Rachunek zysków i strat

advertisement
OCENA MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH
WNIOSKODAWCY ORAZ STABILNOŚĆ
FINANSOWA PROJEKTU
OCENA SYTUACJI
FINANSOWEJ
WNIOSKODAWCY
ZAKRES PREZENTACJI




WSTĘP
BILANS jako dokument pozwalający ocenić sytuację
finansową Wnioskodawcy
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jako dokument
pozwalający ocenić sytuację finansową
Wnioskodawcy
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE jako źródło informacji o
możliwościach finansowych i stabilności finansowej
projektu
PODSTAWY PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym normującym
zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce
jest obowiązująca od 1 stycznia 1995 r.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694)
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu


BILANS to dwustronne zestawienie wartości
zasobów majątkowych, czyli aktywów oraz
źródeł ich finansowania, czyli pasywów
sporządzone na określony dzień i w
określonej formie.
Bilanse zestawia się wg znormalizowanego
wzoru opublikowanego w załączniku do
ustawy o rachunkowości
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu




Prawidłowo sporządzony bilans powinien spełniać
określone wymogi formalne:
Dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego jest
sporządzony
Oznaczenie dnia bilansowego, czyli daty na jaką
jest sporządzony
Określenie jednostek, w których wyrażone są dane
liczbowe
Wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych
grup aktywów i pasywów
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu
Prawidłowo sporządzony bilans powinien
spełniać określone wymogi formalne:




Wartości muszą być wyrażone w złotówkach, a
bilans sporządzony w języku polskim
Sumy ogólne aktywów i pasywów muszą być sobie
równe zgodnie z zasadą równowagi bilansowej
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki
Datę sporządzenia bilansu
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu
Bilans zestawia się na koniec roku
obrotowego, którym jest:



Rok kalendarzowy
Inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych stosowany również dla celów
podatkowych, określony w statucie lub umowie, na
podstawie której funkcjonuje podmiot
W niektórych przypadkach może zajść potrzeba
sporządzenia bilansu na inny dzień (Np. na dzień
postawienia podmiotu w stan likwidacji)
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu


Bilans może być sporządzony ze
szczegółowością większą niż to wynika z
określonej w załącznikach do ustawy, jeżeli
wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki
W określonych przypadkach podmiot może
sporządzać bilans w formie uproszczonej,
wykazując co najmniej grupy oznaczone
literami i cyframi rzymskimi
Pojecie, wymogi formalne i wzór bilansu



Warunki, które musi spełnić podmiot, aby móc
sporządzać bilans w uproszczonej formie:
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
wyniosło nie więcej niż 50 osób
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
stanowiła równowartość nie więcej niż 2 000 000 €
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz
operacji finansowych – nie więcej niż 4 000 000 €
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU


Bilans stanowiący część sprawozdania
finansowego jest głównym źródłem
informacji o sytuacji finansowej jednostki
Sytuacja finansowa uzależniona jest od
kontrolowanych przez jednostkę zasobów
ekonomicznych, jej struktury finansowej,
płynności i wypłacalności oraz zdolności
dostosowania się do zmian w środowisku, w
którym prowadzi działalność
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU



Informacje o zasobach są pomocne przy
przewidywaniu zdolności jednostki do
wypracowywania środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów w przyszłości
Informacje o strukturze finansowej wykorzystywane
są przy przewidywaniu przyszłych potrzeb
kredytowych, a także zdolności jednostki do
dalszego pozyskiwania źródeł finansowania
Informacje dotyczące płynności i wymagalności są
pomocne przy przewidywaniu zdolności jednostki
do terminowego regulowania zobowiązań
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU
Informacje zawarte w bilansie wykorzystywane
są przez szeroki krąg użytkowników:
 Kierownictwo jednostki
 Obecnie i potencjalni inwestorzy
 Obecnych i potencjalnych kredytobiorców
 Kontrahentów
 Pracowników
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU
1.
2.
3.
4.
5.
Sprawozdania finansowe, aby były wiarygodnym i
użytecznym źródłem informacji muszą być
sporządzone w oparciu o następujące zasady:
Zasadę memoriału
Zasadę kontynuacji działania
Zasadę ciągłości
Zasadę wyceny według kosztu historycznego
Zasadę ostrożności wyceny
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU



ZASADA MEMORIAŁU
Zgodnie z zasadą memoriału skutki zdarzeń ujmuje się z
chwilą ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub
wypływu środków pieniężnych
Skutki zdarzeń ujmuje się w sprawozdaniu okresu, którego
dotyczą
Zakres informacji obejmuje przeszłe zdarzenia, które
pociągnęły za sobą wpływ lub wypływ środków pieniężnych,
oraz o zdarzeniach które spowodowały obowiązek zapłaty w
przyszłości i o zasobach odpowiadających środkom
pieniężnym, które jednostka otrzyma w przyszłości
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU


ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA
Wprowadza założenie, że jednostka będzie
kontynuowała w dającej się przyszłości (min. 12
miesięcy) działalność w nie zmniejszonym istotnie
zakresie
Jeżeli jednostka zamierza (lub musi) zaprzestać
działalności lub ją istotnie ograniczyć, to
sprawozdanie finansowe (w tym bilans) podlega
sporządzeniu według odrębnych zasad
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU



ZASADA CIĄGŁOŚCI
Bilans zamykający jeden rok obrotowy jest
jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego
Zasada ta ma zapewnić porównywalność bilansów
z różnych okresów
Bilanse z kolejnych okresów powinny zachować
ciągłość formalną (ten sam układ i sposób
grupowania) oraz ciągłość merytoryczną (te same
metody wyceny aktywów i pasywów)
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU


ZASADA KOSZTU HISTORYCZNEGO
Poszczególne składniki aktywów i pasywów
wycenia się według:
- ceny poniesionej na ich nabycie
- kosztów poniesionych na ich nabycie
Wyceny dokonuje się z uwzględnieniem
zasady ostrożnej wyceny
ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU


ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY
Nakazuje uwzględnienie zmniejszenie
wartości użytkowej lub handlowej
poszczególnych składników aktywów
Zasada ta wskazuje sposób podejścia do
wyceny zasobów tak, aby nie zawyżać ich
wyceny
Charakterystyka AKTYWÓW


Aktywa jednostki to kontrolowane przez nią
zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej
wartości, powstałe w wyniku przeszłych
zdarzeń, które spowodują w przyszłości
wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
Zasoby, które nie przysporzą jednostce
żadnych korzyści ekonomicznych nie
spełniają definicji aktywów
Charakterystyka AKTYWÓW
Korzyści ekonomiczne mogą być uzyskane na
wiele sposobów, np. poprzez:
 Wytwarzania produktów i usług
przeznaczonych do sprzedaży
 Zamianę na inne aktywa
 Uregulowanie zobowiązań
 Podział pomiędzy właścicieli jednostki
Charakterystyka AKTYWÓW
Aktywa powstają w wyniku przeszłych zdarzeń:
 Zakupu
 Wytworzenia
 Przejęcia nieodpłatnego (Np. darowizny)
Charakterystyka AKTYWÓW



Aktywa to zasoby kontrolowane przez jednostkę
Jednostka kontroluje dany składnik aktywów, jeżeli
jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych
korzyści ekonomicznych powstających w wyniku
jego użytkowania oraz jest w stanie ograniczyć
dostęp do niego osobom trzecim
Zdolność jednostki do sprawowania kontroli jest
zazwyczaj wynikiem posiadania tytułu prawnego,
w tym prawa własności
Charakterystyka AKTYWÓW



1.
2.
Zasoby wykazywane w bilansie podzielone na dwie grupy
oznaczone literami:
A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe stanowią część aktywów jednostki, które nie są
zaliczane do aktywów obrotowych i będą wykorzystywane przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego
Aktywa obrotowe stanowią tę część aktywów jednostki, które w
przypadku:
Aktywów rzeczowych przeznaczone są do zbycia lub zużycia w
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego
cyklu operacyjnego właściwego dla danego podmiotu
Aktywów finansowych są płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy
od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub
nabycia
Charakterystyka aktywów trwałych
Na aktywa trwałe składają się:
I. Wartości niematerialne i prawne.
II. Rzeczowe aktywa trwałe.
III. Należności długoterminowe.
IV. Inwestycje długoterminowe.
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Charakterystyka aktywów trwałych
Wartości niematerialne i prawne. Zalicza się do nich:



Prawa nabyte przez jednostkę (nie wytworzone !) o
przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej
dłuższym niż rok, które przeznaczone są do wykorzystania
na własne potrzeby
Wartość firmy (goodwill) stanowiącą nadwyżkę ceny nabycia
określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, nad
wartością godziwą przejętych aktywów netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych
przez jednostkę we własnym zakresie, poniesionych przed
rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów lub stosowaniem
nowej technologii
Charakterystyka aktywów trwałych

Rzeczowe aktywa trwałe
Zasoby mające postać rzeczy,
zaliczone do aktywów trwałych,
którymi są:
1) środki trwałe
2) środki trwałe w budowie
Charakterystyka aktywów trwałych
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i
zrównane z nimi spełniające następujące
warunki:
- są kompletne i zdatne do użytku
- przewidywane okres ich ekonomicznej
użyteczności jest dłuższy niż rok
- przeznaczone są na potrzeby jednostki
Charakterystyka aktywów trwałych


Do środków trwałych zaliczamy:
- nieruchomości, w tym grunty, budynki, budowle obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
- maszyny i urządzenia
- środki transportu
- inne przedmioty, w tym ulepszenia w obcych środkach
trwałych i inwentarz żywy
Środki trwałe w budowie to zaliczone do aktywów
trwałych:
- przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy oraz montażu
- ulepszenia już istniejących środków trwałych w trakcie
modernizacji czy przebudowy
Charakterystyka aktywów trwałych



Należności długoterminowe to ta cześć należności jednostki,
które staną się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia
bilansowego
Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z:
- przyrostu wartości nabytych aktywów
- uzyskania z nabytych aktywów przychodów w formie odsetek,
dywidend, lub innych pożytków
Do inwestycji długoterminowych zalicza się:
- nieruchomości
- wartości niematerialne i prawne
- długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, obligacje i inne
papiery wartościowe, udzielone pożyczki, lokaty bankowe, metale
szlachetne, działa sztuki i inne)
Charakterystyka aktywów obrotowych
Na aktywa obrotowe składają się:
I. Zapasy.
II. Należności krótkoterminowe.
III. Inwestycje krótkoterminowe.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Charakterystyka aktywów trwałych
ZAPASY


Zapasy to aktywa rzeczowe:
- przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności
gospodarczej,
- będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż,
- mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie
produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług
Na zapasy składają się:
- materiały,
- półprodukty i produkty w toku,
- produkty gotowe,
- towary,
- zaliczki na dostawy.
Charakterystyka aktywów trwałych
Należności krótkoterminowe


Jest to ogół należności z tytułu dostaw i usług, a także
całość lub część pozostałych należności, których termin
zapadalności przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia
bilansowego
W zależności od tytułu, z jakiego wynika należność
wyróżnia się:
- należności z tytułu dostaw i usług,
- należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń lub należnej dotacji,
- inne należności,
- należności dochodzone na drodze sądowej.
Charakterystyka aktywów trwałych
Inwestycje krótkoterminowe

Na inwestycje krótkoterminowe składają się:
1) Krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli przeznaczone do
obrotu udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone
pożyczki z okresem spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego,
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce,
lokaty bankowe i inne) oraz środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych w formie krajowych środków płatniczych,
walut obcych i dewiz, a także środki pieniężne w drodze i papiery
wartościowe z terminem zapadalności krótszym niż 3 (czeki,
weksle obce, bony skarbowe, itp.)
2) Inne inwestycje krótkoterminowe to przykładowo, nie
zaliczane do długoterminowych inwestycji, inwestycje w metale
szlachetne.
Charakterystyka pasywów
Składnikami pasywów są:
A. Kapitał (fundusz) własny.
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Charakterystyka pasywów – kapitały własne


Charakterystyka kapitałów (funduszy)
własnych
Kapitał własny stanowi różnicę pomiędzy
wartością aktywów jednostki, a jej
zobowiązaniami
Sposób tworzenia kapitału zależy od
zasad gospodarki finansowej danej
jednostki, którą określają przepisy prawa
regulujące jej działalność
Charakterystyka pasywów – kapitały własne
I.
II.
III.
Na kapitały własne składają się:
Kapitał (fundusz) podstawowy, którym jest:
- w spółce akcyjnej kapitał zakładowy
- w spółce z o.o. kapitał udziałowy
- w spółdzielniach fundusz udziałowy
- w przedsiębiorstwach państwowych fundusz
założycielski
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Charakterystyka pasywów – kapitały własne
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony ustawowo lub zgodnie
ze statutem / umową spółki, ze sprzedaży akcji / udziałów
powyżej wartości nominalnej
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny tworzony ustawowo
w momencie przeszacowania środków trwałych, a także
inwestycji długoterminowych
Pozostałe (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
Charakterystyka pasywów - zobowiązania



ZOBOWIĄZANIA to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które
spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
jednostki
Zobowiązania dzielą się na:
- długoterminowe z terminem wymagalności po upływie 12
miesięcy od dnia bilansowego
- krótkoterminowe z terminem wymagalności do 12 miesięcy od
dnia bilansowego
Do zobowiązań długoterminowych nie zalicza się zobowiązań z
tytułu dostaw i usług, zobowiązań wobec pracowników i innych
które wiążą się z normalnym cyklem operacyjnym. Zaliczane są
one w całości do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeżeli są
wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego
Charakterystyka pasywów - zobowiązania
Podział zobowiązań długoterminowych na grupy:

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
(obligacji, bonów, weksli własnych itp.)

Inne zobowiązania finansowe (np. z tytułu opcji)

Inne zobowiązania długoterminowe (np. z tytułu
umów leasingu finansowego)
Charakterystyka pasywów - zobowiązania









Podział zobowiązań krótkoterminowych na grupy:
Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Z tytułu dostaw i usług
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania wekslowe
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
(publiczno-prawne)
Z tytułu wynagrodzeń
Inne zobowiązania
Charakterystyka pasywów - zobowiązania


Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się
również fundusze specjalne
Fundusze specjalne tworzone są poprzez
zaliczenie ich równowartości do kosztów
działalności lub z zysku pozostającego do
dyspozycji jednostki, z przeznaczeniem ich na
określone cele:
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- inne fundusze specjalne (np. fundusz nagród i
premii przyznawanych pracownikom)
Rachunek zysków i strat


Rachunek zysków i strat jest kolejnym po bilansie
sprawozdaniem obrazującym sytuację finansową
jednostki
Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie
przedstawia różne pozycje, które pozwalają
odpowiadać na pytania:
- Jaki jest ostateczny rezultat finansowy działalności
w danym okresie?
- Jakie czynniki ten rezultat ukształtowały?
Rachunek zysków i strat
1)
2)
3)
4)
Podstawowe zasady konstrukcji rachunku
zysków i strat obejmują:
Wyodrębnienie jednorodnych strumieni
wynikowych o charakterze przychodów i ich
zmniejszeń
Przyporządkowanie wyżej wymienionych strumieni
do odpowiadającym im charakterem segmentów
wynikowych
Wyliczenie pośrednich kategorii wynikowych
Prezentacja danych w wybranej formie
sprawozdawczej
Segmentowa budowa rachunku zysków i strat
Segment
operacyjny
Segment
finansowy
Koszty działalności
operacyjnej zasadniczej
Zysk / strata ze sprzedaży
Przychody z działalności
operacyjnej zasadniczej
Koszty pozostałej
działalności operacyjnej
Zysk / strata z dz.
operacyjnej
Przychody z pozostałej
działalności operacyjnej
Koszty finansowe
Zysk / strata z dz.
gospodarczej
Przychody finansowe
Zysk / strata brutto
Zyski nadzwyczajne
Segment
losowy
Straty nadzwyczajne
Segment
Innych
obciążeń
Podatek dochodowy
(i pozostałe obciążenia)
Zysk / strata netto
Rachunek zysków i strat - przychody


Przychody zgodnie z prawem bilansowym powinny być
rozumiane jako uprawdopodobnione powstanie w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie
określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów
albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do
wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie
środków przez właścicieli
Przychody to należne lub już uzyskane kwoty pieniężne z
tytułu sprzedaży różnych składników majątkowych i
świadczenia usług oraz z innych tytułów związanych z
normalną działalnością podmiotu
Rachunek zysków i strat - przychody






Do przychodów zaliczymy m.in.:
Sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, materiałów,
środków trwałych, papierów wartościowych i innych
składników aktywów
Otrzymane opłaty za różnego rodzaju usługi
Dotacje przedmiotowe
Otrzymane od innych podmiotów kary i
odszkodowania
Uzyskane odsetki i dywidendy
Otrzymane darowizny
Rachunek zysków i strat - koszty

Koszty są to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie
określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów
albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego w inny
sposób niż wycofanie środków przez właścicieli

Koszty obejmują te operacje gospodarcze, które wyrażają
w pieniądzu celowe zużycie lub wydanie składników
majątkowych

Koszty utożsamiają wszystkie nakłady jakie ponosi podmiot
z własnej woli i w związku z prowadzoną działalnością
Rachunek zysków i strat - koszty
Koszty obejmują m.in. :

Nakłady poniesione w związku z produkcją
wyrobów / świadczeniem usług

Wartość wydanych odbiorcy sprzedanych towarów,
materiałów, środków trwałych, papierów
wartościowych

Wartość należności nieściągalnych

Zapłacone odsetki

Przekazane darowizny
Rachunek zysków i strat


Straty i zyski nadzwyczajne obejmują skutki zdarzeń
trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną
jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej
prowadzenia, np. :
- wartość netto składników majątkowych utraconych w wyniku
zdarzeń losowych (np. w wyniku powodzi)
- odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem
zdarzeń losowych (np. w wyniku powodzi)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego wynikają z
ingerencji Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w rentowność działalności gospodarczej –
podatek dochodowy, dywidenda płacona przez
przedsiębiorstwa państwowe
Rachunek zysków i strat




Merytoryczne podstawy konstrukcji
rachunku zysków i strat określone są
przez naczelne zasady rachunkowości:
Zasada kontynuacji działania
Zasada memoriałowa
Zasada współmierności kosztów i
przychodów
Zasada ostrożności wyceny
Rachunek zysków i strat
Zasada współmierności kosztów i przychodów
Dla zapewnienia współmierności przychodów i
kosztów danego okresu sprawozdawczego
(prawidłowe ustalenia wyniku danego okresu)
należy prowadzić rozliczenia międzyokresowe
kosztów i przychodów, wyrażające się zaliczeniem
odpowiednio do aktywów lub pasywów tych
kosztów lub przychodów, które dotyczą okresów
przyszłych oraz przypadających na dany okres
sprawozdawczy kosztów, które jeszcze nie zostały
poniesione
Rachunek zysków i strat


Wersje sprawozdawcze rachunku
zysków i start
Wersje określają alternatywne sposoby
prezentacji kosztów i przychodów
zasadniczej działalności operacyjnej
Według standardów polskich wyróżniamy:
- wersję porównawczą,
- wersję kalkulacyjną.
Rachunek zysków i strat
Przychody z zasadniczej działalności operacyjnej:

Sprzedaż produktów, tj. wyrobów gotowych i
półfabrykatów oraz wykonanych robót i usług

Sprzedaż towarów, tj. nabytych od innych
jednostek produktów w celu ich dalszej
odsprzedaży

Sprzedaż materiałów, tj. nabytych produktów
przeznaczonych na własny użytek, ale z różnych
przyczyn odsprzedanych innym podmiotom
Rachunek zysków i strat
Koszty działalności operacyjnej:


Grupy rodzajowe kosztów obejmują koszty proste, to znaczy
takie, z których nie można wyróżnić dalszych grup o
odmiennym rodzajowo charakterze
W układ rodzajowym kosztów występują pozycje:
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Amortyzacja
III. Zużycie materiałów i energii
IV. Podatki o opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Rachunek zysków i strat


Amortyzacja
Koszty amortyzacji obejmują odpisy
amortyzacyjne obciążające zasadniczą
działalność operacyjną, ustalone w oparciu
o roczny plan amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja jest kosztem, który nie stanowi
wydatku
Rachunek zysków i strat
Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną:

Działalność socjalna

Zbycie środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych i prawnych

Odpisanie należności i zobowiązań przedawnionych,
nieściągalnych, umorzonych

Utworzenie i rozwiązanie rezerw

Odpisy i ich korekty aktualizujące wartość aktywów

Odszkodowania, kary, grzywny

Przekazanie lub otrzymanie nieodpłatne, w tym w drodze
darowizny aktywów na inne cele niż nabycie lub wytworzenie
środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
niematerialnych i prawnych
Rachunek zysków i strat


Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością finansową:
Przychody finansowe:
- dywidendy i udziały w zyskach
- uzyskane odsetki
- zysk ze zbycia inwestycji
- z aktualizacji wartości inwestycji
- dodatnie różnice kursowe
Koszty finansowe:
- zapłacone odsetki
- prowizje od pożyczek i kredytów
- zapłacone dyskonto
- strata ze zbycia inwestycji
- ujemne różnice kursowe
Rachunek przepływów pieniężnych



Istota rachunku przepływów pieniężnych
Istota sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
sprowadza się do prezentacji w umownych przyjętych ramach
klasyfikacyjnych wszystkich wpływów i wydatków
pieniężnych, jakie miały miejsce w okresie, za który
sporządzone jest sprawozdanie
Analiza wpływów i wydatków powinna być traktowana jako
integralna część analizy finansowej podmiotu, gdyż uzupełnia
tradycyjne mierniki jego kondycji oparte o bilans i rachunek
zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych jest niezwykłym ważnym
narzędziem analitycznym pozwalającym ocenić w jaki sposób
podmiot utrzymuje dyscyplinę finansową
Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie to umożliwia znalezienie odpowiedzi na szereg
pytań:
- Jakie obszary działalności podmiotu generują najwięcej
gotówki, a które ją wchłaniają?
- Jeśli wygospodarowany został zysk, to dlaczego występują
kłopoty z gotówką?
- Dlaczego pomimo straty podmiot generuje ciągle wpływy
pieniężne?
- Czy przeprowadzano inwestycje i jak to wpłynęło na zasoby
pieniężne?
- Jakie kapitały własne i obce wpłynęły w danym okresie?
- Czy dokonywano spłat kapitału kredytów i pożyczek?
- Czy były wypłaty na rzecz właścicieli?
Rachunek przepływów pieniężnych


Rachunek przepływów jest zdecydowanie innym
zestawem informacji niż bilans i rachunek zysków i
strat z uwagi na przedstawianie sytuacji finansowej
podmiotu w kontekście jego zdolności płatniczej
Rachunek przepływów przekształca memoriałowe
ujęcie informacji zawartych w bilansie i rachunku
zysków i strat, tak aby można było poznać kierunek
i rozmiar ruchu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
UKŁAD RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Działalność operacyjna
Wpływy - Wydatki
B. Działalność inwestycyjna
Wpływy - Wydatki
C. Działalność finansowa
Wpływy - Wydatki
D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)
E. Środki pieniężne na początek okresu
F. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E)
Rachunek przepływów pieniężnych


Wersje sprawozdawcze rachunku
przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Metoda bezpośrednia
Rachunek przepływów pieniężnych




Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy i wydatki dotyczą podstawowej działalności, do której
jednostka została powołana
Punktem wyjścia w tym dziale jest wynik finansowy netto (zysk lub
strata) ustalony metodą memoriałową, który doprowadzany do
wyniku „kasowego” jest za pomocą korekt
Korekty wynikają z faktu istnienia przychodów i kosztów, które
wpłynęły na wysokość wyniku finansowego w danym okresie, a nie
stanowiły odpowiednio wpływów i wypływów
Konieczność dokonania korekt wynika z tego, że na wynik finansowy
miały wpływ zdarzenia gospodarcze nie zaliczane do podstawowej
działalności gospodarczej, ale odpowiednio do pozostałych
przychodów / kosztów operacyjnych lub przychodów / kosztów
finansowych
Rachunek przepływów pieniężnych

Podstawowe pozycje korekt:
- amortyzacja
- zmiana stanu zapasów
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów) oraz funduszy specjalnych
Rachunek przepływów pieniężnych


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
Rzeczywiste wydatki pieniężne i wpływy związane z szeroko
pojętą działalnością inwestycyjną
Przez działalność inwestycyjną należy rozumieć: :
- nabycie / sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
- nabycie / sprzedaż składników rzeczowego majątku
trwałego
- nabycie / sprzedaż akcji i udziałów
- udzielone / zwrócone pożyczki
- otrzymane / zwrócone odsetki i dywidendy
- pozostałe pozycje dotyczące działalności inwestycyjnej.
Rachunek przepływów pieniężnych










Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują:
Zaciągnięcie / spłatę długoterminowych kredytów bankowych
Zaciągnięcie / spłatę długoterminowych pożyczek
Emisje / wykup obligacji lub innych papierów wartościowych
Zaciągnięcie / spłatę krótkoterminowych kredytów bankowych
Zaciągnięcie / spłatę krótkoterminowych pożyczek
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego
Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału
Zapłacone / zwrócone odsetki
Pozostałe pozycje
CASE STUDY



OCENA POZYCJI FINANSOWEJ PODMIOTU /
WNIOSKODAWCY ORAZ JEGO MOŻLIWOŚCI
FINANSOWYCH NA PODSTAWIE:
BILANSU
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „ALFA”
Download