Æwiczenia nr 9

advertisement
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
Ćwiczenie 9
Część teoretyczna:
I. MIKROFLORA POWIETRZA
Drobnoustroje w powietrzu rzadko występują w postaci wolnej, zwykle jako bioaerozole. Bioaerozol to
układ dwu- lub trójfazowy, składający się z fazy rozpraszającej (powietrza) i rozproszonej (drobne
cząsteczki płynu lub substancji stałych zawierające pyłki roślin, zarodniki grzybów, komórki bakterii,
drożdży i wirusy). Drobnoustroje, przyczepione do cząstek kurzu i pyłu lub mikrokropelek płynów, mogą
przebywać w powietrzu bardzo długo.
Saprofityczną mikroflorę powietrza stanowią: ziarniaki z rodzaju Micrococcus i Sarcina wytwarzające
barwniki, gronkowce białe, pałeczki Alcaligenes, tlenowe laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus. W
pomieszczeniach zamkniętych oraz w powietrzu atmosferycznym występują
zarodniki grzybów
strzępkowych z rodzaju Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Botrytis, czy Rhizopus i Mucor
oraz drożdże Rhodotorula, Torulopsis i Candida. Liczba zarodników pleśni i komórek bakterii w powietrzu
atmosferycznym zależy od sezonu, warunków pogodowych, wysokości nad poziomem morza.
Bakterie chorobotwórcze, tj. gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), pałeczka ropy błękitnej
(Pseudomonas aeruginosą), a także paciorkowce z rodzaju Enterococcus i Streptococcus przedostają się do
powietrza z jamy nosowo-gardłowej, zakażonych ran czy bielizny szpitalnej.
Oznaczanie stopnia zakażenia powietrza
Analiza powietrza prowadzona jest w oparciu o obecność tzw. wskaźników bakteriologicznego
zanieczyszczenia powietrza. Są to gatunki lub rodzaje wytypowane jako przedstawiciele mikroflory
pochodzącej z określonych zanieczyszczeń – gleby, wód powierzchniowych, od ludzi i zwierząt.
Wskaźniki bakteriologicznego zanieczyszczenia powietrza:
- z przewodów oddechowych człowieka – gronkowce i paciorkowce hemolizujące Staphylococcus albus,
Streptococcus salivarius, Streptococcus viridans,
- cząstkami gleby – promieniowce,
- cząstkami wód powierzchniowych – Pseudomonas fluorescens.
Dezynfekcja i wyjaławianie powietrza może być prowadzona następującymi metodami:
• mechanicznie – filtrowanie przez filtry włókniste bawełniane, z włókien szklanych lub przez
roztwory kwasów i ługów,
• fizycznie – ogrzewanie powietrza poprzez sprężanie go do wysokich ciśnień, odpylanie
elektrostatyczne oraz z zastosowaniem promieniowania UV, promieniowania jonizującego,
wysokoenergetycznych promieni katodowych, gamma lub ultradźwięków,
• chemicznie – stosowanie substancji bakteriobójczych, w tym preparatów na bazie kwasu
nadoctowego, nadtlenku wodoru, podchlorynu sodu, kwasu mlekowego, glikolu propylenowego i
jego pochodnych.
1
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
Ogólna liczba bakterii
3
Liczba drożdży i pleśni
3
Promieniowce
Stopień zanieczyszczenia
powietrza
jtk/m
jtk/m
jtk/m3
atmosferycznego
Poniżej 1000
10
3000-5000
Niezanieczyszczone
1000-3000
10-100
5000-10000
Średnio zanieczyszczone
Powyżej 3000
Powyżej 100
Powyżej 10000
Silnie zanieczyszczone
Zasadniczo wyróżnia się dwie grupy metod pobierania prób oparte na:
1) osiadaniu zawiesin drobnoustrojów,
2) filtracji powietrza przez filtry.
Metoda sedymentacyjna Kocha
Najczęściej stosowaną metodą badawczą badania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza
jest metoda sedymentacyjna. Oparta jest na swobodnym osiadaniu pod wpływem sił grawitacji pyłków i
kropelek niosących mikroorganizmy. Pobranie próby polega na otwarciu przez ściśle określony czas płytki
Petriego z wylaną uprzednio pożywką. Wynik ostateczny, tj. ilość drobnoustrojów w 1 m3 powietrza oblicza
się ze wzoru Omeliańskiego:
L=A·100·100/P·k
Gdzie: L- ilość drobnoustrojów (jtk/m3)
A – średnia ilość kolonii na płytkach Petriego,
P – powierzchnia płytki (cm2),
k – współczynnik zależny od czasu ekspozycji k=1 dla 5 minut, k=2 dla 10 minut, k=3 dla 15 minut.
Metody zderzeniowe
Wyróżniamy w nich dwa sposoby przepuszczania powietrza tzn. wirowanie powietrza wciąganego
przez przyrząd (mikroorganizmy osadzają się na cylindrze) lub zderzanie strumienia zassanego powietrza z
pożywką.
2
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
Metody filtracji
Polegają na przepuszczaniu określonej objętości powietrza przez odpowiedni jałowy filtr. Po
przefiltrowaniu powietrza, wypłukuje się zatrzymane drobnoustroje ze stałego materiału filtracyjnego znaną
objętością cieczy, która następnie posiewa się na pożywki stałe.
II. ANALIZA ILOŚCIOWA MIKROORGANIZMÓW – METODY HODOWLANE
- znajomość ilości mikroorganizmów potrzebna jest dla oceny wzrostu drobnoustrojów w warunkach
hodowli laboratoryjnych, dla oceny prawidłowego przebiegu procesów biotechnologicznych, dla określenia
stopnia zanieczyszczenia produktów żywnościowych lub farmaceutycznych
- metody określania ilości drobnoustrojów oparte są na metodach bezpośrednich – mikroskopowych,
pośrednich – hodowlanych, wagowych, optycznych
- metody hodowlane pośrednie oparte są na zdolności drobnoustrojów do rozmnażania, dzięki czemu
oznacza się tylko żywe komórki zdolne do wzrostu: w pożywkach płynnych (metoda rozcieńczeń) w
pożywkach stałych (metoda płytkowa)
A) Metoda rozcieńczeń
- metoda seryjnych rozcieńczeń Listera należy do klasycznych technik stosowanych do określania liczby
drobnoustrojów oraz do izolowania czystych hodowli ze środowiska płynnego
- zasada tej metody polega na wieloetapowym rozcieńczaniu badanej zawiesiny, tak aby w 1 cm3 znajdowała
się jedna komórka
- z kolejnych rozcieńczeń wykonuje się posiewy po 1 cm3 do pożywek płynnych co najmniej w dwóch
powtórzeniach
- po inkubacji określa się ilość prób dodatnich – takich w których rosną drobnoustroje
- korzystając z tablic McCrady’ego ujmujących statystycznie ilość prób ze wzrostem drobnoustrojów,
rozcieńczeniem i ilością powtórzeń wylicza się w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa NPL, czyli
najbardziej prawdopodobną liczbę drobnoustrojów w 1 cm3 badanej próby
- dokładność metody zależy od przygotowania właściwych rozcieńczeń i od ilości równoległych prób
- warunkiem jest przygotowanie takiego szeregu rozcieńczeń, aby w ostatnim nie były już obecne
mikroorganizmy
- jest to jednak metoda czasochłonna, pracochłonna, wymagająca dużej ilości szkła i jest rzadko stosowana
B) Metoda płytkowa
- tradycyjna metoda mikrobiologiczna stosowana powszechnie
- wprowadzona w 1881 roku przez Roberta Kocha
- zastosowanie: określanie liczby drobnoustrojów, izolacja czystych kultur, obserwacja morfologiczna,
3
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
- zasada polega na wysiewie odpowiednio rozcieńczonej zawiesiny drobnoustrojów na pożywkę stałą,
inkubacje i liczenie wyrosłych kolonii
- wady: wyrosłe kolonie mogą łączyć się w łańcuszki, zlewać się itp., a więc mogą powstawać z więcej niż
jednej komórki, wyrosłe kolonie są to tylko te które wyrosły z komórki zdolnej do rozmnażania
- technika:
rozcieńczenia zawiesiny (0.85 % NaCl jałowy – rozpuszczalnik, w objętości 9, 90 lub 99 cm3
uzupełnia się odpowiednio 1, 10 i 1 cm3 zawiesiny drobnoustrojów, uzyskując żądane rozcieńczenia, roztwór
dokładnie zamieszać, do każdego rozcieńczenia osobne pipety)
posiewy na płytki Petriego – metoda wgłębna lub powierzchniowa
inkubacja – czas 24-48 godzin, w temperaturze optymalnej dla danego gatunku drobnoustrojów,
płytki z agarem odwrócone do góry nogami, z żelatyną normalnie
liczenie – liczymy wyrosłe kolonie, odrzucamy te gdzie kolonii jest więcej niż 300.
III. MIKROFLORA GLEBY
O rozwoju mikroorganizmów w glebie decydują części stałe, zawierające związki mineralne i substancje
organiczne (ok. 50% gleby), powietrze glebowe (ok. 35%) oraz roztwór glebowy (ok. 15%). Mikroflora
gleby jest bardzo bogata i stanowi najszybciej rosnący i reagujący na zmiany parametrów środowiska
składnik jej biocenozy.
Drobnoustroje odgrywają w glebie dwojaką rolę:
- rozmnażają się i metabolizują materię organiczną, tworząc biomasę własnych komórek oraz nagromadzają
substancje, które tworzą próchnicę,
- rozkładają i mineralizują związki organiczne, przez co wprowadzają w ponowny obieg pierwiastki
niezbędne do produkcji roślinnej.
Drobnoustroje
Jtk w 1 g gleby
Bakterie
50 000 000
Promieniowce
6 000 000
Grzyby
85 000
Glony
2 000
Pierwotniaki
15 000
Do najpospolitszych i najczęściej występujących drobnoustrojów w glebach i na roślinach należą
organotroficzne bakterie z rodzajów Alcaligenes, Bacillus, Enterobacter, Flavobacterium, Micrococcus
oraz wirusy. Istotną rolę odgrywają bakterie wiążące azot atmosferyczny i prowadzące przemiany azotu
mineralnego oraz organicznego, m.in. z rodzajów Azotobacter, Arthrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter,
Pseudomonas, Serratia oraz beztlenowce Clostridium. Pod względem zawartości w glebie drugą grupę po
bakteriach właściwych stanowią organotroficzne promieniowce, których przedstawiciele z rodzajów
Nocardia i Streptomyces wykazują uzdolnienia do rozkładu celulozy, lignin oraz różnych połączeń
aromatycznych. Szeroko rozpowszechnione w glebach uprawnych są grzyby organotroficzne,
przedstawiciele klas grzybów niedoskonałych, glonowców, workowców oraz drożdże z rodziny
Sąccharomycetaceae i Cryptococcaceae.
4
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
Podział mikroorganizmów glebowych
1. Mikroflora autochtoniczna – obejmuje mikroorganizmy, które zawsze występują i rozwijają się w
danym środowisku, w tym przypadku gleba jest dla nich najwłaściwszym środowiskiem, żyją w niej dzięki
rozkładowi próchnicy czerpiąc z niej energię oraz mineralizując jej węgiel i azot. 50-80%
mikroorganizmów gleby stanowią bakterie saprofityczne, glebotwórcze.
Możemy wyróżnić:
 fotolitotrofy – drobnoustroje przeprowadzające fotosyntezę: glony, bakterie zielone Chlorobium,
bakterie purpurowe siarkowe Thiobacillus, bakterie purpurowe bezsiarkowe Desulfovibrio, sinice (Nostoc,
Anabaena),
 chemoorganotrofy – na przykład bakterie: Alcaligenes, Bacteroides, Bacillus, Enterobacter,
Escherichia, Flavobacterium, Micrococcus, Leuconostoc lub grzyby (workowce, drożdże, grzyby
niedoskonałe), promieniowce, pierwotniaki i mezofauna.
Do tej grupy należą mikroorganizmy przeprowadzające różne procesy:
 bakterie uczestniczące w przemianach związków azotu (bakterie nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i
wiążące azot) jak Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Serratia, Clostridium, Bradyrhizobium,
Azotobacter, Arthrobacter, Rhizobium,
 bakterie uczestniczące w przemianach związków siarki, np. Thiobacillus, Desulfovibrio,
 bakterie uczestniczące w przemianach związków fosforu, np. Serratia, Pseudomonas,
Corynebacterium oraz grzyby Penicillium, Rhodotorula
 grzyby: Zygomycota, Ascomycota, Fungi imperfecti, drożdże: Sąccharomycetes, Cryptococcus,
Rhodotorula, Candida, oraz promieniowce: Nocardia, Streptomyces, które syntetyzują bądź rozkładają
różne związki, oraz wpływają na strukturę gleby.
2. Mikroflora zymogenna – to drobnoustroje bytujące okresowo (saprofity i patogeny), dostają się do gleby
niejako z zewnątrz, są aktywne w okresie dobrych warunków (np. po dostaniu się do gleby reszek roślin lub
zwierząt rozwijają się masowo), po wyczerpaniu się w glebie łatwo dostępnej substancji organicznej
przechodzą w stan spoczynku, który trwa aż do następnej dostawy świeżej substancji organicznej. Bakterie
autochtoniczne są natomiast aktywne cały czas. Źródła mikroflory zymogennej to resztki roślin i padlina
zwierząt oraz odchody zwierząt i ludzi, zdrowych lub chorych, gryzonie i owady, nosiciele mikroflory
patogennej, ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw rolnych, nawozy naturalne (obornik, kompost
roślinny), opady atmosferyczne zmywające obszary zamieszkałe przez ludzi oraz środowiska przemysłowe
(mikroflora patogenna).
Zaliczamy tu:
 mikroorganizmy pochodzące z nawozów naturalnych: pałeczki gramujemne Enterobacteriaceae,
Pseudomonas, Proteus, Azotobacter,
 szczególnie niebezpieczne dla człowieka bakterie Salmonella (dur brzuszny), Shigella,
(czerwonka), Clostridium tetani (tężec), Clostridium botulinum (jad kiełbasiany), Escherichia coli (pałeczki
fekalne), prątki gruźlicy oraz wirusy polio, ECHO, WZW,
 termofile: Bacillus stearothermophillus, Listeria monocytogenes, Yersinia, Aeromonas.
IV. WŁAŚCIWOŚCI ENZYMATYCZNE MIKROORGANIZMÓW
• aktywność proteolityczna – aby białka mogły być wykorzystywane przez mikroorganizmy, muszą zostać
najpierw rozłożone. Drobnoustroje wydzielają w tym celu proteinazy, enzymy zewnątrzkomórkowe, które
5
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
hydrolizują białka, początkowo do peptydów, a w końcowym efekcie do aminokwasów. Aminokwasy mogą
dalej ulegać reakcjom dekarboksylacji lub/i dezaminacji. W pierwszym przypadku powstają aminy biogenne
– typowe produkty gnilnego rozkładu białek. Aktywność proteolityczną mikroorganizmów badamy na
podłożach zawierających żelatynę. Wynikiem pozytywnym jest rozpuszczenie pożywki, wokół posiewu.
• aktywność lipolityczna – drobnoustroje rozkładające tłuszcze tworzą lipazy, za pomocą których
hydrolizują je do gliceryny i kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe (szczególnie nienasycone), mogą
dalej ulegać przemianom tzw. jełczeniu, w wyniku, czego tworzą się związki o bardzo nieprzyjemnym
zapachu. Aktywność lipolityczna badana jest na podłożu z margaryną. Wynikiem pozytywnym jest
rozpuszczona pożywka wokół kolonii (strefa przejaśnienia).
• aktywność celulolityczna – enzymatyczne rozszczepienie celulozy katalizowane jest przez celulazę, na
której aktywność składają się co najmniej trzy enzymy: endo-β-1,4-glukanaza (atakuje wiązania wewnątrz
łańcuchów, tworzą się krótsze łańcuchy celulozowe), egzo-β-1,4-glukanaza (odcinająca disacharyd celobiozę
od końców łańcuchów celulozy) oraz β-glukozydazy (hydrolizuje celobiozę do glukozy). Aktywność
celulolityczną bada się na podłożu zawierającym karboksymetylocelulozę. Wynikiem pozytywnym jest
upłynnienie pożywki.
• aktywność amylolityczna – skrobia hydrolizowana jest przez enzymy amylazy. W wyniku jej rozpadu
powstają coraz krótsze łańcuchy dekstryn, a w końcowym etapie maltotrioza, maltoza i glukoza. Aktywność
tę bada się na podłożu zawierającym skrobie rozpuszczalną. Na posiew po tygodniu inkubacji nanosi się
płynu Lugola, przejaśnienia wokół kolonii świadczą o reakcji pozytywnej.
Część praktyczna:
Wszystkie doświadczenia wykonujemy w warunkach jałowych!
1. Badanie stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza metodą sedymentacyjną Kocha
a) przygotowane szalki Petriego (dla każdej grupy po 2 sztuki; 1-sza z agarem odżywczym i 2-ga z agarem
brzeczkowym) opisać
b) eksponować szalki w dowolnym miejscu sali laboratoryjnej lub innym pomieszczeniu (otwarcie szalki) w
taki sposób, aby uniemożliwiony był ruch powietrza wokół nich, przez 15 minut
c) odłożyć szalki we wskazane miejsce do inkubacji
2. Badanie mikroflory gleby
a) do wykonania ćwiczenia potrzebne będą sterylna woda (99,9 cm3), gleba, waga, łyżeczka aluminiowa,
dwie probówki z 9 cm3 sterylnej wody destylowanej, szalki Petriego z podłożem Pochona dla
promieniowców i z podłożem Martina dla grzybów pleśniowych, dwie puste sterylne szalki Petriego
(posiew metodą wgłębną), kolba z rozpuszczonym agarem odżywczym, głaszczka, łaźnia wodna wrząca,
pipeta automatyczna i sterylne końcówki
6
Mikrobiologia – II rok Dietetyka
b) doświadczenie wykonać wg schematu
a) 1 cm3 próby zalać
agarem odżywczym
Saprofity
Ogólna Liczba
Bakterii (OLB)
0.1 g gleby
2
1
9 cm3
10-4
99.9 cm3
10-3
1 cm3
1 cm3
1 cm3
1 cm3
2
Podłoże
Pochona
Promieniowce
3a
9 cm3
10-5
1 cm3
Podłoże
Martina
Grzyby pleśniowe
Posiew powierzchniowy
b) Całą probówkę wstawić
do wrzącej łaźni wodnej
na 10 min.
1 cm3
Posiew
3b
wglebny
b) 1 cm3 z probówki z
łaźni wodnej zalać
agarem odżywczym
Bacillus
(Bakterie
przetrwalnikujace)
c) opisane szalki Petriego wstawić do cieplarki
3. Posiew Bacillus na podłoża do zbadania właściwości enzymatycznych
a) za pomocą ezy pobrać próbki z hodowli Bacillus i posiać na każde z podłóż: Fraziera (proteolityczna), z
margaryną (lipolityczna), ze skrobią (amylolityczna), z karboksymetylocelulozą (celulolityczna)
b) opisane szalki pozostawić do inkubacji
7
Download