Zadania powtórzeniowe z chemii klasy I-III - Budowa atomu

advertisement
Budowa atomu
64
1. Podkreśl izotopy w podanej grupie. Uzasadnij odpowiedź. 64
30𝐸 , 28𝐸,
2. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa
pierwiastka
Symbol
Liczba
atomowa
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba
masowa
Liczba
neutronów
Nr
okresu
66 66
65 63
64
30𝐸 , 32𝐸, 30𝐸 , 30𝐸, 29𝐸
Liczba powłok
elektronowych
Nr grupy
Liczba elektronów
walencyjnych
Fosfor
Krzem
Węgiel
Siarka
Wodór
Tlen
Azot
Wapń
3. Narysuj model atomu chloru. Napisz wzór elektronowy atomu chloru i jednoujemnego jonu chloru.
4. Opisz budowę i konfigurację elektronową Br- , S2- i Al3+. Jak powstały te jony? Zapisz równanie elektronowe.
5. W pojemniku znajduje się 400 mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 4 dni.
a) Ile mg pierwiastka pozostanie po upływie 20 dni. Wykonaj tabelkę oraz wykres ilustrujący zależność masy
próbki od czasu. Z wykresu odczytaj prawidłową odpowiedź.
b) Oblicz ile było na początku substancji, jeśli po 12 dniach zostało jej 1000 mg.
6. Jądro promieniotwórczego radu 226
88𝑅𝑎 uległo jednej przemianie α i następnie jednej przemianie β. Podaj
schemat ciągu tych przemian, podając symbole pierwiastków w postaci zapisu. Jaki pierwiastek otrzymano w
wyniku tych 2 przemian?
7. Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu platyny 193𝑃𝑡 wynosi 50 lat.
a) Oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 200 latach, jeżeli masa początkowa próbki wynosiła 4 g.
b) Ile tego izotopu było na początku jeśli po 150 latach pozostało go 100 g.
8. Napisz ile powłok elektronowych mają jony:
a) K+ b) Cu2+ c) Br- d) Cr3+ e) Li+ f) Cl- g) Ca2+ h) Na+
9. Uszereguj podane pierwiastki według rosnących właściwości metalicznych: wapń, glin, beryl, sód i potas.
10. Ile elektronów walencyjnych posiadają atomy: sodu, berylu i krzemu.
11. Podaj liczbę elektronów walencyjnych w następujących atomach: 4Be, 7N, 11Na, 15P.
12. Podaj symbole i liczby powłok elektronowych atomów pierwiastków o następujących liczbach atomowych: 9,
12, 14, 17.
13. Podaj symbole i nazwy pierwiastków o liczbach atomowych równych:
a. Sumie liczby elektronów walencyjnych atomu chloru i liczby elektronów niewalencyjnych atomu
magnezu,
b. Ilorazowi liczby elektronów walencyjnych atomu fosforu przez liczbę powłok elektronowych atomu
jodu,
c. Iloczynowi liczby elektronów atomu fluoru i liczby elektronów walencyjnych atomu wapnia.
Podaj:
a. Liczbę protonów,
b. Liczbę wszystkich elektronów,
c. Liczbę elektronów walencyjnych,
d. Liczbę powłok elektronowych,
Dla następujących atomów:
a. 11Na, 13Al, 14Si
b. 12Mg, 16S, 18Ar,
c. 5B, 9F, 19K,
d. 3Li, 7N, 17Cl.
14. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa i
symbol
pierwiastka
Numer
porządkowy w
układzie
Numer
grupy
Numer
okresu
2
3
Liczba
elektronów
Liczba
protonów
10
17
Liczba powłok
elektronowych
Liczba elektronów
walencyjnych
3
4
Download