Program Ochrony Środowiska Powiatu

advertisement
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
„Program ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego
na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 –
2018.”
Łomża 2011r.
1
SPIS TREŚCI:
WSTĘP .......................................................................................................... 4
1
1.1
PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE OPRACOWANIA ................... 4
1.2
CEL, ZAKRES PROGRAMU I JEGO FUNKCJE .................................................. 5
1.3
HORYZONT CZASOWY ........................................................................................... 6
1.4
METODA OPRACOWANIA ..................................................................................... 6
2
ANALIZA STANU OBECNEGO ............................................................... 7
2.1 PODSTAWOWE DANE O POWIECIE.................................................................... 7
2.1.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE .............................................................................. 8
2.2
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY ............................. 8
2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU .................................................... 11
2.3.1 RZEŹBA TERENU.................................................................................................. 11
2.3.2 WARUNKI KLIMATYCZNE ................................................................................. 13
2.3.3 POWIETRZE ........................................................................................................... 13
2.3.4 HYDROGRAFIA ..................................................................................................... 15
2.3.5 WARUNKI GLEBOWE I ZASOBY SUROWCOWE ........................................... 20
2.3.6 WALORY PRZYRODNICZE ORAZ FORMY OCHRONY PRZYRODY .......... 21
2.4
ODPADY ..................................................................................................................... 30
3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA ................................................................................................. 31
3.1.1 UJĘCIA, STACJE UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA .............. 31
3.1.2 SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, SIEĆ KANALIZACYJNA ............... 34
3.1.3 ENERGETYKA ....................................................................................................... 37
4
RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH ... 39
5
ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ............................................... 41
6
PODSUMOWANIE ANALIZY STANU OBECNEGO ......................... 49
7 CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA I UNII
EUROPEJSKIEJ ............................................................................................... 52
8 CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO ............................................................................................... 56
9
USTALENIA PROGRAMU...................................................................... 59
9.1
MISJA, PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE ................................ 59
9.2
PROGRAM ZADANIOWY ...................................................................................... 62
2
9.2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU........................................................................... 62
9.2.2 ZADANIA KOORDYNOWANE ............................................................................ 63
9.3 UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU ..................................... 68
9.3.1 PRAWNE ................................................................................................................. 68
9.3.2 EKONOMICZNE..................................................................................................... 68
9.3.3 PLANOWANIE PRZESTRZENNE ........................................................................ 70
9.3.4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I INSTRUMENTY OCHRONY ................. 71
9.3.5 SPOŁECZNE ........................................................................................................... 75
9.3.6 SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ................................ 76
10 REALIZACJA I MONITORING PROGRAMU................................. 78
11 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA
AKTUALIZACJI PROGRAMÓW GMINNYCH ......................................... 80
12 STRESZCZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO ................................................................................................. 81
3
1
WSTĘP
1.1 PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE OPRACOWANIA
Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych,
które
poprzez
politykę
zrównoważonego
rozwoju
powinny
zapewnić
nie
tylko
bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do nieuszczuplonych zasobów współczesnemu
i przyszłym pokoleniom. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowieniem zapisów Konstytucji są akty prawne
o samorządzie terytorialnym stanowiące, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują
zadania publiczne określone ustawami, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony
przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać
takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji i materiałochłonności
oraz do poszanowania energii i zasobów wodnych oraz, poprawy jakości środowiska
przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i
świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska
przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych związanych z ochroną
środowiska, takie jak: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan
gospodarki odpadami.
Niniejszy dokument opracowano zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
w szczególności z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Program jest zgodny z Polityką ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016.
„Program ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą na lata 2015 – 2018.” obejmuje lata 2001 – 2018. Jest też aktualizacją i
kontynuacją dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na
lata 2004 – 2014. Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną
przyjmuje się na cztery lata, że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej
kolejne cztery lata. „Program ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 –
2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018.” zawiera cele i zadania krótkookresowe do 2014
oraz cele długookresowe do 2018 r. Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu
4
dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy, co 2 lata od przyjęcia dokumentu,
stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji dokumentu.
1.2
CEL, ZAKRES PROGRAMU I JEGO FUNKCJE
Głównym celem Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011
– 2014 zwanego dalej Programem, jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju
powiatu, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali regionu. Dokument
w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne cele to:

zasada zrównoważonego rozwoju,

zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:
 sprawiedliwości międzypokoleniowej,
 sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,
 równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

zasada przezorności,

zasada uspołecznienia i subsydiarności,

zasada prewencji,

zasada „zanieczyszczający” płaci,

zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.1
Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne,
przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju województwa, określa
priorytetowe działania ekologiczne oraz harmonogram realizacji zadań ekologicznych.
Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych dokumentu,
jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring.
Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy
uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego
i pozarządowego. Założenia do projektu dokumentu, materiały, wnioski przedstawiano
w mediach, w Internecie.
Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011
– 2014 to:
 realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie powiatu
1
Zgodnie z Konstytucją RP oraz z Traktatem o Wspólnocie Europejskiej
5

strategiczne zarządzanie regionem w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami

wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju

przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu
poszczególnych komponentów środowiska

przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich
rozwiązania w określonym czasie

organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do
jego poprawy.
Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:
 ochronę środowiska przyrodniczego,
1.3

gospodarkę leśną,

gospodarkę wodną,

ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,

kształtowania świadomości ekologicznej,

propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.
HORYZONT CZASOWY
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Program ochrony środowiska powiatu
łomżyńskiego obejmuje lata 2011 – 2014. Program zawiera zadania dla dwóch etapów:

cele bezpośrednie – realizowane w latach 2011 – 2014,

cele perspektywiczne – realizowane do roku 2018.
Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami
ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji
Programu.
Niniejsze opracowanie jest aktualizacją dokumentu z 2004 roku.
1.4
METODA OPRACOWANIA
Program ochrony środowiska dla powiatu łomżyńskiego został opracowany według
metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania
niniejszego Programu to:

zbieranie i analiza danych dotyczących powiatu i znajdujących się w nim gmin,
6

określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu,

analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń powiatu metodą Analizy
SWOT,

określenie
środowiska
zewnętrznego
-
scharakteryzowanie
uwarunkowań
realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł
finansowania zewnętrznego,

definiowanie priorytetów ochrony środowiska powiatu,

konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy działań,

opracowanie systemu monitorowania Programu.
Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych.
2
ANALIZA STANU OBECNEGO
2.1 PODSTAWOWE DANE O POWIECIE
Powiat łomżyński został utworzony na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 w sprawie utworzenia powiatów.
Powiat łomżyński - jeden z 17 powiatów województwa podlaskiego- wchodzi w skład
obszaru „Zielone Płuca Polski” i zamieszkiwany jest przez 51 240 mieszkańców według
danych GUS (31.12.2010 r.). Zajmuje zachodnią część województwa o powierzchni ok. 1353
km2. Użytki rolne stanowią ok. 95 tys. ha, a lasy ok. 30 tys. ha
Powiat tworzy 7 gmin :

Łomża - powierzchnia 207 km2

Miastkowo- powierzchnia 115 km2

Piątnica - powierzchnia 219 km2

Przytuły - powierzchnia 71 km2

Śniadowo- powierzchnia 161 km2

Wizna - powierzchnia 133 km2

Zbójna – powierzchnia 168 km2
oraz 2 gminy miejsko - wiejskie:

Jedwabne – powierzchnia 160 km2

Nowogród – powierzchnia 101 km2
7
2.1.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Powiat łomżyński leży na Nizinie Północnomazowieckiej, na obszarze zachodniej
części województwa podlaskiego. Graniczy on z następującymi powiatami:

kolneńskim,

grajewskim,

monieckim,

zambrowskim

ostrołęckim,

ostrowskim.
2.2 ŚRODOWISKO SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY
Powiat łomżyński zamieszkiwany jest przez 51,3 tys. mieszkańców według GUS z
31.12.2009 roku. Sieć osadniczą tworzy 303 miejscowości, w tym 2 miasta, wsie
zorganizowane są w 273 sołectwach.
W strukturze ludności powiatu stwierdza się duży udział ludności w wieku
produkcyjnym (ok. 58%) i zdecydowanie mniejszą liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym
(ok. 17 %). Struktura ludności powiatu łomżyńskiego według grup ekonomicznych jest,
zatem korzystna.
Tabela 1.
Ilość budynków w poszczególnych typach zabudowy
Ilość budynków
Typ zabudowy
Wielorodzinna
69
Jednorodzinna
2 662
Zagrodowa
9 209
Powiat łomżyński
Razem:
11 945
dane wg Urzędów Miast i Gmin
Dominującą (z uwagi na ilość budynków) formą mieszkalnictwa na terenie powiatu jest
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Sprawy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych to w całości zadania własne
samorządów gminnych. Według danych na koniec grudnia 2010 roku na terenie powiatu
znajdowało się ok. 14 tys. mieszkań w 60 tys. izbach i ogólnej powierzchni użytkowej
1400 tys. m2. W 2010 roku liczba osób przypadająca na mieszkanie wynosiła 3. Najwyższy
wskaźnik występował w gminach Miastkowo, Piątnica i Łomża.
8
Przy ogólnie korzystnej sytuacji mieszkaniowej mimo spadku mieszkań oddanych do
użytku, standard wyposażenia (woda, kanalizacja, gaz) jest jednak niski.
Według danych z rocznika statystycznego stan na 31.12.2009 roku w powiecie
funkcjonowało m.in. 36 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 1 szkoła zasadnicza zawodowa, 1
szkoła podaginmnazjalna artystyczna, 2 licea ogólnokształcące, 1 szkoła policealna, 3
przedszkola i 7 oddziałów przedszkolnych, 12 publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 2
niepubliczne, na niektórych wisach tworzą się także regularnie punkty przedszkolne, jednakże
ich byt zależny jest w większości od finansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, co powoduje brak stałości funkcjonowania. Współczynnik skolaryzacji brutto
kształtował się na poziomie 94% dla szkół podstawowych i 75% dla gimnazjów. Szkoły w
sposób kompleksowy i zorganizowany prowadza edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
Organizowane są konkursy ekologiczne, wycieczki edukacyjne oraz „zielone festyny”. W
niewielkim stopniu natomiast na terenie gmin powiatu łomżyńskiego prowadzona jest
edukacja ekologiczna osób dorosłych.
Powierzchnia administracyjna powiatu wynosi 135 475 ha, w tym: użytki rolne zajmują
95 194 ha ( ok. 70% powierzchni powiatu), lasy i grunty leśne zajmują 30 280 ha, pozostałe
grunty zajmują powierzchnię 10 177 ha.
Potencjał gospodarczy powiatu to w zasadzie rolnictwo indywidualne oparte na ok.
9200 rodzinnych gospodarstw rolnych i działek rolnych. Ponad 2000 gospodarstw ma
powierzchnię od 10 - 15 ha. Wśród gruntów ornych ok. 28 tys. ha stanowi klasa IV, ok. 20
tys. ha - klasa V i ok. 16 tys. ha klasa VI, (w ogóle nie występują grunty orne I klasy
bonitacyjnej).
Tabela 2.
Struktura użytkowania gruntów w powiecie łomżyńskim
Ogólna powierzchnia
gruntów
Użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe tereny
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
135 475
95194
30 280
10100
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Łomży
Powiat łomżyński ze względu na swój rolniczy i wiejski charakter należy do obszarów
słabo rozwiniętych gospodarczo.
Gminy
powiatu
łomżyńskiego
posiadają
zróżnicowany
poziom
rozwoju
gospodarczego, wynikający między innymi z położenia geograficznego, nierównomiernie
rozwiniętej infrastruktury technicznej i rynku usług.
9
Dynamikę aktywności gospodarczej charakteryzuje między innymi analiza struktury
i liczba podmiotów gospodarczych. W 2010 r. w powiecie funkcjonowało ponad 2 800
podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych powiatu łomżyńskiego jest
porównywalna z powiatami zambrowskim i siemiatyckim, a wyższa niż w powiatach
monieckim i kolneńskim. Struktura jednostkowa w powiecie łomżyńskim wskazuje na
dominację sektora prywatnego (ponad 95 %). Decyduje o tym przede wszystkim znaczna
liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Większość
firm funkcjonujących na terenie powiatu łomżyńskiego to zakłady w większości
jednoosobowe. Terytorialne rozmieszczenie firm zarejestrowanych w poszczególnych
gminach
powiatu
łomżyńskiego
jest
nierównomierne.
Prawie
55%
podmiotów
zlokalizowanych jest na terenie gmin: Śniadowo, Piątnica oraz Łomża.
Na terenie powiatu funkcjonuje kilka znaczących zakładów przemysłowych.
W
przetwórstwie
rolno-spożywczym,
szczególnie
ważnym
z
uwagi
na
zagospodarowanie miejscowych płodów rolnych są to:
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (gm. Piątnica) zaliczana do grupy 10ciu najlepszych spółdzielni mleczarskich w kraju, posiadająca certyfikat ISO 9002
oraz uprawnienia eksportowe do UE,
 Firma „AXO Daniel Bałdyga” w Jeziorku (gm. Piątnica) zajmująca się
magazynowaniem mięsa i mrożonek,
 Masarnie w Podgórzu, Kupiskach (gm. Łomża).
Stosunkowo nieźle rozwinięty jest przemysł drzewny i materiałów budowlanych
reprezentowany przez:
 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Prefbet” w Śniadowie (gm. Śniadowo),
największego w Polsce Północno-Wschodniej producenta betonu komórkowego oraz
dostawcę wielu innych materiałów budowlanych prowadzącego Centrum Obsługi
Budownictwa w Łomży,
 „SONAROL„ Sp. J. Najda, Jedwabne, Zakład Produkcji Styropianu w Jeziorku
 Firma „Agro-Rolnik” zajmująca się dystrybucją maszyn i urządzeń rolniczych,
 Firma „Home-Pine” w Kupiskach (gm. Łomża) zajmująca się produkcją mebli,
 Tartaki na terenie gminy Miastkowo oraz zakłady meblarskie w Kupiskach (gm.
Łomża).
Bogate ekologicznie zaplecze surowcowe sprawia, że potencjał przemysłowy
zdominowany jest głównie przez przetwórstwo rolno-spożywcze, które reprezentują małe
10
i średniej wielkości zakłady przetwarzające miejscową produkcję rolną. Najwyższą dynamikę
rozwojową wykazuje przemysł mleczarski, w którym obserwuje się przyspieszone procesy
dostosowawcze do wymogów rynku.
Teren powiatu łomżyńskiego jest obszarem cennym przyrodniczo, charakteryzują go
malownicze krajobrazy, duża powierzchnia lasów, bogata flora i fauna. Tereny prawnie
chronione stanowią 35148,5 ha (w tym parki narodowe – 351 ha, rezerwaty przyrody 540,7
ha).
Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia i kultura północnego Mazowsza
tworzą warunki dla rozwoju turystyki. Generalnie atrakcyjność turystyczną powiatu można
określić czterema słowami „Biebrza – Narew – Łomża – Kurpiowszczyzna”. Atrakcyjność
turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim:
- Biebrzański Park Narodowy,
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi,
- obszar chronionego krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi,
- Lasy Pniewskie,
- Lasy Czerwonego Boru,
- rzeki Biebrza, Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca
rekreacji,
- średniowieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach-Grodzisku,
- Zabytki: Wizny, Łomży, Drozdowa, Nowogrodu, Szczepankowa, Dobregolasu oraz
kompleks carskich fortów w Piątnicy.
2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU
2.3.1 RZEŹBA TERENU
Obszar
powiatu
położony
jest
w
obrębie
prekambryjskiej
platformy
wschodnioeuropejskiej , w której podłoże krystaliczne zalega na głębokości 700 – 1500 m.
Budują je głównie skały metamorficzne: migmatyty, gnejsy, amfibolity i granitognejsy. Na
całym obszarze występują utwory ery mezozoicznej – zaliczane do triasu, jury i kredy –
wykształcone w postaci mułów, wapieni, dolomitów, piaskowców, margli i kredy piszącej o
miąższości od 300 do 800 m. Na osadach mezozoicznych zalegają utwory trzeciorzędowe
pochodzenia morskiego oraz śródlądowego.
11
Na głębokości 130 – 150 m od powierzchni terenu występują utwory czwartorzędowe
głównie pochodzenia glacjalnego i interglacjalnego zbudowane z utworów zlodowacenia
(mułki, iły, gliny zwałowe, wolnolodowcowe piaski i żwiry, głazy morenowe).
Powiat
znajduje
się
w
prowincji
Niżu
Środkowoeuropejskim
-
Nizinie
Północnomazowieckiej, w której wyróżnia się 3 mezoregiony: Równina Kurpiowska,
Międzyrzecze Łomżyńskie i Dolina Dolnej Narwi.
Równina Kurpiowska obejmuje południową część rozległego sandru na przedpolu
Pojezierza Mazurskiego. Monotonię równinnego krajobrazu urozmaicają wzgórza wydmowe
osiągające często znaczne wysokości względne przekraczające 10 m. Skupiają się one
głównie na międzyrzeczach Pisy, Szkwy i Rozogi, gdzie teren wznosi się od 100 do 150 m
n.p.m. opadając łagodnie w kierunku południowym.
W granice powiatu wchodzi tylko niewielka, północno-wschodnia część mezoregionu
Międzyrzecze Łomżyńskie. Od północy mezoregion ten ogranicza dolina Narwi, od południa
dolina Bugu, a od wschodu sąsiaduje z Wysoczyzną Wysokomazowiecką w prowincji Niżu
Zachodniorosyjskiego. Na wschodnim jego krańcu znajduje się kemowo - morenowy wał
tzw. Czerwonego Boru osiągający w najwyższym miejscu 227 m n.p.m.
Mezoregion Doliny Dolnej Narwi jest wyraźnie zaakcentowany w krajobrazie Niziny
Północnomazowieckiej. Na odcinku przełomowym, na wschód od Łomży ograniczony jest
stromymi stokami wysoczyzn wznoszących się ok. 40 m nad poziom doliny. Dolina odznacza
się szerokim tarasem zalewowym i zupełnym wylesieniem.
Charakterystyka powiatu świadczy o dużych, ale jakże zróżnicowanych walorach
przyrodniczo - krajobrazowych. Można tu spotkać obszary, gdzie intensyfikacja rolnictwa,
melioracje (głównie o charakterze odwadniającym) wyeliminowały z krajobrazu naturalne
ekosystemy redukując tym samym liczebność niektórych przedstawicieli flory i fauny. Ale
obok nich funkcjonują przestrzenie, które zostały zachowane w stanie naturalnym bądź
bardzo do niego zbliżonym. One to stanowią w zasadzie o bogactwie przyrodniczym powiatu,
o jego roli w ochronie i zachowaniu bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce.
Stawia to przed administracją rządową, samorządową i wszystkimi mieszkańcami obowiązek
szczególnej dbałości i troski o zachowanie tych walorów w prowadzonej działalności
gospodarczej.
12
2.3.2 WARUNKI KLIMATYCZNE
Klimat powiatu jest zbliżony do klimatu województwa podlaskiego. Na terenie powiatu
występuje klimat o cechach przejściowych między kontynentalnym klimatem obszarów
Niziny Północnopodlaskiej, a przejawiającym zimą pewne cechy klimatu morskiego,
a obszarem Nizin Północnomazowieckich. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7,020 C.
Czas trwania zimy wynosi od 105 do 112 dni a lata od 80 do 90 dni. Liczba dni ze śniegiem
wynosi od 85 do 100. Średni roczny opad wynosi 580 mm, z tego 60% opadów przypada na
okres od kwietnia do września. Dominują wiatry zachodnie i południowo – zachodnie.
2.3.3
POWIETRZE
Na terenie powiatu łomżyńskiego podmioty emitujące zanieczyszczenia są to głównie
kotłownie. Emitowane zanieczyszczenia powstają w wyniku spalania paliw: węgla, oleju
opałowego, gazu ziemnego i drewna. Największe emitory na terenie powiatu to:
 kotłownia „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie,
 kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy,
 kotłownia „SCANDIC FOOD” Sp. z o.o w Chojnach Starych,
 kotłownia „HOME PINE” Sp. z o.o. w Kupiskach Starych.
W powiecie łomżyńskim znajdują się również zakłady, z terenu których emitowane są
zanieczyszczenia powstające w procesach technologicznych. Są to głównie zakłady
rzemieślnicze – warsztaty samochodowe z lakierniami, stolarnie itp. emitujące niewielkie
ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Największymi zakładami emitującymi
zanieczyszczenia z procesów technologicznych są:
 PPB „PREFBET” sp. z o.o. w Śniadowie (produkcja wyrobów z betonu komórkowego
- występuje emisja pyłów wapiennych, cementowych i mineralnych).

„HOME PINE” Sp. z o.o. w Kupiskach Starych – emisja pyłu drzewnego i lotnych
składników lakierów do drewna.
 „RYMEROL” w Rybakach – emisja lotnych składników lakierów
 „„SONAROL„ Sp. J. Najda, Jedwabne, Zakład Produkcji Styropianu w Jeziorku –
emisja lotnych związków organicznych.
Z prowadzonych działań kontrolnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
wynika, że teren obecnego województwa podlaskiego charakteryzuje się niewielką lokalną
emisją zanieczyszczeń. Badania stanu czystości powietrza wykazują, że w ogólnej ilości
13
stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (głównie siarki i azotu) znaczny wpływ mają
te, które napływają z dalszych odległości (z południa i południowego zachodu Polski).
W roku 2009, dla powiatu łomżyńskiego, wg WIOŚ przyjęto dla trzech
zanieczyszczeń (SO2, NO2 i benzenu) najwyższą klasę A, gdzie wielkości mierzonych
zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości (z uwzględnieniem
ustalonego przepisami marginesu tolerancji).
Na terenie powiatu nie prowadzi się pomiarów imisji zanieczyszczeń pyłowych.
Wg danych z Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w roku 2011 na obszarze powiatu
łomżyńskiego emitowane były następujące emisje:
 Dwutlenek siarki 10 259,08 Mg
 Pyły ze spalania paliw 5 827,95 Mg
 Tlenek węgla 6 555,14 Mg.
Główne jednostki emitujące, poza podanymi wyżej, to EKOTERM, Zespół Szkół w
Marianowie, Urząd Gminy w Zbójnej, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowogrodzie,
GOK w Nowogrodzie, Zakład Masarniczy w Łomży, Kompleks gastronomiczno –
hotelowy w Piątnicy, Przedszkole w Nowogrodzie, Wspólnota Mieszkaniowa w
Jedwabnym, Ubojnia Zwierząt w Podgórzu, Farma Drobiu w Piątnicy oraz Piekarnie
w Łomży i Zbójnej.
HAŁAS
Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny w powiecie
łomżyńskim zaliczyć należy komunikację drogową, a szczególnie udział w niej samochodów
ciężkich oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Na terenie powiatu łomżyńskiego
badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego były prowadzone w
2009 roku w
Śniadowie, Pomiary wykazały iż na badanej ulicy znacznie przekroczony jest dopuszczalny
poziom hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Przekroczenie wynoszące ok. 10 dB
identyfikuje obszar jako zagrożony. Rozwiązaniem problemu nadmiernego i bardzo
uciążliwego hałasu drogowego w przypadku niewielkich miejscowości może być budowa
ekranów akustycznych przy uciążliwych akustycznie ciągach komunikacyjnych.2
2
WIOŚ Białystok Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Łomży w
Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w roku 2009
14
2.3.4 HYDROGRAFIA3
Powiat położony jest w dorzeczu Narwi z jej największymi dopływami: Biebrzą i Pisą.
Mniejszymi dopływami Narwi są rzeki: Ruż, Łojewek, Łomżyczka, Gać, Narwica. Na terenie
powiatu nie ma żadnych jezior ani sztucznych zbiorników wodnych. Brak retencji jest dużym
problemem powiatu. Woda podziemna jest eksploatowana głównie z czwartorzędowego
poziomu
wodonośnego
oraz
sporadycznie
-
poziomu
trzeciorzędowego.
Zasoby
czwartorzędowe to źródło wody i surowiec dla stacji uzdatniania i hydroforni zaopatrujących
ludność powiatu w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze.
Charakterystyka głównych rzek
W 2009 roku na terenie powiatu łomżyńskiego badaniami w ramach monitoringu wód
powierzchniowych WIOŚ w Białymstoku Delegatura w Łomży objęto 9 rzek w 10 punktach
pomiarowo-kontrolnych:
- w monitoringu diagnostycznym – szeroki zakres badań łącznie z listą zanieczyszczeń
priorytetowych,
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (metale ciężkie, WWA, pestycydy itp. )
- Narew w punktach pomiarowo-kontrolnych Strękowa Góra i Nowogród – most;
- Biebrzę w punkcie pomiarowo-kontrolnym Burzyn – Rutkowskie;
- Gać w punkcie pomiarowo-kontrolnym na odcinku ujściowym;
- Pisę w punkcie pomiarowo-kontrolnym w m. Morgowniki;
- w monitoringu operacyjnym – mniejsza częstotliwość i zakres badań, bez substancji
priorytetowych
- Narew w punkcie pomiarowo-kontrolnym Piątnica-most;
- Łojewek w punkcie pomiarowo-kontrolnym Bronowo;
- Dopływ z Rzadkowa w punkcie pomiarowo-kontrolnym w m. Piątnica;
- Łomżyczkę na odcinku ujściowym;
- Lepacką Strugę w punkcie pomiarowo-kontrolnym w m. Szablak;
- Ruź na odcinku ujściowym;
- w monitoringu operacyjnym-celowym tzw. „rybnym”, zgodnie z wykazem RZGW
Warszawa: Narew, Łojewek, Gać, Łomżyczkę i Ruź;
- wszystkie ww. rzeki zbadano pod kątem podatności wody na eutrofizację.
Rzeka Narew
3 INFORMACJA o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2009 roku, WIOŚ, Białymstoku, wrzesień
2010; OCENA stanu czystości rzek województwa podlaskiego w punktach pomiarowo –kontrolnych w 2009, roku WIOŚ,
Białymstoku, 2010
15
Jest I rzędowym, prawobrzeżnym dopływem Wisły (długość całkowita wynosi 484 km z tego
455 km na terenie Polski).
Zgodnie z Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2009
roku Narew zakwalifikowano jako wody o umiarkowanym stanie ekologicznym (III klasa).
Jednocześnie zgodnie z badaniami wody Narwi oceniono jako
poniżej dobrego stanu
chemicznego. Narew nie spełniała wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe
będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych (przeznaczenie
zgodne z kwalifikacją RZGW Warszawa). Przyczyną były głównie podwyższone stężenia
azotynów i fosforu ogólnego oraz tlenu rozpuszczonego. Ocena przeprowadzona wg
kryteriów podatności na eutrofizację oparta na średniorocznych stężeniach biogennych
związków azotu, fosforu ogólnego oraz chlorofilu „a” nie wskazuje na istnienie zagrożenia
eutrofizacją.
Rzeka Biebrza
Jest prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 164 km. Delegatura WIOŚ w Łomży
prowadzi badania w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych, z których jeden zlokalizowany
jest na terenie powiatu (m. Rutkowskie – 8,5 km biegu rzeki).
Biebrzę zakwalifikowano jako wody o umiarkowanym stanie ekologicznym (III klasa).
Jednocześnie zgodnie z badaniami wody Biebrzy oceniono jako
poniżej dobrego stanu
chemicznego. Jej wody oceniono jako nieprzydatne dla bytowania ryb ze względu na tlen,
azotyny, fosfor ogólny.
Rzeka Łomżyczka
Jest III-rzędowym, lewostronnym dopływem Narwi o długości 16,4 km, o powierzchni zlewni
równej 74 km 2. Rzeka uchodzi do Narwi na 200,8 km.
W roku 2009, podobnie jak w latach wcześniejszych, Łomżyczka na odcinku przyujściowym
do Narwi, charakteryzowała się wodami zakwalifikowanymi do IV klasy czystości (wody
niezadowalającej jakości). O klasyfikacji decydowały głównie wysokie wartości wskaźników
tlenowych. Wody Łomżyczki nie spełniały wymagań jakie powinny spełniać wody
śródlądowe będące środowiskiem dla życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych
(przeznaczenie zgodne z kwalifikacją RZGW Warszawa). Zadecydowało o tym aż 5
wskaźników tj.: tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, azotyny i fosfor ogólny.
Rzeka Narwica
Jest III – rzędowym, prawobrzeżnym dopływem Narwi. Badania prowadzone w punkcie
kontrolno-pomiarowym (m. Drozdowo – 1 km biegu rzeki) wskazują, że Narwica na odcinku
przyujściowym prowadzi wody pozaklasowe.
16
Rzeka Łojewek
Jest III – rzędowym, prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 24,6 km. Badania są
prowadzone w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych (m. Bożejewo w 8,7 km biegu rzeki i
m. Bronowo w 2,5 km biegu rzeki). Badania wykazują, że jakość wód kwalifikuje ją do III
klasy czystości (ze względu na tlen rozpuszczony, azotyny i fosfor ogólny).
Rzeka Gać
Jest lewobrzeżnym III-rzędowym dopływem Narwi, uchodzącym do niej na 228,4 km jej
biegu. Długość całkowita Gaci wynosi 22,2 km, a zlewnia 445,9 km2. Na 9,2 km rzeki Gać
uchodzi do niej największy jej dopływ – Jabłonka.
Badania wykazują, że jakość wód kwalifikuje ją do III klasy czystości (ze względu na tlen
rozpuszczony, azotyny i fosfor ogólny).
Rzeka Penza
Jest jest III-rzędowym, prawostronnym dopływem Narwi o długości 12,7 km. Rzeka wpada
do Narwi na 196,3 km jej biegu. Płynie przez tereny rolnicze i nie jest odbiornikiem
punktowych zrzutów zanieczyszczeń. Ujściowy odcinek Penzy sklasyfikuje się jako wody
niezadowalającej jakości (IV klasa) wyłącznie ze względu na jakość sanitarną rzeki.
Rzeka Pisa
Pisa jest prawostronnym dopływem Narwi III-rzędu, i wpada do niej na 180,8 km. Długość
całkowita rzeki wynosi 142,2 km (łącznie ze szlakiem żeglownym Wielkich Jezior
Mazurskich), w tym 50,8 km dolnego odcinka rzeki znajduje się na terenie woj. podlaskiego.
Powierzchnia całkowita zlewni wynosi 4499,8 km2. Pisa jest odbiornikiem ścieków
komunalnych i przemysłowych z Pisza (woj. warmińsko-mazurskie) oraz spływów
zanieczyszczeń z terenów wykorzystywanych rolniczo i turystycznie.
Badania wskazują, że pod względem zanieczyszczeń fizykochemicznych i sanitarnych na
odcinku przyujściowym Pisa prowadziła w 2009 roku wody II klasy czystości. Ich jakość w
klasyfikacji ogólnej do klasy III obniża jedynie ze względu na podwyższona wartość fenoli
lotnych.
Rzeka Krzywa Noga
Jest III – rzędowym, lewostronnym dopływem Narwi o długości 13,4 km. Badania
prowadzone w punkcie kontrolno-pomiarowym (m. Sławiec – 9,9 km biegu rzeki) wskazują,
że rzeka prowadzi wody pozaklasowe.
Rzeka Ruż
17
Jest III – rzędowym, lewostronnym dopływem Narwi o długości 37,9 km. Badania
prowadzone w punkcie kontrolno-pomiarowym (m. Miastkowo – 3 km biegu rzeki) wskazują,
że na odcinku przyujściowym rzeka prowadzi wody III klasy czystości.
Rzeka Struga Lepacka
Jest III – rzędowym, lewostronnym dopływem Narwi o długości 18,5 km. Badania
prowadzone w punkcie kontrolno-pomiarowym (m. Szablak – 2 km biegu rzeki) wskazują, że
Struga Lepacka na odcinku przyujściowym prowadzi wody pozaklasowe.
Rzeka - Dopływ z Rządkowa
Dopływ z Rządkowa jest III-rzędowym, niewielkim prawostronnym dopływem Narwi. Rzeka
wpada do Narwi na 203,5 km jej biegu. Jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Zespołu
Szkół w Marianowie oraz wód z kanalizacji deszczowej OSM Piątnica. W roku 2009,
Dopływ z Rządkowa charakteryzował się wodami nie ocenionymi (brak oceny), o
wskaźnikach poniżej II klasy. Wody Dopływu z Rządkowa nie spełniały wymagań jakie
powinny spełniać wody śródlądowe będące środowiskiem dla życia ryb karpiowatych w
warunkach naturalnych. Zadecydowały o tym dwa wskaźniki, które powtarzają się we
wszystkich badanych rzekach tj.: BZT5 i fosfor ogólny.
Wg. WIOŚ4 stan ekologiczny większości ujściowych odcinków rzek badanych w powiecie
łomżyńskim oceniono jako umiarkowany w 5 stopniowej skali tj. od stanu bardzo dobrego,
poprzez dobry, umiarkowany, słaby do złego. Tylko Ruź w Miaskowie można było
zakwalifikować do stanu dobrego. Badania stanu chemicznego przeprowadzone już po raz
kolejny na Narwi i Pisie wykazały podwyższone wartości 2 wskaźników z grupy
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), co zaniżyło ocenę stanu
chemicznego wody. W 2009 roku także trzeci badany pod względem specyficznych
substancji
chemicznych
punkt
zlokalizowany
na
ujściowym
odcinku
Biebrzy,
charakteryzował się podwyższonym stężeniem tych wskaźników. W 2008 roku zanotowano
tu dobry stan chemiczny. Wszystkie badane w tym zakresie rzeki: Narew, Łojewek, Gać,
Łomżyczka, Lepacka Struga i Ruź nie spełniały wymagań jakie powinny spełniać wody
śródlądowe będące środowiskiem dla życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych
(przeznaczenie zgodne z kwalifikacją RZGW Warszawa). Najczęściej stężenie azotynów i
fosforu ogólnego przekraczało bardzo rygorystyczne normy rozporządzenia „rybnego”
4
WIOŚ Białystok Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w
Łomży w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w roku 2009
18
cytowanego we wstępie. Wielkości średniorocznych stężeń wybranych związków biogennych
azotu i fosforu oraz chlorofilu „a” wskazują, że tylko odcinki ujściowe Gaci, Dopływu z
Rzadkowa i Ruzi są podatne na eutrofizację. W stosunku do roku 2008 lepszą jakością
charakteryzowała się Łomżyczka.
Wody podziemne
W krajowej sieci monitoringu wód podziemnych, obsługiwanej przez Państwowy Instytut
Geologiczny na zlecenie Inspekcji Ochrony Środowiska, brak jest punktów pomiarowych
zlokalizowanych na terenie powiatu łomżyńskiego.
W okresie 2008-2009, ze względu na wprowadzenie nowej klasyfikacji i modernizację sieci
pomiarowej, badania WIOŚ prowadzono w ograniczonym zakresie (2 studnie na terenie woj.
podlaskiego) nie pozwalającym na szerszą ocenę jakości wód na obszarze województwa ani
tym bardziej powiatu łomżyńskiego. Będzie ona możliwa do wykonania, po zrealizowaniu
3-letniego cyklu pomiarowego 2010-2012 (zgodnie z założeniami Programu Państwowego
Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012).
W roku 2009 przeprowadzono kolejną kontrolę piezometrów zamontowanych wokół
zlikwidowanego mogilnika przeterminowanych środków ochrony roślin w ZbójnejDębnikach ( z wyjątkiem uszkodzonych piezometrów P2 i P3) oraz ze stawu i studni kopanej
zlokalizowanych w jego pobliżu. Ponadto skontrolowano jakość wody z komunalnego ujęcia
wody dla gminy Zbójna. Badania przeprowadzono w okresie wiosennym i jesiennym. We
wszystkich próbkach oznaczono trzy wskaźniki: pH, przewodność właściwą i DDT. Na
podstawie przeprowadzonych w 2009 roku badań nie stwierdzono zanieczyszczenia
pestycydami (DDT) wody w piezometrach zamontowanych wokół zlikwidowanego
mogilnika w Zbójnej –Dębnikach oraz okolicznych wód podziemnych i powierzchniowych.
Badania wykazały, że nieznacznie podwyższone stężenia, nie przekraczające jednak norm
jakości dla klasy I wód powierzchniowych jak i podziemnych, stwierdzone w 2006 roku,
w studni kopanej w Dębnikach oraz w stawie w tej miejscowości, w kolejnych latach nie
powtórzyły się.
19
2.3.5 WARUNKI GLEBOWE I ZASOBY SUROWCOWE
Występują następujące, udokumentowane złoża kopalin pospolitych:
Tabela 3.
Surowce mineralne w powiecie łomżyńskim
Lp.
Nazwa
złoża
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Stan
Zasoby
zag.
geologiczne przemysłowe
złoża
bilansowe
SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ
Mątwica
Z
1 672
PIASKI I ZWIRY
Bacze
Z
Suche
Bacze
R
185
185
Suche dz.
115
Drogoszewo T
1 647
319
Drogoszewo R
297
Drogoszewo R
283
Drogoszewo E
131
Drogoszewo E
183
21
Drogoszewo R
171
Elżbiecin
Z
59
Gałkówka
R
647
Górki
T
286
Grądy I
Z
83
Jedwabne
T
403
Jedwabne
E
83
Jedwabne
E
192
Kaimy
R
324
Kaimy
E
39
Kaimy
E
86
Kaimy
E
151
Kobylin
E
97
Kucze Małe R
105
Kupiski
R
166
111
Kupiski
E
149
149
Nowe
Kupiski
R
502
120
Nowe
Kupiski
Z
246
Nowe
Mątwica
R
1761
Mątwica
R
309
Mątwica
R
320
Mątwica
R
301
Mątwica
R
377
Nowe
P
3412
Bożejewo
Piątnica
Z
Włościańska
20
Wydobycie
-
-
38
38
16
37
25
4
19
14
-
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Podgórze
Podgórze
Stare
Modzele
Stare
Modzele
Stare
Modzele
Stare
Modzele
Stare
Modzele
Stare
Modzele
Zaruzie
Zaruzie
Zaruzie
T
R
M
20
403
-
20
-
-
R
406
-
-
E
1444
286
4
Z
1470
-
-
Z
145
-
-
R
127
-
-
E
E
E
121
85
119
-
-
Źródło: http://surowce-mineralne.pgi.gov.pl/skalne_ogolem.htm
Na terenie powiatu występują następujące typy gleb: brunatne (41,5%), bielicowe (21,8%),
czarnoziemy (15,7%), bagienne (11,7%), glejowe (0,2%), murszowe (6,0%), mady (3,1%).
2.3.6 WALORY PRZYRODNICZE ORAZ FORMY OCHRONY PRZYRODY
Szata roślinna powiatu – w tym jej najcenniejszy i najbardziej widoczny fragment
jakim są lasy – jest przestrzennie zróżnicowana. Lesistość w powiecie łomżyńskim wynosi
ok. 22,2 %. Pod względem form własności przeważają lasy prywatne (ok. 17 tys. ha).
Tabela 4.
Powierzchnia lasów na koniec roku 2010.5
Jedwabne
Powierzchnia
ogólna (ha)
15 942
Lasy państwowe
(ha)
153,61
Lasy nie państwowe
(ha)
2527,96
Nowogród
10 098
598,71
1723,98
Łomża
20 755
1146,17
2465,07
Miastkowo
11 484
2001,35
1575,75
Piątnica
21 427
1429,48
2832,77
Przytuły
7 188
102,86
1040,99
Śniadowo
16 259
50,35
2727,70
Wizna
13 745
99,47
1270,23
Zbójna
18 577
7265,68
1404,39
RAZEM
135 475
12847,68
17568,84
Gmina
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Łomży
5
Dane na 31.12.2010r.
21
Dominującym typem lasu są siedliska borowe zajmujące ok. 75 % powierzchni a
głównym gatunkiem panującym jest sosna (ok. 70 %). Lasy nie stanowiące własności Skarbu
Państwa są stosunkowo młode – drzewostany I i II klasy wieku (do 40 lat) zajmują ok. 70 %
powierzchni, III klasy (41 – 60 lat) ok. 20 % a klasy IV i starszych klas wieku (ponad 60 lat)
– ok. 10 %.
Na terenie powiatu (Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi) stwierdzono
występowanie 667 gatunków roślin naczyniowych, w tym 22 gatunki objęte ochroną prawną
(np. widłak jałowcowaty, gwiaździsty, grążel żółty, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów,
turówka wonna, storczyk krwisty I szerokolistny). Świat zwierząt reprezentowany jest przez
40 gatunków
w tym 10 drapieżnych (gronostaj, łasica, wydra, norka amerykańska). W
podziemiach fortyfikacji w Piątnicy oraz w piwnicach dawnego browaru w Drozdowie
stwierdzono występowanie 6 gatunków nietoperzy. Najbardziej liczną grupę stanowią ptaki
(178 gatunków, w tym 125 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych). Występuje również bóbr
– gatunek, który wyrządza dotkliwe szkody w gospodarce rolnej i leśnej. Lasy i użytki rolne
obfitują w zwierzęta łowne. Gospodarkę łowiecką w 18 obwodach łowieckich polnych o pow.
98710 ha prowadzi 9 kół łowieckich, ponadto 3 obwody są obwodami leśnymi i 2
wyłączonymi.
Na terenie powiatu występują następujące obszary i obiekty chronione, które zajmują
ok. 26 % powierzchni:
a) 499 ha (gmina Jedwabne - 457 ha i gmina Wizna - 42 ha) BIEBRZAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO. Ogólna powierzchnia Parku wynosi 59 223 ha a otulina wokół
niego 66 824 ha. Ten rozległy obszar o długości ponad 100 km i szerokości 10 - 15 km w
części południowej, 20 - 30 km w części północnej uznawany jest za osobliwość przyrodniczą
nie tylko w skali kraju lecz również Europy. Jego szczególną cechą są zachowane niemal w
pierwotnym stanie torfowiska niskie oraz leśne torfowiska wysokie. Dowodem tej
naturalności jest wyraźnie zachowana strefowość ekologiczna doliny Biebrzy. Szatę roślinną
Parku stanowi około 45 zespołów roślinnych odznaczających się różnorodnością, wysokim
stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków roślin.
b) 6 leśnych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ok. 540 ha. Ich charakterystykę
przedstawia poniższa tabela
22
Tabela 5.
Rezerwaty przyrody powiatu łomżyńskiego
Nazwa rezerwatu
„Kalinowo”
gm. Piątnica
(Nadleśnictwo Łomża)
„Kaniston”
gm. Zbójna
(Nadleśnictwo Nowogród)
„Czarny Kąt”
gm. Zbójna
(Nadleśnictwo Nowogród)
„Rycerski Kierz”
gm. Łomża
(Nadleśnictwo Łomża)
„Łokieć”
gm. Zbójna
(Nadleśnictwo Nowogród)
Powierzchnia
w ha
69,76
136,59
32.97
43,52
139,5
„Wielki Dział”
120,07
gm. Łomża
(Nadleśnictwo Łomża)
Źródło: Starostwo powiatowe w Łomży
Krótka charakterystyka rezerwatu
Stanowi fragment wielogatunkowego lasu liściastego o
naturalnym charakterze. Jest jedynym skrawkiem lasu
naturalnego na całej Wysoczyźnie Kolneńskiej.
Obejmuje zwarty naturalny kompleks lasów Puszczy
Kurpiowskiej. Szata roślinna bardzo bogata i
zróżnicowana, z udziałem gatunków podlegających
ochronie prawnej
jak: widłak jałowcowaty, widłak
wroniec, widłak goździsty, storczyk krwisty.
Obejmuje fragment uroczyska „Wyk” z dorodnym
drzewostanem sosnowym, naturalnego pochodzenia w
wieku 90 - 100 lat.
Jest gatunkowym lasem liściastym o charakterze
naturalnym, rosnącym w aluwium doliny Narwi.
Drzewostan złożony głównie z dębu szypułkowego w
wieku 120 - 140 lat z pojedynczą sosną w wieku ok. 100
lat.
Obejmuje stosunkowo dobrze zachowany fragment
Puszczy Kurpiowskiej o dużym zróżnicowaniu szaty
roślinnej z udziałem gatunków chronionych. Najcenniejszą
częścią rezerwatu są naturalne torfowiska wysokie,
największe w całej Puszczy Kurpiowskiej.
Utworzony w 1990 r. jako rezerwat ścisły. Stanowi
fragment największego w dolinie Narwi kompleksu lasów
łęgowych o naturalnym charakterze.
c) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi o powierzchni 7 353 ha obejmujący
dolinę Narwi od Bronowa do Piątnicy (gmina Łomża - 4 109 ha, gmina Piątnica - 2 947 ha,
gmina Wizna - 297 ha). Wokół Parku znajduje się otulina o powierzchni 12 310 ha (gminy:
Łomża - 4 228 ha, Piątnica - 3 934 ha, Wizna - 1 989 ha, Rutki - 1 794 ha, Zambrów - 365
ha). Dolina Narwi na terenie Parku zwęża się do 1,5 - 2,0 km i otoczona jest stromymi
stokami wyniesień morenowych wznoszących się do 40 - 50 m nad poziom rzeki. Najwyższe
wzgórza w bezpośrednim sąsiedztwie doliny, na północ od Kalinowa osiągają wysokość 153
m n.p.m.
d) obszar chronionego krajobrazu „Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi” o
powierzchni 27 440 ha rozciągający się na terenie pięciu gmin (Zbójna - 18 577 ha,
Miastkowo - 2 170 ha, Nowogród - 4 142 ha, Łomża -
1 309 ha i Piątnica - 1 242 ha).
Wyznaczony obszar i ustanowione dla niego zasady gospodarowania są bardzo przydatne do
kreowania polityki przestrzennej.
e) 23 użytków ekologicznych o ogólnej powierzchni ok. 71,1 ha znajdujących się na terenie
gmin: Łomża (3szt.-19,2ha), Nowogród (9szt.- 8ha), Zbójna (10szt.- 29,1ha) i Piątnica
23
(1- 12,8ha). Są to śródleśne bagna znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych
administrowanych przez Nadleśnictwa: Łomża i Nowogród oraz starorzecza rz. Narwica
(gm. Piątnica) i Łopian (gm. Łomża). Obszary te są miejscami lęgowymi ptaków a ponadto
stanowią naturalny rezerwuar wody.
f) 57 pomników przyrody, w tym:
- 6 grup drzew,
-
4 głazy narzutowe,
-
1 źródło wodne,
-
36 pojedynczych drzew,
-
10 alei drzew pomnikowych, w skład których wchodzi od 32 do 360 drzew
(do najokazalszych należą: aleja 103 lip przy Szkole Podstawowej w Konarzycach, gm.
Łomża, aleja 360 sosen w m. Podgórze przy drodze Łomża – Zambrów, gm. Łomża, aleja
103 lip w m. Bożejewo przy drodze Piątnica – Wizna - Jeżewo - gm. Wizna.
Walory przyrodnicze tego terenu były podstawą wyodrębnienia w latach
osiemdziesiątych na terenie północno-wschodniej Polski obszaru funkcjonalnego „Zielone
Płuca Polski”, którego częścią jest obecnie powiat łomżyński. Obszar objęty porozumieniem
działań na rzecz ekorozwoju Zielone Płuca Polski zajmuje obecnie 63.235 km2, i położony
jest w północno-wschodniej jego części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i
podlaskie oraz części województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
24
Natura 20006
Rys. Natura 2000
- SOO
- OSO
- Korytarze ekologiczne
Projektowane obszary to:
 „Dolina Pisy – 2000023,
 „Czerwony Bór” – 2000018,
 „Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie”
Jeden i ten sam obszar może mieć "podwójny status" - obszaru ochrony siedlisk
i ptaków. Obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk mogą
także częściowo się nakładać. Obszary Natura 2000 mogą nakładać się z innymi formami
6
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl
25
ochrony przyrody przewidzianymi ustawą (np. obejmować park narodowy lub jego część,
podobnie park krajobrazowy, rezerwat przyrody itd.).
Na mocy Rozporządzenia z 21 lipca 2004 r. (po nowelizacji z dnia 5 września 2007r.)
Minister Środowiska wyznaczył do tej pory 124 obszary specjalnej ochrony ptaków, wśród
których znalazł się min. OSO pod nazwą Dolina Biebrzy, oznaczony kodem PLC 200001 .
Do chwili obecnej Rząd Polski przesłał do Komisji Europejskiej projekt obejmujący 364
specjalne obszary ochrony siedlisk. Znalazł się wśród nich min. SOO Dolina Biebrzy
(zajmujący powierzchniowo ten sam obszar co OSO Dolina Biebrzy).
Na terenie powiatu łomżyńskiego występują:
1. SOO (Specjalne Obszary Ochrony)
 Dolina Biebrzy - PLH200008
 Przełomowa Dolina Narwi - PLC200003
 Ostoja Narwiańska PLH20_04
2. OSO (Obszary Specjalnej Ochrony)
 DOLINA DOLNEJ NARWI - PLB140014
 OSTOJA BIEBRZAŃSKA - PLB200006
 Przełomowa Dolina Narwi - PLB200008
Dolina Biebrzy – kod: PLH200008 - obszar projektowany
Dolina Biebrzy - obejmuje obszar 121 206,8 ha, obszar projektowany charakteryzuje
się dużym zróżnicowaniem siedlisk. Spośród 15 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej, występujących na tym obszarze, największy udział powierzchniowy mają
szczególnie cenne torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricion lasiocarpae, Caricetum
appropinquatae), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinietum caerulae oraz bory i lasy
bagienne. Najbardziej naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi doliny Biebrzy są zbiorowiska
leśne (bory bagienne, bór bagienny mechowiskowy, olsy), a także mszary i niektóre
zbiorowiska szuwarowe. Naturalność doliny wyraża się też w dobrze wykształconej
(zwłaszcza w Basenie Południowym) poprzecznej i podłużnej strefowości ekologicznej.
Występuje tu 6 gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, min. najbogatsza
w Polsce populacja obuwika pospolitego.
W dolinie Biebrzy występuje 5 gatunków ssaków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej,
w tym jeden z rzadkich i szczególnie zagrożonych w Polsce gatunków nietoperzy - nocek
26
łydkowłosy. Dolina Biebrzy jest również bardzo ważną w skali kraju ostoją bobra i wydry.
Sama rzeka ma bogatą ichtiofaunę z różanką i minogiem ukraińskim. Należy ponadto
podkreślić obecność bogatej populacji zagrożonego gatunku motyla - przeplatki maturna. Jest
to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony tego gatunku w Polsce. Łącznie
odnotowano tu 21 gatunków roślin i zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Roślinność wymieniona w załączniku II to: leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta,
sierpowiec błyszczący.
Przełomowa Dolina Narwi PLB200008,
Przełomowa Dolina Narwi (kod obszaru PLB200008). Ostoja znajduje się na Nizinie
Środkowopolskiej, na Kurpiach. Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi O charakterze
terenu i bogatej roślinności decydują coroczne wylewy Narwi. Szata roślinna ostoi jest bardzo
urozmaicona. Występuje tu zarówno roślinność związana z terenami podmokłymi, jak
również skrajnie suche murawy napiaskowe i kserotermiczne. Ssaki wymienione
w Załączniku II to bóbr europejski, nocek duży, nocek łydkowłosy wydra. Większe obszary
leśne, o charakterze olsów i łęgów, spotyka się tylko we wschodniej części omawianego
terenu. Na stokach doliny występują miejscami świetliste dąbrowy, a nad nimi płaty grądów.
Wody Narwi są ważną ostoją ichtiofauny, w tym 4 gatunków cennych dla ochrony przyrody
w Europie: minoga ukraińskiego, różanki, bolenia i piskorza. Na terenie ostoi znajduje się
również stanowisko żółwia błotnego.
Ostoja Narwiańska PLH20004
Ostoja Narwiańska (kod obszaru), obejmująca obszar 23507.9 ha. Teren w znaczącym stopniu
(ok. 60%) jest zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe, ok. 20% stanowią siedliska rolnicze,
pozostałą część obszaru zajmują lasy liściaste, iglaste, torfowiska, bagna, roślinność na
brzegach wód, młaki , wody śródlądowe inne tereny. Ostoja Narwiańska obejmuje
przeważającą część dna i zboczy doliny Narwi na odcinku pomiędzy ujściem Supraśli na
wschodzie i ujściem Szkwy na zachodzie. Pomiędzy Żółtkami (ujściem Supraśli) i
Tykocinem dolina jest częściowo wypełniona torfami, a na znacznej jej powierzchni
występują "wyspy" mineralne, w większości wydmy i miejscami kemy, zbudowane z piasków
drobnoziarnistych. Dolina jest przekształcona i w przeważającej części zmeliorowana i
zagospodarowana. Dominują gleby torfowo-murszowe słabo i średnio zmurszałe.
Taras zalewowy Narwi leży około 1-2 m nad poziomem rzeki. Cechuje się on obecnością
27
licznych
doskonale
widocznych
form
fluwialnych:
odsypów
korytowych,
wałów
meandrowych i koryt przelewowych. Dominującymi utworami powierzchniowymi są piaski
drobno- i sporadycznie średnioziarniste zawierające często wkładki mułków, szczątki roślinne
i skorupki mięczaków. Poniżej Nowogrodu w aluwiach zawierających dużą ilość szczątków
organicznych spotykany jest bursztyn. Znaczenie doliny Narwi jako ostoi Natura 2000
wynika z dużego zróżnicowania przyrodniczego, w tym obecności wielu typów siedlisk,
reprezentowanych w niektórych przypadkach przez kilka podtypów. Wiele z nich występuje
w postaci reprezentatywnych, doskonale zachowanych i wielkopowierzchniowych płatów,
które są już rzadko spotykane i często niedostatecznie chronione w obrębie innych obszarów
sieci Natura 2000 w Polsce północno- wschodniej. Należy do nich zaliczyć w pierwszej
kolejności starorzecza, jałowczyska oraz murawy napiaskowe i kserotermiczne, a także różne
typy łąk oraz dąbrowy świetliste. Dolina Narwi pełni również istotną funkcję korytarza
ekologicznego i refugium gatunków związanych z ekosystemami nieleśnymi w rolniczym
krajobrazie Niziny Północnopodlaskiej i Północnomazowieckiej.Na agradowanych płaskich
odcinkach koryta występują muliste zalewane brzegi rzek z ciborą brunatną, uczepem
trójlistkowym oraz rzepichą błotną. Niewielkie powierzchnie doliny zajmują zbiorowiska
leśne: łęgi i grądy; część z nich jest silnie zdegradowana na skutek wypasu i pozyskiwania
drewna. Na wyżej położonych fragmentach tarasu nadzalewowego i na stokach doliny
miejscami występują świetliste dąbrowy oraz płaty grądów. Zbiorowiska leśne, zwłaszcza
dąbrowy są niejednokrotnie w znacznym stopniu przekształcone, co przejawia się w
rozdrobnieniu płatów i ich zubożeniu florystycznym. Tym niemniej należą one do najlepiej
zachowanych zbiorowisk tego typu północno-wschodniej części kraju. Na okrajkach dąbrów,
m.in. na południowych obrzeżach kompleksu leśnego chronionego w rezerwacie Rycerski
Kierz (na zachód od Łomży) występuje leniec bezpodkwiatkowy - gatunek z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Dolina Dolnej Narwi PLB140014
Dolina Dolnej Narwi (kod obszaru PLB140014), obejmująca obszar 25906,6 ha, w
tym: 17115,6 ha położone w województwie mazowieckim oraz 8791,0 ha - w województwie
podlaskim, między innymi w gminie Łomża — gmina wiejska (1968,5 ha), Miastkowo
(1160,5 ha), Nowogród (2613,4 ha), Piątnica (740,1 ha) i Zbójna (1315,7 ha).
Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Rycerski Kierz (43,5 ha)
Park Krajobrazowy: Nadbużański (74000,0 ha) Łomżyński P.K. Doliny Narwi Obszar
28
Chronionego Krajobrazu: Nasielsko-Karniewski Równiana Kurpiowska i Dolina Dolnej
Narwi. Obszar leży na Nizinie Północnomazowieckiej pomiędzy Łomżą a Pułtuskiem długości nurtu rzeki wynosi ok.140 km, a szerokość doliny zmienia się w zakresie 1,5-7 km.
Niemal na całym odcinku rzeka silnie meandruje. Brzegi rzeki są generalnie strome,
szerokość nurtu wynosi 80-100 m, występują tu wypłycenia i łachy, liczne są starorzecza. W
dolinie występują zadrzewienia wierzbowe i olchowe oraz niewielkie połacie borów
sosnowych. Obszary leśne są poprzeplatane terenami otwartymi, na których dominują
pastwiska.
Ostoja Biebrzańska – kod: PLB200006
Na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego, w ramach obszaru Natura 2000,
wyznaczony został obszar ochronny Ostoja Biebrzańska w ramach dyrektywy SOO. Ostoja
Biebrzańska (kod obszaru PLB200006), obejmuje obszar 149 929,1 ha w tym na terenie
gminy Jedwabne - 909,3 ha, Wizny 2050,6 ha. Występuje tu co najmniej 36 gatunków ptaków
z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 23 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje
tutaj około 170 gatunków ptaków. Jest to niezwykle ważna ostoja wielu gatunków ptaków,
zwłaszcza wodno-błotnych i drapieżnych, które osiągają tu rekordowe liczebności. W okresie
lęgowym obszar zasiedla powyżej 15% populacji krajowej następujących gatunków ptaków:
czapla biała, dubelt, kulik wielki, orlik grubodzioby, orzełek włochaty, podróżniczek, sowa
błotna i wodniczka. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych Natura 2000 Ostoja
Biebrzańska na obszarze naturowym nie występują siedliska przyrodnicze wymienione w
Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Na obszarze Ostoi występują następujące
gatunki ptaków (wymienione w Załączniku I) takie jak: Wodniczka (Acrocephalus
paludicola), Zimorodek (Alcedo atthis), Świergotek polny (Anthus campestris), Orzeł przedni
(Aquila chrysaetos), Orlik grubodzioby (Aquila Langa), Orlik krzykliwy (Aquila pomarina),
Sowa błotna (Asio flammeus), Bąk (Botaurus stellaris), Puchacz (Bubo bubo), Biegus
zmienny (Calidris alpina schinzii), Chlidonias hybridus, Chlidonias Niger, Bocian biały
(Ciconia ciconia), Bocian czarny (Ciconia nigra), Circaetus gallicus, Circus aeruginosus,
Błotniak zbożowy (Circus cyaneus), Błotniak łąkowy (Circus pygargus), Coracias garrulous,
Derkacz (Crex crex), Łabędź krzykliwy (Cygnus Cygnus), Dendrocopos leucotos, Dzięcioł
średni (Dendrocopos medius), Dzięcioł czarny (Dryocopus martius), Ortolan (Emberiza
hortulana), Muchołówka mała (Ficedula parva), Dubelt (Gallinago media), Żuraw (Grus
grus), Bielik (Haliaeetus albicilla), Orzełek (Hieraaetus pennatus), Bączek (Ixobrychus
29
minutus), Mewa pospolita (Larus minutus), Lerka (Lullula arboreta), Kania czarna (Milvus
migrans), Kania ruda (Milvus milvus), Trzmielojad (Pernis apivorus), Batalion (Philomachus
pugnax), Wójcik (Picoides tridactylus), Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), Zielonka
(Porzana parva), Kropiatka (Porzana porzana), Rybitwa wielkodzioba (Sterna albifrons).
Pozostałe projektowane obszary to:
 „Dolina Pisy – 2000023,
 „Czerwony Bór” – 2000018,
 „Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie”
2.4 ODPADY
Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Powiatowym planie
gospodarki odpadami, który stanowi integralną część tego opracowania.
30
3
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA
W latach 90-tych nastąpił znaczący rozwój infrastruktury technicznej służącej
ochronie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego. Władze samorządowe dbają o
systematyczny rozwój infrastruktury, problemem jednak wciąż są niedostateczne środki
finansowe. Bez nowoczesnej infrastruktury nie ma mowy o ochronie środowiska.
Tabela 6.
Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska
Łomża
CECHY
długość sieci wodociągowej (km)
% zwodociągowania gminy
długość sieci kanalizacyjnej (km)
% skanalizowania gminy
liczba przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków (szt.)
km dróg utwardzonych gminnych
zakłady przemysłowe
Miastkowo Zbójna
długość sieci wodociągowej (km)
% zwodociągowania gminy
długość sieci kanalizacyjnej (km)
% skanalizowania gminy
liczba przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków (szt.)
km dróg utwardzonych gminnych
Większe zakłady przemysłowe
Piątnica
145,1
87,4
62,92
59,5
230,5
100
91,3
41,7
98
100
24,4
0
0
0
20,4
25
0
0
0
22
49
40
49
17,84
5
15
30
0
0
0
0
brak danych
CECHY
Przytuły
0
Śniadowo
Jedwabne
Wizna
40 brak ewidencji
Nowogród
POWIAT razem
116,8
31,5
102,15
77,15
913,02
96
14
92,5
90
-
9,5
6,6
15,7
9,27
85,87
4
90
38,84
10
-
65
30
7
6
108
22,3
12,66
8,4
9
120,2
1
2
0
0
3
Źródło: dane z Urzędów gmin, stan na 01.01.2011r.
3.1.1 UJĘCIA, STACJE UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zapewnienie wody o jakości wymaganymi odpowiednimi przepisami jest jednym
z podstawowych zadań powiatu jak i gmin, ma to bezpośredni wpływ na poziom życia
ludności jak i możliwości rozwoju powiatu. Stopień zwodociągowania stale wzrasta, nadal
jednak duża część ludności czerpie wodę z ujęć indywidualnych. Wodociągi zaopatrywane są
ze stacji czerpiących wodę głębinową, podstawowym elementem wpływającym na jakość
wody, z której korzystają mieszkańcy powiatu jest stan i obsługa stacji uzdatniania.
Wodociągi w powiecie to 913,02 km sieci, do której podłączonych jest ponad 10 000
budynków mieszkalnych. W powiecie występuje, poza Jedwabnym i Zbójną, wysoki stopień
zwodociągowania – ponad 90 %. Właściciele gospodarstw domowych niepodłączonych do
31
sieci wodociągowej pobierają wodę ze studni kopanych. Wg danych Głównego urzędu
statystycznego w 2009 roku w powiecie łomżyńskim zużyto 3 364,9 dam3 wody.
Poniżej w tabeli przedstawiono zużycie wody w rozbiciu na poszczególne gminy.
Najwięcej wody zużyto na obszarze gminy Piątnica. Średnie roczne zużycie wody z
wodociągów w gospodarstwach domowych powiatu łomżyńskiego w przeliczeniu na 1
mieszkańca wynosi 18,5 m3 i jest ono nieznacznie niższe niż w miastach.
Tabela 7.
Zużycie wody w powiecie łomżyńskim
ogółem
2009
[dam3]
Jednostka terytorialna
Powiat łomżyński
Jedwabne
Jedwabne - miasto
Jedwabne - obszar wiejski
Łomża
Miastkowo
Nowogród
Nowogród - miasto
Nowogród - obszar wiejski
Piątnica
Przytuły
Śniadowo
Wizna
Zbójna
2 364,9
59,1
33,8
25,3
487,6
110,7
166,9
65,7
101,2
908,5
71,8
322,6
135,0
102,7
Źródło: dane z GUS stan na 31.12.2009r.
Tabela 8.
Zużycie wody w przemyśle na terenie powiatu łomżyńskiego
ogółem
2009
[dam3]
Jednostka terytorialna
Powiat łomżyński
663
Jedwabne
6
Łomża
6
Piątnica
38
Śniadowo
539
Źródło: dane z GUS stan na 31.12.2009r.
Główne ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w powiecie łomżyńskim to:
Gmina Piątnica:
-
wodociąg wiejski Drozdowo,
-
wodociąg wiejski Piątnica,
32
-
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,
-
wodociąg wiejski Dobrzyjałowo,
-
wodociąg wiejski Jeziorko,
Gmina Zbójna:
-
wodociąg wiejski Zbójna,
Gmina Nowogród:
-
wodociąg miejski Nowogród,
-
wodociąg wiejski Sławiec,
Gmina Śniadowo:

wodociąg wiejski Ratowo Stare,

PPB PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie,

wodociąg wiejski Szczepankowo,

wodociąg wiejski Śniadowo,
Gmina Wizna:

wodociąg wiejski Wizna,

wodociąg wiejski Bożejewo Stare,
Gmina Jedwabne:

wodociąg miejski Jedwabne,
Gmina Miastkowo:

wodociąg wiejski Miastkowo,

wodociąg wiejski Łuby Kiertany,
Gmina Łomża:

wodociąg wiejski Jarnuty,

wodociąg wiejski Konarzyce,

wodociąg wiejski Podgórze,

wodociąg wiejski Modzele Stare – Wygoda,

wodociąg wiejski Kupiski Nowe,

wodociąg wiejski Siemień,

wodociąg grupowy „Stara Łomża przy Szosie”,

Scandic Food Zakład w Chojnach Starych,

Wodociąg Bacze Suche,
Gmina Przytuły:

wodociąg wiejski Przytuły,
33
Gmina Zbójna

wodociąg wiejski.
Stan sieci wodociągowej na terenie powiatu łomżyńskiego należy uznać jako zadowalający.
Modernizacje wodociągów i stacji uzdatniania wody realizowane są w miarę potrzeb.
3.1.2 SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, SIEĆ KANALIZACYJNA
Podobnie jak w przypadku innych nawet znacznie bardziej rozwiniętych powiatów
województwa podlaskiego można zaobserwować znaczną dysproporcję pomiędzy długością
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dysproporcje te są warunkowane wieloma czynnikami
technicznymi i ekonomicznymi. Według uzyskanych danych, rozwój sieci kanalizacyjnych to
jedno z najważniejszych zadań, przed którym stoi powiat łomżyński i poszczególne gminy.
Poniżej w zestawieniu tabelarycznym podano przepustowość oczyszczalni ścieków
oraz liczbę podłączonych mieszkańców. Wg danych GUS w 2009 roku na terenie powiatu
oczyszczalnie oczyściły 22,2 dam3 ścieków komunalnych na 100 km2 i 38,6 dam3 ścieków
przemysłowych na 100 km. Jednocześnie pozostało 827,4 dam3 ścieków przemysłowych i
komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku.
Tabela 9.
Komunalne oczyszczalnie ścieków
Jednostka terytorialna
oczyszczalnie
z
oczyszczalnie oczyszczalnie
podwyższonym
mechaniczne biologiczne
usuwaniem
[szt]
[szt]
biogenów
[szt]
Powiat łomżyński
Jedwabne
Jedwabne - miasto
Nowogród
Nowogród - miasto
Piątnica
Śniadowo
Wizna
0
0
0
0
0
0
0
0
Źródło: według danych z GUS, strona www.stat.gov.pl stan na 31.12.2009r.
34
4
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
Tabela 10. Przemysłowe oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie
Jednostka terytorialna
mechaniczne chemiczne biologiczne
[szt]
Powiat łomżyński
Łomża
Piątnica
Śniadowo
Jednostka terytorialna
Powiat łomżyński
Łomża
Piątnica
Śniadowo
z podwyższonym usuwaniem biogenów
[szt]
0
0
0
0
mechaniczne
[m3/dobę]
0
0
0
0
[szt]
[szt]
0
2
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
przepustowość projektowa oczyszczalni
chemiczne biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
[m3/dobę]
[m3/dobę]
[m3/dobę]
0
380
1 200
0
350
0
0
0
1 200
0
30
0
Źródło: według danych z GUS, strona www.stat.gov.pl stan na 31.12.2009r.
Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie łomżyńskim w wynosi 85,87 km (dane z
gmin – stan na 31.12.2010r). Zgodnie z informacją WIOS w roku 2009 w powiecie
łomżyńskim funkcjonowało 18 oczyszczalni ścieków (łącznie z oczyszczalnią MPWiK w
Łomży oczyszczającą ścieki z Piątnicy) z czego 12 to oczyszczalnie komunalne, a 6
przemysłowe (łącznie z 2 obiektami łąkarskimi PEPEES S.A. w Łomży). Zbójna i Miastkowo
nie posiadają w ogóle komunalnych oczyszczalni ścieków. Większość oczyszczalni
odprowadza ścieki do wód powierzchniowych. Tylko 4 niewielkie oczyszczalnie komunalne
odprowadzają ścieki do ziemi. 4 oczyszczalnie komunalne i 3 przemysłowe posiadają
urządzenia do podwyższonego usuwania biogenów. W tej liczbie znajdują się dwa obiekty
oczyszczania ścieków przemysłowych w warunkach glebowych, z zakładów PEPEES S.A. w
Łomży,: Mątwica-Kupiski i Kupiski-Jednaczewo pełniące rolę biologicznej oczyszczalni
ścieków z usuwaniem azotu i fosforu. W ostatnich latach wyraźnie wzrosły ładunki
zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych odprowadzane do wód powierzchniowych.
Wiąże się to ze wzrostem ilości ścieków odprowadzanych z gmin Łomża i Piątnica.
Systematycznie wzrasta też ilość oczyszczonych ścieków przemysłowych. Są to głównie
ścieki z oczyszczalni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.
Na terenie powiatu znajduje się ponad 500 wysokotowarowych gospodarstw rolnych o
skoncentrowanej produkcji zwierzęcej, które produkują w dużej ilości gnojowicę. Nawóz ten
35
niewłaściwie przechowywany i wykorzystywany stanowi potencjalne zagrożenie dla wód
powierzchniowych i podziemnych.
36
3.1.3 ENERGETYKA
Szereg problemów takich jak zanieczyszczenie powietrza i środowiska glebowego
wynika z emisji emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Głównym źródłem
emisji tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Poziom zużycia
energii jest stymulowany przez przemysł i gospodarstwa domowe. Relatywnie wysoki udział
Polski w emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w strukturze wykorzystywanych
nośników energii. Mimo, że w ostatnich latach uległa ona istotnej poprawie, to jednak wciąż
jeszcze dominującym pierwotnym źródłem energii jest węgiel kamienny. Powszechnymi
nośnikami energii cieplnej w gospodarstwach domowych są też drewno, trociny i olej
opałowy.
W przypadku powiatu łomżyńskiego, który ma charakter nieprzemysłowy głównym emitorem
stają się kotłownie indywidualne.
Biorąc pod uwagę niepokojące informacje naukowców na temat zmian klimatu, ważne
jest, aby podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystywania
surowców energetycznych, głównie poprzez zmniejszenie energochłonności procesów
produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw i przyjazne środowisku zachowanie
konsumenckie (poprawa efektywności energetycznej, stosowanie źródeł energii przyjaznych
środowisku). Pożądany jest także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Problemy te charakterystyczne są dla powiatu łomżyńskiego. Nakłada się na nie
jeszcze problem emisji zanieczyszczeń z procesów spalania w sektorze komunalno –
bytowym, gdzie głównie ze względu na wysokie ceny oleju opałowego i brak dostępności w
gminach do sieci gazowych. W ogrzewaniu przeważa jako paliwo węgiel kamienny. W
efekcie w sezonie grzewczym następuje wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach
zabudowy
zagrodowej
i
mieszkaniowej
niepodłączonej
do
ogólnych
systemów
ciepłowniczych.
Obszar powiatu łomżyńskiego jest zasilany ze stacji wysokiego i średniego napięcia
(WN/SN) znajdujących się w gminach miejskich Jedwabne i Nowogród oraz stacji średniego
i niskiego napięcia (SN/NN).
W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
zrealizował kolejny program badań pól elektromagnetycznych (poprzednie programy opisane
w „Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2008 roku”) Program ten zakłada
skoncentrowanie pomiarów na obszarach dostępnych dla ludności tj. w centralnych
37
dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz w
pozostałych miastach i na terenach wiejskich. Zakres prowadzenia badań obejmował pomiary
natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości, co
najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. WIOŚ przeprowadził pomiary w 45 punktach
pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na terenie województwa. Na terenie powiatu
łomżyńskiego wytypowano do badań 2 kolejne punkty pomiarowe w Jedwabnem i
Śniadowie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów należy stwierdzić, że w obu badanych
punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.
Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków wykonanych
w latach poprzednich. Obecnie na terenie powiatu dominują indywidualne kotłownie opalane
węglem. Występują także kotłownie opalane olejem opałowym, gazem propan – butan.
Na terenie powiatu łomżyńskiego występują warunki do produkcji energii cieplnej z
wykorzystaniem promieniowania słonecznego przez kolektory cieczowe lub próżniowe.
Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody i powietrza w
domkach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych.
Energia może być pozyskiwana również z innych niekonwencjonalnych źródeł.
Stwarza to szansę eliminacji paliw kopalnych, destabilizujących klimat poprzez emisję CO2
i niszczących lokalne ekosystemy.
Ze względu na wielkość systemów oczyszczania ścieków oraz stosowane metody
przeróbki osadów ściekowych w chwili obecnej nie ma możliwości produkcji biogazu
z osadów ściekowych.
Powiat łomżyński należy do nielicznych powiatów w województwie podlaskim, który ma
podłączenie w sieć gazową. Wyposażony jest w 23,8 km sieci gazowej na terenie gminy
wiejskiej Łomża i w Piątnicy. Odbiorców gazu jest 91 gospodarstw domowych, w których
zużyto 180 tys. m3 gazu.
Tabela 11. Wykorzystanie gazu
Powiat
Długość
czynnej
sieci
gazowej
[km]
łomżyński
23,4
Zużycie gazu w ciągu roku
Odbiorcy gazu
ogółem
ogrzewający
mieszkania gazem
ogółem
[tys m3]
[gospodarstwa domowe]
76
76
149,6
Źródło: według danych z GUS, strona www.stat.gov.pl stan na 31.12.2009r.
38
na ogrzewanie
mieszkań
149,6
Ludność
korzystająca
z sieci gazowej
[osoba]
175
4
RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
Racjonalne gospodarowanie wodą
Pomimo wzrostu gospodarczego, nie zwiększa się pobór wody na potrzeby przemysłu.
Jest to możliwe dzięki wdrażaniu wodooszczędnych technologii przez podmioty gospodarcze.
Działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania wodą to:
 wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia materiałów, wody
i energii na jednostkę produktu przez podmioty gospodarcze, zwłaszcza przez
wprowadzenie normatywów zużycia wody w wybranych, szczególnie
wodochłonnych procesach produkcyjnych w oparciu o najlepsze dostępne
techniki (BAT);
 opracowanie i wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji
w formie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych
i rolniczych w przeliczeniu na jednostkę produktu;
 ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych;
 właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych;
 intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody oraz wtórnego
wykorzystywania mniej zanieczyszczonych ścieków.
Główne zanieczyszczenia wód na terenie powiatu łomżyńskiego pochodzą z :
 Oczyszczalni miejskiej w Łomży
 Oczyszczalni w Wiźnie
 Przedsiębiorstwa PEPEES S.A.
 Oczyszczalni w Marianowie
 Oczyszczalni O.S.M. Piątnica
 Oczyszczalni w Jedwabnem
 Oczyszczalni w Nowogrodzie
 Oczyszczalni Scandic Food w Starych Chojnach
 Oczyszczalni w Śniadowie
 Oczyszczalni zakładu PREFBET w Śniadowie
Wykorzystanie energii
Rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE)
stanowi jeden z priorytetów krajowej polityki energetycznej. Podstawowym celem polityki
w tym zakresie jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo39
energetycznym kraju do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r. w strukturze zużycia nośników
pierwotnych.7 Racjonalne wykorzystanie energii odbywać się będzie przez:
 zmniejszenie
energochłonności
gospodarki
poprzez
stosowanie
energooszczędnych technologii (również z wykorzystaniem kryteriów BAT),
racjonalizację przewozów oraz wydłużenie cyklu życia produktów;
 zmniejszenie
zużycia
energii
poprzez
wprowadzanie
indywidualnych
liczników energii elektrycznej, wody i ciepła;
 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zasady te i zalecenie powinny być stosowane na terenie całego kraju, w tym również
powiatu łomżyńskiego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży
kontroluje w zakresie przestrzegania norm w zakresie ochrony powietrza ok. 20 podmiotów
znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Są to głównie kotłownie emitujące
zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw: węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego
i drewna. Największe z nich to :
- kotłownia „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie,
- kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy,
- kotłownia „SCANDIC FOOD” Sp. z o.o w Chojnach Starych,
- kotłownia „HOME PINE” Sp. z o.o. w Kupiskach Starych.
W powiecie łomżyńskim znajdują się również zakłady, z terenu których emitowane są
zanieczyszczenia powstające w procesach technologicznych. Są to głównie zakłady
rzemieślnicze – warsztaty samochodowe z lakierniami, stolarnie itp. emitujące niewielkie
ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Największymi zakładami emitującymi
zanieczyszczenia z procesów technologicznych są:
- PPB „PREFBET” sp. z o.o. w Śniadowie (produkcja wyrobów z betonu
komórkowego - występuje emisja pyłów wapiennych, cementowych i mineralnych).
- „HOME PINE” Sp. z o.o. w Kupiskach Starych – emisja pyłu drzewnego i lotnych
składników lakierów do drewna.
- „RYMEROL” w Rybakach – emisja lotnych składników lakierów
- „SONAROL„ Sp. J. Najda, Jedwabne, Zakład Produkcji Styropianu w Jeziorku –
emisja lotnych związków organicznych.
7
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014
40
Racjonalne wykorzystanie materiałów
Ograniczenie materiałochłonności przez zakłady przemysłowe i rolnictwo zalecane
jest zarówno przez kierunki polityki ekologicznej Polski, jak i Unii Europejskiej poprzez
zastosowanie najlepszych możliwych technologii. Zasady te i zalecenie powinny być
stosowane na terenie całego kraju, w tym również powiatu łomżyńskiego. Do podstawowych
zasad, jakie zalecane są przez BAT należą:
 zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także
zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 zmniejszenie
materiałochłonności
gospodarki
poprzez
wprowadzanie
technologii niskoodpadowych oraz recykling;
 zmniejszenie
oddziaływania
rolnictwa
na
środowisko
poprzez
rozpropagowanie i stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk.
5
ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 8
Na obszarze powiatu łomżyńskiego najsilniej na środowisko oddziałują:
 transport,
 zakłady przemysłowe,
 gospodarka komunalna.
Istotne kierunki oddziaływania to: pobór wód powierzchniowych oraz energii, emisja
hałasu oraz zanieczyszczeń do wód i powietrza, wytwarzanie odpadów. Uzyskanie efektów
zmniejszania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności jest sprawą bardzo
ważną, ponieważ koszt pozyskania energii, surowców ze źródeł pierwotnych i wody jest
wysoki.
Zasoby i walory środowiska powinny być chronione przed zagrożeniami.
Nadzwyczajnymi zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie powiatu
łomżyńskiego są:
8
-
pożary,
-
susze,
-
gradobicia,
Wykorzystano dane z: http://www.lomza.straz.bialystok.pl/
41
-
powodzie,
-
silne wiatry,
-
awarie urządzeń infrastruktury technicznej,
-
katastrofy komunikacyjne drogowe i kolejowe, w tym katastrofy związane
z transportem materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo ludności zamieszkałej na obszarze powiatu łomżyńskiego wiąże się
z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu
awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy
wywołane przez siły natury. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem
surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą urządzeń podatnych
na pożar i wybuch.
Zagrożenia powodziowe
Potencjalnym źródłem nadzwyczajnych zagrożeń są rzeki znajdujące się na terenie
powiatu (powodzie, zatonięcia, dopływ nieznanych zanieczyszczeń). Powiat położony jest w
dorzeczu Narwi z jej największymi dopływami: Biebrzą i Pisą. Mniejszymi dopływami Narwi
są rzeki: Ruż, Łojewek, Łomżyczka, Gać, Narwica. Na terenie powiatu nie ma żadnych jezior
ani sztucznych zbiorników wodnych.
Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu łomżyńskiego występuje głównie
w miesiącach wiosennych i związane jest z szybkim topnieniem śniegu. Masy wody powstałe
w wyniku szybkiego topnienia śniegu spływają do zlewni głównych rzek przepływających
przez teren powiatu tj. Narwi, Biebrzy i Pisy oraz rzek lokalnych – Łomżyczki, Penzy, Gaci
będącymi dopływami ww. rzek. Zagrożenia lokalnymi podtopieniami występują również
w okresie nagłych, obfitych opadów deszczu, dotyczy to jednak już głównie sąsiedztwa rzeki
Łomżyczki. Terenem zagrożonym powodzą jest obszar wytwarzany bezpośrednio
w sąsiedztwie koryt rzek oraz tereny stanowiące część zlewni ww. rzek. Jeziora oraz zbiorniki
retencyjne na terenie powiatu nie występują. Przy korytach głównych rzek – Narwi, Biebrzy
i Pisy występują naturalne niezagospodarowane tereny systematycznie zalewane w okresie
wiosny (nie opracowywano dla powiatu łomżyńskiego danych określających powierzchnie
zalewowe i powierzchnie polderów – ich wielkość, pojemność, typowe poldery na terenie
powiatu nie występują).
Gwałtowne burze z gradobiciem
Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach i na
polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.
42
Susza
Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych,
znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest, więc zwiększenie stężeń
zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, wysychanie upraw rolnych i leśnych.
Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi
Zagrożenia
toksycznymi
środkami
przemysłowymi
stanowią
nagromadzone
w zakładach pracy środki toksyczne - głównie chlor, amoniak i dwutlenek siarki, a także
niekontrolowane spusty do rzek i innych zbiorników wodnych ścieków przemysłowych oraz
przewożone przez region substancje niebezpieczne. Wypadki drogowe i awarie zbiorników
(instalacji) z substancjami toksycznymi, mogą spowodować zniszczenie życia biologicznego
w zbiornikach wodnych, przenikanie tych substancji do wód gruntowych lub gleby i ich
degradację. Zagrożenia tego typu występują wokół każdego, nawet średniej wielkości zakładu
pracy, gospodarstwa hodowlanego i oczyszczalni ścieków.
Zagrożenia pożarowe
Na obszarach niezurbanizowanych pożarami zagrożone są głównie rejony zwartych
kompleksów leśnych, szczególnie w warunkach długotrwałej suszy i przy silnych wiatrach.
Nadleśnictwo Nowogród i Łomża należy zaliczyć do I KZLP (kategoria zagrożenia lasów
pożarem).
Na terenie powiatu znajdują się również złoża torfu, w części występujące na
obszarach leśnych, co potęguje zagrożenie tych lasów.
Tabela 12. Zestawienie ogólne o złożach torfu:
Ogółem
Powierzchnia
torfowiska
w ha
Zasoby torfu w
tys. m3
Powierzchnia
eksploatowana
w ha
Zasoby
wyeksploatowane
w tys. m3
5489
70572
316
2330
Źródło: według danych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Główne przyczyny pożarów w to: nieostrożność osób dorosłych i zabawy dzieci,
podpalenia, wady urządzeń i instalacji grzewczych, elektrycznych i mechanicznych oraz ich
nieprawidłowa eksploatacja, wyładowania atmosferyczne, nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż.
w procesach technologicznych, nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych.
Na obszarze powiatu funkcjonuje dobrze zorganizowany system ratowniczo-gaśniczy
Państwowej Straży Pożarnej. W ramach systemu sprawnie działają jednostki ratownictwa
43
chemicznego i ekologicznego do zwalczania skutków pożarów oraz likwidacji skutków
poważnych awarii.
Ponadto funkcjonuje system oceny zagrożenia pożarowego w lasach. Na terenie
powiatu łomżyńskiego znajdują się 2 Specjalistyczne Grupy Ratownicze realizujące
wyspecjalizowane działania ratownictwa chemicznego oraz wodno – nurkowego.
Poniżej w tabeli przedstawiono sytuacje pożarowe na terenie powiatu łomżyńskiego
wg stanu na dzień 31 marca 2011 roku
Tabela 13. Sytuacje pożarowe na terenie powiatu łomżyńskiego9
Zdarzenia wg gmin
GMINA
POŻARY
MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA
Alarmy
Fałszywe
Łomża miasto
52
44
11
Łomża gmina
6
48
0
Jedwabne
0
25
1
Miastkowo
1
11
0
Nowogród
4
25
0
Piątnica
13
55
1
Przytuły
1
2
0
Śniadowo
5
27
0
Wizna
3
48
0
Zbójna
4
2
0
89
287
13
RAZEM
Źródło: według danych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Awarie przemysłowe
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim
zagrożeniem chemicznym i biologicznym środowiska naturalnego. Polskie prawo określa
rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których wytwarzanie lub magazynowanie przez
przedsiębiorstwo decyduje o zakwalifikowaniu go, jako zakład o zwiększonym ryzyku lub
zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu
9
Dane z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
44
łomżyńskiego znajduje się 4 zakłady, w których gromadzone są znaczne ilości materiałów
niebezpiecznych. Ich rozmieszczenie przedstawia tabela poniżej.
Tabela 14. Ilość zakładów, w których występują znaczne ilości materiałów
niebezpiecznych
Powiat
Ilość zakładów, w których występują znaczne ilości
materiałów niebezpiecznych
propanamoniak
chlor
ropopochodne
inne
butan
Łomżyński
4
0
1
0
1
Źródło: www.bialystok.uw.gov.pl/
Potencjalne zagrożenie pożarowe i wybuchowe stanowią zbiorniki, rurociągi,
rozlewnie, przepompownie paliw płynnych, gazów, substancji łatwopalnych i wybuchowych,
jak Gaspol Region Łomża (propan-butan) – obszar miasta Łomża, gazociąg Bobrowniki Białystok – Łomża.
Zagrożenia takie mogą również powstać w wyniku wypadków kolejowych i
drogowych z udziałem cystern i autocystern przewożących materiały niebezpieczne, a także
na skutek rozszczelnień rurociągów transportujących gaz ziemny.
„POLSKI GAZ Sp. z o.o. w Warszawie Baza Gazu płynnego w Śniadowie”, zgodnie
z aktualnie obowiązującym Prawem ochrony środowiska, ze względu na rodzaj i ilość
magazynowanej substancji niebezpiecznej została zakwalifikowana jako zakład o
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Zakład ten, z maksymalną ilością 180 Mg gazu
propan-butan, w przypadku awarii zbiorników gazu, wywołanej przyczynami zewnętrznymi
lub związanymi z nieodpowiednią ich eksploatacją, stanowić może poważne źródło
zagrożenia. Strefa zniszczeń i pożarów może wykroczyć znacznie poza teren zakładu. Ze
względu na położenie bezpośrednio przy granicy zakładu, innych obiektów, może to stanowić
zagrożenie również dla nich.
Terminal Przeładunkowo-Magazynowy Gazu Płynnego wyposażony jest w instalacje
sygnalizacyjne i urządzenia zabezpieczające. Zbiorniki gazu - walczaki leżące, okryte są
warstwą ziemi, eliminującą bezpośrednie oddziaływanie warunków klimatycznych. Warstwa
ziemi jest także dobrym zabezpieczeniem zbiorników na wypadek pożaru.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
-
amoniak w instalacji chłodniczej: -ok. 5 Mg
-
kwas azotowy -ok. 3 Mg
-
wodorotlenek sodu -ok. 10 Mg
45
Podstawowym źródłem zagrożenia jest amoniakalna instalacja chłodnicza. W
przypadku wystąpienia awarii z udziałem amoniaku, w zależności od jej miejsca oraz
wielkości emisji, może nastąpić zanieczyszczenie powietrza, w stopniu stwarzającym
zagrożenie dla ludności, również poza granicami zakładu. Zagrożenie to jest poważne ze
względu na znaczną gęstość zaludnienia w sąsiedztwie zakładu, szczególnie od strony
północnej i wschodniej. Awaria związana z uwolnieniem się kwasu azotowego lub
wodorotlenku sodu może spowodować skażenie gleby i wód podziemnych, a w przypadku
przedostania się tych substancji do kanalizacji deszczowej, także wód Narwi.
“SCANDIC FOOD” Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład w Chojnach Starych.
Podstawowym źródłem zagrożenia jest amoniak z instalacji chłodniczej. W przypadku
wystąpienia awarii z udziałem amoniaku, w zależności od jej miejsca oraz wielkości emisji,
może nastąpić zanieczyszczenie powietrza, również poza granicami zakładu, co może
stanowić zagrożenie dla mieszkańców wsi Chojny Stare.
“AXO Daniel Bałdyga” w Jeziorku - Podstawowym źródłem zagrożenia jest
amoniakalna instalacja chłodnicza. W przypadku wystąpienia awarii z udziałem amoniaku, w
zależności od jej miejsca oraz wielkości emisji, może nastąpić zanieczyszczenie powietrza,
poza granicami zakładu, co może spowodować zagrożenie dla mieszkańców wsi Jeziorko
(odległość od zakładu ok. 200m), a szczególnie mieszkańców najbliżej położonego
gospodarstwa (ok. 50 m).
Transport
Poważne źródło zagrożenia na terenie powiatu łomżyńskiego oceniane nawet na
większe niż pochodzące od obiektów stacjonarnych mogą stwarzać katastrofy kolejowe
oraz wypadki drogowe środków transportu, przewożących substancje wybuchowe i
toksyczne środki przemysłowe oraz awarie rurociągów gazowych.
Szczególnej ochrony wymagają przeprawy mostowe na ww. trasach. Awarie w ich
rejonie grożą bezpośrednim skażeniem rzek.
1.Linie kolejowe:
a) Linia Olsztyn - Białystok z odgałęzieniem do Łomży (od miejscowości Śniadowo)
z przeprawą mostową na rzece Gać w pobliżu miejscowości Gać. Transport substancji
niebezpiecznych odbywa się po tej trasie jedynie na odcinku Ostrołęka - Śniadowo Łomża. Brak jest przepraw mostowych na ww. odcinku trasy - paliwa płynne (olej
opałowy lekki) w ilości ok. 2500-5000 ton rocznie.
2.Trasy samochodowe
46
a)Trasa Warszawa – Suwałki , droga krajowa nr 61 (Ostrołęka, Łomża, Piątnica,
Stawiski ),
Trasa posiada dwie przeprawy mostowe: 1 na rzece Ruź w pobliżu m. Miastkowo i 1
na rzece Narew w m. Piątnica a przewożone są po niej następujące substancje
niebezpieczne:
 amoniak,
 gaz propan-butan,
 ciekły dwutlenek węgla CO2,
 paliwa płynne,
b)Trasa Łomża – Białystok droga krajowa nr 64 ( Piątnica, Wizna, Strękowa Góra,
Zawady,
Jeżewo Stare)
Trasa posiada jedną przeprawę mostową na rzece Narew w m. Wizna a przewożone
są po niej następujące substancje niebezpieczne:
 gaz propan-butan,
 paliwa płynne.
c)Trasa Zambrów – Pisz droga krajowa nr 63 ( Łomża, Kisielnica, Kolno, od Łomży do
Kisielnicy pokrywa się z drogą nr 61).
Trasa posiada jedną przeprawę mostową na rzece Narew w m. Piątnica a przewożone
są po niej następujące substancje niebezpieczne:
 gaz propan-butan,
 paliwa płynne.
d)Trasa Łomża-Ostrów Mazowiecka droga wojewódzka nr 677 (Łomża, Śniadowo,
Jakać, Ostrów Mazowiecka),
Trasa nie posiada przepraw mostowych a przewożone są po niej następujące substancje
niebezpieczne:
 - gaz propan-butan,
 paliwa płynne.
e)Trasa Łomża-Jedwabne droga wojewódzka nr 668 (na odcinku Łomża-Jeziorko)
Trasa nie posiada przepraw mostowych a przewożony jest po niej amoniak (jako
uzupełnienie w instalacji chłodniczej w zakładzie AXO Daniel Bałdyga w Jeziorku –
sporadycznie w miarę potrzeby) oraz:
 gaz propan-butan,
 paliwa płynne.
47
f)Trasa Łomża-Zbójna droga wojewódzka nr 645 (Łomża, Nowogród, Zbójna,
Myszyniec)
 gaz propan-butan,
 paliwa płynne.
3.Gazociągi
Do poważnych źródeł zagrożenia na terenie rejonu łomżyńskiego należy także zaliczyć
gazociąg oraz gazowe sieci i instalacje miejskie i domowe.
Odgałęzienie do Łomży
a)trasa – Stary Wdziękoń – Zambrów – Puchały – Łomża
 długość – 28,115 km,
 przekrój – Dn= 200 mm,
 ciśnienie Pn=6,4MPa
Do poważnych źródeł zagrożenia na terenie miasta Łomża należy także zaliczyć
gazociąg oraz gazowe sieci i instalacje miejskie i domowe gazu ziemnego. Ze stacji
redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia zlokalizowanej w Starej Łomży przy Szosie do
stacji redukcyjno-pomiarowej II-go stopnia w Łomży ul. Zawadzka poprowadzony jest
gazociąg średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0.4 MPa i średnicy 250 mm. Gazociągami
średniego ciśnienia doprowadzony jest gaz ziemny do odbiorców w budownictwie
jednorodzinnym,
35
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych,
3
budynków
zamieszkania zbiorowego, 10 zakładów przemysłowo-magazynowych (w tym 3
kotłownie gazowe) oraz 46 budynków użyteczności publicznej. Nadzór nad
gazociągami i urządzeniami sprawuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Zakład Gazowniczy Białystok, Rozdzielnia Gazu Łomża ul. Przemysłowa 4.
48
6
PODSUMOWANIE ANALIZY STANU OBECNEGO
Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się
opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników, zgromadzenie wszelkich
dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu oraz ich analiza połączona z
wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym
narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych
i zewnętrznych jest analiza SWOT.
W ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analizowano następujące obszary:
-
Ochrona wód,
-
Gospodarka wodno – ściekowa,
-
Warunki glebowe,
-
Środowisko przyrodnicze,
-
Ochrona atmosfery,
-
Gospodarka odpadami,
-
Edukacja ekologiczna,
-
gospodarka finansowa
Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które
wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska powiatu łomżyńskiego.
Tabela 15. Analiza SWOT
Uwarunkowania wewnętrzne
Słabe strony
Mocne strony
Ochrona wód
 Niewielkie zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i głębinowych,
 Brak zbiorników małej retencji,
 Obniżona jakość wód Narwi i
ograniczająca możliwość jej
zagospodarowania
Gospodarka wodno - ściekowa
 Wysoki stopień zwodociągowania
powiatu,
 Niski stopień skanalizowania zwłaszcza na
terenach wiejskich,
 niewłaściwe gospodarowanie gnojowicą
Warunki glebowe
 Niski stopień degradacji powierzchni
ziemi,
 Dobre warunki geotechniczne na
większości terenów,
 Przewaga gleb słabych (Klasa V i VI),
 Niewielka ilość surowców mineralnych,
49
Uwarunkowania wewnętrzne
Słabe strony
Mocne strony
Środowisko przyrodnicze
 Znaczna powierzchnia parków, obszarów
chronionego krajobrazu, rezerwatów
przyrody i użytków ekologicznych,
 Położenie na terenie „Zielonych Płuc
Polski”,
 Sąsiedztwo z atrakcyjnymi regionami,
 Brak uciążliwych dla środowiska
przyrodniczego zakładów przemysłowych
 Dolina Rzeki Narwi i Pisy a także Otulina
Biebrzańskiego Parku Narodowego
wymaga bezwzględnej ochrony przed
zmianą sposobu zagospodarowania,
 Zabudowa terenów nadrzecznych
degradująca walory krajobrazowe i
przyrodnicze
Ochrona atmosfery
 Niewielkie zanieczyszczenie powietrza,

 Niedostateczne wykorzystanie źródeł
energii odnawialnej,
 Niekorzystna struktura paliw w systemach
grzewczych,
 Występowanie obszarów zagrożenia
hałasem komunikacyjnym,
Gospodarka odpadami
 Kompleksowa gospodarka odpadami
prowadzona przez gminy
 Współpraca samorządów na rzecz
gospodarki odpadami
 Składowanie jako dominujący sposób
unieszkodliwiania odpadów
Gospodarowanie zasobami środowiska
 Dobra kadra pracująca w administracji
ochrony środowiska,
 Niedostateczny stopień świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
 Niski poziom socjalny części
społeczeństwa,

Uwarunkowania zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
 Napływ środków UE,
 Proces decentralizacji zarządzania
środowiskiem, postęp technologiczny,
 Działanie i rozwój łomżyńskiej delegatury
WIOŚ w Białymstoku
 Niedostateczna świadomość ekologiczna
społeczeństwa,
 Częste zmiany przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska,
 niedostateczna pula środków finansowych
w budżecie powiatu.
Powiat łomżyński obejmuje 9 gmin. Gminy znajdujące się w obszarze powiatu łączy wiele
wspólnych problemów. Głównymi z nich są niska klas gleb, słaby poziom rozwoju
gospodarczego, brak przemysłu i dużych przedsiębiorstw i jeden wspólny cel – dbałość o
ochronę środowiska naturalnego.
50
Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a także
szans i zagrożeń oddziałujących na
środowisko powiatu łomżyńskiego są kwintesencją
wypracowanej w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie
tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w
dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił
wypracować priorytety i działania Programu.
Powiat
łomżyński
dysponuje
wieloma
atutami,
od
których
racjonalnego
wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów
strategicznych i zadań.
Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne
zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.
51
7
CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA I UNII
EUROPEJSKIEJ
POLITYKA
EKOLOGICZNA
PAŃSTWA
W
LATACH
2009-2012
Z
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z późn. zm.) stanowi, że wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej
państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią. W dniu 8 maja 2003 r. Sejm RP przyjął
dokument „Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2007-2010”. W 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi RP projekt następnej
polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014, jednakże – ze
względu na skrócenie kadencji - parlament nie zdążył jej uchwalić w 2007 r. Dokument
uchwalono po aktualizacji projektu w 2009 roku.
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne,
inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji
dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego
wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi
Polityki ekologicznej są:
-
wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
-
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
-
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
-
dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony
zdrowia mieszkańców Polski,
-
ochrona klimatu.
Wymienione cele zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz Środowiska UE10 oraz
Odnowioną Strategią UE dotyczącą Trwałego Rozwoju11. W ten sposób realizacja krajowej
10
Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz. Urz. WE L 242, z 10.09.2002r., str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, tom 7, str. 152), zwany dalej VI PDŚ lub PDŚ; VI PDŚ
obejmuje lata 2002 - 2012
11
Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju, dokument nr 10117/06 stanowiący załącznik do noty
Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2006r.
52
polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej
Wspólnoty.
Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:
1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na:
-
przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego zmianie i
uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie,
-
zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki ekologicznej
ze strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki,
-
prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla
podejmowanych programów ochrony środowiska,
-
zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony środowiska,
likwidacji błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych
subsydiów oraz wzmocnienia proekologicznych zachowań,
-
wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania pożądane z
punktu
-
widzenia ochrony środowiska,
-
promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich,
-
wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy zarządzania
środowiskowego,
-
wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska,
-
wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego
wykorzystywania jego zasobów,
-
wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako
elementu realizacji zasady zanieczyszczający płaci,
-
rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu życiowym produktu oraz szacowania
przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki Produktowej,
-
zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania zapewniające
realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów wspierających te
działania,
-
zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów
zewnętrznych.
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
polegająca na:
-
wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych,
53
-
weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura
2000,
-
stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych
oraz krajobrazowych poza obszarami chronionymi,
-
ochronie obszarów wodno - błotnych,
-
odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagrożonych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów,
-
wzmocnieniu ochrony różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ,
kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow.
kraju),
-
wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
-
kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych,
-
wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z gleb
(rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, programy rolnośrodowiskowe),
-
poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich stosowania
w gospodarce,
-
wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin,
-
wzmacnianiu
bezpieczeństwa
biologicznego
w
odniesieniu
do
genetycznie
modyfikowanych organizmów (GMO).
3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na:
-
wdrażaniu zasady decouplingu - rozdzielenia zależności presji środowiskowej od
rozwoju gospodarczego (zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie będzie
powodował wzrostu wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do
środowiska),
-
zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017,
-
wprowadzaniu wskaźników zużycia surowców, wody i energii na jednostkę produktu
w poszczególnych sektorach gospodarki,
-
stworzenie
mechanizmów
ułatwiających
wykorzystanie
prostych
rezerw
energetycznych przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów i technologii
energooszczędnych;
-
wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym
zamkniętych jej obiegów,
54
-
osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w
bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł
w produkcji energii elektrycznej,
-
uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych transporcie w
2010r.,
-
opracowaniu
i
wdrażaniu
planów
gospodarowania
wodami
na
obszarach
wydzielonych dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu wód w
2015r.,
-
opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu
skutkom suszy.
4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski polegająca na:
-
zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację
istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków,
-
zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM,
-
zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno spożywczego,
-
optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków transportu
jako elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych,
-
realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł
przemysłowych i komunalnych,
-
ograniczeniu emisji z dużych źródeł spalania energetycznego,
-
wspieraniu
działań
mających
na
celu
unikanie
wytwarzania
odpadów
i
zapewniających bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie,
-
podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010r.,
-
ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego
stosowaniem środków chemicznych,
-
wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową,
-
zapobieganiu ryzyku powstania poważnych awarii przemysłowych przez wzmacnianie
kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko,
-
wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu,
-
ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
55
-
prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł promieniowania
jonizującego.
5. Ochrona klimatu polegająca na:
-
spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto,
-
wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych,
-
dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki,
wspieranie programów w tym zakresie;
-
wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla,
-
podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie z mechanizmów
elastyczności Protokołu z Kioto,
-
rozpoczęciu
analiz
dotyczących
potrzeb
i
możliwości
wdrażania
działań
adaptacyjnych w sektorach szczególnie wrażliwych na skutki zmiany klimatu,
-
stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne współtworzenie
wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po roku
2012.
8
CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
Misja Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne
województwa, z którymi będą spójne powiatowe i gminne priorytety i działania planowane
w programach ochrony środowiska. Program będzie realizowany przez cele długoterminowe,
nazywane dalej priorytetami, obejmujące lata 2007-2013 oraz przez cele krótkoterminowe
(szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2007 2010.
PRIORYTET 1
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
1.
ograniczenie hałasu komunikacyjnego
56
-
rozwój infrastruktury drogowej w celu ograniczenia emisji hałasu i wibracji, budowa
obwodnic
2.
ograniczenie emisji pyłu do powietrza
-
wykorzystywanie technologii przyjaznych środowisku
-
modernizacja kotłowni i inwestycje z zakresu źródeł energii odnawialnej (z wyłączeniem
tych, które powodują wzrost emisji zapylenia w strefach o przekroczonej normie pyłu)
3.
ograniczenia eutrofizacji wód (rolnictwo, doczyszczanie ścieków, gospodarka
ściekowa na wsi)
-
rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej na obszarze województwa
-
modernizacja przestarzałych oczyszczalni ścieków
-
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji terenów zagrożonych deficytem
wodnym.
PRIORYTET 2
Ochrona ekologiczna regionu
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
- ochrona zdrowia i życia ludzkiego, człowiek jako element środowiska naturalnego
-
aktywna ochrona przyrody i krajobrazu
-
troska o gatunki chronione
-
zwiększenie liczby terenów leśnych w celu ochrony atmosfery
-
spełnianie wymogów regionalnego systemu informacji o trasach przewozu i miejscach
składowania materiałów niebezpiecznych
-
spełnianie wymogów regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i wspieranie służb
ratownictwa
-
wzmocnienie kontroli w zakresie ochrony przed hałasem w zakładach usługowych
produkcyjnych
-
kompensacja strat obszarów Natura 2000
-
ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich skutków
-
ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko przez eliminację
nielegalnych eksploatacji i niedopuszczenie do podejmowania wydobycia kopalin bez
wymaganej koncesji.
57
PRIORYTET 3
Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna środowisku w celu ochrony wód
i powierzchni ziemi
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
- kompleksowa gospodarka odpadami
-
modernizacja przestarzałych składowisk
-
rozszerzenie systemu segregacji odpadów
-
selekcjonowanie odpadów
-
bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym
w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu i odpadów poakcyjnych
-
wprowadzenie skutecznego systemu monitoringu składowanych odpadów komunalnych
i oddziaływania wysypisk na środowisko
-
likwidacja dzikich wysypisk
-
edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami
PRIORYTET 4
Budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
-
propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji
-
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
-
tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej
-
kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez firmy i instytucje
z konwencjonalnych źródeł energii
-
mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych
-
wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska
-
podnoszenie skuteczności przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
58
9
USTALENIA PROGRAMU
9.1 MISJA, PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE
Misja Programu
OD BIEBRZY PRZEZ NAREW PO PISĘ
Ochrona i racjonalne wykorzystanie
zasobów środowiska przyrodniczego
szansą rozwoju powiatu łomżyńskiego
Misja programu PRIORYTETY w ramach aktualizacji dokumentu nie została
zmieniona. Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne,
z którymi będą spójne gminne priorytety i działania planowane w programach ochrony
środowiska. Program będzie realizowany przez cele długoterminowe, nazywane dalej
priorytetami oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów
długoterminowych.
PRIORYTET 1
ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI
ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ MONITORING ŚRODOWISKA
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-
ograniczenie emisji pyłów w atmosferze
-
likwidacja dzikich wysypisk
-
promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
-
budowa czy też modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej
oraz budynkach prywatnych z możliwością wykorzystania – gdzie to możliwe –
odnawialnych źródeł energii (np. drewno, wody geotermalne, energia słoneczna, biomasa,
biogaz),
-
budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę w rodzinnych
gospodarstwach rolnych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej i wyposażenie tych
gospodarstw w specjalistyczne urządzenia do zagospodarowania tych nawozów,
59
-
modernizacja procesów technologicznych na energo i wodooszczędne oraz niskoemisyjne,
a ponadto stosowanie urządzeń technicznych ograniczających bądź eliminujących hałas,
wibracje i promieniowanie niejonizujące,
-
racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego,
-
bieżąca aktualizacja informacji o stanie środowiska i jego ochronie,
-
ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego na terenie powiatu,
-
ocena stanu ochrony środowiska i ochrony roślin na terenie powiatu.
PRIORYTET 2
OCHRONA WÓD I RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-
zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
-
budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja lub budowa oczyszczalni ścieków,
-
rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej we wsiach o rozproszonej zabudowie np.
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
-
modernizacja sieci wodociągowych,
-
budowa kanalizacji deszczowej,
-
modernizacja ujęć wody pitnej zmierzająca do spełnienia wymogów aktualnych
rozporządzeń,
-
budowa zbiorników małej i średniej retencji,
-
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji terenów zagrożonych deficytem
wodnym.
PRIORYTET 3
ZWIĘKSZENIE LICZBY TERENÓW LEŚNYCH – PŁUC OBSZARÓW ŻYCIA
LUDNOŚCI
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-
spełnianie wymogów regionalnego systemu Monitoringu Gospodarki Leśnej,
-
inicjowanie obejmowania cennych przyrodniczo terenów ochroną prawną,
-
pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej (przeznaczonych do tego
celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) realizowanych w ramach
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości,
-
podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez
bobry i zwierzęta łowne,
60
-
sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa,
-
prowadzenie ewidencji stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody,
-
prowadzenie rejestru przetrzymywanych roślin lub zwierząt sprowadzonych z zagranicy
na podstawie zezwolenia ministra środowiska.
PRIORYTET 4
UNIKANIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH I RACJONALNA GOSPODARKA
ODPADAMI
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-
kompleksowa gospodarka odpadami,
-
bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
-
wymiana eternitowych pokryć dachowych zawierających azbest na materiały pokryciowe
nie zawierające azbestu,
-
uruchomienie właściwego systemu zagospodarowania padliny,
-
wdrożenie przez wytwarzających odpady nowoczesnych sposobów postępowania z
odpadami,
-
spełnianie wymogów regionalnego systemu informacji o trasach przewozu i miejscach
składowania materiałów niebezpiecznych,
-
spełnianie wymogów regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i wspieranie służb
ratownictwa.
PRIORYTET 5
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,
-
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
-
propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
-
tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej,
-
upowszechnienie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie,
-
promowanie ekologicznej działalności gospodarczej,
-
upowszechnienie zasad gospodarowania wynikających z Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej.
61
9.2 PROGRAM ZADANIOWY
9.2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa zadania
Doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem
ustaleń zawartych w decyzjach dotyczących
ustanowienia stref ochronnych ujęć wody
Wspomaganie prowadzenia edukacji
ekologicznej przez samorządy, lokalne
organizacje pozarządowe i grupy
obywatelskie – konkursy ekologiczne, akcje
„Sprzątanie Świata”
Propagowanie modelu trwałego i
zrównoważonego rozwoju poprzez
upowszechnianie informacji na rzecz
aktywnej ochrony środowiska
Wspieranie szkolnych kół zainteresowań,
konkursów ekologicznych, „ekologizacji”
obiektów dydaktycznych
i otoczenia szkół
Monitoring zlikwidowanego mogilnika
Opiniowanie pod względem wpływu na
środowisko gminnych planów
zagospodarowania przestrzennego
Termin
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
Koszt w /tys. PLN/
Źródła finansowania
sukcesywn Samorząd
ie
powiatu
w ramach działań
Środki własne
statutowych powiatu
sukcesywn Samorząd
ie
powiatu
w ramach działań Środki własne samorządów,
statutowych powiatu fundusze celowe
sukcesywn Samorząd
ie
powiatu
w ramach
statutowych
Środki własne
działań
Środki własne
sukcesywn Samorząd
ie
powiatu
w ramach
statutowych
Samorząd
sukcesywn
w ramach
powiatu
–
ie
statutowych
zlecenie WIOŚ
sukcesywn Samorząd
ie
powiatu
62
w ramach
statutowych
działań
działań
działań
Środki własne
Środki własne
9.2.2
ZADANIA KOORDYNOWANE
LP.
Nazwa zadania
1
2
1.
2.
3.
Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi
Ochrona zasobów i poprawa stanu wód
podziemnych i powierzchniowych
Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej
jakości
Planowany termin
realizacji zadania
3
Jednostka realizacyjna
4
Do 2010
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe
im jednostki, RZGW,
podmioty gospodarcze,
WIOŚ
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe
im jednostki, RZGW,
podmioty gospodarcze,
Inspekcja Sanitarna, WIOŚ
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe
im jednostki, RZGW,
podmioty gospodarcze,
Inspekcja Sanitarna
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, RZGW, podmioty
gospodarcze
4.
Zwiększenie retencyjności zlewni oraz poprawa
stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
Zadanie ciągłe
5.
Właściwe zagospodarowanie terenów
zagrożonych powodzią oraz suszą hydrologiczną
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, RZGW, podmioty
gospodarcze
6.
Ochrona gleb użytkowanych rolniczo
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
63
Źródła finansowania
5
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz, środki własne podmiotów
gospodarczych, Fundusz Spójności, fundusze unijne,
Program Life, banki kredyty preferencyjne oraz
komercyjne kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz, środki własne podmiotów
gospodarczych, Fundusz Spójności, fundusze unijne,
Program Life, banki kredyty preferencyjne oraz
komercyjne kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz, środki własne podmiotów
gospodarczych, Fundusz Spójności, fundusze unijne,
Program Life, banki kredyty preferencyjne oraz
komercyjne kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
LP.
Nazwa zadania
1
2
7.
Ograniczenie
przekroczeń dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń
Planowany termin
realizacji zadania
3
2007 –
2010
Jednostka realizacyjna
4
podległe im jednostki, ARiMR, podmioty
gospodarcze
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe im jednostki,
GDDKiA, podmioty gospodarcze, WIOŚ
8.
Ograniczenie emisji
niskiej
Zadanie
ciągłe
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe im jednostki,
GDDKiA, podmioty gospodarcze
9.
Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych,
energetyki i elektrociepłowni
Zadanie
ciągłe
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe im jednostki,
GDDKiA, podmioty gospodarcze, WIOŚ
10.
Zwiększenie wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł
energii
Zadanie
ciągłe
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe im jednostki,
GDDKiA, podmioty gospodarcze
64
Źródła finansowania
5
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, EkoFundusz, środki własne
podmiotów gospodarczych, fundusze unijne, Program
Life, banki – kredyty preferencyjne oraz komercyjne
kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, EkoFundusz, środki własne
podmiotów gospodarczych, fundusze unijne, Program
Life, banki – kredyty preferencyjne oraz komercyjne
kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, EkoFundusz, środki własne
podmiotów gospodarczych, fundusze unijne, Program
Life, banki – kredyty preferencyjne oraz komercyjne
kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, EkoFundusz, środki własne
podmiotów gospodarczych, fundusze unijne, Program
Life, banki – kredyty preferencyjne oraz komercyjne
kredyty bankowe
LP.
Nazwa zadania
1
2
11.
12.
Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla
mieszkańców
Ocena stanu akustycznego środowiska i
obserwacja zmian klimatu akustycznego
Planowany termin
realizacji zadania
3
Jednostka realizacyjna
Źródła finansowania
4
5
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, środki własne podmiotów
gospodarczych, fundusze unijne, Program Life, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, środki własne podmiotów
gospodarczych, fundusze unijne, Program Life, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne
samorządów, krajowe fundusze
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, środki własne podmiotów
gospodarczych, fundusze unijne,
Program Life, banki - kredyty
preferencyjne oraz komercyjne kredyty bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe
im jednostki, GDDKiA,
podmioty gospodarcze,
WIOŚ
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe
im jednostki, GDDKiA,
podmioty gospodarcze,
WIOŚ
Wojewoda, samorządy
terytorialne – i podległe
im jednostki, podmioty
gospodarcze, WIOŚ
13.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zadanie ciągłe
14.
Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu
obszarów chronionych
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, Parki Narodowe
15.
Kształtowanie przestrzeni regionu z
uwzględnieniem wartości przyrodniczych i
krajobrazowych
Do 2010
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, Parki Narodowe
16.
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Do 2010
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, Parki Narodowe
65
LP.
Nazwa zadania
1
2
Planowany termin
realizacji zadania
3
Jednostka realizacyjna
4
17.
Rozwój rolnictwa zrównoważonego i promocja
produktów ekologicznych
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki,
18.
Zapobieganie rozpowszechnianiu GMO
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki,
19.
Zapewnienie ochronnych, gospodarczych i
społecznych funkcji lasu oraz powszechnej
ochrony lasów w związku z bieżącymi
zagrożeniami
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, Parki Narodowe
20.
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej
awarii i ograniczanie skutków w przypadku jej
wystąpienia
Do 2010
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, podmioty
gospodarcze, WIOŚ
Do 2010
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, podmioty
gospodarcze, WIOŚ
21.
Bezpieczny transport substancji niebezpiecznych
22.
Edukacja ekologiczna
Zadanie ciągłe
23.
Realizacja programu, w tym współpraca z
instytucjami zagranicznymi i krajowymi,
administracją rządową i samorządową
Zadanie ciągłe
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, organizacje
pozarządowe, WIOŚ
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, organizacje
pozarządowe, WIOŚ
66
Źródła finansowania
5
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
środki własne podmiotów gospodarczych, banki –
kredyty preferencyjne oraz komercyjne kredyty
bankowe
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz
Planowany termin
realizacji zadania
3
LP.
Nazwa zadania
1
2
Monitoring stanu środowiska, w tym bazy danych
nt. emisji zanieczyszczeń - powietrze, odpady,
ścieki, hałas i in.
Zadanie ciągłe
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania i
informacji o środowisku
Zadanie ciągłe
24.
25.
Jednostka realizacyjna
4
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, organizacje
pozarządowe, WIOŚ
Wojewoda, samorządy terytorialne – i
podległe im jednostki, organizacje
pozarządowe, WIOŚ
67
Źródła finansowania
5
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz
Budżet państwa, środki własne samorządów, krajowe
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
EkoFundusz
9.3 UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU
Realizacja Programu odbywa się poprzez wykorzystanie przez Zarząd Powiatu
instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem
realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej.
Koordynatorem i głównym wykonawca programu będzie Zarząd Powiatu.
9.3.1 PRAWNE
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym Zarząd
Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, został obligowany do sporządzenia programu ochrony środowiska. Program
określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe. Z danych otrzymanych jednostek samorządu terytorialnego wynika potrzeba
szerszej regulacji prawnej w pełni umożliwiającej regulację zadań z zakresu ochrony
środowiska. Kłopotliwe są częste zmiany przepisów prawa oraz opóźnienia w przygotowaniu
nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych, w tym w szczególności
wprowadzających system Natura 2000. Zauważalna jest także niechęć do stosowania
przepisów ochrony środowiska poprzez społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Mała jest
również skuteczność egzekwowania obowiązującego prawa. Ponadto brak jest systematycznej
realizacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Projekt dokumentu podlega zaopiniowaniu przez Sejmik Województwa, a następnie
uchwaleniu przez Radę Powiatu. Z wykonania programu sporządza się, co 2 lata raport, który
przedstawia Radzie Powiatu. Realizacja Programu Ochrony Środowiska odbywać się będzie
zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady
zrównoważonego rozwoju.
9.3.2 EKONOMICZNE
Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu. Bez zabezpieczania
odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest realizacja Programu Ochrony
Środowiska.
Dla powiatów dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:
 środki własne,
 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje
wspierające rozwój powiatów,
 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,
 emisja obligacji.
Konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację priorytetów
i celów niniejszego dokumentu. Wciąż brakuje źródeł finansowania obszarów chronionych i
mechanizmów finansowych w stosunku do Natury 2000. Główne źródła ”dochodu”
wspomagające realizację dokumentu, na wszystkich szczeblach administracji samorządowej
w województwie podlaskim, to:
1. instytucjonalne:
-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-
fundusze pomocowe Unii Europejskiej
-
budżet Państwa
-
budżety własne jednostek samorządu terytorialnego,
-
banki
2. przedmiotowe:
-
administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych
decyzjami administracyjnymi,
-
grzywny,
-
opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,
-
opłaty za korzystanie ze środowiska, realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający
płaci”,
-
kary i opłaty za brak pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,
-
środki mieszkańców i przedsiębiorców
-
dotacje, spadki i darowizny.
Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi samorządy do wyboru
i realizacji zadań najpilniejszych.
Realizacja Planu nie będzie możliwa bez dotacji z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej, wdrażanych poprzez Programy Operacyjne. Programy Operacyjne stanowią
podstawowe narzędzia do osiągnięcia założonych w Narodowych Strategicznych Ramach
69
Odniesienia na lata 2007 – 2013 celów przy wykorzystaniu środków Funduszy
Strukturalnych:
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma przyczynić się do zapewnienia
opłacalności produkcji rolnej, modernizacji gospodarstw i przetwórstwa artykułów
rolnych, wspartych przez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - głównym celem Programu jest
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska,
zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie projektów o
dużym znaczeniu dla gospodarki, jak również wspieranie szeroko rozumianej
innowacyjności.
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umożliwienie pełnego wykorzystania
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw
i
ich
pracowników,
podniesienie
poziomu
wykształcenia
społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla
budowy struktur administracyjnych państwa.
 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013
będzie
realizowany
poprzez
współpracę
w
wymiarze
transgranicznym,
transnarodowym i międzyregionalnym, w ramach odrębnego celu polityki spójności
Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - przyspieszenie tempa rozwoju
społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc
pracy
przy
poszanowaniu
i
zachowaniu
dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego regionu.
9.3.3 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne odgrywa ważną rolę w polityce zrównoważonego rozwoju.
Powinno się dokonywać na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
70
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa stanowi, iż głównymi zadaniami powiatu w
polityce zagospodarowania przestrzennego są:

opiniowanie
rozwiązań
przyjętych
w
studiach
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,

uzgadnianie z zarządem powiatu zadań samorządowych w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a z administracją geologiczną i górniczą problemów
zagospodarowania terenów górniczych i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
9.3.4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I INSTRUMENTY OCHRONY
Proces zarządzania obejmuje następujące czynności: planowanie, organizowanie,
decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można
wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje
działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie
materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych, myślowych i decyzyjnych,
podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.
Wyodrębnioną i odpowiednio uporządkowaną część rzeczywistości, która jest
związana
z
zarządzaniem,
użytkowaniem,
ochroną
i
kształtowaniem
środowiska
przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten
jest złożony i niejednorodny.12
W Polsce zarządzanie środowiskiem funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Podział kompetencji stanowi dużą uciążliwość
zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w
działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Struktura organizacyjna ochrony
środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od
siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje w zasadzie
tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym.
Na schemacie poniżej przedstawiamy w uproszczony sposób podstawową strukturę
administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem
środowiskiem.
12
B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.
71
72
Do organów ochrony środowiska należą:

Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie, w szczególności
Minister Środowiska i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.
Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa,
konwencji
międzynarodowych,
przygotowanie
projektów
ustaw
ekologicznych
i rozporządzeń wykonawczych.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – odpowiedzialny za współudział w realizacji
polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego;
kontrolę odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w
środowisku; gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych
obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; współpracę z
właściwymi organami ochrony środowiska Polski, innych państw i organizacjami
międzynarodowymi
oraz
Komisją
Europejską;
udział
w
strategicznych
ocenach
oddziaływania na środowisko, w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko oraz wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 i zadań związanych
z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS).

Terenowe organy administracji rządowej:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – odpowiedzialny za udział w strategicznych
ocenach oddziaływania na środowisko; tworzenie i likwidację form ochrony przyrody;
ochronę i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody;
wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) oraz współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody i z organizacjami ekologicznymi.

Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.
Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć,
które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
(spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
73
Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący
zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
Rada Powiatu - uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki
odpadami, ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji
(składowiska
odpadów
komunalnych,
kompostowni,
oczyszczalni
ścieków,
tras
komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej), wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów
ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada i ocenia stan
środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony
środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia
i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami.
Podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble
samorządu
i
organów
rządowych
obowiązek
wzajemnego
informowania
się
i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na
działanie
Inspekcji
Ochrony
Środowiska
oraz
uprawnienia
kontrolne
organów
samorządowych.
Do instrumentów prawnych ochrony środowiska, które wydaje starosta należą:

pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

pozwolenie zintegrowane,

decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym
zwykłym korzystaniem z wód,

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
74

pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz
zakładów górniczych,

pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów oraz ich składowanie,

pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
(np. żwir lub piasek), bez użycia materiałów wybuchowych, na powierzchni nie
przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym
20 000 m3,

zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.
Do instrumentów strukturalnych umożliwiających realizację Programu Ochrony
Środowiska należą:

plany zagospodarowania przestrzennego (przygotowywane przez gminy),

programy obszarowe realizujące różne cele ekologiczne,

strategie sektorowe (które powinny również spełniać wymogi ochrony
środowiska).
9.3.5 SPOŁECZNE
Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość
rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję o
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1999r., podpisaną w Aarhus. Art. 7
Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i
programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów
państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących
środowiska. Są to w szczególności:
-
ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,
-
ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,
75
-
przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy
wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,
-
należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.
Jednakże organy państwowe
same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów
powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu
trwania konsultacji społecznych.
Program ochrony środowiska w powiecie łomżyńskim został opracowany
z
uwzględnieniem powyższych przepisów prawnych. Program przygotowany został z udziałem
szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego,
gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu,
materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w internecie. Projekt programu był
zaopiniowany przez Zarząd Województwa.
9.3.6 SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
System ocen oddziaływania na środowisko jest jednym z ważniejszych instrumentów
prewencyjnych i
prawnych ochrony środowiska, obok planów
zagospodarowania
przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest
podstawowym narzędziem jego ochrony. Stanowi uniwersalną procedurę weryfikowania
programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji
inwestycji. Podstawowym aktem prawnym regulującym Ocenę oddziaływania na środowisko
w prawie polskim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, która weszła w życie 15 listopada
2008 roku.), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw: Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko, Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne, dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywa Rady nr
79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy ooś oraz w
rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć (czyli Rozporządzeniu Rady Ministrów z
76
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z późn. zm.). Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w rozdziale 2 działu I tej
ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje kodeksu administracyjnego.
Odpowiednikiem planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko są przedsięwzięcia mogące mieć znaczący wpływ na środowisko, dla których
sporządzenie prognozy jest obowiązkowe, wymienione w § 2 wspomnianego rozporządzenia,
zaś planowanymi przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko są przedsięwzięcia mogące wywierać znaczący wpływ na środowisko, dla których
sporządzanie prognozy jest fakultatywne, o których mowa w § 3 rozporządzenia (art.173
ustawy ooś). Poza planowanymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko przepisy ustawy ooś odnoszą się także do innych - przedsięwzięcia, które nie są
wymienione w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, ale mogą znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000, a jednocześnie nie są bezpośrednio związane z jego
ochroną lub z niej nie wynikają. Będą one wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000, jeśli właściwy organ administracji stwierdzi taki obowiązek.
Zgodnie z definicją zamieszczoną w punkcie 7 ustępu 1 artykułu 3 ustawy ooś przez
pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne
w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności: weryfikację prognozy
oddziaływania na środowisko; uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Można wyróżnić trzy
podstawowe elementy tego postępowania: sporządzenie i analizę prognozy oddziaływania na
środowisko, konsultacje ze społeczeństwem udział społeczeństwa), a także z właściwymi
organami administracji (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i organem inspekcji
sanitarnej).
Istotą procedury Oceny oddziaływania na środowisko, jako instrumentu prewencyjnego, jest
zatem przewidywanie potencjalnych zagrożeń – jeszcze na etapie planowania inwestycji –
które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub
ich ograniczanie.
Monitoring oddziaływania jest ważną częścią procesu oceny wpływu inwestycji na
środowisko. Jest narzędziem przy pomocy, którego otrzymuje się informacje o wpływie
projektu na stan środowisko. Dostarcza systemu wczesnego ostrzegania, który pozwala
identyfikować zmiany nieprzewidziane w prognozie oddziaływania na środowisko, zanim jest
77
za późno na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań łagodzących. Monitoring wpływu
inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego powinien przeprowadzony być
za pomocą analiz i ekspertyz. Analizy powinny być wykonywane z intensywnością zgodną z
prawem polskim i unijnym.
10 REALIZACJA I MONITORING PROGRAMU
Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych,
systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas
interesują. Powiatowy Program Ochrony Środowiska jest jednocześnie narzędziem
planowania i zarządzania środowiskiem przez władze samorządowe. Ma na celu wspomagać
rozwój obszaru i ochronę jego dziedzictwa naturalnego. Stosownie do tych dwóch funkcji
powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja
Programu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój i ochronę środowiska
z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań
w życie.Budowanie systemu monitorowania realizacji Programu, a w szczególności jego
elementów operacyjnych będzie jednak łatwiejsze i bardziej skuteczne w odwrotnej
kolejności. Pierwotnym będzie monitoring wdrażania
działań. Monitoring Programu
powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzana analiza porównawcza
stanu wyjściowego i obecnego. Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny
realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te można podzielić na trzy podgrupy:
-
Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach
danego projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.
-
Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami
przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po
wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone
wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.
-
Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie
ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu
efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach,
dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być
jednoznacznie określona, może być jednak szacowana, np. % zmniejszenia
zanieczyszczenia środowiska.
78
Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie
dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie
monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na
środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów
może stanowić podstawę do określenia monitorowania całego
Programu. Powinny być
monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania
projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu
priorytetów,
opartych na diagnozie stanu istniejącego. Innym polem monitorowania Programu będzie
obserwacja zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych powiatu. Będą to również zmiany w
polityce regionalnej województwa i państwa oraz Unii Europejskiej.
Lista przykładowych wskaźników:
1. liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk
2. liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
3. liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
4. zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
5. zmiana klasy czystości rzek ( na wyższą)
6. wzrost wielkości terenów chronionych – w ha
7. liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych
8. liczba zmodernizowanych kotłowni
9. liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
10. wzrost wielkości terenów leśnych – w ha
11. liczba wdrożonych programów rolno - środowiskowych
By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze
znać dane wyjściowe.
Proponowany system monitoringu Programu sprawdził się w związku, z czym w ramach
niniejszej aktualizacji dokumentu nie przewiduje się jego zmiany.
79
11 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA
AKTUALIZACJI PROGRAMÓW GMINNYCH
Przy sporządzaniu aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska należy
uwzględniać ustalenia zawarte w dokumentach:
 Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego
 Program ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą na lata 2015 – 2018.
Przy sporządzaniu aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska muszą być
uwzględniane wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących
ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wykazy
dokumentów /krajowych przepisów prawnych, ważniejszych aktów prawnych UE, planów
implementacyjnych
oraz
rządowych
dokumentów
programowych/
przedstawiono
w rozdziale Podstawy i Uwarunkowania Prawne niniejszego opracowania.
Przy sporządzaniu aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska powinny
być brane pod uwagę także różne programy rządowe, które w tym, czy innym stopniu dotyczą
ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Zadania własne
powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli ich
realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła
Program
finansowania).
Ochrony
Środowiska
powinien
być
skoordynowany
ze
sporządzanymi na szczeblu gminy programami sektorowymi.
Ponadto programy ochrony środowiska powinny uwzględniać:
 zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie ochrony
złóż kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
 zadania wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów leśnych do zalesienia
w zakresie wyznaczenia obszarów do zalesienia;
 zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o wprowadzeniu
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych
ustaw w zakresie programu działań dotyczącego m.in.:

problematyki hałasu - opracowanie map akustycznych;

gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej;

rolnictwa ekologicznego;

edukacji ekologicznej;
80
 rozwiązania
wynikające
ze
strategii
rozwoju
województwa
oraz
planu
zagospodarowania przestrzennego województwa;
 założenia z gminnych programów branżowych.
Realizacja polityki ekologicznej jest obowiązkiem gminy. Sporządza ona program
ochrony środowiska. Program uchwala rada gminy. Program jest opiniowany przez zarząd
jednostki administracyjnej wyższego szczebla. Wójt, burmistrz składa radzie gminy, co dwa
lata sprawozdanie z wykonania programu.
12 STRESZCZENIE
PROGNOZY
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO
Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada obowiązek sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów.
W Programie ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą na lata 2015 – 2018 zostało określonych pięć priorytetów:

Priorytet 1 - Zmniejszenie zanieczyszczenia i ochrona przed zagrożeniami
środowiska naturalnego oraz monitoring środowiska.

Priorytet 2 - Ochrona wód i racjonalna gospodarka wodno – ściekowa

Priorytet 3 - Zwiększenie liczby terenów leśnych – płuc obszarów życia ludności

Priorytet 4 - Unikanie zagrożeń ekologicznych i racjonalna gospodarka odpadami

Priorytet 5 - Edukacja ekologiczna.
W obrębie określonych priorytetów wyznaczono cele realizacji Programu oraz
zadania dążące do osiągnięcia założonych celów.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w
Programie zadań na następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi,
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki, dobra materialne.
Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy
obojętny na poszczególne elementy oraz czy jest to oddziaływanie krótkoterminowe,
średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy chwilowe.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było określenie potencjalnych
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań.
81
Pozytywne oddziaływania na środowisko zdecydowanie przeważa nad negatywnymi.
W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do
pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie
na zdrowie mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w
Programie pozwala na stwierdzenie, że ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska,
zachowanie bioróżnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a
także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
82
Download