egzamin-nowe-pytania-z-opracowaniem

advertisement
.
40
Egzamin: - immunitet ekonomiczny - izba wyższa we Francji od 1814 do dziś - prawo karne w
Ruskiej Prawdzie - badanie konstytucyjności ustaw w USA - sposób wybierania obu izb w Anglii od
średniowiecza do dzisiaj - odpowiedzialność kanclerza w II Rzeszy i Republice Weimarskiej
Egzamin poprawkowy: 1. Impeachment w Anglii - Termin ten oznacza skargę, którą mogła wnieść
Izba Gmin przeciw osobą oskarżonym o nadużycie władzy. Sprawę wniesioną przez Izbę Gmin
rozstrzygała nieodwołalnie Izba Lordów. Była to więc forma kontroli Parlamentu nad władzą
wykonawczą. Instytucja Impeachment stanie u podstaw przyszłej odpowiedzialności konstytucyjnej
ministrów. 2. Impeachment w USA - Impeachment w USA był tworzony na wzór angielski, prawo
impeachmentu przysługuje Izbie Reprezentantów i polega na możliwości pociągnięcia do
odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów oraz wyższych urzędników
federalnych - za zadę stanu, przekupstwo i inne ciężkie przestępstwa; w takim przypadku sprawę
rozpatruje Senat, który może wydać wyrok skazujący przy większości ¾ obecnych senatorów. Jest
to jedyna możliwość usunięcia ministrów lub prezydenta przez Kongres. 3. Act of Settlement Ustawa sukcesyjna - Ustawa wydana w 1701 r. która: Określiła zasady sukcesji tronu, przewidziała
ewentualną sukcesję dynastii hanowerskiej Podkreśliła wyraźnie, ze monarcha związany jest
prawem, co miało zapobiec możliwości oodzenia się absolutnej władzy królewskiej
Stworzyła podstawy niezawisłości sędziowskiej, określając, że sędzia może być usunięty z urzędu
jedynie na żądanie obu izb Parlamentu
W sposób pośredni przyjęła zasadę konstytucyjnej odpowiedzialności ministrów za króla,
sankcjonując średniowieczną procedurę impeachmentu, mianowicie ustawa odebrała królowi prawo
ułaskawienia ministra oskarżonego bądź zasądzonego w odze procedury impeachment. 4.
Pozytywizm prawniczy w odniesieniu do BGB - Pozytywizm prawniczy to nurt w XIX i XXwiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury. Jego najsłynniejszymi przedstawicielami
byli: John Austin, Rudolf von Ihering, Georg Jellinek, Herbert Hart i Hans Kelsen, badał przepisy
prawa w oderwaniu od ich pozaprawnych uwarunkowań, kładł nacisk na same logiczne pojęcia
prawa, uznawał, że przez samo logiczne zastosowanie pojęć prawnych odnajdzie się właściwe
rozwiązanie. Pozytywizm doprowadził wiec do zrównania pojęcia prawa i przepisu ustawy, ustawy i
sprawiedliwości. Pozytywizm prawniczy, który odegrał ważna rolę w dziejach prawa, spotkał się do
końca XIX wieku z surową krytyką. Uważano, że prowadzi on do skostnienia prawa, że nie nadąża
za przemianami społecznymi. Szczególnej ostrej krytyce został poddany, wyrosły na gruncie
pozytywizmu, niemiecki kodeks BGB za jego formalizm i indywidualizm, za niedostosowanie do
potrzeb życia, sankcjonowanie niesprawiedliwości społecznej.
Władza królewska w Wielkiej Brytanii
Monarchia Frankońska - wykład
Monarchia Frankońska - omówienie
Ustrój Anglii - wykład
Ustrój Anglii - omówienie
Anglia i Francja, monarchia stanowa i absolutna
Reklama
Powiązane zagadnienia





Sejm krajowy
Frankfurt nad Menem
Kodeks Napoleona
Nullum crimen sine lege
Lanat






Administracja publiczna












Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego













.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards