PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA

advertisement
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU
(SYLABUS)
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK:
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
NAZWA KIERUNKU:
Techniki Dentystyczne
PROFIL KSZTAŁCENIA:
praktyczny
SPECJALNOŚĆ:
POZIOM KSZTAŁCENIA:
Studia I-go stopnia
1.
2.
3.
4.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Kod przedmiotu:
Typ przedmiotu: podstawowy
Cele przedmiotu:
Celem kształcenia z przedmiotu mikrobiologia jest uzyskanie przez studentów
wiadomości, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu
technika dentystycznego.
Przedmiot obejmuje dział mikrobiologii ogólnej i szczegółowej z zakresu
bakteriologii, wirusologii, mikrobiologii sanitarnej i podstawową wiedzę na temat
odpowiedzi organizmu na zakażenie. Studenci poznają wybrane drobnoustroje
chorobotwórcze dla człowieka, drogi transmisji, patogenezę wywoływanych chorób
i podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.
5.
6.
7.
Forma studiów: Stacjonarne
Rok studiów: II
Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć:
Wykłady – 6 h
Ćwiczenia – 15h
8.
Liczba punktów ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy
studenta: ETCS –
9.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących: Koordynator zajęć
dydaktycznych: Prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk. Osoby prowadzące:
wykłady: Prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk, ćwiczenia: dr n. med.
Izabela Szczerba, dr n. med. Beata Zarzycka.
10. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zganień biologii na poziomie
egzaminu maturalnego w stopniu rozszerzonym
11. Metody dydaktyczne:
Wykłady – prezentacje multimedialne
Ćwiczenia – prelekcje połączone z demonstracjami mikroskopowymi i hodowlami
Samokształcenie – lista zagadnień do samodzielnego opracowania
12.
Treści programowe przedmiotu:
Treści wykładów:
Wykład 1. Klasyfikacja drobnoustrojów, ich budowa i właściwości biologiczne.
Flora fizjologiczna człowieka. Podstawy epidemiologii (rezerwuar zarazka, źródło
zakażenia, drogi i wrota zakażenia, nosicielstwo drobnoustrojów chorobotwórczych).
Wykład 2. Mechanizmy chorobotwórczości drobnoustrojów. Podstawy nauki o
odporności (antygen, przeciwciało, komórki odpornościowe, rodzaje odporności,
szczepionki i surowice odpornościowe).
Wykład 3. Zakażenia szpitalne – problem interdyscyplinarny.
Treści zajęć w grupach studenckich (ćwiczenia laboratoryjne):
Ćwiczenie 1.
Budowa komórki bakteryjnej(demonstracja preparatów mikroskopowych). Metody
barwienia bakterii. Wzrost drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych. Uzyskiwanie
czystej hodowli. Identyfikowanie drobnoustrojów na podstawie ich cech biochemicznych i
antygenowych.
Ćwiczeni 2.
Występowanie drobnoustrojów w środowisku człowieka i w jego organizmie (posiewy
wymazów pobranych z różnych przedmiotów, ze skóry oraz z błony śluzowej jamy
ustnej). Działanie czynników chemicznych i fizycznych na drobnoustroje. Wyjaławianie i
odkażanie.
Ćwiczenie 3.
Drobnoustroje jako zawodowe zagrożenia biologiczne: Wybrane bakterie
chorobotwórcze dla człowieka.
Ćwiczenie 4.
Drobnoustroje jako zawodowe zagrożenia biologiczne: Wybrane wirusy chorobotwórcze
dla człowieka. Antybiotyki i chemioterapeutyki. Oporność drobnoustrojów na leki.
Ćwiczenie 5.
Mikrobiologia jamy ustnej: Bakteriologia próchnicy zębów chorób przyzębia - . czynniki
etiologiczne próchnicy zębów i chorób przyzębia oraz mechanizmy ich powstawania.
13.
Efekty kształcenia:
Wiedza
student

opisuje budowę komórki bakteryjnej i wirusów

definiuje i rozumie podstawowe pojęcia epidemiologiczne w zakresie szerzenia się
zakażeń

zna i rozumie pojęcie flory fizjologicznej oraz jej roli pozytywnej i negatywnej

zna klasyfikację bakterii i wirusów, właściwości biologiczne i mechanizmy
chorobotwórczości

zna czynniki infekcyjne oraz choroby przez nie wywołane

zna grupy antybiotyków i mechanizmy nabywania oporności bakterii na antybiotyki.

zna czynniki etiologiczne próchnicy zębów i mechanizm jej powstawania

zna czynniki etiologiczne chorób przyzębia i mechanizm jej powstawania
Umiejętności:




potrafi przygotować preparat, rozpoznać i wstępnie zakwalifikować mikroorganizmy
potrafi zastosować się do zasad aseptyki i antyseptyki
umie posługiwać się podstawowymi zasadami diagnostyki mikrobiologicznej
umie zinterpretować wynik badania mikrobiologicznego
Kompetencje społeczne:
student

potrafi pracować w zespole

wykazuje odpowiedzialność za wykonywane zadania zawodowe
14.
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
1.
Samaranayake L.Pl.: Podstawy mikrobiologii dla stomatologów. PZWL 2004
2.
Łuczak M., Swoboda-Kopeć E. [Red.]: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy
ustnej. CZELEJ, Lublin 2004
Literatura uzupełniająca:
1.
Denys A. Zakażenia szpitalne: wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer Polska Sp. z
o.o., Warszawa 2012
15. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki
zaliczenia przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach i uzyskanie
pozytywnego wyniku z pisemnego kolokwium z wiedzy ogólnej zdobytej na ćwiczeniach
oraz sprawdzeniu z wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach i ćwiczeniach.
16.
17.
Informacje dodatkowe:
Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej
indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku/współpracy wynikającej z
umowy cywilnoprawnej oraz, że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie
prawa majątkowe.
18.
Podpis Dziekana:
19.
Data:
Download