Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki

advertisement
Pytania kontrolne z kursu Auditing i certyfikacja energetyczna, wersja z dnia 18.05.2017
Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki
energetycznej
Czy potrafisz…
 wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU?
 wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną
energię pierwotną dla systemów technicznych?
 wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na energię końcową pomocniczą?
 wyznaczyć miesięczne i roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do
ogrzewania?
 wyznaczyć zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.?
 wyznaczyć sprawność całkowitą oraz sprawności cząstkowe systemów
technicznych (dla sprawności przesyłu i akumulacji również w sposób
obliczeniowy)?
 wyznaczyć temperaturę w przestrzeni nieklimatyzowanej?
 obliczyć powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza?
 wyznaczyć efektywność wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej?
 wyznaczyć wewnętrzną pojemność cieplną strefy budynku?
 obliczyć stałą czasową strefy budynku?
 obliczyć miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego?
 obliczyć miesięczne wewnętrzne zyski ciepła?
 wyznaczyć wartość wskaźnika EP dla budynku o różnych funkcjach
użytkowych?
 obliczyć całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez
przenikanie w danym miesiącu w roku?
 obliczyć współczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej bezpośrednio
do środowiska zewnętrznego oraz przez przyległe przestrzenie nieogrzewane
w budynku lub przyległym budynku do otoczenia?
 obliczyć całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez
wentylację w danym miesiącu w roku?
 przyjąć (wyznaczyć) uśrednione w czasie strumienie powietrze podstawowego
i dodatkowego dla różnych systemów wentylacji?
 wyznaczyć średnią miesięczną temperaturę wewnętrzną w przestrzeni
nieogrzewanej z zyskami ciepła?
 zdecydować czy przestrzeń okresowo ogrzewana w danym miesiącu w roku
jest przestrzenią ogrzewaną czy nieogrzewaną?
 podzielić rozpatrywane przestrzenie ogrzewane na strefy ogrzewana?
 wyznaczyć wielkość emisji CO2?
 wyznaczyć obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii?
 wyznaczyć udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową w budynku lub części budynku?
Pytania kontrolne z kursu Auditing i certyfikacja energetyczna, wersja z dnia 18.05.2017






wyznaczyć charakterystykę energetyczną zgodnie z metodologią opartą na
faktycznym zużyciu energii?
podać warunki stosowania metody zużyciowej?
podać różnicę między sposobem przeprowadzania i zakresem weryfikacji
audytu energetycznego oraz świadectw charakterystyki energetycznej?
podać definicję budynku o niskim zużyciu energii?
przeprowadzić obliczenia dla różnych kategorii budynków zasilanych w różny
sposób w energię?
…
Czy wiesz…
 skąd przyjąć i do czego służą w obliczeniach wartości współczynnika nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika
energii lub energii dla systemów technicznych?
 w jaki sposób wyznaczyć średnią sezonową sprawność wytwarzania ciepła
z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła?
 skąd przyjąć i do czego służą w obliczeniach wartości jednostkowej straty
ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła oraz wartości jednostkowej
straty ciepła z zasobnika ciepła?
 co to jest długość trwania sezonu grzewczego?
 kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?
 jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
 czy właściciel budynku może sam dla siebie sporządzić świadectwom
charakterystyki energetycznej?
 czy można sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej inaczej niż w
systemie teleinformatycznym?
 co to jest budynek, a co to jest część budynku wg ustawy o charakterystyce
energetycznej?
 jakie są obowiązki osoby uprawnionej do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej?
 w jakich okolicznościach osoba uprawniona zostaje wykreślona z wykazu czyli
traci uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?
 w jakich przypadkach przeprowadza się weryfikację świadectw charakterystyki
energetycznej?
 jakimi metodami można wyznaczyć charakterystykę energetyczną?
 kiedy dokonuje się podziału przestrzeni ogrzewanej na strefy?
 kiedy dokonuje się podziału przestrzeni chłodzonej na strefy?
 co to jest przestrzeń ogrzewana, chłodzona, nieogrzewana i okresowo
ogrzewana?
 czy energia pomocnicza jest również energią końcową?
 co to jest energia użytkowa, końcowa i pierwotna?
 jaka jest różnica między odnawialną i nieodnawialną energią pierwotną?
Pytania kontrolne z kursu Auditing i certyfikacja energetyczna, wersja z dnia 18.05.2017














kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?
w jakich okolicznościach i dla jakich budynków należy umieścić świadectwo
w widocznym miejscu?
jakie działania promujące oszczędność energii przewiduje ustawa o
charakterystyce energetycznej budynków?
dla jakich budynków i w jakich okolicznościach nie trzeba sporządzać
świadectwa charakterystyki energetycznej?
czy świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w formie
papierowej, elektronicznej czy w obu formach?
co zawiera charakterystyka energetyczna?
czy sprawność całkowita systemu jest iloczynem czy ilorazem sprawności
cząstkowych?
od jakich elementów dla przegród zewnętrznych należy uwzględnić korekcję
na zacienienie przy obliczaniu zysków ciepła od promieniowania słonecznego?
od czego zależy zapotrzebowanie energii do oświetlenia wbudowanego?
czego dotyczą zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej
budynku?
jak określić i skąd przyjąć czas działania urządzeń pomocniczych oraz
zapotrzebowanie na moc elektryczną tychże urządzeń?
co to jest energia pasożytnicza?
co to jest wskaźnik LENI?
…
Pytania kontrolne dotyczące zakresu audytów energetycznych
Czy wiesz…
 co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?
 komu Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną
i pod jakimi warunkami?
 jakie są warunki i zasady uzyskania premii termomodernizacyjnej?
 kto może być inwestorem składając wniosek o premię termomodernizacyjną?
 jakie są koszty (dla inwestora) uzyskania premii termomodernizacyjnej?
 jaką rolę w procesie termomodernizacji pełni bank kredytujący?
 pod jakimi warunkami inwestor otrzyma premię termomodernizacyjną?
 jaka jest różnica między ulepszeniem termomodernizacyjnym, optymalnym
ulepszeniem termomodernizacyjnym, wariantem przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, a optymalnym wariantem przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego?
 co musi zawierać audyt energetyczny budynku?
 czy w audycie energetycznym budynku są tabele obowiązkowe?
 co zawiera charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla audytu energetycznego budynku?
Pytania kontrolne z kursu Auditing i certyfikacja energetyczna, wersja z dnia 18.05.2017



co zawiera charakterystyka energetyczna dla audytu energetycznego
budynku?
jakie główne punkty zawiera karta audytu energetycznego?
…
Czy potrafisz…
 obliczyć wysokość premii termomodernizacyjnej?
 określić zakres kosztów składających się na przedsięwzięcie
termomodernizacyjne?
 skonstruować warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?
 obliczyć liczbę stopniodni sezonu grzewczego?
 obliczyć wskaźnik SPBT?
 przeprowadzić obliczenia i wybrać optymalne ulepszenie termomodernizacyjne
prowadzące do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy i
stropodachy?
 przeprowadzić obliczenia i wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wywiewnej?
 przeprowadzić obliczenia i wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej?
 przeprowadzić obliczenia i wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu
grzewczego?
 przeprowadzić obliczenia i wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego?
 …
Powyższe pytania kontrolne nie stanowią pytań na kolokwia zaliczeniowe z przedmiotu.
Na kolokwiach pytania mogą być inne. Pytania są podane łącznie dla wykładu i
ćwiczeń.
Przypominam, że w trakcie kolokwium mogą Państwo korzystać tylko z własnych,
wydrukowanych dokumentów prawnych i norm, w szczególności z:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz.U. 2014 poz. 1200) wraz ze zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
Pytania kontrolne z kursu Auditing i certyfikacja energetyczna, wersja z dnia 18.05.2017
•
•
•
•
•
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015
poz. 376)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w
sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw
charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania
lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 poz. 246)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) wraz ze zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346) wraz ze
zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji
audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych
warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa
Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz.U. 2015 poz.
1405) wraz ze zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) – tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U.
2015 poz. 1422). (Dział X i Załącznik 2),
a także niezbędny będzie kalkulator (nie komórka, laptop, smartfon itp.). Proszę
przynieść również długopis (pióro, cienkopis itp.).
Życzę udanych przygotowań do kolokwiów
Piotr Kowalski
Download