Tematyka ćwiczeń z Socjologii Medycyny dla I roku Fizjoterapii 15

advertisement
Tematyka ćwiczeń z Socjologii Medycyny dla I roku Fizjoterapii
15 godzin ćwiczeń (7 spotkań po 90 minut i 1 spotkanie 45 minutowe)
Koordynator kursu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Prowadzący: mgr Agata Dziuban, mgr Barbara Woźniak
1. Socjologia medycyny i jej przedmiot badań. Podstawowe pojęcia.
2. Rodzina jako grupa społeczna i jako instytucja społeczna. Struktura i funkcje rodziny.
Wpływ rodziny na stan zdrowia. Wpływ choroby przewlekłej i niepełnosprawności a
funkcjonowanie rodziny. Koncepcja wsparcia społecznego.
• Struktura i funkcje rodziny. Przemiany rodziny.
• Wpływ rodziny i relacji społecznych na stan zdrowia (kapitał społeczny).
• Znaczenie relacji społecznych w starszym wieku.
3. Postawy społeczne wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Teoria naznaczenia
społecznego a sytuacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych.
• Postawy społeczne wobec osób chorych i niepełnosprawnych.
• Pojęcie stygmatyzacji i dyskryminacji.
• Stygmatyzacja na wybranym przykładzie.
4. Kultura i ciało.
• Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby.
• Ciało i medycyna.
• Ciało w kulturze konsumpcyjnej.
5. Relacja fizjoterapeuta-pacjent. Kulturowe wyznaczniki procesu komunikacji werbalnej i
niewerbalnej z pacjentem. Trudności w relacjach z pacjentem. (2 zajęcia)
• Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała.
• Trudności w relacjach z pacjentem (intymność, seksualność, cierpienie).
• Zachowania pro- i antyzdrowotne.
• Specyfika pracy fizjoterapeuty z osobą starszą (jakość Ŝycia w starości, dyskryminacja).
• Specyfika pracy fizjoterapeuty z osobą niepełnosprawną (adaptacja do
niepełnosprawności, bariery procesu rehabilitacji).
• Praca w środowisku patologicznym.
6. Społeczno - kulturowe wyznaczniki ról zawodowych w medycynie. Proces socjalizacji do
roli zawodowej a społeczna definicja roli. Pojęcie instytucji medycznej na przykładzie
szpitala. Funkcje instytucji medycznych.
• Pojęcie roli na przykładzie roli zawodowej fizjoterapeuty. Konflikt ról, konflikt w roli.
• Medycyna alternatywna.
• Definicja, funkcje i patologie instytucji medycznych.
7. Podsumowanie.
Forma realizacji przedmiotu: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.
Egzamin : pisemny
LITERATURA
1. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków 2000
2. Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz – pacjent w perspektywie socjologii medycyny,
Kraków 2002
3. Tobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., Bajka J.: Zachowania w chorobie. Opis przebiegu
choroby z perspektywy pacjenta: Kraków 1999
4. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii: Wyd. Oficyna Naukowa, , Warszawa 2003
5. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczna: Wyd. ZNAK, Kraków 2003
6. Turner J.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie: Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 1998
7. Ostrowska, A., Sikorska, J., Gąciarz, B.: Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych, Warszawa 2001.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards