prezentacja Katarzyny Głowackiej

advertisement
Efekty i wyzwania EFS w Polsce
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Katarzyna Głowacka-Rochebonne
Komisja Europejska
DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Działania podejmowane na szczeblu europejskim
Równość szans kobiet i mężczyzn (równość płci) jest
podstawową wartością UE
 Traktat (art. 2, art. 3, art. 13, art. 137 i 141 oraz Dyrektywy)
 Strategia Lizbońska
 Rada Europejska w Barcelonie
 Zintegrowane Wytyczne dla Wzrostu i Zatrudnienia
 Odnowiona Agenda Społeczna
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Działania podejmowane na szczeblu europejskim
 Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006-2010)






Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn;
Ułatwianie godzenia życia prywatnego i zawodowego;
Propagowanie równego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji;
Wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią;
Eliminowanie stereotypów związanych z płcią;
Propagowanie równości płci poza UE.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Działania podejmowane na szczeblu europejskim
 Sprawozdanie sródokresowe dot. realizacji Planu Działań
 Komunikat « Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn »;
 Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki
zatrudnienia;
 Model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity);
 Europejska sieć na rzecz promowania kobiet na stanowiskach decyzyjnych;
 Zapobieganie przemocy – Daphné III;
 Włączenie kwestii równości kobiet i mężczyzn jako szczególny priorytet do
programów wspólnotowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Sytuacja w 2008 r.
 Zatrudnienie
Zmniejszyła się ponad piętnastoprocentowa luka między wskaźnikiem
zatrudnienia kobiet i mężczyzn;
 Bezrobocie
Współczynnik bezrobocia wzrastał szybciej wśród mężczyzn, a nawet
przewyższył współczynnik bezrobocia kobiet;
 Edukacja
Kobiety są nadal lepiej wykształcone niż mężczyźni;
 Luka dotycząca plac
Zarobki mężczyzn nadal znacznie przewyższają zarobki kobiet;
 Przedsiębiorczość
Średnio w UE kobiety stanowią 1/3 przedsiębiorców.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Uwzględnianie problematyki płci w projektach współfinansowanych z
Funduszy Strukturalnych
Okres programowania 2000-2006
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
- art. 1 i art.2
Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12
lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
- art. 2.1 (e), art. 2.2 (c)
Okres programowania 2007-2013
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności
- art. 16
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie EFS
- art. 2 i 4.5, art. 3 (b) (iii), art. 6 i art. 10
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Okres programowania 2007-2013
 Perspektywa równości płci, realizowana poprzez podejmowanie
konkretnych działań, ma być również uwzględniania jako zasada
horyzontalna, stosowana we wszystkich priorytetach EFS. Zasada ta
jest dodatkowo wzmocniona odniesieniem do wszystkich Funduszy
Strukturalnych.
 Komisja Europejska wspiera działania łączące EFS z Europejską
Strategią Zatrudnienia oraz Strategią Lizbońską – polityka równości płci
jest niezbędna do osiągnięcia ich celów.
 W praktyce: Państwa Członkowskie powinny uwzględniać perspektywę
równości płci na każdym etapie procesu programowania, wdrażania i
ewaluacji EFS.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przygotowanie projektu
FRANCJA
Poradnik: Równość szans kobiet i mężczyzn w twoim projekcie
Pytania adresowane wprost do projektodawcy:
 Definicja – jak rozumiesz równość kobiet i mężczyzn? Czy tak samo
rozumieją to partnerzy w twoim projekcie? Czy zasada ta jest wdrożona
w twojej jednostce (firmie, instytucji)?
 Diagnoza sytuacji – czy uwzględnia podział na płeć?
 Cele projektu – czy biorą od uwagę podział na płeć (nawet jeśli nie
dotyczą bezpośrednio wsparcia w tym zakresie).
 Opis działań – czy przewidziano realizację instrumentów pod kątem
nierówności, zdiagnozowanych na początku? Jaki będą mieć wpływ na
sytuację kobiet / mężczyzn?
 Budżet – czy przeznaczono odpowiednie środki do zaplanowanych
działań?
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przygotowanie projektu
FRANCJA c.d.
Co jeszcze możesz zrobić, jako projektodawca?
 Podejmij działania mające na celu « uwrażliwienie » na kwestie GM
wszystkich uczestników projektu. Jeżeli jest taka potrzeba - wykorzystaj
eksperta zewnętrznego.
 Określ wskaźniki niezbędne do właściwej ewaluacji projektu. O ile to
możliwe zawsze uwzględniaj podział na płeć.
 Monitoruj realizację projektu pod kątem realizacji założeń, ale także
identyfikacji ewentualnych barier, które uniemożliwiły osiągniecie celów.
 Upowszechnij dobre praktyki – podziel się swoimi sukcesami z innymi
projektodawcami.
 Przemyśl jak zapewnić ciągłość działań podejmowanych w ramach
projektu.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przygotowanie projektu
FRANCJA
Praktyczny kwestionariusz dla projektodawcy
zawierający pytania z zakresu:
1. Dostępu do rynku pracy,
2. Udziału kobiet w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw,
3. Szkoleń zawodowych,
4. Godzenia życia zawodowego z prywatnym/rodzinnym,
5. Uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.
Odpowiedzi: od a (całkowicie tak) do d (zupełnie nie)
Wynik określa poziom uwzględnienia perspektywy równości płci w
projekcie.
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przykłady projektów
BELGIA
Projektodawca: FLORA Projekt: Gender Consulting & Training 20002008
Cele: uwrażliwienie na różnice miedzy kobietami i mężczyznami w
projektach szkoleniowych i dotyczących integracji z rynkiem pracy,
poprawa efektywności szkoleń i przeciwdziałania wykluczeniu
kobiet poprzez uwzględnienie perspektywy płci na każdym etapie
projektu (tworzenie, realizacja, ewaluacja).
Przebieg realizacji projektu: od eksperymentów, poprzez tworzenie
narzędzi i upowszechnianie ich, aż do przejścia w trwałą strukturę.
Trwały rezultat: Stowarzyszenie Genderatwork asbl.
www.florainfo.be
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przykłady projektów
BELGIA
Genderatwork asbl – biuro doradcze zajmujące sie praktycznym
wdrażaniem perspektywy równości płci. Zadanie: pomoc w
zorganizowaniu, wdrożeniu i ewaluacji aspektów GM poprzez
konsulting, szkolenia i coaching.
Misja: przyczynić sie do wyrównania szans kobiet i mężczyzn wśród
wszystkich grup społecznych, we wszelkich możliwych formach.
Działalność: doradztwo dla instytucji, gmin, potencjalnych
projektodawców EFS, a także uczestnictwo w 7. Programie
Ramowym (gender in research).
www.genderatwork.be
[email protected]
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Przykłady projektów
FRANCJA
Projekt « GEPETTO » - opieka nad dziećmi do 13 r. z. 24 godz. na
dobę, 7 dni w tygodniu w domu
- Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy pracują w
nietypowych godzinach,
- Jest uzupełnieniem dla istniejących struktur opieki nad dziećmi.
Kontynuuje działalność i otwiera nowe filie.
http://www.gepetto.net
[email protected]
European Social Fund
Przydatne strony www
EFS i wsparcie dla kobiet
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/woman_pl.htm
Historie sukcesu EFS:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/library/library_pl.htm?openT
ab=success_stories
Filmy:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_pl.htm
European Social Fund
Przydatne dokumenty
1. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF
2. Zasada Gender Mainstreamning w nowych programach EFS
2007-2013
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/200606-reflection-notegender_pl.pdf
3. Inne publikacje
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=pl&furtherPubs=yes
European Social Fund
Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach EFS
Aktualne wydarzenia w DG EMPL
1. Konkurs: dofinansowanie ponadnarodowych sieci
tematycznych w ramach EFS
Wśród 6 wniosków o dofinansowanie, 2 związane są z równością
płci:
- European Network on Gender Mainstreaming (IZ PO EFS
Szwecji)
- Gender in Regions (IZ PO EFS Toskanii)
2. Ewaluacja: Evaluation of the European Social Fund's support
to Gender Equality
Cel: ocena pierwszego okresu wdrażania PO 2007-2013 pod
kątem wdrażania zasady GE
European Social Fund
http://ec.europa.eu/esf
Dziękuję za uwagę
European Social Fund
Download