Załaczniki do SIWZ 14-P-2017 - Kolonie 2017

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………………; REGON …………………………………………………………………………………………….
KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej* oraz informacja, przez kogo zostało wydane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba
do
kontaktu
i
podejmowania
decyzji
związanych
z
ofertą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… tel.
……………………..……..…… faks: ……..…………………………… e-mail: ………....…………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8
o przetargu nieograniczonym nr 14/P/2017 oferujemy wykonanie zadania:
Organizacja kolonii letniej dla dzieci pracowników Grupy Azoty S.A.
zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na poniższych warunkach:
1. Całkowita cena Pakietu za osobę……………….. Bułgaria-lokalizacja…………. wynosi: ………… [PLN] netto,
(słownie:………………………………), brutto…………………słownie…………………………………PLN.
Cena osobodnia wynosi: ……………………… [PLN] netto, (słownie:
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
………………………………),
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
2. Całkowita cena Pakietu za osobę…….Włochy-lokalizacja………….. wynosi: ……………………… [PLN] netto,
(słownie:………………………………), brutto…………………………………… słownie…………………………………PLN.
Cena osobodnia wynosi: ……………………… [PLN] netto, (słownie:
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
………………………………),
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 1 z7
3. Całkowita cena Pakietu za osobę…….Albania-lokalizacja…………… wynosi: ……………………… [PLN] netto,
(słownie:………………………………) ,brutto……………………………………………słownie………………………………PLN.
Cena osobodnia wynosi: ……………………… [PLN] netto, (słownie: ………………………………),
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
4. Całkowita cena Pakietu za osobę…….Grecja-lokalizacja ………………… wynosi: ………………… [PLN] netto,
(słownie………………………………),brutto……………………………………………słownie…………………………………….PLN.
Cena osobodnia wynosi: ……………………… [PLN] netto, (słownie: ………………………………),
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
5. Całkowita cena Pakietu za osobę ....Chorwacja-lokalizacja ………… wynosi: ………………… [PLN]netto,
(słownie:………………………………),brutto……………………………………………słownie…………………………PLN.
Cena osobodnia wynosi: ……………………… [PLN] netto, (słownie:
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
………………………………),
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
6. Całkowita cena Pakietu za osobę…….POLSKA -lokalizacja………………… wynosi: ……………… [PLN] netto,
(słownie:………………………………),brutto…………………………………słownie…………………………………PLN.
Cena osobodnia wynosi: ………….………………… [PLN] netto, (słownie:………………………………),
brutto……………………………………………słownie……………………………………..PLN
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania w zakresie objętym SIWZ.
7. Termin wykonania zamówienia:
w okresie od 24 czerwca do 15 sierpień 2017 r.
8. Potwierdzamy 60 - dniową ważność oferty, liczoną od wskazanej w SIWZ daty otwarcia ofert
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu i SIWZ i uznajemy się za związanych
określonymi w wymienionych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
że nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia w
sposób należyty.
Załączniki do oferty:
1.Wypełniony Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 2 z7
2.Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Wykonawcy) wpisanym do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS- kserokopia
potwierdzona osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu. Potwierdzenie uprawnień Oferenta do
prowadzenia działalności objętej ofertą wraz z wpisem do właściwych rejestrów i Urzędów.
3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
opisanego w Rozdziale IV SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ.
4.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz
oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie
ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
5.Oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych ogółem i zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę. Jeżeli występują inne formy zatrudnienia - w oświadczeniu należy wymienić te formy i podać ilu
pracowników jest zatrudnionych na takich umowach - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
6.Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres 3 ostatnich lat
2014, 2015 i wstępny za 2016.
7.Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki na
sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000, 00 PLN.
8.Wykonawca przedstawi potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki.
9.Wykaz podobnych zrealizowanych zadań, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
10.Oświadczenie Wykonawcy, że wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
11.Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ - zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony.
Miejscowość i data ...................................
..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* Niepotrzebne usunąć.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 3 z7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
…………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na:
Organizacja kolonii letniej dla dzieci pracowników Grupy Azoty S.A
i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, w których wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona
do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. Wykonawców, którzy:

nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
11. Wykonawców, którzy:
wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu
sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie
zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych przez tych autorów.
Miejscowość i data ...................................
..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 4 z7
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie na:
Organizacja kolonii letniej dla dzieci pracowników Grupy Azoty S.A.
niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:
1.
nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*)
2. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej
upadłości.
* Niepotrzebne usunąć.
Miejscowość i data ...................................
..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 5 z7
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę
lub innych umów cywilno-prawnych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
Organizacja kolonii letniej dla dzieci pracowników Grupy Azoty S.A
Oświadczam, że w firmie …………………………………………………………………. z siedzibą w ...............................
…..………..…………………………………….., zatrudnionych jest ………………………. pracowników w tym:
……………………. pracowników na podstawie umów o pracę,
……………………
pracowników na podstawie innych umów cywilno – prawnych.
Miejscowość i data ...................................
..............................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 6 z7
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
………………………………………………………………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ O CHARAKTERZE I ZŁOŻONOŚCI
PORÓWNYWALNEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Lp.
Nazwa (firma)
i adres
Zamawiającego
Zakres zadania
Wartość w
[PLN] netto)
Miejscowość i data ...................................
Termin
realizacji
(od –do)
Realizator zadania
(Wykonawca)
..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 14/P/2017
Strona 7 z7
Download