pytania i odpowiedzi 2

advertisement
Pytania i odpowiedzi dotyczy części nr 7
Pytanie 1 Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 2
kolorowe wyświetlacze graficzne o przekątnej 3,5” każdy, co jest rozwiązaniem
znacznie nowocześniejszym niż opisane w SIWZ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 Dot. pkt. 11a- Ponieważ opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla
urządzeń jednego producenta, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni, która
przeprowadza test szczelności w trakcie całego procesu i również posiada
zabezpieczenie przed testem o ciśnieniu wyższym niż 320 mbar. To jakie ciśnienie jest
utrzymywane w trakcie trwania procesu uzależnione jest od konstrukcji urządzenia i
wymaganie konkretnych parametrów jednoznacznie wskazuje na rozwiązania
konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża
Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 Dot. pkt. 11b-11i- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której
proces składa się z opisanych w p. 11b – 11i faz ale fazy te potrzebują mniej środków
chemicznych niż podane w SIWZ? Wymaganie konkretnych ilości (z dokładnością do
1 ml) jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta, co stanowi
ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty
zakupu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 Dot. pkt. 11i- Czy pisząc o suszeniu Zamawiający ma na myśli suszenie
tylko kanałów endoskopu czy również płaszcza?
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5 Dot. pkt. 13- Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób
ma być uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając
producentom, prosimy o dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak
np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę
niż lampa UV ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe mogące
uszkodzić delikatną optykę endoskopu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 Dot. pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie zasilane
prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechne w placówkach
służby zdrowia w Polsce i nie wymaga od Zamawiającego adaptacji instalacji
elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7 Dot. pkt 16- Prosimy o podanie parametrów wody w instalacji szpitalnej.
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8 Dot. pkt. 20- Prosimy o doprecyzowanie czy opisana drukarka ma być
wbudowana w urządzenie czy też Zamawiający dopuszcza drukarkę zewnętrzną?
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9 Dot. pkt. 23- Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wyposażenie pracowni
ma na myśli Zamawiający i jak powinna być udokumentowana kompatybilność z tym
sprzętem.
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZEŚĆ 7 pkt.7
Czy Zamawiający będzie wymagał by myjnia posiadała bezpośrednie oryginalne
przyłącza do mycia i dezynfekcji wszystkich kanałów endoskopów?
Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie rodzaje myjni posiadają takie
rozwiązanie, a to wpływa istotnie na jakość procesu dekontaminacji.
Zamawiający będzie wymagał.
Pytanie 11 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZEŚĆ 7 pkt.23
Czy Zamawiający używając sformułowania "pełna kompatybilność z posiadanym
wyposażeniem w pracowni", będzie wymagał kompatybilności myjni z posiadanym
systemem archiwizacji danych?
Zamawiający będzie wymagał.
Pytanie 12 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZEŚĆ 7 oraz zapisów SIWZ i
umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?
Zamawiający wyrazi zgodę.
Pytanie 13 dotyczące zapisów SIWZ PUNKT 14.1.5: Celem doprecyzowania zapisów
SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej powinien być załączony
projekt umowy ?
(uwaga formularz oferty zawiera zobowiązanie podpisania umowy)
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Pytanie 14 dotyczące zapisów SIWZ, umowy paragraf 1 ustęp 4 oraz opisu przedmiotu
zamówienia pakiet 7 pkt. 19, 20, 22
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia (zewnętrzna stacja
uzdatniająca wodę oraz urządzenie dokumentujące przebieg procesu mycia i
dezynfekcji) które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% ?
Dokumenty dopuszczające urządzenie medyczne do obrotu na terytorium RP posiada
całe urządzenie - myjnia endoskopowa do której jest przeznaczony opisany w w.w
punktach przedmiot zamówienia
Zamawiający dopuszcza tylko wyroby medyczne.
Pytanie 15 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 7 oraz zapisów umowy
paragraf 2 ustęp 11 Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie
na zamianę zapisu na następujący:
„W razie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu sprzętu niezależnie
od rodzaju części która uległa awarii Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wymiany sprzętu na nowy, wolny do wad.
Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i
nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy
urządzenia bądź podzespołu wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź
celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.
Pytanie 16 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 7 oraz zapisów umowy
paragraf 2 ustęp 12, 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu z ilości 10
lat na okres 8 lat?
Nie.
Pytanie 17 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 7 oraz zapisów umowy
paragraf 4 ustęp 2 akapit pierwszy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie
wysokości kary do 0,4%, ale nie więcej niż 10% wartości umowy?
Nie.
Pytanie 18 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 7 oraz zapisów umowy
paragraf 4 ustęp 2 akapit drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie
wysokości kary do 0,4%, ale nie więcej niż 10% wartości umowy?
Nie.
Pytanie 19 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 7 oraz zapisów umowy
paragraf 4 ustęp 2 akapit drugi: Czy w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego,
który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar
umownych ?
Tak.
Pytanie 20 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZEŚĆ 7 pkt.2 Czy Zamawiający
będzie wymagał dostarczenia wraz z myjnią przyłączy (adapterów) do mycia i
dezynfekcji bronchofiberoskopów ?
Zamawiający nie będzie wymagał.
Download