Załączniki1_2_3_4 - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
…………………………………………
pieczęć firmowa Dostawcy
……………………………
data sporządzenia oferty
Załącznik 1
OFERTA
Nazwa zamówienia:
Zakup podręczników dla studentów studiów II stopnia na kierunku Informatyka
Zamawiający:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c
Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………
………………………………………….
podpis i pieczątka Dostawcy
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA
Nazwa zamówienia
Zakup podręczników dla studentów studiów II stopnia
na kierunku Informatyka
Nazwa Zamawiającego
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Siedziba Zamawiającego
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Nazwa Dostawcy
Adres Dostawcy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na Zakup podręczników dla studentów studiów
II stopnia na kierunku Informatyka:
lp. tytuł/autor
ilość
Wartość
Stawka
Cena jedn.
netto w PLN VAT
netto
(całość)
%
Kwota
VAT
Kwota jedn.
brutto
Wartość
brutto w
PLN
(całość)
Jerzy Klamka, Zbigniew Ogonowski: „Teoria
1.
Systemów Liniowych”, skrypt Politechniki
Śląskiej, ISBN 978-83-7335-809-6 Gliwice 2013
Jerzy Klamka, Zbigniew Ogonowski, Metody
2.
numeryczne, politechnika skrypt 2013
38
egz.
38
egz.
Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal: Sieci
3.
telekomunikacyjne, Wydawnictwo Komunikacji
i Łączności WKŁ, Warszawa 2008
38
egz.
Larry Ullman "E-commerce. Genialne i proste
4.
tworzenie serwisów w PHP i MySQL" Wyd.
Hellion, 2011
38
egz.
Tanenbaum Andrew S., Sieci komputerowe,
5.
wydanie 5, wydawnictwo HELION, Gliwice
2009
38
egz.
- B. Pochopień: „Arytmetyka komputerowa”.
6.
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,
Warszawa 2012.
38
egz.
SUMA
2
zł
SUMA
zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w Zapytaniu Ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za:
cena brutto: ……………………………………………………………. złotych
słownie: ………………………………………………………………… złotych
w tym:
cena netto: …………………………………………..................... złotych
VAT: ……………………………… ...............................................złotych, tj. …..%
3. Ceny wskazane w tabeli powyżej oraz w pkt. 2 uwzględniają wszystkie koszty związane z
realizacją umowy.
4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni liczonych od
podpisania umowy po zakończeniu postępowania ofertowego.
5. Oświadczamy, że:
5.1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
5.2. Jesteśmy w stanie, na podstawie przedstawionych nam materiałów, zrealizować przedmiot
zamówienia,
5.3. Uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
5.4. Akceptujemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam że jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w terminie wskazanym przez zamawiającego.
………………dnia, ……………
………………………………………
podpis i pieczątka Dostawcy
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa zamówienia
Zakup podręczników dla studentów studiów II stopnia
na kierunku Informatyka
Nazwa Dostawcy
Adres Dostawcy
Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem organizacyjnym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
………………dnia, ……………
………………………………………
podpis i pieczątka Dostawcy
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik 3
STATUS PRAWNY DOSTAWCY
Nazwa zamówienia
Zakup podręczników dla studentów studiów II stopnia
na kierunku Informatyka
Nazwa Dostawcy
Adres Dostawcy
Powiat
Telefon
Faks
E-mail
REGON
NIP
Miejsce rejestracji
działalności Dostawcy
Nazwa banku i numer
rachunku bankowego
Dostawcy
………………………dnia, ……………
………………………………………
podpis i pieczątka Dostawcy
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik 4
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym tj. nie łączą
mnie wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane w przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy
a wykonawcą w szczególności:
a) Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
Zamawiającego;
b) Nie posiadam udziałów lub akcji Zamawiającego przekraczających 10%;
c) Nie pełnie funkcji u Zamawiającego: członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) Nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………….dnia, ………………..
………………………………………
podpis Dostawcy
6
Download