Odpady z sektora komunalnego i odpady niebezpieczne z tego

advertisement
Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w „PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA
POWIATU CHRZANOWSKIEGO”
1. Cel w gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to, to do czego się dąży, co się chce
osiągnąć w gospodarowaniu odpadami.
2. Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, i
unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów.
3. Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych
oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.
4. Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych na terenie
składowiska
w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji jego zagrożeń dla środowiska.
5. Magazynowanie odpadów – jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed
ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
6. Obiekt budowlany – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414 z późn. zm.), należy przez to rozumieć również składowiska odpadów.
7. Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn.
zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest
obowiązany.
8. Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a
także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych.
9. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych,
balkonowych – ulegające biodegradacji.
10. Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i
doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
11. Odpady problemowe – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku zaistnienia sytuacji
awaryjnych (również odpady niebezpieczne powstałe podczas prowadzenia akcji ratowniczych).
12. Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
13. Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem,
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem
badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.
14. Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia
ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania,
określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.
15. Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania
energii.
16. PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające
jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.
17. Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę
odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
18. Przebudowa obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć prace mające na celu dostosowanie
obiektu budowlanego do obowiązujących przepisów prawnych.
19. Przebudowa składowiska – należy przez to rozumieć prace mające na celu dostosowanie
składowiska odpadów do obowiązujących przepisów prawnych.
3
20. Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
21. Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub
beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy
wykorzystaniu mikroorganizmów w wyniku, której powstaje materia organiczna lub metan;
składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
22. Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów.
23. Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do
składowania odpadów komunalnych.
24. Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do
składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów
komunalnych.
25. Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie
odpadów w celu ich unieszkodliwienia.
26. Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów
wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego
oddziaływania na środowisko.
27. Strategia gospodarki odpadami – perspektywiczny plan działań zmierzających do osiągnięcia
postawionych celów w gospodarce odpadami.
28. System gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i
organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi
dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.
29. Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym
spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w
przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie
odpadów.
30. Unieszkodliwianie odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w
ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzi lub dla środowiska.
31. Uporządkowanie gospodarki odpadami – rozumie się przez to działania zmierzające do
gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami ochrony środowiska i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
32. Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub
inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
33. Zadania – działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów
34. Zbieranie odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
35. Ilekroć w „Planie gospodarki odpadami ”, jest mowa o prawie ochrony środowiska, należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.).
36. Ilekroć w „Planie gospodarki odpadami” jest mowa o ustawie o odpadach, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
4
1. Wstęp
Plan
Gospodarki
Odpadami
dla
Powiatu
Chrzanowskiego,
został
opracowany
w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje
odpadów powstających na terenie powiatu .
Odpady z sektora komunalnego i odpady niebezpieczne z tego strumienia odpadów,
są
problemem, którym przede wszystkim powinny zajmować się gminy lub związki gmin, w ramach
swoich zadań statutowych i własnych planów gospodarki odpadami. Natomiast w niniejszym planie
przedstawiono szczegółowo system gospodarowania tymi odpadami oraz cele i zadania, które
powinny być uwzględnione w odpowiednich planach gminnych. Odpady z sektora gospodarczego
powinny być przedmiotem działań podmiotów gospodarczych, lub ich prawnych następców. Dotyczy
to również odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego. Ponadto w niniejszym Planie
uwzględniono zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego.
Podstawowym zadaniem, do zrealizowania w najbliższych czterech latach, jest uporządkowanie
gospodarki odpadami w powiecie. W szczególności dotyczy to odpadów pochodzących z sektora
gospodarczego i komunalnego oraz inwestycji związanych z likwidacją dzikich wysypisk
i prawidłową eksploatacją składowisk odpadów z sektora gospodarczego i z sektora komunalnego.
Uporządkowanie gospodarki odpadami jest działaniem warunkującym realizację celu podstawowego
w przyjętym systemie gospodarki odpadami, jakim jest osiągnięcie obowiązujących standardów
w gospodarce odpadami.
Szczególną uwagę zwrócono w projekcie Planu na możliwość realizacji na terenie powiatu zadań i
założeń przyjętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego
oraz w „Nowej polityce ekologicznej państwa”. Wymienione działania są zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Do zasad zrównoważonego rozwoju nawiązuje również „Strategia rozwoju
województwa małopolskiego”. Jednym z celów operacyjnych w ramach Strategii jest „kompleksowe
zagospodarowanie odpadów oparte na europejskich i światowych standardach”.
Przyjęty w Planie system gospodarki odpadami, wraz ze szczegółowo wyznaczonymi celami i
działaniami, krótko- i długookresowymi, umożliwia włączenie się Powiatu Chrzanowskiego do zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji w województwie małopolskim, w ramach 13 obszaru
gospodarowania odpadami do roku 2010 i w ramach 8 obszaru do roku 2014(wg WPGO).
Powiat będzie wspierał działania związane z utworzeniem na terenie powiatu Zakładu
Zagospodarowania Odpadów - przewidzianego w WPGO, zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów.
5
Rysunek 1. Schemat systemu gospodarki odpadami w powiecie chrzanowskim
Cel wiodący
Założone cele
gospodarki odpadami
"Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i eliminacja
zagrożeń wynikających
z gospodarowania odpadami"
Cele krótkookresowe 2004-2007
Cele długookresowe 2008-2014
Rodzaj i zakres działań
Jednostka koordynująca
Sposób wdrożenia
warianty wdrożenia
Odpady wytwarzane
w sektorze komunalnym
Odpady wytwarzane
w sektorze gospodarczym
Odpady niebezpieczne
ZADANIA Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI
wynikające
z Programu Ochrony Środowiska
2. Charakterystyka obszaru Powiatu Chrzanowskiego
2.1 Wstęp
Powiat Chrzanowski
jest usytuowany w zachodniej części Małopolski na styku Wyżyny
Krakowskiej i Śląskiej, na pograniczu z województwem śląskim. Obszar o powierzchni 371,5 km2
zamieszkuje 131,5 tys. osób (z tego 63% w miastach). Gęstość zaludnienia wynosi 354 osób na km2
i należy do najwyższych w regionie (na podstawie danych uzyskanych w Starostwie).
W skład Powiatu Chrzanowskiego wchodzą gminy: miasta Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i
Alwernia wraz z otaczającymi wioskami oraz gmina wiejska Babice. Jest to powiat silnie
uprzemysłowiony, a Trzebinia, Chrzanów, Libiąż i Alwernia to znaczące ośrodki przemysłu
chemicznego, energetycznego, górniczego, maszynowego, budowlanego, odzieżowego oraz
spożywczego. Tylko w samym Chrzanowie działa ponad trzy tysiące podmiotów gospodarczych.
Chrzanów, stolica powiatu, już od XII wieku był siedzibą kasztelani a w następnych wiekach
zachował pozycje ważnego ośrodka miejskiego w zachodniej Małopolsce, który to status utrzymał do
1975 roku. W okresie 1975 – 1999 ziemia chrzanowska została podzielona miedzy trzy województwa
(Krakowskie, Katowickie i Bielsko Bialskie) ale od 1.01.1999 historyczna ziemia chrzanowska
ponownie stała się odrębnym powiatem.
Również miasto Trzebinia ma historyczny rodowód. W 1917 roku, otrzymała prawa miejskie od
senatu wolnego miasta Krakowa. Na rozwój tego miasta i jego okolic miały wpływ złoża rud cynku i
ołowiu wydobywane już od końca XIII, najpierw metodą odkrywkową, potem w sztolniach i szybach.
Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto tu eksploatacje pokładów węgla kamiennego.
Wg danych GUS za 2002 rok, 39,18% obszaru powiatu stanowią lasy i grunty leśne, 27,24 %
pozostałe grunty i nieużytki, a 33,58 % użytki rolne, a w tym: grunty orne 78,40 %, sady 1,54 %, łąki
6
18,12 % i pastwiska 1,94 %; Najwięcej lasów jest w gminie Trzebinia - 41,6 %; w gminach: Alwernia
- 39,0 %, Babice - 38,4 % ,Libiąż - 37,9 % i Chrzanów 31,1 %.
Rysunek 2.1. Struktura użytkowania gruntów
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty i nieużytki
użytki rolne
27%
39%
26% - grunty
orne
1% - sady
1% - pastwiska
6% - łąki
W powiecie działa 10 256 podmiotów gospodarczych. W gospodarce narodowej jest
zatrudnionych 23 972 osób – w przemyśle i budownictwie 51,75 % (12 406), w rolnictwie,
łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie – 0,63 % (150), w usługach rynkowych 22,54 % (5
403), w usługach nierynkowych – 25,08 % (6 013).
Ludności w wieku przedprodukcyjnym jest w powiecie 27 537, w wieku produkcyjnym 81 098,
a w wieku poprodukcyjnym 20 395.
Infrastruktura powiatu to 705,9 km sieci wodociągowej, 218 km sieci kanalizacyjnej i 752,4 km
sieci gazowej. Na terenie powiatu znajduje się dziewięć komunalnych oczyszczalni ścieków. W
powiecie znajduje się 34,6 km dróg krajowych, 65,5 km dróg wojewódzkich, 242 km dróg
powiatowych, w tym o powierzchni twardej 227 km, oraz 2000 km dróg gminnych (źródło:
http://www.powiat-chrzanowski.pl/liczby.html).
W ewidencji powiatu znajduje się 1 584 sklepów, 32 punkty sprzedaży paliw, 7 targowisk.
W Powiecie, wśród szkół publicznych należy wyróżnić: dwie szkoły wyższe, 4 szkoły policealne,
19 szkół średnich, 3 szkoły zawodowe, 19 gimnazjów i 44 szkół podstawowych, 49 placówki
wychowania przedszkolnego, oraz 3 szkoły specjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz
zasadnicza szkoła zawodowa) (źródło: http://www.powiat-chrzanowski.pl/liczby.html).
Ważną dziedzina gospodarki jest turystyka, rozwijana w oparciu o walory przyrodnicze
i kulturowe ,a zwłaszcza o Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, który liczy 7,1 tys. ha. Liczne
zabytki, dobrze rozbudowana baza turystyczna oraz zabytki kulturalne czynią z Powiatu
Chrzanowskiego doskonałe miejsce do uprawiania turystyki szczególnie weekendowej.
Powiat Chrzanowski podzielony jest na gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.
7
2.2. Położenie
Rzeźba terenu Powiatu Chrzanowskiego jest bardzo urozmaicona. Zgodnie z podziałem
regionalnym Polski Powiat Chrzanowski leży na styku dwóch megaregionów Karpat i Podkarpacia.
oraz Wyżyn Polskich. Południowa część powiatu leży w granicach Doliny Górnej Wisły wydzielonej
w obrębie Północnego Podkarpacia. Środkowa i północna część jest położona w obrębie jednostek
wydzielanych na terenie Wyżyny Śląsko – Krakowskiej:

Pagóry Jaworznickie,

Garb Tenczyński,

Rów Krzeszowicki,

Wyżyna Olkuska.
Współczesna rzeźba terenu Powiatu Chrzanowskiego jest wynikiem wieloetapowego rozwoju
sięgającego górnej kredy. W rzeźbie obszaru wyraźnie zaznaczają się struktury młodej tektoniki
uskokowej. Rozległe morfologicznie obniżenia rozwinięte są z reguły w miejscu zapadlisk, natomiast
wzgórza w miejscu zrębów.
Na obszarze powiatu występują dwa pasma wzniesień. Na północy Garb Ciężkowicki
przechodzący przez miejscowości Trzebinia, Ciężkowice, Szczakowa. Wysokość tych wzgórz sięga
330 m n.p.m. W środkowej części przebiega pasmo wzniesień wysokości do 400 m n.p.m.,
przechodzące przez Pogorzyce, Płazę i Regulice. Pasma wzniesień rozdzielone są niecką
chrzanowską.
Niezwykle charakterystycznym elementem rzeźby obrębu Garbu Tenczyńskiego są głęboko
wcięte, stosunkowo wąskie doliny o przebiegu południkowym, na zboczach których wznoszą się
wapienne skałki. Ponadto charakterystycznym elementem krajobrazu powiatu są skałki górnej jury.
Występują one licznie na zboczach dolin oraz powierzchni wierzchowin gdzie nazywane są ostańcami,
a miejscami również na stromych krawędziach o założeniach uskokowych. W miarę postępu erozji
budowle złożone z wapieni skalistych były wypreparowywane z otaczających ich wapieni innych
facji. Z występowaniem skał węglanowych górnej jury związane jest występowanie zjawisk
krasowych. Rezultatem procesów krasowych nie są tylko systemy podziemnych kanałów, ale także
formy widoczne na powierzchni. Należą do nich poszerzone krasowo szczeliny ciosowe oraz
rozmaitego kształtu drobne zagłębienia wytworzone w litej skale.
Powiat Chrzanowski leży na terenie monokliny śląsko – krakowskiej. Najstarsze podłoże powiatu
zbudowane jest z prekambryjskich skał metamorficznych oraz stosunkowo cienkiego kompleksu
osadowych skał dolnopaleozoicznych masywu górnośląskiego. Skały te znane są tylko z głębokich
wierceń gdyż nie odsłaniają się na powierzchni.
Najstarszymi skałami odsłaniającymi się na powierzchni jest kompleks skał dewonu i dolnego
karbonu leżący przeważnie bezpośrednio na skałach krystalicznych. Miąższość tego kompleksu osiąga
około 1600 m. Osady dewonu są wykształcone w postaci piaskowców i zlepieńców, które w wyższej
8
części profilu przechodzą w skały węglanowe, a wśród nich wapienie dębnickie. Wyższą część w
profilu stratygraficznym platformy węglanowej stanowią dolnokarbońskie wapienie o miąższości
przekraczającej 1000 m. Sedymentacja osadów dewonu jak i karbonu dolnego odbywała się w
warunkach płytkiego zbiornika który swoim zasięgiem obejmował obszar od Moraw po Góry
Świętokrzyskie. Głębsze obszary tego zbiornika wypełniane były drobnoziarnistymi osadami
klastycznymi.
Osady karbonu górnego są związane z sedymentacją lądową w warunkach subsydencji. Na
przedpolu gór utworzonych podczas waryscyjskich ruchów tektonicznych, powstawały dużej
miąższości osady węglonośne. Materiał okruchowy do budowy tych skał dostarczany był przez rzeki
płynące z erodowanych wyniesień. Kompleks górnokarbońskich utworów jest zbudowany z
naprzemianległych piaskowców, mułowców i iłowców z pokładami węgla.. Na terenie powiatu
najstaszaserią utworów węglonośnych są warstwy Załęskie (westwal A) i orzeskie (westwal B). Jest to
seria mułowcowa, w której przeważają mułowce i iłowce z syderytami, a piaskowce pojawiają się w
formie soczew. Powyżej występuje krakowska seria piaskowcowa, w obrębie której wydzielono
warstwy łaziskie (westwal C) oraz libiąskie (westwal D). Pomiędzy sedymentacją tych warstw miała
miejsce przerwa sedymentacyjna. Krakowska seria piaskowcowa jest wykształcona w postaci
piaskowców gruboziarnistych i zlepieńcowatych oraz zlepieńców z otoczakami skał wulkanicznych,
łupków metamorficznych, lidytów, gnejsów, granitów. Najmłodszymi skałami karbonu jest arkoza
kwaczalska zbudowana z gruboziarnistych rozsypliwych piaskowców pozbawionych pokładów węgla.
Omawiany obszar w permie był lądem, na którym tworzyły się gruboziarniste zlepieńce i wapienie
słodkowodne. Waryscyjskie ruchy tektoniczne w późnym karbonie i wczesnym permie nasiliły
ponadto zjawiska wulkaniczne, w wyniku których powstały skały wylewne i tufy.
W erze mezozoicznej obszar podlegał kilkakrotnie transgresjom i regresjom morza. Dominowała
sedymentacja osadów węglanowych w dość płytkich morzach epikontynentalnych. Osady triasu
rozpoczyna
niewielkiej
miąższości
seria
osadów
klastycznych
pochodzenia
lądowego
i
płytkomorskiego. Ponad nimi występują utwory wapienia muszlowego wykształcone w postaci
wapieni, margli i dolomitów. Krążenie roztworów bogatych w magnez spowodowało wtórną
dolomityzację tych osadów i doprowadziło do nagromadzenia rud metali przede wszystkim rud cynku
i ołowiu. Miąższość dolomitów kruszconośnych wynosi łącznie około 50 m. W obrębie dolomitów
kruszconośnych wyróżniane są warstwy gogolińskie, gorażdzańskie, terebratulowe i karchowickie.
Nad utworami węglanowymi występuje seria osadów mułowcowo – ilastych z wkładkami dolomitów,
miąższości 100 m. Osady jurajskie są oddzielone od utworów triasu powierzchnią erozyjną. W
późnym triasie i dolnej jurze omawiany obszar był lądem, na którym dominowały procesy
denudacyjne. Profil osadów jury rozpoczynają piaskowce żelaziste, wapienie oolitowe zlepieńce jury
środkowej. Niższa część profilu jury górnej wykształcona jest jako margle ilaste z glaukonitem i z
wkładkami wapieni. Wyższa część jako wapienie płytowe, skaliste i uławicone wietrzejące na biało.
9
Wapienie te tworzą gruby kompleks , którego miąższość waha się od 100 do 300m. Skały te występują
powszechnie na powierzchni w obszarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej.
Na omawianym obszarze nie zachowały się żadne osady wieku kredowego. Bezpośrednio na
skałach jurajskich spoczywają utwory trzeciorzędu. Są one wykształcone w postaci osadów lądowych
- piasków, piaskowców ilastych oraz wapieni typu kalicze. W wyższej części profilu występują osady
płytkiego morza – wapienie ostrygowe oraz iłowce z wkładkami gipsów i anhydrytów. Sedymentacja
ewaporatów była związana z odizolowaniem części morza mioceńskiego oraz znaczną przewagą
parowania nad dopływem wód słodkich. Miąższość osadów trzeciorzędu wynosi około 180 m.
Osady
czwartorzędu
są
związane
z
akumulacją
rzeczną
oraz
ze
zlodowaceniem
południowopolskim. Są to piaszczyste gliny z otoczakami oraz blokami o charakterze eratyków.
Utwory pochodzenia lodowcowego były rozmywane przez rzeki i obecnie pokrywają stosunkowo
duży obszar. Wypełniają dno rowu krzeszowickiego, ciągną się pasem na południe od Chrzanowa
wzdłuż doliny Wisły. Ponadto na omawianym obszarze występują plejstoceńskie lessy miąższości do
8 m..
Najmłodsze osady holocenu występują jedynie w korytach i dolinach rzek oraz w zagłębieniach
morfologicznych. Są to przede wszystkim muły, piaski i żwiry.
2.3. Sytuacja demograficzna
Liczba ludności Powiatu Chrzanowskiego wg stanu na 2002 r. wynosiła 129 030 osób, co stanowi
4 % ludności województwa małopolskiego - stawia to powiat na siódmym miejscu w województwie.
Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 348 osoby.
W rozbiciu na poszczególne gminy liczbę mieszkańców przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.1. Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach
Lp.
Gmina
Liczba mieszkańców Na 1 km2 pow.
1.
Alwernia
12 547
167
2.
Chrzanów
50 645
641
3.
Libiąż
23 004
404
4.
Trzebinia
34 190
326
5.
Babice
8 644
157
129 030
348
OGÓŁEM
Źródło: Wybrane dane o powiatach i gminach województwa Małopolskiego;
Urząd Statystyczny w Krakowie. Kraków 2003)
Powiat w 2002 r. wykazywał przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń, zarówno w liczbach
bezwzględnych jak również w liczbach urodzin i zgonów na 1000 mieszkańców w skali roku (tabela
2.2.). Stopa przyrostu naturalnego w powiecie chrzanowskim jest ujemna – w przeciwieństwie do
10
średniej z terenu całego województwa małopolskiego (+1,4). Ruch migracyjny wynosi – 0,64 na 1000
mieszkańców powiatu (tabela 2.3.).
Tabela 2.2. Ruch naturalny ludności w 2002 r.
W liczbach bezwzględnych
Małżeństwa
644
Urodzenia
Zgony
1160
1183
Na 1000 ludności
Przyrost
Małżeństwa
naturalny
-23
Urodzenia
4,99
8,99
Zgony
9,17
Przyrost
naturalny
-0,18
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa
Tabela 2.3. Migracje ludności w 2002 r.
Napływ a)
Odpływ b)
1211
1294
Saldo migracji
ogółem
na 1000 ludności
-83
Zameldowanie na pobyt stały;
Źródło: Rocznik Statystyczny
a)
b)
-0,64
Wymeldowanie z pobytu stałego;
Ludności aktywnej ekonomicznie (w wieku 15 lat i więcej) jest w gminie ogółem 107,3 tys. osób
(Źródło: Wybrane dane
o powiatach i gminach województwa małopolskiego w 2002 roku).
Szczegółowy podział aktywności ekonomicznej przedstawia tabela 2.4.
Tabela 2.4. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
Aktywni zawodowo
Ogółem
pracujący
bezrobotni
Bierni
zawodowo
Współczynnik
aktywności
zawodowej
w tysiącach
107,3
39,9
Wskaźnik
Stopa
zatrudnienia
bezrobocia
w%
11,5
53,8
48,8
37,9
22,4
Stopa bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest wyższa niż w województwie (średnia
w województwie – 19,1 %).
Liczba ludności w wieku produkcyjnym w gminie wynosiła w 2002 r. 81 098 z czego
zarejestrowano 9 358 bezrobotnych, (Źródło: Rocznik Statystyczny.), co stanowi 11,54 % ludności
zawodowo czynnej. Dla porównania w 1999 r. było 395 bezrobotnych.
Ludności aktywnej ekonomicznie (w wieku 15 lat i więcej) jest w gminie ogółem 107,3 tys. osób
(Źródło: wybrane dane o powiatach - WUS).
Liczba ludności w wieku:

przedprodukcyjnym wynosi:
27 537 osób,
11

produkcyjnym wynosi:
81 098 osób,

poprodukcyjnym wynosi:
20 395 osób.
Analizując liczby ludności wg ekonomicznych grup wieku stwierdzić należy, iż 62,85 % to
ludność w wieku produkcyjnym, 21,34 % to ludność w wieku przedprodukcyjnym a 15,81% w wieku
poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Rysunek 2.2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
62,85%
w wieku przedprodukcyjnym
w wieku produkcyjnym
21,34%
w wieku poprodukcyjnym
15,81%
Dokonujące się zmiany demograficzne, zmniejszenie się ludności w wieku przedprodukcyjnym –
odpływ młodzieży wykształconej zaowocuje w przyszłości niekorzystną strukturą wiekową ludności
i może w przyszłości decydować o tempie rozwoju społeczno – gospodarczego całego powiatu.
Zasoby mieszkaniowe
Na terenie powiatu znajduje się 42 655 mieszkań (tab. 2.5.), w tym 40,4 tys. mieszkań
zamieszkanych ( 40,0 tys. mieszkań zamieszkanych stale). Liczba izb w tych mieszkaniach wynosi
151,8 tys. Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu wynosi 3,21, a przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania na 1 osobę – 21,2 m2. W 2002 r. oddano do użytku 177 mieszkań
(budownictwo indywidualne), a rozpoczęto budowę 246 mieszkań (również budownictwo
indywidualne).
Tabela 2.5. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane
w tym zamieszkane stale
zamieszkane
mieszkania
izby
[tys.]
[tys.]
[tys.]
40,4
przeciętna
powierzchnia
Mieszkania
40,0
151,8
użytkowa
mieszkań
[tys. m2]
2735
12
powierzchnia
liczba osób na
użytkowa na 1
osobę [m2]
21,2
mieszkanie
3,21
izbę
0,85
Źródło: Wybrane dane....,2003 r.
Stan zabudowy mieszkaniowej, jej wyposażenie w instalacje techniczno – sanitarne oraz rozwój
budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej wyznaczają bezpośrednio poziom
warunków zamieszkiwania ludności, pośrednio zaś stwarzają możliwości do lokalnego rozwoju
gospodarczego. Warunki mieszkaniowe w istotny sposób stymulują wzrost poziomu życia.
2.3. Sytuacja gospodarcza
Powiat Chrzanowski nie jest powiatem ukierunkowanym na rolnictwo., dominuje w nim sektor
gospodarczy. Natomiast wśród gospodarstw rolnych, większość, bo 12 tys. (78,4 %) stanowią małe
gospodarstwa o wielkości do 1 ha (włącznie); gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha jest 3,3 tys.,
co stanowi 21,6 %. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 0,90 ha.
Przemysł
W powiecie chrzanowskim, dominuje przemysł surowców mineralnych oraz przemysł chemiczny
i
maszynowy.
Wykaz
ważniejszych
zakładów
z poszczególnych branż przemysłu przedstawia
przemysłowych,
wytwarzających
odpady,
poniższa tabela (w tabeli nie ujęto zakładów
prowadzących wydobycie wapieni i dolomitów)
Tabela 2.6. Ważniejsze zakłady przemysłowe w powiecie chrzanowskim
Nazwa
Adres
Kod
pocztowy
Miejscowość
ALWERNIA S.A. Zakłady Chemiczne
ul. K. Olszewskiego 25
32-566
Alwernia
GARBARSTWO SKÓR BEZ WŁOSA, M.
Świstek
Ul. Krasickiego 20
32-566
Alwernia
BITREX Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
BUMAR - FABLOK S.A. Fabryka Maszyn
Budowlanych i Lokomotyw
ul. Fabryczna 3
32-500
Chrzanów
EkoNaft Sp. Z o.o.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
ENERGOMEDIA Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
Górka Cement Sp. z o.o.
ul. 22 Lipca 58
32-540
Trzebinia
GREVITA - KONFEX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
32-540
Trzebinia
GREVITA - TEXTIL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
32-540
Trzebinia
HYDRO ALUMINIUM Chrzanów sp. z o.o.
ul. Hydro 1
32-540
Chrzanów
13
INWESTREMSp. z o.o.
ul. 22 Lipca 58
32-540
Trzebinia
Zakład Górniczo – Energetyczny JANINA w
ul. Górnicza 23
Libiążu sp. z o.o.
32-590
Libiąż
KRYSTYNA Hurtownia Krystyna Trala
ul. Partyzantów
32-500
Chrzanów
LB PROFILE POLAND
ul. Fabryczna 14
32-540
Chrzanów
LIBET SA
ul. Krakowska 52
32-590
Libiąż
NAFTOTRANSREM Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
NAFTOWAX Fabryka Parafin Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
Ocynkownia Śląsk
u. Kraszewskiego 38
32-500
Chrzanów
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
32-540
Trzebinia
PETRONAFT Sp. z o.o.
Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia SIERSZA
RAFINERIA TRZEBINIA S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540
Trzebinia
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 8
32-500
Chrzanów
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500
Chrzanów
THERMOPLAST sp. z o.o.
ul. Wilcza 3
32-590
Libiąż
Usługi Komunalne "TRZEBINIA" Sp. z o.o.
ul. Rynek 18
32-540
Trzebinia
Zakłady Górnicze "TRZEBIONKA" S.A.
ul. Gen. Sikorskiego 7
32-540
Trzebinia
Obecnie w budowie znajduje się w Chrzanowie zakład przemysłu motoryzacyjnego „VALEO”
oraz prowadzone są prace związane z rozwojem Parku Przemysłowo – Gospodarczego.
Przemysł rolno-spożywczy
Powiat Chrzanowski nie jest powiatem typowo rolniczym, spośród wszystkich gospodarstw
41,4 % prowadzi działalność rolniczą, a 58,6 % nie prowadzi takiej działalności..
Wszystkie gminy Powiatu Chrzanowskiego szukają możliwości rozwoju sektora turystycznego.
Dopełniającą, lecz coraz ważniejszą rolę w działalności gospodarczej, a także w życiu społecznym
przypisuje się handlowi i usługom. Ogólne uwarunkowania ekonomiczne, zwłaszcza zaś relacje
cenowo-dochodowe, a w efekcie rosnąca bariera popytu ogranicza poważnie rozwój działalności
w tym zakresie. Skutkiem tych prawidłowości jest niemal całkowity zanik usług bytowych
świadczonych przez jednostki sektora publicznego.
W 2002 r. na terenie powiatu działało 10 256 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze regon wg
wybranych sekcji PKD, w tym: 8 przedsiębiorstw państwowych, 26 spółdzielni, 1375 spółek, 7944
14
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 5 fundacji, oraz 143 stowarzyszenia
i organizacje społeczne. (tabela 2.6.). Rysunek 2.3. przedstawia osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą według wybranych sekcji PKD.
Tabela 2.7. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD
Przetwórs
Rolnictwo,
two
łowiectwo i
przemysło
leśnictwo
we
Ogółem
10 256
108
1032
Budownictwo
Handel
i
naprawy
Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
1198
3788
860
Obsługa
Hotele i
nieruchomoś
restauracj
ci i firm;
e
nauka
303
1397
(Źródło: wybrane dane..)
Rysunek
2.3.
Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
według
wybranych
sekcji PKD
Przetwórstwo przemysłowe
789
3186
Budownictwo
245
Handel i naprawy
280
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Hotele i restauracje
875
1001
804
764
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i
firm; nauka
Inne
(Źródło: Wybrane dane..)
Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu wynosi 70.000 sztuk
Teren Powiatu jest zalesiony w ponad 1/3 powierzchni. (tabela 2.8.). Lasy i grunty leśne maja
największy udział w użytkowaniu gruntów w granicach administracyjnych powiatu.
Użytki rolne stanowią jedynie około 33,6 % powierzchni terenu. Powierzchnia gruntów
użytkowych na cele rolnicze obejmuje 12 475 ha. W strukturze użytkowania gruntów rolnych
przeważają grunty orne, zajmując 78,4 %. Pozostała część, tj. 21,5 % stanowią trwałe użytki zielone.
Tabela
2.8.
Struktura
użytkowania
gruntów
wg
rodzajów
użytków
administracyjnych.
Ogółem
Wyszczególnienie
w ha
OGÓŁEM
37 149
15
w odsetkach
100,0
w
granicach
Ogółem
Wyszczególnienie
w ha
Ogółem
w odsetkach
12 475
33,6
9 780
78,4
Sady
192
1,5
Łąki
2260
18,1
Pastwiska
242
1,9
Lasy i grunty leśne
14 556
39,2
Pozostałe grunty i nieużytki
10 118
27,2
w tym:
Użytki rolne
Grunty orne
(Źródło: wybrane dane..., 2003 r).
Rysunek 2.4. Struktura użytkowania gruntów
34%
27%
Użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i
nieużytki
39%
Naturalne warunki klimatyczne oraz rodzaj gleb ukierunkowują rolnictwo na produkcję zboża
oraz hodowlę bydła, trzody chlewnej i drobiu kurzego.
W produkcji roślinnej zdecydowanie przeważa uprawa zbóż i w mniejszej części ziemniaków.
O profilu produkcji roślinnej decyduje wartość bonitacyjna gleb – przeważają gleby średnie i dobre,
które stanowią ponad 70 % powierzchni użytków rolnych.
Zboża
stanowią
największy
areał
zasiewów.
Ich
uprawy
zajmowały
w
2002
r.,
2.061 ha. Spośród zbóż najwięcej, bo 1199 ha jest upraw pszenicy ozimej. Następne w kolejności są
żyto (484 ha) oraz jęczmień (428 ha). Dużo mniejszą powierzchnię stanowi uprawa ziemniaków
(693 ha). Na terenie powiatu nie ma dużych, specjalistycznych gospodarstw w zakresie produkcji
roślinnej.
16
W 2002 r., 1363 gospodarstw rolnych poniosło wydatki na zakup nawozów, wapnia
i środków ochrony roślin, które stwarzają zagrożenie dla jakości wód podziemnych.
Rysunek 2.5. Powierzchnia zasiewów wg grup ziemiopłodów [ha].
Zboża
2061
Ziemniaki
Strączkowe jadalne
Przemysłowe
Pastewne
Pozostałe
693
7
211
123
14
Sektor hodowlany
Na skalę przemysłową prowadzona jest hodowla drobiu kurzego. W 2002 r. wyhodowano 70 476
drobiu kurzego). Stan trzody chlewnej i bydła przedstawia się następująco:
Trzoda chlewna
Bydło
(1 675 sztuk)
(1 152 sztuk)
122 sztuk loch
519 sztuk krów
(Źródło: GUS wybrane dane o powiatach)
17
2.4. Sytuacja wodno – ściekowa powiatu
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 218,0 km. Powiat Chrzanowski nie jest w pełni
skanalizowany. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 4 193 budynków mieszkalnych.
W gospodarstwach domowych w 2002 r. zużyto 4 019,5 dam3 wody, co stanowi 31,15 m3 na
jednego mieszkańca. (Źródło: Wybrane dane..)
Na terenie powiatu działa 9 oczyszczalni ścieków. Większość z nich to oczyszczalnie
mechaniczno – biologiczne. Szczegółowy wykaz oczyszczalni przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.9. Oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
Gmina
Q max/dobę
Oczyszczalnie
l). mechaniczno-biologiczna
- komunalna - cały Chrzanów i
część Trzebini
35 000 m3/dobę
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji,
ul.Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów
2). Mechaniczno - biologiczna
b.d.
DPS w Płazie
3). mechaniczno-biologiczna
b.d.
Chrzanów
l). mechaniczno-biologiczna
Trzebinia
Użytkownik
- komunalna Trzebinia
2). mechaniczno-biologiczne
1). Libiąż A -RPWiK
Libiąż
2). Libiąż B mechanicznobiologiczna pół miasta i kopalnia.
18
3500 m3/dobę
Zakłady Wapiennicze w
Płazie
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji,
ul.Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów
Ok. 1 Mg osadów ZG "Trzebionka" S.A.,
szyb „Andrzej”, szyb
ściekowych/rok
„Włodzimierz”
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
5200 m3/dobę
Kanalizacji,
ul.Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów
2156 m3/dobę
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji,
ul.Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów
Gmina
Q max/dobę
Oczyszczalnie
Użytkownik
Zakład Usług
Komunalnych
1). Brodła - potok Brodła
8,3 m3/dobę
w Alwerni, sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 48,32566 Alwernia
2). Regulice-potok Regulice
7,6 m3/dobę
j.w.
Zakład Usług
Alwernia
Komunalnych
3). Okleśna-Wisła
170 m /dobę
3
w Alwerni, sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 48,32566 Alwernia
Przedszkole
4). Kwaczała - szkoła
3,75 m3/dobę
Kwaczałka
6,2 m3/dobę
5). Zakłady Chemiczne
750 m3/dobę
Alwernia
Babice
j.w.
Zakłady Chemiczne
w Alwerni
Ścieki z Jankowic są przekazywane do oczyszczalni ścieków w Podolszu,
gmina Zator.
Źródło: inf. z gmin
2.5. Opis warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych mogących mieć wpływ na
lokalizację instalacji gospodarki odpadami
Powiat Chrzanowski leży w całości na obszarze głównych lub użytkowych zbiorników wód
podziemnych (GZWP i UZWP) i jednocześnie w strefach ich zasilania, tym samym wszystkie
składowiska z terenu powiatu powinny posiadać stosowne zabezpieczenia, wynikające z wymogów
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne
typy składowisk odpadów. (Dz. U. nr.61.poz. 549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.).
Rejon Powiatu Chrzanowskiego jest obszarem zasobnym w wody podziemne. Występują tu cztery
piętra wodonośne: karbońskie, triasowe, jurajskie i czwartorzędowe. Piętra te są od siebie przeważnie
odizolowane od siebie utworami praktycznie nieporzepuszczalnymi. Wymiana wód pomiędzy
piętrami następuje jedynie w strefach silnie zaangażowanych tektonicznie poprzez strefy uskokowe
oraz w miejscach gdzie brak jest warstwy izolującej.
19
Piętro karbońskie związane jest z występowaniem piaskowców w obrębie nieprzepuszczalnych
osadów ilasto
–
mułowcowych
serii
krakowskiej. Łączna
miąższość
serii
piaskowców
gruboławicowych waha się od kilkudziesieciu do 1000 m.Współczynnik filtracji piaskowców serii
krakowskiej wynosi średnio 5 * 10-5 m/s. Maksymalna wydajność studni eksploatowanych z poziomu
karbońskiego wynosi do 30 m3/h. Wody tego piętra zasilane są poprzez infiltracje na wychodniach
piaskowców oraz poprzez kontakt hydrauliczny w strefach uskokowych poprzez wody młodszych
pięter wodonośnych. Odwadnianie odbywa się poprzez kopalnie węgla kamiennego oraz studnie
eksploatujące ten poziom wodonośny.
Piętro triasowe w rejonie Powiatu Chrzanowskiego obejmuje dwa poziomy wodonośne: górnego
retu oraz wapienia muszlowego. Liczne spękania, szczeliny i kanały krasowe występujące w obrębie
wapieni gogolińskich, rozdzielających obydwa poziomy, powodują, że poziomy te pozostają ze sobą
w więzi hydraulicznej. Poziom wodonośny górnego retu jest związany z występowaniem wapieni i
dolomitów. Średnia miąższość tego poziomu wynosi 30 m, a współczynnik filtracji zawiera się
w granicach od 10-7 do 10-4m/s. Poziom ten zasilany jest na wychodniach oraz poprzez okna
hydrauliczne wodami poziomu wapienia muszlowego. Poziom wodonośny wapienia muszlowego jest
związany z występowaniem dolomitów diploporowych oraz kruszconośnych. Są to utwory porowate,
silnie spękane i skrasowiałe. Na znacznej części obszaru poziom wapienia muszlowego jest przykryty
praktycznie nieprzepuszczalną seria osadów kajpru i retyku, a lokalnie trzeciorzędu. Stanowią one
warstwę izolującą, a także napinającą. Wydajności studni ujmujących ten poziom są znaczne i sięgają.
220 m3/h. Zasilanie tego poziomu następuje poprzez infiltracje w rejonach wychodni wód opadowych
oraz wód powierzchniowych. Pierwotna miąższość tego poziomu wynosiła od 70 do 100 m. Obecnie
jest znacznie mniejsza ze względu na odwadnianie poprzez kopalnie rud cynku i ołowiu: Trzebionka,
Matylda, Galmany oraz kopalnie węgla kamiennego: Janina, Jaworzno i Siersza.
W obrębie pietra triasowego na obszarze Powiatu Chrzanowskiego wydzielane są dwa Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych (rys 2.6):nr 452 – zbiornik i nr 454 – zbiornik szczelinowo – krasowy
Olkusz - Zawiercie
W granicach powiatu znajdują się również obszary wysokiej ochrony (OWO) tych zbiorników.
Piętro jurajskie jest związane z występowaniem górnojurajskich wapieni skalistych. Jest to piętro
o charakterze szczelinowo – krasowym, miąższości sięgającej 100 m. Współczynnik filtracji osadów
górnej jury wynosi średnio 9,6*10-6 m/s. Wodonośne wapienie skaliste lokalnie są izolowane od góry
utworami nieprzepuszczalnymi. Zasilanie wód tego pietra następuje poprzez infiltrację na
wychodniach skał jurajskich. Drenowanie obywa się poprzez studnie gospodarskie, cieki
powierzchniowe i źródła.
Piętro czwartorzędowe jest związane z występowaniem piaszczysto – żwirowych osadów
holocenu występujących w dolinach rzecznych i obniżeniach morfologicznych. Czwartorzędowe
piętro wodonośne ma charakter swobodny. Zwierciadło wód znajduje się na różnych głębokościach od
20
0 do 20 m ppt. Poziom ten jest zasilany bezpośrednio przez opady atmosferyczne, a drenowany przez
rzeki.
Na północy powiatu znajduje się obszar wysokiej ochrony czwartorzędowego głównego zbiornika
wód podziemnych nr 449 (rys 2.6).
Rysunek 2.6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Powiecie Chrzanowskim – fragment Mapy
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce A. Kleczkowski, 1999
21
Download