DZIENNIK USTAW,`

advertisement
'/ '
DZIENNIK USTAW,'
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 li'lca
1~3
LUDOWEJ
Nr 39
f.
T R I!S CI
POI.:
USTA WY,
t75 -
z dnia 20 l~
' P a \983 r. o zmianie Konstytucji
176 -
z dnia 21 li ca \ 98.3 r. o szczególnej regulacji prawnej w ,okresie przezwyciężania kryzysu ,połeczn o-ekon o licznego oraz o zmianie niektórych ustaw .
530
z dnia 2\ lipca 1983 r. o am nes tii
~3ł
171 -
Polsk'iej Rzeczypospolite}
Ludowęf
521
UCHWAtA .ADY PAl'iISTWA
178 -
531
z dn ia 20 li pca \983 r. w spra wi e zniesienia Itanu , wojennego
175
UST AWA
z dnia 20 lipca 1983 r. _
o 'zmianIe Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Art. t. W Konstytucji Pol skiej Rzec zypospo litej Lud oweJ (Dz. U, z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 2'2,
p oz. 81 i z 1982 r. N r l L poz. 83) wprowadza si ę nutę­
jące zmiany :
l) wart. 3 ust. 2 i 3 otrzymujlł brzmienie:
,,2. Sojus z i współp r aca Polskiej Zjednoczonej PartU
Robotniczej ze Zjednoczonym Stronnict wem Ludowym i Stronnictw e m Demokratycznym w budow ie s ocjal izmu oraz ich współdZiałan i e z_ stojącymi na gruncie zasad ustrojowych Polskiej
- RzeczypospoHtej Ludowejorganizacjąmi . i,· ~toW4- .
rzyszeniami społecznymi stano'wią pod s tawę Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
3. Patriotyczny Ruch 'Odrodzenia Narodowe go jest
płaszczyzną jednoczeni.. społeczeństwa d ladobr4 _
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a takie współ­
działania parW politycznych, organizacji i stowarzyszeń społecznych oraz ob ywateli , niezależ­
nie od ich światopoglądu · ..... w sprawach fUnkcjonowania l umacniania socjalistycznego państwa
o raz wszechstronnego rozwoju kraju.";
2) wart. 4:
a) dotychczasową treść tego przepisu oznaczll się·
jako ust. 1,
b) dod a je s i ę ust. l w brzm ie n iu:
,, 2. Polsk a Rz_qpospolita Ludowa urzeczywistnI.
ogólnonarodowe dążenia klasy robotniczej.
czerpie s jej dorobku , i aktywności, rozsze rza
udzi a ł robotników w
roZwilł%ywaniu
spra w
panstwa, . społeczeństwa i gospoda rki oru
umacnia .ojusz robotniczo -chłopski.",
l' w a rt . 15 pkt 3 4trzymuje brzmienie:
'
,,3) ot acza
opiek, indywidualne rodzinne gospodarroln_ pracujących ' chłopów, gwarantu je
tr wałoś ć tych gospodarstw, udziela im, pomocy
w zwiększaniu produk.c ji i podwyiszaniu poziom u
techniczno-rolniczego, popiera rozwój samorzą d u
rolniczego, • zwłaszcza kółek rohiiczych ,.l spół~
ctzielni. popiera rozwój kooperacji i specjalizac ił
produkcji. rozazerza powiązania Indywidualn yc ll
gospod arstw rolnych z socjalistycznlł llospodark4
s twa
n a ro d o w ą·",
4) wa rt. 33:
a) ust. 2 otrzymuje b rzmienie:
,,2. Ra da Państwa mo ż e wp r owadzić stan woje nn y
n a czę ści lub c ały m te rytorium Polskiej Rze-
'\
DzIennik
Ustaw Nr 39
,
-
PQz. 175 i 176
.530
akiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli zagroione
zostało
wewnętrzne
bezpieczeństwo
państwa lub w razie klęski tywiolÓwej.
czypospolitejLudowej, jeżeli wymaga tego
na obronność: lub zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa.' Z tych samych
powodów Rada Państwa może ogłosić częścio­
wfł lub powszechną mobilizację.'\
wzgląd
b) dodaje
... Warunki i skutki )prawne oraz tryb wprowadzenia stanu wojny, itanu wojennego i stanu
wyjątkowego określajll ustawy."
-
liSt. .3 i 4 w brzmieniu:
się
Art. 2. Ustawa wchodzi w , życie z dniem
Państwa,
a w wypadkach nie cierpią­
Rady Państwa,
, może, wprowadzić na czas oznaczony ~ t an wyjątkowy n,a części lub całym terytorium- Pol-
..3. Rada
cych
,
zwłoki
-
ogł o szenia.
przewodniczący
Przewodniczący Rady ' Państwa: H. Jabłoński
Państwa: J. Szymanek
Sekretarz Rady
;
, 176
UST A WA.
z dnia
;
ej
, ł
~1
lipca 1983 r.
;~
Izczególnejregulacjl prawll~j ' , ~ ' okresie przezwyciężania kryzysu
:
społeczno-ekonomicznego
oraz
o
zmianie
nlektórycb ustaw.
f
' :•." f '
W celu zagwa~ant9w:ania ochrony konstytucyjnych
zasad ustrojow ych Poi skI e j 'Rzeczypospolitej Ludowej
i podstawowych interesów spo łeczeństwa w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego" zapewnienia warunków ' prawidłowej realizacji zalożeń reformy
g ospodarczej oraz przestrzeg a nia porządku praw rprlo staDowi si ę, co n a st ę puje:
Roz d 'ii a ł
Przepisy
c"~
obowiązujące
kryzysu
w okresie
-przęz)Vycięiania
spoleczno-ekonom~.cznego.
";
'T
.i.
l : W zakł a dach p racy o podstawow y m zn a gospodarki nar odo wej lub ob r onno ś ci państwa
oraz w zakład a ch użyteczn oś ci p\,lbliczn-ej i innych za -
tych tymi normami obowią zu ją zamiast norm czas u p racy
określonych zgodnie z przepisami prawa pracy,
4. Praca wykonywana w myśl ust. 3 ponad normy
czasu p racy okre ś lone zgodnie - z przepisami praw i! pracy
stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Po zos tają w
mocy wszystkie powszechnie obowiązująL e i b ra nżowe
zasady wynagradzania i przyznawania in n i Cil świad c zeń
za pracę w godzin ach nadliczbowyth i w dniach w olnych
od pracy.
5. Pr,zepisy ust. 1-4 nie ,narusz a ją, wynikających
z przeplsow prawa pracy, s~czególnych uprawni e ń w zakresie czasu pracy kobiet w ciąży.. kobi-et opi e kujących '
się mał ymi dziećmi , prac owników młodocianych, pracowników za trudnion ych prz y pra cach szczególnie Llcią~li­
wych lub w war uQkach szke dliw ych , dla zdrowia oraz
inwalid~w I i II grupy .
Art. 1.
czeniu~la
/
kładach
z a sp o kaj a jącychp, ) trz eb y
l udn o ści,
ok r e ś lonych
w wykazi e, o któ rym mow a w . art. 6 vsJ. 1.. ki e rowni k
zakładl\
p ra c y m oż e podw y ższyć wymiar c za su pra c y
do 8 godzin na dobę i 46 godzin na ty d zień, j eże li je st
to niezbędne dla r.e ąliza c ji w a żnych z a dańgospoo ardych.
2. Przepis list. t nie narusza przepisów p ra wa' pracy
dopuszczając y ch st osowanie dłuższych n~~m czas u pracy
oraz pracy w godzinach nadliczbowych, a t a ki e pracy
w nocy, niedziele i święta . Godziny przepraCowan e w
dodatkowe. dni wolne od pr acy nie podlegają wliczer:Jiu
do liczby god zin nadliczbowych, dopuszczalnej .. w 'myś l
a rt. 133 § .2 KodekSu pracy.
3. No rmy czasu p rac y ustalone .p rzez kler.ownika za-
kładu pracy, ha p\Xfstawie ust. l, dla pracowników obję-
Art. 2. 1. W razie wyp owied zeni a stosunku pracy
przez pracownika zakładu p rac y ok re ś Lonego w wykazie,
o którym mowa wart. 6 'us t. I, kier ownik zakładu pracy
ze wzgl ę du na szczególne pot rzeby tego zakładu może
przedłu ż yć okres wypowi edzenia ponad termin wynikający z przepisów p ra wa pr ac y, nie w ię cej jednak niż
o 6 mi e sięcy .
'2. • Kierownik zakł adu p ra2 y zawiadamia na pi śmie
pracownika o d ecyzji. o której mowa w ust. I. w ciągu
7 dni od dnia otrzymania oswiadtzen ia o wypowiedzeniu.
Pracownik może- w Ciągu 7 dni ' od dnia otrzymania zawiadom i eńia o decyzji ,kierownika zakładu pracy w ycofać na pi ś mi e, ze skutkiem wiążący~ d la prac odawcy,
oświadczenie o d okonanym wypowiedzeniu stosunku pracy- lub odwołać si ę do o rganu, który sprawuje nadzór nad
zakładem pracy. Wniesienie odwolimia ni~ wstrzymuje
wykonania decyzji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards