Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami

advertisement
Wrocław, dn. 26.01.2017 r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na sadzeniach, pielęgnacji
nasadzonego materiału roślinnego, wycince wraz z frezowaniem pni drzew,
przycince sanitarnej drzew celem zagospodarowania oraz poprawy walorów
estetycznych zieleni na terenach kompleksów wojskowych będących w administracji
2 WOG.; nr sprawy: INFR/13/2017.
W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) o poniższej treści:
Pytanie nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1
W punkcie 4 Sposób pielęgnacji roślin ppkt.7) krzewy przy ul. Obornickiej 108 we
Wrocławiu należy zabezpieczyć przed dziką zwierzyną poprzez zamontowanie przy pomocy
palików ogrodzenia z siatki leśnej o wysokości 1,5 m.
Ile metrów bieżących ogrodzenia z siatki leśnej mamy liczyć i ile palików do jej
zamontowania?
Czy siatka ma być rozłożona wokół poszczególnych roślin, czy wzdłuż rzędów lub grup
roślin?
Ile mamy liczyć palików narożnych?
Pytanie nr 2
W zakresie zadania nr 4 proszę o podanie prognozowanej ilości drzew przeznaczonych do
cięć sanitarnych szczególnie w zakresie ściągania jemioły. Proszę o podanie prognozowanej
ilości ponieważ jest znaczna różnica cenowa pomiędzy ściąganiem jemioły a wykonaniem
cięć sanitarno-formujących co będzie miało znaczący wpływ na cenę jednostkową drzewa;
lub proszę o dodanie pozycji do formularza ofertowego zawierającego usługę ściągnięcia
jemioły z pojedynczego drzewa.
Pytanie nr 3
Jakie są obecnie procedury wejścia na kompleksy 2 WOG pracowników z Ukrainy. Sa to
pracownicy legalnie zatrudnieni i legalnie przebywający na terenie RP, posiadający karty
pobytu lub oczekujący na wydanie karty pobytu, pracujący na terenie RP na podstawie
aktualnej wizy.
Pytanie nr 4
Proszę o określenie jaka jest długość ogrodzenia zabezpieczającego rośliny przed zwierzyną
na ul. Obornickiej 108; taka informacja ma znaczny wpływ na wycenę usługi.
Pytanie nr 5
Czy posiadają Państwo szczegółowe informacje, uzyskane poprzez dokonanie szczegółowej
inwentaryzacji na jesień 2016 r., na temat ilości roślin posadzonych i pielęgnowanych
w latach poprzednich a przeznaczonych do wymiany z ich rozmiarami, ilościami palików do
wymiany i innych szczegółowych informacji mających wpływ na przygotowanie rzetelnej
wyceny.
Pytanie nr 6
Czy kora użyta do uzupełnienia mis wokół posadzonych drzew powinna być
przekompostowana?
Pytanie nr 7
Opis przedmiotu zamówienia-zadanie nr 1
Jak Zamawiający rozumie przekazanie materiału roślinnego przeznaczonego do pielęgnacji
Wykonawcy: w ciągu do 10 dni od podpisania umowy. W tym okresie drzewa są jeszcze w
spoczynku zimowym i ciężko jednoznacznie określić czy nie będą później chorować.
Pytanie nr 8
Czy firma, która wykonywała usługi w poprzednim przetargu dawała gwarancję na rośliny
posadzone w trakcie umowy? Co jeżeli drzewa posadzone jesienią zeszłego roku przez inną
firmę nie przyjmą się, kto wtedy odpowiada za udzielenie gwarancji?
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela
następujących odpowiedzi:
Ad. 1
Siatka powinna być rozciągnięta wzdłuż 4 szpalerów nasadzonych roślin, tworząc ogrodzenie
i zabezpieczenie przed zwierzyną, tj. dzikami i sarnami, przebywającymi na terenie
kompleksu wojskowego. Na zakończeniu każdego z rzędów przewiduje się po dwa paliki
narożne. Ponadto, na ogrodzenie 4 szpalerów roślin, należy przeznaczyć nie więcej niż 650 m
siatki leśnej oraz umieścić średnio jeden palik co 1 m (ilości szacunkowe).
Ad. 2
Zgodnie z załączonym do umowy formularzem ofertowym szacuje się ok. 30 szt. Drzew z
przeznaczeniem do cięć sanitarnych, w tym do usuwania jemioły. Zamawiający nie określa w
jakim stanie jest każde z drzew. Oferent w cenie powinien przewidzieć, że dane drzewo jest
jednocześnie uschnięte oraz zainfekowane jemiołą.
Ad. 3
Kwestie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej
regulują zapisy Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w
sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie
obrony narodowej (Dz.Urz..MON.2012.33). Zgodnie z zapisami umowy firma jest
zobowiązana dostarczyć w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe
wykaz osób nie posiadających obywatelstwa polskiego z podaniem danych: imię i nazwisko,
data urodzenia, narodowość, nr paszportu, nr karty pobytu stałego z terminem ważności.
Kierownik jednostki lub instytucji wojskowej kieruje zapytanie do Służby Kontrwywiadu
Wojskowego (SKW) o wyrażenie opinii nt. wstępu cudzoziemców na teren jednostki. Na
podstawie opinii przedstawionej przez SKW wydawane jest pozwolenia jednorazowe na
wstęp na teren jednostki lub odmowa wstępu.
Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkować będzie nie wpuszczeniem danej
osoby na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie
realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
Ad. 4
Na ogrodzenie 4 szpalerów roślin należy przeznaczyć nie więcej niż 650 m siatki leśnej
(ilości szacunkowe).
Ad. 5
2 WOG jest w posiadaniu dokumentacji na temat ilości i stanu nasadzonych oraz
pielęgnowanych w poprzednich latach roślin – według stanu na koniec listopada 2016r.
Pozostałe prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą z uwzględnieniem
optymalnego sposobu pielęgnacji dla danego gatunku. W chwili obecnej Zamawiający nie jest
w stanie podać ilości palików do wymiany – stan palików na koniec grudnia 2016 r. nie
budził zastrzeżeń. Rośliny, które były pielęgnowane w 2016 r., w okresie zimowym nadal
poddane są doraźnej pielęgnacji (system własny lub zlecony). Na dzień dzisiejszy
Zamawiający nie ma wiedzy na temat konieczności wymiany roślin przez Wykonawcę usługi
w 2017 r., ze względu na okres pozawegetacyjny.
Ad.6
Wykonawca ma obowiązek zastosować taka korę lub zrąbki, które pozwolą na prawidłowe
utrzymanie posadzonych roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zamawiający nie określa
jednoznacznie czy użyta kora lub zrąbki mają być kompostowane.
Ad. 7
Pod pojęciem przekazania materiału roślinnego, Zamawiający rozumie przekazanie pod
opiekę Wykonawcy. Z uwagi na planowane podpisanie umów w okresie bezwegetacyjnym,
jeśli zaistnieje potrzeba, zamawiający przewiduje dodatkowe spotkanie na wniosek
Wykonawcy, celem ponownego sprawdzenia stanu nasadzonych roślin w poprzednich latach.
Ad. 8
Za udzielenie gwarancji odpowiada firma, która zasadziła roślinę w 2016 r. Jeśli po okresie
zimowym okaże się, że poszczególne drzewa lub krzewy nie przeżyły, obowiązek wymiany
spoczywa w pierwszej kolejności na firmie, która je posadziła w 2016 r. Ponadto w terminie
do 31.03.2017 r. Zamawiający planuje odbiór pogwarancyjny przy udziale Wykonawcy
z 2016 r. i 2017 r. W trakcie spotkania zostanie oceniony stan materiału roślinnego.
KOMENDANT
płk dr Mirosław CHRZANOWSKI
Wykonano w 1 egz.:
a/a T- 11/26
Karolina RUŠKULYTĖ (261 656 245)
26.01.2017 r.
Sekcja Zamówień Publicznych
Download