Diagnostyka różnicowa objawu: KRWIOPLUCIE

advertisement
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Wywiad lekarski
w chorobach układu
oddechowego
Dolegliwości wiązane z chorobami
układu oddechowego
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność
Kaszel
Plwocina
Krwioplucie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
DUSZNOŚĆ
Definicje
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Def. kliniczna
uświadomienie konieczności wzmożenia
czynności oddechowej
Def. patofizjologiczna
odczuwalne zwiększenie pracy oddychania
Def. neurologiczna
zaburzenie stosunku długości i napięcia mięśni
oddechowych
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Analiza objawu:
• stopień duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• czas i okoliczności wystąpienia duszności
• typ duszności
• objawy towarzyszące duszności
DUSZNOŚĆ
Stopnie duszności
FIZJOLOGICZNA
objaw zależny od zmniejszonej ilości tlenu na
dużych wysokościach lub w zamkniętych
pomieszczeniach
I
WYSIŁKOWA
gdy praca oddychania przekroczy 5x wartości
spoczynkowe; objaw chorobowy gdy występuje
przy codziennym wysiłku
II
SPOCZYNKOWA
objaw chorobowy – dalsza diagnostyka
IIa
ORTHOPNOE
szczególna postać d. spoczynkowej;
zmuszająca do przyjęcia pozycji siedzącej lub
wysokiego ułożenia
III
ASFIKSJA
objaw ostrej niewydolności oddechowej
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
0
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ FIZJOLOGICZNA
Wdechowe ciśnienie parcjalne tlenu (mm Hg)
0
50
100
135
6
Lot na dużych wysokościach
Wysokość (m)
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
10 000
200
Mount Everest
5
7 500
300
4
3
Kolej wysokościowa przez Andy
5 000
400
2
500
2 500
1
Szybowiec
600
Ciśnienie barometryczne (mm Hg)
12 500
700
0
0
50
100
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Klasyfikacja duszności wysiłkowej
Stopień I
Chory może chodzić w normalnym tempie
po terenie płaskim i wchodzić na łagodne
wzniesienia lub schody bez zadyszki
Stopień II
Chory może chodzić ze zwykłą szybkością
po terenie płaskim ale ma zadyszkę przy
wchodzeniu na łagodne wzniesienia lub schody
Stopień III
Chory nie może z powodu zadyszki chodzić
w zwykłym tempie, ale idąc powoli może
pokonać na terenie płaskim odległość 1-2 km
Stopień IV
Chory nie może przejść odległości większej niż
100 m bez zatrzymywania się dla złapania tchu
Stopień V
Chory ma zadyszkę po przejściu kilku kroków
lub w czasie mycia się czy ubierania
Badanie kliniczne Macleod (red)
DUSZNOŚĆ
Przyczyny i objawy asfiksji
TYP
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Zahamowanie
oddechu
pochodzenia
centralnego
Zahamowanie
oddechu
pochodzenia
nerwowego lub
mięśniowego
ODDECH,
PRZYCZYNY
OBJAWY DODATKOWE
Powierzchowny
Nieregularny
Zwolniony
Bezdech
Zatrucia
Urazy czaszki i mózgu
Udar mózgowy
Obrzęk mózgu
Zapalenie mózgu i opon
Guz mózgu
Utrudniony
Powierzchowny
Bezdech
Nagmine porażenie dziecięce
(poliomyelitis)
Przełom miasteniczny
Zatrucie kurarą
Tężec
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Przyczyny i objawy asfiksji
TYP
ODDECH,
PRZYCZYNY
OBJAWY DODATKOWE
Ostra niedrożność
dużych dróg
oddechowych
Świst (stridor)
wdechowy i wydechowy
Sinica
Nieprzytomność z zapadniętym językiem,
Zachłyśnięcie się ciałem obcym
Ucisk przez guz (krtani, tchawicy, wole)
Świst (stridor) wydechowy
Zmiany przy osłuchiwaniu
płuc
Jednostronne zachłyśnięcie się ciałem
obcym
Wymioty z zachłyśnięciem treścią
żołądkową
Rak oskrzela
Napad dychawicy oskrzelowej
Ostre zapalenie oskrzelików
Ostra niedrożność
obwodowych dróg
oddechowych
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Przyczyny i objawy asfiksji
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
TYP
Zaburzenia
oddychania
zależne od zmian
w opłucnej
i w ścianie klatki
piersiowej
Zaburzenie
pęcherzykowowłośniczkowej
wymiany gazowej
ODDECH,
PRZYCZYNY
OBJAWY DODATKOWE
Oglądanie,
Opukiwanie
Osłuchiwanie
Odma samoistna
Odma pourazowa
Odma zastawkowa
Odma podskórna
Złamanie wielu żeber
Duża ilość płynu w opłucnej lub krwiak
opłucnej; obustronne zapalenie opłucnej
Oglądanie
Zator tętnicy płucnej
Obwodowe mikrozatory
Zator tłuszczowy
Zator powietrzny
Obrzęk płuc
Wstrząs
Zatrucie tlenkiem węgla
Krwawienie płucne
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Analiza objawu:
• stopień duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• czas i okoliczności wystąpienia duszności
• typ duszności
• objawy towarzyszące duszności
DUSZNOŚĆ
Klasyfikacja według dynamiki powstawania
Duszność występująca szybko
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy
Duszność powoli narastająca
Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych
Beck i wsp.
DUSZNOŚĆ
Klasyfikacja według dynamiki powstawania
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność występująca szybko
Pochodzenia
płucnego
astma
odma
zapalenie płuc
ciało obce
Pochodzenia
sercowo-naczyniowego
niewydolność lewej komory serca
zator płuc
tamponada osierdzia
przebywanie na dużych wysokościach
Pochodzenia
psychogennego
Pochodzenia
metabolicznego
kwasica ketonowa
mocznica
zatrucia
Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych
Beck i wsp.
DUSZNOŚĆ
Klasyfikacja według dynamiki powstawania
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność rozwijająca się w ciągu kilku miesięcy
Pochodzenia
płucnego
płyn w opłucnej
nowotwór
nacieczenie i zwłóknienie płuc
gruźlica
Pochodzenia
sercowo-naczyniowego
zastoinowa niewydolność krążenia
niedokrwistość
zatorowość płucna
Pochodzenia
nerwowo-mięśniowego
myastenia gravis
Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych
Beck i wsp.
DUSZNOŚĆ
Klasyfikacja według dynamiki powstawania
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność powoli narastająca
Pochodzenia
płucnego
przewlekłe zapalenie oskrzeli
rozedma płuc
pylica płuc
rozlane zwłóknienie płuc
Pochodzenia
sercowo-naczyniowego
zastoinowa niewydolność krążenia
niedokrwistość
zatorowość płucna
Pochodzenia
mechanicznego
duża otyłość
zesztywniajace zapalenie kręgosłupa
sclerodermia
Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych
Beck i wsp.
DUSZNOŚĆ
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Klasyfikacja według dynamiki powstawania
Duszność występująca szybko
Duszność rozwijająca się
w ciągu kilku miesięcy
Duszność powoli narastająca
pochodzenia płucnego
astma
odma
zapalenie płuc
ciało obce
pochodzenia płucnego
płyn w opłucnej
nowotwór
nacieczenie i zwłóknienie płuc
gruźlica
pochodzenia płucnego
przewlekłe zapalenie oskrzeli
rozedma płuc
pylica płuc
rozlane zwłóknienie płuc
poch. sercowo-naczyniowego
niewydolność LK
zator płuc
tamponada osierdzia
przebywanie na dużych
wysokościach
poch. sercowo-naczyniowego
zastoinowa niewydolność
krążenia
niedokrwistość
zatorowość płucna
poch. sercowo-naczyniowego
zastoinowa niewydolność
krążenia
zatorowość płucna
pochodzenia nerwowo-mięśniowego
myastenia gravis
pochodzenia mechanicznego
duża otyłość
zesztywniające zap.kręgosłupa
sklerodermia
pochodzenia psychogennego
pochodzenia metabolicznego
kwasica ketonowa
mocznica
zatrucia
Diagnostyka różnicowa w ch.wewnętrznych
Beck i wsp.
DUSZNOŚĆ
Analiza objawu:
• stopień duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• czas i okoliczności wystąpienia duszności
• typ duszności
• objawy towarzyszące duszności
DUSZNOŚĆ
Typ duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Niewydolność oddechowa
typu restrykcyjnego
(ograniczająca)
Spirogram prawidłowy
Niewydolność oddechowa
typu obturacyjnego
(zawężająca)
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
SPIROGRAM PRAWIDŁOWY
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
1 sek.
TV
IRV
ERV
RV
- Total Volume
- Inspiratory Reserve Volume
- Expiratory Reserve Volume
- Residual Volume
TLC
VC
IC
FRC
- Total Lung Capacity
TLC
- Vital Capacity
- Inspiratory Capacity
- Functional Residual Capacity
IC IRV
VC
TV
ERV
FRC
RV
RV
FEV1s
DUSZNOŚĆ
Typ duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
I
- Duszność napadowa
OSKRZELOWA (skurcz oskrzeli)
SERCOWA (zastój płucny)
Młodsi pacjenci
Pacjenci starsi
Ekspozycja na alergeny
Ataki nocne
Nie stwierdza się choroby serca
Choroby obciążające lewą komorę
serca
Nad polami płucnymi przeważnie
świsty i furczenia
Obecność rzężeń wilgotnych
II - Duszność stała
(przewlekłe choroby płuc i przewlekła niewydolność lewej komory serca)
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Zaburzenia rytmu oddechowego
TYP ODDECHU
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Miarowa
hiperwentylacja
SYTUACJA KLINICZNA
Oddech Kusmaula („wielki oddech”) w kwasicy
metabolicznej, np.
kwasica ketonowa w cukrzycy,
kwasica mleczanowa w mocznicy
Centralna neurogenna hiperwentylacja przy
uszkodzeniach w obrębie mostu
Hiperwentylacja w śródmiąższowych procesach
płucnych, np. w zwłóknieniu płuc
Miarowa
hipowentylacja
Powierzchowne oddychanie w zasadowicy
metabolicznej
Powierzchowne oddychanie we wrodzonych
wadach neurologicznych i w skrajnej otyłości
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Zaburzenia rytmu oddechowego
TYP ODDECHU
SYTUACJA KLINICZNA
Naprzemiennie
hipo- i hiperwentylacja
Oddech Cheyne-Stokesa
(fizjologicznie w czasie snu u dzieci i starszych
osób, patologicznie przy zmniejszeniu
przepływu mózgowego)
Długie przerwy
w końcowej fazie
wdechu
Oddychanie z bezdechem przy uszkodzeniach
mostu, np. w zakrzepicy tętnicy podstawnej
Nieregularny
tor oddechowy
Oddech Biota (ataksja oddechowa)
przy uszkodzeniach rdzenia przedłużonego,
np. w zapaleniu opon miażdżycy tętnic
mózgowych, wzroście ciśnienia
śródczaszkowego, w agonii.
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Zaburzenia rytmu oddechowego
Od objawu do rozpoznania Hadorn & Zollner
DUSZNOŚĆ
Analiza objawu:
• stopień duszności
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• czas i okoliczności wystąpienia duszności
• typ duszności
• objawy towarzyszące duszności
DUSZNOŚĆ
Objawy towarzyszące
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Klasyfikacja
duszności
Stany chorobowe
Objawy / patofizjologia
Pochodzenia
płucnego
(restrykcja)
Oddechy krótkie, powierzchowne,
bez objawów zwężenia oskrzeli,
dodatkowe objawy w klatce
piersiowej i w płucach,
pojemność życiowa ograniczona,
FEV1s prawidłowa








Pochodzenia
płucnego
(obturacja)
Częstotliwość oddechów niekiedy
zmniejszona
utrudnienie wdechu lub wydechu
dodatkowe objawy w klatce
piersiowej i w płucach,
pojemność życiowa prawidłowa
lub zmniejszona, FEV1s
zmniejszona
 Zapalne lub nowotworowe
 Zwężenie dużych dróg
oddechowych
 Zachłyśnięcie ciałem obcym
 Dychawica oskrzelowa
 Przewlekłe zapalenie oskrzeli
 Rozedma płuc obturacyjna
Niedodma
Zapalenie płuc
Zwłóknienia płuc
Stany po resekcji płuca
Płyn w opłucnej
Odma opłucnej
Zniekształcenia kl.piersiowej
Choroby nerwowo-mięśniowe
DUSZNOŚĆ
Objawy towarzyszące
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Klasyfikacja
duszności
Pochodzenia
sercowego
Objawy / patofizjologia
Często napadowa duszność typu
orthopnoe; objawy choroby
wywołującej przeciążenie lewej
komory z zastojem w żyłach
płucnych
Stany chorobowe
 Niewydolność lewej komory
serca w chorobie wieńcowej lub
nadciśnieniowej
 Wady zastawek aorty
 Wady zastawki dwudzielnej
Zmniejszona pojemność minutowa  Ostre serce płucne w zatorze
serca z upośledzeniem przepływu
tętnicy płucnej
mózgowego
Pochodzenia
psychogennego
Nerwice oddechowe
 Oddech wzdychający
 Zespół hiperwentylacji
 Zespół wysiłkowy
DUSZNOŚĆ
Objawy towarzyszące
Klasyfikacja
duszności
Objawy / patofizjologia
Zaburzenie czynności ośrodka
oddechowego
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Wzmożenie zużycia O2
Z przyczyn
poza klatką
piersiową
Ograniczenie pojemności
transportowej O2
Stany chorobowe
 Miażdzyca tętnic mózgowych
 Wzrost ciśnienia
śródczaszkowego
 Upał, gorączka
 Nadczynność tarczycy
 Ciężkie niedokrwistości
Kwasica metaboliczna
 Kwasica ketonowa w cukrzycy
 Kwasica mleczanowa
 Mocznica
Wzrost pracy oddychania
 Skrajna otyłość
Środki farmakologiczne
 Salicylany; leki pobudzające
ośrodek oddechowy
Dolegliwości wiązane z chorobami
układu oddechowego
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność
Kaszel
Plwocina
Krwioplucie
KASZEL
Definicja:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
- gwałtowne wypchnięcie powietrza przez głośnię mające na celu
usunięcie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu lub ciała obcego.
Odruch kaszlu wspomaga mechanizm oczyszczania śluzoworzęskowego i można go zaobserwować u ludzi zdrowych,
u których liczba epizodów kaszlu < 10 / 24godz.
KASZEL
Mechanizm odruchu:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Kaszel jest wywołany podrażnieniem receptorów kaszlowych lub
podśluzówkowych nosa, gardła, krtani tchawicy i dużych oskrzeli, płuc i opłucnej.
Bodźce te są przenoszone drogą nerwu błędnego lub językowo-gardłowego
do ośrodka kaszlowego w rdzeniu przedłużonym, skąd za pośrednictwem
nerwu krtaniowego wstecznego i nerwów rdzeniowych dochodzi do pobudzenia
mięśni biorących udział w odruchu kaszlowym.
FAZY ODRUCHU:
1. Głęboki wdech
2. Zamknięcie głośni z rozluźnieniem przepony i gwałtownym skurczem
mięśni oddechowych
3. Otwarcie głośni i eksplozyjne wypchnięcie powietrza z płuc na zewnątrz.
KASZEL
Analiza objawu:
Przyczyną kaszlu mogą być bodźce o charakterze: zapalnym,
mechanicznym, termicznym, chemicznym, osmotycznym,
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
psychicznym.
W analizie czasowej należy uwzględnić:
- od jak dawna trwa kaszel ?
- przebieg kaszlu w czasie
- sezonowość ?
- pory dnia ?
Powikłaniem kaszlu może być utrata przytomności, złamanie żebra
lub pęknięcie płuca
KASZEL
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Rodzaje kaszlu
RODZAJ KASZLU
SYTUACJA KLINICZNA
Kaszel produktywny
z obfitym
wykrztuszaniem
Rozstrzenie i przewlekłe zapalenie oskrzeli,
ropień i rozwinięty obrzęk płuc, przetoka
opłucnowo-oskrzelowa, mukowiscydoza
Kaszel produktywny
ze skąpym
wykrztuszaniem
Astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli,
bakteryjne zapalenie płuc, stan przedobrzękowy
płuc, rak oskrzela, zawał płuca
Kaszel nieproduktywny
Zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc,
suche zapalenie i międzybłoniak opłucnej,
sarkoidoza, ciało obce w oskrzelu,
alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
KASZEL
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Objawy towarzyszące
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
katar
bóle gardła
chrypka
gorączka
duszność
plwocina
krwioplucie
ból opłucnej
zachłyśnięcie się ciałem obcym
zaburzenia połykania
nudności, wymioty
nocne poty
brak łaknienia, chudnięcie
KASZEL
Diagnostyka różnicowa objawu:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Kaszel spowodowany zmianami chorobowymi:
- dróg oddechowych
- miąższu płucnego
- opłucnej
Kaszel uwarunkowany niewydolnością mięśnia sercowego
Kaszel o etiologii psychicznej
KASZEL
Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL UWARUNKOWANY ZMIANAMI W DROGACH ODDECHOWYCH
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Zapalenie tchawicy
i krtani
Astma oskrzelowa
Przewlekłe zapalenie
oskrzeli
Kaszel nieproduktywny, suchy, bardzo męczący.
Powstaje lub bardzo nasila się po położeniu się
do łóżka i „rozgrzaniu się”
Kaszel zwykle kończy napad duszności, jest
męczący, chory z trudem wykrztusza małą ilość
lepkiej zbitej plwociny.
Kaszel czasem może być objawem astmy
oskrzelowej (z. Corrao : eozynofilia i czasem
dodatnie testy skórne z alergenami).
Kaszel zwykle produktywny, najbardziej dokuczliwy
nad ranem, w wywiadach dominuje nałóg palenia.
Przyczyną mogą być również zmiany w oskrzelach
w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy i grzybicy.
KASZEL
Diagnostyka różnicowa objawu:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
KASZEL UWARUNKOWANY ZMIANAMI W DROGACH ODDECHOWYCH
Rozstrzenie oskrzeli
i mukowiscydoza
Kaszel produktywny, wykrztuszanie obfite, plwocina
często cuchnąca, niekiedy podbarwiona krwią.
Ciało obce
Ciało obce w tchawicy wywołuje oprócz kaszlu
stridor i objawy duszenia się. Przy umiejscowieniu
w dolnych drogach oskrzelowych oprócz
nieproduktywnego kaszlu może pojawić się
monofoniczny świst lub furczenie.
Nowotwór oskrzela
Kaszel, a głównie zmiana jego charakteru może być
pierwszym objawem nowotworu oskrzela.
Nowotwór działa jak ciało obce, a oprócz tego
rozpadając się wywołuje krwawienie.
KASZEL
Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL UWARUNKOWANY ZMIANAMI W MIĄŻSZU PŁUCNYM
Nacieki zapalne lub nowotworowe oraz jamy w obrębie miąższu płucnego mogą
być przyczyną kaszlu, najczęściej produktywnego.
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
KASZEL UWARUNKOWANY PODRAŻNIENIEM OPŁUCNEJ
Podrażnienie opłucnej, będące skutkiem działania czynników infekcyjnych,
procesu nowotworowego lub urazu (pęknięcie płuca, złamanie żebra), wywołuje
suchy męczący nieproduktywny kaszel. Towarzyszy mu ból i nasilenie dolegliwości
w czasie głębokiego oddychania.
KASZEL
Diagnostyka różnicowa objawu:
KASZEL UWARUNKOWANY CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA
ZASTÓJ KRWI - zastój w krążeniu małym, prowadząc do przesiąkania krwi do
pęcherzyków płucnych, wywołuje wpierw „pokasływanie” a następnie kaszel
z odkrztuszaniem krwistej plwociny.
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
ZAWAŁ PŁUCA – zator płucny, który prowadzi do zawału płuca przez szerzenie
się zmian na opłucnej powoduje wystąpienie kaszlu połączonego z uczuciem „bólu
w boku”. U części chorych kaszel ma charakter produktywny, a plwocina jest
podbarwiona krwią.
KASZEL PSYCHOGENNY
Ma charakter nieproduktywny i jest najczęściej jednym z objawów nerwicy.
Dolegliwości wiązane z chorobami
układu oddechowego
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność
Kaszel
Plwocina
Krwioplucie
PLWOCINA
Definicja:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
- jest mieszaniną wydzieliny z tchawicy i oskrzeli,
komórek nabłonka błony śluzowej oraz komórek zapalnych,
śliny, elementów morfotycznych krwi, substancji wdychanych
i miejscowych produktów rozpadu.
Aparat śluzowo-rzęskowy tchawicy i oskrzeli stanowi rodzaj
systemu oczyszczającego i składa się z nabłonka migawkowego,
komórek kubkowych i gruczołów śluzowych. W warunkach
prawidłowych w ciągu doby wytwarzane jest 100 ml wydzieliny
PLWOCINA
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Systematyka badania:
Ilość
ml / 24 h
Zapach
Nieobecny / obecny; jaki?
Lepkość
Surowicza / lepka
Wygląd
Kolor
warstwowość
śluz / ropa
krew
odlewy oskrzeli
Badanie mikroskopowe
Barwienie met. May-Grunwald-Giemsy komórki
Barwienie met. Gramma  bakterie, grzyby
Obecność mykobakterii
Posiewy na obecność
Bakterii, mykobakterii, mykoplazmy, wirusów
Badania chemiczne
DNA, LDH, elektrolity
PLWOCINA
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Bezpośrednie badanie plwociny:
Komórki nabłonka płaskiego
Plwocina zanieczyszczona - nieużyteczna
Brak lub pojedyncze komórki
nabłonka płaskiego
Makrofagi pęcherzykowe
Komórki nabłonka migawkowego
Plwocina z głębszych odcinków drzewa
oskrzelowego, użyteczna dla rozpoznania
Bezkomórkowa substancja śluzowa
Komórki nabłonka migawkowego
Leukocyty kwasochłonne
Kryształy Charcot-Leydena
Wężownice Curschamanna
Alergiczna dychawica oskrzelowa
Bezkomórkowa substancja śluzowa
Leukocyty kwasochłonne
Alergiczne, nieinfekcyjne zapalenie oskrzeli
Bezkomórkowa substancja śluzowa
Pasma nabłonka migawkowego
Zapalenie oskrzeli wirusowe
Liczne leukocyty obojetnochłonne
Przewlekłe ropne zapalenie oskrzeli
Włókna sprężyste
Proces rozpadowy w płucach
PLWOCINA
Bezpośrednie badanie plwociny:
Kryształy
Charcota-Leydena
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Włókna
elastyczne
WĘŻOWNICA CURSCHMANNA
Erytrocyty
Granulocyty
eozynochłonne
Granulocyty
obojętnochłonne
Dolegliwości wiązane z chorobami
układu oddechowego
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Duszność
Kaszel
Plwocina
Krwioplucie
KRWIOPLUCIE
Definicja:
- wykrztuszanie krwi, plwociny zmieszanej z krwią lub nitkami krwi
Krew może pochodzić z :
• górnych lub dolnych dróg oddechowych
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• przewodu pokarmowego
KRWIOPLUCIE RZEKOME - odkrztuszanie krwistej wydzieliny,
w sytuacji gdy krew jest aspirowana z jamy ustnej, nosowo-gardłowej,
krtani lub przełyku, a następnie odpluwana.
KRWIOPLUCIE
Analiza objawu:
Rozróżnienie między krwawieniem prawdziwym i rzekomym.
Ocena stopnia zagrożenia dla życia.
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Lokalizacja miejsca krwawienia.
Ustalenie przyczyny krwawienia.
KRWIOPLUCIE
Diagnostyka różnicowa objawu:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Krwioplucie
Krwioplucie rzekome
Krwiste wymioty
Objawy zwiastujące: uczucie Chrząkanie, krwawienie
pełności i ciepła w klatce
z nosa, mycie zębów
piersiowej
Odruch kaszlowy
Samouszkodzenia
Wywiady i klinika choroby
wrzodowej lub marskości
wątroby
Krew jasnoczerwona, płynna, Krew ciemno-czerwonopienista
brązowa niepieniąca się
Wymioty, później czarne
stolce; krew ciemnoczerwona
do czarnej (fusowata),
skrzepy, nie pieni się,
często zmieszana z treścią
pokarmową
Zdjęcie klatki piersiowej
Bronchoskopia
Źródło krwawienia w obszarze Badanie radiologiczne lub
jamy nosowo-gardłowej
endoskopowe przełyku,
żołądka, dwunastnicy
KRWIOPLUCIE
Patogeneza objawu:
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
PRZYCZYNY WYNACZYNIENIA KRWI DO UKŁADU ODDECHOWEGO
Pęknięcie naczynia do jamy w płucu
Gruźlica, nowotwór, ropień
Otwieranie się fizjologicznie nieczynnych
połączeń między krążeniem oskrzelowym
i płucnym
Rozstrzenie oskrzeli, zator płuc
Rozplem krążenia oskrzelowego
Nowotwór płuca
Zastój krwi w żyłach oskrzelowych
Wada mitralna serca
Bierne nadciśnienie w krążeniu płucnym
Niewydolność lewej komory serca
Martwica tkanki płucnej
Zapalenie, ropień, zawał płuca
Zapalenie naczyń oskrzeli i płuc
Zaostrzenie przewlekłego
zapalenia oskrzeli
Skaza krwotoczna
Np. jatrogenna skaza krwotoczna
Uraz płuc i oskrzeli
Np. ciało obce
Inne czynniki
Np. endometrioza płucna
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Download