Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
SOCJOLOGIA NIEPEŁNEJSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
Obecność na seminariach
Aktywna obecność na zajęciach
Zaliczenie na podstawie testu półotwartego
30
10
20
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
2
Katedra Nauk Społecznych
Wykaz osób prowadzących zajęcia
dr Adam Czabański
dr Jan Domaradzki
Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania społeczeństwa, ich wpływu na jednostki oraz
na społeczno-kulturowy wymiar zdrowia, choroby i niepełnejsprawności. Ukazanie socjokulturowych aspektów funkcjonowania instytucji i zawodów medycznych oraz ich wpływu na
proces leczenia. Po odbyciu kursu studenci powinni posiadać wiedzę o społeczno-kultorowych
uwarunkowaniach zdrowia i choroby oraz potrafić ją wykorzystać w pracy zawodowej
fizjoterapeuty.
Wykłady i seminaria połączone z aktywizacja studentów
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
dr Adam Czabański
Teksty źródłowe i opracowania własne
Rzutnik multimedialny
Rzutnik na folie
Wykłady
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
nauczania
1
3
Geneza socjologii zdrowia: znaczenie socjologii medycyny w powstaniu i
rozwoju socjologii zdrowia; Socjogenne uwarunkowania stanu zdrowia:
czynniki społeczne warunkujące stan zdrowia oraz predysponujące do
występowania określonych chorób; nierówności ze względu na wiek a stan
zdrowia; płeć jako wyznacznik nierówności społecznych a stan zdrowia;
nierówności ze względu na stan cywilny a stan zdrowia
Kalectwo i inwalidztwo jako problem społeczny: problematyka ustalania
liczby
osób
niepełnosprawnych
w
społeczeństwie
(kryteria
niepełnosprawności), czynniki wpływające na wzrost liczby osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie, społeczna doniosłość problemu osób
niepełnosprawnych; Kalectwo jako forma dewiacji społecznej: założenia
koncepcji Talcotta Parsonsa: przestępca a chory (społeczne oczekiwania co
do funkcjonowania dewianta – chorego, przestępca a chory – wspólne
elementy), kalectwo jako dewiacja społeczna – traktowanie osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie w wybranych okresach historycznych
Postawy wobec fizycznego inwalidztwa: postawy inwalidów wobec
własnego kalectwa (etapy przystosowania do uszkodzenia somatycznego,
trzy typy inwalidztwa ze względu na genezę, czynniki wpływające na
proces przystosowywania się osoby niepełnosprawnej do swojej
niepełnosprawności
Postawy wobec fizycznego inwalidztwa: postawy społeczeństwa wobec
osób niepełnosprawnych (koncepcja stygmatyzacji Erwinga Hoffmanna,
piętnowanie osób niepełnosprawnych – mechanizmy, rodzaje postaw w
stosunku do osób z fizycznym kalectwem, omówienie badań anglosaskich
na temat postrzegania zjawiska niepełnosprawności przez różne grupy
społeczne
2
3
3
4
Numer
kolejny
1.
Liczba
godzin
4
2.
4
3.
4
4.
4
5
4
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Seminarium
Temat i treści nauczania
Zdrowie jako wartość kulturowa: wpływ kultury na pojmowanie zdrowia i
choroby, społeczno-kulturowe determinanty zdrowia i choroby (płeć, wiek,
wykształcenie, etc.), kalectwo jako forma dewiacji społecznej, postawy
społeczeństwa i osób niepełnosprawnych wobec niepełnejsprawności.
Zdrowie-choroba a położenie społecznego: społeczno-kulturowy wymiar
nierówności
społecznych;
niepełnosprawność
jako
kategoria
marginalizująca i marginalizowana.
Religia a zdrowie: religijne determinanty zdrowia i choroby, funkcje religii
względem zdrowia; socjologia lecznictwa niemedycznego.
Zachowania zdrowotne: socjo-kulturowe uwarunkowania zachowań
zdrowotnych; choroba i niepełnosprawność jako dewiacja: naznaczenie
społeczne i samonaznaczenie osób chorych; siła piętna, dyskryminacja.
Szpital jako instytucja społeczna: modele opieki szpitalnej; wpływ
czynników społecznych na proces leczenia; stres w warunkach oddziału
szpitalnego; satysfakcja z opieki; szpital jako instytucja totalna.
Dysfunkcjonalność instytucji medycznych: medykalizacja społeczeństwa:
społeczno-kulturowe i zdrowotne konsekwencje procesu medykalizacji,
medycyna a kontrola społeczna; teorie krytyczne wobec medycyny.
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
1. Sokołowska M., Socjologia medycyny, PZWL, Warszawa 1986
2. Piątkowski Wł. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
3. Sokołowska M., Ostrowska A., Socjologia kalectwa i rehabilitacji. PWN, Warszawa 1976
1. Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G., Wybrane elementy socjologii zawodów
medycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996
2. Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny,
Wydawnictwo UJ, Kraków 1999
3. Sokołowska M., Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980
─
─
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download