pobierz - Gmina Turek

advertisement
Ankieta dla przedsiębiorców
Szanowni Państwo,
Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Turek badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji
gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział losowo wybrane przedsiębiorstwa z terenu gminy.
Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska
w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia
efektywności energetycznej budynków prywatnych.
Badania takie przeprowadzane są również w innych gminach Polski a finansowane są przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych
zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.
Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.
Nazwa miejscowości ……………………………………………
1. Podstawowe dane o firmie:
a) wielkość zatrudnienia: □ 0-9 osób □ 10-49 osób
b) typ działalności:
c)
□ handel
□ 50-249 osób □ pow. 250 osób
□ usługi
□ przemysł
□ rolnictwo
Firma prowadzona w budynku mieszkalnym:
□ tak, firma ma te same liczniki zużycia energii, ogrzewanie co w budynku mieszkalnym
– KONIEC ANKIETY
□ tak, ale firma ma oddzielne liczniki zużycia energii, ogrzewanie – proszę przejść do punktu 2
□ nie, firma prowadzona poza budynkiem mieszkalnym - proszę przejść do punktu 2
2.
Wielkość zużycia energii:
a. energia elektryczna …………. MWh/rok
taryfa …………… moc zamówiona ……..
3
b. gaz
…………. MWh/rok lub m /rok taryfa …………… moc zamówiona ……..
c. ciepło
…………. GJ/rok (proszę uzupełnić w przypadku korzystania z ciepła systemowego)
źródło ciepła (wybrać właściwe):
Ilość źródeł ciepła i ich moc: ………………………………
Rodzaj źródła ciepła (proszę wybrać wszystkie właściwe)
a. ciepło systemowe – zużycie w GJ ….. moc zamówiona ….
b. kocioł gazowy – zużycie w m3 lub MWh …..
c. kocioł węglowy – zużycie węgla w t ….
Strona 1 z 2
d.
e.
f.
g.
h.
kocioł na ekogroszek – zużycie w t …..
kocioł na miał węglowy – zużycie w t…
kocioł olejowy – zużycie w m 3 lub t …..
kocioł na drewno – zużycie w t …..
inne (podać jakie) ……………..
3. Inne media energetyczne (jeśli dotyczy)
a. woda – zużycie w m3 …..
b. para technologiczna – zużycie w m3 …..
c. inne (podać jakie) ……………..
4. Proszę wskazać wszystkie rodzaje budynków lub pomieszczeń wykorzystywanych przez firmę
(proszę obok zaznaczyć ilość oraz orientacyjną powierzchnię):
a.
b.
c.
d.
e.
biurowy …………..
usługowy …………..
handlowy ………….
produkcyjny ……….
inny (jaki) …………
5. Stan budynków (docieplenie):
a. bardzo dobre docieplenie
b. dobre, ale wymaga drobnych uzupełnień/zmian (np. wymiana kilku okien, docieplenie jednej
ściany)
c. średnie – wymagane są pewne inwestycje
d. złe – wymagana jest kompleksowa termomodernizacja
6. Czy firma ma wpływ na stan techniczny budynku
TAK/NIE
w wypadku odpowiedzi TAK – czy planują Państwo inwestycje termomodernizacyjne?
TAK/NIE
Jeśli tak to proszę orientacyjnie wskazać rok: …… i zakres ……………………………….
7. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii: TAK/NIE
Jeśli tak, to proszę wskazać jakie:
a.
b.
c.
d.
e.
Kolektory słoneczne (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ……………
Ogniwa fotowoltaiczne (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ………….
Wiatrak (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) …………
Pompa ciepła (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ………..
Inne, jakie ……………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!
Strona 2 z 2
Download