Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

advertisement
AG. 380/11/12
Kłobuck, 2012-09-13
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG. 380/11/12.
Nazwa zadania: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:
Lista wybranych wykonawców
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nr zadania:
1,3
Nazwa wykonawcy: Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres wykonawcy:
97-545 Gomunice ,Kletnia ul. Dworcowa 2
Lp.:
2
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
ELBRUS Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
Stróża 36; 98-332 Rząśnia
Uzasadnienie wyboru: Oferty najtańsze spełniające wymagania Zamawiającego zawarte w
SIWZ
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2012-09-21.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy:
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres wykonawcy:
97-545 Gomunice ,Kletnia ul. Dworcowa 2
Cena oferty brutto:
12 979,94 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.:
2
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe
IMAGE Sebastian Girgiel
Adres wykonawcy: 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53
Cena oferty brutto: 13 038,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 99,55
Lp.:
3
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy:
TAMROL Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
42-141 Przystajń ul. Nowa 31
Cena oferty brutto:
14 735,40 zł.
1
Liczba pkt. w kryterium cena: 88,09
Lp.:
4
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3
Cena oferty brutto:
13 038,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 99,55
Lp.:
5
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy:
ELBRUS Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
Stróża 36; 98-332 Rząśnia
Cena oferty brutto:
13 603,80 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 95,41
Lp.:
6
Nr zadania:
1
Nazwa wykonawcy:
Firma Handlowa "TRAX" Krzysztof Tasarz
Adres wykonawcy:
42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 26
Cena oferty brutto:
14 800,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00
Lp.:
7
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres wykonawcy:
97-545 Gomunice ,Kletnia ul. Dworcowa 2
Cena oferty brutto:
168 085,88 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00
Lp.:
8
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe
IMAGE Sebastian Girgiel
Adres wykonawcy: 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53
Cena oferty brutto: 238 824,18 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 96,52
Lp.:
9
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
TAMROL Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
42-141 Przystajń ul. Nowa 31
Cena oferty brutto:
297 163,81 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 77,57
Lp.:
10
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3
Cena oferty brutto:
255 458,70 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,23
Lp.:
11
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
ELBRUS Sp. z o.o.
2
Adres wykonawcy:
Stróża 36; 98-332 Rząśnia
Cena oferty brutto:
230 506,92 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.:
12
Nr zadania:
2
Nazwa wykonawcy:
Firma Handlowa "TRAX" Krzysztof Tasarz
Adres wykonawcy:
42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 26
Cena oferty brutto:
299 460,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00
Lp.:
13
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres wykonawcy:
97-545 Gomunice ,Kletnia ul. Dworcowa 2
Cena oferty brutto:
11 900,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.:
14
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe
IMAGE Sebastian Girgiel
Adres wykonawcy:
43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53
Cena oferty brutto:
13 800,60 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,23
Lp.:
15
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
TAMROL Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
42-141 Przystajń ul. Nowa 31
Cena oferty brutto:
14 735,40 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 80,76
Lp.:
16
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3
Cena oferty brutto:
13 530,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 87,95
Lp.:
17
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
ELBRUS Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
Stróża 36; 98-332 Rząśnia
Cena oferty brutto:
13 505,40 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 88,11
Lp.:
18
Nr zadania:
3
Nazwa wykonawcy:
Firma Handlowa "TRAX" Krzysztof Tasarz
Adres wykonawcy:
42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 26
Cena oferty brutto:
16 000,00 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00
3
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
-------------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nazwa wykonawcy:
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak
Adres wykonawcy:
97-545 Gomunice ,Kletnia ul. Dworcowa 2
Nr zadania:
2
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
1. Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny dla
zadania nr 2 niniejszego postępowania.
Po wnikliwej ocenie oferty cenowej jak i złożonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach
Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ cena oferty jest nierealnie niska w stosunku do cen
rynkowych, co niesie za sobą niebezpieczeństwo niewykonania , bądź nienależytego
wykonania zamówienia w przyszłości.
Powołując się na orzecznictwo Zespołu Arbitrów ( wyrok z dn. 12.07.2004r UZP/ZO/01060/04, LEX 190264 ) , który stwierdził , że " Odpowiedź Wykonawcy nie może być
lakoniczna i powierzchowna , aby można ją było potraktować jako wyczerpującą i
rozwiewającą wątpliwości , o których mowa w art.89.ust.1 pk3 i 4 w związku z art. 90. ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych ” , z której wynika , że oferta wykonawcy , który złożył
wyjaśnienia niepełne lub niedostateczne , winna podlegać odrzuceniu . Na podstawie w/w
tezy Zamawiający odrzuca ofertę.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.4 w związku
z art. 90 ust. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy:
Firma Handlowa "TRAX" Krzysztof Tasarz
Adres wykonawcy:
42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 26
Nr zadania:
1,2,3
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentów
wskazanych w Rozdziale VI lit. A.6 ( tj. formularzy cenowych dla poszczególnych zadań
załącznik nr 3 : dla zadania nr 1 , 2 - brak w ofercie , dla zadania nr 3- załączony druk
niewypełniony)
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższe dokumenty są
elementem stricte oferty , nie są dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków
udziału w postępowaniu ,dlatego też nie podlegają uzupełnieniu z art. 26 ust. 3 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Odrzucenie oferty na podstawie Art.89 ust. 1 pkt. 2
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych
zadań, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)
odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)
D Y R E K T O R ZOZ Kłobuck
____________________________________
Kierownik Zamawiającego - Marian Nowak
5
Download