszcza humanistycznych
i artystycznych. W wielu szkołach nie docenia się jednak edukacji kulturalnej
jako ważnego elementu kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży.
Szkoła to instytucja dydaktyczno-wychowawcza, która zajmuje się
kształceniem i wychowaniem głównie dzieci i młodzieży. Szkoła nie tylko
zaspokaja potrzeby uczniów, ale wzbogaca je i rozwija. Bardzo ważnym
zadaniem w zakresie opieki wychowawczej w szkole jest troska
o zapewnienie każdemu uczniowi jego indywidualnego rozwoju. W procesie
wychowania bierze udział konkretne dziecko, ukształtowane przez swe
dziedzictwo kulturowe, doświadczenia, a także rozmaite wpływy
środowiskowe, zarówno rodzinne, jak i ekonomiczne. Szkoła powinna
wiedzieć, jakie potrzeby dziecka nie są zaspokajane w środowisku jego
życia, jakie ma zainteresowania i zdolności. W stosunku do środowiska
zamieszkania uczniów szkoła pełni swe opiekuńczo-wychowawcze funkcje
przede wszystkim przez inspirowanie tworzenia urządzeń rekreacyjnych
i sportowych w rejonie szkoły, troskę o powoływanie do życia placówek
wychowania równoległego i zabezpieczenie warunków do racjonalnego
wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Opieka nad dziećmi
i młodzieżą zależy także od typu środowiska, w jakim szkoła pracuje, oraz
od wieku uczniów. Warunki życia odmiennie kształtują się w środowisku
o różnym stopniu urbanizacji, a więc i zakres opiekuńczych funkcji szkoły
jest różny. W środowisku miejskim, czy też wielkomiejskim – przy wysokim
poziomie infrastruktury kulturalno-oświatowej w dobrze zorganizowanym
osiedlu mieszkaniowym szkoła nie musi organizować zajęć rozrywkowych
czy rekreacyjnych na swoim terenie, dba jedynie o to, aby każde dziecko
miało do nich dostęp. Natomiast w środowisku wiejskim, oddalonym od
większych ośrodków kultury, szkoła zaspokaja zarówno potrzeby kulturalne
uczniów, jak i wszystkich mieszkańców.
Szkoła nie jest początkiem i zakończeniem edukacji, wychowania
i rozwoju kulturalnego człowieka. Poza szkołą funkcjonuje bogate
środowisko edukacyjne i kulturalne, które tworzy swoistą bazę kształcenia,
wychowania oraz rozwoju własnej kultury. Uczestniczenie w nim jest
dobrowolne, gdyż pozwala na samodzielny wybór pomiędzy ofertami
składanymi przez różnorodne pozaszkolne ośrodki kultury, a proponowane
formy pracy charakteryzuje nowość, siła przyciągania, różnorodność
i adekwatność wobec potrzeb i oczekiwań.
Szkoła w ramach pracy pozalekcyjnej może obejmować uczniów
i angażować ich w zajęciach organizowanych po lekcji. Zajęcia pozalekcyjne
stanowią „nieobowiązkową, wykonywaną w czasie wolnym działalność
uczniów w obrębie szkoły, obejmująca zajęcia w organizacjach
młodzieżowych, kołach zainteresowań, w świetlicy, sali gimnastycznej lub na
boisku czy w ogrodzie szkolnym”. Natomiast praca pozaszkolna to
„nieobowiązkowa działalność uczniów, wykonywana w czasie wolnym poza
szkołą i organizowana przez takie pozaszkolne placówki i organizacje, jak
136
pałace młodzieży, domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, organizacje
młodzieżowe”.
Do pozaszkolnych form aktywności kulturalnej zaliczyć można prasę,
książki, kino, radio, telewizję, fonografię, wideokasety. Najbardziej
rozpowszechnioną formą aktywności kulturalnej stały się środki masowego
przekazu. Do tych instytucji trzeba także dodać, prężnie rozwijającą się sieć
internetową. Decydującym wyróżnieniem środków masowego przekazu jest
ich ogólnokrajowy, globalnego zasięg.
Do pozaszkolnych form aktywności kulturalnej należałoby także
zaliczyć instytucje kulturalne takie jak teatr, filharmonie, wystawy czy muzea.
Instytucje kulturalne wyżej wymienione mają znacznie mniejszy zasięg
społeczny i terytorialny, bowiem częścią z nich interesują się tylko określone
grupy, różniące się np. zawodem, poziomem wykształcenia, statusem
materialnym czy miejscem zamieszkania.
Zajęcia pozaszkolne stwarzają sytuacje sprzyjające dobrowolnemu,
a zarazem świadomemu uczestnictwu uczniów w różnorodnej działalności
społecznej, aktywności kulturalnej, kulturalno-oświatowej oraz kształcącorekreacyjnej. Zwiększony zasób czasu wolnego uczniów w soboty i inne dni
wolne od szkoły powinien skłonić wychowawców, dyrektorów szkół,
pracowników placówek pozaszkolnych do zintensyfikowania działalności
i wzmożenia opieki nad dziećmi w sposób zaangażowany i wszechstronny.
Działalność ta powinna stać się czynnikiem szeroko pojętej profilaktyki, przy
czym sieć placówek i baza wychowania pozaszkolnego powinna ulec
modyfikacji i rozbudowie.
Spośród pozaszkolnych form aktywności kulturalnej dzieci obserwuje
się stopniowe wypieranie tradycyjnych form spędzania czasu na rzecz
ogromnie rozwiniętej kultury masowego przekazu. Wśród młodzieży
dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie
odbioru
programów
środków
masowego
przekazu,
z
czego
najpowszechniejszym zachowaniem, tak w dni powszechne, jak i w niedzielę
jest oglądanie telewizji. Tradycyjne wyjście do teatru, kina czy opery
zamieniane jest projekcją kina domowego, przeglądaniem forum
internetowych niewymagających od dziecka opuszczenia własnego domu.
Zajęcia pozaszkolne w szkole nie są, niestety, należycie i optymalnie
wykorzystane dla edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Dawniej tworzono
szkolne zespoły folklorystyczne, chóry, teatry szkolne, orkiestry uczniowskie
o bogatym programie pracy wychowawczej i artystycznej. Obecnie te formy
zostały ograniczone do minimum, do działalności uczniowskich kół
przedmiotowych. Czasem zajęcia pozalekcyjne sprowadzają się do gier
sportowo-rozrywkowych i wycieczek turystycznych, zebrań organizacji
dziecięcych i młodzieżowych.
W obecnych realiach życia społecznego młodzieży z niektórych
środowisk nie stać na systematyczne chodzenie do kina, czy teatru. Poza
tym w wielu miejscowościach wiele kin zostało zamkniętych, a mieszkańcy
pragnący pójść na film muszą dzisiaj do tej instytucji daleko dojeżdżać. Na
skutek tego do roli najbardziej popularnego medium edukacji urosła
137
telewizja, lecz w rzeczywistości w zakresie edukacji kulturalnej odgrywa rolę
drugorzędną.
Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży powinna stawać się kulturą
dnia codziennego każdego człowieka oraz podejmowaniem działań możliwie
intensywnego korzystania z licznych dóbr kultury.
Rozwój kulturalny człowieka dokonać się może poprzez proces
uczestnictwa w kulturze jednostki i grupy społecznej. Konieczne jest jednak
rozbudzenie u dzieci i młodzieży odpowiednich zainteresowań i potrzeb,
czyli rozbudzenie i właściwe ukierunkowanie ich aktywności kulturalnej.
Literatura:
1. Aleksander T., 2003: Aktywność kulturalna, (w:) Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, Tom 4, red. Pilch T., Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa.
2. Aleksander T., 2003: Wykorzystanie sił społecznych środowiska
lokalnego na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży szkolnej,
(w:) Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach
lokalnych, Red. Żebrowski J., Wydawnictwo GTN GWSH, Gdańsk 2003.
3. Fereuz K., 2003: Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy
i indywidualne wybory, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
4. Gajda J., 2009: Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy
o kulturze, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
5. Janke A.W., 2005: Pedagogika rodziny a wychowanie rodzinne, (w:)
Pedagogika rodziny, red. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W.,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
6. Jankowski D., 2006: Pedagogika kultury. Studia i koncepcja,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
7. Jankowski D., 1996: Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty
działalności kulturalnej, UAM, Poznań.
8. Jundziłł I., 1997: Szkoła. Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły,
(w:) Encyklopedia pedagogiczna, red. Pomykało W., Fundacja
„Innowacja”, Warszawa.
9. Kawula S., 2005: Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczowychowawcza, (w:) Pedagogika rodziny, red. Kawula S., Brągiel J.,
Janke A.W., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
10. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., 2009: Słownik pedagogiczny, PWN,
Warszawa.
11. Kwak A., 1993: Rodzina jako środowisko wychowawcze, (w:) Pedagogika
społeczna, red. Pilch T., Lepalczyk J., Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
12. Matyjas B., 1996: Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii
i praktyce pedagogicznej, red. Korczaka J., Wydawnictwo WSP, Kielce.
13. Nowicka E., 2003: Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa.
14. Okoń W., 2007: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa.
15. Okoń W., 1984: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
138
16. Pięta J., 2008: Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo WSE,
Warszawa.
17. Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., 1982: Podstawy psychologii
ogólnej, PWN, Warszawa.
18. Trempała E., 2000: Edukacja ustawiczna – wymóg współczesności,
(w:) Pedagogika społeczna – pytania o XXI wiek, Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa.
19. Tyszka A, 1987: Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział
w kulturze, PWN, Warszawa.
20. Tyszka A., 1971: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia,
PWN, Warszawa.
21. Wojnar I., 1997: Aktualne problemy edukacji i kultury w Polsce i na
świecie, (w:) Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. Wojnar I.,
J. Kubina, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa.
139
Rozdział IV
Osobowość człowieka
we spółczesnej kulturze
z udziałem nauczycieli
Aldona Grądzka-Tys
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Abstract: To introduce a child to the world of literature the teacher must employ
a variety of methods of teaching literature. Moreover, it is essential that the teacher
relies on close cooperation both with the parents and the school library staff so as to
encourage a child’s reading success in later life.
Czytelnictwo – jak pisze Anna Przecławska – jest formą komunikacji
kulturalnej, opartej na treściach przekazywanych przez słowo drukowane,
1
przede wszystkim książkę i czasopismo”. Aby osiągnąć sprawność w tym
zakresie „uczeń musi więc posiąść duży zasób słownictwa, jednocześnie
rozumieć słowa (zgodnie z obowiązującym kodem językowym), mieć
opanowane takie podstawowe umiejętności, jak czytanie, mówienie
2
i pisanie, co pozwoli mu na przekaz i odbiór informacji z wielu źródeł”.
Jednakże przygotowanie dziecka do odbioru wiedzy z różnych źródeł
uwarunkowane jest wieloma różnorodnymi powiązanymi ze sobą zabiegami
dostosowanymi do jego możliwości rozwojowych. Należy w tym miejscu
podkreślić, że w poszczególnych stadiach rozwojowych dziecka towarzyszy
mu: „książka obrazkowa; książka obrazkowa z krótkim, prostym tekstem;
książka, w której oba elementy – tekst i ilustracja – pełnią równorzędną
funkcję oraz książka, w której główną rolę pełni tekst literacki, a ilustracja
3
ułatwia jedynie jego recepcję”. Powyższy podział książek wskazuje na
ewolucję zmian zachodzących w rozwoju intelektualnym dziecka, a tym
samym wytycza kierunki działań podejmowanych przez nauczycieli,
rodziców w celu przygotowania dziecka do odbioru tekstu w tym tekstu
literackiego. Dlatego też podczas pracy z tekstem należy stopniowo
zastępować ilustrację, zawierającą obrazowy przekaz, na przekaz słowny
1
A. Przecławska, 1993: Czasopisma dziecięce i młodzieżowe, (w:) Encyklopedia pedagogiczna
red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 91.
2
A. Warsicka, C. Jankowiak, 1990: Problematyka metodyczna rozwijania aktywności
w nauczaniu początkowym. Język polski, (w:) Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas
początkowych, red. J. Kujawiński, WSiP, Warszawa, s. 88.
3
S. Frycie. 1998: Wdrażanie uczniów klas początkowych do czytelnictwa książek i czasopism
oraz uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym w procesie lekcyjnym, (w:) Kształcenie
literackie w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas
początkowych, red. S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa, s.
28.
142
umożliwiający „dziecku kontakt z różnymi formami werbalnej kultury
4
literackiej” .
Jednoczenie należy zaznaczyć, że dzieci w początkowym okresie
wieku wczesnoszkolnego „chętnie słuchają wielokrotnego nawet czytania
ulubionego tekstu, na przykład bajek i baśni lub opowiadań zawartych
w znanej im już interesującej książce, z zaciekawieniem przeglądają zawarte
5
w niej ilustracje i same relacjonują jej treść”.
Ilustracja w książkach dla dzieci w początkowym etapie nauki szkolnej
odgrywa istotną rolę w stymulowaniu wielostronnego rozwoju dziecka,
kształci osobowość młodego odbiorcy, oraz rozwija smak estetyczny.
Bowiem zawiera w sobie niepowtarzalną wartość poznawczą
i wychowawczą. Spełnia określone zadania edukacyjne. Dlatego też
powinna być dla ucznia atrakcyjna. Graficzna szata sprawia, że dziecko
chce ją wielokrotnie oglądać, dostrzegając za każdym razem coś nowego.
Kontakt z książką ilustrowaną stanowi element poznawczy ukazując
zarazem całe spektrum świata realnego, krajobrazy, ludzi, zwierzęta, szatę
6
roślinną oraz przedmioty, które go otaczają. Aby dziecko wykazało
zainteresowanie tematyką danej ilustracji musi ona przede wszystkim być
dostosowana do jego poziomu intelektualnego oraz zakresu wiedzy
i doświadczeń zdobytych podczas kontaktu z otaczającą go rzeczywistością.
Dzieci w wieku 7–10 lat chętnie sięgają po książki wzbogacone
ilustracjami, które im się podobają, wzbudzają zaciekawienie,
zainteresowanie a pośrednio zachęcają do zapoznania się z tekstem.
Ilustracje ułatwiają dziecku zrozumienie tekstu, można je potraktować także,
jako środek dopełniający a zarazem umożliwiający poszerzenie czytanego
tekstu. Dlatego też młody czytelnik powinien mieć stworzone odpowiednie
warunki, które umożliwią mu systematyczny kontakt z różnymi ilustracjami
twórców znanych i nieznanych, oraz odkrywać nowe środki wyrazu
7
stosowane przez współczesnych ilustratorów książek dla dzieci.
Zaciekawienie dziecka szatą graficzną zapewne w znacznym stopniu
zbliży młodego czytelnika do książki dziecięcej. Jednakże wraz z rozwojem
mały odbiorca zaczyna mniejszą wagę przywiązywać do ilustracji, a coraz
bardziej zwracać uwagę na tematykę, treść utworu, postacie bohaterów i ich
8
perypetie. Oceniając postępowanie postaci literackich dziecko zdobywa
jednocześnie umiejętność samooceny, uczy się odróżniać prawdę od fałszu,
tego, co aprobuje, a co odrzuca. Zdarza się, że chce identyfikować się
z ulubionym bohaterem literackim lub też stwierdza, że postępowanie
4
Tamże, s. 28–29.
Tamże, s. 24.
W. Węgrzyn, 2004; Rola ilustracji książkowej w wychowaniu estetycznym dziecka,
(w:) Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli,
Tom 2, red. nauk. Z. Ratajek, M. Kwaśniewska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce,
s. 119–121
7
E. Szefler, 1998: Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Próba oceny
i propozycje wykorzystania, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz, s. 76.
8
S. Frycie, dz. cyt., s. 25.
5
6
143
bohatera mu się nie podoba. Tym samym ma możliwość poznania
i przyswojenia przesłanych w tekście pożądanych norm moralnych oraz
problemów życia codziennego. Uzasadniając swoje stanowisko odnośnie
postępowania bohatera utworu uczeń potrafi jednocześnie ustosunkować się
do wydarzeń i przedstawionych sytuacji. Bowiem tekst literacki nie pozwala
9
czytelnikowi pozostać tylko biernym odbiorcą. Z kolei po zapoznaniu się
z tekstem najczęściej ocenia go stwierdzając, że jest on ciekawy i chętnie do
niego ponownie powróci lub też, że nie podoba mu się, bo jest nudny.
Naturalny odbiór czytelniczy jest odbiorem uproszczonym uwarunkowanym
10
możliwościami poznawczymi dziecka na danym etapie rozwoju myślenia.
Dlatego też dobierając książki dla uczniów na etapie edukacji
wczesnoszkolnej należy poza wiekiem rozwojowym zwrócić uwagę na jego
dojrzałość psychiczną i umysłową oraz doświadczenia czytelnicze. Bowiem
uwarunkowania rozwojowe dziecka mają ogromny wpływa na rozwój jego
zainteresowań oraz możliwości percepcji. Błędem byłoby, więc
11
proponowanie dziecku lektury zbyt trudnej, jak i zbyt naiwnej. Powinny to
być „utwory zaspokające żywiołową potrzebę zabawy, działania, manipulacji,
domagającej się jakiegoś wykonania, proponujące podjęcie jakiegoś
12
pomysłu i rozwinięcie w podobnej formie, muszą pobudzać do ekspresji”.
Nauczyciel czytając tekst powinien zadbać o wytworzenie odpowiedniego
klimatu, nastroju połączonego z mimiką, gestem i modulacją głosu. Dziecko
uczestnicząc w tego typu sytuacjach edukacyjnych zapragnie zapewne
kolejnych doznań. Zdarza się, że uczeń w trakcie zajęć w pewnym
momencie wykaże chęć samodzielnego zaprezentowania wybranego tekstu.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dziecko 8–9 letnie potrafi już czytać
„swobodnie i z zainteresowaniem łatwe teksty o przygodach swoich
13
kolegów, opowiadania z życia zwierząt, a także baśnie.”
Niemniej zasadniczy przełom rozwoju czytelniczego uczniów
w młodszym wieku szkolnym „ściśle wiąże się z doskonaleniem sprawności
językowej, czyli czytaniem i rozumieniem tekstu, bogaceniem słownictwa,
14
mówieniem”.
Nabywanie sprawności w zakresie czytania, wpływa na
zasób biernego i czynnego słownika dziecka. Z kolei przyrost wiedzy
i doświadczeń ucznia o otaczającym świecie sprawia, że zmianie ulega
także stopniowo jego stosunek do książki. „Aby dziecko stało się
samodzielnym i świadomym czytelnikiem, musi nie tylko wzbogacać swe
9
A. Grądzka-Tys, B. Grzegorczyk, 2001: Walory dydaktyczno-wychowawcze lektur szkolnych
i tekstów literackich oraz ich integrująca rola w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) Literatura
i sztuka a wychowanie, red. J. Kida, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 146–147.
10
W. Żuchowska, 1992: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Wydawnictwo
WSiP, Warszawa, s. 55.
11
I. Koźmińska, E. Olszewska, 2010: Wychowanie przez czytanie, Wydawnictwo Świat Książki,
Warszawa, s. 110.
12
W. Żuchowska, dz. cyt., s. 71.
13
A. Przecławska, dz. cyt, s. 94.
14
D. Czelakowska, 2010: Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 186.
144
doświadczenia w kontakcie z książką poprzez częsty kontakt z coraz to
innym tytułem. Przede wszystkim istotny jest taki dobór książek, który
umożliwia nie tylko refleksję nad pojedynczym utworem, ale pozwala
15
dziecku dostrzec rozmaite związki łączące różne książki”.
Dlatego też dorośli (rodzice, nauczyciele) powinni wykazywać
zainteresowanie tym, jak często i po jakie pozycje książkowe dziecko sięga
najchętniej, w jaki sposób zaczyna pracować z tekstem, czy ogląda szatę
graficzną, jaka tematyka stanowi jego źródło zainteresowań? Odpowiedzi na
powyższe pytania stanowić mogą dla nauczyciela naturalne źródło
upodobań i zainteresowań czytelniczych uczniów, a tym samym mogą
okazać się bardzo pomocne przy doborze dla nich odpowiedniej literatury
dziecięcej.
Przygotowując zestaw literatury dla uczniów klas I-III nauczyciel
powinien przede wszystkim wybierać książki:
 „ciekawe i emocjonujące dla dziecka, dostosowane do jego wieku,
dojrzałości psychicznej i umysłowej oraz do zainteresowań; pisane
z myślą o małym odbiorcy,
 niosące stosowny przekaz,
 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną,
 dostosowane do wrażliwości dziecka – niewzbudzające lęku
i niepokoju;
 kształtujące optymizm, pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie,
 przekazujące pozytywne wartości, promujące wzorce właściwych
postaw i zachowań,
 przynoszące rozrywkę na wysokim poziomie, rozwijające dobry smak
i poczucie humoru,
 odpowiednie pod względem formy, gatunku, poziomu skomplikowania
16
języka”.
Ważne jest, aby książka zachęcała ucznia na etapie edukacji
wczesnoszkolnej do dalszego czytania poszukiwania kolejnych przygód
znanego mu już bohatera. Książki chętnie czytane przez młodego czytelnika
i odbierane emocjonalnie są najczęściej dowcipne, mają dużą dawkę
humoru. Natomiast sprawy ważne czasami trudne przedstawione są
17
w sposób interesujący.
„Książki ciekawe to takie, które niosą ważny dla dziecka przekaz,
objaśniają mu świat, przynoszą radość, wzruszenie, ekscytują. Często też
pomagają mu uporać się z trudnymi uczuciami, takimi jak lęk, gniew czy
smutek. Ważne i ciekawe tematy dla dziecka to przede wszystkim tematy
bliskie jego doświadczeniu i dotyczące jego osoby oraz znajomego
otoczenia, które pozwalają mu zrozumieć siebie, poznać mechanizmy relacji
15
E. Szefler, dz. cyt., s.12.
I. Koźmińska, E. Olszewska, dz. cyt., s. 109.
17
D. Czelakowska, dz. cyt., s. 188.
16
145
18
między ludźmi, dowiedzieć się jak najwięcej o życiu.” Dziecko czytając
tekst, który je interesuje poznaje całokształt życia bohatera wraz
z różnorodnymi uwarunkowaniami społecznymi. Tym samym wzbogaca
swoje doświadczenia, wiedzę o kwestie, które nie zawsze może
zaobserwować w życiu codziennym.
Tak, więc przy doborze książek dla uczniów klas początkowych
należy pamiętać nie tylko o ich tematyce, lecz także o tym, że czytanie dla
dziecka powinno być przede wszystkim przyjemne. Dlatego też należy
zwrócić baczną uwagę na początkowy etap nauki czytania. Nauczyciel
powinien odpowiednio przygotować uczniów do czytania dłuższych tekstów.
W początkowej fazie nabywania umiejętności czytania uczniowie powinni
czytać w całości lub fragmentach teksty krótkie, zabawne, budzące
zainteresowania czytelnicze. W doborze dziecięcych książek do czytania
wiodącą rolę odrywa nauczyciel, który doskonale orientuje się, jaki poziom
umiejętności czytania reprezentują jego uczniowie i wie, w jaki sposób
dobrać książkę dla każdego ucznia, czuwając nad tym, aby zbyt obszernym
tekstem nie zniechęcić dziecka, a w szczególności tego, które nie nabyło
jeszcze wprawy w czytaniu.
Kolejną równie ważną kwestią mającą związek z rozwijaniem
zainteresowań czytelniczych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej
jest odpowiednie przygotowanie nauczyciela, który organizując pracę
z tekstem literackim pośredniczy „w przekazywaniu najcenniejszych wartości
humanistycznych i stosując najrozmaitsze sposoby i metody nauczania,
przygotowuje dziecko do obcowania z tekstem literackim do odbioru
dziecięcej i uniwersalnej sztuki piśmienniczej, do aktywnego uczestnictwa
19
w rozmaitych formach życia kulturalnego” .
Nauczyciel przygotowując uczniów klas początkowych do obcowania
z tekstem literackim może z różnorodnej gamy sposobów – zabiegów
zachęcających uczniów do czytania wykorzystać lubiane przez nich różnego
rodzaju gry i zabawy czytelnicze. Mogą też być: projekty, fotografie lub
kserokopie okładek znanych książek dla dzieci. Wśród nich należy umieścić
kilka różnych okładek tych samych książek. Miejsce na wpisanie lub
wklejenie tytułu pozostaje puste. Zadaniem dzieci staje się uzupełnienie tego
20
miejsca.
Zdaniem Stanisława Frycie wprowadzając dziecko w świat sztuki
piśmienniczej można wykorzystać szereg ciekawych sposobów – zabiegów,
takich jak:
 ciche i głośne czytanie utworu literackiego przez uczniów,
 wzorowe w zakresie kultury żywego słowa i nacechowane ekspresją
czytanie nauczyciela,
18
I. Koźmińska, E. Olszewska, dz. cyt., s. 110.
S. Frycie, dz. cyt., s. 20.
20
E. Szefler, dz. cyt. ,s. 360.
19
146
 odtwarzanie tekstu z nagrań fonicznych (płyty, taśmy, kasety), na
którym utrwalona została interpretacja słowna w wykonaniu wybitnego
aktora,
 aktywne uczestnictwo w dramatycznych formach prezentacji tekstu
literackiego tj. czytanie z podziałem na role, inscenizacje, klasowe
21
i szkolne przedstawienia.
Z kolei E. Szefler proponuje następujące sposoby poznania
i zrozumienia treści książki literackiej:
 „promocja książek, stworzenie licznych okazji do ich przeglądania,
 ćwiczenia w utrwalaniu zapamiętywania nazwisk ich autorów,
 wskazywanie tytułów lub ich poszukiwania w różnych materiałach
informacyjnych (katalog obrazkowy, wystawa, słownik literatury dla
dzieci i in.),
 zetknięcie z licznymi przykładami zróżnicowanego opracowania
graficznego książki i charakterystycznymi typami okładek,
 porównywanie struktury książek dla dzieci i określanie ich typów,
 poszukiwanie tematyki oraz ustalenie jej na podstawie analizy ilustracji
22
i spisu treści różnorodnych książek”.
Zdaniem autora przygotowanie dziecka do świadomego przeglądania
książek stanowić powinno podstawę wyborów czytelniczych uczniów klas
początkowych. Dlatego też należy gromadzić różnorodny materiał, który
w początkowym etapie uczniowie będą pod kierunkiem nauczyciela, a gdy
23
nabędą wprawy samodzielnie porównywać, klasyfikować, uogólniać.
W celu zachęcenia dziecka do czytania książek Stanisław Frycie
proponuje zastosować następujące sposoby – zabiegi:
 konkursy pięknego czytania i opowiadania;
 quizy na temat utworów (dotyczące znajomości treści, losów postaci
literackich, rozwoju akcji itp.),
 przedstawienie historyjki obrazkowej w formie zagadki,
 mini-konkursy na określony temat,
 zagadki i rebusy zamieszczone w czasopismach,
 dzienniczki lektur, w których dzieci w dowolnej formie literackiej
24
i plastycznej utrwalają swoje wrażenia z przeczytanych książek.
Natomiast „w programach nauczania podkreśla się, że bardzo ważne
jest systematyczne wdrażanie uczniów do posługiwania się tekstem jako
źródłem wiedzy i poszukiwanie w nim materiału do postawionych zadań.
W związku z tym nauczyciel powinien uwzględniać różnorodne źródła
poznania oraz aktywizujące uczniów sposoby pracy, które umożliwiają
25
kreatywne podejście do poznawanych zjawisk i faktów.”
21
S. Frycie, dz. cyt., s. 20.
E. Szefler, dz. cyt., s. 15.
Tamże, s. 15.
24
S. Frycie, dz. cyt., s. 34.
25
D. Czelakowska, dz. cyt., s. 188.
22
23
147
Nauczyciel planując pracę z książką literacką dla dzieci w pierwszej
kolejności powinien zwrócić szczególną uwagę na szereg ważnych
aspektów, a mianowicie:
 które książki wybrać do samodzielnego czytania przez uczniów, a które
przeczytać w trakcie zajęć w całości lub ich fragmentach,
 jakie stosować kryteria, wybierając fragmenty do czytania,
26
 jakie książki zestawić ze sobą, dlaczego i według jakich kryteriów.
Następnie odwołując się do zaleceń dotyczących tematyki
programowej uwzględnić opracowywanie takich istotnych zagadnień, jak:
 nawiązanie do przeżyć uczniów poprzez treść lektury,
 wyodrębnianie i omawianie obrazów,
 ustalanie i omawianie zdarzeń zawartych w książce jako przygotowanie
do odtworzenia przebiegu akcji,
 wyodrębnianie i omawianie postaci występujących w tekstach,
 wyrażanie sądu o postaciach,
 ustalanie głównej myśli książki i odczytywanie fragmentów tekstu
uzasadniających słuszność własnego sądu i zajętego stanowiska,
 rozmowa na temat postaci głównych, drugoplanowych, określanie ich
cech,
 wyszukiwanie, omawianie i odczytywanie fragmentów opisowych,
humorystycznych itp.,
 układanie tzw. opowiadań twórczych, dotyczących dalszych losów
27
bohaterów.
Wykorzystując w procesie edukacyjnym powyższe zabiegi należy
także zwrócić uwagę na „sposób, w jaki rozmawiamy z dzieckiem o utworze,
jak i o co pytamy, jakie polecenia formułujemy (…) Ważne, więc, by
polecenia zawierając nazwy czynności, jakie dzieci mają wykonać, kierowały
obserwację na te zjawiska, które w danym tekście uważamy za istotne (…)
pytania muszą mieć charakter problemowy i dotyczyć tylko najważniejszych
zjawisk dających się zaobserwować w utworze, tak by zmierzać najkrótszą
drogą ku określonemu celowi. Pytania, jakie zadajemy w związku z lekturą
utworu, kształtują zespół oczekiwań wobec tekstu – uczeń oswaja się z tym,
28
jakie pytania można zadawać tekstowi, czego w nim szukać”. Nauczyciel
przygotowując zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tekstu literackiego
powinien zaplanować zestaw pytań, poleceń, sytuacji zadaniowych tak, aby
uczeń mógł dokonać oceny postępowania głównego bohatera i osób mu
towarzyszących, a także, mógł wyodrębnić z tekstu najważniejsze
zdarzenia, które pozwolą zrozumieć istotę omawianego utworu oraz
doprowadzić do wniosków końcowych.
Niemniej, „aby zagwarantować możliwie pełną recepcję idei i wartości
zawartych w utworze literackim, nie wystarczy go przeczytać lub wysłuchać
26
E. Szefler, dz. cyt., s. 18–19.
D. Czelakowska, dz. cyt., s. 188–189.
28
W. Żuchowska, dz. cyt., s. 81.
27
148
ani też uczestniczyć w udramatyzowanej prezentacji jego treści. Pełniejszy
odbiór tego wszystkiego, co zawiera tekst literacki może zapewnić jego
gruntowna analiza i interpretacja. Analizę i interpretację tekstu literackiego
powinny poprzedzać swobodne wypowiedzi uczniów o jego warstwie
treściowej i formalnej. W ich toku uczniowie będą mogli podzielić się swoimi
29
wrażeniami z lektury oraz ujawnić własne konkretyzacje literackie”
W toku interpretacji i analizy literackiej wskazane jest, aby w utworze:
 „wyodrębnić i omówić elementy świata przedstawionego (we wszystkich
typach utworów),
 przeżycia podmiotu lirycznego (w utworach lirycznych),
 warstwę zdarzeń fabularnych (w utworach epickich i dramatycznych),
 scharakteryzować prezentowane postacie literackie (w utworach
epickich i dramatycznych),
 wyodrębnić i odczytać ideę przewodnią, czyli przesłanie ideowe autora
(we wszystkich typach utworów),
 ocenić jego budowę, sposoby opowiadania o świecie przedstawionym
(narrację) oraz
 sposoby przedstawienia wewnętrznych stanów i przeżyć ludzkich (we
wszystkich typach utworów)
30
 ocenić jego język i styl (we wszystkich typach utworów)”.
Analizę i interpretację literacką mogą dopełnić twórcze działania
uczniów o charakterze literackim, plastycznym i muzycznym. Mogą oni m.in.:
 tworzyć własne wiersze, bajki i baśnie oparte na poznanych motywach
i wątkach literackich,
 konstruować opowiadania ze zmodyfikowanymi bądź uzupełnionymi
losami poznanych postaci literackich,
 nadawać sceniczną postać poznanym wierszom i utworom
prozatorskim, czyli tworzyć adaptacje sceniczne,
 malować wybrane elementy świata przedstawionego z poznanych
utworów literackich,
 dobierać melodię i tworzyć własną muzykę do poznanych utworów
31
poetyckich.
Wśród różnorodnych form pracy z tekstem literackim, lekturą na
szczególną uwagę zasługują te, które „eksponują aktywność twórczą
dziecka i pobudzają je do dalszej działalności. Twórcze formy pracy z lekturą
polegają na działaniu i współdziałaniu uczniów z nauczycielem lub pod jego
kierunkiem. Można tu zaliczyć takie rodzaje aktywności jak: gry
dramatyczne, inscenizacje i zabawy twórcze, swobodne teksty, opowiadania
twórcze na temat dalszych losów bohatera, opracowywanie własnych
książeczek tematycznych, prowadzenie dzienniczków lektur, udział
w konkursach i quizach dotyczących wybranych utworów lub polegających
29
S. Frycie, dz. cyt., s. 21.
Tamże, s. 21.
31
Tamże, s. 21.
30
149
na pięknym czytaniu ich fragmentów. Ważne jest również urządzanie
wystaw interesującej książki, prezentowanie i polecanie innym najbardziej
wartościowych pozycji podczas celowo organizowanych lekcji z lekturą albo
krótkich 15–minutowych spotkań co dwa, trzy tygodnie. Szczególnie
wartościowe są improwizacje oparte na treści książki, a polegające na
samodzielnym (pod kierunkiem nauczyciela), przedstawieniu przez uczniów
fragmentów lub całej, jeśli nie jest obszerna, treści przy wykorzystaniu
32
żywego słowa, mimiki, gestów i ruchu.”
Niewątpliwie interesujące okazać się mogą (samodzielne lub
w zespołach) przygotowane przez uczniów prezentacje dowolnie wybranej
lektury. Lektury przemyślane i przedstawione przez uczniów według ich
koncepcji własnymi słowami, czy też przy użyciu dodatkowych materiałów
typu karty pracy, dzienniczki lektur, zachęcają dzieci do przeczytania
prezentowanej książki. Tym samym uczniowie poszerzają listę lektur
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
W związku z tym lektura szkolna powinna spełniać szereg istotnych
warunków, m.in.:
 język lektury nie powinien zbytnio odbiegać od języka uczniów,
jednocześnie powinien stanowić wzór możliwy do naśladowania,
pomagający doskonalić styl wypowiedzi dziecka,
 lektura powinna dać możliwość realizacji celów edukacyjnych, pomóc
w kształtowaniu umiejętności wypowiadania się, stanowić podstawę do
prowadzenia ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, syntaktycznych
i gramatyczno-ortograficznych,
 ułatwić realizację celów wychowawczych, dostarczając wzorów
postępowania,
33
 rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów.
Praca z lekturą wymaga od nauczyciela starannie dobieranych
sposobów pracy z utworami pisanymi prozą i wierszem. Wymienić tu można
m.in.:
 „odczytanie ciekawego urywka z danej książki,
 nawiązanie do bezpośrednich przeżyć dzieci,
 nawiązanie do osoby autora, np.: zorganizowanie spotkania, napisanie
listu,
 obejrzenie ciekawego filmu fabularnego,
 przedstawienie sylwetek głównych bohaterów w teatrzyku kukiełkowym,
 zwrócenie uwagi na ciekawą szatę graficzną książki, piękne ilustracje,
 reklamowanie książki przez starszych kolegów,
 zwiedzanie wystawy książek w klasie lub na korytarzu szkolnym,
 udział w godzinach z ciekawą książką,
32
D. Czelakowska, dz. cyt., s. 192.
J. Długosz, E. Orzech, 1994: Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych,
Wydawnictwo FORSZE, Rzeszów, s. 80.
33
150
 wysłuchanie
ciekawego
dialogu
zawierającego
elementy
humorystyczne,
 dzienniczki lektur, w których dzieci w dowolnej formie literackiej
i plastycznej utrwalą swoje wrażenia z przeczytanych książek,
 konkursy pięknego czytania i opowiadania,
 quizy na temat utworów (dotyczące znajomości treści, losów postaci
literackich, rozwoju akcji itp.),
 przedstawienia historyjki obrazkowej w formie zagadki,
 mini-konkursy na określony temat,
34
 zagadki i rebusy zamieszczone w czasopismach”.
Zaproponowana powyżej lista sposobów – zabiegów wskazuje na
szereg możliwości wielorakiej analizy pracy z tekstem lektury. Niemniej, aby
osiągnąć zakładane cele edukacyjne należy uczniów wdrożyć do tego typu
pracy poprzez systematyczne ich stosowanie oraz wzbogacanie
proponowanej oferty nowymi rozwiązaniami.
Rozwijając zainteresowania czytelnicze uczniów klas początkowych
należy także zwrócić uwagę na czasopisma dziecięce. Ogólnie ujmując
„schemat funkcjonowania czasopism w życiu dzieci (…) jest pod pewnym
względem bardzo podobny do obiegu czasopism w społeczeństwie
dorosłych. Wynika to z bezpośredniego i dość wczesnego kontaktu dziecka
z życiem dorosłych, wchodzenia w krąg spraw, które temu życiu towarzyszą.
(…) oczywiście, nie znaczy to, że należałoby przekreślić czy pominąć
specyfikę sposobu pisania dla dzieci. Wszelkie zasady wynikające ze
znajomości psychiki dziecięcej powinny być jak najbardziej zachowane.
Trzeba jednak przybliżyć dziecku zakres interesujących je spraw, które
dostrzega w otaczającym je życiu, przełożyć na język zrozumiały i bliski,
a nie tworzyć izolowany świat przeżyć wyłącznie dziecięcych. Czasopisma
dziecięce (…), odpowiednio redagowane, stanowić mogą pomocny środek
35
zarówno zaspakajania zainteresowań”.
Ponadto ich kolorowa szata
graficzna oraz ciekawy zestaw łamigłówek, zagadek, wykreślanek, rozrywek
umysłowych sprawia, że dziecko chętnie po nie sięga.
Pisemka dziecięce stanowić mogą także propozycję – wzór do
podejmowania przez uczniów dalszych samodzielnych lub zespołowych
działań twórczych mających na celu tworzenie własnych lub też klasowych
pisemek pod kierunkiem nauczyciela. W trakcie tworzenia pisemka
uczniowie doskonalą umiejętności czytania, pisania, formułowania pytań,
poleceń. Nabywają także umiejętność poszukiwania informacji z różnych
źródeł. Ponadto działając w zespole uczą się współpracy, doskonalą proces
komunikacji językowej, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Tworzone przez
dzieci pisemka nauczyciel może wykorzystać w trakcie zajęć edukacyjnych
lub też w trakcie zajęć organizowanych w bibliotece szkolnej.
34
S. Frycie, dz. cyt., s. 34.
A. Przecławska, dz. cyt., s. 78.
35
151
Zajęcia organizowane dla uczniów klas I–III w bibliotece szkolnej mają
bardzo ważne znaczenie w przygotowaniu młodego czytelnika. Przybliżają
dziecku tajniki funkcjonowania biblioteki szkolnej. Dlatego też wskazane
byłoby, aby tego typu zajęcia odbywały się systematycznie. Bowiem uczeń
uczestnicząc w nich nabywa nowe doświadczenia i umiejętności związane
z korzystaniem z księgozbiorów, czasopism. Ponadto w celu zachęcenia
uczniów do częstego odwiedzania biblioteki panie bibliotekarki starają się
organizować różne ciekawe dodatkowe zajęcia dla najmłodszych
czytelników. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można: konkursy
czytelnicze, gry i zabawy czytelnicze, godziny z ciekawą książką,
czasopismem, wystawy prac plastycznych inspirowanych tekstem literackim
wykonanych przez uczniów klas młodszych, czy też ważne wydarzenie
w życiu każdego ucznia – pasowanie na czytelnika. W ramach działalności
biblioteki organizowane są także spotkania z pisarzami, aktorami, i ludźmi
kultury.
Systematyczne
wdrażanie
uczniów
na
etapie
edukacji
wczesnoszkolnej do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej sprawi, że
w sposób uporządkowany będą wzbogacali swoją wiedzę, doświadczenia
oraz nabywali nowe umiejętności związane z samodzielnym poszukiwaniem
interesujących książek, czy też informacji pochodzących z różnych źródeł.
Ponadto uczeń klas początkowych mając pewność, że w bibliotece zawsze
może liczyć na pomoc pani bibliotekarki, która doradzi, porozmawia chętnie
będzie przekraczał próg biblioteki, czytelni, zaglądał tam w każdej wolnej
chwili.
Na zakończenie warto jeszcze dodać, że „budzenie i rozwijanie
zainteresowań czytelniczych powinno być wspólną troską szkoły i rodziny.
Inspirowani działaniami nauczyciela rodzice winni zadbać o to, by ich
dziecko w młodszym wieku szkolnym zaczęło gromadzić własny księgozbiór.
Istotne jest, też by wskazywali na różne sposoby czytania domowego i aby
36
prowadzili z dzieckiem rozmowy na temat czytanych książek”. Tym samym
poszukiwali i stosowali różnorodne środki w celu rozbudzania w dziecku
zainteresowań czytelniczych. W domu rodzice powinny także zatroszczyć
się o stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających czytaniu przez
dziecko. Należy, więc zadbać o to, aby w domu były nie tylko książki
i czasopisma, lecz także o to, aby dziecko, jeżeli nie ma swojego pokoju, to
miało wydzielone stałe miejsce do czytania. Miejsce dobrze oświetlone,
wygodne, dostosowane do rozwoju fizycznego dziecka. Poza tym rodzice
powinni także poprzez własny przykład zachęcać dziecko do częstego
kontaktu z książką. Bowiem nawyki czytelnicze ukształtowane na etapie
edukacji wczesnoszkolnej „mają charakter trwały i tworzą podstawę
37
późniejszej kultury czytelniczej”.
36
E. Szefler, 2004: Informacyjno-usługowe metody pracy z książką dla dziecka na zajęciach
z uczniem w młodszym wieku szkolnym, (w:) Mity dzieciństwa – dramaty socjalizacji, Część 2,
red. A. Klim-Klimaszewska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 111.
37
W. Żuchowska, dz. cyt., s. 59.
152
Literatura:
1. Czelakowska D., 2010: Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku
wczesnoszkolnym, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
2. Długosz J., Orzech E., 1994: Materiały do pracy z tekstem literackim
w klasach początkowych, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów.
3. Frycie S., 1998: Wdrażanie uczniów klas początkowych do czytelnictwa
książek i czasopism oraz uczestnictwa we współczesnym życiu
kulturalnym w procesie lekcyjnym, (w:) Kształcenie literackie w okresie
wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas
początkowych, red. Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Wydawnictwo
WSP TWP, Warszawa.
4. Grądzka-Tys A., Grzegorczyk B., 2001: Walory dydaktycznowychowawcze lektur szkolnych i tekstów literackich oraz ich integrująca
rola w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) Literatura i sztuka a wychowanie,
Red. Kida J., Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
5. Koźmińska I., Olszewska E., 1993: Wychowanie przez czytanie,
Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.
6. Przecławska A., 1993: Czasopisma dziecięce i młodzieżowe,
(w:) Encyklopedia pedagogiczna, red. Pomykało W., Wydawnictwo
Fundacja Innowacja, Warszawa.
7. Szefler E., 2004: Informacyjno-usługowe metody pracy z książką dla
dziecka na zajęciach z uczniem w młodszym wieku szkolnym, (w:) Mity
dzieciństwa – dramaty socjalizacji, Część 2, red. A. Klim-Klimaszewska,
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
8. Szefler E., 1998: Książka literacka dla dziecka w edukacji
wczesnoszkolnej. Próba oceny i propozycje wykorzystania, Wydawnictwo
WSP, Bydgoszcz.
9. Warsicka A., Jankowiak C., 1990: Problematyka metodyczna rozwijania
aktywności w nauczaniu początkowym. Język polski, (w:) Rozwijanie
aktywności twórczej uczniów klas początkowych, red. Kujawiński J.,
Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
10. Węgrzyn W., 2004: Rola ilustracji książkowej w wychowaniu estetycznym
dziecka, (w:) Edukacja elementarna w zreformowanym systemie
szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli, Tom II, red. Ratajek Z.,
Kwaśniewska M., Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
11. Żuchowska W., 1992: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji
literackiej, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
153
Elżbieta M. Kur
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Wprowadzenie młodego czytelnika
w kulturę twórczości Elizy Piotrowskiej
Abstract: The article is a review of some books of Eliza Piotrowska. The books
presents different expressions of culture and are written for young receiver, so they
are very useful in education.
Eliza Piotrowska, mieszkająca obecnie w Brazylii, autorka młodego
pokolenia, z wykształcenia historyk sztuki, przez kilka lat związana była ze
znakomicie funkcjonującym działem edukacyjnym poznańskiego Muzeum
Narodowego. W ramach Dziecięcej Akademii Muzealnej zapoznawała ze
światem sztuki najmłodszych gości wielkopolskiej placówki. Chęć dzielenia
się fascynacjami artystycznymi i wprowadzania w świat kultury jest obecna
także w jej twórczości literackiej – mądrej, barwnej, ciekawej, w przestrzeni
świata współczesnego realizującej osiemnastowieczne hasło „uczyć
bawiąc”. Właściwie każda z niemal 20 książek poznańskiej autorki jest
wprowadzeniem w świat kultury z racji kontaktu ze sztuką słowa, historią,
tradycją religijną, narodową lub regionalną, literackim doświadczeniem urody
języka w dowcipnych dyktandach, mądrości bajkowych i realistycznych
przypowieści, zabawy onomastyką bądź integrującą lekturę i zadania
matematyczne oryginalną formułą opowieści z „interaktywnej serii wielce
kryminalnej”. Każda z publikacji zasługiwałaby na refleksję z racji
poszerzania dziecięcych kulturowych horyzontów, ograniczając pole
dyskursu, bohaterami mojego wystąpienia uczynię książki wprowadzające
w kulturę artystyczną, wypowiedzi literackie o charakterze intertekstualnym,
mówiące o innych dziełach sztuki, przede wszystkim z zakresu sztuk
plastycznych; choć mając do czynienia z utworami Elizy Piotrowskiej, trzeba
pamiętać, że dzieło sztuki (obraz, rzeźba, dzieło architektoniczne, założenie
urbanistyczne, detal, ornament) stają się inspiracją do różnorodnych
1
przemyśleń i dydaktycznych odniesień oraz „restrukturyzacji poznawczych”
– okazji do zadawania pytań innym i sobie, poszukiwań odpowiedzi
w różnych źródłach wiedzy, epistemologicznej radości.
Bohaterami kilku książek są miasta – Warszawa, Poznań i Rzym.
Dowcipne przewodniki lub wierszowane legendy zachęcają do wędrówek,
1
I. Trzcieniecka-Schneider, Przegląd błędów logicznych w podręcznikach
(w:) http://pau.krakow.pl/podr/tom_ii/art03.pdf, data dostępu 12. 10. 2010, s. 20.
154
szkolnych,
zapoznają z zabytkami, uświadamiają, że otoczenie związane bywa
z historią, a budynki, rzeźby lub inne elementy naszego otoczenia są także
formą wypowiedzi, mają nie tylko określone przeznaczenie, ale mogą
stawać się tematem rozmowy i zainteresowania. Bardzo często autorka
zachęca do uważnej lektury poprzez zagadki i zadania dla czytelnika,
wchodzi też z nim w edukacyjne dialogi:
Elka się z Karolem spiera
To nie teatr, to opera!
Karol nie chce słuchać Elki:
Bzdura! To jest Teatr Wielki!
Kto ma rację,
tato, mamo?!
Wszyscy , bo to jest to ….
2
Przewodnik po stolicy Wielkopolski pozwala poznać poznańskie
muzea, mosty, ratusz, rynek, charakterystyczne budynki, rzeźby, parki,
także wydarzenia jak np. Jarmark Świętojański. Wędrówka po mieście staje
się jednocześnie okazją do spotkań z muzycznymi instrumentami, mitologią,
dyscyplinami artystycznymi, postaciami historycznymi i literackimi:
Przed biblioteką jest Plac Wolności
Co słynie z wielkiej gościnności.
Oto biblioteka wielce zabytkowa,
która w całym mieście swoje filie chowa.
Mieszkają w nich wróżki, Muminki, Puchatek,
Rupaki, Pinokio, Król Maciuś, Skrzydlatek.
Mieszkają w nich skrzaty, Pan kleks, Mały Książę,
3
wyliczyć ich wszystkich tu teraz nie zdążę.
Dzieci poznają miejsca oraz nowe słowa, np. odwach, okaryna, filia,
etnografia, fara, kolumna, opera, fanfary. Podobnie jest w przypadku dwóch
pozostałych przewodników, choć te pisane są prozą i każdy ma nieco inną
konstrukcję. Przechadzki po Rzymie pozwalają dowiedzieć się o kolumnie
Trajana, Watykanie, Zamku Anioła, Forum Romanum czy fontannie di Trevi,
ale także o tym że okiennice pochodzą z Persji, co to jest sjesta, kiedy
pierwszy raz użyto słowa pizza i jak liczymy po włosku. Warszawę
poznajemy „w liczbach” poprzez legendy, historyczne postaci,
charakterystyczne dzielnice (Praga), budynki (barbakan), pomniki (kolumna
Zygmunta) czy instytucje (sejm, Zachęta). Przy okazji można dowiedzieć się,
gdzie nie można jeździć na rolkach i jakie czasopisma dla dzieci powstają
w stolicy Polski. Przedstawiane tu obiekty sztuki są punktem wyjścia do
prezentacji odrębności każdego z miast – obyczajów, działań artystycznych,
2
E. Piotrowska, 2011: Jadę tramwajem i Poznań poznaję!, Wydawnictwo Miejskie, Poznań,
s. 11.
3
Tamże, s. 18.
155
języka, nierzadko w odmianach gwarowych, kulturowej specyfiki
w bogactwie jej przejawów. W zatytułowanym Dla dzieci przewodniku po
polskich sanktuariach
punktem wyjścia każdej opowieści jest
fabularyzowana legendarna historia o przekazie dydaktycznym,
a jednocześnie dzieci poznają sanktuaria, ich dzieje, cudowne wizerunki
oraz język wypowiedzi o dziełach sztuki – określenia stylów artystycznych,
technik, opisy przedstawień sakralnych.
Obie poznańskie legendy (Legenda o założeniu Poznania oraz
Legenda o rogalach świętomarcińskich) pozwalają poprzez opowieści
szkatułkowe na wielorakie spotkania z przejawami kultury: legendą, detalem
rzeźbiarskim, historią kraju i regionu, opowieścią hagiograficzną, a nawet
tym, co kulturoznawcy nazywają kulturą stołu.
Szczególne oryginalną publikacją jest pierwszy w literaturze polskiej
zbiór ekfraz dla dzieci zatytułowany: Jest w muzeum obraz taki.
Genologiczną istotą ekfrazy jest opis dzieła sztuki, w tym przypadku
są to niełatwe w interpretacyjnym potraktowaniu obrazy z galerii sztuki
współczesnej poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego. Obraz nr 15
Henryka Stażewskiego, Filtry 12 Marii Jaremy czy Plaża Jerzego
Nowosielskiego mogą przyprawić o werbalną konfuzję także dorosłego
odbiorcę, a nawet historyka sztuki niespecjalistę w dziedzinie sztuki
współczesnej. Nieskomplikowane konstrukcyjnie wiersze uczą kontaktu
z atematycznym dziełem sztuki, pokazują drogi wyobraźni, sposoby opisu
i interpretacji barwnej, pełnej fantazji, ale nie dowolnej, ośmielają wobec
przestrzeni muzealnej oraz odbioru sztuki nowoczesnej. Wiersze nie
odpowiadają na pytania: „co znaczy ten obraz?” – bo takiej odpowiedzi
wobec malarstwa atematycznego nie ma, natomiast ich zbiór „podsuwa
sposoby patrzenia, mówienia i emocjonalnego kontaktu z twórczością
artystów naszej epoki. Oswaja z onieśmielającą wielu przestrzenią galerii,
pokazując, że refleksja nie musi stronić od żartu, a rejony artystycznej
eksploracji i eksperymentu nie wykluczają kontekstu potocznego
doświadczenia oraz języka, jakim posługujemy się na co dzień,
odświeżonego o grę słów, sugestywną, obrazową metaforykę, bardzo
dyskretnie wzbogaconego przemyślanymi poetyzmami. (…) Ważnym
aspektem ich wywoływania jest postawa bezinteresowności poznawczej –
patrzenia na obrazy dla radości poszerzania granic świata własnej
4
wizualności oraz jej komunikowania (...)”
Barwny obraz kultury artystycznej oraz historii XIX wieku pojawia się
w, także zilustrowanej przez autorkę, książce Fryderyk Chopin i jego świat.
Jest to nie tylko świat mazurków i polonezów Chopina, ale także
romantycznej Warszawy, jej kościołów, ulic, kawiarni i księgarni, salonów,
Wielkiej Emigracji, „Kuriera Szafarskiego”, dramatycznych dziejów będącej
4
E.M. Kur, 2010: Odnowiona dydaktyka w twórczości Elizy Piotrowskiej, (w:) „Stare” i „nowe”
w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 108.
156
pod zaborami Polski. Biografia i muzyka Chopina pozwalają na fascynującą
wędrówkę, odkrywają, w praktyce niekończące się, możliwości odkrywania
zjawisk kultury i obcowania z nimi. Jak wszystkie omówione wcześniej
publikacje pokazują, ze obcowanie z kulturą wysoką może stać się,
niepozwalającą na nudę, przygodą, która pozwala na interdyscyplinarną
naukę mądrości. Nieprzecenionym walorem tych książek jest oczywista
konstatacja, że wiedza nie jest nudna oraz wizerunek sztuki i jej dziejów,
który pokazuje, że nie tylko Internet może wciągać możliwością niemal
niekończącego się surfowania – znacznie wcześniej miała je także literatura,
sztuka i kultura poprzez wielorakie nawiązania kontekstualne.
Literatura:
1. Kur E.M., 2010: Odnowiona dydaktyka w twórczości Elizy Piotrowskiej,
(w:) „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. Olszewska
B., Łucka-Zając E., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
2. Piotrowska E., 2010: Fryderyk Szopen i jego świat, Wydawnictwo
„Arkady”, Warszawa.
3. Piotrowska E., 2011: Jadę tramwajem i Poznań poznaję!, Wydawnictwo
Miejskie, Poznań.
4. Piotrowska E., 2007: Jest w muzeum obraz taki, Wydawnictwo Muzeum
Narodowego w Poznaniu, Poznań.
5. Piotrowska E., 2010: Legenda o rogalach świętomarcińskich,
Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
6. Piotrowska E., 2009: Legenda o założeniu Poznania, Wydawnictwo
Miejskie, Poznań.
7. Piotrowska E., 2008: To miasto nazywa się Rzym, Harbor Point Media
Rodzina, Poznań.
8. Piotrowska E., 2011: Warszawa zwiedzanie i zabawa, Wydawnictwo
„Arkady”, Warszawa.
9. Trzcieniecka-Schneider I., Przegląd błędów logicznych w podręcznikach
szkolnych, (w:) http://pau.krakow.pl/podr/tom_ii/art03.pdf, data dostępu
12. 10. 2010.
157
Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie
Współczesny nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej animatorem kulturowych
działań ucznia
Abstract: In this article I present the teacher of the early classes in a role of the
pupil’s animator of cultural activities. I explain the specifics of the teacher’s work.
I present the contemporary picture of the practice of cultural education in classes I-III
based on the statements of active teachers and experiences of my own longstanding practice.
Mijająca dekada XXI wieku pokazała, że czas intensywnych zmian
politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych
w naszym kraju i na świecie nadal trwa (i trwać będzie). To powoduje, iż
współczesna rzeczywistość charakteryzuje się złożonością, różnorodnością,
a
tym
samym
wieloznacznością,
odmiennością,
sprzecznością,
5
rozproszeniem – Zygmunt Bauman nazywa tę rzeczywistość „światem
wielocentrycznym”. Znaczy to, iż ów świat oferuje współczesnemu
człowiekowi z jednej strony wiele bogactwa – wzbudza ciekawość,
umożliwia odkrywanie piękna, różnorodności, stwarza nieograniczone
możliwości dla własnego rozwoju, zapewnia udogodnienia w życiu
codziennym decydujące o jakości życia, z drugiej zaś – stawia człowieka
wobec konieczności sprostania wielu skomplikowanym wyzwaniom, w tym
chociażby presji zjawisk kulturowych, komunikacyjnych czy medialnych.
1. Współczesna edukacja i jej kulturowy wymiar
W sytuacji owej złożoności świata i funkcjonowania w nim człowieka
szczególna rola przypada edukacji. Edukacja bowiem jako proces
wielowymiarowy i wielopłaszczyznowy, pozwala człowiekowi zgłębiać
tajemnice świata, poznawać problemy, wskazywać i proponować sposoby
ich rozwiązywania, umożliwia rozumienie postępowania innych ludzi,
pozwala dokonywać wyboru tego, co lepsze, słuszniejsze; pobudza
myślenie alternatywne, tym samym umożliwiając dorosłemu człowiekowi
budowanie świata bardziej przyjaznego, w którym dominować powinno
współdziałanie, dialog, szacunek dla innych, szacunek dla środowiska
5
Z. Bauman, audycja TV Kultura z dn. 11.09.2011 „Niedziela z Zygmuntem Baumanem”.
158
naturalnego i kulturowego; edukacja stwarza też możliwość „bycia i życia”
w tym świecie, tzn. rozumieć samego siebie, budować swoje „jestestwo”
poprzez uczenie się kontrolowania i sublimowania swoich emocji
w społecznie aprobowany sposób, poprzez uczenie się prowadzenia dialogu
z innymi, podejmowania współpracy z innymi, dokonywania wyboru
6
pokojowych rozwiązań, przestrzegania obowiązujących norm i zasad . By
tak się mogło stać już od najmłodszych lat konieczne jest przyjęcie przez
rodziców, nauczycieli, członków lokalnego środowiska, państwa określonego
sposobu postępowania wobec dziecka w oparciu o pożądane i aprobowane
przez ogół społeczeństwa wartości, poprzez uczenie dziecka zachowań
prospołecznych
(współdziałania
i
współpracy,
odpowiedzialności,
uczciwości, tolerancji itp.). To dzięki takim działaniom od najmłodszych lat
dziecko buduje własny stosunek do siebie, do osób go otaczających, do
wytworów/twórczości innych ludzi; doświadcza zachowań innych względem
siebie, konstruuje własną tożsamość, dostrzega zagrożenia, uczy się im
zapobiegać.
7
Jak zauważa Mirosław J. Szymański charakterystyczną właściwością
współczesnych nam czasów jest „wzrost społecznej rangi edukacji” –
edukacja staje się więc coraz ważniejszą wartością zarówno dla
funkcjonowania poszczególnych osób, jak i dla życia gospodarczego,
ekonomicznego, politycznego czy społeczno-kulturalnego.
Co należy rozumieć pod pojęciem wartości?
„Słownik języka polskiego” pojęcie wartości wyjaśnia następująco: „to
cecha lub zespół cech właściwych danej osobie lub rzeczy, stanowiących
o jej walorach, cennych dla ludzi, mogących zaspokoić jakieś ich potrzeby;
8
to ważność, znaczenie dla kogoś, czegoś” .
Zdaniem filozofa A.E. Szołtyska „wartość jest to wzorzec stanowiący
9
podstawę normy, intencji, czynu, postawy” ; ten sam autor podkreśla też, iż
każda wartość posiada swoją treść, może być ona pozytywna lub negatywna
i ma swoje miejsce w hierarchii wartości.
Autorzy najnowszego Słownika pedagogicznego – Czesław i Maria
Kupisiewicz – wartości określają jako: „wszystko to, co dla danej osoby jest
ważne, upragnione, niezbędne, a także darzone szacunkiem i uznaniem;
stanowią one istotny składnik poglądu na świat danej jednostki oraz regulacji
10
jej zachowań” .
6
Zob. R. Roty, 2000: Edukacja i wyzwanie ponowoczesności, tłum. L. Witkowski,
(w:) Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, IBE, Warszawa, s. 143;
I. Wojnar, 2000: Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, s. 132–133;
L. Witkowski, 1997: O meteaksjologiczne przesłanki reformy edukacji, (w:) Realia i perspektywy
reform oświatowych, red. A. Bogaj, IBE Warszawa, s. 23–34.
7
M.J. Szymański, Debata edukacyjna 2/2009, s. 5.
8
M. Szymczaka (red.), 1981: Słownik języka polskiego, Tom 3, PWN, Warszawa, s. 660.
9
A.E. Szołtysek, 2011: Filozofia myślenia. Ontologiczne, językowe i metodologiczne
determinanty myślenia, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków s. 67.
10
Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz (red.), 2009: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa, s. 189.
159
Do najistotniejszych wartości (także w edukacji) zaliczyć należy:
pokój, wolność, bezpieczeństwo, godność, sprawiedliwość, solidarność,
odpowiedzialność,
tolerancję,
lojalność,
równość,
uczciwość,
obowiązkowość, samorządność, autonomię, życzliwość, sumienność,
rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla innych, prawdomówność, triadę
transcendentalną – prawdę, piękno, dobro. Wartościom tym przyznaje się
status uniwersalności, co oznacza: że są one ponadlokalne, ponadczasowe,
ponadpokoleniowe, trwałe i ciągłe, stanowią punkt odniesienia dla wielu
pokoleń w dziejach kultury; są wykładnią ładu społecznego; charakteryzują
się tendencją do ich upowszechniania, mogą mieć wszechstronne
11
zastosowanie . Nie ulega więc wątpliwości, że świat wartości tworzy
człowiek, który w swej zróżnicowanej wewnętrznej, duchowej i fizycznej
aktywności dokonuje osiągnięć artystycznych i naukowych, tworzy nie tylko
dzieła sztuki, ale i dobra ekonomiczne, powołuje do życia instytucje
12
społeczne, ustanawia prawa i czuwa nad ich przestrzeganiem .
Dla Kazimierza Denka wartości w edukacji „są podstawą tożsamości,
podmiotowości, fundamentem zdrowia psychicznego i autokreacji
uczestników procesu kształcenia, (…) stanowią one „kluczowy problem dla
edukacji szkolnej; (…) występują w niej jako system norm rzutujących na
poczynania nauczycieli i uczniów; (…) są kategorią edukacji i nauk o niej,
13
(…) stanowią dla nich źródło inspiracji i dyrektyw” . Wartości wywodzą się z
kultury.
14
Socjolog Piotr Sztompka kulturę definiuje następująco: „kultura to
całościowy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, na który
składa się wszystko to, co ludzie „robią, myślą i posiadają jako członkowie
społeczeństwa; to wzory działania, myślenia i wyposażenia materialnego”.
W przywołanym już wyżej „Słowniku pedagogicznym” Czesława
i Marii Kupisiewicz czytamy: „obecnie kulturę pojmuje się jako proces
zarówno tworzenia określonych dóbr materialnych i duchowych, jak
i wytwory tego procesu, obejmujące normy, wartości naukowe, społeczne,
artystyczne, techniczne i technologiczne, wzory zachowań utrwalone przez
15
tradycje, zwyczaje itp.”
11
W. Kopaliński, 1989: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo
Wiedza Powszechna, Warszawa, wyd. XIX, s. 533; A.A. Kotusiewicz, 2000: Problemy
uniwersalizmu w pedeutologii, (w:) Współczesność a kształcenie nauczycieli, red.
H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, St. Dylak, Wydawnictwo WSP ZNP, Warszawa, s. 57; W. Okoń,
1998: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, s. 421.
12
W. Cichoń, 1996: Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologicznowychowawczej, Wydawnictwo UJ Kraków, s. 98.
13
K. Denek, 2010: Wartości jako źródło edukacji, (w:) Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne
barwy dziecięcego świata, XIV tom serii Nauczyciele – Nauczycielom, red. naukową B. Dymara,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 34.
14
P. Sztompka, 2005: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków, s. 255.
15
Cz Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, dz. cyt., s. 90, 91.
160
16
Zaś Zbigniew Kosyrz postrzega kulturę „jako realny świat wartości” ,
który „ma ułatwiać człowiekowi być kimś, skłaniać do refleksji nad własnym
17
życiem i jego wzbogacaniem” .
W życiu człowieka kultura pełni więc jedną z najistotniejszych ról –
mówimy, że każdy człowiek „osadzony” jest w kulturze. Znaczy to, że kultura
nadaje kierunek rozwojowi człowieka.
Zagadnieniem kultury, jej wpływu na życie/rozwój człowieka,
zajmowało się wielu filozofów, socjologów, pedagogów i psychologów. I tak:
Michael Tomasello stwierdza, iż „kultura jest szczególnym rodzajem
środowiska społecznego; jest to po prostu wyjątkowa i typowa dla naszego
18
gatunku ontogenetyczna nisza, w której przebiega rozwój człowieka” .
Katarzyna Olbrycht ujmuje kulturę „jako sferę wartości ludzkich służących
19
rozwojowi jednostek i społeczeństw” ; jest ona „jedyną sferą w pełni ludzką;
20
sferą doskonalenia się człowieka i człowieczeństwa” . Według Brunera
Jerome S. „kultura (…) sama będąc wytworem człowieka, kształtuje
zarówno umysł ludzki (tzn. dostarcza narzędzi, dzięki którym kontroluje on
własny świat a także koncepcję siebie i swoich możliwości), jak i umożliwia
21
jego funkcjonowanie” . Zdaniem Doroty Klus-Stańskiej „nie można
zrozumieć świata, patrząc na niego spoza kultury; jego odbiór zawsze
odbywa się z użyciem kulturowych narzędzi, w które jesteśmy wyposażani
22
w procesach socjalizacji i kształcenia” . Autorka ta kulturę postrzega
„w wymiarze powszednim”, która wyraża się „w codziennych nawykowych
zachowaniach, zwyczajności, odruchowym nadawaniu znaczeń otaczającej
23
nas rzeczywistości” . Jej zdaniem to właśnie kultura „otwiera nas na
rozumienie tego, co nas otacza, ale też limituje horyzont dostępnych nam
24
znaczeń i interpretacji” . Zaś według Zbigniewa Baumana „kultura jawi się
25
jako zrządzenie losu, od której nie ma ucieczki” .
Związek kultury z edukacją czy też edukacji z kulturą to trwały układ,
wzajemnie na siebie oddziaływujący i stanowiący nierozerwalną całość
w funkcjonowaniu człowieka. Zatem proces edukacyjny na każdym szczeblu
kształcenia, jak ujmuje Lech Witkowski „operując gamą potencjalnych
16
Z. Kosyrz, 2005: Osobowość wychowawcy, Wydawnictwo Pedagogium WSPR, Warszawa,
s. 19.
17
Tamże, s. 19.
18
M. Tomasello, 2002: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW, Warszawa, s. 109.
19
K. Olbrycht, 2010: Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar edukacji?, (w:) Edukacja
małego dziecka, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica, Wydawnictwo „Impuls”,
Cieszyn–Kraków, s. 84–85.
20
Tamże, s. 84–85.
21
J.S. Bruner, 2006: Kultura edukacji, Wydawnictwo Univeritas, Kraków, s. 5, 16, 17.
22
D. Klus-Stańska, 2010: Dzień jak codzień. O barierach zmiany kultury szkoły,
(w:) Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, Tom 5, red. M. Dudzikowa,
M. Czerepaniak-Walczak, GWP, Gdańsk, s. 302.
23
Tamże.
24
Tamże.
25
Z. Bauman, audycja TV Kultura z dn. 11.09.2011 „Niedziela z … Zygmuntem Baumanem”.
161
przesłanek działania, wiąże się z zakresem (jakością) uczestnictwa
26
w kulturze i wdrażania do niego” , ma bezsprzecznie kulturowy wymiar.
Świadomość tego niewątpliwie musi towarzyszyć współczesnemu
nauczycielowi. Oznacza to, iż w każdej aktywności organizowanej przez
nauczyciela na rzecz wychowanków znajdują się elementy wychowania
przez kulturę i do kultury. To właśnie nauczyciel, jako „primus inter pares”
(pierwszy wśród równych sobie) wchodzi w relację z uczniem i świadomie
wpływa na jego postawę, poglądy, myślenie, świat wartości; nauczyciel jest
osobą, której zadaniem jest inspirowanie/prowokowanie/ożywianie/
aktywizowanie działań uczniów, wzbudzanie, wpływanie na rozwój ich
zainteresowań, dawanie uczniom prawa do dokonywania własnych
wyborów, wyrażania własnego zdania, ponoszenia odpowiedzialności za
27
podejmowane wybory czy działania . Według Józefy Bałachowicz (2009,
s.16) to właśnie „nauczyciel staje się architektem środowiska edukacyjnego,
zachodzących w nim interakcji i procesów, architektem tworzącym
przestrzeń do aktywności dzieci, do zastosowania projektów i pomysłów
uczniów, a także zharmonizowania ich z celami i potrzebami społeczeństwa,
w jakim uczeń jako jednostka wzrasta”. Nauczyciel reprezentuje też wartości
ważne dla niego samego, dla uczniów, dla społeczności szkolnej, lokalnej,
dla swojego kraju i dla całego świata – „stanowi wzorzec moralny
28
i kulturowy, uosabia najwyższe wartości humanistyczne” ; „staje się
przewodnikiem po świecie wiedzy, człowiekiem, który uchyla przed uczniem
wrota do świata wartości, świata idei, postaci, myśli i czynów, świata
naukowych wartości, który mówi: Zapraszam! Wejdź! Zobacz ile tu
29
bogactwa! Poznaj je! Doświadcz! Przeżyj! I poszukaj czegoś dla siebie!” .
Należy więc stwierdzić, iż codzienna praca nauczyciela z uczniami to
odpowiednio zorganizowane działania polegające na wspólnym
„wkraczaniu” w rozległą przestrzeń kultury.
Zatem proponuję, by działania te nazywać po, prostu edukacją
kulturalną (takim określeniem będę posługiwała się w dalszej części
artykułu), tym bardziej, że w literaturze pedagogicznej (nie tylko
w pedeutologicznej) odnajdujemy wiele synonimicznych określeń, w których
zawarty jest ścisły/nierozerwalny związek pracy nauczyciela z kulturą. Oto
niektóre z nich: rzeźbiarz, aktor, artysta, reżyser, mistrz, zaangażowany,
transformatywny intelektualista, innowator, animator, moderator, kreator,
akompaniator a nie solista, kapelmistrz, twórca człowieka rycerz
wychowania, architekt, konstruktor, budowniczy, współtwórca wiedzy
o świecie, kierownik naukowy (m.in. Józefa Bałachowicz., Zbigniew
26
L. Witkowski, 2010: Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji,
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 119.
27
Za R. Glandor w przedmowie do książki J.S. Brunera, 2006: Kultura edukacji, Wydawnictwo
Univeritas, T. Brzostowska-Tereszkiewicz (przekł.), Kraków, s. 10; M. Lewicka, 2009:
Dialogiczny wymiar relacji nauczyciel – uczeń, (w:) FORUM DYDAKTYCZNE, nr 5-6, s. 104.
28
G.L. Gutek, 2003: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk, s. 36.
29
G. Miłkowska-Olejniczak, 1998: Edukacja nauczycieli a reforma oświaty, (w:) KULTURA i
EDUKACJA, nr 4, s. 96.
162
Bauman, Jacqes Delors, Lena Kolarska–Bobińska, Alicja Kotusiewicz, Jakub
Kujawiński, Henryka Kwiatkowska, Zbigniew Kwieciński, Eugenia Laska,
Wincenty Okoń, Jolanta Szempruch, Stanisław Wołoszyn i inni …).
A oto wypowiedź jednej ze studentek (Olgi Ch.) o edukacji kulturalnej
w klasach I–III: „W edukacji wczesnoszkolnej oprócz wyposażenia dziecka
w podstawowe umiejętności jakimi są czytanie, pisanie liczenie,
najważniejszym zadaniem jako wychowawców i nauczycieli jest
wprowadzenie dziecka w kulturę Polski i Europy, kształtowanie jego postaw,
stosunku do świata, ludzi i przyrody. To właśnie uważam za edukację
kulturalną. Bez niej osiągnięcie najważniejszego celu edukacji, jakim jest
wprowadzenie w dorosłe życie pełnowartościowego obywatela, świadomego
swoich praw i obowiązków, otwartego, akceptującego istnienie innych niż
jego poglądów, potrafiącego odnaleźć się w każdej sytuacji byłoby
niemożliwe”.
2. Nauczyciel klas początkowych w roli animatora kultury
Moją szczególną uwagę kieruję na osobę nauczyciela jako animatora
działań ucznia wypełniających przestrzeń kultury na szczeblu edukacji
początkowej.
Kim jest zatem animator? Określenie pochodzi z języka łacińskiego od
słowa animare (ożywiać, tchnąć ducha, duszę). Władysław Kopaliński
animatorem nazywa osobę inspirującą coś, wzbudzającą zainteresowanie
30
czymś, pobudzającą, zachęcającą do czegoś . Animatorem kultury jest
zatem osoba, która dopełnia wiedzę, przeżycia i doświadczenia życiowe
tych osób, z którymi wchodzi w relacje (głównie poprzez dialog), rozbudza
ich zainteresowania, ukazuje im nowe ideały i wzory życia, dba
o zaspokajanie, bądź odkrywanie ich potrzeb kulturalnych; cechuje go
kreatywność,
wysoka
kultura
osobista,
szacunek,
cierpliwość
31
i wyrozumiałość dla tych, z którymi pracuje .
Współczesnego nauczyciela klas I–III w roli animatora postrzegać
należy jako tego, który zaprasza do wspólnej zabawy, pobudza do działania
ale nie steruje, bacznie obserwuje, pozwala dzieciom dokonywać wyboru,
zostawia im swobodę w działaniu nie oceniając, organizuje/stwarza im
okazje do samodzielnego poszukiwania wiedzy, do odkrywania siebie
i świata. Jest to więc osoba aktywna/zaangażowana, planująca
przemyślane, ciekawe/twórcze działania uczniów, dostarczające im przeżyć
i
emocji,
osoba
otwierająca
dzieciom
nowe
możliwości
nabywania/rozszerzania kompetencji związanych z kulturą – wiedzę
i umiejętności, dzięki którym poznają i rozumieją kulturę własną i kulturę
innych (także w aspekcie historycznym czy geograficznym), podmiotowo
30
Wł. Kopaliński, 2006: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa, s. 20.
L. Dyczewski, 1993: Kultura w procesie przemian, Lublin, s. 203.
31
163
i konstruktywnie w niej uczestniczą, pozwalając tym samym rozumieć siebie,
32
najbliższe otoczenie, społeczeństwo (jako wspólnotę) własnego kraju .
Taki nauczyciel niewątpliwie musi być świadomy tego, że edukacja
początkowa odbywa się w szczególnym okresie życia dziecka. Jest to okres
wzmożonej aktywności wynikającej z: ciekawości świata (będącej motorem,
siłą napędową rozwoju jednostki), zdolności do przyjmowania wielu
informacji, różnorodnych zainteresowań, potrzeby ruchu i działania, potrzeby
poznawania
wszystkimi
zmysłami,
wzmożonej
emocjonalności,
spontaniczności, poszukiwania coraz to nowych obiektów zainteresowań,
wychodzenia poza dostarczane informacje (podejmowanie działań
transgresyjnych) Irena Adamek ten okres życia dziecka określa jako: „wiek
33
rozumu, wiek pamięci, wiek społeczny, wiek aktywności, wiek ekspansji” .
Nauczyciel musi też rozumieć, jak ważną rolę w tym okresie życia
pełni aktywność dziecka, ale też musi znać sposoby tworzenia sprzyjających
warunków, by dziecko mogło planować, budować, odkrywać, przekształcać,
porządkować, obserwować przedmioty i zjawiska, tworzyć, przyswajać,
współpracować z innymi, porównywać, różnicować, precyzować, zdobywać
informacje, odpowiadać za swoje działania, widzieć ich sens, wykorzystywać
różne „narzędzia”, by wyrażać efekty swojego poznania. W swoich
działaniach nauczyciel musi też rozumieć czym jest i jakie znaczenie ma
interioryzacja dla rozwoju dziecka (rozumiana jako proces stopniowego
przechodzenia/odchodzenia od konkretnych, efektywnych czynności do
czynności wyobrażeniowych, myślowych), po to, by w konsekwencji
następowała eksterioryzacja (jako przekazywanie zewnętrznemu światu
cząstki swojej osobowości np. w wytworach literackich, plastycznych,
muzycznych, w działaniach na rzecz innych osób). To właśnie bowiem staje
się podwaliną dla konstruowania tożsamości dziecka, przyczynia się do
porządkowania jego doświadczeń i przeżyć, nadaje im sens i znaczenie,
34
umożliwia ich wyrażanie, kreuje myślenie . Musi być świadomy, że w swej
codziennej pracy przemieszcza się/wędruje, podróżuje po ścieżkach kultury
wprowadzając uczniów w świat owych „wytworów materialnych, duchowych
35
i społecznych” . Ta wspólna wędrówka ma na celu poznawanie/poszerzanie
wiedzy dziecka, uruchamia jego myślenie, wpływa na pożądane
zachowania, na wypowiadanie uzasadnionych, logicznych i krytycznych
opinii dotyczących własnego działania i innych osób, pozwala uczyć
32
Za K. Olbrycht, dz. cyt., s. 85.
I. Adamek, 1997: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków,
s. 177–178.
34
J. Bałachowicz, „Założenia edukacji zintegrowanej w nauczaniu początkowym” maszynopis
wystąpienia na konferencji w Bydgoszczy 16–17 maja 2001 na temat „Integracja w nauczaniu
dylematy teorii i praktyki”; K. Duraj-Nowakowa, 1998: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej.
Modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków, s. 147.
35
Zob. J. Burszta, 1998: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo ZYSKi
S-ka Poznań, s. 41; J. Kozielecki, 1999: Transgresja jako źródło kultury,
(w:) Humanistyka przełomu wieku, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa, s. 241.
33
164
tolerancji dla różnic w życiu obywateli z innych krajów, dla starszego,
chorego, niepełnosprawnego, umiejętnego korzystania z mediów,
dostrzegać potrzebę kontaktów z kulturą wyższą, czy z instytucjami kultury.
Musi też towarzyszyć mu świadomość, że zrównoważony/
wszechstronny rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym dokonuje się
właśnie poprzez edukację kulturalną. To właśnie elementy tejże edukacji
(nasycone wartościami) zaspokajają i kreują potrzeby kulturalne dziecka –
potrzeby
wyrażania
własnej
ekspresji,
poszukiwania
sposobów
kontaktowania i komunikowania się z innymi, z wytworami kultury, potrzeby
poszukiwania/odkrywania wartości, ale też i ustanawiania przez dziecko
własnej hierarchii wartości w sferze wartości społecznych, wartości
symbolicznych i duchowych.
Celem działań nauczyciela jako animatora jest m.in. wychowywać
ucznia o wysokiej kulturze osobistej.
W Słowniku języka polskiego kulturę osobistą określono jako „ogładę,
36
obycie, umiejętność taktownego postępowania, zachowania” . Zatem
mieści się tu wiedza ucznia, komunikacja z innymi, umiejętność czytania
i pisania, umiejętność prezentowania własnego stanowiska, właściwego
zachowania się w określonych sytuacjach klasowych, szkolnych, domowych,
w lokalnym środowisku we własnym kraju i poza jego granicami.
Należy tu jednak dodać, że kultura osobista ucznia w znacznym
stopniu jest wynoszona z domu rodzinnego (dziecko jest „lustrem” poziomu
intelektualnego i panujących w domu relacji). Dlatego niekiedy różni się od
tej preferowanej w szkole. I to właśnie nauczyciel odpowiedzialnymi,
a zarazem dyskretnymi, delikatnymi działaniami musi niekiedy
zmieniać/korygować przyzwyczajenia, umiejętności czy zachowania
uczniów. Musi starać się „być kluczem”, który będzie dziecku otwierał „drzwi”
do kultury – kreował sytuacje ważne społecznie, animował zdarzenia
artystyczne.
1) Podstawa Programowa (dla klas I–III) – propozycje dla edukacji
kulturalnej
Przyjrzyjmy się zatem, jakie perspektywy dla realizacji edukacji
kulturalnej są zawarte w Podstawie Programowej I etapu edukacyjnego, klas
I–III (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.23 grudnia 2008 r.
Dz. U. Nr 4 poz.17 z dn.17 stycznia 2009 r.).
W celach kształcenia czytamy:
„Celem
edukacji
wczesnoszkolnej
jest
wspomaganie
dziecka
w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym
i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę
swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą,
36
Słownik języka polskiego, t. 1, 1978, s.1084.
165
ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, by dziecko odróżniało dobro od zła,
było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości
i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata,
radzenia sobie w codziennych sytuacjach ….”
Cele te powinny być osiągane poprzez realizację zaproponowanych
przez Podstawę Programową treści (jako określonego i zaleconego do
realizacji zakresu materiału).
W zapisie owych treści bardzo mocno akcentuje się elementy
(kompetencje i umiejętności) wprowadzające/kształtujące/osadzające
dziecko (dlaczego nie dzieci?) w tym, co ogólnie nazywamy kulturą. Treści
te wskazują także na konieczność podejmowania przez dziecko
samodzielnych
i
zróżnicowanych
działań,
będących
podstawą
wzbogacania/zdobywania jego wielorakich doświadczeń jako ucznia, kolegi,
członka rodziny, członka/uczestnika społeczności lokalnej, obywatela
własnego kraju, a nawet obywatela świata. Dokonując przeglądu
proponowanych treści wybrałam te, które wyraźnie mają znamiona edukacji
kulturalnej. Oto one:
 treści związane z kulturą języka: dotyczą sposobu wypowiadania się,
komunikowania, prowadzenia rozmów, dyskusji, logicznej spójności
wypowiedzi, poprawnej artykulacji wypowiedzi/czytania, stosowania
form grzecznościowych i dowcipnych powiedzonek adekwatnych do
sytuacji, samodzielnego czytania, obcowania z książką, encyklopedią,
albumem, filmem, spektaklem teatralnym, dotyczą starannego
i poprawnego pisania (pod względem ortograficzno-gramatycznym),
 treści związane z dziedzinami sztuki:
a) z muzyką: dotyczą twórczości muzycznej dziecka (tworzenia krótkich
tekstów i melodii), tańca, słuchania różnorodnej muzyki (jej
rozumienia), znajomości niektórych instrumentów muzycznych (ich
rozpoznawania po wyglądzie i brzmieniu), właściwego zachowania
podczas przedstawienia/koncertu muzycznego, znajomości hymnu
narodowego – jego słuchanie/śpiewanie na uroczystościach
szkolnych i państwowych, śpiewanie piosenek dziecięcych jako
elementu zabawy czy przedstawienia klasowego/szkolnego,
b) z plastyką: dotyczą twórczości plastycznej ucznia (rysunku,
malowania,
wycinania,
lepienia,
rzeźbienia,
projektowania,
wykonywania rekwizytów do przedstawień recytatorskich lub
teatralnych), własnej ekspresji wyrażanej w wytworach, poznawania
dziedzin sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, grafiki, rzemiosła
artystycznego, sztuki ludowej), znajomości pobliskich miejsc/placówek
związanych z działalnością kulturalną, z używaniem komputera jako
narzędzia twórczości plastycznej,
c) z techniką: dotyczą indywidualnych i w zespołowych działań
konstrukcyjnych, zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu
z narzędzi i urządzeń mechanicznych (nie tylko domowych),
166
zachowania bezpieczeństwa na drodze, w środkach komunikacji,
zachowania w razie wypadku, utrzymywania ładu i porządku wokół
siebie – podczas pracy i zabawy, właściwego i bezpiecznego
korzystania z komputera, Internetu, świadomości zagrożeń
zdrowia/życia własnego i bliskich,
 treści związane z kulturą społeczną (jako uświadamianie wartości
etycznych) to: znajomość zgodnego współdziałania z rówieśnikami
i dorosłymi (relacje z członkami rodziny,
z sąsiadami,
z współuczestnikami komunikacji, okazywanie szacunku dla starszych,
zachowanie w sklepie, na ulicy, podczas uroczystości rodzinnych,
szkolnych, państwowych); to wiedza: czym jest dobro, a czym zło, co to
jest przyjaźń, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość, prawdomówność, na
czym polega niesienie pomocy potrzebującym, jak właściwe
zachowywać
się
wobec
biedniejszych,
nieszczęśliwych
i niepełnosprawnych, jak dbać o bezpieczeństwo zabaw, świadomość
zagrożeń ze strony niektórych dorosłych – wie do kogo zwrócić się
o pomoc, zna swoje prawa i obowiązki w szkole i rodzinie, wie, czym
jest praca dla człowieka (zna zawody ludzi), wie, jaką rolę powinien
odgrywać pieniądz w życiu człowieka, w życiu rodziny – wie jak
dostosować swoje oczekiwania do możliwości rodziny, posiada wiedzę
o swojej miejscowości, ważniejszych wydarzeniach (historycznych,
kulturalnych), tradycjach, wiedzę o własnym kraju, godle, barwach
narodowych,
hymnie,
o
wybitnych/zasłużonych
ludziach,
o przynależności naszego państwa do Unii Europejskiej,
o zamieszkujących w naszym kraju ludzi z innych państw Europy
i świata (innych ras, wyznań, tradycji i zwyczajów) – wie, co znaczy być
wobec nich tolerancyjnym, w jaki sposób szanować ich godność,
pomagać/współdziałać/współpracować z nimi,
 treści związane z obcowaniem z przyrodą: dotyczą rozumienia
i szacunku dziecka dla przyrody ożywionej i nieożywionej, opieki nad
pomnikami przyrody, świadomości zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego ze strony człowieka (pożary, wypalanie traw,
zatruwanie powietrza i wód, wyrzucanie odpadów, spalanie śmieci,
konieczność oszczędzania wody); dotyczą pojęcia ekologii, zachowania
się wobec zagrożeń typu: burza, huragan, powódź, pożar, wstrząsów
podziemnych,
 treści kultury fizycznej: dotyczą dbałości o własną sprawność fizyczną,
roli ruchu, uprawiania sportu, turystyki w życiu człowieka, konieczności
dbania o zdrowie, roli właściwego odżywiania, konieczności
przestrzegania zasad higieny osobistej, higieny pracy, zabawy, wyboru
bezpiecznych miejsc gier i zabaw.
167
3. Edukacja kulturalna w praktyce nauczyciela i uczniów klas I–III
A jak wygląda praktyka edukacji klas I–III w tym zakresie? Czy
i w jakim zakresie owa edukacja kulturalna jest obecna w codziennych
zajęciach
z
uczniami
klas
I–III?
Jakie
działania
podejmuje/organizuje/animuje i realizuje nauczyciel, by wprowadzać
uczniów w różnorodne obszary kultury?
Materiału opisującego praktyczne działania nauczyciela w zakresie
edukacji kulturalnej dostarczyły mi hospitowane zajęcia, rozmowy z uczniami
tych klas, tematyka zajęć (zapis wycieczek, imprez klasowych, spotkań,
kroniki klasowe) oraz wypowiedzi czynnych nauczycielek – studentek II roku
studiów magisterskich WSP TWP w Warszawie.
W swej codziennej pracy nauczyciel w sferze kultury języka prowadzi:
 rozmowy tzn.:
- nauczyciel opowiada, inicjuje rozmowy/wypowiedzi, inspiruje do
opowiadania na określony temat, zadaje pytania, wydaje polecenia;
- zwraca uwagę na poprawność i spójność komunikatów/wypowiedzi
dzieci;
- coraz częściej (ale nie za często) nauczyciel do swojej pracy włącza
metodę dyskusji jako prezentowanie przez uczniów posiadanej
wiedzy, jako wyrażanie przez uczniów własnych opinii, czy
przedstawiania własnych racji, próbę rozstrzygania problemów, często
też towarzyszy dyskusji rozumienie/wyjaśnianie znaczeń niektórych
pojęć np. dobry, zły, pozytywny, negatywny, zemsta, konflikt, bohater,
kolega, przyjaciel, niebezpieczeństwo, tolerancja, kompromis,
mediacja itp.,
- do rozmów/relacji/opowiadań wykorzystuje odbywane wspólnie
wycieczki (na pocztę, do przychodni zdrowia, banku, do pobliskiego
przedszkola, do parku, lasu, nad jezioro, do muzeum, do teatru, na
koncert muzyczny, do osiedlowej biblioteki, na zawody sportowe,
wycieczki o charakterze turystycznym itp.),
- przygotowuje uczniów do prowadzenia rozmów (zadawania pytań,
podejmowania trudnych tematów) podczas spotkań z ciekawymi
ludźmi (np. policjantem, lekarzem, aktorem, twórcą ludowym,
pisarzem, muzykiem, przedstawicielem innej kultury),
- inicjuje
opiniowanie/wartościowanie
wytworów
plastycznych,
technicznych i muzycznych uczniów, ale też wytworów artystów:
malarzy, rzeźbiarzy, scenografów, projektantów mody, architektów,
muzyków itp.,
- sam poszukuje/wykorzystuje różnorodne teksty literackie i umożliwia
uczniowi bezpośredni kontakt z tekstem/językiem literackim, ale także
kontakt z językiem niektórych gwar regionalnych, z językiem przysłów
i mądrości ludowych – poprzez czytanie i recytowanie wierszy, prozy,
poprzez udział w konkursach recytatorskich, w imprezach klasowych
i szkolnych, poprzez aranżowanie własnych przedstawień
z wykorzystaniem fragmentów tekstów literackich, poprzez
168
wyjaśnianie znaczenia przysłów czy gwarowych powiedzeń i słów np.
„na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą”, „idzie dysc, idzie
sikawica”, ziemniak – pyra, elementy stroju górala – gunia, kierpce
itp.,
- wyjaśnia wspólnie z uczniami: co to są dobra narodowe, zabytki
kultury, pomniki przyrody, dlaczego należy otaczać je opieką, jak się
wobec nich zachowywać, omawia ich rolę w czasie teraźniejszym i w
przyszłości, nawiązuje do wydarzeń w historii naszego kraju, wielkich
zasłużonych postaci – królów, bohaterów walk, polityków, papieża,
księży, odkrywców, naukowców, pisarzy, artystów itp.,
- zaznajamia uczniów z instytucjami dbającymi o kulturę i przyrodę
w naszym kraju i w świecie,
- wyjaśnia też, co to są instytucje użyteczności publicznej –
czemu/komu one służą,
- wspólnie z uczniami wyjaśnia dlaczego książka, teatr, film, muzyka,
sport, turystyka są nieodzownymi elementami życia każdego
człowieka,
- inicjuje
sytuacje
służące
konieczności
stosowania
form
grzecznościowych w różnych sytuacjach w szkole np. proszę,
dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia – wobec kolegów,
rówieśników, nauczycieli, szkolnej pani woźnej, w domu – wobec
członków rodziny, starszych, innych nauczycieli, w miejscach
użyteczności publicznej itp.,
 czytanie – nauczycielki traktują jako zdolność „przełożenia” języka
pisanego (z użyciem określonej liczby znaków graficznych – liter i znaków
interpunkcyjnych) na język mówiony,
- w ich opinii, jest to niezbędna czynność i podstawa dalszego
kształcenia każdego człowieka, tym samym rozumienia przez niego
informacji, zdobywania wiedzy o świecie, poszerzania kręgu
doświadczeń/przeżyć estetycznych, kształtowania postaw moralnych
i społecznych, zdobywania umiejętności praktycznych (w oparciu
o instrukcje czy opisy),
- zdaniem respondentek, w dobie dzisiaj skomputeryzowanego świata
- i powszechnego dostępu do Internetu umiejętność czytania przez
dzieci jest niezbędna – choćby do korzystania z informacji zawartych
w Internecie, odbierania i wysyłania wiadomości mailowych, czy
smsów,
- bardzo niepokoi je zjawisko niechęci uczniów do czytania, nie tylko
tekstów szkolnych, ale także do czytania książek w ogóle – jak
stwierdzają, telewizja, przemysł filmowy skutecznie już „odsunął”
czytelnictwo nie tylko dzieci, ale też ludzi dorosłych na rzecz gotowych
obrazów, niejednokrotnie pozbawionych wartości etycznych
i estetycznych narzucając widzowi sposób myślenia czy wzorce
zachowań obce naszej kulturze, tradycji czy zwyczajom – ich zdaniem
niesie to, szczególne zagrożenie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
169
(i nie tylko), w którym konstruuje się tożsamość dziecka, w którym
poznaje ono wartości, buduje własną ich hierarchię,
- nauczyciel klas I–III (ale i klas IV, V, VI) staje przed niezwykle trudnym
zadaniem, musi oprócz ciekawych a zarazem skutecznych metod
wprowadzających/doskonalących technikę czytania (głównie czytania
ze zrozumieniem) wykorzystywać/dobierać teksty dla dzieci ciekawe
poznawczo, przesycone wartościami intelektualnymi (mądrością),
wartościami moralnymi – estetycznymi, etycznymi (ukazującymi
piękno, dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość, przyjaźń,
wierność, miłość, godność, szczerość, odpowiedzialność itp.),
wzbudzając u małego czytelnika emocje i refleksję, ale też
przedstawiając sytuacje śmieszne i humorystyczne – większość
nauczycieli czyni to z dobrym skutkiem (wśród wykorzystywanych
przez nauczycieli wartościowych tekstów należy wymienić np.:
wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, „O psie, który jeździł koleją”,
„Oto jest Kasia”, „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Dzieci z Bullerbyn”
seria z „Mikołajkiem”, „Dynastia Miziołków”, „Miś Fantazy poznaje
tajemnicę kryształu”, pozycje z serii „Martynka”, fragmenty książki
„Dobre wychowanie – savoir-vive dla dzieci” itp.; wielu też nauczycieli
poszukuje i wykorzystuje najnowszą literaturę dziecięcą),
 pisanie – nauczyciele klasy I przywiązują szczególną wagę do
umiejętności poprawnego i starannego posługiwania się znakami liter –
łączenia ich w sylaby, wyrazy (np. „literki jadą po torach, nie wykolejają
się”), do poprawnego budowania zdań jako form różnorodnego
komunikatu; w klasie II i III pisanie pojawia się jako przepisywanie,
układanie odpowiedzi na pytania, układanie opisu, opowiadania,
dialogu, czy wiersza według podanego przez nauczyciela schematu),
niekiedy (bardzo rzadko) jako swobodna, dłuższa pisemna wypowiedź
na określony temat (np. na temat własnego zachowania/postępowania,
postaw bohaterów historyjek obrazkowych, opowiadań, lektury, filmów,
spektakli teatralnych, zdarzeń, klasowych, szkolnych, wydarzeń
w
lokalnym
środowisku
czy
kraju,
przy
omawianiu
problemów/zagadnień związanych z zachowaniem w różnych
sytuacjach życiowych i społecznych w tym także dotyczących
bezpieczeństwa). W pracy jednej z respondentek (tylko jednej) moją
uwagę zwrócił fakt wspólnego tworzenia/opracowywania z uczniami
klasy II i III kodeksu praw i obowiązków (ucznia danej klasy) na
aktualny rok szkolny.
Wśród podejmowanych przez nauczycieli klas I–III działań , ważnych
z punktu widzenia „osadzania”, wprowadzania i przygotowywania do
uczestnictwa uczniów w kulturze, należy wymienić:
1. Organizowanie spotkań uczniów: z przedstawicielami różnych zawodów,
w tym ze świata kultury (pisarzem, aktorem, piosenkarzem, ilustratorem
książek dla dzieci, twórcą ludowym), z członkami rodziny;
2. Wspólne uczestniczenie w wydarzeniach osiedla, danej miejscowości
(nadanie imienia sąsiedniej szkole, ulicy, złożenie kwiatów w miejscu
170
pamięci, udział w miejscowym festynie, w akcji porządkowania
najbliższego
otoczenia,
w
akcji
Sprzątanie
Świata,
uczestnictwo/kibicowanie zawodom sportowym itp.);
3. Wspólne odbywanie wycieczek do Muzeum Narodowego, Muzeum
Wojska Polskiego, Pałacu w Wilanowie, Zamku Królewskiego, Sejmu,
Muzeum Techniki, Centrum Nauki im. M. Kopernika, Muzeum Plakatu
i Karykatury, Muzeum Sportu, na okolicznościowe wystawy (np.
fotografii World Press), na Stare Miasto, na koncert do filharmonii –
niedzielne spotkania z Ciocią Jadzią, z muzykami, solistami, wyjście do
Teatru Wielkiego (spektakl dla dzieci), do teatru lalkowego, wyjazd do
skansenu (np. w Sierpcu, w Olsztynku), udział w wyjazdach na
Zieloną/Białą Szkołę;
4. Uczestniczenie w lekcjach muzealnych (np. w Zamku Królewskim,
w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Żelazowej Woli,
w Kampinoskim Parku Narodowym, w ZOO, w izbach kultury
regionalnej, w skansenie itp.), w koncertach, oglądają spektakle
teatralne (kukiełkowe, z udziałem prawdziwych aktorów) i zwiedzają
kulisy teatru, pracownie, uczestniczą w przedstawieniu cyrkowym;
5. Odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej (np. szlakiem Małych
Powstańców, Grób Nieznanego Żołnierza, Palmiry, lokalne groby
żołnierzy, miejsca bitew);
6. Inicjowanie/uczestniczenie w akcjach charytatywnych (np. zbierania
książeczek, zabawek, słodyczy, odzieży dla maluchów z biednych
rodzin,
przygotowanie
występów
dla
Domu Seniora,
dla
przedszkolaków, włączanie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w akcję „Góra Grosza”, zbieranie plastikowych nakrętek
z butelek na sprzęt/operację dla chorego/niepełnosprawnego kolegi
itp.);
7. Inicjowanie wykonywania prac plastyczno-technicznych z różnych okazji
– jako upominki dla najbliższych (urodziny, imieniny, Dzień Mamy,
Dzień Babci i Dziadka itp.), jako akcenty świąteczne (szopka
Bożonarodzeniowa, stroik na stół wigilijny, pisanki, Marzanna), jako
własna twórczość inspirowana tekstem literackim (baśnią, bajką,
wierszem, opowiadaniem), jako elementy dekoracji klasowej, elementy
towarzyszące uroczystościom szkolnym (np. kotyliony z okazji Święta
Niepodległości, elementy stroju balu karnawałowego itp.), czy prace
użyteczne na potrzeby innych (np. niepełnosprawnego/chorego przez
dłuższy czas kolegi, budowanie karmników dla ptaków, czy zbieranie
zimą karmy dla ptaków i zwierząt z pobliskiego lasu);
8. Organizowanie wycieczek – zajęć w terenie: w parku, w lesie np. nad
rzeką, jeziorem, w zajęciach związanych z turystyką – poznawanie
bliższej i dalszej okolicy (jej architektury, zabytków i obiektów),
traktowanie turystyki jako przykładu aktywnego i pożytecznego
spędzania czasu wolnego, odwiedzanie instytucji użyteczności
publicznej: np. Ośrodka Zdrowia, poczty, banku, Mennicy Państwowej,
zakładów cukierniczych, zajezdni tramwajowej, metra, urzędu gminy;
171
9. Uczestniczenie w warsztatach malarskich organizowanych przez
Osiedlowy/Gminny Klub Kultury dla uczniów pobliskiej szkoły (2 razy
w miesiącu), w warsztatach: „Od ziarenka do bochenka”, „Tajemnice
kartki papieru”, „Tajemnice węgla”, „Wycinanki Kurpiowskie”,
pokazy/warsztaty tkactwa, wikliniarstwa czy tworzenia wyrobów z gliny;
10. Nadawanie szczególnego znaczenia w szkole/klasie takim dniom jak:
Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka,
Dzień Niepodległości, Barbórka, Mikołajki, Wigilia, Szkolny Dzień
z Jasełkami, Powitanie Wiosny, Święto Książki, Święto Patrona Naszej
Szkoły, Święto Przedszkolaka (odwiedziny w pobliskim przedszkolu),
w Domu Seniora z okazji Dnia Babci, Dziadka), Święto Pieczonego
Ziemniaka itp.;
11. Organizowanie
(wspólnie
z
uczniami)
uroczystości
dla
rodziców/dziadków – inscenizacje np. z okazji Dnia Chłopca, Dnia
Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, konkursy recytacji, piosenek
(z udziałem także rodziców), wspólna zabawa na balu karnawałowym;
12. Odwiedziny w schronisku dla zwierząt: organizowanie zbiórki karmy,
kocyków, materacy.
Również w codziennych zajęciach szkolnych nie brak animowanych
przez nauczyciela różnorodnych działań uczniów. Do takich przykładów
należy zaliczyć: pokazywanie własnym ciałem kształtów liter składających
się na wybrany wyraz, inscenizowanie według własnego pomysłu dzieci
wierszy, fragmentów opowiadań, zadań tekstowych, zdarzeń, zachowań
kolegów, ludzi dorosłych, poprzez zabawy: w sklep, w dom, pocztę, salon
samochodowy, kalambury, odgrywanie różnorodnych scenek: np. w Sejmie,
w sądzie – na podstawie lektury „Oto jest Kasia”, konferencji prasowej – na
podstawie czytanych lektur Cz. Centkiewicza, poprzez przyniesienie
w określonym dniu tygodnia ulubionej książki/zabawki – jej zaprezentowanie
kolegom, proponowanie spędzania ciekawie wolnego czasu zimą/w lecie, po
szkole, zabawy w wypowiadanie komunikatów o różnym nasyceniu emocji –
wesoło, w gniewie, nieśmiało, z sympatią, z rezygnacją, prosząc,
przepraszając, odmawiając, nakazując, pytając, z miłością, szeptem;
inicjowanie przez nauczyciela prób tworzenia własnych komiksów (rysunki
i chmurki z tekstami), pamiętników, zachęcanie do poznawania
i
prezentowania
kolegom
ciekawych
osób/osobowości
poprzez
przeprowadzanie wywiadów (z babcią, dziadkiem, twórcą ludowym,
informatykiem, bankowcem, sportowcem itp.), poprzez „otwieranie”
zainteresowań tradycjami i zwyczajami innych narodów, poprzez
prezentowanie własnych ciekawostek (pamiątek) z podróży, z podróży
rodziców, z oglądanych filmów, poprzez wzbudzanie zaciekawienia
niezwykłymi miejscami w swoim miasteczku, mieście (parkami, zabytkami,
nowoczesnymi budowlami, imprezami), poprzez wyzwalanie chęci do
własnej twórczości literackiej i artystycznej – jako elementu do dekoracji sali
zajęć, do gazetki szkolnej klas I–III, czy własnego pokoju; jako
prezentowanie innym ciekawostek wynoszonych z zajęć pozalekcyjnych np.
172
Koła Małych Przyrodników, Koła Modelarzy, Zespołu Tanecznego, Zespołu
Małego Chóru, zajęć karate, zajęć sportowych.
Nie można też zapominać, że w wielu sytuacjach to także uczniowie
animują działania nauczyciela np. przedstawiają ciekawostki, opisują
wydarzenia, których są uczestnikami/świadkami, proponują zabawy,
przedstawiają nieznane zawody, proponują wycieczki, formy pomocy
potrzebującym itp. – często sytuacje te wpływają na zmianę toku zajęć – ich
atrakcyjność, stają się podstawą dla uznania/wartościowania postaw
i zachowań uczniów, wzbudzają u innych uczniów ciekawość, wpływają na
rozwój zainteresowań. Niekiedy zadziwiają nauczyciela i pozostałych
uczniów
poziomem
swojej
wiedzy,
umiejętnościami,
dojrzałym,
odpowiedzialnym postępowaniem.
Myślę, że podane wyżej przykłady świadczą o tym, iż w zdecydowanej
większości nauczyciele klas początkowych są świadomi swojej roli jako
animatora, ale też w pewnym sensie tutora, który wskazuje/prowadzi swoich
uczniów różnorodnym i ścieżkami wypełniając tym samym przestrzeń ich
dotychczasowej edukacji elementami kultury. Owa różnorodność ścieżek –
używając określenia Zygmunta Baumana – stanowi „naturalną plantację
37
twórczości” ucznia; wspomniana „plantacja” jest obszarem, po którym
uczeń porusza się/odkrywa/doświadcza tego, co stanowi podstawę jego
rozwoju
intelektualnego,
emocjonalnego,
społeczno-kulturowego
i fizycznego. Nauczyciele są też świadomi (dają tego przykłady), że poprzez
sposób mówienia, zwracania się do ucznia, poruszania się, zachowania
w różnorodnych sytuacjach w klasie/w szkole/podczas imprez poza szkołą
wywierają niezwykle istotny wpływ na kulturę zachowań swoich
wychowanków – wszak, jak same podkreślają – „uczniowie wszystko widzą,
słyszą, bacznie obserwują, naśladują, krytycznie oceniają wypowiadając te
oceny szczerze aż do bólu”.
Tu ponowne cytuję wypowiedź studentki p. Olgi Ch. : „Świadomość,
czym jest dla mnie edukacja kulturalna przekłada się na konkretne
codzienne działania. (…) nie da się oddzielić np. w sztuce teatralnej treści
(edukacja polonistyczna), od oprawy scenograficznej sztuki (edukacja
plastyczna), muzyki w niej wykorzystanej (edukacja muzyczna),
odpowiedniego zachowania w teatrze (edukacja społeczna). Idąc z dziećmi
do teatru, muzeum czy na lekcję przyrodniczą do Ogrodu Botanicznego,
oprócz bezpośredniego (poznawczego) celu zajęć realizuję wiele innych
niezwerbalizowanych celów np. właściwe zachowanie się w miejskich
środkach lokomocji, używanie zwrotów grzecznościowych, konieczność
ustąpienia miejsca osobie starszej itp. Każde moje działanie podejmowane
w pracy z dziećmi oddziaływuje na nie w wielu aspektach, przede wszystkim
w aspekcie emocjonalnym, społecznym i kulturowym. (…) Edukacja
kulturalna trwa cały czas”.
37
Z. Bauman, audycja TV Kultura z dn. 11.09.2011 „Niedziela z … Zygmuntem Baumanem”.
173
4. Zamiast zakończenia
Na podstawie zgromadzonych informacji oraz z perspektywy
własnych doświadczeń, jako długoletniego nauczyciela klas początkowych,
pozwalam sobie przedstawić nauczycielom klas I–III do przemyślenia kilka
uwag/propozycji:
 pozwólmy uczniom formułować i prezentować dłuższe wypowiedzi,
w których będą miały możliwość zawierać własne opinie – nie
narzucajmy im swojego punktu widzenia na stawiany problem,
 w rozmowach, dyskusjach, swobodnych ustnych wypowiedziach,
opowiadaniach, relacjach, opisach pozwólmy uczniom mówić językiem
naturalnym – nie poprawiajmy co chwilę: „nie zaczynaj zdania od,
że….:”, „mów pełnymi zdaniami”, „nie powtarzaj ciągle, bo ….” itp. –
w ten sposób przerywamy tok wypowiedzi, dziecko zapomina, co
chciało powiedzieć, często peszy się,
 bawmy się częściej słowami – szukajmy pochodnych słów, twórzmy
nowe
słowa,
układajmy
rymowanki,
wykorzystujmy
do
zabawy/mówienia niektóre trudne (aktorskie wprawki np. król Karol kupił
… itp.),
 język ucznia traktujmy jako wyrażanie siebie i jako sposób
komunikowania się w różnych sytuacjach (z rówieśnikami, dorosłymi,
z dziełami artystów, z literaturą, z otaczającą rzeczywistością),
 pozwólmy uczniom częściej wcielać się w różnorodne role np.
prowadzącego wywiad, prowadzącego pokaz klasowej mody,
prowadzącego konkurs, uroczystość klasową, w rolę sprawozdawcy
sportowego itp.,
 spróbujmy wprowadzić jeden raz w tygodniu (od II semestru w klasie
I i na stałe w klasie II i III) zajęcia głośnego czytania przez dzieci
w klasie lektur/książeczek/ciekawostek (zaczynając od 15-20 minut
i wydłużając czas czytania w następnych klasach); służyć to będzie
doskonaleniu techniki czytania, ułatwi nabywanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem, będzie elementem motywującym uczniów do
samodzielnego czytania/sięgania po inne pozycje książkowe; tym
samym odciążymy dziecko od „przymusowej” nauki czytania w domu
(często dzieci uczą się tekstu na pamięć, lub traktują zadawane
czytanie jako karę),
 do doskonalenia/nabywania umiejętności czytania wykorzystujmy na
zajęciach w większym stopniu różne źródła wiedzy (encyklopedie,
słowniki, leksykony, przewodniki, wycinki z prasy, informacje z Internetu
itp.) – chodzi o głośne odczytywanie informacji przez uczniów,
 od klasy II zwracajmy baczniejszą uwagę na estetykę dziecięcego
pisania – wprowadźmy dwa razy w tygodniu w k l a s i e ćwiczenia
w kaligraficznym/pięknym pisaniu; wymagajmy starannego/czytelnego
pisania (w każdym dniu) w zeszytach, ćwiczeniach czy w innych
pracach pisemnych,
174
 od klasy II (od II semestru) zmniejszmy przepisywanie tekstów na rzecz
pisemnych twórczych prac, zwróćmy też uwagę, by prace te wyrażały
opinie, emocje ucznia np. podobało mi się, bo…, nie zgadzam się,
ponieważ …, moim zdaniem …., według mnie …, było mi
przykro/smutno, bo …, itp.,
 od klasy II wprowadźmy pisanie krótkich notatek ze spotkań,
z ważniejszych wydarzeń w klasie/szkole – potraktujmy to jako zabawę
w reporterów/dziennikarzy prasowych,
 pokuśmy się (już od klasy I) o pisemne współtworzenie książeczek
klasowych (2–3 w semestrze), a w konsekwencji powstawanie
książeczek indywidualnych (jako zbioru własnych opisów, krótkich
opowiadań, wierszy) – w tych pracach zawartych będzie wiele
elementów kultury językowej: czytelność/estetyka pisma, zasób słów,
treść, logiczność i spójność wypowiedzi, poprawność form
gramatycznych, zasad ortograficznych; stanowi to przecież podwalinę
dla umiejętności wypowiadania/komunikowania się dziecka ze światem
za pomocą pisma Zdaję sobie doskonale sprawę, że na początku
nauczycielowi będzie trudno, pochłonie to wiele czasu – ale jaką
satysfakcję odczuje on sam, jego uczniowie a także rodzice uczniów
(sama przez wiele lat to robiłam),
 w większym stopniu wykorzystujmy komputer na zajęciach związanych
z poprawnym pisaniem – ćwiczeniami ortograficznymi, gramatycznymi,
uzupełnianiem zdań otwartych czy pisaniem dłuższych wypowiedzi;
niech występują też ćwiczenia w pisaniu maili, czy próbach pisania
smsów – jako skróconej pisemnej formy komunikowania się np.
przekazywania informacji, pisania listów, składania życzeń – a to dla
dzieci jakże ciekawa i ważna umiejętność.
Na koniec należałoby życzyć, by edukacja kulturalna na wyższych
szczeblach kształcenia była prowadzona przez nauczycieli z takim samym
zaangażowaniem, jak w klasach początkowych. Chodzi bowiem o to, by
szkoła dalej stawała się dla uczniów warsztatem zdobywania ciekawych,
niezwykłych doświadczeń związanych z kulturą, otwieraniem możliwości
i sposobów uczestnictwa w kulturze – zarówno w życiu osobistym,
rodzinnym, w życiu swojego środowiska, swojego kraju, jak i w kulturze
świata.
175
Literatura:
1. Adamek A., 1997: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo
„Impuls”, Kraków.
2. Bałachowicz J. 2009: Ocena nowej podstawy programowej klas I–III
w świetle podmiotowego modelu edukacji, (w:) Problemy wczesnej
edukacji, nr specjalny.
3. Bałachowicz J., 2009: Style działań edukacyjnych nauczycielu klas
początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością,
Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
4. Bałachowicz J., „Założenia edukacji zintegrowanej w nauczaniu
początkowym” – maszynopis wystąpienia na konferencji w Bydgoszczy
16–17 maja 2001 na temat „Integracja w nauczaniu dylematy teorii
i praktyki”.
5. Bauman Z., audycja TV Kultura z dn. 11.09.2011 „Niedziela z …
Zygmuntem Baumanem”.
6. Bruner J.S., 2006: Kultura edukacji, Wydawnictwo UNIVERITAS, Kraków.
7. Burszta J., 1998: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje,
Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań.
8. Cichoń W., 1996: Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki
aksjologiczno- wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
9. Denek K., 2010: Wartości jako źródło edukacji, (w:) Dziecko w świecie
wartości. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, XIV tom serii
Nauczyciele – Nauczycielom, pod red naukową Dymara B.,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
10. Duraj-Nowakowa K., 1998: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej.
Modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
11. Dyczewski L., 1993: Kultura w procesie przemian, Lublin.
12. Glandor R. w przedmowie do książki J.S. Brunera, 2006: Kultura
edukacji, Wydawnictwo UNIVERITAS, Brzostowska-Tereszkiewicz T.
(przekł.), Universitas, Kraków.
13. Gutek G.L., 2003: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Wyd.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
14. Klus-Stańska D., 2010: Dzień jak codzień. O barierach zmiany kultury
szkoły, (w:) Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, Tom 5, red.
Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., GWP, Gdańsk.
15. Kopaliński W., 1989: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, wyd. XIX.
16. Kopaliński Wł., 2006: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.
17. Kosyrz Z., 2005: Osobowość wychowawcy, Wydawnictwo Pedagogium,
Warszawa.
18. Kotusiewicz A.A., 2000: Problemy uniwersalizmu w pedeutologii,
(w:) Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. Kwiatkowska H.,
Lewowicki T., Dylak St., Wydawnictwo WSP ZNP Warszawa.
19. Kozielecki J., 1999: Transgresja jako źródło kultury, (w:) Humanistyka
przełomu wieku, red. Kozielecki J., Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
176
20. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (red.), 2009: Słownik pedagogiczny,
PWN, Warszawa.
21. Lewicka M., 2009: Dialogiczny wymiar relacji nauczyciel – uczeń,
(w:) FORUM DYDAKTYCZNE, nr 5-6.
22. Miłkowska-Olejniczak G., 1998: Edukacja nauczycieli a reforma oświaty,
(w:) KULTURA i EDUKACJA, nr 4.
23. Okoń W., 1998: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa.
24. Olbrycht K., 2010: Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar
edukacji?, (w:) Edukacja małego dziecka, red. Ogrodzka-Mazur E. ,
Szuścik U., Gajdzica A., Wydawnictwo „Impuls”, Cieszyn–Kraków.
25. Roty R., 2000: Edukacja i wyzwanie ponowoczesności, tłum. Witkowski
L., (w:) Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Kwieciński Z., IBE,
Warszawa.
26. Szymczaka M. (red.), 1981: Słownik języka polskiego, Tom 3, PWN,
Warszawa.
27. Schulz R., 1989: Nauczyciel jako innowator, WSiP, Warszawa.
28. Szołtysek A.E., 2011: Filozofia myślenia. Ontologiczne, językowe
i metodologiczne determinanty myślenia, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
29. Sztompka P., 2005: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo
„Znak”, Kraków.
30. Szymański M.J., 2009: DEBATA EDUKACYJNA nr 2.
31. Tomasello M., 2002: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW,
Warszawa.
32. Witkowski L., 2010: Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe
profile w edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Wrocław.
33. Witkowski L., 1997: O meteaksjologiczne przesłanki reformy edukacji,
(w:) Realia i perspektywy reform oświatowych, red. Bogaj A., IBE,
Warszawa.
34. Wojnar I., 2000: Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa.
35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r.
Dz. U. Nr 4 poz.17 z dn.17 stycznia 2009 r.
177
Rozdział V
Ludzka kultura
Agnieszka Araucz-Boruc
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Wychowanie w duchu patriotyzmu
a kształtowanie się świata wartości
dzieci i młodzieży
Abstract: The man has more than one opportunity to learn, evaluating and
transforming both itself and the surrounding reality. Human patriotic attitudes are
constantly changing, depending on the maturation stage of moral and social, and
therefore it is impossible to develop them once and for all fixed way. Only the
teacher, who knows every time, at what stage of maturity, emotional, intellectual and
social charges are to be applied to the appropriate content and methods of
education, can count on positive results. Today's young people does not help the
educational tasks, educational problems faced by teachers and educators impose on
the entire support staff called a real challenge.
Patriotyzm jest postawą społeczno-polityczną i moralną wyrażającą się
uczuciem miłości do swego narodu, zaangażowaniem w jego obronę,
przywiązaniem do swojej ojczyzny oraz opartą na zasadach jedności
i solidarności z własnym narodem. Jest ściśle związany z formułowaniem się
pojęcia ojczyzny i państwa, któremu odpowiada określony typ patriotyzmu.
Jak podaje Jerzy Kunikowski do głównych treści patriotyzmu zaliczyć należy:
miłość do ojczyzny, rzetelną naukę, służbę i pracę, poświęcenie dla
ojczyzny, aktywną postawę i współodpowiedzialność za dalsze losy kraju,
1
jego obrona oraz walka o pokój i bezpieczeństwo .
Autorytetem w definiowaniu patriotyzmu jest z pewnością Józef Maria
Bocheński, dla którego patriotyzm jest cnotą pochodną nie w stosunku do
sprawiedliwości, ale do miłości. Jego zdaniem patriotyzm ma przede
wszystkim siedzibę nie w uczuciu, lecz w woli – jest pewną sprawnością
woli, pozwalającą na energiczne i stosunkowo łatwe pełnienie obowiązku
wobec Ojczyzny. O patriocie pisze w następujący sposób: „nie ten jest więc
dobrym patriotą, kto ma najgorętsze uczucia patriotyczne, ale ten, kto potrafi
najlepiej swój obowiązek patriotyczny spełnić (…) ten, kto ma najsilniejszą
2
po temu wolę” .
Pojęcie patriotyzmu jest ściśle związane z pojęciem tożsamości
jednostkowej i społecznej, zakłada bowiem, że jest on pewną tendencją
1
J. Kunikowski (red.), 2001: Przygotowanie obronne społeczeństwa, Wydawnictwo Bellona,
Warszawa, s. 312.
2
Zob. J.M. Bocheński, 1989: O patriotyzmie, Wydawnictwo Odpowiedzialność i Czyn,
Warszawa, s. 11.
180
osoby do reagowania, przeżywania i działania wobec Ojczyzny. Istnieje
ogromna potrzeba uwyraźniania i pokazywania, w jaki sposób realizuje się
3
ta wyjątkowa relacja jednostka – Ojczyzna . Jednak zrozumienie właściwego
sensu patriotyzmu to zwykle proces rozciągnięty w czasie. Jego treść, jego
znaczenie dla naszego życia, rozeznaje się myślą, edukacją szkolną,
domową i społeczną. Do istoty patriotyzmu nie sposób dojść posiłkując się
tylko właściwościami umysłu, bowiem dociera się do niej w dużej mierze
sercem i wrażliwym sumieniem. Do zrozumienia sedna patriotyzmu droga
wiedzie poprzez przekraczanie własnego „ja”. Patriotyzm ma przecież
charakter społeczny, dotyczy i realizuje się w ludzkiej zbiorowości
a odwołuje się do emocji, do języka symboli i gestów, które wyrażają istotę
Ojczyzny. To dzięki nim my, ludzie tej ziemi, doświadczamy identyfikacji
z Polską i polskością. Biały Orzeł, melodia Mazurka Dąbrowskiego, dźwięk
wawelskiego Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza, a także macierzyńskie
spojrzenie Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, to dla
nas znaki Ojczyzny: czytelne, klarowne, a w szczególnych chwilach
wzruszające. To dzięki nim i poprzez nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy
4
stąd – z Polski .
Polski dwudziestowieczny patriotyzm miał różne oblicza: walki,
budowania, przetrwania – sprawdzał się, dojrzewał i krystalizował również
pod wpływem zdarzeń zewnętrznych: wojny, okupacji, powojennego
ideologicznego zniewolenia. Każda generacja ma swoich nauczycieli
patriotyzmu. Mówi się, że każdy z nas, Polaków, polskością nasyca się
z mlekiem matki, ale ten Boży zasiew trzeba uformować, nadać mu
konkretny kształt.
Obecnie istnieje pilna potrzeba nowego odkrywania wartości
patriotyzmu jako cechy ważnej dla polskiej racji stanu. Z obserwacji młodego
pokolenia wynika, że często brakuje mu właściwego rozumienia takich słów,
jak „Ojczyzna” czy „miłość Ojczyzny”, należy więc, na nowo przemyśleć
sposoby i strategie wychowania patriotycznego. Natchnieniem i wskazaniem
właściwego kierunku w tym zakresie zdają się być słowa Ojca Świętego
Jana Pawła II wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979
roku: Polski, bowiem nie da się zrozumieć bez Chrystusa, nie da się
zrozumieć jej dziejów – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy
przechodzą przez tę ziemię. Istotne jest uświadomienie sobie, że u korzeni
tożsamości narodowej stoi religia, stąd próba ucieczki od tak rozumianego
patriotyzmu byłaby próbą ucieczki od prawdy o Polsce. Patriotyzm jawi się
więc jako powinność i kategoria moralna. Miłość do Ojczyzny to miłość do
5
matki i rodzicielki .
Rodzina była i jest nadal pierwszą szkołą patriotyzmu. Jeśli w niej
dziecku nie zaszczepi się miłości do Ojczyzny, wysiłek szkolnego
3
A. Kozłowska (red.), 2001: Patriotyzm Polski. Jaki jest? Jaki winien być?, Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej : „Rytm”, Warszawa, s. 34.
4
Tamże, s. 159–160.
5
Tamże, s. 166–167.
181
wychowania patriotycznego nie przyniesie oczekiwanych owoców. Naród
wywodzi się z rodziny i za jej pośrednictwem buduje się jego istnienie, stąd
od rodziny zależy jego rozwój i trwanie. Nie bez powodu rodzina jest
określana jako podstawowa komórka narodu, i razem ze szkołą powinna iść
w tym samym kierunku, powinna podtrzymywać obyczaje oraz przyczyniać
się do powstawania nowych. Wychowanie patriotyczne jest nieodłącznie
związane ze zjawiskiem wdrażania w kulturę, która jest dobrem,
stanowiącym fundament życia duchowego Polaków.
Wychowanie patriotyczne jest także związane z zadaniem
kształtowania zachowań, w których uwidacznia się troska o Ojczyznę
i konkretna odpowiedzialność za jej rozwój. To dążenie do zaszczepienia
w sercach młodzieży chociażby takich cnót, jak: ofiarność, wierność, praca,
pracowitość, gościnność. Miłość do Ojczyzny wyraża się w szacunku do
materialnych i duchowych dóbr narodowych, w rzetelnej pracy, umiłowaniu
ziemi ojczystej, w dostrzeganiu i pielęgnowaniu wartości i znaczenia
cmentarzy i grobów, miłowaniu języka ojczystego, przekazie tradycji
6
i zaszczepianiu dumy narodowej .
Patriotyzm jako właściwość psychologiczna podlega rozwojowi na
różnych etapach życia. Rozwój ten kieruje się takimi samymi prawami, jak
rozwój takich właściwości psychologicznych, jak: potrzeby, postawy, system
wartości, struktury poznawcze, emocjonalne, decyzyjne. Rozwój patriotyzmu
jako pewnych cech osobowości jest wynikiem oddziaływań grup
socjalizacyjnych: jak już wcześniej wspomniała, przede wszystkim rodziny,
szkoły, środowiska lokalnego, mediów oraz własnej aktywności
7
intelektualnej, emocjonalnej i wychowawczej podmiotu .
8
W Słowniku języka polskiego , patriotyzm zdefiniowano następująco:
to miłość do ojczyzny, przywiązanie do swego narodu, natomiast patriotyzm
lokalny – to przywiązanie do swego miejsca zamieszkania, zakładu pracy,
szkoły, organizacji itd. Patriotyczny – właściwy patriocie, mający na
względzie dobro Ojczyzny wynikające z miłości do niej. Patriota – ten, kto
kocha swoją Ojczyznę i naród, kto jest dbały o dobro Ojczyzny. Definicja ta
akcentuje ważne z psychologicznego punktu widzenia aspekty. Po pierwsze,
ukazuje, że patriotyzm jest pewną cechą, właściwą osobowości, i że
o człowieku mającym tę cechę możemy powiedzieć, że jest patriotą. Po
drugie, wskazuje na istotę tej właściwości, że jest to relacja miłości, jaką
człowiek rozwija wobec grupy osób tworzących naród i miejsca bytowania
własnego i tych osób oraz ich wytworów tak materialnych, jak duchowych
i psychicznych. Relacja miłości względem kogoś, czegoś obejmuje: przecież
poznanie, odpowiedzialność, opiekę i szacunek.
Jeszcze inna definicja określa patriotyzm jako postawę społeczno –
polityczną, opartą na zasadach miłości i przywiązania do Ojczyzny, jedności
i solidarności z własnym narodem, poczucie więzi społecznej z innymi
6
Tamże, s. 167.
Tamże, s. 34.
8
Słownik języka polskiego, 1990, s. 543.
7
182
członkami narodu, formę ideologii narodowej postulującą podporządkowanie
9
i poświęcenie dążeń osobistych sprawom narodu i Ojczyzny .
Analizując przedstawione definicje można określić patriotyzm jako:
 miłość Ojczyzny i własnego narodu,
 gotowość do działań i rzeczywiste działania dla dobra Ojczyzny i ludzi
ją tworzących,
 szacunek dla języka, tradycji, kultury, religii innych narodów,
 kierowanie się w życiu dobrem Ojczyzny i narodu, co oznacza
uwzględnianie interesów Ojczyzny przy podejmowaniu decyzji zarówno
tych o znaczeniu jednostkowym, jak i społecznym,
 przywiązanie i dbałość o ciągłość kultury i tradycji narodowej,
 odczuwanie tożsamości i bycia solidarnym z własnym narodem,
niezależnie od miejsca zamieszkania,
 rozwijanie więzi ze wszystkimi osobami zamieszkującymi ten sam kraj,
 gotowość do poświęcenia, do podporządkowania własnych interesów
dla dobra narodu i państwa,
 aktywny udział w życiu społeczno-obywatelskim, kierowanie się w życiu
wartościami, które spajają, jednoczą, rozwijają kulturę materialną
i duchową narodu i państwa.
Człowiek z wysokim poziomem patriotyzmu, czyli taki, który
uwewnętrznił powyższe treści, postawy i kieruje się nimi w życiu, nosi miano
patrioty, gdyż częścią jego tożsamości jednostkowej i społecznej stała się
identyfikacja z ludźmi danego narodu, z określonym systemem wartości
10
i wzorcami kulturowymi .
Patriotyzm stanowi podstawę wychowania obronnego społeczeństwa,
kształtuje postawy aktywnego zaangażowania w rozwój ojczyzny, wyzwala
uczucie dumy z dotychczasowych osiągnięć, mobilizuje społeczeństwo do
11
realizacji zadań związanych z obronnością kraju .
Wychowanie młodego pokolenia, uwzględniające oczywiście
kształtowanie relacji z ojczystym krajem, szacunku dla własnego państwa,
rozwijanie świadomości polskości, więzi z Ojczyzną oraz budowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych, jest sprawą niezwykle ważną. Jednym
z najważniejszych zadań jest tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej
Ojczyzny. W wyrabianiu cech patriotycznych chodzi o używanie prostego
języka faktów i czynów, ukazujących całe piękno dorobku Ojczyzny. Wcale
nie chodzi o silenie się na oryginalność, chodzi o to, by rodzina i szkoła
mówiły tym samym językiem.
Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając 2 czerwca 1980 roku
stwierdził: „Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze
doświadczenia dziejów (…)
9
Encyklopedia powszechna, wyd. 6, 1992.
A. Kozłowska (red.), dz. cyt., s. 35–36.
11
T. Szaciło, 1977: Znaczenie tradycji w wychowaniu
(w:) Przysposobienie obronne w szkole, nr 1, Warszawa, s. 18.
10
183
obronnym
społeczeństwa,
i pozostał sobą. Zachował (…) pośród rozbiorów i okupacji własną
suwerenność jako Naród – nie opierając się na jakichkolwiek innych
środkach fizycznej potęgi, ale tylko na własnej kulturze, która okazała się
w tym wypadku większą od tamtych potęg. I dlatego też, co tutaj mówię na
temat praw Narodu (…) nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje
trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw
człowieka. (…) Strzeżcie (…) tej podstawowej suwerenności, którą każdy
Naród posiada dzięki kulturze (…). Nie dopuszczajcie, aby (…) stawała się
łupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych”. Zadanie to
nie tylko jest obowiązkiem, ale świętym przywilejem każdego, komu droga
jest przyszłość Ojczyzny – matki. Szkoła, wspólnie z rodziną, odgrywa w tym
12
procesie rolę nieocenioną i niezastąpioną .
W ostatnich latach obserwujemy w naszej Ojczyźnie szeroki ruch na
rzecz „małych Ojczyzn” wywołany przemianami ustrojowymi, reformą
samorządową, przekazaniem w ręce ludzi do zagospodarowania przestrzeni
ich najbliższej Ojczyzny. Ten ruch budzi społeczną aktywność,
zainteresowanie problemami własnej lokalności, jej historią, dniem
dzisiejszym. Z niego wypływa szlachetne współzawodnictwo, aby u nas,
w naszej gminie, w naszym miasteczku było lepiej, czyściej, ciekawiej.
Myślę, że jest to nowa, bardzo ciekawa forma budzenia patriotyzmu – od
lokalnych społeczności po całą przestrzeń Ojczyzny. Jest to antidotum na
wszystkie niepokojące zjawiska związane z cywilizacyjnymi przemianami,
erozją obywatelskiego myślenia, dochodzącym do głosu egoizmem.
Zjawisko to należy umacniać. Uważam bowiem, że właśnie w tych „małych
Ojczyznach”, tak zwanych społecznościach lokalnych, będzie się rozwijał
nowy polski patriotyzm XXI wieku, który, rozumiejąc problemy własnej
lokalności, nie straci z oczu tej szerokiej perspektywy, wspólnoty wiary,
13
historii, kultury i tożsamości .
Wychowanie patriotyczne jest zjawiskiem mocno i bezpośrednio
powiązanym z wieloma podstawowymi procesami życia społecznego,
a podstawowy charakter ma jego uwikłanie historyczne. Proces
kształtowania się świadomości narodowej, identyfikacji z ojczyzną przeszedł
wszak bardzo długą ewolucję. W miarę postępu kultury pierwotna treść
uczuć patriotycznych ulegała ciągłemu wzbogacaniu i przekształcaniu.
Sama zaś patriotyczna działalność wychowawcza zawiera w sobie niejako
fundamentalne treści historii. Obok uwarunkowań historycznych należy też
podkreślić czynniki aksjologiczne i psychologiczne. Każdy z nas rozwija się
bowiem, z jednej strony – przez realizację i doskonalenie przyjętego
systemu wartości, z drugiej zaś – przez uczestnictwo w życiu społecznym.
Tysiącletnia historia państwowości polskiej ukształtowała tradycję
wychowania patriotycznego i obronnego, w której dominujące miejsce
zajmowały i zajmują nadal takie wartości, jak: bohaterstwo, odwaga
i męstwo na polu walki, heroizm, poświęcenie dla ojczyzny.
12
A. Kozłowska (red.), dz. cyt., s. 170.
Tamże, s. 163.
13
184
Przez wychowanie patriotyczne należy rozumieć rozwijanie
w wychowankach przywiązania do ziemi ojczystej, państwa, przeszłości
narodu zachowanej w zabytkach architektury, literaturze i języku żywym,
aktualnej gotowości do powiększania dóbr materialnych i kulturalnych
narodu, przywiązania do panującego ustroju jako najlepszej gwarancji
niepodległości państwa i sprawiedliwego ładu społecznego.
Charakter patriotyzmu zaznacza się głównie w trzech aspektach:
 po pierwsze, w tym jak szerokie warstwy społeczeństwa może objąć
postawa patriotyczna, co jest wypadkową wspólnoty lub też
rozbieżności interesów tych różnych warstw,
 po drugie, w tym, co jest przedmiotem uczuć patriotycznych dla
jednostek, a więc jaka jest emocjonalna treść pojęcia – ojczyzna – dla
nich,
 po trzecie, charakter patriotyzmu zaznacza się także w postawach
i zachowaniach, do których mają skłaniać właściwe mu uczucia.
Wychowanie patriotyczne musi być zawsze łączeniem teraźniejszości
z przeszłością, wprowadzeniem jednostki w świat ludzi i czynów minionych
po to, aby budzić zrozumienie i szacunek dla tego wszystkiego, czego
dokonali dla ojczyzny przodkowie. Dzięki temu może i powinno narastać
w wychowanku poczucie duchowej więzi z nimi oraz świadomość, że jest on
kontynuatorem dzieła rozpoczętego przez innych i zasługującego na
uznanie i ofiary. Właśnie to poczucie daje jednostce oparcie w jej własnym
działaniu, pozwala wierzyć w sens i wartość własnych czynów dla dobra
ojczyzny.
Świadomość patriotyczno-obronna nie podlega prawidłowościom
dziedziczenia, lecz musi być systematycznie kształtowana. W dzisiejszych
warunkach istnieje prawdopodobieństwo i możliwość załamywania się
tradycyjnych wartości oraz obywatelskich powinności. Dlatego kształtując tę
świadomość powinniśmy mieć na uwadze: ogólny stan wiedzy o racjach
nadrzędnych, w tym o celach i potrzebie obronności Rzeczypospolitej
Polskiej, ocenę zjawisk społecznych, w tym procesów obejmujących
obywatelskie powinności świadczeń w razie klęsk i na rzecz obronności, jak
również uznanie, akceptowanie i przyswajanie wzorców patriotycznych,
których dostarcza historia naszego narodu i walk toczonych o niepodległość.
Dotyczy to również uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju
daleko wcześniej, niż w obliczu rzeczywistych zagrożeń.
Stan świadomości patriotyczno-obronnej, głównie młodzieży,
zdeterminowany jest ogólnym stanem świadomości społecznej i miejscem
wyznaczonym obronności przez państwo i naród oraz praktycznym
14
stosunkiem do tej problematyki rodziny, Kościoła, szkoły i wojska .
14
Por. J. Kunikowski, 1998: Znaczenie edukacji obywatelskiej i funkcjonowania proobronnych
instytucji, organizacji i stowarzyszeń społecznych, (w:) Edukacja obywatelska młodzieży
polskiej u progu zjednoczonej Europy, red. W. Magoń i E. Jeziorowski, Wydawnictwo „Arcanus”,
Bydgoszcz, s. 55.
185
Istnieje potrzeba kształtowania pożądanej świadomości obywatelskiej
z punktu widzenia historycznych doświadczeń narodu i państwa, aktualnej
sytuacji przeobrażeń wewnętrznych i uwarunkowań międzynarodowych,
15
suwerenności i zdolności państwa do realizacji przemian . Chodzi
o właściwie ukształtowaną świadomość obywatelską, która będzie
wspomagać wyobrażenia o powinnościach obywatela, członka narodu dla
urzeczywistnienia rozwoju każdej dziedziny państwa, szczególnie zaś tych,
16
które gwarantują jego bezpieczne istnienie .
Formy świadomości społecznej, takie jak historyczna, państwowa
i narodowa oraz patriotyczno-obronna, muszą być ujmowane w ścisłej
współzależności. Relacje, jakie między nimi występują, nie mają jednak
charakteru sprzężeń prostych czy tak zwanych zależności statystycznie
istotnych. Trudno również w sposób kategoryczny stwierdzić, jaką rolę
odgrywają poszczególne formy świadomości społecznej w działaniu, jaką
mają moc regulacyjną. Zależy ona bowiem od rozmaitych okoliczności.
Sytuacje graniczne – w postaci zagrożenia bytu państwowego i narodowego
wyzwalać będą z dużym natężeniem pozytywne treści w świadomości
społecznej. W sytuacjach pokojowych ich przejawy będą prawdopodobnie
warunkowane częściej nie okolicznościami zewnętrznymi lecz stanem
osobowości i dojrzałością społeczną konkretnej jednostki. Najważniejszą
rolę odgrywają tu wyznawane i uznawane wartości. Innym układem
odniesienia może być potoczna świadomość społeczna, a innym
świadomość
wynikająca
z
pobudek
patriotycznych,
obronnych,
17
państwowych i narodowych .
Autorytet historii jest wielkim orężem w wychowaniu patriotycznym
społeczeństwa, należy zatem zapewnić jej trwałe miejsce i właściwą rangę
w planach naukowo badawczych i programach szkolnych, powinna ona
powodować dalszą aktywizację pracowników nauki w dziele historycznej
edukacji naszego społeczeństwa. W kształtowaniu świadomości narodowej
i historycznej bardzo dużą rolę odgrywa kształtowanie uczuć patriotycznych,
emocjonalnego stosunku do tradycji historycznej. Ma to również ścisły
związek z kształtowaniem, głównie u ludzi młodych, obowiązku
i odpowiedzialności za rodzinę, otoczenie społeczne, odpowiedzialności za
Polskę.
Kształtowanie się postaw, w tym również patriotycznych, dokonuje się
pod wpływem wielu złożonych i dynamicznych oddziaływań. Oddziaływania
te można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. W pierwszym przypadku
kształtowanie postaw polega na podejmowaniu odpowiednich działań przez
właściwe instytucje i osoby, a więc te elementy środowiska zewnętrznego,
15
K. Przyszczykowski, A. Zndecki (red.), 1996: Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa
obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
16
P. Tyrała, 1998: Wychowanie dla idei integracji europejskiej, (w:) Edukacja obywatelska
młodzieży polskiej u progu zjednoczonej Europy, pod red W. Magoń, E. Jeziorowski,
Wydawnictwo „Arcanus”, Bydgoszcz, s. 78.
17
J. Bogusz, Z. Kosyrz, 1990: Wychowanie patriotyczne młodzieży, Zakład PoligraficznoWydawniczy „Stanograf”, Warszawa, s. 35.
186
wśród których żyje, zdobywa określone wiadomości, umiejętności, nawyki
i zainteresowania. Jednostka, jako przedmiot tych oddziaływań, jest
najczęściej nakłaniana do przyjmowania, w gotowej formie, postulowanych
wzorów i postaw. Natomiast w przypadku drugim proces kształtowania
postaw ma charakter bardziej spontaniczny i subiektywny, zależy bowiem od
jednostki, od jej samodzielnego dążenia do zmiany, od stopnia osobistej
aktywności w przyjmowaniu lub odrzucaniu pewnych informacji, bodźców,
18
treści .
Ogólny podział mechanizmów kształtowania postaw pozwala
sformułować kilka tez wstępnych:
 Po pierwsze, każdą postawę można traktować jako dyspozycję
wyuczoną w toku działania własnego lub działania innych osób.
 Po drugie, zasadniczy wpływ na jakość postaw wywierają głównie
czynniki zewnętrzne. Czynniki te wytwarzają określony zespół bodźców,
z którymi człowiek styka się bezpośrednio lub pośrednio, które jak
gdyby poprzedzają jego wewnętrzne działanie.
 Po trzecie, kształtowanie postaw wskazuje na uprzedmiotowienie tego,
co zewnętrzne i wewnętrzne. Dialektyczny charakter związku postaw
z otoczeniem wyraża się właśnie w jednoczesnym przenikaniu,
współdziałaniu aktywności indywidualnej z wysiłkami środowiska
19
wychowawczego, spełniającego rolę podmiotu zbiorowego .
Proces powstawania postaw patriotycznych i ich doskonalenie
odbywa się w różnych warunkach i sytuacjach. Jedne z nich są kształtowane
celowo i świadomie, inne zaś powstają spontanicznie, żywiołowo, pod
wpływem potrzeb doraźnych, bardzo często osobistych, niepowtarzalnych.
Jest tak, ponieważ kształtowanie postaw ma charakter wielostronny
i dialektyczny. Wzajemne przenikanie się tego, co celowe z tym co
spontaniczne, może oczywiście dawać różne efekty wychowawcze, moralne
i społeczne. Problem polega zatem na tym, aby właściwie oceniać oraz
wykorzystywać te mechanizmy i czynniki kształtowania postaw
patriotycznych, które w ostatecznym rachunku będą mniej lub bardziej
20
zgodne z założeniami wychowania patriotycznego młodzieży .
Postawy patriotyczne wynikają ze stosunku do bardziej ogólnych
zjawisk i typów przedmiotów, a wyróżnienie ich spośród innych będzie
niejako ich uszczegółowieniem. Na przykład stosunek młodzieży nie tylko do
bohatera narodowego, ale i do szkoły, nauczycieli jest zwykle pochodną
stosunku do kraju i jego obronności w ogóle. Podobnie postawa wobec
regulaminu szkolnego będzie zwykle podporządkowana postawie wobec
porządku i dyscypliny społecznej. Poniżej przedstawię taki zespół postaw
młodzieży, który jednocześnie jest wyznacznikiem zachowania patriotycznoobronnego.
18
Tamże, s. 49.
Tamże.
20
Tamże.
19
187
Szczególnie istotny jest stosunek do bezpieczeństwa ojczyzny.
Potrzeba kształtowania pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa
ojczystego kraju wynika z ogólnych założeń patriotyczno-obronnych
wychowania
całego
społeczeństwa.
Do
założeń
tych
należą:
przysposobienie obywateli do świadczeń osobistych i materiałowych na
rzecz obrony kraju oraz przygotowanie młodzieży i całego społeczeństwa,
wszystkich jego instytucji i organizacji do skutecznego wykonywania zadań
obrony cywilnej. Stanowią one nadrzędne kryteria oceny ludzi i ich postaw
21
wobec obronności kraju .
Do postaw wyrażających stosunek do bezpieczeństwa ojczyzny
zaliczamy zaangażowanie i patriotyzm. Mają one charakter bardzo ogólny –
jednoczą bowiem różne cele wychowania patriotycznego. Przyswajając je
młodzież staje się właśnie świadoma swej roli i obowiązków wobec ojczyzny.
Innym,
ważnym
typem
postaw
patriotycznych
jest
społeczne
zdyscyplinowanie i gospodarność. Postawy te zazwyczaj ściśle wiążą się ze
sobą i w takim też związku warto je kształtować. W każdym działaniu
zbiorowym możemy wyłonić pewne aspekty ładu i zdyscyplinowania,
warunkującego jego formę organizacyjną. Jednostka uczestnicząca
w określonym działaniu zbiorowym podlega pewnym normom określającym
22
tworzenie sprawnie funkcjonującej całości .
Kolejnymi
postawami
patriotycznymi
są
samodzielność
i odpowiedzialność za siebie. Właściwa realizacja zadań wychowania
patriotycznego wymaga ukształtowania określonej samodzielności
młodzieży. Jest bowiem prawdą, że występuje zależność między stosunkiem
do spraw obronności w ogóle a stosunkiem do samego siebie. Człowiek
dbający w sposób racjonalny i etyczny o własny rozwój jest zwykle bardziej
wrażliwy na problemy społeczne, w tym również na sprawy obronności kraju.
Postawa samodzielności i odpowiedzialności za siebie oznacza określoną
gotowość do rozliczania się przed samym sobą ze spełnionych obowiązków,
jest wskaźnikiem społeczno-obronnej dojrzałości młodego pokolenia.
Młodzież uświadamia sobie, że społeczeństwo oczekuje od niej określonego
stosunku do tego, co ona sama sobą prezentuje. Ważne jest więc, aby
młodzi umieli oceniać własne postawy i poglądy z punktu widzenia
oczekiwań społecznych. Dyspozycje takie mogą oni w sobie wykształcić,
gdy naucza się samodzielnie i racjonalnie kierować swoim
23
postępowaniem .
Brak zdolności do samorozwoju hamuje proces zasadniczych celów
wychowania patriotycznego. Młodzież musi więc dysponować umiejętnością
oceniania własnej samodzielności i odpowiedzialności. Dyspozycje te można
rozwijać w systemie określonych sytuacji, proponując młodym ludziom takie
zadania do wykonania, które wymagają samodzielnego postępowania,
poznawania i samokontroli, emocjonalnego i racjonalnego stosunku do
21
Tamże, s. 40–41.
Tamże.
23
Tamże.
22
188
własnej osoby, samodzielnego określania potrzeb wychowawczych,
gromadzenia wiedzy i doświadczeń z zakresu stosunku do własnych postaw
24
i poglądów .
Bardzo ważnymi postawami patriotycznymi są odwaga i dzielność
życiowa. Ukazywanie młodemu pokoleniu trwałych wartości patriotycznych,
takich jak, umiłowanie ojczyzny i poczucie odpowiedzialności, połączone
z propagowaniem poświęcenia dla Polski i codziennej rozwagi ułatwia
zrozumienie wielu problemów patriotycznych, pomaga współtworzyć
i ochraniać rzeczywistość, w której żyjemy. Uczynienie młodego człowieka
zdolnym do odważnego i dzielnego postępowania w złożonych warunkach
współczesności powinno stać się jednym z najistotniejszych celów
25
wychowania patriotycznego . Wskazane jest, aby jego początki sięgały
wieku przedszkolnego, kiedy to poznają hymn państwowy, godło, flagę i
26
niektóre święta związane z wydarzeniami historycznymi.
Można więc przyjąć, że postawy patriotyczne młodzieży są
ukształtowane w stopniu pożądanym, jeżeli:
 młodzież jest całkowicie przekonana o konieczności realizowania zadań
patriotycznych w szkole, w miejscu pracy i zamieszkania,
 obrona ojczyzny jest dla młodych zjawiskiem wymiernym i dającym się
wyrazić w codziennym życiu, a sprawy z nią związane stają się
wartością najważniejszą,
 wiedza, umiejętności, nawyki i zainteresowania patriotyczne młodzieży
budzą potrzebę aktywnego udziału w życiu społecznym, a także
27
odbycia służby wojskowej .
Za szczególnie ważne i doniosłe z punktu widzenia wychowania
patriotycznego należy uznać najbliższe środowisko młodzieży. Na pierwsze
miejsce wysuwa się niewątpliwie wychowanie w rodzinie. Wychowania
rodzinnego nie jest w stanie zastąpić żadna inna instytucja opiekuńczowychowawcza. Rodzina może i powinna stanowić bardzo ważne ogniwo
w systemie wychowania, tu bowiem dziecko poznaje świat, uczy się mowy
ojczystej, kształtuje swój stosunek do najbliższych i szerszego środowiska.
Istotną rolę w wychowaniu patriotycznym mogą odgrywać tradycje,
zwyczaje i obyczaje kultywowane w miejscowościach, w jakich młodzież żyje
i wychowuje się. Najczęściej sądzi się, iż tego typu oddziaływania dają
pozytywne efekty jedynie w małych zbiorowościach, na przykład na wsi.
Prawdą jest, iż w środowiskach małych, w których utrwalił się określony
zwyczaj lub obyczaj łatwiej jest oddziaływać na konkretne osoby czy grupy
24
Tamże.
Tamże.
26
E. Jagiełło, 2010: Patriotyzm współczesnego Polaka, (w:) Bezpieczeństwo Edukacja Kultura i
Społeczeństwo, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65 rocznicę urodzin,
pod red. J. Gmitruk, ks. R. Krawczyk, T. Zacharuk, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Warszawa–Siedlce, s. 655.
27
J. Bogusz, Z. Kosyrz, dz. cyt.
25
189
młodzieżowe. Na pewno inaczej układają się stosunki międzyludzkie
28
w małych wsiach i miasteczkach niż w dużych aglomeracjach .
Kolejnym ważnym czynnikiem kształtowania postaw społecznych jest
system informacyjny. Jego rola ciągle wzrasta, nie zawsze jednak
w kierunku pożądanym. Z potwierdzonej badaniami praktyki wynika, że
najsilniej kształtują postawy oraz poglądy informacje i oddziaływania
zawierające argumenty najbardziej przekonujące, naukowo i praktycznie
uzasadnione. Wiadomo, że w młodszym wieku największy wpływ na
kształtowanie się osobowości wywierają rodzice, później koledzy,
organizacje młodzieżowe i różnego rodzaju sytuacje powstające
spontanicznie.
Istotną rolę w kształtowaniu się postaw patriotycznych odgrywają
również kontakty z kulturą, z artefaktami tradycji narodowych. Współczesna
szkoła powinna więc coraz lepiej wykorzystywać w pracy dydaktycznowychowawczej dzieje poszczególnych regionów. Warto też uwzględnić
możliwości tkwiące w krajoznawstwie obywatelskim. Oddziaływania takie
powinny coraz bardziej wpływać na kształtowanie się i umacnianie postaw
29
patriotycznych młodzieży szkolnej .
Na charakter i formy postaw patriotycznych niewątpliwie wpływa
epoka, w której żyjemy. Z historii wiadomo, że każda formacja ekonomicznospołeczna, każda epoka postuluje i rozwija określony system wartości i norm
moralnych. Tak już jest, że świadomość patriotyczna ludzi, ich postawy
patriotyczne będą najbardziej zdeterminowane historią najnowszą,
wydarzeniami, których byli bezpośrednimi współtwórcami.
Współczynnik spontaniczności w kształtowaniu postaw patriotycznych
występuje w różnych sytuacjach z różną siłą. Na pewno zmniejsza się
w miarę wzrostu ogólnej kultury społeczeństwa. Zmniejsza się też wraz
z dorastaniem człowieka. W wieku dojrzałym coraz częściej miejsce
oddziaływań spontanicznych zajmują elementy oddziaływania celowego
i systematycznego, aczkolwiek nadal istotną rolę spełniają bodźce typu
30
spontanicznego .
Przez świadome kształtowanie postaw należy rozumieć wszelkie
czynności
wychowawców,
zespołów
uczniowskich
i
organizacji
młodzieżowych oraz innych instytucji społecznych, zmierzające do realizacji
celów wychowania patriotycznego. Warunkiem decydującym o świadomym
wykonywaniu tych czynności jest:
 właściwa interpretacja celów i treści wychowania patriotycznego,
 stworzenie warunków społecznych i dydaktyczno–wychowawczych do
właściwej organizacji i przebiegu oddziaływań patriotycznych,
 pobudzanie i kształtowanie właściwej motywacji młodzieży do tego
rodzaju działania.
28
Tamże, s. 52.
Tamże, s. 54.
30
Por. tamże.
29
190
Podstawą świadomego działania jest odpowiednia wiedza z zakresu
wychowania patriotycznego, bez niej bowiem niemożliwe jest osiągnięcie
celu wychowawczego. Podmiot oraz przedmiot dysponują świadomością,
wskutek czego zmiany zachodzące w przedmiocie pod wpływem
oddziaływania wychowawczego znajdują oddźwięk w świadomości
podmiotu. To systematyczne, świadome współdziałanie podmiotu
i przedmiotu odbywa się w procesie wychowania wskutek wielostronnych
powiązań i współzależności.
Kształtowanie się postaw i poglądów w procesie wychowania
patriotycznego związane jest z ciągłym „współpracowaniem” świata
zewnętrznego
i
dążeniem
wychowanków do
samowychowania.
Oddziaływania, które znajdują odpowiedni obraz w wychowankach
sprawiają, że powstają nowe struktury psychiczne i tak integrują całość
zmian, że rozwijająca się osobowość zbliża się do wzoru wychowania
patriotycznego. Efekty celowego kształtowania postaw patriotycznych
młodzieży w dużej mierze zależą od systematycznego i obiektywnego, a nie
sporadycznego, fragmentarycznego poznawania rezultatów procesu tego
wychowania. Nie można skutecznie kształtować postaw patriotycznych tylko
przez nauczanie, przez przekazywanie określonych informacji czy przez
stosowanie wyłącznie kar i nagród. Skuteczniejsze okazuje się kształtowanie
postaw i poglądów, jeżeli podmiot będzie potrafił skłonić ucznia do
samodzielnego myślenia – stawiania przed sobą problemów i ich
rozwiązywania. Łatwo jest nakłonić człowieka do wyuczenia się pewnych
twierdzeń i powtarzania ich, o wiele trudniej natomiast jest uzyskać stan,
w którym wychowanek akceptuje, jako osobiste, zadania wynikające
z ogólniejszej koncepcji życia społecznego, a ponadto chce je
31
urzeczywistnić .
Proces kształtowania postaw przez wykonywanie celowo
przemyślanych zadań eksponuje w sposób dobitny znaczenie autokontroli
i samooceny, wymaga od wychowanka stałego wzbogacania wiedzy
i doskonalenia umiejętności, samodzielnego rozwijania problemów
patriotycznych. Wychowanie patriotyczne powinno być zatem głównie
procesem
oddziaływań
planowo
zorganizowanych
i
świadomie
ukierunkowanych. Przez pojęcie – oddziaływanie – należy rozumieć twórczą
działalność wychowawczą, twórczą także ze względu na wychowanka, który
nie ulega biernie wpływom lecz kieruje nimi i przekształca je.
W tworzeniu wychowawczo pożądanych nastawień i przyzwyczajeń
patriotycznych ważną rolę odgrywa stosunek do samego siebie. Nadmierna
koncentracja na własnej osobie, jak również nadmierna akceptacja siebie
nie sprzyja zachowaniu prospołecznemu. Ludzie o nastawieniu
prospołecznym mają odmienne niż osoby z grup egocentrycznych
31
Tamże, s. 58 i dalej.
191
32
doświadczenia wychowawcze . Kształtowanie postaw patriotycznych jest
problemem, z którego rozwiązaniem wiąże się wiele trudności. Na obecnym
etapie rozwoju nauk pedagogicznych nie posiadamy właściwej i naukowo
zweryfikowanej charakterystyki etapów kształtowania postaw patriotycznych.
Człowiek jako istota społeczna, ma niejedną okazję do poznawania,
wartościowania i przekształcania zarówno samego siebie, jak i otaczającej
go rzeczywistości. Postawy patriotyczne człowieka nieustannie zmieniają
się, w zależności od fazy dojrzewania moralnego i społecznego, dlatego też
nie da się kształtować ich raz na zawsze ustalonym sposobem. Tylko ten
wychowawca, który za każdym razem wie, na jakim etapie dojrzałości
emocjonalnej, intelektualnej i społecznej znajdują się podopieczni, który
stosuje odpowiednie do tego treści i metody wychowawcze, może liczyć na
33
pozytywne rezultaty . Tym bardziej, że śmiało zaryzykować można
stwierdzenie, iż współczesna młodzież nie ułatwia nam tego zadania,
trudności wychowawcze jakie przejawiają młodzi ludzie narzucają na cały
proces dydaktyczno-wychowawczy miano nie lada wyzwania.
Literatura:
1. Bocheński J.M., 1989: O patriotyzmie, Wydawnictwo Odpowiedzialność
i Czyn, Warszawa.
2. Bogusz J., Kosyrz Z., 1990: Wychowanie patriotyczne młodzieży, Zakład
Poligraficzno-Wydawniczy „Stanograf”, Warszawa.
3. Jagiełło E., 2010:
Patriotyzm
współczesnego Polaka, (w:)
Bezpieczeństwo Edukacja Kultura i Społeczeństwo, Księga jubileuszowa
Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65 rocznicę urodzin, pod red.
J. Gmitruk, ks. R. Krawczyk, T. Zacharuk, Wydawnictwo Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa–Siedlce.
4. Kozłowska A. (red.), 2001: Patriotyzm Polski. Jaki jest? Jaki winien być?,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : „Rytm”, Warszawa.
5. Kunikowski J., 1998: Znaczenie edukacji obywatelskiej i funkcjonowania
proobronnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń społecznych,
(w:) Edukacja obywatelska młodzieży polskiej u progu zjednoczonej
Europy, red. Magoń W., Jeziorowski E., Wydawnictwo „Arcanus”,
Bydgoszcz.
6. Kunikowski J. (red.), 2001: Przygotowanie obronne społeczeństwa,
Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
7. Przyszczykowski K., Zndecki A. (red.), 1996: Edukacja i młodzież wobec
społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, Poznań.
32
Zob. J. Reykowski (red.), 1976: Nastawienie egocentryczne i nastawienie prospołeczne,
(w:) Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,
Warszawa, s. 67.
33
J. Bogusz, Z. Kosyrz, Wychowanie…, dz. cyt., s. 64.
192
8. Reykowski J. (red.), 1976: Nastawienie egocentryczne i nastawienie
prospołeczne, (w:) Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi,
Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa,
9. Szaciło T., 1977: Znaczenie tradycji w wychowaniu obronnym
społeczeństwa, (w:) Przysposobienie obronne w szkole, nr 1, Warszawa
10. Encyklopedia powszechna, wyd. 6, 1992.
193
Barbara Grzegorczyk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Komunikacja interpersonalna
w kulturze życia ucznia i klasy szkolnej
Abstract: The interpersonal communication play and act the great role in the culture
of pupil and class-room life. The real, characteristic, subjective relations between
teacher and pupils influence the good atmosphere of work during the school
processes and also they effect on the behavior and culture of pupils. The general aim
of education is also the introduction, familiarization the learners with philosophy of life
and outlook the world values. They make the children’s life rich, and expand
emotional, cultural and social behavior.
„Są cztery rzeczy, które musisz zrobić, jeśli
naprawdę
chcesz
poprawić
stosunki
z ludźmi. Po pierwsze, powinieneś nauczyć się,
kiedy i w jaki sposób ich słuchać. Po drugie –
kiedy i jak z nimi rozmawiać. Po trzecie – tak
rozwiązywać konflikty, aby nikt nie poczuł się
dotknięty z powodu porażki. I wreszcie, musisz
zbudować
i
utrzymać
otwarty
dialog
z tymi, na których najbardziej ci zależy.”
Thomas Gordon i Noel Burch
„Grupą, w której uczeń spędza znaczną część swego czasu i która stanowi
teren ważnych doświadczeń i uczenia się społecznego, jest klasa szkolna.
Dla wielu dzieci przez szereg lat jest ona miejscem najważniejszej
aktywności życiowej. Może stać się grupą zaspokajającą ważne potrzeby
społeczne, kulturowe i potrzeby związane z twórczą aktywnością. Może stać
się źródłem doświadczeń istotnych dla rozwoju społecznego dziecka. Może
także zamienić się w miejsce puste i nudne, w zbiór osób nie powiązanych
żadnymi istotnymi więzami, zniechęconych i niezdolnych do podjęcia
1
wspólnego działania.”
To w klasie szkolnej przede wszystkim przebiega proces kształcenia
i wychowania. Klasa szkolna ma swoistą strukturę wyznaczającą układ
panujących w niej stosunków: dominacji, podporządkowania, wzajemnej
zależności, sympatii, antypatii. W szkole podczas lekcji jest wiele okazji, by
odkrywać nowe znaczenia i wartości. Obcując z innymi ludźmi łatwo
zauważyć wartość każdego z nich jako osoby, z niepowtarzalną
tożsamością, możliwościami i dążeniami. W klimacie życzliwości i szacunku
1
H. Rylke, 1993: W zgodzie z sobą i z uczniem, WSiP, s. 44.
194
dla drugiego człowieka pomocne w rozwoju jednostki stają się dialog
i współpraca w relacjach międzyludzkich. Szacunek i akceptacja wpływają
na rozwijanie pozytywnych uczuć, urzeczywistnianie własnych możliwości
oraz wyrównywanie i wspieranie szans rozwojowych ucznia. W klasie
rozwijają się również współdziałanie i współpraca lub też powstają konflikty
i antagonizmy. Jak twierdzi Z. Zaborowski: „… stosunki kształtujące się
między uczniami w klasie w toku nauki i zajęć pozalekcyjnych, w pracy
społecznej i zabawie, przesycone ideą rzetelnej równości, pomocy,
wzajemnego zaufania, tolerancji cudzych przekonań, ideą prawdziwego
humanizmu i walki ze złem w życiu społecznym powinny stać się dla nich
wzorem, modelem stosunków w ich przyszłym życiu zawodowym,
2
społecznym i osobistym.”
W środowisku szkolnym i klasowym centralną rolę odgrywa
nauczyciel, kierujący rozwojem umysłowym i społecznym uczniów
i realizujący związane z tym cele wychowawcze. Feliks Znaniecki podkreśla,
iż „Nauczyciel nie przygotowuje ucznia wyłącznie do udziału w jednej tylko
grupie lub wiadomym i zwartym kompleksie grup, lecz daje mu wyszkolenie,
które ma go przygotować do uczestnictwa w jakiejkolwiek z tych grup,
z którymi się w życiu zetknąć może. Z drugiej strony zaś do żadnej z tych
grup nie jest w stanie przysposobić go całkowicie, tylko udziela mu pewnej
specjalnej części tych wiadomości i uzdolnień, które mu jako członkowi będą
3
potrzebne.” Działalność wychowawcy klasy stanowi ważną część systemu
wychowawczego szkoły ale zarazem daje się wyodrębnić jako pewna
całość. Większość decyzji wychowawczych, jakie podejmuje nauczyciel,
któremu powierzono opiekę nad klasą, zapada autonomicznie, jest
w pewnym sensie „dziełem autorskim” tego nauczyciela – jak określa to
Jerzy Radziewicz.
Podstawową prawidłowością (właściwością) rozwoju młodego
człowieka w wieku szkolnym jest wzrastające dążenie do autonomii
i samodzielności: myślenia, przeżywania, działania, komunikowania
i dokonywania wyborów. Na tym polega osiągnięcie dojrzałości. Proces
wychowania powinien więc stopniowo zmieniać się w tworzenie warunków
do samowychowania: stawiania sobie samemu celów, zadań, wyznaczania
dróg i sposobów ich realizacji, wchodzenia w związki, sojusze i współpracę
z innymi oraz oceniania rezultatów i korygowania działania. Szkoła i klasa
szkolna jako środowiska wychowawcze są również miejscem realizacji
najważniejszych potrzeb ucznia między innymi potrzeby bezpieczeństwa,
akceptacji, aktywności, wolnego wyboru, samorealizacji, kontaktu poprzez
autentyczne relacje i spotkania z innymi oraz potrzeby uczestnictwa
w kulturze, jak również jej tworzenia. Niezaspokojenie podstawowych
potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych w sposób stale się
powtarzający lub jednorazowo ale z dużą siłą (uraz, sytuacja traumatyczna)
może spowodować wycofanie się jednostki z drogi rozwoju i wejście na
2
Z. Zaborowski, 1964: Stosunki społeczne w klasie szkolnej, PWN, s. 8.
F. Znaniecki, 2001: Socjologia wychowania, PWN, s. 100.
3
195
drogę obrony. Sytuacja psychiczna dziecka w domu nakłada się na sytuację
dziecka w szkole. Warunki stwarzane dziecku przez rodziny mają określone
konsekwencje dla zachowania dobrego samopoczucia i osiągnięć ucznia
w szkole. Szkoła jest więc miejscem, w którym po raz pierwszy wyraźnie
ujawniają się wszelkie zaburzenia emocjonalne, społeczne i kulturowe
spowodowane odziaływaniem rodziny.
Nauczyciel musi być zatem świadomy swojej roli nie tylko
w organizowaniu warunków do zdobywania wiedzy ale także
w przekazywaniu systemu wartości, kreowaniu atmosfery współżycia
w szkole, tworzeniu więzi i personalizowaniu kontaktów rówieśniczych
w klasie.
Każdy nauczyciel zobowiązany jest do uważnego rozwijania
i pogłębiania kontaktów z uczniami, do organizowania sytuacji
wychowawczych, sprzyjających ich rozwojowi osobistemu, nadawania im
wymiaru etycznego, wartościowego z punktu widzenia jednostki
i społeczeństwa. „Wywiedzione z psychologii humanistycznej podejście
proponuje nauczycielowi interakcyjny model kontaktów z uczniami.
Interakcja stanowi istotę sytuacji wychowawczej, a jej przebieg i jakość
wyznaczają reakcje i zachowania osób w niej uczestniczących. Nauczyciel
jest osobą znaczącą dla ucznia, jego postawa może wpływać na
zachowania uczniów w toku interakcji. Najważniejsza jest w niej otwartość
partnerów na siebie, rozumienie swoich zadań i potrzeb. Zapewnia to
autentyczność kontaktu, sprzyja empatycznemu rozumieniu działań
i wzajemnej akceptacji (Carl Rogers). Uczestnicy takiej interakcji nie
ukrywają swoich prawdziwych intencji oraz nie manipulują drugim
człowiekiem. Akceptowani, obdarzeni szacunkiem, wysłuchiwani z uwagą,
szanują się nawzajem i dążą do porozumienia oraz modyfikacji swoich
zachowań tak, aby nie zrażać do siebie partnera interakcji. Na
autentyczność kontaktów między nauczycielem a uczniem ma wpływ
otwarta komunikacja, czyli ujawnianie swoich prawdziwych odczuć,
spostrzeżeń, sądów, myśli. Jest to możliwe tylko w klimacie
psychologicznego bezpieczeństwa, które jest konieczne do wchodzenia
w uczciwe relacje, a tylko te mają wartość wychowawczą. Większe
możliwości w tej kwestii ma nauczyciel, musi on jednak przekonać uczniów,
że to co mówią nie zostanie wykorzystane przeciwko nim, nie będzie
4
ocenione i komentowane na zewnątrz klasy”.
Nauczyciel ogniskuje aktywność uczniów w różnych sytuacjach
edukacyjnych. Aby zapewnić sobie wychowawczy wpływ, musi okazywać
autentyczne zainteresowanie ich problemami. Pierwszym przejawem tego
jest uważne słuchanie przez nauczyciela, staranie się o zrozumienie
znaczenia, jakie ma dla ucznia sprawa, o której on mówi. Nauczyciel
powinien również dążyć do upowszechniania takiej samej postawy
4
J Lubowiecka, 2002: Wielowymiarowe konteksty zawodowej roli nauczyciela, (w:) Nauczyciel
i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn, s. 118.
196
i zachowań wśród uczniów. Bardzo ważną w kontaktach nauczyciela
z uczniami jest autentyczność jego osoby. Oznacza to, że nauczyciel
komunikując swoje myśli, przekonania, wiedzę uważa je za ważne dla siebie
ale jest jednocześnie otwarty do uznawania poglądów innych osób oraz
modyfikowania własnych sądów pod wpływem kontaktów z uczniami.
Zachowania zewnętrzne nauczyciela powinny pozostawać w zgodzie z jego
systemem wartości i przeżyciami wewnętrznymi. Istotne jest również
zaufanie do dziecka i akceptacja go takim, jakim jest. To właśnie zawiera
w sobie element optymizmu pedagogicznego i wiary, że dziecko ma w sobie
5
potencjalne możliwości do zmiany i rozwoju.
„W relacjach nauczyciela-wychowawcy z uczniami niezwykle ważna
jest gotowość do empatii i do zmiany. Zdolność rozumienia reakcji dziecka
z jego punktu widzenia pozwala na lepsze poznanie jego potrzeb, trudności
w nauce, motywów działania, a także umożliwia dobranie adekwatnych do
jego stanu strategii postępowania wychowawczego. Nie może w podejściu
empatycznym mieć miejsca ocena zachowań, przekonań ucznia
i nauczyciela. Zasadniczą sprawą jest umiejętność zobaczenia problemu
ucznia z jego perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej. Tylko w tak
układanych relacjach nauczyciela z uczniem możliwe jest autentyczne
wspomaganie jego rozwoju osobistego, oddziaływanie na motywy
zachowań, kształtowanie postaw, uczenie się społeczne, poznawanie siebie,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności, nabywanie umiejętności
rozumienia siebie i innych. Przyczyniają się one do tworzenia więzi w klasie,
opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i tolerancji, a także
sprzyjają rozwijaniu u każdego z podmiotów poczucia samorealizacji
i samoakceptacji. Taki rodzaj interakcji nauczyciela z uczniami wzbogaca
jego warsztat pracy oraz rozumienie swojej roli, a także modyfikuje ją pod
6
wpływem wewnętrznych motywów.”
Kolejna ważna kwestia w relacjach interpersonalnych to umiejętność
nauczyciela dotycząca prowadzenia rozmów z uczniami polegająca na
wyczuciu problemu i okazywaniu szacunku dla rozmówców. Nazywana jest
aktywnym słuchaniem i łączy się z taktem pedagogicznym. W czasie
rozmowy z uczniem nauczyciel powinien powstrzymywać się od wyrażania
ocen, zwłaszcza negatywnych, wobec tych którzy przedstawiają swoje
stanowiska czy poglądy. Ale nie może też przyjmować komunikatów bez
żadnej reakcji, gdyż uczeń może to traktować jako objaw lekceważenia czy
dezaprobaty. Uczeń wyrażając swoje zdanie i sądy oczekuje reakcji ze
strony słuchaczy oraz prezentacji innych stanowisk. Ważne jest zatem, aby
w takich sytuacjach formułować komunikaty z informacjami zwrotnymi typu
„ja”, ponieważ rozmówca może poznać punkt widzenia innej osoby na
interesujący go temat czy nurtujący problem. Nauczyciel z racji swej pozycji
w klasie powinien pozwolić najpierw wypowiedzieć się uczniom, czuwając
nad właściwym formułowaniem przez nich komunikatów „ja” a dopiero pod
5
Por. tamże, s. 118–119.
Tamże, s.120–121.
6
197
koniec dyskusji wyrazić swoje zdanie. Prowadzone w ten sposób w klasie
szkolnej dyskusje pozwalają wszystkim poznać się nawzajem, poznać swoje
opinie, odczucia i systemy wartości. Prowadzenie rozmów z uczniami
o autentycznych i ważnych dla nich problemach są jednym
z najtrudniejszych elementów w pracy nauczyciela ale jednocześnie
w doskonały sposób przyczyniają się do budowania i rozwijania kultury
słuchania, mówienia i dyskusji. Zatem ważna staje się dbałość o to, aby
mówienie, które w swoim złożonym wymiarze kulturowym wiąże się ze
zdolnością do wyrażania, werbalnego spotkania z drugim człowiekiem,
tworzeniem więzi międzyludzkich nie zostało zamienione na instrumentalne
umiejętności typu poprawnego formułowania pytań i udzielania odpowiedzi.
Proces interakcji między nauczycielem i uczniem w toku lekcji lub
w innych sytuacjach edukacyjnych jest modelem do kształtowania się
u uczniów standardów interakcji z dorosłymi, rozwiązywania sporów,
rozwijania umiejętności kontaktów oraz innych form relacji międzyludzkich,
jest także źródłem doświadczeń. Komunikowanie się w klasie szkolnej
powinno przyjąć formę „spotkania” między nauczycielem i uczniem oraz
między uczniami, powinno być formą relacji, w której dzięki autentyczności
i wzajemnej akceptacji dochodzi się do porozumienia.
Porozumiewanie się wszystkich uczestników procesu kształcenia jest
uwarunkowane społecznie, kulturowo oraz etyczno-moralnie. To sprawia, że
pełna wiedza nauczyciela na ten temat jest trudna do jednoznacznego ujęcia
zakresowego i treściowego. Ryszard Stępień proponuje nauczycielom
zestaw reguł i wskazówek oraz procedur kompleksowego ujmowania
komunikacji międzyludzkiej. Zalicza do nich:
1. Możliwie dobre poznanie uczniów – podmiotów, osób dysponujących
określoną wiedzą. Nawet najlepiej organizowane interakcje w klasie
szkolnej wymagają racjonalnego powiązania z emocjami uczniów, z ich
systemem wartości i doświadczeń wykraczających poza życie szkolne.
2. Racjonalne prezentowanie przez nauczyciela siebie jako osoby,
nauczyciela i partnera w edukacji. Uczeń ma prawo oczekiwać, że
nauczyciel nie tylko powie coś ogólnego o sobie i o swoich
oczekiwaniach, ale również zachowa pewien styl pracy dydaktycznowychowawczej,
umożliwiający
wzajemne
porozumiewanie
się
i współpracę.
3. Posługiwanie się przez nauczyciela językiem zrozumiałym dla uczniów.
Język mówiony wiąże się bezpośrednio ze sposobem myślenia, a kody
językowe umożliwiają pogłębiony wgląd w organizację wypowiedzi
słownych.
4. Oczekiwanie nauczyciela, iż jego działalność edukacyjna będzie
efektywna, jeśli będzie on odnosić się ufnie i serdecznie do wszystkich
uczniów. Wiara w uczniów, w ich rzetelny stosunek do obowiązków
198
szkolnych jest narażona na wiele niebezpieczeństw, ale jednocześnie
7
najpełniej oddziałuje na dynamiczny rozwój wychowanków.
Istotnym elementem, formą porozumiewania się jest język, który
w procesie kształcenia spełnia dwie funkcje: stanowi system
porozumiewania się w klasie i w szkole oraz jest środkiem uczenia się.
„Funkcje te ujmują te same zjawiska z dwóch różnych stron. Jeśli traktujemy
język jedynie jako system porozumiewania się, można by to uznać za
sprowadzenie ucznia do biernej roli obiektu socjalizacji; jeśli traktujemy język
jako środek uczenia się, to uznajemy ucznia za uczestniczącego czynnie
w tworzeniu znaczeń. Nie ma w tym jednak rzeczywistej sprzeczności.
System porozumiewania się jest pewną abstrakcją z zachowania grupy
ludzi; z jednego punktu widzenia ogranicza ich, lecz z innego – istnieje
jedynie przez to co oni robią. Znaczenia, którymi żyjemy, zmieniają się,
ponieważ niepostrzeżenie dzień po dniu odnawiamy je w trakcie dzielenia
8
się swymi przeżyciami. To dzielenie się jest właśnie porozumiewaniem się.”
„Język jest czymś zasadniczym w komunikacji. Poprzez słowa ludzie
tworzą, przetwarzają i dzielą się interpretacjami rzeczywistości oraz
wchodzą w interakcje społeczne. Poprzez słowa ludzie nazywają i oceniają
obiekty, wrażenia, uczucia i sytuacje, których doświadczają. Za pomocą
9
słów ludzie uzewnętrzniają i internalizują myśl.” Dotyczy to również
rzeczywistości kulturowej. Jeśli przyjmie się, że podstawowym narzędziem
komunikacji jest język, to sposób porozumiewania się nim decyduje
o walorach rozwojowych klasy i szkoły. To dzięki językowi kreujemy
określony obraz rzeczywistości społecznej, taki, którego treść sprzyjać ma
wzbudzaniu określonych działań uczniów i nauczycieli.
W procesie komunikacji człowiek postrzegając rzeczywistość
interpretuje ją i działa nie na miarę tego, jaka ta rzeczywistość jest, lecz na
miarę tego, jak ją zinterpretuje, jakie cechy jej przypisze. W procesach
komunikacyjnych w klasie szkolnej ważne są obustronne interpretacje, czyli
jak nauczyciel odbiera ucznia i jak uczeń odbiera nauczyciela. Zdarza się
dość często, że nauczyciele ignorują uczniowskie interpretacje własnych
działań i jakby nie przyjmują do wiadomości, że bez próby wzajemnego
zrozumienia się komunikacja może być zaburzona, a czasami nawet
niemożliwa.
„W komunikacji pedagogicznej czymś niezwykle ważnym jest więc
poszerzenie arsenału sposobów wyrażania sensu własnych doświadczeń,
własnej wiedzy i uczuć. Język, który w wielu obszarach ludzkiej aktywności
jest wystarczający, w edukacyjnym kontakcie z drugim człowiekiem okazuje
się zbyt ubogi. Musi być dopełniony językiem ciała, obrazu, symbolu,
7
Por. R Stępień., 1997: Edukacyjny sens porozumiewania się nauczycieli i uczniów,
(w:) Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H Kwiatkowska, M. Szybisz, PAN
KNP, s. 139–140.
8
D. Barnes, 1988: Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, WSiP, s. 34
9
R.J. Burke, za S. Dylak, 1997: Komunikowanie się między nauczycielem i uczniem,
(w:) Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H Kwiatkowska, M. Szybisz, PAN
KNP, Radom, s. 74.
199
językiem milczenia, zadumy itp. W relacji nauczyciel – uczeń sugestywność
gestu, wyrazu twarzy, barwy i tonacji głosu znaczą często stokroć więcej niż
werbalne zapewnienia. Słowa okazują się zbyt ubogie, by oddać bogactwo
relacji międzyludzkich. Uczucia sympatii, grozy, trwogi, niepokoju, cierpienia
nie są w pełni wyrażalne w języku pojęciowym. Poza komunikacją werbalną
pozostaje ogromna sfera uczuć i doznań, które nauczyciel powinien umieć
10
komunikować w sposób pozawerbalny.”
Współczesna edukacja humanistyczna bardzo mocno eksponuje
problematykę językową dotyczącą ludzkich myśli, interakcji i interpretacji.
Kompetencja interpretacyjna nauczyciela jako fragment kompetencji
komunikacyjnej odnosi się do ważnej teoretycznie i badawczo kategorii
reprezentacji świata w umyśle. Położenie nacisku na komunikacyjny
charakter pracy nauczyciela jest niezmiernie ważne w tworzeniu właściwej
atmosfery pracy na lekcjach oraz wyzwalaniu podmiotowości ucznia
i nauczyciela. Rolą nauczyciela jest stałe poprawianie relacji z uczniami, by
stały się one bardziej otwarte i szczere. Dla prawdziwego i rzeczowego
komunikowania się istotne jest również podmiotowe i partnerskie podejście
do rozmówcy, do osoby ucznia, z którym to komunikowanie następuje.
W płaszczyźnie komunikacji interpersonalnej opartej na wykorzystaniu
mowy i języka jest wiele sytuacji szkolnych występujących na co dzień.
Należą do nich przede wszystkim te, które są związane z nauką ojczystego
języka w sensie wzbogacania czynnego słownictwa uczniów oraz
rozumienia znaczeń poprzez pracę z tekstem literackim i kontakt ze sztuką,
jak również te, które pomagają wyrażać i zrozumieć sens relacji
międzyludzkich. Nabywanie właściwych umiejętności komunikacyjnych
przez uczniów już w pierwszych latach nauki szkolnej jest niesłychanie
ważne, bo często rzutuje na dalszy przebieg współpracy w klasie szkolnej,
na tworzenie właściwego klimatu uczenia się, na wzajemne zrozumienie
siebie i swoich relacji z innymi.
W procesie edukacji humanistycznej materiał dydaktyczny winny
stanowić oryginalne dzieła literackie, obrazy malarskie, pieśni, fragmenty
utworów muzycznych itp. Sztuka wzbogaca bowiem duchowo człowieka.
Poprzez swoje piękno artystyczne oddziałuje na kształtowanie postaw
moralnych i estetycznych młodych odbiorców, wzbogacając ich kulturę,
osobowość, wrażliwość uczuciową i język. Literatura piękna jako sztuka
słowa, przemawiająca do czytelnika obrazami artystycznymi funkcjonuje
również w postaci przekładów teatralnych, filmowych, radiowych,
telewizyjnych i muzycznych. W wychowaniu szkolnym i klasowym należy
ukazywać dzieciom wzajemne oddziaływanie tych sztuk, które tworzą kulturę
naszego czasu i które mogą wpływać na kulturę osobistą uczniów oraz na
stan wewnętrznej harmonii i potrzebę własnego rozwoju. Rozwój ten zależy
od doświadczeń relacji: ja – osoba; ja – otoczenie; ja – kultura.
10
H. Kwiatkowska, 1997: Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa, s. 114.
200
„W tym kontekście cel edukacji zawiera się we wprowadzaniu dziecka
w świat wartości, które pozwolą mu na doświadczanie samego siebie,
kierowanie własnym działaniem oraz uczestnictwo w relacjach z innymi
i otaczającym go światem. Ważne jest, aby w swym rozwoju i samorealizacji
dziecko doświadczało siebie, otoczenie i kulturę jako aktywny podmiot,
11
działający w świecie realnym i ponoszący odpowiedzialność za ten świat.”
Wprowadzanie dzieci, poprzez wzajemne relacje interpersonalne
w klasie szkolnej, do udziału w życiu społecznym uczy je rozumienia kultury,
czyni je zdolnymi do kształtowania i zaspokajania potrzeb, kształtuje
umiejętności i nawyki, uczy dyscypliny i panowania nad emocjami, rozwija
sprawności i kwalifikacje. Można zatem uznać, iż socjalizacja oraz systemy
wartości wraz z kryteriami określającymi te wartości stanowią mechanizm
wpływu kultury na życie uczniów.
Zaznajomienie dzieci z podstawowymi wartościami takimi jak –
prawda, dobro i piękno pozwala im rozwijać i doskonalić sfery
odpowiadające za sposób rozumienia pojęcia
wartości, za procesy
wartościowania, postawy wobec wartości i dążenie do nich. Już od początku
edukacji szkolnej uczniowie powinni zdobywać wiedzę o wartościach
i wartościowaniu oraz nabywać umiejętności zachowania się w sytuacjach
wyboru wartości a także umieć konstruować własną hierarchię wartości.
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, iż
w tworzeniu kultury życia ucznia i klasy szkolnej ogromną rolę odgrywa
komunikacja interpersonalna, która wpływa na klimat pracy i współdziałania,
wzajemne kontakty i relacje, pozycję ucznia w klasie szkolnej i właściwą
atmosferę porozumiewania się. Istotne znaczenie posiada także kultura
mówienia wraz z bogactwem słów oraz kultura aktywnego słuchania. Nie
bez znaczenia jest tu również osobista kultura nauczyciela i kultura ucznia
oraz ich bezpośredni kontakt ze sztuką i kulturą.
Na zakończenie warto przytoczyć wiersz nieznanego autora
w tłumaczeniu Tadeusza Szafrańskiego, w którym zawarto przemyślenia
dotyczące tego, czego ludzie oczekują od siebie.
SŁUCHAJ!
Gdy proszę, byś mnie wysłuchał,
a ty zaczynasz udzielać mi rad,
nie robisz tego, o co cię proszę.
Gdy proszę, byś mnie wysłuchał,
a ty zaczynasz mi mówić,
dlaczego powinienem czuć inaczej,
depczesz moje uczucia.
Gdy proszę, byś mnie wysłuchał,
11
B. Birnbach, 2007: Cztery oblicza wizualizacji – edukacyjne wspieranie procesu
konstruowania systemu wartości dzieci, (w:) Komunikacja społeczna a wartości w edukacji.
Nowe znaczenie i sytuacje, red. W. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 51.
201
a ty uważasz, że powinieneś coś zrobić,
by rozwiązać mój problem,
zawodzisz mnie,
choć to może wydać się dziwne.
Słuchaj! Prosiłem tylko o jedno,
Nic nie mów i nic nie rób – po prostu mnie wysłuchaj.
Rada kosztuje niewiele: za dwadzieścia centów,
cenę jednej gazety,
udziela ci jej Dear Abby i Billy Graham.
A ja poradzę sobie sam. Nie jestem bezradny.
Może trochę zniechęcony i zagubiony,
ale nie bezradny.
Gdy robisz za mnie coś, co potrafię
i powinienem zrobić to sam,
sprawiasz, że rośnie mój lęk,
czuję się coraz bardziej niepotrzebny.
Ale kiedy przyjmujesz jako oczywiste,
że ja czuję to, co czuję
choćby to było irracjonalne,
wówczas nie muszę cię przekonywać
ani tłumaczyć ci tego wszystkiego,
co kryje się
za irracjonalnym uczuciem.
A gdy to jest jasne, odpowiedzi stają się
oczywiste i nie potrzebuję rady.
Irracjonalne uczucia mają sens,
gdy rozumiemy, co się za nimi kryje.
Może właśnie dlatego, że Bóg milczy
i nie udziela nam rad ani nie stara się
niczego załatwić – modlitwa czasem
staje się skuteczna.
Bóg po prostu słucha i pozwala,
byś sam do tego doszedł.
Proszę więc, tylko wysłuchaj mnie.
A jeśli zechcesz mówić, poczekaj chwilę
na swoją kolej – teraz ja wysłucham ciebie.
Literatura:
1. Barnes D., 1988: Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do
kształcenia, WSiP, Warszawa.
2. Birnbach B., 2007: Cztery oblicza wizualizacji – edukacyjne wspieranie
procesu konstruowania systemu wartości dzieci, (w:) Komunikacja
społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje, red.
Maliszewski W., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
202
3. Burke R.J., za Dylak S.,1997: Komunikowanie się między nauczycielem
i uczniem, (w:) Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red.
Kwiatkowska H., Szybisz M., PAN KNP, Radom.
4. Kwiatkowska H., 1997: Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie –
praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
5. Lubowiecka J., 2002: Wielowymiarowe konteksty zawodowej roli
nauczyciela, (w:) Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red.
Nowicka M., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn.
6. Rylke H., 1993: W zgodzie z sobą i z uczniem, WSiP, Warszawa.
7. Stępień R., 1997: Edukacyjny sens porozumiewania się nauczycieli
i uczniów, (w:) Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red.
Kwiatkowska H., Szybisz M., PAN KNP, Radom.
8. Zaborowski Z., 1964: Stosunki społeczne w klasie szkolnej, PWN,
Warszawa.
9. Znaniecki F., 2001: Socjologia wychowania, PWN, Warszawa.
203
Ewa Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Instytut Pedagogiki
Dziecko a agresja
Abstract: In this article we described the problem of the phenomenon of violence
that accompanies us from birth. It is impossible not to notice it in the early stages of
child development. Behavior of "good" and "bad" moments "peace" and "storm" are
interwoven. Striving toward adulthood does not proceed without inhibitions and
moments of regression. As a natural thing in the moments of frustration child
aggression erupts. The aggression is not necessarily connected with physical
violence, but also unpleasant verbal confrontation, provocative off of communication
and lack of peer acceptance. There are many reasons of this behavior, they are
caused by the child as well as the surrounding environment. Appropriately selected
methods are needed to reduce the impact of conflict situations.
Współcześnie agresja jest zjawiskiem powszechnie występującym zarówno
w świecie dorosłych, młodzieży jak i dzieci. Problem ten dotyka nas
wszystkich, ponieważ świat, w którym żyjemy i porozumiewamy się, staje się
coraz bardziej pośpieszny i nerwowy. Wspólne kontakty, także wśród dzieci
w wieku przedszkolnym, bywają nasycone różnymi formami przemocy.
Wynika to z obserwacji życia codziennego, w domu, w szkole, a nawet gdy
oglądają swoją ulubioną bajkę w telewizji. Dość często współczesne bajki
i animowane filmy ukazują życie grup przestępczych, w których broń,
agresja, przemoc, kradzieże są na porządku dziennym. Telewizja dostarcza
młodszej widowni negatywne wzorce, które wzmacniają aspołeczne
zachowania i postawy. Bajki naszpikowane brutalnością i opływające krwią
uczą, że silniejszy wygrywa, a poprzez zastraszanie i szykany zdobywa się
pieniądze i sławę. Dzieci identyfikując się z ulubionymi bohaterami przejmują
negatywne wzorce zachowania, a pod wpływem drastycznych scen stają się
mniej wrażliwe, wręcz obojętne na krzywdę i cierpienie innych,
przyzwyczajają się do agresji i przemocy. Nie poznają innych sposobów
reagowania na negatywne bodźce jak agresja. Złość, wściekłość i agresja
u dzieci rodzą się najczęściej wtedy, gdy ich potrzeby nie są zaspokojone,
ich oczekiwania nie zostały spełnione, a cele nieosiągnięte. Każda frustracja
zawsze prowadzi do wystąpienia jednej z form agresji. Nagromadzone
negatywne uczucia muszą mieć swoje ujście.
Zainteresowanie zjawiskiem agresji rozwija się wraz z jej wnikaniem
w codzienne życie społeczeństwa. Różne dziedziny nauki: psychologia,
pedagogika, psychiatria, kryminologia prezentują bardzo szeroką gamę
zachowań agresywnych.
204
Większość psychologów przez agresję rozumie przemoc, którą
formułują jako „każde zamierzone działanie w formie otwartej czy
symbolicznej, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody,
straty, bólu fizycznego lub cierpienia moralnego, ale agresja to również
zachowania występujące w celu uszkodzenia czy zniszczenia przedmiotu,
1
osoby, na który zostaje ona skierowana.” Zbigniew Skorny zachowanie
agresywne definiuje jako „atak kierowany przeciw określonym osobom lub
rzeczom. Może mieć formę zachowań napastliwych lub destruktywnych
o bezpośrednim lub pośrednim charakterze. Do bezpośrednich zachowań
napastliwych należą proste zachowania cechujące się stosunkowo krótkimi
atakami fizycznymi, stosowanymi także przy użyciu prostych narzędzi.
Agresja w sensie ogólnym wyraża się często w formie złożonych zachowań
napastliwych i przybiera wtedy postać bójek, zastraszania kogoś,
niesprawiedliwego traktowania. Pośrednie zachowania często napastliwe
występują zazwyczaj jako dokuczanie, przeszkadzanie, polegają także na
niszczeniu lub uszkadzaniu rzeczy stanowiących własność osoby będącej
2
przedmiotem agresji.” Natomiast sięgając do etymologii terminu „agresja”,
wywodzącego się z języka łacińskiego, dowiadujemy się, że słowo
3
„agressio” oznacza „napad”, a słowo „agresor” – rozbójnika.” Co poniekąd
wyjaśnia pochodzenie ludzkiej agresji z pierwotnej natury istoty ludzkiej.
Źródła historyczne podają, iż człowiek odkąd istnieje stosował przemoc.
Przedstawiciele instynktownej interpretacji agresji przyjmują, że powstała
ona w drodze ewolucji i jest potrzebna, a nawet konieczna do utrzymania
gatunku – jako napęd działania. Człowiek rodzi się z gotowym instynktem,
nazywanym przez niektórych instynktem walki. Jest mu on niezbędny do
życia, tak jak na przykład instynkt głodu. Zdaniem Williama McDougalla
właśnie instynkt walki jest jednym z ważniejszych, podstawowych
instynktów. Wiąże się z nim uczucie gniewu, które stanowi impuls
powodujący wystąpienie różnych zachowań agresywnych. To uczucie
W. McDougall uznaje za zjawisko pozytywne z biologicznego punktu
widzenia. Pobudzając bowiem do zachowań umożliwiających zaspokojenie
potrzeb człowieka, skłania do obrony przed atakiem, umożliwia utrzymanie
dotychczasowego stanu posiadania. Uczucie gniewu może być wzbudzone
przez rozmaite podniety związane z doznawanymi niepowodzeniami. W ten
sposób te niepowodzenia, pośrednio przez uczucie gniewu, wywołują
4
występowanie zachowań agresywnych.
Natomiast z teorii społecznego uczenia się wynika, że każdy członek
społeczności może nauczyć się agresywnych zachowań przez bezpośrednie
doświadczenia i naśladownictwo. Kolejną przyczyną niepożądanych
1
J. Danilewska, 2002: Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa, s. 8.
Tamże, s. 8.
3
W. Okoń, 1987: Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa, s. 34.
4
J. Danielewska, dz. cyt., s. 12.
2
205
5
zachowań jest frustracja wynikająca z braku zaspokojenia potrzeb.
Psychologowie z Uniwersytetu w Yale: John Dollard, Neal Miller, Orval
Hobart Mow-rer, Robert Sears są przekonani, iż frustracja powstaje
wówczas, gdy w toku realizacji jakiegoś celu człowiek natrafia na
przeszkodę udaremniającą tę realizację. Rezultatem frustracji zawsze
będzie agresja. Zawsze zatem można być pewnym istnienia frustracji
6
człowieka, który ujawnia zachowania agresywne.
Po dokonaniu analizy powyższych definicji oraz odwołując się do
literatury przedmiotu zachowanie agresywne można określić zarówno jako
przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Okazywaną w stosunku do siebie,
drugiej osoby, grupy osób, zwierząt jak również przedmiotów. Przy czym
dana osoba z góry zakłada, że komuś, sobie lub czemuś zaszkodzi.
Mówiąc o zjawisku agresji, nie sposób pominąć terminu konflikt.
Definiując sytuacje konfliktowe Tadeusz Tomaszewski mówi, że jest to
określony układ bodźców, utrudniający realizację zamierzonej czynności,
7
której celem jest osiągnięcie ważnego dla danej jednostki wyniku, rezultatu.
Inni badacze, jak podaje Stefan Baley stwierdzili na podstawie swoich
8
badań, iż u małych dzieci agresywność i sympatia nie wykluczają się.
Również Zbigniew Zaborowski zauważa, że sytuacje konfliktowe są
krótkotrwałe i nie wytwarzają atmosfery wzajemnej wrogości. Stwierdza też,
że u młodszych dzieci zjawiska sympatii i agresji występują obok siebie i nie
przeszkadzają sobie wzajemnie. W grupie przedszkolnej często te same
dzieci, które przed chwilą się kłóciły, skarżyły na siebie odchodzą od
wychowawczyni i bawią się dalej razem, a bywa często tak, iż jedno
z uwikłanych w konflikt zostanie ukarane przez odsunięcie od zabawy,
dotychczasowy przeciwnik prosi o zwolnienie go od kary, aby móc wspólnie
9
się z nim bawić.
Akty agresji są przejawem poczucia osamotnienia, bezradności
i desperacji. Pozwalają rozładować napięcie i wymuszają zainteresowanie
otoczenia. Agresywne zachowania mogą mieć bardzo różny charakter.
Zachowania agresywne w przedszkolu to nic innego jak: kłótnie, sprzeczki,
przezwiska, obraźliwe słowa, ciągnięcie za włosy, drapanie, prowokacja,
popychanie, bicie, szczypanie, gryzienie, kopanie, zabieranie i niszczenie
zabawek, wyśmiewanie, drwienie, dokuczanie. Agresja to również brak
przyzwolenia na przyłączenie się do zabawy, wykluczenie kogoś z rozmowy,
zabawy, zemsta, groźba, dręczenie, onieśmielanie. Za agresywne uznaje się
dziecko, które wywołuje konflikty, bije inne dzieci, skarży się na nie,
przezywa, przedrzeźnia, niszczy lub uszkadza przedmioty, przeklina, męczy
zwierzęta. Mówi się, że dziecko zachowuje się agresywnie, jeśli jest
5
Por. A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska, T. Kołodziejczyk, 1998: Spójrz inaczej na agresję,
Wydawnictwo ATE s.c., Starachowice, s. 15.
6
Tamże, s. 16.
7
T. Tomaszewski, 1967: Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa, s. 139.
8
S. Baley, 1961: Wprowadzenie do psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 199–202.
9
Z. Zaborowski, 1960: Problemy wychowania społecznego w szkole, PZWS, Warszawa, s. 156.
206
aroganckie w stosunku do dorosłych lub rówieśników, bezwzględnie narzuca
innym swoje zdanie, jeśli w zachowaniu prezentuje wrogość, nienawiść do
ludzi, zjawiska i przedmiotu. Dokonując klasyfikacji wymienionych zachowań
wśród przedszkolaków wyróżniamy agresją fizyczną, werbalną, pośrednią,
czyli cichą oraz agresją relacji.
Agresja fizyczna – najczęściej kojarzy się z bójką, w czasie której może
zostać wykorzystany cały repertuar walki z „bronią” i bez niej. Jest to fizyczny
atak z całym impetem, albo tylko chwilowa obrona. Różnica zdań staje się
powodem walki. To wprawdzie najbardziej widoczny i dlatego też budzący
sensację wariant agresji, jednakże na szczęście dość rzadko występuje
w codzienności przedszkola. Słysząc słowo „bójka” przychodzi nam na myśl
dwójka szarpiących się dzieci, które kopią się, biją pięściami, albo gryzą,
jednakże atak taki może przebiegać również bez bezpośredniego kontaktu
cielesnego. Krótkie wyrwanie jakiegoś przedmiotu, który w danym momencie
jest pożądaną zabawką, stanowi zajście, jakie rzeczywiście może obyć się bez
żadnej reakcji, albo też sprowokować do gwałtownych sporów. Przedmiot, o jaki
dzieci walczą, znajduje się między nimi. Oboje ciągną za niego, każde w swoim
kierunku. Zdarza się, że jedno wyrwie drugiemu i podejmuje ucieczkę ze
zdobyczą.
Bardzo rzadko fizyczne starcia w grupie przedszkolnej pozostają
niezauważone, gdyż wszystko przebiega gdzieś w milczeniu. Najczęściej
jednak nawet najdrobniejsza kłótnia przyciąga zainteresowanie i wywołuje
strach, dzieci więc biegną poinformować o tych wydarzeniach inne osoby,
10
przede wszystkim silniejsze i mające więcej wpływów.
Agresja werbalna – konfrontacja słowna, której skutek i społeczny
brak akceptacji często nie są doceniane, ale która w swojej trafności
i wyrazistości może równie dotkliwie ranić. Najczęściej w grupie
przedszkolnej występuje agresja werbalna, która stanowi ponad 50%
wszystkich przypadków agresji. Obejmuje ona szerokie spektrum
możliwości: od wyzwisk, do krótkiego „nie!”, to znaczy komentarze o bardzo
różnym charakterze. „Idź stąd!”, „Daj to!”, „Zostaw!”, „Przestań!”, „Zostań
tutaj!” – to typowe agresywne zawołania, które już z góry wpływają na
zachowanie przeciwników, lub też potencjalnych przeciwników, wskazują im
ich granice oraz mają na celu ich zatrzymanie. Jednoznacznie grożąca
mimika wzmacnia znaczenie słów. Jednak nie zawsze werbalna agresja jest
tak krótka i zwięzła. Kiedy ktoś jest rozzłoszczony, z jego ust przez długi
czas padają obelgi. Obwinianie, przezywanie, skarżenie, zakazywanie,
komenderowanie, uskarżanie się, lamentowanie i naturalnie płacz, wszystko
to znajdzie swoje miejsce w niekończącym się potoku słów. Słowami można
prowokować, rozdrażnić kogoś aż do wybuchu, słowami można się jednak
również bronić i przeforsować swoją wolę. Słowa mogą ranić, odrzucać,
odgraniczać.
10
Tamże, s. 36–37.
207
Werbalna agresja może przebiegać w mniej widoczny sposób niż
agresja fizyczna. Wydarza się ona jakby mimochodem, często oprócz
bezpośrednio zaangażowanych w nią osób mało kto ją dostrzega. Właśnie to
sprawia, że jest ona bardzo dyskretna, ale z drugiej strony ma ogromne skutki.
Werbalnie agresywne dzieci są rzadko upominane, a jeśli już, to z dużym
opóźnieniem. Jednakże ich agresja tak samo rani.
Agresja pośrednia lub cicha – ktoś prowokacyjnie wyłącza się
z komunikacji, poprzez świadome ignorowanie i przesadnie wyraźny brak
zainteresowania sygnalizuje swoją antypatię oraz wzbrania się przed
społecznym kontaktem. Jest to dość skomplikowane, ale bez trudu
opanowywane jest już przez najmłodsze dzieci. Jest to forma agresji, której
wpływ na wywoływanie złości u innych niedoceniany jest z powodu swojej
pozornie nieszkodliwej formy. Agresja może mieć przebieg dyskretny i cichy,
ale jej skutki są również bolesne: nie można odpowiedzieć, nie można włączyć
się do rozmowy, nie można współdziałać, czegoś osiągnąć, krótko mówiąc
bronić swojej pozycji, a tym samym strasznie denerwować pozostałych.
Wszystko to należy do pośredniej, albo cichej agresji. Dopiero potem można
rozpoznać w niej agresywny charakter pomimo tego, że dalszy przebieg
wydarzeń może prowadzić do identycznych reakcji, jak w przypadku typowych
form agresji.
Zręcznie zamaskowana cicha agresja może przebiegać tak, że nie musi
dochodzić w ogóle do nawiązania kontaktów. Może to być zrobiony komuś głupi
dowcip.
Agresja relacji – negatywne wypowiedzi bezpośrednie lub pośrednie
o ofierze. Wówczas nadszarpnięte zostają stosunki dziecka z jego rówieśnikami,
bądź jego odczuwanie społecznej przynależności i akceptacji. Agresja relacji jest
dość nowym zjawiskiem niezależnym. Została wydzielona od pozostałych agresji
i otrzymała swoją własną nazwę. Ta forma agresji stosowana jest w wieku
przedszkolnym i jest boleśnie przeżywana. Ponieważ w tym wieku akceptacja
rówieśników oraz powstawanie i utrwalanie wzajemnych przyjaźni stają się
11
bardzo ważnym elementem funkcjonowanie w grupie kolegów i koleżanek.
Zbiór czynników determinujących agresywność, jest dość złożony.
Dokonując wewnętrznej klasyfikacji można wyróżnić cztery kluczowe
pobudki, a mianowicie:
 frustracje wywołane restryktywnością i odrzuceniem,
 wzorowanie się na agresywnych postawach w otoczeniu,
 normy lub wzmocnienia związane z agresywnym zachowaniem się
sprzyjające wyuczeniu reakcji agresywnych,
 czynniki temperamentalne, takie zwłaszcza jak impulsywność, poziom
12
aktywności, reaktywności i niezależności.
11
Tamże, s. 40.
Z. Skorny, 1987: Dziecko agresywne – objawy, przyczyny, przeciwdziałanie, (w:) Vademecum
dla rodziców, red. W. Pomykało, Warszawa, s. 97.
12
208
Biorąc pod uwagę środowisko domowe i instytucję przedszkolną, czy
też grupę rówieśniczą na podwórku, wyróżnia się cztery rodzaje przyczyn:
1. Przyczyny tkwiące w rodzinie:
 brak ciepła i zainteresowania sprawami swego dziecka,
 pobłażliwość i przyzwolenie na stosowanie agresji wobec innych,
 brak jasnego przekazu, co jest dobre, a co złe,
 brak jasno wyznaczonych granic, czyli jak dziecku wolno się zachować,
a jak nie,
 stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach z dorosłymi
i w stosunku do samego dziecka,
 wychowanie w przekonaniu, iż „dziecko nie ma głosu”,
 rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych metodami „siłowymi”,
 kryzysy domowe – kłótnie, rozwód rodziców, utrata pracy przez jednego
lub oboje rodziców,
13
 podwójne wzorce zachowań, co innego się mówi, co innego robi,
Do tej listy dodam jeszcze:
 sytuację materialną,
 alkoholizm, narkomanię itp.
 brak współpracy z nauczycielem,
 stosowanie innych metod wychowawczych niż przedszkole,
 brak poczucia współodpowiedzialności za grupę.
2. Przyczyny tkwiące w dziecku:
 stan zdrowia,
 braku dojrzałości dziecka do życia w grupie rówieśniczej,
 gorący temperament samego dziecka.
3. Przyczyny istniejące w przedszkolu:
 czynniki związane z samą instytucją i organizacją przedszkola:
 hałas, mała przestrzeń i ograniczona ruchliwość,
 czas spędzany głównie w sposób ukierunkowany,
 monotonność
podczas
realizowania
zajęć
wychowawczodydaktycznych,
 narzucony z góry porządek,
 zbyt wiele sytuacji bez możliwości wyboru,
 mało czasu spędzanego na świeżym powietrzu,
 konieczność podporządkowania się określonym obowiązkom
i wymaganiom wynikającym ze specyfiki życia zespołowego,
 nadmierne skoncentrowanie się nad dyscypliną,
 duża liczba dzieci w grupie,
 czynniki związane z relacjami nauczyciele – dzieci:
 chłód emocjonalny nauczycieli w stosunku do dzieci,
 odrzucanie dzieci sprawiających problemy,
13
J. Danielewska, dz. cyt., s. 18.
209
 niewłaściwe sposoby komunikowania się nauczycieli z dziećmi, np.:
poniżanie, ośmieszanie przed grupą, straszenie, podkreślanie władzy
wychowawcy,
 brak współpracy z rodzicami,
 agresja i przemoc dorosłych na terenie przedszkola,
 relacje oparte tylko na karach, bez nagradzania i wzmacniania
pozytywnych zachowań dzieci,
 czynniki związane z procesem nauczania:
 zbyt dużo wymagań bez uwzględnienia potencjału i możliwości dzieci,
 brak doceniania i podkreślania wysiłków i postępów dzieci,
 mało uwagi poświęconej rozładowaniu napięć podczas zajęć,
14
 nuda i schematyczność podczas zajęć.
4. Wpływ grupy rówieśniczej:
 naśladowanie osobę z grupy przejawiającej zachowanie agresywne,
ocenianej przez pozostałych pozytywnie,
 dziecko używające przemocy odnosi korzyści i nie traci swej
popularności,
 naśladowane dziecko stosujące przemoc nie spotyka się
15
z negatywnymi konsekwencjami ze strony dorosłych,
 obowiązujące wartości – współpraca i równość lub rywalizacja.
Jak postępować z agresywnym przedszkolakiem? Odpowiedzi na to
pytanie udzieliła Irena Dudzińską, mianowicie zaproponowała:
 przerwanie sytuacji konfliktowej,
 przyjęcie pozycji przez wychowawczynię twarzą w twarz względem
dzieci,
 wnikliwe poznanie motywów i przebiegu konfliktu,
 wykazanie dzieciom szkodliwości ich postępowania,
 oddziaływanie na uczucia dziecka i wykorzystanie tej wrażliwości
emocjonalnej,
 włączenie do rozwiązywania konfliktów samych dzieci w celu
przyzwyczajenia do samodzielnych decyzji,
 wyznaczenie konsekwencji za nieodpowiednie zachowanie,
16
 przeproszenie poszkodowanych w konflikcie.
Nauczyciele jak i rodzice powinni niezwłocznie reagować na
zaobserwowane akty przemocy. Takie działania wymagają fachowości
i kompetencji ze strony osób dorosłych. Nic tak nie potęguje aktów
przemocy, jak brak reakcji czy też udawanie, że niczego się nie widzi. Nie
należy też rezygnować z umiejętnego podejścia do ofiary, aby w ten sposób
dać jej odczuć, że nie pozostała w osamotnieniu. Tak samo ważna jest
późniejsza rozmowa ze sprawcą, który powinien przynajmniej otrzymać
14
Por., tamże, s. 18.
Por. K. Kmiecik-Baran, 1998: Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja, (w:) Przemoc
dzieci i młodzieży, red. J. Papież, A. Płukis, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 46.
16
I. Dudzińska, 1970: O współżyciu dzieci w grupie przedszkolnej, PZWS, Warszawa, s. 169.
15
210
szansę wypowiedzenia się na temat swojego zachowania. W tym celu
wykorzystujemy spokojną sytuację, nigdy taką, w której sami jesteśmy
17
jeszcze zdenerwowani. Błędem niejednokrotnie popełnianym przez osoby
dorosłe jest stosowanie środka zaradczego jakim jest kara. Wówczas raczej
chodzi o wytworzenie strachu przed karą, który ma przeciwdziałać
występowaniu agresji, niż o samą karę. Niestety nie prowadzi to do trwałego
zaniku agresywnego zachowania się, lecz następuje jego przemieszczenie
się na inne obiekty. Karanie zachowań agresywnych przynosi często
pozorne i krótkotrwałe efekty, pozwalają wychowawcy łudzić się, że odniósł
18
sukces .
Oto przykłady w jaki sposób nauczycielka obserwowanej grupy 3-4latków (25 osób) wykorzystywała porady Ireny Dudzińskiej:
 Patrycja nagle zaczęła płakać. Okazało się, że Wiktoria ją popchnęła.
Nauczycielka natychmiast podeszła do dziewczynek i zapytała Wiktorię:
Dlaczego tak się zachowałaś? Wiktoria odpowiedziała, że się tak bawiła
z Patrycją. Przyznała się, że ją popchnęła. Nauczycielka poinstruowała
Wiktorię, że zabawa nie polega na wyrządzaniu krzywdy drugiej osobie.
Wiktoria stanowczo odpowiedziała, że jej nie zrobiła krzywdy.
Nauczyciel oddziałując na uczucia dziecka i wykorzystując wrażliwość
emocjonalną mówi: „Zobacz Wiktorio, Patrycja płacze. To jest znak, że
się dzieje coś złego, że się dzieje krzywda. Nie wolno w ten sposób się
zachowywać”. Po czym Wiktoria przeprosiła Patrycję za swoje
zachowanie.
 Podczas obiadu podchodzi do nauczycielki Weronika z płaczem i mówi,
że Patrycja ją przezywa. Wychowawczyni podeszła do stoliczka
i powiedziała Weronice, żeby się tymi słowami nie przejmowała,
a Patrycji: „Zobacz, jaką przykrość sprawiłaś Weronice, nie wolno się
przezywać. A wiesz, że jest takie przysłowie „Kto się przezywa tak, się
sam nazywa?”. Patrycja powiedziała, że już nie będzie tak robiła
i przeprosiła Weronikę.

Przemek zepsuł budowlę Stasia. Staś się zdenerwował i uderzył
Przemka. Nauczycielka podeszła do chłopców i wyraziła opinię: „Przemku,
bardzo nieładnie się zachowałeś, psując dzieło Stasia, Stasiowi jest bardzo
przykro. Stasiu nie powinieneś uderzyć Przemka, tylko przyjść do mnie.
Razem byśmy coś poradzili.” Przemek tłumaczył się, że jego zachowanie
wynikało z tego, że chciał się pobawić ze Stasiem, a Staś nie miał ochoty.
Nauczycielka powiedziała Przemkowi, że powinien poprosić Stasia, może by
się zgodził. W przeciwnym wypadku powinien przyjść do wychowawcy
prosząc o wsparcie, przy czym nikt nie może zmusić siłą drugiej osoby do
wspólnej zabawy. Konstruktywnym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie
innej zabawy. Po chwili chłopcy przeprosili się nawzajem i od razu
rozpoczęli wspólną zabawę.
17
J. Rumpf, 2003: Krzyczeć, bić, niszczyć, GWP, s. 45.
E. Leszczyńska, 2001: Jak pokonać agresję?, (w:) Życie Szkoły, nr 8, s. 24.
18
211
Przeprowadzając
analogiczne
rozmowy
z
uczestnikami
zaobserwowanych konfliktów nauczycielka zauważyła, że liczba trudnych
sytuacji maleje, co prezentuje zamieszczony poniżej wykres.
Wykres 1
Źródło: zbiory własne
Dokonując analizy danych zaprezentowanych na diagramie, nietrudno
zauważyć dość niską liczbę zachowań agresywnych we wrześniu,
prawdopodobnie było to spowodowane okresem adaptacji do nowego
środowiska. W październiku odsetek sytuacji trudnych znacznie wzrósł, co
przyczyniło się do natychmiastowej reakcji ze strony wychowawcy. Ciężka
praca, wysiłek i trud wkładany w rozwiązywanie konfliktów i aranżowanie
sprzyjającej atmosfery wpłynął na znaczne polepszenie się relacji między
członkami obserwowanej grupy.
Rozważając problem zachowań agresywnych, warto zwrócić uwagę
na osobliwy sposób rozwiązywania konfliktów podawany przez Thomasa
Gordona, polegający na przestrzeganiu następującej procedury:
1. Określenie problemu – strony konfliktu mówią co im przeszkadza, co się
stało i jakie przeżywają w związku z tym uczucia.
2. Podawanie metodą burzy mózgów, przez wszystkie dzieci w grupie,
różnych propozycji rozwiązania zaistniałego problemu. Wszystkie
propozycje spisuje nauczyciel, nie poddając ich ani ocenie, ani spisaniu
na straty. Ponadto jako członek grupy ma również prawo dawać swoje
sugestie.
3. Oceniamy pomysły i ostatecznie wybieramy takie rozwiązanie, na które
zgadzają się wszyscy. Jeżeli to się nie udaje – zostawiamy problem na
razie bez rozwiązania i umawiamy się na spotkanie później.
4. Jeśli zgodzimy się na wspólne rozwiązanie i postanowimy go
przestrzegać, to jednocześnie ustalamy konsekwencje niedotrzymania
umowy.
5. Po pewnym czasie sprawdzamy, czy rozwiązanie dobrze się sprawdza.
212
Zastosowanie tego algorytmu w praktyce obrazuje następujący
przykład:
„Miłosz (5 lat) i Bartek 4 (lata) bawią się klockami i figurkami
dinozaurów. Wcielają się w role dinozaurów, budują im jaskinie .... Podczas
zabawy Miłosz gryzie Bartka w ramię. Bartek zaczyna płakać. Spływają mu
łzy po policzkach. Reszta dzieci reaguje błyskawicznie na płacz Bartka.
Okrążają Go, pytają co się stało. W tym czasie Miłosz oddala się, wchodzi
do naszego „kącika wyciszenia” (wielki karton oklejony przez dzieci
papierem i pomalowany w kolorowe wzory). Ja podchodzę do Bartka,
oglądam i opatruje ugryzienie. Bartek płacząc wskazuje ręką na Miłosza
i mówi: „ugrys mie w ręke” (zapisane jest tak jak dzieci mówią, bez
poprawiania). Do Miłosza podchodzi Hania 5 (lat).
H.: Miłosz ugryzłeś Bartka?
M.: Tak – odpowiada Miłosz, zwijając się w kłębek i ściskając w ręku
dinozaura.
H.: Bartek teraz płacze. Boli go.
Pozostała część grupy w tym czasie pociesza Bartka, głaszczą Go po
ramieniu, oglądają zaczerwienione miejsce ugryzienia. Część dzieci
przechodzi i słucha rozmowy.
H.: I co teraz zrobisz?
M.: Ja jestem mięsożercą, chciałem go zjeść.
Do prowadzonej rozmowy włącza się Rafał (5 lat).
R.: Oni sie bawili w dinozaury. Miłosz polował tyko.
H.: Ale Bartuś płacze, Miłosz musi go przeprosić.
Kolejnymi negocjatorkami są Madzia (4,5 lat) i Monika (5 lat).
Ma.: Miłosz przeproś Bartka!
Mo.: Może mu zrób laurkę?
Trwającej dyskusji przysłuchuje się Rafał, który podsuwa pomysł:
R.: Wymyśl Miłosz zabawę dla Bartka fajnom.
Bartek w tym czasie przestał płakać. Podszedł do rozmawiających
dzieci. Razem z Nim reszta grupy. Niektóre dzieci przykucnęły. Natomiast
Hania nadal wiodła prym:
H.: No, Miłosz wymyśl coś! ale też przeproś.
Miłosz podchodzi do Bartka. Pokazuje mu swojego dinozaura.
M. Mój dinozaur chciał Cię zjeść. To tyranozaur. Był głodny.
B.: No wiem, ale mnie mogłeś nie gryś. Mogłeś klocki jeść.
M.: No...przepraszam. Będę jadł już klocki.
Bartek i Miłosz wracają do zabawy dinozaurami. Madzia przynosi
i kładzie obok chłopców plastikową sałatę, banana i klocek w kształcie
szynki mówiąc: Macie dla dinozaurów, żeby się nie gryzły. Reszta dzieci
wraca do swoich zajęć.
Tradycyjnie na zakończenie dnia grupa wraz z nauczycielką spotykają
się w kole podsumowując dzień i między innymi przypominają owo
zdarzenie. Ostatecznym rezultatem powstałej sytuacji było powtórzenie
213
zasad obowiązujących w Ośrodku, a na koniec pochwała chłopców za to, że
19
potrafili się ze sobą pogodzić.”
Opisana scenka z życia przedszkolaków dowodzi jak imponujący
potencjał kryje się w grupach rówieśniczych, oddziaływania doradcze
realizowane przez rówieśników są skuteczniejsze. Dzieci mówiąc swoim
językiem czują się mniej skrępowane. W tej sytuacji wychowawca powinien
być aktywny we wspieraniu dzieci, lecz jego działanie jedynie powinno się
ograniczać się do roli obserwatora, animatora lub trenera. Jego zadaniem
jest w pozytywnych słowach opisywać zdarzenia, dążąc do rozwiązania
konfliktu. Reagować tylko w sytuacji, gdy dochodzi do kłótni i przemocy
fizycznej, wówczas przerywać walkę poprzez rozdzielenie stron. Aranżować
atmosferę, umożliwiającą dzieciom przeżycie zarówno negatywnych jak
i pozytywnych uczuć, które powstają na drodze od narodzenia się konfliktu
poprzez etap rozwiązania, do pogodzenia się. Zabierać głos w chwili, gdy
propozycje są zbyt okrutne lub rozmowa nabiera ciemnych barw.
Psychologowie, szukając sposobów zapobiegania agresji, doszli do
wniosku, że tłumienie zachowań agresywnych nie jest zjawiskiem
pozytywnym. Może ono wywoływać trudności w okazywaniu innych uczuć:
miłości, czułości, radości. Świadome, ukierunkowane przezwyciężanie
pedagogicznymi środkami agresji i wybuchów złości jest niezwykle
potrzebne.
Dodatkowym
wsparciem dla pedagogów
zajmujących się
wychowaniem i kształceniem dzieci są wspólnie stworzone przez dzieci
i nauczycieli zasady postępowania, dość często określane mianem
„Kodeksu”. Muszą istnieć jasne dla wszystkich zasady i procedury
współpracy, interwencji i postępowania w przypadkach agresji i przemocy.
Wszyscy muszą wiedzieć, jakie działania uważane są za niewłaściwe oraz
co się stanie, gdy postąpimy wbrew ustanowionym regułom.
19
Zdarzenie opowiedziała Kornelii Cebuli-Czajkowskiej nauczycielki Mazowieckiego Ośrodka
Przedszkolnego w Wiśniewie, gmina Jakubów, studentki II roku II stop. Edukacji szkolnej
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
214
Przykład spisanych norm przez grupę 3-latków
Źródło: „Kodeks przedszkolaka” opracowany podczas prowadzonych zajęć w Niepublicznym
Przedszkolu „KRAINA FANTAZJI” przez studentki III roku EW z WP UPH w Siedlcach:
S. Batorska, A. Byszko, M. Celińska, M. Sitarz.
Kiedy reguły te zostały już raz ustanowione, wtedy ważne jest, aby
w przypadku niewłaściwego zachowania interweniować bez żadnej dyskusji
20
i bezwarunkowo realizować wyznaczone konsekwencje. Może to być na
przykład wykluczenie na pewien czas z zabawy lub bezwarunkowe
usunięcie z zabawy, utrata przywilejów albo dodatkowych zadań. Ale pod
żadnym pozorem nie może to być kara cielesna, czy też poniżanie.
W każdym przedszkolu zdarzają się zachowania agresywne
i w każdym przedszkolu czasami dochodzi do przemocy między dziećmi.
Jakie są to zachowania i jak jakie są ich przyczyny? Odpowiedzi na te
pytanie znaleziono na drodze empirycznej, przeprowadzając badania
w czterech przedszkolach na terenie miasta Siedlce w miesiącu
październiku. Przebadano 100 trzylatków, w tym 44 dziewczynki i 56
chłopców. Badania te przeprowadzono w celu stwierdzenia, jakie
zachowania agresywne przejawiają dzieci w grupie trzylatków. Wybrano tą
grupę dlatego, że jest to spektakularny okres życia w przedszkolu.
Większość członków tej małej społeczności po raz pierwszy rozstało się na
tak wiele godzin z najbliższymi. Są też tacy, którzy do tej pory nie spotykali
się z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę rozwój psychiczny dziecka, jak
21
wykazują badania , przechodzi ono przez dwie skrajności w wieku 3–lat jest
to okres równowagi, zaś w 3 roku okres nierównowagi.
Opiekunami obserwowanych dzieci było osiem nauczycielek
wychowania przedszkolnego, po dwie w każdej grupie. Sześć z kilkuletnim
stażem pracy, a dwie z początkującym.
20
G. Haung-Schnabel, dz. cyt., s. 105.
Zob. F.L. Ilg, L. Bates Ames, S.M. Baker, 2007: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.
Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, GWP, Gdańsk, s. 17–18.
21
215
Tabela 1
Lp.
Wykształcenie
1
Podstawowe
2
Zawodowe
3
Średnie
4
Wyższe
Razem
Liczba nauczycieli
Kobiety
Mężczyźni
Ilość
%
Ilość
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
25,00
0
0,00
6
75,00
0
0,00
8
100,00
0
0,00
Razem
Ilość
0
0
0
0
0
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Źródło: opracowanie własne
W grupie badanych nauczycieli nie było mężczyzn. Większość, aż
75% stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym, zaś 25% –
z wykształceniem średnim.
Tabela 2
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Razem
Zachowania
dzieci
Bije
Obraża się
Wyładowuje
złość na
przedmiotach
Krzyczy i
wyzywa innych
Stosowanie
gróźb
Głośne mówienie
Popychanie
Gesty i miny
prześmiewcze
Wyrywanie
przedmiotów
Ignorowanie
Brak akceptacji
Liczba dzieci
Dziewczynki
Chłopcy
Ilość
%
Ilość
%
6
13,64
16
28,57
16
36,36
6
10,71
Razem
Ilość
22
22
%
22
22
4
9,09
8
14,29
12
12
11
25,00
6
10,71
17
17
1
2,27
4
7,14
5
5
0
2
0
4,55
1
5
1,79
8,93
1
7
1
7
0
0
1
1,79
1
1
3
6,82
7
12,5
10
10
0
1
44
0
2,27
100
0
2
56
0
3,57
100
0
3
100
0
3
100
Źródło: opracowanie własne
Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, iż u większości
dzieci badanej grupy tj. 22%, agresywne zachowanie przejawia się
obrażaniem. Przy czym zdecydowanie częściej obrażają się dziewczynki
(około 36% ogółu dziewczynek) niż chłopcy (około 11%). Kolejny znaczny
odsetek 22% stanowią osoby wszczynające bójkę, wśród nich chłopcy
216
stanowią ponad 28% (ogółu chłopców), a dziewczynki ponad 13% (ogółu
dziewczynek). Chłopcy również bardziej niż dziewczynki wyładowują złość
na przedmiotach, czyni to ponad 14% chłopców z badanej grupy i tylko
około 9% dziewczynek. Natomiast 25% dziewczynek krzyczy i wyzywa
innych, a chłopców znacznie mniej, mianowicie około 11%.
W obserwowanych grupach zachowania agresywne także cechowały
się groźbami, popychaniem i wyrywaniem przedmiotów. U dziewcząt nie
zauważono zachowań agresywnych typu głośne mówienie, gest i min
prześmiewczych. Nie wystąpiły również zarówno u dziewczynek jak
i chłopców objawy agresji cichej. Jednocześnie badający zaobserwował, że
w jedna dziewczynka i dwóch chłopców ulegają agresji relacji.
Tabela 3
Przyczyny używania siły fizycznej przez dzieci, w opinii nauczycieli
Lp.
Zachowania dzieci
1. Chcą zaimponować rówieśnikom
2. Naśladują zachowania dorosłych
3. Sposób rozwiązywania problemów w telewizji
4. Nie znają innych rozwiązań
Razem
Liczba
nauczycieli
Ilość
%
3
37,5
2
25,00
2
25,00
1
12,5
8
100
Źródło: opracowanie własne
Wśród udzielonych wypowiedzi większość respondentów tj. ponad
37% jest zdania, że przemoc fizyczna wynika z chęci zaimponowania innym.
W mniejszym stopniu tj. 25% na zachowanie typu agresja fizyczna ma
naśladowanie zachowań dorosłych i bohaterów telewizyjnych. Jeden
respondent (ponad 12%) uważa, że badane dzieci nie znają alternatywnych
rozwiązań.
Tabela 4
Przyczyny używania wyzwisk i agresywnych zawołań przez dzieci, w opinii
nauczycieli
Lp.
Zachowania dzieci
1. Chcą zaimponować rówieśnikom
2. Chcą pokazać swoją siłę
3. Słyszą od kolegów
4. Słyszą w najbliższym otoczeniu
Razem
Źródło: opracowanie własne
217
Liczba
nauczycieli
Ilość
%
1
12,50
1
12,50
3
37,50
3
37,50
8
100
Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, iż ponad 37%
dzieci używa wyzwisk i agresywnych zawołań (poleceń rozkazujących typu:
Nie!, Zostaw! itp.), drugą przyczyną o podobnym natężeniu jest wpływ
kolegów. Zdaniem respondentów mniejszy wpływ na pojawiającą się agresję
werbalną wśród dzieci w grupie trzylatków ma chęć zaimponowania kolegom
(ponad 12%) oraz chęć pokazania swojej siły (ponad 12%).
Co robić, gdy dzieci szaleją z wściekłości? Jak można im pomóc?
Istnieje sztywna reguła: przerwać walkę, rozdzielić dzieci, zwrócić się
najpierw do dzieci nazywając je po imieniu, patrząc się prosto w oczy, czyli
być na poziomie dziecka a nie patrzeć z góry. A potem wspomnieć o ich
złości, strachu, albo rozczarowaniu. Korzystnie jest podejść do miejsca walki,
zakończyć bójkę, stanąć między dziećmi, stanowczo, ale spokojnie z nimi
porozmawiać i dotknąć ich. Imiona sygnalizują, że mamy na myśli właśnie te
osoby, że tylko do nich się zwracamy. Stanowczy, spokojny ton głosu
pokazuje, że dorosła osoba panuje nad całą sprawą, zna wyjście z tej
sytuacji w przeciwieństwie do wzburzonych dzieci, które tracą głowę i nie
widzą już dla siebie żadnej możliwości oraz dla których w danym momencie
świat zatrzymuje się w miejscu. Dotyk pozwala bezpośrednio wyczuć
uspokajającą i silną obecność dorosłego człowieka. Dzięki temu
wychowawca ma szansę odizolować walczących od innych dzieci, którym
może grozić przypadkowe zranienie oraz z podtrzymującego agresję kręgu
niezwykle zainteresowanej publiczności.
Pedagogiczna interwencja została zakończona, a zatem kończą się
reguły, dotyczące sposobu postępowania. Teraz trzeba kontynuować pewne
działania bardzo indywidualnie. Niektóre dzieci potrzebują tylko wsparcia,
w formie przytrzymania, a więc fizycznej bliskości. Niektórych nie wolno
dotykać, ponieważ byłby to dla nich zbyt bliski kontakt, zbyt groźny,
ograniczający, który mógłby wywołać nową agresję. Bliskość musi być tutaj
zasygnalizowania słowami i spojrzeniem. Inne muszą jeszcze przez chwilę
same dla siebie, pod kontrolą, albo w kąciku złości dalej szaleć, aby inne
uczucia w ogóle miały jakąś szansę wziąć górę nad złością.
Następnie musimy przeprowadzić rozmowę o tym, co się stało, czyli:
Kiedy się strasznie rozzłościłeś czy to było dobre? I co wtedy zrobiłeś? Czy
było to dobre? A może nie było to wcale dobre? Dziecko słysząc takie
pytania zacznie się zastanawiać nad swoim zachowaniem. Ważne jest, aby
dziecko potrafiło odreagować zachowanie agresywne w pozytywny sposób,
aby umiało sobie poradzić z agresywnym zachowaniem oraz nazwać
22
uczucia, które czuje.
Nauczyciele jak i rodzice mogą zapobiegać agresji budując pozytywny
obraz własnego dziecka poprzez mówienie mu, jak bardzo je kochają i jak
jest dla nich ważne. Powinni wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, czytać
literaturę, ograniczyć oglądania bajek, a w szczególności tych, gdzie się
pojawiają zachowania agresywne, dać mu wsparcie, wspólnie przeżywać
22
G. Haung-Schnabel, dz. cyt., s. 102.
218
jego radości i niepowodzenia. Istotne jest nie lekceważenie nawet błahych
według dorosłych problemów dziecka, zauważanie mocnych stron dziecka
i docenianie tego, co robi dobrze, okazywanie mu miłości bez stawiania
warunków, tworzenie i pielęgnowanie pozytywnej atmosfery w domu,
23
zacieśnianie więzi między domem a przedszkolem.
Zatem oprócz rodziców wychowawcy również mają znaczny wpływ na
rozwój i wychowanie dziecka. Wielokrotnie tworzono zbiór celów działania
opiekuna i proponowano listę umiejętności, które każdy nauczyciel, w tym
także wychowania przedszkolnego, powinien posiadać, aby dobrze pełnić
swoje obowiązki. Do najważniejszych należą:
2) cele:
 utrzymanie ciągłego osobistego kontaktu z każdym uczniem
 budowanie w grupie atmosfery wzajemnej troski
 obserwowanie rozwoju i osiągnięć dzieci
 rozmowy z uczniami, ich rodzicami i kolegami
3) umiejętności wychowawcy:
 słuchania i służenia uczniom radą
 przekazywanie rzetelnych informacji
 obserwowanie i analizowanie zachowań dzieci
 obserwowanie i analizowanie rozwoju dzieci
 współpraca z rodzicami podopiecznych
 prowadzenie dialogu z kolegami dzieci
 organizowanie zajęć związanych z umiejętnościami społeczno24
emocjonalnymi dzieci.
Irena Dudzińska w swojej książce na temat ograniczania sytuacji
konfliktowych napisała, iż „podstawowym warunkiem zapewniającym
ograniczenie nieporozumień i rozwijanie życzliwych stosunków między
dziećmi jest postawa wychowawczyni, jej umiejętność i rozumienie potrzeby
25
zajmowania się dziećmi w każdym momencie dnia”. Oczywiście, chodzi tu
również o czas, który dzieci spędzają na swobodnych zabawach, według
swoich zainteresowań. Wychowawcy nie mogą być w tym czasie mniej
czujni, w mniejszym stopniu kierować działalnością podopiecznych, to nie
czas na pogawędki, kawę lub uzupełnianie dokumentów z nosem
przytwierdzonym do papierów. Wysuwanie roli zajęć organizowanych na
plan pierwszy i osłabienie intensywności pracy w czasie swobodnej
działalności dzieci jest zasadniczym błędem w kierowaniu procesem
26
wychowania i jedną z przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych.
23
E. Leszczyńska, 2001: Jak pokonać agresję?, (w:) Życie Szkoły, nr 8, s. 34.
Por. G. Hornby, E. Hall, C. Hall, 2005: Nauczyciel wychowawca, GWP, Gdańsk, s. 17.
25
I. Dudzińska, dz. cyt., s. 151.
26
Tamże, s. 153.
24
219
Literatura:
1. Baley S., 1961: Wprowadzenie do psychologii społecznej, PWN,
Warszawa.
2. Danilewska J., 2002: Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia, WSiP,
Warszawa.
3. Dudzińska I., 1970: O współżyciu dzieci w grupie przedszkolnej, PZWS,
Warszawa.
4. Haug-Schnabel G., 2001: Agresja w przedszkolu. Poradnik dla rodziców
i wychowawców, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
5. Hornby G., Hall E., Hall C., 2005: Nauczyciel wychowawca, GWP,
Gdańsk.
6. Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M., 2007: Rozwój psychiczny dziecka od
0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, GWP, Gdańsk.
7. Kmiecik-Baran K., 1998: Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja,
(w:) Przemoc dzieci i młodzieży, red. Papież J., Płukis A., Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń.
8. Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., 1998: Spójrz
inaczej na agresję, Wydawnictwo ATE s.c., Starachowice.
9. Leszczyńska E., 2001: Jak pokonać agresję?, (w:) Życie Szkoły, nr 8.
10. Okoń W., 1987: Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa.
11. Rumpf J., 2003: Krzyczeć, bić, niszczyć, GWP, Gdańsk.
12. Skorny Z., 1987: Dziecko agresywne – objawy, przyczyny,
przeciwdziałanie, (w:) Vademecum dla rodziców, red. Pomykało W.,
Warszawa.
13. Tomaszewski T., 1967: Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa.
14. Zaborowski Z., 1960: Problemy wychowania społecznego w szkole,
PZWS, Warszawa.
220
Ewa Jówko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
W kręgu kultury zdrowotnej szkoły
Abstract: In the abovementionet article the autor tries to direct the reader’s attention
to the issue of theoretical basis of research into health culture of schools.
Rozpoczynając refleksje naukowe na temat kultury zdrowotnej, należy
odnieść się do etymologii tego terminu, gdyż to właśnie ustalenia
terminologiczne będą stanowiły teoretyczny punkt odniesienia do moich
rozważań w tym zakresie. Pojęcie kultury zdrowotnej szkoły jest
wielowymiarowe i niejednorodne co świadczy o znacznej pojemności
znaczeniowej terminu oraz roli jaka jest przypisywana kulturze zdrowotnej
szkoły w funkcjonowaniu wszystkich podmiotów edukacyjnych (uczniów,
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół itd. …)
Pierwsze teoretyczne ujęcie pojęcia kultury zdrowotnej wprowadził do
1
literatury Maciej Demel , według autora termin ten oznacza system wartości
przywiązywanych do zdrowia fizycznego i psychicznego, obiektywnego
i subiektywnego, jednostkowego i publicznego. Kultura zdrowia przejawia się
w świadomym regulowaniu relacji człowiek – środowisko, w trybie życia,
słowem w tym wszystkim co w epoce Oświecenia zwano „obyczajami co do
2
zdrowia”.
Zygmunt Jaworski podkreśla, że w aspekcie wychowawczym kultura
zdrowotna podlega świadomej i stałej pracy nad sobą, na poczuciu
odpowiedzialności za zdrowie własne i publiczne, a także wrażliwości na
3
potrzeby zdrowotne , a zwłaszcza cierpienie drugiego człowieka.
Pojęcie kultury zdrowotnej szkoły jest składową trzech
fundamentalnych pojęć: wychowania zdrowotnego, edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia. Autor podkreśla, że kultura zdrowotna powinna stanowić
odrębny przedmiot szkolny, prowadzony przez odpowiednio do tego
4
przygotowanych pedagogów zdrowotnych.
Wychowanie zdrowotne jest to praca odnosząca się do osobowości
jeszcze nie ukształtowanych. To praca z dziećmi i młodzieżą w różnych
siedliskach: domu, przedszkolu, szkole. Maciej Demel wychowanie
1
M. Demel, 1980: Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa.
Tamże.
B. Woynarowska, 2008: Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, s. 100.
4
Z. Jaworski, 2005: Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej, Oficyna
Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa, s. 7.
2
3
221
zdrowotne określa jako „integralną część kształtowania pełnej osobowości,
polegającą na wytwarzaniu nawyków (bezpośrednio lub pośrednio
związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego),
wyrabianiu odpowiednich sprawności, nastawieniu woli i kształtowaniu
postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczna pielęgnację,
zapobieganie chorobom i ich leczenie oraz pobudzanie pozytywnego
zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne i systematyczne
wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także
5
prawach rządzących zdrowiem publicznym”.
Edukacja zdrowotna jest „całożyciowym procesem uczenia się ludzi
jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych; w przypadku
wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej
6
leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki” .
Barbara Woynarowska uważa, że edukacja zdrowotna jest prawem
każdego dziecka a edukacja zdrowotna stanowi fundament dla szkolnego
7
programu profilaktyki.
Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za
8
najbardziej opłacalną długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa.
Promocja zdrowia to:
 proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim
zdrowiem i doskonalenie swego zdrowia,
 proces obejmujący prewencję oraz działania na rzecz zdrowia
pozytywnego (fizycznego i psychospołecznego dobrostanu); dzięki
wszystkim tym działaniom zdrowe wybory winny być łatwiejsze,
 połączenie działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju wsparcia –
środowiskowego,
społecznego,
politycznego,
ekonomicznego,
prawnego i taktycznego – sprzyjających zdrowiu,
9
 połączenie edukacji zdrowotnej i prozdrowotnej polityki publicznej.
Kultura zdrowotna jest dziedziną kultury zogniskowaną na wartości
najwyższej jaką jest zdrowie człowieka i zbiorowości.
Należy jednak pamiętać, o różnym znaczeniu pojęć „wartość zdrowia”
oraz „wartość zdrowie”. Pierwsze z nich odnosi się ściśle do procesu
wartościowania ,drugie wiąże się z wypracowaną w świadomości społecznej
na przestrzeni rozwoju kulturowego koncepcją odnoszącą się do różnych
10
form świadomości społecznej.
5
M. Demel, 1999, Pedagogika zdrowia, w: Pedagogika ogólna i subdyscypliny, red. L. Turos,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
6
B. Woynarowska, dz. cyt., s. 103.
7
B. Woynarowska (red.), 2011: Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik
dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa s. 8.
8
Tamże, s. 9.
9
Zob. B. Woynarowska, 2008: Edukacja…, dz. cyt., s. 131.
10
A. Gaweł, 2009: Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej szkoły, (w:) Zdrowie –
Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, Tom IV, AWFiS,
Gdańsk, s. 105.
222
Istotą pojmowania zdrowia jako wartości jest to, aby było ono
wartością odczuwaną jako atrakcyjna, pożądana oraz uznawana przez
jednostkę i społeczeństwo jako na tyle cenna, że może stanowić źródło
11
norm postępowania.
Analiza funkcjonowania zdrowia w kulturze szkoły powinna
uwzględniać dwa aspekty. Pierwszy będzie się koncentrował wokół
przejawiania się tej wartości w różnych obszarach praktyki społecznej, drugi
zaś będzie związany z indywidualnymi sposobami wartościowania zdrowia
12
przez członków tej kultury.
Kultura zdrowotna szkoły stanowi pewną formę społecznej
świadomości zdrowia. Można ją określić jako ponadjednostkowy system
przekonań, wyznaczających zakres schematów myślowych jak również
zestaw związanych z nimi zachowań, a za podstawę jej oceny przyjąć
analizę świadomości zdrowotnej poszczególnych uczestników kultury.
Szczególną rolę w kreowaniu kultury zdrowia należy zatem przypisać
wychowaniu zdrowotnemu, rozumianemu jako system celowych,
intencjonalnych działań pedagogicznych skierowanych na formowanie
u wychowanka osobowości dbającej o zdrowie własne i innych. Osobowość
taką będzie charakteryzować uwewnętrznienie przekonań i wartości
13
wyzwalających podejmowanie pożądanej dla zdrowia aktywności.
Kultura zdrowotna stanowi jeden z podstawowych wymiarów instytucji
społeczno-wychowawczej jaką jest szkoła.
Dokonując analizy rozważań teoretycznych dotyczących kultury
szkoły, które są prezentowane między innymi przez Edgara Scheina,
Dorothy Touthy, Eugenię Potulicką, Krzysztofa Polaka, Ireneusza
Kaweckiego, Józefa Kuźmę, Ewę Jówko należy wytyczyć dwie podstawowe
płaszczyzny pojmowania kultury zdrowotnej szkoły. Pierwsza z nich będzie
związana z deskryptywnym ujęciem kultury zdrowotnej, odnoszącym się do
konkretnej placówki szkolnej, jej życia codziennego, wewnętrznych
procesów regulacyjnych, w obrębie których toczy się proces świadomości
zdrowotnej wszystkich podmiotów edukacyjnych, a więc uczniów,
nauczycieli, dyrektora placówki, woźnych i wielu jeszcze innych osób. Druga
płaszczyzna dotyczyć będzie badania kultury zdrowotnej szkoły jako
elementu kultury zdrowotnej społeczeństwa.
Odnosząc się do pierwszej płaszczyzny kultury zdrowia szkoły, czyli
wspomnianych procesów regulacyjnych, będziemy rozpatrywać obszary
edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży na różnych szczeblach szkoły
i w różnych typach szkół, a raczej działania edukacyjne skierowane na
zachowanie i pomnażanie zdrowia; jak również czynniki środowiska
psychospołecznego, kształtujące samopoczucie członków społeczności
szkolnej; ujawniające się stale na terenie placówki wzory zachowań
11
Tamże, s. 105
Tamże, s. 105.
13
Tamże, s. 105.
12
223
zdrowotnych. Warunkiem podstawowym, w kulturze zdrowotnej szkoły jest
także środowisko materialne, tzw. przestrzeń szkoły.
Kulturę zdrowotną szkoły będziemy więc odnosić do stylu życia
i zachowań zdrowotnych przejawianych przez uczniów, nauczycieli,
dyrektora, wychowawców i innych pracowników szkoły, do cech klimatu
społecznego szkoły, ale również do założeń programowych szkoły
w
zakresie
edukacji
zdrowotnej
oraz
dokumentach
prawa
wewnątrzszkolnego pod kątem zawartych w nich norm, sankcjonujących
przejawianie na terenie szkoły zachowań o nacechowaniu ryzykownym
14
z punktu widzenia zdrowia.
Kultura zdrowotna szkoły zawsze będzie się ściśle wiązała z oceną
efektywności realizowanej w szkole edukacji zdrowotnej, a także stopnia
spójności pomiędzy deklarowanym przez szkołę etosem zdrowia
a codzienną rzeczywistością. Ważne staje się zatem jakie wzory zachowań
zdrowotnych są utrwalane w danej kulturze szkoły, a należą do nich:
zachowania higieniczne, żywieniowe, rekreacyjne, oraz związane
z aktywnością fizyczną. Jednak wzory zachowań pojawiających się
w kulturach szkolnych mogą dotyczyć i niestety dotyczą aktywności
ryzykownej dla zdrowia związanej z wszechobecną w polskich szkołach
15
agresją i przemocą, stosowaniem substancji psychoaktywnych.
W kształtowaniu kultury zdrowotnej szkoły bardzo duże znaczenie ma
środowisko fizyczne i społeczne szkoły.
Środowisko fizyczne tworzą:
 budynek i jego zawartość: struktura i infrastruktura, wyposażenie,
stosowanie i obecność czynników chemicznych i biologicznych,
 teren szkoły i jego urządzenie,
 otaczające środowisko: powietrze, woda, materiały, z którymi mogą
mieć kontakt uczniowie, nauczyciele, ruch uliczny …, występowanie
niekorzystnych zjawisk w otoczeniu szkoły (przemoc, wandalizm,
śmieci, zdewastowane budynki, sprzedaż i spożywanie alkoholu,
16
palenie papierosów).
Normy dotyczące środowiska fizycznego szkoły określają
odpowiednie przepisy prawne. Mimo, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat nastąpiła poprawa w zagospodarowaniu przestrzeni fizycznej kultur
szkolnych ,to jeszcze niestety w wielu szkołach nadal istnieją
nieprawidłowości w stanie techniczno-użytkowym szkół oraz w zakresie
zapewnienia w nich bezpiecznych i higienicznych warunków. Ważne
elementy środowiska fizycznego szkoły, w których należy dokonać jeszcze
wielu zmian w kontekście podnoszenia kultury zdrowotnej szkół to:
 organizacja posiłków szkolnych – uczniowie nie mają dostępu do wody
pitnej (poza wodą z kranu w łazience), asortyment sklepików szkolnych
14
Tamże, s. 106.
Tamże, s. 108.
16 .
B Woynarowska (red.), 2011: Organizacja i realizacja …, dz. cyt. s. 49.
15
224
pozostawia wiele do życzenia (napoje gazowane, wysokosłodzone,
słodycze, dania typu fast food);
 zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych –
dostępność przyborów toaletowych (papier toaletowy, mydło
w łazienkach), dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych
(klasy, korytarze szkolne),
 zapewnienie
odpowiednich
mebli
szkolnych
i
oświetlenia
17
pomieszczeń.
Zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne szkoły sprzyja dobrej
dyspozycji do uczenia się i pracy oraz dobremu samopoczuciu pracowników,
zapewniając:
 nieprzeludniony budynek i pomieszczenia dydaktyczne,
 odpowiedni mikroklimat i wyposażenie,
 organizację pracy i rozkład lekcji dostosowany do rytmów biologicznych
uczniów,
 możliwość rekreacji,
 zaspokojenia głodu, pragnienia i innych potrzeb fizjologicznych.
Chroni uczniów i pracowników przed:
 urazami i zatruciami,
 chorobami zakaźnymi i pasożytami,
 występowaniem zaburzeń układu ruchu, wzroku, słuchu, zaburzeń
głosu u nauczycieli,
 zaostrzeniem przewlekłych chorób.
Zapewnia możliwość uzyskania pierwszej pomocy w przypadku
18
wypadków i urazów.
Kolejnym elementem kultury zdrowotnej szkół jest środowisko
społeczne, które tworzą wszyscy uczestnicy życia szkolnego: uczniowie,
nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, pedagog, pielęgniarka, personel
niepedagogiczny i rodzice. Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę
tego artykułu wskazują na związek pomiędzy postrzeganiem przez uczniów
środowiska społecznego szkoły a samopoczuciem. Uczniowie gimnazjów
miasta i gminy Siedlce, którzy oceniali pozytywnie środowisko społeczne
szkoły: rzadziej odczuwali różne dolegliwości somatyczne, rzadziej byli
rozdrażnieni i mieli zły humor, rzadziej również podejmowali zachowania
ryzykowne dla swojego zdrowia, możemy powiedzieć, że odznaczali się
19
wyższym poziomem kultury zdrowia.
W szkole społeczność szkolna tworzy klimat społeczny szkoły lub
inaczej atmosferę szkoły, które to określają sposób w jaki członkowie
społeczności oceniają i reagują na to co się dzieje w szkole. Różne
elementy klimatu społecznego mogą być odmiennie postrzegane przez
17
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 49.
19
Badania przeprowadzono w 5 gimnazjach w mieście Siedlce i 2 gimnazjach w gminie Siedlce,
ogółem przebadano 310 uczniów.
18
225
różnych członków kultury szkoły. Klimat społeczny szkoły posiada wiele
wymiarów, do najważniejszych należą:
 relacje interpersonalne wewnątrz różnych,
 grup społeczności oraz pomiędzy poszczególnymi grupami,
 autonomia uczniów i ich uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
w ważnych sprawach,
 wsparcie społeczne,
 wspierająca współpraca,
 dyscyplina i porządek,
 motywowanie do osiągnięć, stwarzanie równych szans uczenia się
i osiągania sukcesu,
 uczestnictwo rodziców,
20
 eliminowanie przemocy.
Pozytywny
klimat
społeczny,
pełen
życzliwości,
empatii,
zogniskowany na współpracę i współdziałanie, sprzyja rozwijaniu
umiejętności życiowych, które są bardzo ważnym elementem kultury
zdrowotnej uczniów i nauczycieli. Natomiast taka sytuacja implikuje wysoką
jakość kultury szkoły.
Zaprezentowane przez autorkę materialne aspekty kultury zdrowotnej
w szkole takie jak: środowisko fizyczne (przestrzeń szkoły) i środowisko
społeczne (klimat społeczny szkoły) nie wyczerpują problematyki związanej
z zagadnieniem. Jest wiele obszarów edukacji zdrowotnej, nad którymi
należałoby się pochylić i gdzie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia
w kierunku poprawy poziomu kultury zdrowotnej w szkołach, szczególnie
gimnazjach.
W obszarze edukacji żywieniowej wyniki badań wskazują, że
uczniowie z reguły znają swoją masę ciała, ale u ok. 30% badanych jest ona
nieprawidłowa, zbyt mały odsetek uczniów, szczególnie dziewcząt spożywa
śniadanie w domu przed wyjściem do szkoły i drugie śniadanie w szkole.
Prawie połowa badanych uczniów deklaruje spożywanie posiłku po godzinie
21
20:00, z czego 9% po 22:00.
Inny obszar edukacji zdrowotnej, w którym należy dokonywać
długofalowych zmian w celu podniesienia kultury zdrowotnej w szkole to
aktywność fizyczna.
Znaczenie aktywności fizycznej dla młodych ludzi ma fundamentalne
znaczenie, ponieważ stymuluje i wspomaga rozwój człowieka; pozwala się
zaadaptować(zahartować) do bodźców i zmian środowiska społecznego
i fizycznego; kompensuje młodzieży nadmierne unieruchomienie związane
z nauką w szkole odrabianiem lekcji, oglądaniem telewizji, pracą przed
komputerem; stanowi korekcję i terapię dla wielu zaburzeń (otyłości,
20
M. Woynarowska-Sołdan, 2006: Standard czwarty (klimat społeczny szkoły), (w:) Edukacja
Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole, z. 11, s. 102–132.
21
K. Kulty, 2008: Żywieniowe i higieniczne aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży
Gimnazjum nr 31 w Bydgoszczy, (w:) Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa
społeczna i humanistyczna, Tom I, AWFiS, Gdańsk, s. 19–25.
226
cukrzycy, wad postawy …). Badania prowadzone przez B. Woynarowską
dowodzą, że z wiekiem zmniejsza się aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
Nasilająca się z wiekiem hipokinezja, czyli niedobór ruchu, jest przyczyna
22
regresu sprawności i wydolności fizycznej młodzieży.
Zaprezentowane wybrane elementy kultury zdrowotnej w szkole
świadczą o tym ,że należy zintensyfikować pracę nad podnoszeniem
poziomu edukacji zdrowotnej w różnych obszarach i siedliskach. Należy
zwiększać świadomość zdrowotną rodziców i nauczycieli, którzy powinni
stanowić wzór do modelowania zachowań przez ich dzieci i wychowanków.
Trzeba jak pisze B. Kożusznik „osiągnąć to, by umiejętność pisania,
oglądania filmów i telewizji, słuchania radia służyła sprawie podniesienia
kultury zdrowotnej. By wiedza o zdrowiu weszła w dorobek kulturalny
23
społeczeństwa, by kultura codziennego życia miała charakter zdrowotny.”
Literatura:
1. Demel M., 1980: Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa.
2. Demel M., 1999: Pedagogika zdrowia, (w:) Pedagogika ogólna
i subdyscypliny, red. Turos L., Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa.
3. Gaweł A., 2009: Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej
szkoły, (w:) Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa
społeczna i humanistyczna, Tom. IV, AWFiS, Gdańsk.
4. Jaworski Z., 2005: Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole
polskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa.
5. Kożusznik B., 1970: Przez edukację zdrowotną do kultury zdrowotnej,
(w:) Zdrowie publiczne, nr 11.
6. Kultys K., 2008: Żywieniowe i higieniczne aspekty zachowań
zdrowotnych młodzieży Gimnazjum nr 31 w Bydgoszczy, (w:) Zdrowie –
Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna,
Tom I, AWFiS, Gdańsk.
7. Przywęda R., Dobosz J., 2003: Kondycja fizyczna polskiej młodzieży,
AWF Studia i monografie, Warszawa.
8. Woynarowska B. (red.), 2011: Organizacja i realizacja edukacji
zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE,
Warszawa.
9. Woynarowska B., 2008: Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa.
10. Woynarowska-Sołdan M., 2006: Standard czwarty (klimat społeczny
szkoły), (w:) Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole, z. 11.
22
R. Przewęda, J. Dobosz, 2003: Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, AWF Studia
i monografie, Warszawa.
23
B. Kożusznik, 1970: Przez edukację zdrowotną do kultury zdrowotnej, (w:) Zdrowie publiczne,
nr 11, s. 949–952.
227
Danuta Narbut
Wilno
Język matczyny: wartości, funkcje, role, wartości
Abstract: Presented considerations over the theme of the mother′s tongue, his
functions and advantages, refer not only of the perspective of aesthetical and social
values, but also values in the sociological, pedagogical, educational and
psychological sense. The care for the family language in my paper is connected with
the situation in which the all my life goes on in the multinational, multicultural and
multilingual society (Lithuania). On this background I talk over attitudes and situations
binding myself with everyday experiences in which the ancestors language brings to
light its own values and possibilities. This permits to make sure about advantages,
rightnesses and even indispensabilities of the education in the mother′s tongue.
1. Czym jest język matczyny – wprowadzenie
Pierwszy krzyk, pierwsze spojrzenie, pierwsze ziewnięcie … Jest już ….
Patrzy na Mamę przerażony i jednocześnie zadziwiony światem …. A Mama
nie potrafi oderwać od noworodka oczu. Jest naprawdę śliczny! Co dzieje
się w jego małej główce, co czuje, gdy Mama pieści go, czy słyszy szept
Mamy: „Witam, Kochanie, na tym świecie!”? Głos Matki robi się swoisty,
troszeczkę inny niż dla dorosłych, odrobinkę zmieniony, jakby magiczny
i śpiewający. Niezmienne zostaje tylko to, w jakim języku Mama mówi do
swej pociechy. Przecież nikomu nie przyjdzie do głowy mówić do noworodka
w obcym języku.
Gama języków obcych pojawia się w życiu dziecka później, wówczas,
kiedy to rozpoczyna się proces edukacji w instytucji (przedszkole, szkoła).
Inaczej jest w sytuacjach, gdy dzieci pochodzą z rodzin wielokulturowych
(wielonarodowych) lub rodzin mniejszości narodowych (etnicznych).
W rodzinach wielokulturowych kontakt z dwoma (kilkoma) językami jest
zdarzeniem codziennym, ma miejsce już od pierwszych dni życia dziecka,
natomiast w rodzinach mniejszości narodowych jako „główny” występuje
język przodków, z kolei język państwowy (oficjalny) pojawia się właśnie
przed rozpoczęciem edukacji, tj. od pierwszego do trzeciego roku życia.
W tym momencie w rodzinach mniejszości narodowych rodzice
dokonują fundamentalnego wyboru – w jakim języku będzie się kształciło
dziecko? Czy jest możliwość i potrzeba kształcenia się w języku
matczynym? Jaką rolę będzie odgrywał w stanowieniu się osobowości język
ojczysty?
Niemal nikt nie wątpi, że nie można ustanawiać hierarchii ważności
funkcji języka. Jest potrzebna jako: narzędzie komunikacji, sposób
wyrażania uczuć, myśli, pojęć, nazywająca znaki przedmiotów i stanów
rzeczy, poznawcza w procesach poznania świata przez człowieka. Jednakże
228
przynależność do określonej grupy językowej jest jednym z warunków
1
określających pozycję społeczną ludzi .
Nie sposób omawiać pytań o rolach, funkcjach oraz atutach języka
matczynego nie wyjaśniając pojęcia „język matczyny”, dlatego też należy
zdefiniować ten termin. Otóż dziecko dziedziczy po rodzicach (przodkach)
cechy charakteru, kolor oczy, grupę krwi, stopień inteligencji, czyli to, co jest
zapisane w genach. Przez analogię można orzec, że dziecko dziedziczy po
rodzicach język – język rodzinny: po mamie – język matczyny, jak i po ojcu –
język ojczysty. Takie myślenie pozwala określić pojęcie „język
matczyny/ojczysty” jako język, który dziecko opanuje w sposób naturalny
i który jest granicami jego świata. Język, w którym od urodzenia mówi
człowiek, który mu dany język, do którego człowiek intuicyjnie należy
bardziej, niż do innych języków.
Natomiast w Encyklopedii socjologii język ojczysty określa się jako
pierwszy język – język, którego człowiek uczy się jako pierwszego. Jego
przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób naturalny,
a ma miejsce w środowisku, które w głównej mierze zajmuje się opieką nad
małym człowiekiem. Najczęściej jest to jego środowisko rodzinne.
Dobra znajomość języka ojczystego jest bardzo ważna
w dalszym nauczaniu, jako że jest on uważany za podstawę myślenia
(myślimy zawsze w jakimś języku – zob. hipoteza Edwarda Sapira –
Beniamina Whorfa). Mimo różnych zastrzeżeń, hipoteza ta nie straciła wiele
ze swej popularności wśród naukowców zajmujących się np. translatologią.
Wielu z nich dostrzega w niej wyjaśnienie, dlaczego dokładne tłumaczenie
tekstów jest najczęściej niemożliwe. Na hipotezę Edwarda Sapira
i Beniamina Lee Whorfa składają się dwie idee. Pierwszą jest teza
determinizmu językowego, która mówi, że poznanie determinowane jest
przez wyznaczniki językowe. Drugą ideą jest teza relatywizmu językowego,
która zakłada, że poznanie jest zrelatywizowane do poszczególnych języków
charakteryzujących się wspólnym sposobem porządkowania kulturowego
doświadczenia człowieka. Niekompletne poznanie własnego języka sprawia
zatem kłopoty podczas nauki języków obcych. Stąd nauka języka ojczystego
odgrywa istotną rolę w edukacji. Taką myśl potwierdzają znane przypadki
dzieci, które żyły jakiś czas w odosobnieniu od ludzkiej społeczności i nie
2
nauczyły się mówić, np. Kaspar Hauser czy „wilcze dzieci z Midnapore” .
Późniejsze próby nauczenia ich jakiegokolwiek języka zakończyły się
niepowodzeniem. Język ojczysty/macierzysty jest żywy, nie trzeba go
3
wskrzeszać .
1
J. Nikitorowicz (red.), 1995: Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb, oczekiwań
i stereotypów, Trans Humana, Białystok, s. 212.
2
F. Calgren, 1994: Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera, Wydawnictwo
„Genesis”, Gdynia, s, 29.
3
J. Jovaiša, 2007: Enciklopedinis edukologijos žodynas, Gimtasis žodis, Vilnius, s. 26.
229
2. Funkcje i wartości języka matczynego
W toku życia człowiek doznaje skomplikowanych zmian
w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym. Są to uwarunkowania
genetyczne, środowiskowe, fizjologiczne, psychologiczne, wychowawcze
i cechy osobowości. Szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa zmiany
są bardzo szybkie (w wieku 2 lat dziecko potrafi użyć około 300 słów
4
a rozumie jeszcze więcej, zaś w wieku 3 lat używa już 1000 słów )
i obejmują różne aspekty aktywności człowieka: motorykę, emocje, procesy
poznawcze, dojrzewanie organizmu i mózgu. Na rozwój umiejętności
językowych i komunikacyjnych ma wpływ między innymi słuchanie głosu
matki w okresie życia płodowego. W okresie niemowlęctwa również
znaczącą jest mowa matczyna – swoista forma mówienia, w sytuacji, gdy
pragniemy dziecko rozweselić, rozbawić, zwrócić uwagę, uciszyć,
pożałować i in. Charakteryzuje się ona zmieniającym się za każdym razem
brzmieniem, intonacją, natomiast nigdy nie podlega zmianie język, w którym
mówi matka – język matczyny. Stąd znacząca funkcja i wartość języka
matczynego (być może najważniejsza) – wprowadzenie człowieka w życie.
W przyszłości dziecko opanuje jeszcze wiele języków: państwowy (oficjalny)
oraz być może kilka obcych. Będą to języki nie mniej lubiane, piękne,
szanowane, opanowane, dające wiele możliwości ich wykorzystania
w różnorodnych sytuacjach, tak prywatnych, edukacyjnych jak
i zawodowych, dostarczające wiele radości. Jednak – myśleć, odbierać
i porządkować zjawiska, wnioskować, wizualizować, tworzyć, martwić się,
reagować itd. człowiek będzie w języku matczynym.
Największe emocje w życiu człowiek przeżywa w języku ojczystym.
I nawet, gdy dziecko czy też często dorosła osoba mówi do siebie (a robimy
to przeważnie, kiedy spotykamy się z czymś nowym, nieznajomym, trudnym)
posługujemy się mową matczyną. Czyli podczas myślenia i działania
prowadzimy ze sobą specyficzny dialog. Mowa „do siebie” reguluje nasze
czynności i nigdy całkowicie nie zanika, tak jak i umiejętności posługiwania
się językiem matczynym. Vikki Cecchetto i Magda Stroinska z Wydziału
Lingwistyki i Języków kanadyjskiego McMaster University badają zjawisko
wtórnego zaniku umiejętności posługiwania się drugim z wyuczonych
języków. Zaobserwowały je u swoich matek, które jako młode, dorosłe osoby
przyjechały do Kanady z Włoch i Polski, nauczyły się angielskiego
i opanowały go naprawdę dobrze. Kiedy jednak zaczęły się starzeć, w ich
mowie pojawiało się coraz więcej elementów z języka matczynego. Dla nich
samych było to niemal niezauważalne, jednak otoczeniu w znacznym
5
stopniu utrudniało porozumiewanie się z nimi .
4
M. Przetacznik, H. Spionek, 1979: Wiek poniemowlęcy, (w:) Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, PWN, Warszawa, s. 389.
5
A. Błońska, Dwujęzyczność zanika z wiekiem, http://kopalniawiedzy.pl/dwujezycznosc-zanikjezyk-macierzysty-imigranci-starzenie, dnia 3.09.2011.
230
Według Bohdana Pocieja narodowa tożsamość „(…) przede
wszystkim jest to język – rodzimy, ojczysty, matczyny (Niemcy mówią:
Muttersprache) – dany, nauczony, przyswojony jako pierwszy, którym się
mówi od dziecka, na co dzień, w którym się myśli, czyta, pisze. Język
określający narodową tożsamość jest pierwszym zasadniczym duchowym
spoiwem, glebą i fundamentem narodowej wspólnoty. Język dźwiękowo
konkretyzowany i eksponowany w mowie. Język jako warunek konieczny –
conditio sine qua non – wszelkiej kultury duchowej o narodowościowym
zabarwieniu. Jeżeli mówimy i piszemy o kulturze niemieckiej, francuskiej,
angielskiej, włoskiej, rosyjskiej, polskiej, jeżeli te kultury wyodrębnia się,
bada ich swoiste cechy, śledzi ich rozwój, ewolucję, pisze się ich historie –
to czyni się tak (a przynajmniej czynić powinno) w świadomości zasadniczej
kulturotwórczej roli języka. Jeżeli mówimy o kulturze francuskiej, niemieckiej,
rosyjskiej, włoskiej, hiszpańskiej, czeskiej czy polskiej, to winniśmy
pamiętać, że te poszczególne kultury na języku (językach) są fundowane –
francuskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim,
czeskim, polskim. I jeśli kultury te rozwijają się, dojrzewają, rozkwitają,
ewoluują, przekształcają, to cały ten rozwój jest w języku jakby zakodowany
i prześledzić go można w historii języka – niemieckiego, francuskiego,
angielskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, czeskiego, polskiego.
Cała kultura duchowa toczy się i dzieje w języku; on jest jej pierwszym
zasadniczym medium. Na nim niejako osadzają się inne czynniki dla kultur
o zabarwieniu narodowym konstytutywne. Realne, konkretne: terytorium,
które dany naród zajmuje (zwane – poetycko – ziemią ojczystą czy rodzimą),
tradycja, obyczaje, sztuka, folklor, historia polityczna, państwowość ze
swymi instytucjami. Idealne: duch narodowy czy dusza narodu, idea –
6
narodu, kraju, państwa (…)” .
Stąd wywodzona jest kolejna funkcja języka ojczystego, to jest:
wzmacnianie poczucia własnej tożsamości, wartości oraz godności.
W zaspokojeniu wymienionych potrzeb olbrzymie znaczenie ma postawa
i autorytet rodziców, i bez wątpienia pielęgnowanie oraz kultywowanie
tradycji. Udowodniono, że to właśnie pielęgnowanie oraz kultywowanie
tradycji zmniejsza działalność stresu u dzieci w sytuacjach, gdy rodzice
rozprowadzają się czy dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej.
Pielęgnowanie oraz kultywowanie tradycji ma również znaczenie
terapeutyczne. Ustalono, że codzienne tradycje i rytuały polepszają
psychiczne zdrowie dzieci – oni lepiej śpią, są spokojniejsze, czują się
bardziej bezpiecznie, lepiej się uczą, wyższa samoocena dzieci, czują się
7
bardziej lubiane i szanowane .
Proponuję jeszcze pozostać przy „tradycjach”, i zdefiniować ten
termin. Otóż pojęcie „tradycja” pochodzi z łacińskiego traditio i występuje
6
B. Pociej, 2009: W tyglu narodów, (w:) Podkowiński Magazyn Kulturalny, nr 60, dnia
17.08.2011.
7
T. Malvicė, 2010: Šeima be tradicijų – ne šeima, Psichologija Tau, lapkritis/gruodis, s. 37.
231
w wielu językach w zbliżonej formie: w angielskim – tradition, we francuskim
– la tradition, w niemieckim – tradition, we włoskim – tradizione.
W Podręcznym słowniku języka polskiego czytamy, iż „tradycja –
zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące
z pokolenia na pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się
potem zwyczajowo; przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym
8
pokoleniom kultywowanie ich” . W Słowniku encyklopedycznym edukacji:
„tradycja (lot. Traditio – przekazywanie) – wcześniejszych pokoleń etniczne,
kulturalne, dziedzictwo; obyczaje, rytuały, obrzędy. Tradycje mają duże
znaczenie wychowawcze, dlatego młode pokolenie jest zachęcane do jej
pielęgnacji. Kultywowanie tradycji nie jest ślepym naśladowaniem. Każde
pokolenie wnosi własne elementy, dlatego tak ważna jest twórczość
9
młodzieży” .
Z kolei w Encyklopedii socjologii określono ten termin następująco:
„tradycja – (lot. Traditio – przekaz, przeświadczenie) uniwersalna forma
utrwalenia, umocnienia i zachowania różnorodnych elementów społecznego
doświadczenia, również uniwersalny mechanizm przekazywania tych
elementów, zapewniając stałość historycznego oraz genetycznego
10
dziedzictwa” . W Słowniku pedagogicznym termin definiuje się jako „(…)
objaw
społecznej
psychologii,
przedstawiający
sobą
sposób
przechowywania oraz przekazywania jakiegoś społecznego doświadczenia,
odtwarzanie fundamentalnych stosunków społecznych, popierającą się
mocą społecznych opinii, zwyczajów i obyczajów. Zwyczaj ustalający zasady
11
zachowania się, prowadzenia bytu” . W Encyklopedii filozofii czytamy:
tradycja to „zespół zwyczajów, przeświadczeń i sposobów zachowania, które
ludzie należący do danej tradycji traktują jako obowiązujące – pomimo
niejasnego źródła ich pochodzenia – a które przekazywane są poprzez
12
bezrefleksyjny przykład i naśladownictwo” .
Ile jest źródeł, tyle można podać definicji tradycji, jednak widoczne jest
podobieństwo:
 tradycje istnieją równolegle ze społeczeństwem,
 tradycje są niepowtarzalne, być może nawet nieśmiertelne,
 tradycje tworzą ludzie,
 tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie,
 tradycje prezentują oraz wyróżniają dany kraj,
 tradycje scalają naród.
I tu powstaje pytanie – czym jest język ojczysty w stosunku do
tradycji? Być może częścią tradycji, podstawą tradycji, narzędziem do
kultywowania tradycji czy też tradycją? A być może warunkiem istnienia
8
Podręczny słownik języka polskiego, 1996, PWN, Warszawa, s. 1035.
J. Jovaiša, 2007: Enciklopedinis edukologijos žodynas, Gimtasis žodis, Vilnius, s. 309.
10
A.A. Грицанов, 2003: Социология энциклопедия, Книжный дом, Минск, s.1134.
11
B.A. Мижериков, 2004: Словарь – справочник по педагогике, Творческий центр, Москва,
s. 386.
12
T. Honderich, 1998: Encyklopedia filozofii, Zysk i Sk-a, Poznań, s. 320.
9
232
tradycji? Odpowiedzi, a równolegle rozważania w planie wzajemnej
zależności tradycji i języka ojczystego lingwistów, psychologów, socjologów,
filozofów, a nawet optymistów i pesymistów, będą się różnili. Natomiast fakt
łączności uświadomi sobie każda grupa. I tu uzewnętrznia się następna
wartość języka matczynego – łączności.
Ważną jest też kolejna funkcja – wychowawcza: pielęgnowanie języka
matczynego oddziałuje niezwykle silnie na młode pokolenie. Właśnie ono
podtrzymuje znajomość języka swoich przodków okazując tym samym
szacunek dla starszego pokolenia, ich tradycji, zwyczajów i wiedzy.
Znajomość języka ojczystego zacieśnia więzy rodzinne, zwłaszcza
pomiędzy najstarszym i najmłodszym pokoleniem, bliższym i dalszym
rodzeństwem. Do bardzo trudnych (w sensie psychologicznym) możemy
zaliczyć sytuacje, kiedy to wnukowie nie mogą się porozumieć się
z dziadkami, bo nie mówiono do nich w języku przodków, nie znają języka
dziadków. Ważne jest, aby nie zapominać również o sile wypowiedzianych
przez przodków słów, bo mają one ogromną siłę wpływania na życie dzieci.
Od tego zależy, czy dziecko będzie się czuło szczęśliwie, na ile będzie
13
wierzyło w swoje siły oraz jak potrafi uporać się z trudnościami . Człowiek
zawdzięcza wychowaniu to, co tworzy jego życie wewnętrzne, np. szacunek
do innych i do siebie, patriotyzm, uczciwość, kulturę, miłość,
odpowiedzialność, odwagę, światopogląd, współczucie, tolerancję,
uprzejmość, sprawiedliwość, szczerość, wiarę, pomoc, wykształcenie,
przyjaźń, zaufanie, ugodowość, bezpieczeństwo, pracowitość, zrozumienie,
otwartość, ciekawość świata, pokorę, samodzielność. Jak widać większość
z wymienionych cech powiązana jest z kulturą i historią własnego narodu,
z naszymi przodkami i ich językiem. Wszystkie cechy są wciąż ważne,
poddawane zmianom, inaczej rozumiane i traktowane, lecz nadal
przekazywane i zaszczepiane. Zdaniem Elżbiety Jaszczyszyn chociaż każdy
z nas jest istotą niepowtarzalną, to jednak uczestniczy w odwiecznym
procesie przekazywania własnego doświadczenia społecznego następnym
pokoleniom. Jej zdaniem warto dostrzec bezpośredni związek między
własnym zachowaniem a zachowaniem dzieci znajdujących się pod naszą
opieką. Jako osoby ważne (znaczące) jesteśmy „modelami” wszelakich
zachowań społecznych i sposobów reakcji w różnych okolicznościach, także
14
w sytuacjach kontaktów z osobami starszymi .
Już wspominałam o dwujęzyczności (bilingualizm) (wielojęzyczności
/plurilinguoalizm/), która bardzo wcześnie pojawia się u dzieci z rodzin
wielokulturowych i rodzin mniejszości narodowych: „(…) dwujęzyczność nie
jest darem na całe życie, a okres jej trwania uzależniony jest m.in. od
stopnia pielęgnacji języka pierwszego/ojczystego, o czym szczegółowo
13
G. Dailydė, 2009: Žodžiai pranašai, Psichologija Tau, lapkritis/gruodis, s. 36.
E. Jaszczyszyn, 2006: U źródeł dziecięcego doświadczania – przekaz pokoleniowy,
(w:) Konflikt pokoleń czy rozbić cywilizacyjnych?, Część 2, Personalizacja i socjalizacja w teorii
i praktyce pokoleniowej, red. A. Klim-Klimaszewska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce
2006, s. 47–53.
14
233
pisze Ewa Lipińska w książce Język ojczysty, język obcy, język drugi,
w której możemy przeczytać, iż „Nieodzownym warunkiem stawiania się
dwujęzycznym nie jest opanowanie języka docelowego, ale jest zachowanie
15
i rozwój języka ojczystego” . Dwujęzyczność rozumie władanie dwoma
językami oraz regularne przechodzenie z jednego języka na inny
16
w zależności od sytuacji komunikacyjnej . Stąd następna wartość, która
pokazuje, że korzyści wynikające ze znajomości, nauki i posługiwania się
kilkoma językami dotyczą procesów umysłowych: spostrzegania, myślenia,
odczuwania emocji, funkcjonowanie pamięci, regulowanie uwagi,
sprawności językowych.
Ewa Andrzejewska w swoich publikacjach opisuje, iż „(…) badania
psycholingwistyczne i neurologiczne pokazują, że opanowanie więcej niż
jednego języka wpływa pozytywnie na procesy umysłowe, w tym na
funkcjonowanie pamięci oraz rozwój intelektualny dziecka. Znajomość
języków, a zwłaszcza dwujęzyczność, rozwijają giętkość i sprawność
umysłową, ponieważ uczniowie posługujący się dwoma językami zmuszani
są do wyboru w danej sytuacji określonego języka. Dzięki temu wykształca
się u nich umiejętność skupienia i kontroli uwagi. Ma to bardzo istotne
znaczenie dla wszystkich procesów uczenia się, a zwłaszcza dla sprawnego
funkcjonowania pamięci roboczej, odpowiedzialnej za właściwe i szybkie
reakcje na docierające informacje. Osoby posługujące się dwoma językami
odznaczają się wyższym stopniem koncentracji oraz lepszą umiejętnością
ignorowania nieistotnych wskazówek. Badania nad neuroobrazowaniem
mózgu próbują wyjaśnić, jak opanowanie i posługiwanie się dwoma językami
wpływa na procesy rozwoju językowego. Przyswajanie drugiego języka
powoduje powstanie w mózgu wspólnego dla obu języków obszaru, który
wyróżnia się tym, iż pozwala na dołączanie kolejnych języków nabywanych
w późniejszych etapach edukacji. Taka wspólna lokalizacja funkcji
17
językowych ułatwia, zdaniem badaczy, naukę kolejnych języków” .
Uznaje się więc, że język ojczysty powoduje oraz wzmacnia płynne
i skuteczne uczenie się kolejnych języków obcych (także państwowy).
Na potwierdzenie takiej tezy proponuję odwołać się do metody Helen
Doron (brytyjskiej specjalistki w zakresie językoznawstwa i nauczania języka
angielskiego). Swój system pracy oparła na naturalnym sposobie
przyswajania języka ojczystego: dziecko zaczyna uczyć się własnego języka
w dniu urodzin. Początkowo dziecko słyszy wyrazy, ale ich nie rozumie.
Stopniowo rodzice pomagają mu uchwycić znaczenie już przyswojonych
dźwięków, po czym ściskają je, całują i chwalą za każdym razem, gdy
wypowie jakieś słowo lub wykaże zrozumienie. Metoda Helen Doron Early
English (HDEE) naśladuje ten naturalny proces, nauczając języka
15
M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, 2006: Literatura, kultura i język polski w kontekstach
i kontaktach światowych, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 108.
16
Tamże, s. 124.
17
E.
Andrzejewska,
Język
kaszubski
skarbem
twojego
dziecka,
http://www.kaszubi.pl/files/1350jkstd.doc, dnia 9.07.2011.
234
angielskiego w taki sposób, w jaki dziecko poznaje język ojczysty. Materiały
opracowane w tym celu przez autorkę są rezultatem jej wieloletniej pracy
18
z najmłodszymi .
Interesującym jest fakt, że na przykład dorośli Japończycy, którzy
uczą się języka angielskiego jako języka obcego, nie zdobywają
umiejętności operowania rodzajnikami, czego przecież moglibyśmy
oczekiwać, w wypadku gdyby słuchacze ich potrzebowali. Być może, w tej
sytuacji u dzieci automatycznie zachodzi taki proces uczenia się, jaki nie
występuje u dorosłych. Na proces uczenia się języka obcego wywiera
przecież wpływ szereg powszechnie znanych parametrów, które, być może,
nie odgrywają analogicznej roli w przebiegu procesu uczenia się języka
19
ojczystego . W ojczystym języku tendencją jest mówienie dla samego
mówienia – instynktownie, z kolei mówienie w języku obcym potrzebuje
starannego dobierania słów, terminów, często zastanawiania się, co tak
naprawdę musimy powiedzieć.
Następująco charakteryzuje ważność języka ojczystego Renata
Runiewicz-Jasińska, zwracając uwagę na to, że język ojczysty toruje drogę
dla przejęcie i przyswojenia społecznych wzorów działania i mówienia.
Przyczynia się tym samym do budowy i rozbudowy kompetencji działania
dziecka. Ponadto język ojczysty jest rodzinnym i grupowym środkiem
komunikacji. Służy do przekazywania różnych informacji, do inicjowania,
utrzymania i przeobrażeń stosunków społecznych, do wymiany poglądów
o wartościach i ideach oraz sprzyja codziennemu tworzeniu i odnawianiu
kulturowej tożsamości. Tak więc uznaje się język ojczysty za warunek
pozytywnych wyników szkolnych dzieci mniejszości. Zmuszanie dzieci do
opanowania drugiego języka (języka kraju dominującej kultury większości)
jest przez H. Żmijewską ostro krytykowane. Autorka uważa taką praktykę za
obciążającą psychikę i hamującą rozwój dzieci, gdyż powoduje ona
„redukcję środków mowy ojczystej” i spycha myślenie i inne psychiczne
umiejętności na niższy poziom. Uraz psychiczny spowodowany powyższą
nieprawidłowością można by porównać do sytuacji, w której dziecko
leworęczne zmuszane jest do pisania prawą ręką. Nieuznawania języka
ojczystego oznacza dla dziecka prawdopodobnie dowartościowanie jego
kultury, sygnalizuje jej drugorzędność i może prowadzić do niższej
20
samooceny, co może z kolei wpływać na możliwości integracyjne .
Pragnę wspomnieć również o funkcji pomocniczej. Ważnym
momentem w życiu dziecka jest przekroczenie po raz pierwszy progu
placówki edukacyjnej. Przynosi ono ze sobą ciekawe przeżycia, radosne,
pożądane, ale często też trudne, powodujące poczucie niepewności,
bezradności, osamotnienia. Dziecko musi zaadaptować się do warunków
18
Metoda Helen Doron, http://helendoron.pl/, dnia 1.09.2011.
G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), 1980: Badania nad rozwojem języka dziecka, PWN,
Warszawa, s. 392 i 395.
20
R. Runiewicz-Jasińska, 2003: Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach
1991–2001, Universitas Studiorum Polonia Vilnensis, Vilnius, s. 166.
19
235
nowego otoczenia i jego wymagań, do przebywania w licznej grupie
rówieśników, do nowego trybu życia, nowego rozkładu dnia, do nowych
osób i często do nowego środowiska językowego. Badania wykazują, że
stres we wczesnej fazie życia może również doprowadzić do zahamowania
rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, wywołać upośledzenia.
Jednak obecność głębokich więzi z rodzicami, poczucie wsparcia pozwala
21
poradzić sobie z ciężkim stresem . Należy brać pod uwagę, że zaburzenia
wpływają na życie społeczne dziecka, zarówno w kontekście prywatnym czy
22
też kontekście publicznym . Wyraźnie widoczna jest tu niezbędność
rozpoczęcia procesu edukacyjnego w języku ojczystym, – kiedy to wszyscy
pracownicy wybranej placówki potrafią porozumieć się z dzieckiem w języku,
w jakim porozumiewa się ono z rodzicami. Pamiętajmy – dzieci odpowiednio
się rozwijają tylko, gdy doznają emocjonalnej łączności oraz właściwej więzi
23
z rodzicami . Dzięki rodzicom, przede wszystkim, dzieci się uczą
i zdobywają to co wiedza i umieją inni.
3. Człowiek w cywilizacji mobilności – człowiek dwóch kultur
Zmiany polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe wpływają na
codzienność każdego Europejczyka. Problemy emigracji i emigrantów
dotyczą niemal każdej rodziny. Do problemów o charakterze formalnym (np.
uznanie dyplomów, poszukiwanie pracy i miejsca zamieszkania, warunków
ubezpieczenia) dołączają się również problemy o charakterze społecznym
oraz psychologicznym (np. małżeństwa narażone są na rozstanie i rozłąkę,
eurosieroctwo, stres kulturowy, trudności natury językowej). Emigranci
doświadczają utraty swojego domu, rodziny, społeczeństwa i pozycji w tym
społeczeństwie oraz ograniczenia lub braku kontaktu z językiem ojczystym.
W tych sytuacjach właściwym rozwiązaniem i swoistą terapią jest aktywność
w języku matczynym.
Istnieją różne formy odnajdywania dostępu do swoich korzeni, swojej
kultury:
 angażowanie się w religię i edukację,
 założenie organizacji społecznych,
 udział w wydarzeniach kulturalnych, które zrzeszają mniejszości
narodowe.
Warto, więc znaleźć restauracje oferujące kuchnię swego narodu,
sklepy z żywnością oraz innymi towarami z Ojczyzny, księgarnie z książkami
w języku ojczystym, kościoły z mszami w języku rodzinnym. A i sama
rozmowa, nawet wymienienie się zdaniami w języku ojczystym ma moc
terapeutyczną i uzdrawiającą – często znikają obawy, przeżycia, lęki.
21
M. Winterhoff, 2011: Kodėl mūsų vaikai virsta tironais, tłum. Dambrauskienė, G.Tyto alba,
Vilnius, s. 13.
22
Tamże, s. 41.
23
Tamże, s. 59.
236
Wszystko to pomoże poczuć oparcie, zrozumienie, zainteresowanie,
ważność, pomoże nawet za granicą na chwile poczuć się „jak w domu”.
Takie sytuacje dają ogromną szansę stania się ludźmi dwóch kultur, co
w dobie integracji europejskiej ma kapitalne znaczenie dla przyszłości
obywateli Europy.
Nie wszyscy rodzice są zainteresowani tym, aby dziecko na emigracji
zgłębiało tajniki języka, kultury, literatury i historii przodków. Wiele rodzin nie
korzysta z możliwości edukacji w języku ojczystym. Decyzje takie dyktowane
są zazwyczaj iluzorycznym przekonaniem, że wiedza ta jest zbędna, że
uczenie się dwóch (lub trzech) języków jest niepotrzebnym obciążeniem, że
lepiej wrastać w kulturę kraju pobytu, która niejednokrotnie jawi się jako
24
atrakcyjniejsza .
4. Kompetencja kluczowa – porozumiewanie się w języku ojczystym
Pragnę wspomnieć o jeszcze jednej ważnej roli języka ojczystego,
która została zauważona i zapisana w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. W związku z postępującą globalizacją
UE staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel
będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by było
łatwiej przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym
zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Kompetencje kluczowe są
definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których
potrzebują wszystkie osoby, aby możliwa była samorealizacja i rozwój
osobisty, bycie aktywnym obywatelem, integracja społeczna i zatrudnienie.
Do ośmiu kompetencji kluczowych wymienionych w unijnym
dokumencie należy porozumiewanie się w języku ojczystym. Jest to
zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii
w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz
językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie
kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu,
i czasie wolnym. Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem opanowania
języka ojczystego, nieodłącznie związanego z rozwojem indywidualnych
zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje
z innymi ludźmi. Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby
znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. Pozytywna
postawa w stosunku do porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje
skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory
estetyczne oraz chęć ich urzeczywistniania oraz zainteresowania kontaktami
z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na
24
M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, dz. cyt., s.105.
237
innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania języka w sposób
25
pozytywny i odpowiedzialny społecznie .
Coraz częściej słyszymy o zawieraniu związków małżeńskich
pomiędzy obywatelami różnych państw, przedstawicielami różnych
narodowości, wyznawcami różnych religii i różnych wyznań, czy też
reprezentantami różnych środowisk językowych. W małżeństwa
wielokulturowych, jak i w każdych innych, nie może zabraknąć tolerancji,
zrozumienia,
szacunku.
Jednakże
związki
wielokulturowe
i wielonarodowościowe (jako zjawiska socjologiczne) różnią się od innych
z punktu widzenia ich odmienności kulturowych – sposobem i czasem
obchodzenia świąt, formami spędzania czasu wolnego, metod
wychowawczych stosowanych w stosunku do dzieci, a nawet prowadzeniem
i utrzymywaniem gospodarstwa domowego. Z pomocą dialogu, kompromisu,
tolerancji
i
dostosowywania
się
związki
wielokulturowe
(wielonarodowościowe) mogą być pełne, mocne, szczęśliwe.
Małżeństwa potrafią wspaniale sobie radzić z wszelkimi problemami
wynikającymi z odmienności kulturowych. Natomiast pojawienie się dziecka
staje swoistym wyzwaniem i próbą – w jakiej religii, w jakiej kulturze ma być
wychowane potomstwo? Jakie imię ma nosić? W jakim języku ma mówić
i się kształcić? Dokonanie wyboru wiąże się z uznaniem konsekwencji,
z kolei sam wybór najczęściej należy do rodziców. Wydaje się, że
najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest połączenie w sobie zarówno
kultury, obyczajowości jak i języka ojczystego obu rodziców. Jest to duże
wyzwanie – dla rodziców, dla dziadków i członków rodziny, i bez wątpienia
dla dzieci. Tymczasem wypada tutaj dostrzec wiele pozytywnych zalet. Taka
sytuacja może sprzyjać wzajemnemu ubogacaniu się, kształceniu,
pouzupełnianiu własnych doświadczeń i poglądów o wiele cennych
spostrzeżeń. Do tego, ta wielokulturowa społeczność ludzka sprzyja
szerzeniu postulatów równości kulturowej i otwieraniu się na to, co inne, przy
26
jednoczesnej afirmacji dziedzictwa kraju pochodzenia .
Zgodnie z tym stwierdzeniem można określić następującą wartość
języka ojczystego – rozwija zdolność zaakceptowania inności, innymi słowa
integruje.
Integracyjna moc języka ojczystego jest niezbędna również dla rodzin
poddawanych procedurom rozwodowym, osób rozczarowanych życiem na
emigracji oraz osób, które nie mogą porozumieć się z partnerem, a do kraju
chcą wrócić z potomstwem (być może nawet z nowymi, nabytymi, członkami
rodziny). W takiej sytuacji pojawiają się problemy oraz spory rodzinne
o charakterze transgranicznym. Pomijając rozwiązywanie problemów natury
prawnej, powstają także problemy natury językowej. Jeśli w rodzinie
wielokulturowej (wielonarodowościowej) od dziecko urodzenia miało kontakt
z językami ojczystymi obu rodziców, adaptacja w nowych warunkach minie
25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY, 2006/962/WE, s. 13–14.
26
M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, dz. cyt., s. 107.
238
w miarę łagodnie. Większe problemy i komplikacje adaptacyjne napotka
dziecko, które znajdzie się w nowym środowisku językowym i kulturowym.
Właśnie taka grupę dzieci możemy zaliczyć do szczególnej i najbardziej
wrażliwej grupy emigrantów. Najczęściej decyzje o wyjazdach i powrotach
są podejmowane „o nich bez nich”. Rozwiązanie problemów tego typu
zależy od przygotowania, zaradności i świadomości rodziców oraz
najbliższego otoczenia. Różnie przeżywają adaptację do nowych warunków
maluchy i nastolatki. Te pierwsze mają więcej szans na sukces, ponieważ
nie zdążyły zawrzeć silnych przyjaźni, nie są w stanie porównywać dawnych
i nowych warunków. Na podstawie badań stwierdzono, że każde pięcioletnie
dziecko po przeprowadzeniu się do obcego kraju, już po upływie sześciu
27
miesięcy najczęściej bez akcentu mówi w nowym języku . Wpływ
środowiska na nawyki językowe jest więc bezsporny. Przyswajanie języka
dokonuje się dzięki temu, iż dziecko w wieku przedszkolnym posiada
zdolność wyprowadzania z zasłyszanych wypowiedzi zbioru reguł
konstrukcyjnych, z których wiele ma charakter wysoce abstrakcyjny i których
28
ani ono samo, ani jego rodzice nie umieliby jasno sformułować .
Struktura narodowościowa zmienia się, ponieważ ludzie migrują,
rodzą się, umierają, dojeżdżają z innych regionów, zawierają związki
wielonarodowościowe. Nie zmienia to faktu, że każdy człowiek musi się
rozwijać oraz kształcić, a pomagają mu w tym poprawne relacje z ludźmi,
przyrodą, wytworami kultury. Włączenie w obszar oddziaływań edukacyjnych
potrzeby kształtowania kompetencji kulturowych, a więc i językowych, to
29
jeden z warunków formowania własnej tożsamości . Spostrzeżenia na
temat tożsamości i kompetencji językowych oraz wszystkich stwierdzeń
o języku matczynym, utwierdzić czy też zaprzeczyć pomoże opinia
przedstawicieli społeczeństwa. Właśnie zapatrywania ludzi są najlepszym
30
miernikiem i wskaźnikiem procesów, jakie zachodzą w społeczeństwie :
Irena (26 lat) Dla mnie język ojczysty jest instynktem, a już za pomocą
tego instynktu ja poznaję inne języki, czyli każdy następny język, którego się
nauczam jest moją wiedzą (…).
Edgar (8 lat) Język ojczysty – to język, w którym się uczę, i w tym
języku rozmawiam z kolegami. A jeszcze ja w tym języku widzę sny (…).
Marian (31 lat) Mój ojciec był Rosjaninem, mama jest Polką. Najpierw
moim językiem ojczystym był rosyjski. Bo uczyłem się w tym języku. Teraz,
kiedy założyłem swoją rodzinę, żoną jest Polka i dzieci wychowują się
w języku polskim. Uważam, że językiem ojczystym dla mnie jest polski. Więc
chyba język ojczysty to język, w którym mówimy. Chociaż nie wiem czy, na
przykład, język angielski mógłby być moim językiem ojczystym? Jednak
chyba język ojczysty to ten język, w którym mówili nasi przodkowie (…).
27
M. Winterhoff, dz. cyt., s. 34.
G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), dz. cyt., s. 374.
29
J. Nikitorowicz (red.), dz. cyt., s. 218.
30
Wypowiedzi respondentów zaczerpnięte z badań własnych, Wilno 2011.
28
239
Walentyna (37 lat) Nie robię kultu z języka matczynego. Znam go
i tyle. Nie tylko język ojczysty prowadzi nas do celu. Chociaż często jestem
dumna, że moim językiem ojczystym jest Polski, a czytać i cytować „Pana
Tadeusza” mogę w oryginale (…).
Oliwia (6 lat) Moja lalka Zuzia mówi w moim języku ojczystym, to ja ją
nauczyłam (…).
Ewa (21 lat) Język ojczysty to język moich rodziców, to początek
wszystkiego. Ja znam już litewski, angielski, rosyjski, trochę francuski. Ale
język ojczysty był i zawsze będzie pierwszym (…).
Jan (47 lat) Moim zdaniem największą wartością języka ojczystego
jest to, że wychowuje się z nim człowiek (…).
Sławomir (42 lat) Dla mnie jest ważne by moje dziecko nabywało
kompetencji nie tylko językowych, ale i kulturowych oraz wychowawczych.
W jakim języku? Czy to jest ważne?
Małgorzata (35 lat) Dziecko tylko wtedy opanuje język, bądź to
ojczysty czy obcy, jeśli ciągle będzie poddawało się oddziaływaniu tego
języka. To rodzice decydują, w jakim języku musi wychowywać się ich
pociecha. Wszystko zależy od sytuacji i możliwości (…).
Barbara (47 lat) Język matczyny/ojczysty formuje w nas wszystko,
a już potem za pomocą języka ojczystego wszystko możemy sformować my
sami (…).
Halina (49 lat) (…) to, ze człowiek uczy się języków jest zjawiskiem
naturalnym, kiedyś prawie każdy władał, co najmniej dwoma językami. Jeśli
człowiek zdolny do jeżyków, naprawdę nie będzie miał większych
problemów ani z językiem ojczystym, ani z językiem obcym. Wręcz
przeciwnie, wzrośnie jego samoocena (…).
Darek (18 lat) Dla mnie język ojczysty jest na tyle ważny na ile ważna
jest głowa, ręce, rozum. To jakby część mnie samego (…).
Marcin (6 lat) (…) to moje głośne myśli (…).
Literatura:
1. Andrzejewska E., Język kaszubski skarbem twojego dziecka,
http://www.kaszubi.pl/files/1350jkstd.doc.
2. Aukštinaitytė R., 2010: Gerai ten, kur mūsų nėra, Psichologija Tau,
Vilnius.
3. Błońska
A.,
Dwujęzyczność
zanika
z
wiekiem.
http://kopalniawiedzy.pl/dwujezycznosc-zanik-jezyk-macierzystyimigranci-starzenie.
4. Butrymowicz M., 2010: Integrująca rola kultury etnicznej w edukacji
wczesnoszkolnej dzieci należących o mniejszości narodowych,
(w:) Edukacja dziecka: mity i fakty, red. Jaszczyszyn E., SzadaBorzyszkowska J., Trans Humana, Białystok.
5. Calgren F., 1994: Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa
Steinera, Wydawnictwo „Genesis”, Gdynia.
240
6. Czermińska M., Meller K., Fliciński P., 2006: Literatura, kultura i język
polski w kontekstach i kontaktach światowych, Wydawnictwo UAM,
Poznań.
7. Грицанов А.А., 2003: Социология энциклопедия, Книжный дом,
Минск.
8. Honderich T.,1998: Encyklopedia filozofii, Zysk i Sk-a, Poznań.
9. Jaszczyszyn E., 2006: U źródeł dziecięcego doświadczania – przekaz
pokoleniowy, (w:) Konflikt pokoleń czy rozbić cywilizacyjnych?, Część 2,
Personalizacja i socjalizacja w teorii i praktyce pokoleniowej, red. KlimKlimaszewska A., Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
10. Jovaiša J., 2007: Enciklopedinis edukologijos žodynas. Gimtasis žodis,
Vilnius.
11. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.), 2010:
Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich –
stan, problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
12. Malvicė T., 2010: Šeima be tradicijų – ne šeima, Psichologija Tau,
lapkritis/gruodis.
13. Młynarczuk-Sokołowska A., 2009: Czy różnorodność może wzbogacać?
Perspektywa edukacji międzykulturowej, (w:) Edukacja międzykulturowa
wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu
„Ku wzbogacającej różnorodności”, red. Młynarczuk A., Potoniec K.,
Białystok.
http://www.project.omep.org.pl/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=6%3Aczy-ronorodno-moe-wzbogaca-perspektywa-edukacjimidzykulturowej&catid=1%3Aedukacjamiedzykulturowa&Itemid=2&lang=pl.
14. Мижериков В.А., 2004: Словарь – справочник по педагогике.
Творческий центр, Москва.
15. Nikitorowicz J. (red.), 1995: Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb,
oczekiwań i stereotypów, Trans Humana, Białystok.
16. Piaget J., 2002: Vaiko kalba ir mąstymas, tłum. Grigaravičiūtė A., Aidai,
Vilnius.
17. Pociej B,. 2009: W tyglu narodów, Podkowiński Magazyn Kulturalny,
nr 60, http://free.art.pl/podkowa.magazyn/.
18. Przetacznik M., Spionek H., 1979: Wiek poniemowlęcy, (w:) Psychologia
rozwojowa dzieci i młodzieży, red. Żebrowska M., PWN, Warszawa.
19. Runiewicz-Jasińska R., 2003: Oświata polska w niepodległej Litwie,
Łotwie i Estonii w latach 1991–2001, Universitas Studiorum Polonia
Vilnensis, Vilnius.
20. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red), 1980: Badania nad rozwojem języka
dziecka, PWN, Warszawa.
21. Winterhoff M., 2011: „Kodėl mūsų vaikai virsta tironais“, tłum.
Dambrauskienė G.,Tyto alba, Vilnius.
22. Zgółka T., 1988: Język wśród wartości, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań.
241
23. Podręczny słownik języka polskiego, 1996: PWN, Warszawa.
24. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ZALECENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY. 2006/962/WE.
25. Metoda Helen Doron, http://helendoron.pl/.
26. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/.
242
Lidia Pawelec
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Nauczyciel XXI wieku wprowadzający
dziecko w świat kultury
Abstract: The author in the article shows the problem related to the twenty-first
century teacher. The author claims that such a person above all should be reliable
and open, someone who is brave and trustful. The child is familiarised with the
culture for the first time within the family. Later on there comes the school and the
teacher. It is generally known that the teacher’s task is stimulating and supporting the
child’s development by being interested in each and every child as an individual,
careful and systematic analysis of its physical, social and mental development. The
contemporary teacher is supposed to prepare the student to the world in which
he/she will live and work, to lead him/her from childhood into adulthood. The
contemporary teacher apart from thorough, complete and constantly updated
knowledge, methodical skills, should also be characterised by the love for others,
easiness of establishing contacts and imagination.
1. Wstęp
Kto to jest nauczyciel XXI wieku i czym jest świat kultury? Współczesna
pedeutologia zakłada przygotowanie nauczyciela do coraz bardziej
złożonych i zmiennych zadań jako osoby (empatycznej i myślącej),
profesjonalisty (wykwalifikowanego) oraz organizatora, doradcy, społecznika
i animatora kultury. Według badań „optymalny stopień nauczyciela będzie
stanowić człowiek wielowymiarowy, wolny, autonomiczny, twórczy
i ekspansywny, a zarazem otwarty, elastyczny i samodzielny, a zdaniem
1
uczniów przede wszystkim sprawiedliwy” . Jest to oczywiście dalekosiężny
wzorzec nauczyciela, a wiele będzie zależało od predyspozycji
osobowościowych nauczyciela oraz stworzonych mu warunków pracy.
Jedno nie ulega wątpliwości – nauczyciel powinien posiadać wiele cech,
które są niezbędne do wykonywania tego wyjątkowego zawodu.
Osoba taka powinna być wiarygodna i otwarta. Musi mieć
świadomość, że dzieci XXI wieku mają większy dostęp do mediów,
Internetu, rozwijają się szybciej niż kiedyś, ale też mają więcej problemów
emocjonalnych, związanych z tempem życia ich rodziców, którzy nie mają
czasu dla dziecka. Nauczyciel spełnia więc też w największym chyba
stopniu funkcję wychowawczą, niejako wyręczając rodziców. Dziecko szuka
1
J. Kuźma, 2000: Nauczyciele przyszłej szkoły, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 156.
243
w nim oparcia i nierzadko jakiegoś wzorca do postępowania. Ale przede
wszystkim nauczyciel musi być kimś ważnym i godnym zaufania, jak kiedyś,
gdy autorytet nauczyciela był dość znaczący, a ranga tego zawodu wysoka.
Świat kultury natomiast to bardzo ogólne pojęcie. Kultura to nie tylko
sposób bycia, obcowania z innymi, to wiele innych rzeczy, które mogą
świadczyć o naszym poziomie intelektualnym. Film, teatr, opera, zabytki,
literatura, muzea, wystawy, muzyka, fotografia. Warto zauważyć, że z roku
na rok jest organizowana coraz większa liczba imprez kulturalnych. Teatry
wprowadzają do repertuaru, stale nowe pozycje. Galerie, muzea organizują
stale nowe wystawy pod różnymi tytułami znanych artystów. Polska
kinematografia we współpracy z telewizją, prywatną i publiczną, tworzy wiele
programów. Kultura, to nasze dziedzictwo, które wręcz należy przekazać
naszym dzieciom, uczniom, młodszemu pokoleniu.
Dzieci przychodząc na świat są wyposażone przez naturę we
wszystko to, co jest im potrzebne, aby stały się użytecznymi członkami
społeczeństwa, ale to, czy się ostatecznie nimi staną, wcale nie jest
genetycznie przesądzone. Dzieci, w miarę wzrastania uczą się
i doświadczają, które zachowania środowisko ocenia jako dobre i właściwe,
a które jako złe i niewłaściwe oraz w jaki sposób wprowadzać te wskazania
w życie. Ale to rodzina wprowadza dziecko w świat wartości kulturalnych
i społecznych. W rodzinie po raz pierwszy dziecko styka się z pojęciami
dobra i zła, rzeczy dozwolonych, pochwalanych i potępianych. Rodzice
swoim zachowaniem i ocenami ujawniają mu, co w życiu jest ważne, z czym
należy się liczyć, jak należy odnosić się do ludzi. Rodzice, chcąc czy nie
2
chcąc, bezwiednie przekazują dzieciom określoną hierarchię wartości .
Dopiero potem jest szkoła i nauczyciel. Ludzie mają przeświadczenie,
że nauczyciel powinien być chodzącą doskonałością, wzorem pod każdym
względem. W gruncie rzeczy w normalnej pracy wychowawczej im więcej
jest różnorodnych ludzi, różnych życiorysów, tym lepiej dla dzieci. Bo jeżeli
ten, który przychodzi do pracy z dziećmi ma ze sobą jakieś kłopoty, to ma
sto razy większe szanse na zrozumienie dzieci, które mają podobne kłopoty.
Wszyscy są potrzebni. Chodzi o to, żeby w jednej szkole było możliwie wielu
różnych ludzi i żeby różne dzieci o różnych problemach miały szanse na
trafienie na kogoś, kto psychicznie może z nimi „współgrać”. Cała istota
wychowania polega na tym, żeby dobre motywy połączone były ze
sprawnością, napędem, chęcią działania.
Perspektywa zmian wynikających z wprowadzenia nowych technik
informatycznych powoduje, że trudno jest dziś powiedzieć, czym miałoby
być przygotowanie do zawodu nauczyciela. Jednak różnica między nami
a światem polega na tym, że w Polsce niewielu szuka nowych dróg. Nie
ulega wątpliwości, że przygotowanie nauczycieli powinno odchodzić od
scientyzmu na rzecz praktyki pod okiem mistrzów w zawodzie. Potem
2
E. Kędzior, 1999: Doświadczenia dzieciństwa – posag na całe życie, (w:) Kropla, nr 8.
244
istotne jest ciągłe samokształcenie, aktywność, ciągłe eksperymentowanie.
Być nauczycielem to wyzwanie dla ludzi z charakterem.
Wiek XXI generuje nowe potrzeby edukacyjne. Wynikają one z innych
niż tradycyjne sposobów postrzegania rzeczywistości, nowych sposobów
komunikacji oraz zdobywania informacji. Zadaniem systemu edukacji
(szkoły) jest przygotowanie młodych ludzi do właściwego (tzn. pogłębionego
i krytycznego) wykorzystywania nowych technologii oraz do niwelowania
rozbieżności pomiędzy tradycyjnymi i nowymi sposobami postrzegania
świata.
2. Wymagania nowoczesnej szkoły
W szkole tak jak w każdej innej dziedzinie działalności konieczne jest
określenie celów, którym służy. Cele bowiem to inaczej mówiąc świadomie
3
założone skutki działania . Ogólne cele wychowania przedszkolnego zostały
4
sformułowane w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN .
Zgodnie z zawartą w niej definicją „Celem wychowania przedszkolnego
i szkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
5
środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym .
Realizacja tych celów zapewnia dzieciom odpowiednie warunki
potrzebne
do
rozwijania
wielostronnej
aktywności,
dostarcza
zróżnicowanych bodźców do ich wszechstronnego rozwoju, organizowanie
odpowiednich warunków i sytuacji sprzyjającej uspołecznianiu i uczeniu się
dziecka. W trakcie realizacji tych celów również ważne jest stworzenie
odpowiednich warunków emocjonalnych mających wpływ na różnorodność
działań wypływających z jego własnej woli, motywacji wewnętrznej
6
i ciekawości .
Wynikające z powyższego zadania dostosowane są do możliwości
rozwojowych dziecka i realizowane przez nauczyciela w ramach określonych
obszarów edukacyjnych. „Zadania systemu oświaty – to zespoły określonych
czynności, których wykonanie prowadzi do realizacji celów systemu oświaty.
Czynności te obejmują przede wszystkim wychowanie i nauczanie
w różnych typach szkół oraz innych instytucjach wychowawczo7
oświatowych” .
W pracy przedszkola i szkoły przydatne jest określenie zadań, które
z racji swego charakteru, stanowią czynność niedokonaną, dziejącą się.
3
M. Kwiatowska (red.), 1985: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa, s. 52.
Zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z
dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).
5
Cz Cyrański, M. Kwaśniewska, 2001: Program Wychowania Przedszkolnego „Moje
Przedszkole” MAC, Kielce, s. 7.
6
S. Guz, 1996: Edukacja przedszkola w okresie przemian, WSP TWP, Warszawa, s. 59.
7
E. Bełczewska, M. Herde, 2000: ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku,
WSiP Warszawa, s. 8.
4
245
Ponieważ dziecko przedszkolne znajduje się w procesie nieustających
i dynamicznych zmian dokonujących się w jego rozwoju, działania
nauczyciela odnoszą się głównie do kształtowania i doskonalenia różnych
jego umiejętności. I dlatego realizując zadania rozwijamy, np. wyobraźnię
8
twórczą lub postawy estetyczne .
Powszechnie wiadomo, że zadaniem nauczyciela jest pobudzanie
i wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez zainteresowanie się każdym
dzieckiem jako jednostką, uważne i systematyczne śledzenie jego rozwoju
fizycznego, umysłowego i społecznego. Jest to konieczne w celu ustalenia
na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, jakie posiada doświadczenie
i kompetencje, czym różni się od innych dzieci, jakie są jego mocne i słabe
9
strony . Wiedza o rozwijającym się dziecku ułatwia nauczycielowi
poszukiwania skutecznych zadań wspomagających jego rozwój. Sytuacje
pedagogiczne w przedszkolu powinny być bogate i zróżnicowane po to, aby
mogły dostarczać nie tylko nowej wiedzy i kształtować nowe umiejętności,
ale też służyć porządkowaniu informacji już posiadanych i doskonaleniu
umiejętności już opanowanych.
Bardzo ważnym zadaniem w zakresie opieki wychowawczej w szkole
jest troska o zapewnienie każdemu uczniowi jego indywidualnego rozwoju.
W procesie wychowania bierze udział konkretne dziecko, ukształtowane
przez swe dziedzictwo kulturowe, doświadczenie, a także przez rozmaite
wpływy środowiska (rodzinne, ekonomiczne), należy więc traktować je
w sposób zróżnicowany, pomagając w pełnym rozwoju jego indywidualnych
możliwości.
Dziecko zaczyna chodzić do szkoły w siódmym roku życia, obecnie
może już od szóstego. W tym wieku posiada ono już pewien zasób wiedzy,
którą sobie przyswoiło pod wpływem domowego otoczenia. Wiedza taka
zazwyczaj pozostaje w pewnej zależności od tego, kim są rodzice dziecka,
od ich stanu posiadania i możliwości finansowych. Nie dziwi więc fakt, że
dziecko przychodzi do szkoły z różnym zasobem wiadomości, innymi
zainteresowaniami i różnymi wzorcami zachowania. Stąd też wywodzi się
nierówny poziom umysłowy i różny charakter upodobań. Ważne zadanie
w tym momencie spełnia szkoła, która jest kolejnym środowiskiem
10
wychowawczym dziecka . Na pytanie, co to jest wychowanie, można
w literaturze znaleźć różne odpowiedzi.
Według Wincentego Okonia wychowanie to świadomie organizowana
działalność społeczna oparta na stosunku wychowawczym między
8
Tamże, s. 8.
S. Guz, dz. cyt., s. 60.
J. Kuźma, 2005: Pedagogika i edukacja a rola szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju dzieci,
(w:) Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma,
J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 99–104.
9
10
246
wychowankiem i wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych
11
zmian w osobowości wychowanka .
3. Rola rodziców we wprowadzaniu dziecka w świat kultury
Dziecko wchodzi w kulturę zastaną i od razu – jak to określił Florian
Znaniecki – jest w niej zanurzone. Jego życie, kształt i sens wypełniających
go działań zależy od tych, którzy byli przed nim i są jemu współcześni. Przez
urodzenie lub inny przypadek trafia do grupy, w której funkcjonują jakieś
mechanizmy scalające ją. Regulują zachowania jednostek, wskazują
kierunek rozwoju grupy, wyznaczają miejsce poszczególnym członkom.
Uogólniona refleksja pokoleniowych doświadczeń pozwala grupom, a za
nimi jednostkom, patrzeć w przyszłość i wyznaczać kierunki dążeń, a szerzej
12
ujmując – rozwoju .
Społeczeństwo poprzez swoje grupy kierujące wybiera i selekcjonuje
wartości pożądane na aktualnym etapie rozwoju i w wyobrażanej
przyszłości, uwzględniając przy tym istniejące i zmieniające się warunki.
Ukazuje w sposób jawny, co ceni i do czego dąży w tym procesie. Jasnym
obrazem uznawanych w społeczeństwie wartości jest sztuka. Sztuka
i wychowanie zdają się przeplatać jako sposoby symbolicznego
oddziaływania w książkach i czasopismach dziecięcych. Ich treść pozwala
odkrywać akceptowane przez nadawcę wartości, a także mniemać
o zamierzeniach wobec odbiorcy.
Dziecięce książki i czasopisma są tymi wytworami współczesnej
kultury, z którymi dziecko styka się bardzo wcześnie. Stanowią one swoisty
pomost między otaczającą go materialną rzeczywistością a światem
symboli, stającym się stopniowo równie rzeczywistym, jak świat konkretnych
wytworów. One pierwsze uświadamiają dziecku, że są inne sposoby
porozumiewania się, niż znane mu dotąd – werbalne. Kontakty czytelnicze,
zwłaszcza te pierwsze, bywają znaczące nie tylko pod względem
poznawczym, ale i emocjonalnym. Teksty i ilustracje stają się zarówno
źródłem wiadomości o otaczającym świecie, jak i stymulatorem emocji
kierowanych ku różnym osobom, wydarzeniom, sprawom. Mają zatem
wpływ na to, co określamy kształtowaniem rozumienia pojęć, sądów,
wyobrażeń, a nawet postaw.
Panuje powszechne przekonanie, że literatura piękna, jako jedna
z dziedzin sztuki, spełnia wobec młodego pokolenia funkcję zastępczego
doświadczenia społecznego, ponieważ pobudza wyobraźnię dziecka
stanowiąc nieustanne źródło różnego rodzaju informacji i przeżyć.
11
J. Szempruch, 2006: Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły,
(w:) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Tom I, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków, s. 223–237
12
F. Znaniecki, 1973: Socjologia wychowania, Tom I, Warszawa s. 87.
247
W młodszym wieku szkolnym kształtuje się nie tylko mowa, ale
i charakter jednostki, dlatego ważnym zadaniem jest właściwy dobór treści
wychowawczych. Nauczyciel, oprócz materiału z życia, ma w ręku potężne
narzędzie – utwory literackie należące do skarbca kultury narodowej
i ogólnoludzkiej.
Utwory literackie mogą spełniać zarówno funkcje kształcące, jak
i wychowawcze. Świat stworzony przez pisarza i ilustratora wzbogaca
i rozszerza życie dziecka. Przenika do jego zabaw, ukazuje mu nowe barwy
rzeczy już znanych, budzi uczucia i podsuwa pomysły do działania.
Wprowadzenie w świat kultury powinno następować poprzez
wartościowanie rzeczy. Toteż warto, aby wprowadzenie dziecka w świat
kultury zostało poprzedzone wprowadzeniem w świat wartości. Rodzice
zamiast ukazywać dobro, prezentują bezradność. Zamiast wychowywać,
prowadzą do specjalistów. Zamiast objaśniać świat, zdają się na objaśnienie
płynące z mediów. Przemiany kulturowe zaowocowały postawami
konsumpcyjnymi, które czynią ludzi łatwym łupem reklamy. Wiedza
o procesie wartościowania jest cynicznie stosowana dla konstruowania
atrakcyjnej oferty handlowej, a podatność dziecka jest tu w pełni
wykorzystywana. „Ważne jest zatem, by eksponować walory oddziaływania
rodziców, które pomagają dostrzegać, trafnie rozumieć i oceniać zjawiska,
13
hasła i poglądy obecnej, szczególnie zmiennej cywilizacji.”
Filozof amerykański Allan Bloom w taki sposób przedstawia tę
sytuację: „Człowiek nowożytny zatracił zdolność do wartościowania,
a zarazem swe człowieczeństwo. Samozadowolenie, konformizm, wygodne
rozwiązania problemów, wszystko to wskazuje, że człowiek nie potrafi już
wznieść oczu ku horyzontom, za którymi kryje się jego potencjalna
doskonałość i przezwyciężenie siebie samego. Oznaką kryzysu
14
człowieczeństwa jest nasz sposób użycia słowa „wartość” .
Dzisiaj, w XXI wieku, w momencie integracji z innymi krajami Europy –
uczenie dzieci i młodzieży różnorodności wspólnej kultury europejskiej i jej
szczególnych wartości humanistycznych, wymaga propagowania naszej
kultury narodowej, podkreślenie specyfiki polskiej historii, a także naszych
osiągnięć w dziedzinie kultury. W polityce społecznej państwa edukacja
powinna być jednym z najważniejszych czynników umożliwiających ludziom
przygotowanie do pełnienia ról społecznych i sprostania wymaganiom
15
rzeczywistości .
We współczesnym świecie wszechobecna telewizja, Internet
zdominowały wszelkie formy odbioru kultury i to zarówno wśród młodych jak
i dorosłych. Czy tego chcemy, czy nie postęp cywilizacyjny jest nieunikniony,
13
J. Karbowniczek, 2008: Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy
systemu oświaty, Częstochowa, s. 137.
14
A. Bloom, 1997: Umysł zamknięty, Poznań, s. 32.
15
I. Symonowicz-Jabłońska, 2005: Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie
edukacyjne?, (w:) Kultura i Edukacja, nr 4, s. 84–90.
248
niemniej niezwykle konieczny. Ważne jest, aby jego zdobycze mądrze
wykorzystywać.
4. Rola nauczyciela
Współczesny nauczyciel jest świadomy szybko zmieniających się
trendów technologicznych. Zwraca uwagę na nowe kierunki gospodarki
i przyszłościowe zawody w biznesie czy przemyśle. Ma na względzie
wszystkie wymagane umiejętności edukacyjne i talenty niezbędne do
umożliwienia dzieciom odnalezienia się w nowych zawodach. Zawsze
koncentruje się na przygotowaniu uczniów do świata, w którym oni będą żyć
i pracować, a nie na obecnej rzeczywistości, w której nauczyciele czują się
16
zadomowieni .
Nauczyciel XXI wieku powinien mieć elastyczny umysł, zawsze
przygotowany na nowe sytuacje, na które będzie mógł spojrzeć kreatywnym
okiem. Musi wyjść poza to, co jest oczywiste, poza podstawowe wzorce
danych sytuacji. Nauczyciel nie tylko uczy wybranego przedmiotu, on musi
powodować rozwój dziecka, przygotować go do życia w świecie dorosłych.
Nauczyciel to dorosły, który zawodowo odpowiada za kształt i rozwój całych
społeczeństw i narodów, którego zadaniem jest życzliwe i odpowiednie
17
przeprowadzenie uczniów z dzieciństwa w dorosłość .
Dzisiejsi nauczyciele mają trudne zadanie do wykonania, mają
przygotować uczniów do przyszłości globalnej XXI wieku. Dlatego tak istotna
jest edukacja w zakresie matematyki, nauk ścisłych, inżynierii i technologii.
Musimy dokształcać się i przekazywać tę wiedzę naszym uczniom. Edukacja
nauk ścisłych jest konieczna we wszystkich klasach, we wszystkich szkołach
w celu utrzymania konkurencyjności naszego społeczeństwa na tle innych
państw.
Jak powszechnie wiadomo, podstawowym czynnikiem, który
oddziałuje na młode pokolenie jest nauczyciel-wychowawca. Wydawałoby
się, że współczesny, nowoczesny nauczyciel, czyli nauczyciel XXI wieku
powinien wprowadzać dziecko w świat kultury tegoż XXI wieku jako do
świata cyberprzestrzeni, komputeryzacji i wirtualnej sztuki. Nic bardziej
mylnego. Właśnie ten nowoczesny nauczyciel powinien zacząć od rzeczy
najprostszej od książki. Właśnie wiedza nauczyciela na temat literatury,
bogactwo jego charakteru i jego rozmiłowanie do piękna stanowią jedynie
warunek pedagogicznego oddziaływania na uczniów, ale nie przesądzają
wcale o wyniku tego oddziaływania. On bowiem zależy przede wszystkim od
efektywności pracy nauczyciela nad przekształceniem umysłów swoich
16
J. Kuźma, 2005: Pedagogika i edukacja a rola szkoły …, dz. cyt., s. 101.
J. Kordziński, 1997: Karta etyczna nauczyciela, (w:) Wychowawca, nr 12, s 28–30.
17
249
uczniów, od stosunków pomiędzy nauczycielem a uczniami, od jego
18
zaangażowania w swoją pracę, oraz od jego osobowości .
Niestety edukacja kulturalna jest obszarem zaniedbywanym
w naszym kraju. Nakłady na edukację, co roku maleją, a placówki kulturalne
np. teatry, kluby osiedlowe, pałace młodzieży często muszą radzić sobie
same, borykając się wielokrotnie z problemami finansowymi.
Zaczynając od wieku przedszkolnego, który charakteryzuje się dużą
chłonnością wiedzy, dlatego też jest najlepszym momentem do
wprowadzania edukacji kulturowej. Pracując z maluchami nauczyciele stoją
przed ogromnym zadaniem kształtowania nowych, przyjaznych naturze
postaw. Bezpośrednie obcowanie z przyrodą odgrywa ważną rolę
w rozbudzaniu doznań estetycznych dziecka, pozwala dostrzec piękno
natury i otaczającego świata. Nieocenionym doświadczeniem poznawczym
są wycieczki – dzieci poznają swoje miasto, okolicę, zabytki, pomniki,
19
legendy, tradycje .
Uwzględnienie w codziennej pracy treści przybliżających te
zagadnienia to nie lada wyzwanie dla nauczyciela. Nagromadzone w ciągu
wielu lat doświadczenie pozwala mi stwierdzić, że aktywność nauczyciela
w tej dziedzinie preferuje ogromną aktywność dziecka. Nauczyciel powinien
tak działać, by sztuka wrosła w pejzaż i rytm dziecięcego rytmu życia, by
wyzwalała wrażliwość na piękno i budziła pozytywne emocje. To pragnienie
skłania nauczycieli do poszukiwania różnych dróg i tworzenia sytuacji
edukacyjnych sprzyjających aktywnemu kontaktowi ze sztuką. Starają się
przybliżać ją dzieciom i tak oddziaływać, by były świadomymi, a czasem
krytycznymi jej odbiorcami, by umiały powiedzieć – to jest piękne. Zachwyt,
wzruszenie, dostrzeganie piękna wokół nas wpływają na rozwój uczuć
estetycznych i uczą świadomego odbioru sztuki.
Wiadomo, że zawsze w nowych rzeczach powinien być przewodnik.
Przy wchodzeniu dziecka w świat kultury też. Tym przewodnikiem,
wprowadzającym i ukazującym piękno powinien być nauczyciel. Dziecko
trzeba więc zachęcać do obserwacji, wyczuć moment, kiedy dzieło sztuki
przyciąga jego uwagę i budzi radość, należy pozwolić mu zachwycać się nim
i wysłuchać komentarza. Sądzę, iż młody człowiek nieprzygotowany do
odbioru sztuki nie dostrzeże w dorosłym życiu jej walorów, nie odczuje
potrzeby wejścia do muzeum, galerii czy kina.
Przede wszystkim nauczyciel musi być inicjatorem kontaktów
z prawdziwą sztuką i przewodnikiem po jej świecie. W swojej pracy powinien
uwzględniać ofertę różnych instytucji kulturalnych znajdujących się
w otoczeniu szkoły.
Zgodnie z poglądem wielu pedagogów, wchodzenie w świat kultury
powinno zacząć się już od przedszkola, przygotowując dziecko do
świadomego odbioru dzieł artystycznych, gdyż jest to ważne źródło
18
G. Cęcelek, 2006: Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej
edukacyjnej, (w:) Nauczyciel i Szkoła, nr 1/2, s. 49–57.
19
E. Trajan, 2007: Wychowawca XXI wieku, (w:) Nowa Szkoła, nr 4, s. 58–60.
250
rzeczywistości
inspirujące samodzielną twórczość dziecka. Galerie i muzea umożliwiają
kontakt ze sztuką profesjonalną. Dzieci oglądają i dowolnie interpretują
wytwory różnych artystów.
Szczególne miejsce w przybliżaniu sztuki odgrywają wernisaże
i warsztaty edukacyjne, przeznaczone dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych. Dzieci mają okazję zaprezentowania swoich umiejętności,
zdobywają wiadomości z zakresu technik plastycznych, architektury,
malarstwa, rzeźby itd. Spotkania z twórcami urozmaicone są interesującymi
20
pokazami, slajdami i pogadankami . Dziecko ze sztuką styka się nie tylko
w galerii czy muzeum, lecz w całym otaczającym je środowisku.
Rozbudzanie
zainteresowań
czytelniczych
jest
jednym
z najważniejszych zadań edukacji kulturalnej. Pierwsze kontakty z książką
polegają na oglądaniu ilustracji oraz na słuchaniu tekstu czytanego przez
dorosłych. Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze samodzielnie
przeczytać książki, ale podejmowane w przedszkolach działania do tego
przygotowują. Inwencji nauczycieli pozostawiono wzbogacanie oferty zabaw
i zajęć z dziećmi. Zainteresowania czytelnicze wychowanków przerodzą się
w przyszłości w prawdziwą potrzebę kontaktu z książką. Ogromną rolę
w edukacji kulturalnej odgrywają rodzice, ściśle współpracujący
z nauczycielami. Tradycją wielu przedszkoli jest zapraszanie bliskich na
uroczystości organizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dni
Rodziny, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Dzieci poznają
i kultywują tradycje związane z tymi świętami. Ideą tych spotkań jest
wprowadzanie dzieci w świat kultury swoich przodków, podtrzymywanie
tradycji i wzmacnianie więzi rodzinnych. Dzieci dzielą się doświadczeniami
i zwyczajami wyniesionymi ze swojego domu rodzinnego. Z tego powodu
rodzaje kompetencji nauczycielskich na każdym szczeblu edukacji obejmują
21
przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w tym świecie .
Jak już wspomniano wcześniej wprowadzenie dziecka w świat kultury
jest jednym z głównych celów wychowania. Program nauczania wymienia
obok przygotowania uczniów do odbioru dzieł sztuki teatralnej, filmowej,
radiowej, telewizyjnej itp. konieczność wyrabiania wrażliwości estetycznej
dzieci przez zapewnienie im kontaktu z twórczością. Heliodor Muszyński
wiąże z tym zadaniem następujące postawy:
 wrażliwość na piękno i wielkość dzieła sztuki;
 pietyzmu wobec kultury;
 twórczej percepcji i ekspresji;
 kulturalnego samodoskonalenia;
22
 dążenia do kontaktu ze sztuką
20
Tamże, s. 59.
A. Walenda, 2009: Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu nauczycielowi – wybrane
zagadnienia, (w:) Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańskiej, M.
Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 535.
22
H. Muszyński, 1981: Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa, s. 33.
21
251
Zatem wychowanie przez sztukę to kształtowanie różnorodnych
postaw człowieka poprzez przeżywanie określonych dziedzin sztuki oraz
własną twórczą ekspresję artystyczną. Badania potwierdzają fakt, że różne
formy twórczości oraz percepcja dzieł sztuki odgrywają znaczącą rolę
w rozwoju dziecka. Sztuka wzbogaca światopogląd i pobudza wyobraźnię
twórczą, uczy dostrzegania i przeżywania piękna, a przede wszystkim
wpływa na kształtowanie pełnej, wszechstronnej i harmonijnie rozwiniętej
osobowości. W związku z tym należy zapewnić dzieciom możliwość
twórczego rozwoju. Znaczącą rolę w inspirowaniu twórczej wyobraźni dzięki
bogactwu dostarczonych skojarzeń i emocji może odegrać teatr. Ponadto
jest to instytucja, która wpływa w sposób istotny na edukację językową
jednostki. Natomiast stopień sprawności językowej jest miernikiem ogólnego
intelektualnego rozwoju człowieka.
Wiadomym jest, że naturalną potrzebę biologiczną dziecka stanowi
aktywność twórcza. Jego rozwój kieruje się w stronę świata ludzi dorosłych,
stąd intensywna potrzeba naśladowania i identyfikowania się z człowiekiem
dojrzałym. Tę naturalną potrzebę rozwojową dziecka trzeba wykorzystać,
podsuwając mu pożądane wzory do naśladowania, tworząc odpowiednie
sytuacje i sprzyjającą atmosferę do twórczej aktywności. Dzieci mają w tym
okresie wyobraźnię i pamięć, z której potrafią zrobić znakomity użytek
w grach i zabawach. Potężna potrzeba ekspresji, jaka cechuje dziecko,
wymaga od nauczyciela dostarczenia środków do jej realizacji.
Sztuka w edukacji ujmowana jest nie tylko, jako „zwierciadło życia,
lecz również, jako instrument kształcenia człowieka, jako podręcznik
23
życia”, sztuka „wzbogaca wizje i sposoby życia, wiedzę człowieka o sobie
samym (samowiedzę), a dzięki doświadczeniu łączącemu doznania
(przeżycia) i działania estetyczne (artystyczne) kształtuje nasze własne
24
człowieczeństwo”. Dokonujące się współcześnie przeobrażenia zarówno
w sztuce, jak i w kulturze, coraz wyraźniej ujawniają istotne pomiędzy nimi
powiązania. Kultura w szerokim zakresie znaczeniowym obejmuje „sposoby
życia, tradycje, wierzenia, sztukę i literaturę, zintegrowane z uznanym
w danym społeczeństwie systemem wartości i nie ogranicza się ona do tzw.
25
kultury wyższej”. W edukacji ujawnia się „jako treść, i jako wynik edukacji,
czy też innymi słowy, edukacja jest wektorem kultury, budzi w jednostce
potrzebę poznania i odczucia piękna, rozwija potencjał twórczy, uwrażliwia
na wartości, kształci myślenie krytyczne. Kultura jest jednocześnie
impulsem, przenika sens i sposoby działania edukacyjnego. Edukacja
i kultura są, więc wzajemnie uwarunkowane: edukacja oświeca a kultura
26
różnicuje” . Wychowanie przez sztukę, jako teoretyczna koncepcja
wychowawcza w strukturach instytucjonalnych systemu oświatowego
23
I. Wojnar, 1984: Sztuka jako „podręcznik życia”, Nasza Księgarnia, Warszawa, s. 85.
S. Wołoszyn, 1998: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce, s. 79.
25
I. Wojnar, 2000: Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa, s. 131.
26
Tamże, s. 132.
24
252
konkretyzuje się w postaci plastyki, muzyki, literatury, filmu a także w coraz
częściej pojawiającej się we współczesnej kulturze – sztuce pogranicza.
Kontakt ze sztuką jest ważnym elementem ludzkiej egzystencji.
„Przez sztukę i w sztuce ludzie tworzą swój własny świat kształtów i barw,
dźwięków i słów, zdarzeń i problemów, przeżyć i wzruszeń, doznań
27
osobistych i wspólnych” . Współcześnie dziecko stało się bardziej niż
kiedykolwiek dotąd uprawnionym obywatelem społeczeństwa. Nadmiar
informacji przyucza je do „biernego bezrefleksyjnego wchłaniania obrazów,
słów, zdarzeń rzeczywistych i zmyślonych, zamienionych w efektowne,
28
uwodzące wyobraźnię spektakle” .
Na podłożu zróżnicowania filozoficznego i wielości poglądów
panujących we współczesnej pedagogice artystycznej, zrodziła się
różnorodność
koncepcji
edukacyjno-wychowawczych.
Ich
wielość
w zakresie sztuki i kultury usystematyzowana jest nazwami: „wychowanie
29
30
przez sztukę”, „wychowanie estetyczne”, „edukacja kulturalna”. Niestety
zjawisko to sprzyja rodzeniu się chaosu na polu oddziaływań edukacyjnowychowawczych nie tylko na poziomie edukacji przedszkolnej, ale na
każdym szczeblu nauczania. Wśród pedagogów często pojawia się pytanie:
która z koncepcji jest najbardziej uniwersalna, możliwa do przyjęcia
w warunkach przedszkolnych, szkolnych i poza szkolnych? Jeśli pedagog
nie znajdzie odpowiedzi, nie dokona wyboru, to przedszkolak,
a w przyszłości uczeń tym samym, zostaną skazani na wpływ oddziaływań
wychowawczych tak różnych, że często sprzecznych, znoszących się
nawzajem lub wykluczających. Dziecko, które miało być podmiotem
w procesie edukacji stanie się celem, w który uderzyły dziesiątki przekonań
pedagogicznych.
Jak już wspomniano wyżej wiek przedszkolny jest jak najbardziej
31
naturalnym czasem, w którym dziecko w trakcie zabawy może i powinno
być wdrażane nie tylko w obszar sztuki poznając jej bogactwo doznań,
znaczeń, symboli, piękna, ruchu, dźwięku i wieloznaczności, ale również
w szeroko pojęty obszar kultury. W praktyce przedszkolnej wychowanie
przez sztukę konkretyzuje się w takich działaniach jak: wyrażanie własnych
myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych, percepcje i recepcje
dzieł sztuki; słuchanie, rozumienie i tworzenie muzyki; tworzenie
27
B. Suchodolski, 1997: Wychowanie przez sztukę, (w:) Teoria wychowania estetycznego, red.
I. Wojnar, Warszawa, s. 160.
28
A. Osęka, 1979: Dialog z dzieckiem. Projekt. Sztuka wizualna i projektowa, Warszawa, s. 3.
29
I. Wojnar (red.), dz. cyt., s. 12.
30
Por A. Horbowski, 2004: Kultura w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów; A. Horbowski, 2000: Edukacja kulturalna jako system działań społecznowychowawczych: (analiza systemowa i projekcja modelowa), Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”,
Rzeszów.
31
B. Harwas-Napierała, J. Trempała, 2004: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka
rozwoju człowieka, Warszawa, s. 113–114; A. Horbowski, 2004: Kultura w edukacji, s. 110–115.
253
32
i przeżywanie małych form teatralnych, alfabetyzacji kulturalnej
rozumianej, jako
„elementarna działalność edukacyjna podejmowana
w ramach socjalizacji, umożliwiająca dzieciom opanowanie podstawowych
wiadomości i umiejętności koniecznych do życia w świecie wartości kultury
33
i uczestnictwa w kulturze”. Koncepcję alfabetyzacji kulturalnej Adam
Horbowski opiera na teorii Lwa Wygotskiego, który uważał, że „kompetencje
poznawcze nie mają wyłącznie charakteru indywidualnego i jednostkowego,
34
kształtują się i rozwijają w toku interakcji społecznych”. Alfabetyzacja
kulturalna, co warto podkreślić, nie wyklucza wychowania przez sztukę,
wychowania estetycznego – jest jakby dopełnieniem obu, bowiem istnieje na
poziomie współzależności. Swoistą formą wychowania przez sztukę
i alfabetyzacji kulturalnej w edukacji przedszkolnej jest tworzenie tzw.
kącików tematycznych, np. kącik regionalny, kącik sztuk plastycznych, kącik
instrumentów muzycznych, przedmiotów glinianych, drewnianych, itp.
Działania takie są nie tylko wprowadzeniem dziecka w świat sztuki
i kultury, są zjawiskiem autonomicznym, wartością samą w sobie,
kształtowaniem uczuć, wyobraźni i wrażliwości na sztukę i poprzez sztukę
na świat, są jakby integralnym składnikiem kultury współczesnego
społeczeństwa, kształtują osobowość dziecięcego odbiorcy. Uprzystępnianie
w tej formie różnych dziedzin sztuki, kultury (tradycji, obyczajów, folkloru,
rzemiosła, sposobów życia, itp.) powinno być traktowane, jako pobudzanie
i usprawnianie procesów dziecięcej percepcji, dostrzeganie, rozumienie
i przeżywanie wartości wizualnych dzieł oraz treści w nich zawartych,
przyswajania pojęć z zakresu sztuki i kultury, jako kształtowanie, rozwijanie
i wzbogacanie osobowości dziecka, zarówno w sferze intelektualnej,
emocjonalnej, jak i społeczno-kulturalnej. Dziecko nie jest biernym odbiorcą
realnie istniejącej rzeczywistości, tym bardziej, więc świata istniejącego jako
wytwór działalności innych. Element kreatywny odgrywa zasadniczą rolę
w procesie tworzenia się obrazu realnej i fikcyjnej rzeczywistości.
Kreatywność w tym rozumieniu stanowi zdolność do indywidualnej
transformacji napływających informacji, dzięki czemu możliwe staje się
35
odkrywanie znaczeń, nadawanie sensu oddziaływaniom sztuki . Poprzez
obcowanie ze sztuką dziecko „osiąga rozszerzenie świata swych przeżyć
36
i świata jako integralnej części swej osobowości . Uczy się tzw. lateralnego
myślenia, rozwija m.in. myślenie obrazowe, koncepcyjne, niewerbalne,
metaforyczne, praktyczne, krytyczne, surrealistyczne, marzycielskie,
32
Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Dz. U. Nr 51 z 26 lutego 2002 r., poz. 458; Zob.
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska, 2003: Program wychowania
i kształcenia sześciolatków, Warszawa.
33
A. Horbowski, 2004: Kultura w edukacji, s. 106.
34
Tamże, s. 110.
35
M. Ligęza 1992: Przejawy skłonności twórczych dziecka w recepcji utworów humorystycznych,
(w:) Dziecko jako odbiorca literatury, red. M. Kielar-Turska, M. Przetacznik-Gierowska,
Warszawa–Poznań, s. 115.
36
M. Tyszkowa (red.), 1979: Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria – Recepcja – Oddziaływanie.
Warszawa–Poznań, s. 7.
254
37
konkretne, symboliczne, poetyckie, myślenie o myśleniu . Ważnym
elementem wychowania przez sztukę i alfabetyzacji kulturalnej jest
przygotowanie dziecka do percepcji świata symboli, sztuki, wartości
kulturowych. Poziom percepcji dzieł sztuki uzależniony jest od stopnia
organizacji dziecka, jego czynności psychicznych, stopnia przyswojenia
znaków ikonicznych i symboli kulturowych.
Dziecko patrząc na obraz stopniowo uczy się obserwować, badać
wzrokiem, analizować to, co spostrzega, przechodząc od konkretu do tego,
czego można się domyślić. Obraz jest pierwszym spotkaniem dziecka ze
światem
sztuki
wizualnej,
nośnikiem
informacji,
komentarzem,
uzupełnieniem, elementem luźno występującym. Formy te kształtują
wrażliwość estetyczną, tworzą korzystny nastrój do pobudzania wyobraźni,
fantazjowania. Rozwijają i kształcą zmysły spostrzegania, doznawania
i odczuwania. Są wzmocnieniem treści semantycznych, elementem
wizualizującym, impulsem do tworzenia własnych wypowiedzi, produktem
procesu rozumienia.
Obraz to plastyczna wizja świata, zbiór kształtów, symboli, znaczeń,
dwojakiego rodzaju ekspresja – artysty i odbiorcy. Operuje językiem sobie
właściwym, niedyskursywnym. Odwołuje się do zmysłu wzroku, wyobraźni,
emocji, wrażliwości, do humanistycznej kultury odbiorcy. Poznanie języka
sztuki wizualnej wymaga świadomego kształtowania, zwłaszcza, gdy chodzi
o estetyczną wrażliwość, będącą wrodzoną dyspozycją człowieka
i podlegającą ciągłemu rozwojowi a sprzyjającą motywowaniu do obcowania
z dziełami sztuki. Obraz w sztuce to symbol, kod znaczeniowy, przekaz
ikoniczny, wyrażony językiem sztuki. Przekaz ikoniczny oddziałuje na zmysł
wzroku, pobudza i aktywizuje wyobraźnię, kształtuje procesy spostrzegania
i ujmowania świata. Język sztuki odwołujący się do dzieł sztuki posiada
ogromną zdolność komunikacji pozwalającą na łatwiejsze przejście od
schematu do przedstawionej rzeczywistości. Nie działa jak słowa
następujące po sobie w czasie, lecz symultanicznie dokonuje się w jednym
akcie widzenia. Sprzyja procesom interakcji pomiędzy dzieckiem
i środowiskiem, umożliwia mu wykorzystanie zdobytych doświadczeń
percepcyjnych, wspomaga w wyrażaniu własnych myśli i uczuć poprzez
nowe, ciekawe formy ekspresji plastycznej. Wartości języka sztuki wizualnej
tworzą: punkt, linia, plama, barwa, faktura, płaszczyzna oraz jakości bardziej
złożone jak wielkości, proporcje, kontrasty, kształty, układy kompozycyjne,
ruch, przestrzeń.
Percepcja obrazu dokonuje się w wyniku doświadczeń związanych
z ekspresją ikoniczną nie uczy dosłownie wiedzy o sztuce, lecz poprzez
dobór odpowiednich bodźców i organizacji postrzegania jak również przez
zdynamizowanie wyobraźni przysposabia do przeżywania, wyrażania,
obcowania z dziełem sztuki. Spojrzenie takie wyraźnie zarysowuje potrzebę
ustalenia proporcji pomiędzy kształceniem umiejętności odbioru dzieł sztuki
37
G. Dryden, J. Vos, 2000: Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka Sp. z o.o.
Poznań, s. 209.
255
(odbiorcy dzieł sztuki) a kształceniem aktywności własnej dziecka (jej
twórcy). W świecie współczesnym jak pisze Bogdan Suchodolski „wzrastają
wielorakie możliwości dostępu do sztuki, zarysowuje się wyraźnie
niebezpieczeństwo przekształcania się postawy odbiorczej w bierne
i powierzchowne przejmowanie informacji o życiu artystycznym i jego
wydarzeniach. W tej sytuacji, kształcenie aktywności własnej jest metodą
zapewniającą pogłębianie stosunku do sztuki, zrozumienie jej struktury
przez uzyskiwaną z własnego doświadczenia znajomość procesu
38
twórczego” . Tak, więc nowy wymiar znaczeniowy zyskuje w edukacji
wiedza o sztuce i kulturze, której nie powinno się traktować, „jako zbiór
informacji, przeznaczonych do wyuczenia; ale, jako zespół podniet,
wzbudzających dyskusję i orientujących postawę wobec konkretnych dzieł
39
sztuki”, tak w przedszkolu, jak i w szkole. Każde spotkanie dziecka
z dziełem sztuki pociąga za sobą konsekwencje estetyczne, kształcące
i wychowawcze. Pobudza określone procesy, zmierzające do doskonalenia
percepcji, poczucia estetyki (pierwsze doświadczenia najczęściej decydują
o późniejszych upodobaniach estetycznych) przestrzeni, harmonii
wewnętrznej, rozwoju aktywności intelektualnej, emocjonalnej (odwołanie do
uczuć i wrażliwości dziecka), twórczej (rozbudza wyobraźnię), sprzyja
działaniom artystycznym.
Dokonując wyboru obrazów przeznaczonych do analizy przez dziecko
przedszkolne należy kierować się jego możliwościami percepcyjnoekspresyjnymi, intelektualnymi, indywidualną wrażliwością estetyczną. I tu
nasuwają się pytania: W jakim zakresie uprzystępniać dzieciom w okresie
średniego dzieciństwa wielowarstwową budowę dzieła malarskiego? Na co
zwraca uwagę i jakiego typu dzieł oczekuje? W jakim stopniu ingerować
w swobodę ujęć i interpretacji? Na ile narzucać przyjęte sposoby
wartościowania i oceny dzieła? Wydaje się, że trafnej, choć ogólnej
odpowiedzi na zadane pytania udziela Th. Munro: „Z pewnością dzieci mogą
podziwiać i oceniać wielką sztukę ludzi dorosłych, wprawdzie nie
w najgłębszej i najtrudniejszej jej warstwie, ale w tej, która odpowiada ich
40
rozwojowi umysłowemu i możliwościom percepcyjnym” . Uprzystępnianie
struktury obrazu (dzieła sztuki) warunkowane jest poziomem intelektualnym
i emocjonalnym dziecka oraz jakością dobieranych dzieł (treść i forma).
Dzieci żywiej reagują na dzieła barwne zwłaszcza te o czystych nasyconych
barwach, o wyrazistych wartościach wizualnych, tematyce bliskiej dziecku.
Chętnie wypowiadają się na temat obrazu, dokonują spontanicznie
i w sposób dowolny interpretacji poprzez nadanie indywidualnych znaczeń
uwarunkowanych osobistymi skojarzeniami, wyobrażeniami, przeżyciami
i marzeniami. Dostrzegają ogólnikowo wartości wizualne, warsztatowe.
Podejmują próby wartościowania (piękne, brzydkie, ładne, śmieszne, itp.).
38
B. Suchodolski, dz. cyt., s. 169.
Tamże, s. 170.
40
T. Marciniak, 1979: Percepcja dzieł plastycznych, (w:) Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria –
Recepcja – Oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań, dz. cyt., s. 268.
39
256
Trafnie określają nastrój dzieła (jasne, wesołe kolory, ciemne, smutne,
straszne). Chętnie dyskutują, wymieniają opinie, interpretują – tym samym
uczą się dostrzegać, rozumieć i przeżywać wartości wizualne obrazu (dzieła
sztuki). Ucząc patrzeć, odbierać, przeżywać powinno się pamiętać – jak
pisał Stefan Szuman, że percepcja dzieła sztuki to „złożony proces,
wymagający nieraz długiej nauki, polegający na wnikaniu myślą w to, co
zostało przedstawione, dziecko bowiem instynktownie szuka oczami jedynie
samej treści: przedmiotów i istot żywych, a nie ich wyglądów. Dla
najmłodszego odbiorcy rzeczywistość namalowana jest rzeczywistością
żywą. Obrazy dla dzieci to te, na których naprawdę coś widać i coś się
41
dzieje” .
Przewodnia rola nauczyciela w procesie kierowania rozwojem ucznia,
wprowadza go w świat kultury. Nauczyciel z racji swojego zawodu
rozumianego jako powołanie, ma prawo i obowiązek wprowadzenia ucznia
w świat wartości. Sam jednak musi starać się być wzorem, ucieleśnieniem
propagowanych przez siebie idei, a nie głosić ich jedynie za pomocą słowa.
Osobiste wartości nauczyciela stanowią nieodzowny warunek pożądanego
oddziaływania pedagogicznego, są źródłem, z którego czerpie nauczyciel,
lecz nie przesądzają jeszcze wyniku tego oddziaływania.
Wynik ten zależy od odpowiednich stosunków między nauczycielem
a uczniem, od metod, środków i form organizacyjnych jego pracy nad
kształtowaniem osobowości wychowanków. Ważną rolę odgrywają stosunki
nauczyciel – uczeń. Współpraca w procesie pedagogicznym powinna być
oparta o zasadę dialogu. Godność osoby ucznia wymaga, by nauczyciel
traktował go podmiotowo, uznawał jego prawo wyboru wartości, uwzględniał
jego poglądy. Bardziej skuteczna jest swobodna obserwacja zabawnych,
nierzadko humorystycznych sytuacji między nauczycielem a uczniem.
Umiejętność działania w zespole, zarówno ze strony nauczyciela jak
i uczniów ma wpływ na to, jak uczniowie oceniają swoje myślenie, jak zadają
ważne dla nich pytania.
Wizja przyszłości, którą nauczyciel chce wykreować lub której chce
służyć wymaga przede wszystkim aktywności intelektualnej, szerokiej
wiedzy i określonej wyobraźni. Reforma edukacji spowodowała ogromne
zainteresowanie różnymi formami doskonalenia umiejętności zawodowych.
Nauczyciel w obecnych czasach to człowiek wykształcony, cały czas
udoskonalający swój warsztat pracy, rozumiejący, że efektywność działania
jego placówki oświatowej w dużej mierze zależy od kompetencji
i wykształconej kadry. Doskonalenie się w zawodzie jest nie tylko
instrumentem ciągłej odnowy kwalifikacji, ale może być skutecznym
środkiem zapobiegania procesom wypalania zawodowego nauczycieli
i terapią na już zaistniałe objawy takiego zniechęcenia i utraty motywacji.
Trzeba pamiętać również o tym, że dzisiejsze dziecko jest bardzo
nowoczesne, obyte z nowoczesnymi osiągnięciami technicznymi. Nakłada to
41
S. Szuman, 1945: O obrazie ściennym w przedszkolu i szkole, (w:) Chowanna, nr 1 –2.
257
na nauczyciela obowiązek nadążania za rozwojem wychowanków, czemu
sprzyja jego kształcenie. W świecie współczesnym znaczenie edukacji stale
wzrasta, a jej rola staje się coraz trudniejsza. Rosną wymagania stawiane
jednostce, a co za tym idzie rosną oczekiwania wobec edukacji. Przed
szkołą stoi niezmiennie duży trud przygotowania młodego pokolenia do
życia w świecie pluralizmu moralnych wartości i konieczności wyborów,
których każdy człowiek musi dokonywać osobiście. Rolą edukacji jest
przygotowanie do wyzwalania i budowania siły w człowieku. Stąd też
współczesny nauczyciel powinien posiadać nowe umiejętności. Zawód
nauczyciela tak jak każdy inny ulega, podobnie jak ludzie go wykonujący,
daleko idącym przemianom. Proces zawodowego doskonalenia nauczycieli
jest ściśle związany z ideą kształcenia permanentnego. Jest to kontynuacja
kształcenia po ukończeniu szkoły obowiązkowej w celu zdobywania nowej
aktualnej wiedzy, doskonalenia posiadanych umiejętności. Przy czym nie
można się zatrzymać i na tym etapie, należy ciągle doskonalić się
intelektualnie, estetycznie i moralnie. Wzbogacać swój warsztat pracy, aby
42
przygotować się do kształcenia współczesnego ucznia.
W każdej szkole, w tym w szkole XXI wieku, potrzebę ukierunkowania
aktywności uczniów na kulturę i jej poznawanie uzasadniają takie istotne
względy, jak:
1. Umożliwianie uczniom wykonania zadań przekraczających ich aktualne
możliwości umysłowe i (lub) inne;
2. Zapewnienie
uczniom
opanowania
wiedzy
odpowiednio
usystematyzowanej, tzn. pozbawionej istotnych braków;
3. Umożliwianie uczniom właściwego oceniania czegoś lub kogoś,
zgodnego zwłaszcza z chrześcijańskim systemem wartości;
4. Przeciwdziałanie amoralnej aktywności uczniów, tzn. sprzecznej
z nadrzędnymi wartościami moralnymi, a zwłaszcza z Dekalogiem;
5. Przeciwdziałanie aktywności uczniów zmierzającej do ograniczania
wolności drugiego człowieka (podmiotu);
6. Zapobieganie aktywności uczniów skierowanej na szkodzenie komuś lub
zniszczenie czegoś wartościowego;
7. Pobudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania siebie
samego, analizowania i oceniania własnych możliwości i osiąganych
43
wyników .
Autentyczny bowiem dialog to wzajemna wymiana myśli co najmniej
dwóch osób z pełnym poszanowaniem prawa do własnych poglądów, celem
wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego
zbliżenia się dialogujących osób oraz współdziałania, jeżeli istnieje taka
możliwość. Zdaniem Marian Śnieżyńskiego „Kontakt interpersonalny
nauczyciela z uczniem – nakierowany na poznawanie kultury jest warunkiem
42
E. Jagiełło, 2009: Nauczyciel – dobry badacz praktyk edukacyjnych, (w:) Wczesna edukacja
dziecka w kontekście zmian, red. M. Raczkowska-Lipińska M., Wydawnictwo WSGE, Józefów,
s. 27.
43
A. Bruhlmeier, 1993: Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 98.
258
dialogu ale i społecznego i emocjonalnego rozwoju. Rozwój tych sfer
dokonuje się najpełniej w takich sytuacjach, w których w pełni przeżywa się
znaczące spotkanie z innymi ludźmi. W toku tych spotkań odbywa się
44
konfrontacja postaw, uczuć, poglądów, potrzeb i dążeń” .
Edukacja XXI wieku wymaga nowego typu nauczyciela: twórczego,
pełnego inicjatywy optymisty, doskonałego dydaktyka o rzetelnej, szerokiej
wiedzy. Nauczyciel przestaje być gotowym źródłem informacji „staje się
przewodnikiem po świecie wiedzy, człowiekiem, który uchyla przed uczniem
wielkie wrota do świata wartości, świata idei, postaci, myśli, słów i czynów,
świata odkryć naukowych. Mówi: Zapraszam! – Wejdź! Zobacz ile tu
45
bogactwa! Poznaj je! Doświadcz! Przeżyj! I poszukaj czegoś dla siebie" .
Autonomiczność placówek przedszkolnych i pracujących w nich
nauczycieli, oraz zmiany zachodzące w środowisku rodzinnym dzieci
powoduje urozmaicenie i dostosowanie treści pracy samokształceniowej do
potrzeb społecznych. Konkurencja i zmniejszająca się liczba dzieci
w przedszkolu pobudza kadrę pedagogiczną do szukania nowych rozwiązań
organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Należy pamiętać, że
powodzenie reformy edukacji w naszym kraju w znacznym stopniu zależy od
pracujących nauczycieli. Władze oświatowe, samorządy i palcówki naukowe
powinny pomagać im w stawaniu się coraz lepszymi profesjonalistami
i niepowtarzalnymi, twórczymi jednostkami na miarę nowego tysiąclecia.
Społeczeństwo nasze żyjące w warunkach dynamicznych przemian
związanych z procesami uprzemysłowienia, urbanizacji i globalizacji, musi
ze szczególną nadzieją kierować się w kierunku humanistycznej szkoły
przyszłości, która zdaniem Tadeusza Pilcha: „będzie łączyć harmonijne
przygotowanie do życia w cywilizacji naukowo-technicznej i wyposażać ludzi
w wiedzę i sprawności instrumentalne, sprzyjające panowaniu nad światem
rzeczy. Równocześnie celem wychowania jest rozwój do życia
w wartościach, które określają zasadnicze cele życia człowieka. Istota
wychowania w szkole będzie przysposabiać człowieka do kultury
46
humanistycznej, do życia we wspólnocie i dla wspólnoty” .
Człowiek ucząc się przez czy za pośrednictwem innego człowieka,
utożsamia się z tą osobą i jej stanami emocjonalnymi, a czasem
umysłowymi. Ewolucja kulturowa zachodzi w coraz to nowym środowisku
gromadząc zbiorową mądrość grupy, do której człowiek przynależy. Dzieci
jak twierdzi Michael Tomasello mogą uczestniczyć we wspólnocie
poznawczej od skończenia dziewiątego miesiąca życia. Wtedy to, bowiem
pojawiają się próby zwracania uwagi na rzeczy wraz z innymi członkami
grupy oraz uczenia się naśladowczego od i poprzez. Próby te wynikające
ontogenetycznego przystosowania się społeczno-poznawczego umożliwiają
44
M. Śnieżyński, 1997: Zarys dydaktyki dialogu, Kraków, s. 131–132.
G. Miłkowska-Olejniczak, 1998: Edukacja nauczycieli a reforma oświaty, (w:) Kultura
i Edukacja”, nr 4, s. 96.
46
T. Pilch, 1999: Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyznaniami współczesności, Warszawa,
s. 209.
45
259
utożsamianie się z innymi osobami. „Nowe rozumienie i nowe zdolności
47
tworzą podstawę wejścia dziecka w świat kultury” . Efektem tego jest
możliwość rozumienia przez dziecko członków swego gatunku, jako istoty
intencjonalne i mentalne. Aby zrozumieć proces dziedziczenia kulturowego
musimy prześledzić jak on się rozwija od najmłodszych lat naszego życia.
Możemy wyróżnić dwa zachowania społeczne, które to sugerują, że
człowiek
jest
istotą
społeczną.
Pierwszym
zachowaniem
są
protokonwersacje polegające na kontakcie z opiekunem na zasadzie
patrzenia na siebie lub dotykania. Druga interakcja to odtwarzanie ruchów
ciała dorosłych. Dowiedziono, iż sześciotygodniowe niemowlęta potrafią tak
modyfikować swoje zachowanie, aby odpowiadało ono zachowaniu
dorosłego. Już sześciomiesięczne niemowlęta zaczynają po raz pierwszy
dostrajać się do zachowań osób dorosłych, kierując swoją uwagę na obiekty
zewnętrzne.
5. Podsumowanie
Każdy nauczyciel, czy tego chce czy nie, wywiera określony wpływ na
uczniów, a tym samym wychowuje: wpływa na zachowanie, sposób
myślenia i obyczaje uczniów. W świadomym i metodycznym wychowaniu
szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ był pozytywny, aby był
podporządkowany wszechstronnemu rozwojowi ucznia jako człowieka. We
współczesnym świecie, a także w naszej ojczyźnie, gdzie coraz
powszechniej dochodzi do głosu przemoc, gdzie słabszy bywa
podporządkowany silniejszemu, gdzie autorytety moralne są niszczone
przez przemoc i pieniądze – potrzeba nam jak nigdy dotąd autorytetów
miłości i prawdy, autorytetów szlachetnych serc i mądrych umysłów.
Potrzeba nam ludzi z wyobraźnią. Krótko mówiąc, współczesnego
nauczyciela obok gruntownej i rzetelnej wiedzy, którą powinien nieustannie
aktualizować i umiejętności metodycznych powinny charakteryzować trzy
podstawowe cechy osobowościowe: miłość do drugiego człowieka, łatwość
nawiązywania kontaktów i wyobraźnia. To jest jego swoista kultura bycia
i pracy. Pozostając takim już samym sobą, swym postępowaniem
wprowadza dziecko w świat kultury.
Wzajemna życzliwość i zaufanie nauczyciela do ucznia i uczniów do
nauczyciela stanowią właściwą platformę, a więc punkt wyjścia pracy
edukacyjnej i warunek jej powodzenia. Im bardziej wychowawcy korzystać
będą z szansy stawania się rzeczywistymi autorytetami, doradcami,
mistrzami i przewodnikami dla uczniów, tym większe stworzą uczniom
możliwości ich pełnego rozwoju, a także przyczynią się do wzmocnienia
i wzrostu swojej roli jako nauczyciela. Powinni zmierzać ku tym samym
wartościom, które wskazują się uczniom. Być dobrym nauczycielem, to
47
M. Tomasello, 1999: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania,
Wydawniczy, Warszawa.
260
Państwowy Instytut
znaczy prowadzić dziecko ku wartościom i zasadom, które tworzą dobro.
Świat kultury uniwersalnej zawsze pozostawał dobry, kultura marginalna,
przeciwstawiająca się dobru jest z natury zła. Nauczyciel powinien wybierać
dla wychowanka zawsze rzeczy uniwersalne, uznawalne przez ogół. Kulturę,
która jest zakorzeniona w naszej cywilizacji, która powstała z wartości
opartych na dobru i tolerancji, która nie krzywdzi i szanuje godność drugiego
człowieka.
Literatura:
1. Bełczewska E., Herde M., 2000: ABC ... Program wychowania
przedszkolnego XXI wieku, WSiP, Warszawa.
2. Bloom A., 1997: Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań.
3. Bruhlmeier A., 1993: Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków.
4. Cęcelek G, 2006: Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej
rzeczywistości edukacyjnej, (w:) Nauczyciel i Szkoła, nr 1/2, s. 49–57.
5. Cyrański Cz., Kwaśniewska M., 2001: Program Wychowania
Przedszkolnego „Moje Przedszkole” MAC, Kielce.
6. Dryden G., Vos J., 2000: Rewolucja w uczeniu, Moderski i Ska, Poznań.
7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Grabowska G., 2003: Program
wychowania i kształcenia sześciolatków, Nowa Era, Warszawa.
8. Guz S., 1996: Edukacja przedszkola w okresie przemian, WSP TWP,
Warszawa.
9. Harwas-Napierała B., Trempała J., 2004: Psychologia rozwoju człowieka.
Charakterystyka rozwoju człowieka, PWN, Warszawa.
10. Horbowski A., 2004: Kultura w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów.
11. Horbowski A, 2000: Edukacja kulturalna jako system działań społecznowychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
12. Jagiełło E., 2009: Nauczyciel – dobry badacz praktyk edukacyjnych,
Wydawnictwo WSGE, Józefów.
13. Karbowniczek J., 2008: Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po
wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
Częstochowa.
14. Kędzior E., 1999: Doświadczenia dzieciństwa-posag na całe życie,
(w:) Kropla, nr 8.
15. Kordziński J., 1997: Karta etyczna nauczyciela, (w:) Wychowawca, nr 12.
16. Kurcz I., Język a psychologia, WSiP, Warszawa 1992.
17. Kuźma J, 2000: Nauczyciele przyszłej szkoły, Wydawnictwo Naukowe
AP, Kraków.
18. Kuźma J, 2005: Pedagogika i edukacja a rola szkoły i nauczycieli
w procesie rozwoju dzieci, (w:) Edukacja – szkoła – nauczyciele.
Promowanie rozwoju dziecka, red. Kuźma J., Morbitzer J., Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
261
19. Kwiatowska M. (red.), 1985: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP,
Warszawa.
20. Ligęza M., 1992: Przejawy skłonności twórczych dziecka w recepcji
utworów humorystycznych, (w:) Dziecko jako odbiorca literatury, red.
Kielar-Turska M., Przetacznik-Gierowska M., PWN, Warszawa-Poznań.
21. Miłkowska-Olejniczak G., 1998: Edukacja nauczycieli a reforma oświaty,
(w:) Kultura i Edukacja, nr 4, s. 96.
22. Murzyński H., 1981: Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa.
23. Osęka A., 1979: Dialog z dzieckiem. Projekt. Sztuka wizualna
i projektowa, PWN, Warszawa.
24. Pilch T, 1999: Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyznaniami
współczesności, Żak, Warszawa.
25. Symonowicz-Jabłońska I., 2005: Baśniowość w kulturze popularnej jako
wyzwanie edukacyjne?, (w:) Kultura i Edukacja, nr 4.
26. Suchodolski B., 1997: Wychowanie przez sztukę, (w:) Teoria wychowania
estetycznego, red. Wojnar I., PWN, Warszawa.
27. Szempruch J., 2006: Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie
przekształcania szkoły, (w:) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej,
Tom 1, red. Muchacka B., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
28. Szuman S., 1945: O obrazie ściennym w przedszkolu i szkole,
(w:) Chowanna, nr 1–2.
29. Śnieżyński M., 1997: Zarys dydaktyki dialogu, PAT, Kraków.
30. Tomasello M., 1999: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa.
31. Trajan E., 2007: Wychowawca XXI wieku, (w:) Nowa Szkoła, nr 4.
32. Tyszkowa M. (red.), 1979: Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria –
Recepcja – Oddziaływanie, PWN, Warszawa–Poznań.
33. Walenda A., 2009: Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu
nauczycielowi – wybrane zagadnienia, (w:) Paradygmaty współczesnej
dydaktyki, red. Hurło L., Klus-Stańskiej D., Łojko M., Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków.
34. Wojnar I., 1984: Sztuka jako podręcznik życia, WSiP, Warszawa.
35. Wojnar I., 2000: Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa.
36. Wołoszyn S., 1998: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Strzelec,
Kielce.
37. Znaniecki F., 1973: Socjologia wychowania, Tom I, PWN, Warszawa.
Akty prawne
1. Zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17)
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Dz. U. Nr 51 z 26 lutego
2002 r., poz. 458.
262
Paweł Szmitkowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
„Dzieci i zegarów nie można stale
nakręcać, trzeba im dać też czas
do chodzenia.”
Jean-Paul Sartre
„Czego Jaś się nie nauczy, tego
Jan nie będzie umiał”
przysłowie ludowe
Abstract: Education for safekeeping is a quite known term, which appeared in our
country in the beginning of 90’s and replased other term – education for safety. Main
challenges for this part of education system for children in kindergarten and primary
school are: range and variety of contents, imperative for education of will, correct and
responsible selection of teachers.
Negligence of this part of upbringing, in situation of appearing many new kind
of threats can be seminal for civilians and every part of civil protection system in
Poland.
Edukacja dla bezpieczeństwa jest terminem dość znanym, który pojawił się
w naszym słowniku na początku XXI wieku, wypierając inny – edukacja
obronna, który lansowany był w latach 90. ubiegłego wieku. Edukację dla
bezpieczeństwa można określić jako „określony system dydaktycznowychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków masowego
przekazu, organizacji społecznych i stowarzyszeń służącej upowszechnianiu
idei wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla zachowania
1
zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa” . Jest to więc
zespół przedsięwzięć obejmujący niemal wszystkie sfery naszego życia,
który ukierunkowany jest na realizacje dwóch kluczowych celów. Pierwszym,
stosunkowo łatwym do zrealizowania jest nauczenie tzw. zachowań
bezpiecznych. Obejmują one wszystkie elementy prawidłowego reagowania
na sytuacje trudne i niebezpieczne, które zagrażają naszemu zdrowiu oraz
życiu. Przy odpowiednio przygotowanych strategiach i programach
1
Definicja R. Stępnia (w:) J. Kunikowski, 2002: Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa,
Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństw, Warszawa, s. 169.
263
edukacyjnych realizowanych w podmiotach wymienionych w definicji,
przedsięwzięcie to powinno jak się wydaje przynieść zakładane i pożądane
rezultaty. Drugim z celów edukacji dla bezpieczeństwa jest wpojenie
przekonania, które zakorzeni się głęboko w naszym system wartości, co do
słuszności i konieczności wykonywania określonych zadań oraz
prezentowania prawidłowych zachowań. Jest to przedsięwzięcie o wiele
trudniejsze do zrealizowania z bardzo prostej przyczyny – przekonania nie
można nikogo nauczyć. Jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest więc siła
argumentu lub bezpośredni przykład.
Stwierdzając w sposób przewrotny, przyszło nam żyć „niestety”
w stosunkowo bezpiecznych czasach, gdzie sytuacje ekstremalne nie
wymagają od nas zbyt często
zachowań zgodnych z wymogami
bezpieczeństwa. Ta uśpiona brakiem zagrożeń czujność przekłada się
w sposób niezwykle czytelny na realizację edukacji dla bezpieczeństwa
w systemie edukacyjno-wychowawczym szkolnym jak i pozaszkolnym.
Rozwijając tytuł artykułu należy przyjrzeć się kompleksowo wszystkim
dostrzegalnym wymiarom oddziaływań oraz podmiotom podlegającym tym
interakcjom. Mówiąc wprost konieczne jest prześledzenie nie tylko podstawy
programowej nakładającej na placówki edukacyjne określone obowiązki, ale
także innych źródeł oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych, które
winny dopełniać, a może właśnie inicjować konstruktywne myślenie
i edukowanie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Idąc tym samym
torem należy zaakcentować aspekt wolicjonalny, a więc chęć edukowania ze
strony podmiotów szkolnych i pozaszkolnych oraz analogiczną chęć odbioru
wiedzy przez dzieci.
Rzeczą wymagającą podkreślenia jest dość oczywisty fakt, że dziecko
jest niezwykle trudnym i wymagającym podmiotem wszelkiego typu
oddziaływań. Będąc, przynajmniej w początkowym stadium edukacji,
bezkrytycznym odbiorcą wszelkich dostarczanych mu bodźców, wymaga
szalenie odpowiedzialnego i profesjonalnego podejścia ze strony wszystkich
absolutnie podmiotów kształtujących jego młody umysł oraz osobowość.
Parafrazując krótkie motto niniejszych rozważań, wszystko czego „Jaś”
nauczy się w dzieciństwie i młodości, niezależnie czy będzie do dobre czy
złe, rzutować będzie na jego umysł i osobowość w wieku późniejszym.
Wszelkie więc oddziaływania powinny być nacechowane roztropnością
i taktem, będącymi charakterystycznymi cechami profesjonalnego
wychowawcy.
Warto w tym miejscu także podkreślić specyfikę treści edukacji dla
bezpieczeństwa kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Ich zakres i różnorodność powinna być niezwykle
bogata, gdyż zasób wiedzy własnej dziecka, jest w tym wieku niewielki.
Zważywszy na to, konieczne jest przekazywanie wiedzy, kształtowanie
umiejętności i kompetencji społecznych oraz budowanie sfery wolicjonalnej
ich wykorzystania w zakresie od zagrożeń dnia codziennego – określanych
jako potoczne lub zwyczajne po zagrożenia wynikające z działania
nietypowych pod względem charakteru i natężenia czynników
264
zagrażających, które w literaturze określa się mianem zagrożeń
nadzwyczajnych.
2
Rozpoczynając charakterystykę oddziaływań wychowawczych
skierowanych do dzieci, należy przyjrzeć się przede wszystkim środowisku
będącemu pierwszą i jednocześnie najdłuższą szkołą życia – domowi
rodzinnemu. Pobierana tutaj „nauka”, która inicjowana jest mimowolnie od
chwili pierwszego, czasem jeszcze nie do końca świadomego kontaktu
dziecka z rodzicami, pozostaje często najważniejszą i najpewniejszą nawet
dla dziecka starszego czy nawet dorosłego. Oczywiście nie można tutaj
mówić o nauce w rozumieniu edukacji szkolnej, lecz co jest niewątpliwie
znacznie trudniejsze, nauce przez przykład osobisty. Naśladowanie
zachowań dorosłych staje się bowiem dla dzieci instynktownym źródłem
informacji na temat mechanizmów działania otaczającego świata oraz norm
postępowania, które są aprobowane przez środowisko. To więc od rodzica
zależy w dużej mierze jak ukształtuje podwaliny intelektu i charakteru
dziecka. „Złotym środkiem” w tej dziedzinie wydaje się być myśl
reprezentowana m.in. przez Janusza Korczaka, który preferował „mądrą”
miłość dziecka, przejawiającą się w kontrolowanym, lecz bardzo szerokim
3
poznawaniu świata własnymi zmysłami - w bezpiecznym oczywiście
zakresie. Pomysł aby zamiast opowiadać pozwalać dziecku na osobiste
doświadczenia jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozważań nad
edukacją dla bezpieczeństwa. Świat małego dziecka to bowiem mnóstwo
wszelakich zagrożeń, z którymi musi nauczyć się sobie radzić. I tutaj właśnie
tkwi jak należy przypuszczać sedno rozumienia istoty edukacji dla
bezpieczeństwa. Mądre eksponowanie a niejednokrotnie demonstrowanie
błahych z naszego punktu widzenia zagrożeń, skutkuje dla dziecka
wytwarzaniem się schematów poznawczych, które przy dalszym rozwoju
umysłowym
mogą
ułatwiać
poznawanie
bardziej
złożonych
niebezpieczeństw. Jest to zadanie trudne i wymagające, jednak
przynoszące nie dające się przecenić profity w późniejszych latach życia.
Niestety w obecnych czasach życie rodzinne dalekie jest od stanu, który
rodziłby możliwość w pełni oddanej, długotrwałej pracy nad dzieckiem.
Nienormowany czas pracy, braki finansowe, stresy i niekończące się
problemy nie sprzyjają przebywaniu rodziców w domu, a co za tym idzie
4
wychowaniu dziecka. Wizja „wychowawcy idealnego” niestety nie istnieje.
Nie istnieje szczególnie w odniesieniu do edukacji dla bezpieczeństwa, która
od lat w wymiarze propagatorskim, edukacyjnym i szkoleniowym pozostaje
na szarym końcu potrzeb edukacyjnych. Jak więc rodzic, który sam nie
dostrzega potrzeby wychowywania dziecka do prezentowania zachowań
2
Dla potrzeb czynionych rozważań termin wychowanie będzie stosowany dla określenia
zarówno wysiłków edukacyjnych zmierzających do nabycia określonej wiedzy oraz
umiejętności, jak również procesu kształtowania kompetencji społecznych oraz norm etycznych
i moralnych.
3
J. Korczak, 1988: Jak kochać dziecko, Warszawa.
4
J.J. Rousseau, 1955: Emil, czyli o wychowaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
265
bezpiecznych ma przekazać mu niezbędną wiedzę? Jest to po prostu
niewykonalne, gdyż nie da się uczyć rzeczy, o których istnieniu nie ma się
pojęcia. Co więcej zaniechania w tym zakresie, tworzą swoiste błędne koło,
bowiem dzieci w późniejszych latach życia także nie dostrzegają
konieczności zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i z kolei nie
przekazują jej swojemu potomstwu.
Ta trudna sytuacja może ulec niewielkiej poprawie dzięki elementom
edukacji dla bezpieczeństwa, które realizowane powinny być w pierwszej
zinstytucjonalizowanej formie wychowania, jaką jest przedszkole. Faktem
jest, że w przedszkolu dzieci mają przeznaczonych kilka godzin, podczas
których mówią o hymnie, godle, fladze oraz świętują niektóre ważne
5
wydarzenia historyczne. Niestety nie wszystkie dzieci mogą być członkami
6
społeczności przedszkolnej , co w konsekwencji opóźnia realizację
zorganizowanych form wychowawczych o kolejne lata, oraz tworzy
dysonans pomiędzy dziećmi rozpoczynającymi naukę w szkole. Wynika to z
prostego mechanizmu – dzieci, które ukończyły przedszkole są w naturalny
sposób lepiej socjalizowane oraz posiadają większy zasób wiedzy
przydatnej do nauki szkolnej, w wyniku realizacji w placówkach
przedszkolnych podstawy programowej. Tyczy się to wszystkich elementów
wychowawczych, w tym także edukacji dla bezpieczeństwa. Szansę na
poprawę tego stanu rzeczy daje Strategia Lizbońska, która wymusza niejako
objęcie wychowaniem przedszkolnym do 90% dzieci w krajach Unii
Europejskiej. Jednak rosnąca w naszym kraju liczba różnego rodzaju
7
placówek przedszkolnych nadal nie zaspokaja potrzeb. Ponadto niezwykle
istotną kwestią pozostaje sprawa możliwości wysłania dziecka do
przedszkola, w przypadku np. trudnej sytuacji materialnej jego rodziców.
Wracając jednak do realizacji elementów edukacji dla bezpieczeństwa
8
w przedszkolu, analizując podstawę programową w tym zakresie,
znajdujemy w niej szereg treści, które doskonale wpisują się w badaną
problematykę.
Jako cele wychowania przedszkolnego wymienia się między innymi:
1) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby
lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
2) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
5
E. Jagiełło, Patriotyzm współczesnego Polaka, (w:) Bezpieczeństwo Edukacja Kultura
i Społeczeństwo, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65 rocznicę urodzin,
pod red. J. Gmitruk, ks. R. Krawczyk, T. Zacharuk, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Warszawa–Siedlce, 2010, s. 655.
6
Według opinii Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 czerwca 2011 roku niemal połowa dzieci
w wieku od 3 do 5 lat pozostaje poza zasięgiem wychowania przedszkolnego.
7
Oprócz przedszkoli tworzy się także zespoły wychowania przedszkolnego i punkty
przedszkolne.
8
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została ujęta w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
266
3) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
Rozszerzenie tych ogólnych w znacznej mierze celów znajdujemy
w poszczególnych obszarach kształcenia. Zawierają one wybrane elementy
edukacji dla bezpieczeństwa, które przy zespoleniu i pełnym zrealizowaniu
dają podstawy racjonalnych (rzecz jasna w zakresie możliwości
psychofizycznych dziecka) zachowań w sytuacjach niebezpiecznych oraz
rozwijania kompetencji społecznych oraz właściwych postaw moralnych
i etycznych u dziecka.
Do obszarów dotyczących rozważanej problematyki w sposób
bezpośredni zaliczyć można:
1) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Po
zrealizowaniu tego obszaru dziecko:
 wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można
otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
 orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze
środków transportu,
 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich,
 wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych (np. środków czystości),
 próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny
w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie
bawić, a gdzie nie.
2) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się
zajmują,
 zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje
i orientuje się,
 w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta,
strażaka,
 wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest
Warszawa,
 nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska
należy do Unii Europejskiej,
 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
3) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń. Dzięki zrealizowaniu tego obszaru dziecko:
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się
na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem
w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę,
 wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji,
np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do
podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
4) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
267
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego
żywienia,
 dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się
leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne,
 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości,
jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo,
 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
Poza nimi treści, które znakomicie uzupełniają problematykę edukacji
dla bezpieczeństwa odnaleźć można w innych obszarach, takich jak:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się
z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych. W obszarze tym dziecko uczy się m.in.:
 przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
(dziecko stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych),
 w miarę samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych
i próbowania przewidywania skutków swoich zachowań,
 umiejętności przedstawienia się: podanie swojego imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania; wiedzę, komu można podawać takie informacje.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. W ramach tego obszaru dziecko uczy się m.in.:
 jak wdrażać się do utrzymywaniu ładu i porządku,
 utrzymania porządek w swoim otoczeniu.
3) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. W ramach tego
obszaru dziecko uczy się:
 łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może
zdarzyć,
 interesować
urządzeniami
technicznymi
(np.
używanymi
w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają,
i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
Przedstawione powyżej treści stanowią, przy ich odpowiedniej
realizacji krok milowy w kierunku właściwej edukacji dla bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Niestety praktyka pozwala zauważyć w tej materii pewne
uchybienia. Przede wszystkim dotyczą one sfery praktycznej działalności
placówek przedszkolnych. Rzadko zdarza się bowiem podejmowanie próby
łączenia teorii z działaniem, chociażby poprzez przeprowadzenie, w ramach
zabawy edukacyjnej, próbnej ewakuacji z terenu przedszkola. Sama
infrastruktura przedszkolna potrafi ponadto stanowić zagrożenie dla dzieci
ze względu na jej stan techniczny i brak możliwości dokonania niezbędnych
268
9
napraw. Także planowanie cywilne w placówkach przedszkolnych
10
pozostawia wiele do życzenia .
Kolejnym etapem edukacyjnym, na którym kontynuowane jest
wychowanie w zakresie problematyki bezpieczeństwa są klasy I – III szkoły
podstawowej, które określane są mianem klas edukacji wczesnoszkolnej.
Niestety analizując podstawę programową nauczania w klasach I – III nie
można natrafić w niej na wyodrębnione treści, które w sposób rozszerzony
kontynuowałyby zagadnienia realizowane w czasie edukacji przedszkolnej.
Jest to niezrozumiała luka, zważywszy na fakt, że w klasach późniejszych,
np. na przedmiocie Historia i społeczeństwo (w klasach IV – VI), zaś od
etapu gimnazjum w ramach odrębnego przedmiotu Edukacja dla
Bezpieczeństwa są one (lub będą w niedalekiej przyszłości) kontynuowane.
Oczywiście pewne elementy dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa
można odnaleźć w ramach obszaru Edukacja społeczna. Realizowane tutaj
treści mają nauczyć:
 odróżniania dobro od zła, dbałości o bycie sprawiedliwym
i prawdomównym; nie wyrządzania krzywdy słabszych i pomaga
potrzebującym,
 identyfikowania się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmowania
obowiązków domowych i rzetelnego ich wypełnia,
 tolerancji wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.,
równouprawnienia wszystkich ludzi,
 nie wymuszonego uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach,
 znajomości najbliższej okolicy, jej ważniejszych obiektów, tradycji;
znajomości
regionu
zamieszkania;
chętnego
uczestnictwa
w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność,
 znajomości symboli narodowych (barwy, godło, hymn narodowy)
i najważniejsze wydarzeń historycznych; orientacji w tym, że są ludzie
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski
i świata,
 znajomości zagrożeń ze strony ludzi; umiejętności powiadomić
dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; znajomości
numerów telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji
oraz ogólnopolskiego numer alarmowy 112.
W tym miejscu także należy szczególnie podkreślić, ze skuteczna
realizacja
powyższych
treści
wymaga
pełnego
zaangażowania
intelektualnego i emocjonalnego nauczyciela, który nie powinien ograniczać
się jedynie do przekazywania „suchych” wiadomości, lecz poprzez je
licznymi
przykładami
potwierdzającymi
konieczność
skutecznych
przygotowań w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz skutecznego reagowanie
na ich występowanie.
9
Np. Przygotowanie planu obrony cywilnej, czy chociażby planu ewakuacji przedszkola na
wypadek nagłego zdarzenia.
10
Jest to subiektywna opinia autora wynikająca jednak z praktyki rodzicielskiej oraz rozmów
z dyrektorami i pracownikami dydaktycznymi przedszkoli.
269
W tym miejscu należy zastanowić się nad sylwetką osób
odpowiedzialnych za proces wychowania. Są to jak już wspomniano
wcześniej nie tylko nauczyciele, lecz także, a może przede wszystkim
rodzice oraz osoby znaczące ze środowiska dziecka, które w dominujący
niekiedy sposób wpływają na jego sferę wolicjonalną, związaną z chęcią
zdobywania wiedzy i umiejętności. Kompetencje takich osób, często
wynikające z ich życiowego doświadczenia są nierzadko szkodliwe dla
procesu wychowawczego. Ponadto trudno w obecnej sytuacji wskazać
osoby nie związane zawodowo lub hobbistycznie z problematyką
bezpieczeństwa, które legitymują się solidnym
przygotowaniem
merytorycznym z tego zakresu oraz głębokim przekonaniem o konieczności
prowadzenia przedsięwzięć edukacji dla bezpieczeństwa. Wynika to
z sygnalizowanych powyżej trudności w permanentnym edukowaniu osób
dorosłych. Po ostatnim etapie edukacyjnym, gdzie edukacja dla
bezpieczeństwa (wcześniej przysposobienie obronne) realizowane są
obowiązkowo, jakim jest szkoła średnia, nie ma w zasadzie dającej się
wyegzekwować możliwości kontynuowania, lub chociażby utrwalania
zdobytej wiedzy i umiejętności. Realizowane w uczelniach wyższych
przysposobienie obronne studentów i studentek zostało zawieszone, zaś
szkolenia w zakładach pracy są w znacznej mierze fikcją. Ostatnią
możliwością zdobycia wiedzy z interesującego nas zakresu jest szkolenie
w zakresie powszechnej samoobrony, realizowane jako jedno z zadań
obrony cywilnej. Niestety mimo prawnie uregulowanego obowiązku tej formy
11
edukacyjnej jest ona systematycznie ograniczana. Według danych z 2010r.
liczba przeszkolonych osób spadła tylko w ciągu jednego roku o 309 064
12
osoby . Taki stan rzeczy nie wpływa pozytywnie na skuteczną motywację
dzieci. Powszechna jest bowiem opinia, że przygotowanie do skutecznego
reagowania na wszelkiego typu zagrożenia jest nie potrzebne, gdyż
obowiązek ochrony ludności cywilnej spoczywa wyłącznie na państwowych,
etatowych służbach, takich jak straż pożarna, wojsko czy policja. Brak
szkoleń tylko pogłębia ten stan, powodując ponadto, że nawet
najskuteczniejsze przedsięwzięcia edukacyjne realizowane dla dzieci nie
napotykają na aprobatę czy nawet zainteresowanie rodziców.
Przyglądając się z kolei sylwetkom nauczycieli realizujących treści
edukacji dla bezpieczeństwa w ramach programów edukacyjnych, należy
stwierdzić, że w charakteryzowanych etapach kształcenia są to osoby, od
których nie wymaga się dodatkowych kwalifikacji w zakresie znajomości
zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Tutaj także, w opinii samych
nauczycieli i wychowawców lepiej zrealizować treści z innego zakresu niż
11
Podstawę prawną realizacji szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony stanowi przede
wszystkim Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej
samoobrony ludności.
12
Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Polsce. Raport – stan na 31 grudnia 2010r.,
Warszawa 2011, s. 36.
270
„tracić czas” na zajęcia określane popularnie mianem PO. Oczywiście
podejście takie również nie sprzyja efektywnemu zdobywaniu wiedzy.
Reasumując, należy stwierdzić, że edukacja dla bezpieczeństwa
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stanowi wyzwanie
zarówno dla nich samych jak i systemu edukacyjnego. Niezwykle
rozbudowane treści kształcenia jakie muszą być zawarte w programie zajęć,
mnogość mimowolnych, często zakłócających oddziaływań środowiska,
niska świadomość potrzeby podejmowania edukacji dla bezpieczeństwa na
tych etapach edukacji wśród rodziców, a także brak skutecznych,
aktywizujących i zachęcających metod skłaniających dzieci jak i samych
nauczycieli do bardziej wytężonej pracy, sprawiają, że edukacja dla
bezpieczeństwa postrzegana jest często jako zło konieczne. Jest to
podejście znacznie odbiegające od norm obowiązujących w innych krajach
Unii Europejskiej, gdzie edukacji tej poświęca się coraz więcej miejsca,
zważywszy na fakt, że spektrum dostrzegalnych zagrożeń stale się
powiększa. Ponadto właściwie przygotowane społeczeństwo stanowi
nieocenioną pomoc dla wszystkich struktur zajmujących się ochroną
ludności cywilnej. Tak więc poważne traktowanie edukacji dla
bezpieczeństwa nie jest wyłącznie przejawem odpowiedzialnego myślenia
o kraju, lecz także koniecznością. Nie możemy pozwolić sobie na jej
zaniedbanie, gdyż potencjalne tego skutki mogą okazać się tragiczne.
Należy bowiem pamiętać, że „los nagradza przygotowanych”. Bądźmy więc
gotowi.
Literatura:
1. Jagiełło E., 2010: Patriotyzm
współczesnego Polaka, (w:)
Bezpieczeństwo Edukacja Kultura i Społeczeństwo, Księga jubileuszowa
Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65 rocznicę urodzin, pod red.
J. Gmitruk, ks. R. Krawczyk, T. Zacharuk, Wydawnictwo Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa–Siedlce.
2. Korczak J., 1988: Jak kochać dziecko, Warszawa.
3. Kunikowski J., 2002: Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Fundacja
Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństw, Warszawa.
4. Rousseau J.J., 1955: Emil, czyli o wychowaniu, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław.
271
Agata Fijałkowska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Trudności dzieci 5-letnich w osiąganiu
gotowości szkolnej
„Tylko wtedy traktujemy dzieci w sposób
demokratyczny i zgodny z naturą
równości, gdy zapewniamy każdemu
dziecku optymalne warunki rozwoju,
stosowne do jego możliwości.”
J.L. French
Abstract: There are many factors that support the achievement of children school
readiness, but there are also those that hinder. Generally, we can divide them into
endogenous (internal): inherent in the child, its dysfunctions or disorders and
exogenous (external): inherent in the child's environment including possession of the
siblings, financial condition of family, parents’ education or age. Children with older
siblings more quickly and easily achieve school readiness. Educated parents help
stimulate their children to achievements. In families where the father and mother
worked school readiness result of children were better than children whose mother
did not work. Financial situation of parents, which prevents them from access to
various sources of knowledge such as books, computer, theatre or cinema, makes
difficult intellectual development of child.
Rozpoczęcie nauki szkolnej jest momentem przełomowym w życiu
każdego dziecka. Związane jest to ze zmianą środowiska, a także
koniecznością przystosowania się do nowych wymagań i warunków. Aby
dziecko pewnie wkroczyło w próg szkolny należy je dobrze do tego
przygotować.
Zgodnie z definicją Wincentego Okonia gotowość szkolna (dojrzałość
szkolna) to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego,
emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu
1
szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.
Wśród wielu czynników wpływających na proces wspomagania
i osiągania gotowości szkolnej, istnieje także wiele czynników
spowalniających, a nawet uniemożliwiających ten proces. Anna Watoła
zgodnie z Haliną Spionek uważają, że podstawową przyczyną trudności
1
W. Okoń, 2004: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa,
s. 81.
272
dziecka w osiąganiu gotowości szkolnej są zaburzenia w jego rozwoju.
Autorka podzieliła przyczyny opóźnień w rozwoju dziecka, które
w następstwie powodują trudności wychowawczo-dydaktyczne. Są to:
 przyczyny biologiczne,
 przyczyny społeczne,
2
 przyczyny biopsychiczne.
Jedną z trudności osiągnięcia gotowości szkolnej może być zły stan
zdrowia dziecka. Dzieci z przebytymi uszkodzeniami mózgu lub
z przewlekłymi chorobami czy schorzeniami, takimi jak: choroby serca,
gruźlica, astma, itp., które powodują przedłużający się pobyt w szpitalu lub
sanatorium, z wadami wzroku czy słuchu, zaburzeniami mowy, z wadami
w budowie ciała lub słabo rozwinięte fizycznie przejawiają poczucie niższej
wartości i brak wiary we własne siły. Stwarza to niechęć do udziału
3
w zajęciach, w życiu grupy oraz ujemnie wpływa na zachowane dziecka.
W przedszkolu można spotkać dzieci, które wykazują różnego rodzaju
fragmentaryczne zaburzenia rozwoju. Tempo rozwoju takich dzieci jest
niejednakowe w różnych zakresach jest to rozwój nieharmonijny lub
nierównomierny. Występuje także rozwój globalnie przyspieszony u dzieci,
których rozwój fizyczny i psychiczny wykracza poza umiejętności dzieci
4
w ich wieku.
Przyczyny trudności w osiąganiu gotowości szkolnej mogą tkwić
w dziecku lub jego środowisku. Niepowodzenia szkolne rzadko są wynikiem
jednej przyczyny. Przyczyny tkwiące w dziecku to te, które związane są
z tempem i rytmem jego rozwoju psychofizycznego. Rozwój psychofizyczny
to proces ciągły, w którym można wyodrębnić pewne fazy. Długość trwania
poszczególnej fazy zależy od tempa i rytmu rozwoju poszczególnego
dziecka. Trudności występują u dzieci, które charakteryzują się zaburzonym
lub opóźnionym rozwojem lub dysharmonią rozwojową.
Trudności w osiąganiu gotowości szkolnej mają też dzieci, u których
występują takie zaburzenia jak:
- globalne opóźnienia w rozwoju intelektualnym,
- zaburzenia lub opóźnienia rozwoju mowy,
- fragmentaryczne deficyty rozwojowe
w
zakresie
analizy
i syntezy wzrokowej, słuchowej, opóźnionej sprawności manualnej
i
słabej
koordynacji
funkcji
wzrokowych,
słuchowych
i ruchowych,
- osłabienie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej,
- zaburzenia lateralizacji,
2
A. Watoła, 2006: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci
sześcioletnich, Wyd. Adam Marszałek, Kielce, s. 84.
3
A. Klim-Klimaszewska (red.), 2005: Z praktyki wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 255
4
A. Watoła, dz. cyt., s. 84.
273
- słaba orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni,
- zaburzenia sfery emocjonalno-wolicjonalnej,
- zaburzenia w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. 5
Sosnowska zgodnie z Hanną Nartowską uważa, że przyczyny opóźnień
w rozwoju gotowości szkolnej tkwią:
- w niewłaściwej organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego,
- w niewłaściwych oddziaływaniach środowiskowych,
- we właściwościach rozwoju psychoruchowego dziecka.6
Znaczny wpływ na trudności w osiąganiu gotowości szkolnej dziecka
mają przyczyny ekonomiczno-społeczne, do których zaliczamy:
- złe warunki materialne i mieszkaniowe rodziny,
- nieprawidłowa struktura rodziny i jej atmosfera,
- niski poziom intelektualny i kulturalny rodziców,
- niewłaściwa postawa rodziców wobec dziecka,
- brak zainteresowania jego pracą szkolną.7
Sosnowska, za Czesławem Kupisiewiczem, do czynników społecznoekonomicznych zalicza się: warunki materialne, stosunki społeczne
i kulturalne. O warunkach materialnych decydują: dochody rodziców,
mieszkanie, sposób odżywiania, zapewnienie dzieciom odzieży, obuwia
i przedmiotów niezbędnych do nauki, zabawy, wypoczynku itp. Z kolei na
kulturalne warunki życia składają się potrzeby kulturalne rodziców, poziom
życia umysłowego rodziny, życie towarzyskie, poziom opieki intelektualnej
i moralnej nad dziećmi. Natomiast na sytuację społeczną mają wpływ także
takie czynniki, jak: wykształcenie i zawód rodziców, udział dzieci w pracach
8
przedszkolnych, ich pozycja w rodzinie i szkole.
Zgodnie z Janem Konopnickim Sosnowska uważa, że przyczyn
społecznych trudności w osiąganiu gotowości szkolnej należy szukać
w braku środowiska wychowującego, w którym przebywa dziecko.
Przyczyną tego może być:
- rodzina rozbita ze zjawiskiem złego pożycia rodziców,
5
O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce, Biblioteczka Reformy MEN, Warszawa
1999, nr 18, s. 5.
6
A.H. Sosnowska, 2005: Trudności w osiąganiu dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich,
(w:) Z praktyki wychowania przedszkolnego, A. Klim-Klimaszewska (red.), Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 255.
7
Tamże, s. 256.
8
Tamże, s. 257.
274
- brak pozytywnego wpływu wychowawczego, tj. brak zainteresowania się
dzieckiem i opieki nad nim,
- negatywny wpływ wywierany przez rodzinę – awantury i alkoholizm.9
Najczęściej występujące u dzieci zaburzenia rozwojowe i dysfunkcje
to: dysfunkcje motoryczne, które związane są z dysfunkcją narządu ruchu
u dziecka prowadzącą do ograniczenia lub zaburzenia sprawności
motorycznych na skutek zmian wrodzonych lub nabytych układu kostnostawowego i mięśniowo-nerwowego. Zmianami wrodzonymi narządu ruchu
są m.in. niedorozwoje i ubytki kończyn górnych i dolnych, ograniczenia
funkcji stawów, zwichnięcia stawu biodrowego, zniekształcenia kręgosłupa
i inne. Zmianami nabytymi narządu ruchu mogą być: powikłania po
złamaniach, amputacje, stany zapalne lub niedotlenienie mózgu. Występują
także zniekształcenia i wady kończyn takie jak: płaskostopie, zniekształcenia
stóp, koślawość i szpotawość kolan, co utrudnia dziecku czynności
lokomocyjne, które wpływają na postawę ciała dziecka i obniżają zdolność
koordynacji ruchowej. Przyczyną zniekształceń postawy ciała może być
skrzywienie kręgosłupa, które ogranicza sprawność ruchową. Wszystkie te
dysfunkcje mogą doprowadzić do izolacji dziecka w obrębie grupy
rówieśniczej, obniżonej własnej samooceny oraz zaburzenia poczucia
10
własnej wartości.
Dysfunkcje intelektualne są one związane z niepełnosprawnością
intelektualną. Obecnie definicje niepełnosprawności intelektualnej zawierają
trzy jej składniki: organiczny, obejmujący upośledzenie w aspekcie zaburzeń
i uszkodzeń w budowie i fizjologii układu nerwowego, psychologiczny,
ujmujący znaczenie niepełnosprawności dla psychicznego funkcjonowania
jednostki oraz społeczny, skupiony na uwarunkowaniach roli społecznej
osoby upośledzonej. Do podstawowych kryteriów diagnostycznych
upośledzenia umysłowego zalicza się:
-w
dużym stopniu obniżony poziom ogólnego
intelektualnego (iloraz inteligencji 70 lub mniej),
funkcjonowania
- współwystępowanie
deficytów lub zmniejszenie się zdolności
przystosowania społecznego (samodzielność, wypełnianie czynności
dnia codziennego, odpowiedzialność za siebie i swoje czyny,
komunikowanie się, samoobsługa, umiejętności społeczne),
- ukazanie się przed 18 rokiem życia.11
Współcześnie często w praktyce przedszkolnej zdarzają się dzieci
przejawiające specyficzne trudności w uczeniu się. Według Marty
9
Tamże, s. 257.
W. Dykcik (red.), 2001: Pedagogika specjalna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
s. 137–140.
11
Tamże, s. 140–147.
10
275
Bogdanowicz specyficzne trudności w uczeniu się wynikają z zaburzenia
jednego lub większej liczby podstawowych procesów psychicznych,
dotyczących rozumienia czy używania mowy ustnej lub pisanej, które mogą
być powiązane z zaburzeniami funkcji słuchowych, mówienia, czytania,
pisania, poprawnej pisowni i liczenia. W literaturze naukowej do
specyficznych trudności w uczeniu się zaliczone są następujące zaburzenia:
- zaburzenia czytania,
- zaburzenia komunikacji pisemnej,
- zaburzenia w uczeniu się matematyki,
- inne wąskozakresowe
trudności
12
w
przyswajaniu
umiejętności
szkolnych.
Znaczną większość specyficznych trudności w uczeniu się można
zauważyć już w przedszkolu. Do grupy tej można zaliczyć dysleksję,
dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię.
Dysleksja to specyficzne zaburzenie o podłożu językowym,
uwarunkowane konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami
w dekodowaniu pojedynczych słów. Trudności w opanowaniu umiejętności
czytania, polegające na niemożności powiązania dźwięku z prawidłowo
rozpoznawaną literą. Dysleksja uwidacznia się w błędach wymowy
trudniejszych wyrazów, w przemieszczaniu sylab, przekręcaniu słów.
Pierwszym sygnałem późniejszych kłopotów w czytaniu może być
zaburzenie rozwoju mowy, wady wymowy. Kolejną zapowiedzią dysleksji
jest zaburzona lateralizacja lub bardzo wolne tempo czytania, w trakcie
którego dziecko ulega zmęczeniu, boli je głowa, pojawia się łzawienie
13
oraz pieczenie oczu.
Dysgrafia to obniżenie poziomu graficznego pisma, którego przyczyny
14
mogą mieć charakter środowiskowy lub tkwić w procesie dydaktycznym.
Uwidacznia się w przedszkolu, gdy dzieci uczą się pisania szlaczków,
a następnie formowania liter. Słaba koordynacja ruchowa sprawia, iż pismo
15
dziecka jest niestaranne i zazwyczaj nieczytelne.
Dysortografia to niemożność opanowania w określonym czasie
umiejętności ortograficznego pisania. Dziecko z dysortografią potrafi
recytować wszystkie zasady pisowni, jednak ma słabą podzielność uwagi
przy pisaniu. Nie odróżnia słowa napisanego poprawnie od napisanego
16
błędnie.
12
M. Bogdanowicz,1996: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja
i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych, Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 14.
13
W. Okoń, 2004: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, s. 90.
14
A. Watoła, dz. cyt., s. 89–90.
15
J.S. Turner, D.B. Helms, 1999: Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa, s. 302.
16
B. Zakrzewska, 1996: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, WSiP, Warszawa,
s. 18.
276
Dyskalkulia to zaburzenie dotyczące trudności z liczeniem. Może
obejmować trudności z obliczeniami pisemnymi lub przetwarzaniem
17
usłyszanej informacji.
Ewa Jagiełło twierdzi, że „Początki trudności
w uczeniu się matematyki można zaobserwować już w pierwszych latach
życia dziecka, gdy ma ono problemy w trakcie: konstruowania budowli
z klocków, rysowania (np. figur geometrycznych), określania prawej i lewej
strony, z rozróżnianiem i zapamiętywaniem cyfr, porządkowaniem liczb
w kolejności malejącej i rosnącej, liczeniem na palcach i w pamięci,
identyfikowaniem liczb z pisemnymi symbolami, np. uczeń umie liczyć, ale
nie potrafi odczytać liczb, odczytywaniem i rozumieniem symboli
matematycznych (plus, minus itd.). Natomiast gdy jest starsze nie jest w
stanie poprawnie przepisać zadania do zeszytu, nie mówiąc o jego
samodzielnym wykonaniu, a świat cyfr i innych symboli matematycznych jest
18
dla niego przysłowiową czarną magią.”
Anna Watoła zgodnie z Edytą Gruszczyk-Kolczyńską uważają, że
najważniejszą przyczyną trudności w uczeniu się matematyki jest brak
dojrzałości do uczenia się tego przedmiotu w szkole. Dziecko rozpoczynając
naukę w szkole podstawowej, musi: rozumieć operacje na poziomie
konkretnym w zakresie uogólniania, porządkować elementy zbiorów,
klasyfikować, odwracać przeprowadzone operacje myślowe, dodawać
19
i odejmować w zakresie 10, rozróżniać działania poprawne od błędnych.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół hiperkinetyczny
w skrócie ADHD. Zazwyczaj objawy są wyraźnie widoczne między 5 a 7
rokiem życia. Dziecko takie jest znacznie nadruchliwe, ma zaburzenia
uwagi, polegające na słabej koncentracji i dużej rozpraszalności pod
wpływem nawet delikatnych bodźców zewnętrznych. Charakterystyczne jest
występowanie trzech grup objawów:
1. Zaburzenia
koncentracji
uwagi
–
dziecko
ma
trudności
w skupieniu się, szybko rozprasza się pod wpływem bodźców
zewnętrznych, nie potrafi utrzymać uwagi na zadaniach, zapomina
o codziennych sprawach.
2. Nadruchliwość – dziecko ma bardzo dużą potrzebę ruchu, jest
nadmiernie aktywne ruchowo, nie potrafi przez dłuższy czas pozostać
w miejscu, ma niespożyte pokłady energii, robi wiele rzeczy na raz,
chodzi po sali podczas zajęć grupowych, ma nerwowe ruchy rąk lub
stóp.
3. Impulsywność – dziecko (chce wykonać jakąś czynność od razu),
natychmiast realizuje jakiś cel, nie może powstrzymać się przed
17
J.S. Turner, D.B. Helms, dz. cyt., s. 302.
E. Jagiełło, A. Fijałkowska, 2012: Kompetencie detí v predškolskom veku v oblasti
matematiky, (w:) Komplexnost’a integrita v predpimarnej, primarnej a specialnej edukacji,
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Prešov, s. 62.
19
A. Watoła, dz. cyt., s. 90–91.
18
277
działaniem i doczekać do wykonania czynności, przerywa i przeszkadza
20
innym.
Zespół
nadpobudliwości
psychoruchowej
jest
schorzeniem
przewlekłym, dziecko rodzi się z nim, a zaistniałe sytuacje sprawiają, że
objawy widoczne są wcześniej lub później. Dzieci z ADHD muszą mieć stały
i niezmienny rytm dnia, pomoc dorosłych, jasne i proste reguły oraz zasady
wytyczające ich działanie i zachowania. Praca wychowawczo-dydaktyczna
powinna być odpowiednio dostosowana do możliwości dziecka, w miarę
możliwości bez stosowania kar, ponieważ wzmagają one w nim
nadpobudliwość.
Współcześnie funkcjonuje wiele przedszkoli integracyjnych, do
których uczęszczają dzieci z dysfunkcjami sensorycznymi czyli
z uszkodzeniami słuchu bądź wzroku.
Uszkodzenia słuchu według Międzynarodowego Biura Audiofonologii
wyróżnia się cztery poziomy uszkodzenia słuchu:
- Lekkie – podwyższony próg słyszalności od 20-40 dB. Dziecko z lekkim
uszkodzeniem słuchu ma minimalne trudności w rozumieniu mowy
w hałasie, z większej odległości. Jego mowa jest delikatnie
zniekształcona.
- Umiarkowane
– próg słyszalności od 40-70 dB. Dziecko ma trudności
w rozumieniu mowy, występują zniekształcenia w artykulacji i fonacji, ma
problemy w różnicowaniu dźwięków i komunikowaniu się bez aparatu
słuchowego.
- Poważne
– uszkodzenie słuchu, próg słyszalności od 70 do 90 dB.
Dziecko rozmawia przy dużym natężeniu dźwięku z użyciem aparatu.
Mowę odbiera na poziomie wzrokowo-słuchowym.
- Głębokie
– próg pobudliwości równy lub większy od 90 dB. Dziecko
porozumiewa się tylko na drodze wzrokowej, czyli przez czytanie z ust,
język migowy, metodę kombinowaną, komunikację totalną lub
21
daktylografię.
Dzieci niedowidzące – według kryterium okulistycznego, osoba
niedowidząca to osoba, u której ostrość wzroku lepszego oka po korekcji
szkłami wynosi od 1/20 do 5/20. Bierze się pod uwagę wszystkie czynniki
ograniczające normalną pracę wzrokową. Są to m.in.: ubytki w polu
widzenia, znaczne osłabienie lub brak akomodacji, oczopląs, ślepota,
niedowidzenie barwne. Opierając się na kryterium pedagogicznym osobą
niedowidzącą jest osoba, która pomimo ograniczeń wzrokowych przez
dłuższy czas czyta teksty czarno drukowe przy pomocy powiększających
narzędzi optycznych, takich jak.: lupa, luneta, szkła korekcyjne,
powiększalniki telewizyjne. Zgodnie zaś z kryterium psychologicznym jest to
20
Tamże, s. 91–92.
A. Maciarz, 1992: Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Poradnik dla
nauczycieli, WSiP, Warszawa, s. 137.
21
278
osoba, u której mimo znacznego uszkodzenia wzrok zachował swoje główne
22
funkcje w zakresie poznawania rzeczywistości.
Na trudności w osiąganiu gotowości szkolnej dziecka ma wpływ wiele
wad i zaburzeń, a wśród nich także zaburzenia mowy. Są to głównie:
Dyslalie – (alalia) to rozwojowe zaburzenie mowy, powstałe na skutek
uszkodzenia struktur korowych mózgu przed opanowaniem mowy,
z zachowaniem prawidłowego słuchu. Mowa dziecka rozwija się
z opóźnieniem, które można wyrównać do 6-7 roku życia. Porozumiewa się
ono za pomocą gestów i onomatopej. U dziecka mogą wystąpić zaburzenia
emocjonalne wyrażające się agresją, uporem lub jego złośliwością wobec
23
innych lub brakiem kontaktów z ludźmi.
Afazje to częściowa lub całkowita utrata znajomości języka oraz
trudności w uprzednio opanowanej mowie spowodowane organicznym
24
uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych. Jąkanie jest najczęściej
występującą wadą wymowy. To zaburzenie płynności, tempa i rytmu
mówienia spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych,
fonacyjnych i artykulacyjnych, niepłynność mówienia wynikająca
z niezgodności ruchów mięśni aparatu mowy, której mogą towarzyszyć
reakcje lękowe oraz nadmierne napięcie mięśniowe, a także zaburzenia
płynności ekspresji słownej, charakteryzującej się mimowolnym, słyszalnym
25
lub cichym powtarzaniem lub przedłużaniem głosek bądź sylab.
Opóźniony rozwój mowy oznacza, że określony etap mowy dziecka
nie pojawił się w określonej normie wiekowej to znaczy wystąpił później niż
u rówieśników. Przyczynami mogą być zaburzenia procesu rozwojowego,
26
negatywny wpływ środowiska lub zaburzenia psychomotoryczne.
Dysgłosje to zniekształcenia dźwięków mowy lub niemożność ich
wytwarzania w wyniku uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy
27
mowne.
Czynnikiem sprawiającym trudności w osiąganiu gotowości szkolnej
są zaburzenia zachowania. Są to formy aktywności dziecka, które naruszają
podstawowe normy społeczne. Przejawy zaburzeń zachowania są już
widoczne u dziecka w wieku przedszkolnym, które przejawiają się
nieposłuszeństwem, uporem, reakcjami krzyku, tupania, kopania
gwałtownym wybuchem złości lub gniewu, rzucaniem się na podłogę czy
niszczeniem przedmiotów. Ocena, czy zachowanie dziecka jest w granicach
normy, czy też jest nieprawidłowe zależy od jego fazy rozwojowej oraz od
stopnia trwałości danego zachowania. Zaburzenia zachowania powstają
w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, nadmiernej
22
Tamże, s. 157.
B. Sawa, 1990: Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa, s. 54.
24
Tamże, s. 49.
25
A. Watoła, dz. cyt., s. 95.
26
Tamże, s. 95.
27
Tamże, s. 95.
23
279
aktywności motorycznej dziecka i trudności w zmianie różnych form
28
aktywności lub jako efekt farmakoterapii u dziecka chorego.
Obok zaburzeń rozwojowych zakłócających lub uniemożliwiających
osiągnięcie gotowości szkolnej występują także zaburzenia w zakresie
ogólnego rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Są to:
- niezręczność
ruchowa ciała – dzieci nie uczestniczą w zabawach
ruchowych, skrycie próbują same wykonywać to, co robią inne dzieci,
sprawia im trudność zabawa z piłką, bieganie na palcach, maszerowanie,
ich ruchy są nieskoordynowane i mało płynne,
- niezręczność
manualna – dzieciom sprawia trudność wycinanie
nożyczkami, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się czy
rozbieranie,
- zaburzenia
lateralizacji – dzieci sprawniej posługują się ręką lewą niż
prawą, dlatego mają trudności w określaniu stosunków przestrzennych
czy określaniu stron własnego ciała, wykazują trudności w różnych
29
ćwiczeniach grupowych.
Trudności w osiąganiu gotowości szkolnej wynikają nie tylko
z różnego rodzaju zaburzeń czy dysfunkcji dziecka, ale także z czynników
społeczno-ekonomicznych, na które rodzice mają wpływ. Takim czynnikiem,
który ma wpływ na proces osiągania gotowości szkolnej jest fakt posiadania
rodzeństwa, szczególnie rodzeństwa starszego. Analizując dotychczasowe
badania dzieci w aspekcie posiadania przez nie rodzeństwa, można
stwierdzić, iż dzieci mające starsze rodzeństwo szybciej i łatwiej osiągają
gotowość szkolną. Może to być wynikiem wspólnych zabaw oraz chęci
uczenia się ze starszym rodzeństwem. Dziecko uczy się poprzez
naśladowanie starszego rodzeństwa i odbywa się to, dzięki posiadaniu
starszego brata czy siostry w sposób naturalny. Na proces osiągania
gotowości szkolnej przez dzieci ma także wpływ wykształcenie rodziców,
a w szczególności matek. Wykształceni rodzice wykazują duże
zainteresowanie
dziećmi,
a
także
mają
większe
wymagania
i aspiracje w stosunku do ich przyszłości oraz w większym stopniu
pobudzają je do osiągnięć. W większości przypadków matki posiadają
wyższe wykształcenie niż ojcowie. Następnym czynnikiem, który wpływa na
gotowość szkolną jest zatrudnienie rodziców. Dzieci pracowników
umysłowych, robotników wykwalifikowanych, osiągają lepsze wyniki, od
swych rówieśników, których ojcowie są robotnikami nieposiadającymi
kwalifikacji. W rodzinach gdzie pracowali ojciec i matka wyniki gotowości
szkolnej dzieci były lepsze niż u dzieci, których matka nie pracowała.
Kolejnym czynnikiem są warunki bytowe rodziny stwierdzono, iż
szczególną rolę dla rozwoju dziecka odgrywa posiadanie „własnego kąta” na
zabawki i książki. Ma ono większe znaczenie niż liczba pokoi czy posiadanie
28
Tamże, s. 95.
L. Wołoszynowa, 2001: Dzieciom – Rodzicom – Nauczycielom. Studia i szkice psychologiczne
z lat 1937–1992, Wyd. Strzelec, Kielce, s. 334–335.
29
280
telewizora. Rozwojowi intelektualnemu dziecka sprzyja bardzo dobra
sytuacja materialna rodziny, umożliwiająca korzystanie mu z różnorodnych
źródeł dostarczających wielu bodźców dodatnio wpływających na rozwój,
a więc z książek, radia, telewizora czy też komputera. Wpływ na gotowość
szkolną ma także czytanie dzieciom książek przez rodziców. Dzieci, którym
rodzice czytają książki mają większy zasób słownictwa, bogato wypowiadają
się na określony temat.
Literatura:
1. Bogdanowicz M.,1996: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych,
Psychologia Wychowawcza, nr 1.
2. Dykcik W. (red.), 2001: Pedagogika specjalna, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Poznań.
3. Jagiełło E., Fijałkowska A., 2012: Kompetencie detí v predškolskom veku
v oblasti matematiky, (w:) Komplexnost’a integrita v predpimarnej,
primarnej a specialnej edukacji, Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta, Prešov.
4. Klim-Klimaszewska A. (red.), 2005: Z praktyki wychowania
przedszkolnego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
5. Maciarz A., 1992: Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej.
Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa.
6. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce, Biblioteczka
Reformy MEN, Warszawa 1999, nr 18.
7. Okoń W., 2004: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa.
8. Sawa B., 1990: Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa.
9. Sosnowska A. H., 2005: Trudności w osiąganiu dojrzałości szkolnej
dzieci 6-letnich, (w:) Z praktyki wychowania przedszkolnego, red. A. KlimKlimaszewska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
10. Turner J.S., Helms D.B., 1999: Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa.
11. Watoła A, 2006: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania
gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich, Adam Marszałek, Kielce.
12. Wołoszynowa L., 2001: Dzieciom – Rodzicom – Nauczycielom. Studia
i szkice psychologiczne z lat 1937–1992, Wydawnictwo Strzelec, Kielce.
13. Zakrzewska B., 1996: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń,
WSiP, Warszawa.
281
Download