Uwagi studentów - PB Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sprawozdanie z wykładu dotyczącego certyfikacji energetycznej, podstaw prawnych i
metodyki obliczeń dla studentów semestru VI inżynierii środowiska w ramach Zadania
10: Wykłady zamawiane ze specjalistami/praktykami dla studentów inżynierii
środowiska, przeprowadzonego w związku z realizacją projektu „Podniesienie
atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i
ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Białostockiej”. w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00
W dniu 12 czerwca 2012 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył
się wykład poświęcony certyfikacji energetycznej, podstaw prawnych i metodyki obliczeń
przeznaczony dla studentów semestru VI inżynierii środowiska. Na wykładzie zapoznano
studentów z podstawami prawnymi funkcjonowania świadectw charakterystyki energetycznej
w Polsce. Omówiono zmiany w prawie budowlanym w zakresie wprowadzonego w dniu 1
stycznia 2009 roku obowiązku wykonywana świadectw charakterystyki energetycznej dla
budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych bądź wynajmowanych. Studentów i
studentki zapoznano również z pojęciami pokrewnymi funkcjonującymi w technice
budowlanej, dotyczącymi efektywności energetycznej budynku: audytem energetycznym,
charakterystyką energetyczną, świadectwem charakterystyki energetycznej oraz zakresem ich
wykonywania. Osoby, które wysłuchały wykładu mogły się dowiedzieć jakie warunki należy
spełnić, aby móc sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jakie obowiązki
spoczywają na osobie sporządzającej taki dokument techniczny. Omówiono także
zagadnienia dotyczące utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej. Na wykładzie zapoznano studentów z głównymi punktami rozporządzenia
dotyczącego przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o
uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz rozporządzenia w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej
świadectwo charakterystyki energetycznej.
Druga część wykładu dotyczyła metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw charakterystyki
energetycznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
„Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona
środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2008 r.. Omówiono sposób wyznaczenia wskaźnika EP oraz EK wynikający z zapisów
powyższego rozporządzenia oraz sposób wyznaczenia porównawczego wskaźnika EP
wyznaczanego z warunków technicznych – czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
W końcowej części wykładu przedstawiono studentom kierunki zmian w przepisach
prawa wynikających z obowiązującej od dnia 1 lutego 2012 r. dyrektywie 2010/31/UE w
sprawie charakterystyki energetycznej budynku.
Wykład przygotowała i wygłosiła Pani Mirosława Horosz przedstawicielka instytucji
państwowej, mająca na co dzień do czynienia z praktycznymi zagadnieniami certyfikacji
energetycznej budynków. Dzięki temu, wykład stanowił istotne rozszerzenie i uzupełnienie
wiedzy studentów o zagadnienia wykraczające poza zakres programu studiów.
„Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona
środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”
Download
Random flashcards
Create flashcards