ANALIZA SWOT

advertisement
3. ANALIZA SWOT
Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron Gminy Stęszew
oraz
szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem została uzgodniona
przez uczestników procesu budowania strategii.
Analizy i uzgodnienia objęły następujące dziedziny:
- gospodarczą,
- społeczną,
- ekologiczną,
- techniczną.
Wersja przedstawiona poniżej uzyskała ostateczną aprobatę wszystkich
uczestników na II sesji projektowej.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
72
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA GOSPODARCZA
Mocne strony
Słabe strony
Atrakcyjne położenie gospodarcze – blisko
Poznania, dużego rynku zbytu.
Brak zakładów przetwórstwa rolno –
– spożywczego zaspokajającego potrzeby
gminy.
Dobre położenie komunikacyjne –
lokalizacja przy drodze krajowej nr 5
Poznań – Wrocław.
Bardzo ograniczone możliwości zbytu
płodów rolnych.
Rozwijający się przemysł drobny
(plandeki, tworzywa sztuczne).
Na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego ograniczone możliwości
działalności gospodarczej.
Prawidłowo rozwinięte usługi i handel
(często rodzinny).
Brak usług elektrotechnicznych.
Dobrze funkcjonujące motele, hotele,
restauracje.
Słabo rozwinięta baza turystyczno –
– wypoczynkowa wokół jezior.
Obsługa finansowo – bankowa
firm i ludności.
Utrudnione możliwości uzyskania
niskoprocentowych kredytów
inwestycyjnych.
Korzystne warunki naturalne do produkcji
rolniczej.
Na terenie gminy nie ma zakładu utylizacji
odpadów.
Dobrze rozwinięte rolnictwo.
Niewystarczająca infrastruktura sanitarno –
– ściekowa.
Bardzo intensywna produkcja drobiarska.
Słabo wykorzystywane walory
przyrodnicze gminy w promocji gminy.
Dostępna siła robocza.
Zbyt małe wykorzystanie zasobów
naturalnych.
Sprawna, na dzień dzisiejszy, obsługa ruchu Niski udział kapitału zagranicznego.
turystycznego.
Niskie podatki.
Niewystarczająca ilość uzbrojonych
terenów do aktywizacji gospodarczej,
zwłaszcza w obrębie miasta Stęszew.
Dostępność do istniejącej infrastruktury.
Nierównomierny rozwój miasta i gminy,
tzw. „wsie daleko od szosy”.
Wzrastająca aktywność gospodarcza
w kilku wsiach.
Brak wysoko wykwalifikowanych
pracowników.
Duże szkody w rolnictwie spowodowane
przez dziką zwierzynę żyjącą w WPN.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
73
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA GOSPODARCZA
Zagrożenia
Szanse
Rozwój turystyki i agroturystyki.
Budowa marketów z zagranicznym
kapitałem.
Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego Import towarów i surowców.
i zakładów produkcyjnych.
Rozwój zakładów rzemieślniczych.
Niestabilna polityka podatkowa i finansowa
państwa.
Budowa autostrady i drogi szybkiego ruchu. Negatywny wpływ WPN na rozwój
gospodarki.
Stworzenie strefy aktywizacji gospodarczej Brak wysoko wykwalifikowanych kadr.
w oparciu o grunty własne gminy.
Pełne uzbrojenie terenów budowlanych
w infrastrukturę techniczną.
Spadek opłacalności w rolnictwie.
Kontynuowanie polityki niskich podatków
przez gminę.
Ogólny, niski stan gospodarki kraju.
Powiększenie i unowocześnienie
gospodarstw rolnych.
Odciąganie inwestorów przez gminy leżące
bliżej Poznania.
Profesjonalna, permanentna promocja
gminy.
Nieuzbrojone tereny przeznaczone dla
inwestorów.
Pozyskiwanie środków finansowych
z funduszy przedakcesyjnych UE.
Pogarszający się stan dróg dojazdowych do
zakładów produkcyjnych i usługowych.
Rozwój szkolnictwa zawodowego.
Niszczejąca infrastruktura
po byłych PGR-ach.
Pozyskiwanie inwestorów spoza gminy.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
74
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA SPOŁECZNA
Mocne strony
Niski poziom bezrobocia.
Dobrze rozwinięte szkolnictwo
podstawowe.
Sprawny dowóz dzieci do szkół.
Dobrze działająca opieka społeczna.
Zadowalający stan bezpieczeństwa – dobra
praca Policji i firm ochroniarskich.
Dobrze wyszkolona i wyposażona OSP.
Prawidłowa opieka medyczna lekarza
rodzinnego.
Dobra działalność Muzeum Regionalnego.
Bogate tradycje kulturalne na wsiach
(zwłaszcza dotyczy wsi Modrze).
Bliskość do dóbr kulturalnych i ośrodków
naukowych.
Wielkopolska pracowitość i gospodarność
społeczeństwa.
Stosunkowo wysoki procent dzieci
kontynuuje naukę w szkołach
ponadpodstawowych (poza terenem
gminy).
Wysoka liczba nauczycieli posiadających
wykształcenie wyższe oraz specjalizacje
przedmiotowe.
Stosunkowo mała ilość występujących
patologii społecznych wśród dzieci
i młodzieży gminy.
Aktywna działalność klubów sportowych.
Szeroka działalność towarzystw kulturalno
– oświatowych.
Działalność Domu Kultury.
Słabe strony
Niskie dochody własne gminy
na 1 mieszkańca.
Słabo rozwinięte specjalistyczne usługi
medyczne.
Niewystarczające środki finansowe budżetu
gminy na oświatę.
Ograniczone środki finansowe
przeznaczone dla opieki społecznej.
Brak na terenie gminy szkolnictwa
ponadpodstawowego.
Utrudniony dostęp dzieci wiejskich
do przedszkoli (wiek 3 – 5 lat).
Mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży.
Rozwój środowisk zagrożonych
patologiami społecznymi.
Brak tanich mieszkań komunalnych dla
mniej zamożnej części społeczeństwa
gminy.
Zauważalny w środowisku społeczności
mniej zamożnej obniżający się poziom
wykształcenia.
Słaba integracja właścicieli i zarządów
przedsiębiorstw.
Słabe wyposażenie biblioteki w nowe
środki techniczne (internet, multimedia,
atrakcyjne, drogie albumy).
Słabo rozwinięta komunikacja PKP i PKS.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
75
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA SPOŁECZNA
Zagrożenia
Szanse
Wzrost dochodów gminy poprzez
zwiększoną działalność gospodarczą na
terenie gminy.
Brak współpracy przedsiębiorstw.
Poprawa specjalistycznych usług
medycznych – zdrowotnych dla ludności
gminy.
Postępujące ubożenie społeczeństwa.
Integracja ludności w „Małej Ojczyźnie”.
Rosnące koszty edukacji.
Wzrost wykształcenia mieszkańców gminy. Regres kultury wiejskiej w Polsce.
Utrzymanie komunikacji PKP.
Początek patologii społecznych.
Zachowanie zwyczajów i tradycji regionu
Wielkopolski.
Brak możliwości pozyskania nauczycieli –
zwłaszcza nauczycieli języków obcych do
szkół wiejskich.
Bliskość Poznania
(edukacja, kultura, rynek pracy).
Niski udział młodzieży wiejskiej
w szkołach średnich i na uczelniach
wyższych.
Powstanie szkoły średniej.
Malejące środki finansowe na cele oświaty,
kultury i sportu.
Powstanie kompleksu sportowego
z basenem, kortami tenisowymi, polem
golfowym.
Wydanie w formie książkowej informatora
o gminie.
Udostępnienie obiektów sportowo –
rekreacyjnych oświaty dla ogółu
społeczeństwa.
Tworzenie warunków dla rozwoju
budownictwa jednorodzinnego
i komunalnego.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
76
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
ŚRODOWISKO
Mocne strony
Słabe strony
Wspaniałe warunki przyrodnicze:

lokalizacja gminy w obrębie WPN,

liczne jeziora.
Bardzo wysokie zanieczyszczenie wód
powierzchniowych (jeziora, rzeka).
Bardzo dobrze rozbudowana sieć gazowa.
Dzikie, niekontrolowane inwestycje
budowlane wokół jezior.
Sprawna kanalizacja w części miasta
Stęszew.
Brak kanalizacji sanitarnej na wsiach
i części miasta.
Sprawny system odbioru i wywozu
odpadów stałych (bez segregacji).
Bardzo intensywny ruch po drodze
krajowej nr 5 (zanieczyszczenie, hałas)
i innych drogach gminy.
Istniejące międzygminne wysypisko śmieci. Brak systemu segregacji śmieci.
Rolniczy charakter gminy – sprzyjający
środowisku.
Brak oczyszczalni ścieków.
Nie ma przemysłu silnie
zanieczyszczającego środowisko.
Słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Brak zalesień na gruntach klas
marginalnych.
Mały procent dróg obsadzonych drzewami.
Zbyt mało zadrzewień śródpolnych.
Brak wytyczonych tras turystycznych.
Nieprawidłowe zabezpieczenie silosów
i gnojowni przed przesiąkaniem do gleby
szkodliwych substancji.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
77
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
ŚRODOWISKO
Zagrożenia
Szanse
Budowa kanalizacji sanitarnej w całej
gminie.
Brak wystarczających środków
finansowych na aktywną ochronę
środowiska.
Wydzielenie tras i szlaków turystycznych.
Wzrost niekontrolowanego ruchu
turystycznego.
Powstanie nowoczesnych: miejskiej
i wiejskich oczyszczalni ścieków.
Zanieczyszczenie wód.
Turystyka i agroturystyka z poszanowaniem Wzrastający ruch pojazdów kołowych.
ustawy o ochronie środowiska.
Rozwój zaplecza dla rekreacji i turystyki
Brak zakładów przetwórstwa i utylizacji
(kontenery na śmieci, ubikacje, wydzielone odpadów w gminie i gminach sąsiedzkich.
pola biwakowe, wydzielone łowiska,
parkingi itp.).
Ekrany i pasy zadrzewień przy drogach.
Brak środków na ochronę środowiska.
Pozyskiwanie środków finansowych na
ochronę środowiska.
Dzika zabudowa wokół jezior.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Dewastacja środowiska przez pseudo
turystów.
Rolnictwo ekologiczne.
Zbyt małe wykorzystanie gazu do celów
grzewczych.
Dbałość ogółu mieszkańców gminy
o środowisko i estetykę.
Zanieczyszczenie rzeki Warty.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
78
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA TECHNICZNA
Mocne strony
Słabe strony
Pełna gazyfikacja gminy.
Brak kanalizacji w części miasta.
Rozbudowana telefonizacja
(komórkowa i przewodowa).
Brak kanalizacji w prawie wszystkich
wsiach gminy.
Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa.
Bardzo zły stan nawierzchni dróg
przebiegających przez gminę.
Wystarczająca (na dzień dzisiejszy)
elektryfikacja gminy.
Niewystarczająca ilość chodników
we wsiach.
Istniejące wysypisko śmieci.
Duże braki w oświetleniu głównych ciągów
komunikacyjnych we wsiach.
Rozbudowana sieć dróg gminnych
i ponadgminnych.
Droga krajowa nr 5 niedostosowana do
natężenia ruchu zwłaszcza pojazdów
ciężarowych.
Możliwość wygospodarowania terenów pod Brak dobrej (przyjaznej mieszkańcom)
działalność gospodarczą.
organizacji ruchu na drodze nr 5.
Istniejące, nadające się do rozbudowy
podstacje energetyczne.
Mało terenów uzbrojonych pod aktywizację
gospodarczą.
Brak uzbrojonej bazy turystyczno –
wypoczynkowej wokół jezior.
Brak lub niewystarczająca ilość terenów
pod tanie budownictwo mieszkaniowe.
Ograniczona możliwość dojazdu do
Poznania powszechnymi środkami
komunikacji.
Przestarzała część sieci wodociągowej
(występują jeszcze rury azbestowe).
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
79
Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT
MIASTO I GMINA STĘSZEW
DZIEDZINA TECHNICZNA
Zagrożenia
Szanse
Wydzielenie terenów pod aktywizację
gospodarczą.
Rosnące koszty inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej.
Pozyskiwanie środków finansowych
przedakcesyjnych.
Nadmiar zadań przekazanych do realizacji
przez gminę.
Zainteresowanie fundacji lokowaniem
środków finansowych na terenie gminy.
Pogarszająca się koniunktura w rolnictwie.
Znaczna poprawa nawierzchni oraz dobre
Ogólny brak środków finansowych w skali
oznakowanie dróg gminnych, powiatowych gminy.
i krajowych przebiegających przez gminę –
zwłaszcza drogi nr 5.
Lokowanie inwestycji gospodarczych
w gminie.
Wzrost kosztów materiałów budowlanych.
Nowe technologie budowy oczyszczalni
przyzagrodowych we wsiach o luźnej
zabudowie.
Malejące zainteresowanie inwestorów
z zewnątrz.
Brak środków finansowych na budowę
nowoczesnej oczyszczalni ścieków.
Ubożenie mieszkańców gminy.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
str.
80
Download