Budowa atomu

advertisement
Budowa atomu
1. Podkreśl izotopy w podanej grupie. Uzasadnij odpowiedź.
2. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa
pierwiastka
Symbol
Liczba
atomowa
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba
masowa
Liczba
neutronów
Nr
okresu
Liczba powłok
elektronowych
Nr grupy
Liczba elektronów
walencyjnych
Fosfor
Krzem
Węgiel
Siarka
Wodór
Tlen
Azot
Wapo
3. Narysuj model atomu chloru. Napisz wzór elektronowy atomu chloru i jednoujemnego jonu chloru.
4. Opisz budowę i konfigurację elektronową Br- , S2- i Al3+. Jak powstały te jony? Zapisz równanie elektronowe.
5. W pojemniku znajduje się 400 mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 4 dni.
a) Ile mg pierwiastka pozostanie po upływie 20 dni. Wykonaj tabelkę oraz wykres ilustrujący zależnośd masy
próbki od czasu. Z wykresu odczytaj prawidłową odpowiedź.
b) Oblicz ile było na początku substancji, jeśli po 12 dniach zostało jej 1000 mg.
6. Jądro promieniotwórczego radu
uległo jednej przemianie α i następnie jednej przemianie β. Podaj
schemat ciągu tych przemian, podając symbole pierwiastków w postaci zapisu. Jaki pierwiastek otrzymano w
wyniku tych 2 przemian?
7. Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu platyny
wynosi 50 lat.
a) Oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 200 latach, jeżeli masa początkowa próbki wynosiła 4 g.
b) Ile tego izotopu było na początku jeśli po 150 latach pozostało go 100 g.
8. Napisz ile powłok elektronowych mają jony:
a) K+ b) Cu2+ c) Br- d) Cr3+ e) Li+ f) Cl- g) Ca2+ h) Na+
9. Uszereguj podane pierwiastki według rosnących właściwości metalicznych: wapo, glin, beryl, sód i potas.
10. Ile elektronów walencyjnych posiadają atomy: sodu, berylu i krzemu.
11. Podaj liczbę elektronów walencyjnych w następujących atomach: 4Be, 7N, 11Na, 15P.
12. Podaj symbole i liczby powłok elektronowych atomów pierwiastków o następujących liczbach atomowych: 9,
12, 14, 17.
13. Podaj symbole i nazwy pierwiastków o liczbach atomowych równych:
a. Sumie liczby elektronów walencyjnych atomu chloru i liczby elektronów niewalencyjnych atomu
magnezu,
b. Ilorazowi liczby elektronów walencyjnych atomu fosforu przez liczbę powłok elektronowych atomu
jodu,
c. Iloczynowi liczby elektronów atomu fluoru i liczby elektronów walencyjnych atomu wapnia.
Podaj:
a. Liczbę protonów,
b. Liczbę wszystkich elektronów,
c. Liczbę elektronów walencyjnych,
d. Liczbę powłok elektronowych,
Dla następujących atomów:
a. 11Na, 13Al, 14Si
b. 12Mg, 16S, 18Ar,
c. 5B, 9F, 19K,
d. 3Li, 7N, 17Cl.
14. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa i
symbol
pierwiastka
Numer
porządkowy w
układzie
Numer
grupy
Numer
okresu
2
3
Liczba
elektronów
Liczba
protonów
10
17
Liczba powłok
elektronowych
Liczba elektronów
walencyjnych
3
4
Download
Study collections