załącznik nr 6 , Umowa wzór

advertisement
Załącznik nr 6
UMOWA - Wzór
zawarta w dniu …………...2017 roku w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – 15 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ
- Komendant
z siedzibą przy
ul. Narutowicza 10 A,
70-231 Szczecin
NIP 852-258-82-84
a,
firmą ………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
z siedzibą …………………………………………………………………………………,
o treści następującej:
§ 1.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. u. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm.)
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa leków oraz materiałów medycznych
zgodnie z treścią załączników nr 1 do 4 /formularz cenowy oddzielny dla każdej
części/ do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do punktu
aptecznego przy ambulatorium 15 WOG Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250.
§3
1. Cena, wskazana w formularzu cenowym, powinna zawierać koszty związane
z wykonaniem zamówienia tj. koszty transportu przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego, podatek od towarów i usług VAT.
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie od podpisania
niniejszej umowy do 30.11.2017 r lub do wyczerpania asortymentu
wskazanego w załącznikach nr 1 do 4.
3. Ilości leków i materiałów medycznych podanych w załączniku nr 1a do d mają
charakter szacunkowy i Zamawiający może dokonać ich zwiększenia lub
zmniejszenia pod warunkiem, że kwota zamówienia nie przekroczy wartości
umowy ustalonej na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę.
4. Wykonawca w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Brak
potwierdzenia będzie traktowany jako przyjęcie zamówienia.
5. Każdorazowe zamówienie złożone przez Zamawiającego w zakresie części
przedmiotu zamówienia będzie realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę
wg bieżących zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego na nr fax
Wykonawcy.
6. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku braku u Wykonawcy leków i materiałów medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ich odpowiednik (produkt
równoważny) w odniesieniu do nazwy międzynarodowej z zachowaniem tych
samych dawek i ilości zastępowanego produktu. Cena odpowiednika nie
może być wyższa niż produktu wskazanego formularzu cenowym.
 W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen leków i materiałów
medycznych oferowanych przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza
możliwość zakupu leków po cenach niższych niż ceny przetargowe.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wprowadzeniu cen promocyjnych z
określeniem czasu ich obowiązywania. Okresowa obniżka nie spowoduje
zwiększenia zakresu udzielanego zamówienia.
8. Termin dostawy leków i materiałów medycznych nastąpi w ciągu 72 godzin od
złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy to
nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
9. Ilościowy i jakościowy odbiór zamówienia będzie dokonany przez
upoważnionego odbiorcę, wyznaczonego przez Zamawiającego, każdorazowo
w miejscu odbioru zamówienia w oparciu o obowiązujące normy jakościowe.
10. Upoważniony odbiorca po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo
ukrytych wad jakościowych w okresie terminu gwarancyjnego otrzymanego
zamówienia, pozostawi asortyment zamówienia do dyspozycji Wykonawcy
powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie o stwierdzonych
wadach.
11. Termin ważności leków i materiałów medycznych nie może być krótszy niż 18
miesięcy. Dostawa leków i materiałów medycznych z krótszym terminem jest
możliwa za zgodą i po konsultacji z koordynatorem wyznaczonym przez
Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Przewiduje się odmowę przyjęcia lub zwrot zakupionych leków i materiałów
medycznych w przypadkach:
- krótkich terminów ważności,
- niezgodności faktury z zamówieniem,
- uszkodzenia opakowania,
- uszkodzenia zawartości opakowania.
13. Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 13
zobowiązany jest do wymiany asortymentu w terminie 7 dni od odmowy
przyjęcia lub ich zwrotu.
14. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości leków i materiałów medycznych
wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do 4 (formularze cenowe) są ilościami
szacunkowymi, które mają na celu stworzenie jednakowych warunków dla
wykonawców dla oszacowania cen ofert oraz ich oceny przez Zamawiającego.
Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia ilości leków i materiałów medycznych w trakcie realizacji umowy
w ramach poszczególnych pozycji wskazanych w formularzach.
§4
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej zawarcia do 30.11.2017r.
2. Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto w wysokości ceny ofertowej, tj.
………………….
zł.
brutto
(słownie:
………………………………………………………………………………………….)
Zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 4 do
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty
przeznaczonej na realizację zamówienia.
4. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy płatne będzie na podstawie faktury
VAT wystawionej każdorazowo po realizacji zamówienia przez Wykonawcę na
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Narutowicza 10a, 71-231 Szczecin.
5. Należność za wykonaną dostawę przekazywana będzie z konta bankowego
Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze …………………………….
W ciągu 30 dni od wpływu do Zamawiającemu oryginału faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawcę każdorazowo po wykonaniu zamówienia.
6. Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie
aneksu i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od
wykrycia nieprawidłowości, w formie pisemnej lub elektronicznej (faksem).
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego jej
wykonania bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. Zamawiający, w przypadku braku dostawy lub wymiany w czasie powyżej 5
dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia u Wykonawcy,
bądź zgłoszenia reklamacji, ma prawo do złożenia takiego samego
zamówienia w innej formie. Kosztami zamówienia wraz z dostawą obciążony
zostanie Wykonawca.
4. Faktyczna wielkość zamówień składanych w ramach umowy wynikać będzie z
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, w ramach kwoty, o
której mowa w § 4. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw, w przypadku
gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż kwota
wynikająca z oferty Wykonawcy.
5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
- ze strony Zamawiającego jest:
 pan Tomasz STARSZAK, tel. 261 454 903 lub 885 210 445:
 pani Izabela ŁUKASIEWICZ, tel. 261 45 43 74
- ze strony Wykonawcy jest:
 ………………………………………………………..
§6
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Dostaw leków i materiałów medycznych w cenach nie wyższych niż ceny
zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1-4 do
umowy.(oddzielny dla każdej części)
b) Przyjęcia zwrotu dostarczonych leków i materiałów medycznych w ciągu 7 dni
od dostawy, które po sprawdzeniu przez osobę przyjmującą będą niezgodne z
zamówieniem
c) Rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Zamawiającego i powiadomienia go o
jej wyniku w czasie do 5 dni roboczych liczonych od momentu złożenia
reklamacji. Złożenie reklamacji oraz powiadomienie o jej wyniku następować
będzie drogą pisemną lub elektroniczną (faksem);
d) Realizacji umowy z należytą starannością;
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku zwłoki w realizacji umowy w
wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia
o naliczane zgodnie z zapisami niniejszej umowy kary umowne, bez
odrębnego wezwania do ich zapłaty oraz do dokonywania ich potrącenia z
należnego wynagrodzenia.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy między innymi w następujących
przypadkach:
utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy;
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy po wcześniejszym
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w
szczegególności nieterminowej realizacji zamówienia gdy zwłoka
przekracza 10 dni roboczych;
realizacji zamówienia niezgodnej z formularzem cenowym;
§9
1.
Na zasadzie art. 144 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej:
1)
zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących
przypadkach:
a) wystąpienie „siły wyższej”, przy czym termin ten oznacza wydarzenia
zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy
czym strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy
poinformuje o jej wystąpieniu w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3
dni od dnia jej zaistnienia;
b) wystąpienie w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa, co
wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania
realizacji umowy do zmian przepisów;
2)
zmiana
wysokości
wynagrodzenia
w
następujących
przypadkach:
a) W razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
okoliczności polegającej na nieotrzymaniu przez Zamawiającego środków
finansowych na realizację przedmiotu umowy w części, mimo że były one
przydzielone i zaplanowane w ramach planu finansowego Zamawiającego
na rok 2017, powodującej brak możliwości spełnienia zobowiązań
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy w części,
b) Urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, która będzie miała
wpływ na zmianę ceny jednostkowej brutto zamówienia.
c) Zaniechania dostaw przez Zamawiającego, proporcjonalnie do wartości
dostaw zaniechanych
2.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane są w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, aneksem do umowy i muszą być
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§ 10
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna
być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy.
2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się
zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że
korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie
doręczona.
§ 11
Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków
wynikających z umowy na osoby trzecie.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
…………………
………………….
UZGODNIONO
RADCA PRAWNY
…..............................
Download