Szczegółowe warunki oferty (dokument dostępny WCAG 2.0)

advertisement
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 608/145/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2016
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert
Przedmiot konkursu
Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu, rodzaju podejmowanych działań i sposobie
ich realizacji określa program polityki zdrowotnej pn.: „Zwiększenie efektywności
rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu
zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu”.
Pełny tekst Programu zostanie udostępniony w formie elektronicznej, na wniosek wysłany
na adres mailowy: [email protected]
Populacja objęta programem
Programem mogą być objęci mieszkańcy województwa mazowieckiego w przedziale
wiekowym od 4 do 18 lat ze zdiagnozowanym dziecięcym porażeniem mózgowym.
Oprócz powyższego ustalono następujące kryteria:
1.
Włączenia do programu:
1) MPD na poziomie 2-3 GMFCS (Gross Moto Function Classification System),
2) umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci
pomocy ortopedycznych (np.: kule, trójnogi, balkonik, łyski) lub asysty drugiej osoby,
3) możliwość przejście minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej
wymienionych pomocy i/lub trzymając za rękę osoby towarzyszącej,
4) umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz
sygnalizowania bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych.
2.
Wyłączenia z programu:
Z uczestnictwa w programie wyłączone zostaną osoby, u których stwierdzono co najmniej
jedno z wymienionych:
1) aktywna padaczka lekooporna,
2) dysproporcje w długości kończyn większe niż 2 cm,
3) utrwalone przykurcze i/lub deformacje kostno-stawowe,
4) niestabilność kostno-stawowa (zwichnięcia stawów, złamania osteoporoza),
5) zmiany zapalne skóry i/lub otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn
dolnych,
6) przeciwskazania do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, układu
oddechowego).
Strona 1 z 3
Miejsce udzielania świadczeń
Województwo Mazowieckie.
Ograniczenie cenowe
Środki przeznaczone na realizację programu w latach 2016-2018 wynoszą 600 000,00 zł,
po 200 000,00 zł na każdy rok.
Szczegółowe wymagania wobec oferentów
1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą
wymienione w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), które świadczą usługi
w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.
2. Oferent musi wykazać, że dysponuje zrobotyzowaną ortezą do rehabilitacji narządu
ruchu przystosowaną do udzielania świadczeń dzieciom.
3. Oferent musi zapewnić obsługę Programu przez:
1) lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej1,
2) rehabilitanta medycznego.
4. Minimalna dostępność do świadczeń realizowanych w ramach Programu:
1) Realizacja świadczeń w ramach Programu musi odbywać się przynajmniej2 2 razy
w tygodniu
2) Realizacja świadczeń w ramach Programu musi odbywać się przynajmniej raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych (nie krócej niż do godz. 18).
Warunki lokalowe miejsca realizacji świadczeń w ramach Programu
Pomieszczenia, w których będą odbywać się świadczenia w ramach Programu muszą spełniać
wymogi ogólne zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto, pomieszczenia, w których będą
wykonywane świadczenia zdrowotne muszą spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy
o działalności leczniczej.
Sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywana do realizacji świadczeń w ramach Programu
muszą spełniać wymogi ogólne zgodne z obowiązującym prawem.
Ocena Ofert
Oferty kompletne oraz spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję
Konkursową. Sposób jej pracy określa „Regulamin prac Komisji Konkursowej powołanej
w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.
1
Lekarz specjalista, tj. lekarz z II stopniem specjalizacji (specjalizacja w tzw. trybie dwustopniowym) lub lekarz
specjalista (specjalizacja w trybie jednostopniowym).
2
Mianem „specjalisty” określa się przedstawicieli wszystkich zawodów wymienionych w pkt. 1
Strona 2 z 3
„Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu”. Kryteria i sposób ich
oceny zamieszczone są w „Ogłoszeniu o konkursie ofert na wyboru realizatora programu
polityki zdrowotnej np.: „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji
chodu”.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku wyboru większej liczby oferentów, wybrani w konkursie oferenci otrzymają
środki finansowe do kwoty określonej przez Komisję Konkursową.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert”
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania jego warunków
na każdy etapie postępowania.
Strona 3 z 3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards