Mikrobiologia ogólna

advertisement
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
SGGW
tlx 816 238 sggw pl
fax 847-24-53
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel/fax: +48 22 847 12 33, 843 90 41 w. 11245
e-mail: [email protected]; http://www.sggw.waw.pl/
Karta ramowego programu przedmiotu
1.
Nazwa przedmiotu: mikrobiologia ogólna
.......................................................................................................................
Kierunek: Ochrona środowiska
Rodzaj studiów: ..................................................................................................
Specjalizacja: ........................................................................................................
...............................................................................................................................
Wykłady (godz.) 15.................
Ćwiczenia (godz.) 15.................
ECTS .................
2.
Nr przedmiotu ......................
Data opracowania programu
...............................
Cel zajęć: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bioróżnorodnością
drobnoustrojów, ich właściwościami biochemiczno-fizjologicznymi oraz funkcją i
aktywnością w przyrodzie. Studenci otrzymają podstawową wiedzę teoretyczną i
praktyczną w zakresie metod badania drobnoustrojów
3.
Tematy wykładów/ćwiczeń:
Tematyka wykładów
1. Charakterystyka drobnoustrojów (wirusy, bakterie, promieniowce, glony, grzyby,
pierwotniaki):
- występowanie w środowiskach naturalnych;
- morfologia i cytologia;
- podstawy systematyki i identyfikacji;
- wpływ czynników środowiska na drobnoustroje.
4h
2. Podstawy fizjologii drobnoustrojów:
- źródła pokarmu dla drobnoustrojów;
- pobieranie pokarmu i trawienie pozakomórkowe;
- podział drobnoustrojów z punktu widzenia wykorzystywanego źródła węgla i energii
oraz donatory protonów i elektronów.
2h
3. Wzrost, rozmnażanie i podstawy genetyki drobnoustrojów
- wzrost i podział komórki oraz cykle rozwojowe;
-wzrost drobnoustrojów w warunkach naturalnych;
- mutacje. typy mutacji i czynniki mutagenne;
-procesy paraseksualne.
1h
4. Udział drobnoustrojów w krążeniu pierwiastków w przyrodzie – wybrane cykle
biogeochemiczne:
2h
5. Mikroflora środowisk naturalnych (gleba, woda, powietrze):
- wpływ drobnoustrojów na środowisko:
- detoksykacja i bioremediacja;
- geologiczna i glebotwórcza rola drobnoustrojów.
2h
6. Sanitarne aspekty ochrony środowiska naturalnego
- drobnoustroje chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin
- problemy norm związanych z sanitarnymi aspektami ochrony środowiska
2h
7. Praktyczne wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i zdrowia
2h
Tematyka ćwiczeń
Ćwiczenie 1
Temat: Podstawowe wiadomości z techniki mikrobiologicznej. Pożywki i podłoża hodowlane.
Naczynia i urządzenia stosowane w mikrobiologii (sterylizacja, dezynfekcja, pobieranie
materiału, posiew i przesiew materiału mikrobiologicznego).
Ćwiczenie 2
Temat: Posiew redukcyjny na agarze odżywczym.
Temat: Działanie czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (nastawienie
doświadczenia). Wpływ pH, temperatury, promieniowania UV, ciśnienia osmotycznego,
środków dezynfekcyjnych i konserwantów.
Ćwiczenie 3
Temat: Działanie czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (likwidacja
doświadczenia)
Temat : Opis kolonii drobnoustrojów i pomiar komórek mikroorganizmów.
Ćwiczenie 4
Temat: Technika mikroskopowa - budowa i obsługa mikroskopu, przygotowanie i obserwacja
mikroskopowa preparatów: w kropli płaskiej oraz barwionymi metodami: prostą, negatywną i
złożoną.
Ćwiczenie 5
Temat: Morfologia bakterii, promieniowców i grzybów
Ćwiczenie 6
Temat: Mikroflora środowisk naturalnych- określanie liczebności drobnoustrojów w wodzie,
ściekach i powietrzu.
Temat: Określanie miana coli w wodzie, ściekach i produktach żywnościowych.
Ćwiczenie 7
'Temat: Udział drobnoustrojów w obiegu węgla w przyrodzie obserwacje makro- i
mikroskopowe hodowli drobnoustrojów celulolitycznych, bakterii octowych i fototroficznych
Ćwiczenie 8
Temat: Udział drobnoustrojów w krążeniu azotu w przyrodzie - obserwacje makro i
mikroskopowe hodowli drobnoustrojów wiążących azot atmosferyczny, obserwacje
mikroskopowe bakteroidów i makroskopowe korzeni roślin motylkowatych
4.
5.
Warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny
Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje: studenci nabywają
wiadomości pozwalające na zrozumienie roli drobnoustrojów w środowisku
naturalnym oraz podstawowe umiejętności pracy z tymi organizmami.
6.
7.
8.
9.
Autorzy programu ramowego: prof. dr hab. S.Russel
Wydział/Katedra: Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku
Glebowym
Wymagane pomoce dydaktyczne:
Literatura:
Chruściak E., Kulińska D., Romanowa I., Russel S. - Ćwiczenia z mikrobiologii. SGGW
Duszkiewicz - Reinhard W. i inni - Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i
technicznej. Wydawnictwo SGGW.
Gołębiowska J. - Mikrobiologia rolnicza - Państwowe wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Warszawa.
Gostkowska K. i inni - Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów Wydziału
Rolniczego. - Wydawnictwo AR w Lublinie
Kunicki - Goldfinger W. - Życie bakterii. PWN
Nowak A. i inni - Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii. - Wydawnictwo AR w
Szczecinie.
Różalski A. - Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego
Schlegel H. G. - Mikrobiologia ogólna. PWN.
Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Szember A.- Zarys Mikrobiologii rolniczej. AR w Lublinie
Zmysłowska I. - Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo UWM Olsztyn
Zalecenie:
1.Powyższe pozycje literatury są często odnawiane wydawniczo. Zaleca się korzystanie z
najnowszych wydań.
2.Studenci zapraszani są na stronę internetową: WWW.MIKROBIOLOGIA.HOST.SK
redagowaną przez: S. Russel, D. Jabłońska-Gorzała, G. Gorzała.
Webmaster: G. Gorzała
Na stronie tej podane są materiały do ćwiczeń z naszej mikrobiologii oraz wiele
informacji i połączeń internetowych pomocnych studentom w nauce mikrobiologii.
Informacja o przedmiocie w języku angielskim:
1.
Subject name Microbiology
2.
Lecture topics/practices topic ...
Characteristics of basal groups of microorganisms,.its systematic and occurrence in
natural environments. Main metabolic processes of microorganisms ( autotrophy and
heterotrophy ). The role of microbes in biogeochemical cycles and biodegradation.
Water and soil microbiology. Practical application of microbes in environmental and
health protection. Methods of isolation and identification of microorganisms.
Pathogenic microorganisms for plant and animals. Methods of protection against of
organisms causing diseases.
3.
Pass conditions: exam
Download