Teatr Wielki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds

advertisement
Teatr Wielki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. marketingu w Dziale Marketingu
termin składania aplikacji: 15 sierpnia 2016 r.
planowany termin zatrudnienia w instytucji: wrzesień 2016 r.
forma zatrudnienia: pełen etat
Wymagania:
 wykształcenie wyższe;
 wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (min. 1 rok, mile
widziane w instytucjach kultury);
 znajomość wszelkich nowoczesnych technik i narzędzi służących budowaniu
wizerunku, promocji oraz sprzedaży;
 umiejętność posługiwania się różnorodnymi technikami marketingowymi
w sprzedaży dóbr kultury;
 umiejętność tworzenia strategii promocyjnych i marketingowych, krótko –
i długoterminowych w odniesieniu do różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych;
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 dobra znajomość branży kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym;
 umiejętność prowadzenia i redagowania stron internetowych, portali
społecznościowych;
 umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 podstawowa znajomość programów graficznych (Pakiet Adobe, głównie Adobe
InDesign/Adobe Illustrator);
 odpowiedzialność;
 kreatywność;
 dyspozycyjność.
Oferujemy:
 możliwość rozwoju zawodowego w jednej z największych w Polsce instytucji kultury
i sztuki;
 ciekawą i inspirującą pracę;
 przyjemną, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Główne zadania:
 współtworzenie planów i budżetów marketingowych, reklamowych i promocyjnych;
 współpraca z partnerami biznesowymi i promocyjnymi;
 sporządzanie i koordynacja ofert sponsorskich;
 wyszukiwanie i opracowywanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy;
 kontrola zgodności materiałów marketingowych oraz informacji wizualnej
z systemem identyfikacji wizualnej TWŁ,
 organizacja i dystrybuowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych;

nadzór nad pozostałymi działami w zakresie przestrzegania identyfikacji wizualnej
TWŁ.
Wymagane dokumenty:





list motywacyjny;
życiorys;
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (skan/kserokopia dokumentu
poświadczającego wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, inne);
rekomendacje;
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać (alternatywnie)
 mailem w formacie PDF na adres: [email protected]
 złożyć osobiście w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego,
90-249 Łódź w godzinach 8:00-16:00;
 przesłać listem poleconym na adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na
stanowisko Specjalista ds. marketingu”
w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2016 r. Oferty, które wpłyną po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Procedura naboru:
1 etap – sprawdzanie i ocena wymagań formalnych. Zastrzegamy sobie prawo do
skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami w ramach I etapu rekrutacji,
2 etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane
osobowe kandydatów do pracy w Teatrze Wielkim w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249
Łódź, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane
wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Niezwłocznie po zakończeniu naboru informacja o jego wyniku zostanie podana do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.operalodz.com.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards