Kryzys ukraiński...CFC

advertisement
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kryzys ukraiński i jego znaczenie
dla bezpieczeństwa międzynarodowego”
Ostrowiec Świętokrzyski, 19-20 XI 2015
CALL FOR CONFERENCE
Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie, wraz z politycznym i militarnym
zaangażowaniem się Federacji Rosyjskiej po stronie ukraińskich separatystów, zyskał
wymiar międzynarodowy. Zaanektowanie Krymu przez Rosję oraz zainicjowanie „wojny
buntowniczej” na wschodniej Ukrainie stanowiły odpowiedź Kremla na reprezentowany
przez obóz Euromajdanu okcydentalny kierunek ukraińskiej polityki zagranicznej.
Jednocześnie, zdaniem części analityków, rosyjska polityka względem Ukrainy stanowi
etap realizacji koncepcji odbudowy rosyjskiej dominacji w obszarze postradzieckim.
Kolejne fazy kryzysu ukraińskiego potwierdzają załamanie się obowiązującego od
ponad dwóch dekad systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na osi Rosja-NATO
i – szerzej – Rosja-Zachód. Ekspansywna polityka Kremla i naruszenie integralności
terytorialnej Ukrainy nie pozostaje bez wpływu także na systemy bezpieczeństwa
narodowego poszczególnych państw NATO, w tym zwłaszcza republik bałtyckich i
Polski.
Międzynarodowa
równowaga
sił
w
Europie
Środkowo-Wschodniej,
ukształtowana po rozpadzie ZSRR, w przeciągu minionych kilkunastu miesięcy
przestała obowiązywać.
Problematyka
wpływu
kryzysu
ukraińskiego
na
system
bezpieczeństwa
międzynarodowego wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych analiz. Organizatorzy
międzynarodowej konferencji naukowej „Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla
bezpieczeństwa
międzynarodowego”
zapraszają
zainteresowanych
politologów,
ekonomistów, specjalistów i ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także
problematyki wschodniej, do rozważań nad politycznym, militarnym i ekonomicznym
wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego
uwarunkowań i zagrożeń.
W ramach obrad organizatorzy przewidzieli trzy panele tematyczne:
Panel polityczny
W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z politycznym wymiarem kryzysu
ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:
problem neutralności Ukrainy i jej statusu pozablokowego w kontekście
geopolitycznym;
Polska wobec kryzysu ukraińskiego;
Białoruś wobec kryzysu ukraińskiego;
państwa Zachodu wobec kryzysu ukraińskiego;
problematyka nacjonalizmów w Rosji i na Ukrainie;
wpływ kryzysu ukraińskiego na międzynarodowy wizerunek Rosji za granicą;
prozachodni kierunek polityki zagranicznej Ukrainy (perspektywy przyjęcia
Ukrainy do NATO i UE);
wpływ kryzysu ukraińskiego na zmiany w obrębie rosyjskich i ukraińskich elit
władzy;
wpływ kryzysu ukraińskiego na ewolucję ustroju politycznego Rosji i tamtejszą
praktykę sprawowania władzy.
Panel militarny
W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z militarnym wymiarem kryzysu
ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:
NATO wobec kryzysu ukraińskiego;
wpływ krysyzu na ewolucję NATO (reformę Sojuszu, wzmocnienie wschodniej
flanki NATO);
wpływ kryzysu ukraińskiego na doktrynę obronną Polski;
kryzys ukraiński a wojna hybrydowa;
kryzys ukraiński a wojna propagandowa i psychologiczna;
konflikt w Donbasie a traktowanie jeńców wojennych;
wywiadowczy i kontrwywiadowczy aspekt kryzysu ukraińskiego;
kwestia dostaw broni na Ukrainę;
siły zbrojne zaangażowane w konflikt.
Panel ekonomiczny
W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z ekonomicznym wymiarem kryzysu
ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:
krótko-, średni- i długoterminowe skutki kryzysu ukraińskiego dla gospodarki
Ukrainy, Rosji i Białorusi;
wpływ kryzysu ukraińskiego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski;
wpływ sankcji na stosunki ekonomiczne UE – Rosja;
kryzys ukraiński a przeorientowanie handlu Ukrainy z Rosji na Zachód;
kryzys ukraiński a recesja w Rosji;
kryzys ukraiński a „spisek naftowy”;
porewolucyjne reformy ekonomiczne na Ukrainie;
kwestia zerwania współpracy przemysłów zbrojeniowych Ukrainy i Rosji.
OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (studenci i doktoranci – 150 zł).
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:
czynne uczestnictwo w konferencji;
gorące posiłki oraz bufet kawowy w trakcie konferencji;
nocleg ze śniadaniem;
egzemplarze autorskie materiałów konferencyjnych.
W przypadku prelegentów zagranicznych kwestie finansowe zostaną uregulowane
odrębnie.
WAŻNE TERMINY:
30 września 2015: nadesłanie formularza zgłoszeniowego na pocztę elektroniczną
sekretarza
Komitetu
([email protected])
Organizacyjnego
Konferencji
dr.
Jakuba
Żaka
Żeby propozycja wystąpienia mogła być rozpatrzona, należy nadesłać: tytuł referatu,
abstrakt (do 150 słów) oraz CV (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, email
– maksymalnie 300 słów)
1 listopada 2015: wpłata opłaty konferencyjnej w kwocie 300 zł (studenci i doktoranci
150 zł) na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule
wpłaty należy podać KONFERENCJA)
20 listopada 2015: nadesłanie materiałów konferencyjnych na pocztę elektroniczną
sekretarza
Komitetu
([email protected])
Organizacyjnego
Konferencji
dr.
Jakuba
Żaka
Za wszelkie informacje dot. konferencji, w tym kwestie dojazdu, zakwaterowania,
odpowiada
Sekretarz
Komitetu
([email protected])
Organizacyjnego
Konferencji
dr
Jakub
Żak
KOMITET NAUKOWY
płk prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), prof. zw. dr
hab. Victor Juc (Mołdawska Akademia Nauk, MOŁDAWIA), płk prof. zw. dr hab. inż. Vojtech
Jurčák (Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu,
SŁOWACJA), gen. bryg. prof. zw. dr hab. inż. Miroslav Kelemen (Wyższa Szkoła Zarządzania
Bezpieczeństwem w Koszycach, SŁOWACJA), prof. zw. dr hab. Petro Kralyuk (Państwowy
Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, UKRAINA), prof. zw. dr hab. Jurij Makar (Czerniowiecki
Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza, UKRAINA), płk prof. zw. dr hab. inż. Pavel
Nečas (Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, SŁOWACJA), prof. zw. dr
hab. Petro Nikoforov (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza,
UKRAINA), gen. bryg. prof. zw. dr hab. József Padányi (Uniwersytet Służby Publicznej w
Budapeszcie, WĘGRY), prof. zw. dr hab. Ihor Pasichnyk (Państwowy Uniwersytet „Akademia
Ostrogska”, UKRAINA), prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr
hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański), płk prof. zw. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia
Obrony Narodowej), prof. zw. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny), gen.
bryg. prof. nadzw. dr inż. Boris Ďurkech (Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w
Liptowskim Mikulaszu, SŁOWACJA), prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kitowski (Uniwersytet
Rzeszowski), prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Św.), prof. nadzw. dr hab. Miroslaw Sułek (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw.
dr hab. inż. Stanislav Szabo (Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, CZECHY), prof.
nadzw. dr hab. Romuald Szeremietiew (Akademia Obrony Narodowej), prof. nadzw. dr hab.
Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski), dr Eduard Balashov (Państwowy Uniwersytet
„Akademia
Ostrogska”,
UKRAINA),
płk
dr
inż.
Jan
Berny
(Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego), prof. nadzw. dr Svetlana Cebotari (Mołdawski Uniwersytet Państwowy,
MOŁDAWIA), dr Darie Cristea (Uniwersytet w Bukareszcie, RUMUNIA), dr Anna Doliwa
Klepacka
(Uniwersytet
w
Białymstoku),
dr
Paweł
Dziekański
(Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego), płk dr Janusz Falecki (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Św.), gen. broni dr inż. Józef Flis (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa), dr
Przemysław Furgacz (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), dr Paweł
Gotowiecki, (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), prof. nadzw. dr
Darina Grigorova (Uniwersytet w Sofii, BUŁGARIA), dr inż Vladimír Němec (Czeski
Uniwersytet Techniczny w Pradze, CZECHY), dr Abel Polese (Uniwersytet w Tallinie,
ESTONIA), płk prof. nadzw. dr Vasile Simileanu (Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie,
RUMUNIA), płk dr inż. Krzysztof Surdyk (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Św.), dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), dr Vadim Volovoj (Uniwersytet Mykolasa
Romerisa, LITWA), dr Andrzej Zapałowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Uniwersytet
Rzeszowski), gen. bryg. dr inż. Włodzimierz Zieliński (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i
Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
ORGANIZATORZY:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim –
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych – GŁÓWNY ORGANIZATOR;
Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu
(SŁOWACJA);
Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (UKRAINA);
Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze – Wydział Transportu (CZECHY);
Instytut Geopolityki w Częstochowie;
Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (UKRAINA);
Polskie Towarzystwo Geopolityczne;
Półrocznik „Ante Portas - Studia nad Bezpieczeństwem”;
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instrytut Politologii;
Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący: gen. dyw. mgr inż. Andrzej Pietrzyk, Z-ca Przewodniczącego: dr
Paweł Gotowiecki, Sekretarz: dr Jakub Żak, Rzecznik Prasowy: mgr Marta
Dobrowolska-Wesołowska
([email protected]),
Członkowie:
dr
Przemysław
Furgacz, mgr Barbara Bakalarz-Kowalska, mgr Agnieszka Batóg, Dominika Lipka,
Klaudia Górczyńska
PATRONI MEDIALNI:
Download