Klaudia Czapla - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

advertisement
Praca magisterska pt:
Potrzeby seksualne i samoocena
seksualna
a przejawy zachowań seksualnych
u młodych osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym
MGR KLAUDIA CZAPLA
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
PROMOTOR
Sz. P. dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Psychologii Rehabilitacji
CEL BADAŃ
Przedmiot zainteresowań to: Potrzeby seksualne i
samoocena seksualna a przejawy zachowań
seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym
A w związku z tym cel projektu badawczego stanowiło
zbadanie zróżnicowania w zakresie przejawów zachowań
seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym charakteryzujących się różnym poziomem
samooceny i potrzeb seksualnych
GŁÓWNE PYTANIE BADAWCZE
 Jakie
różnice w przejawach zachowań
seksualnych występują u młodych
osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym charakteryzujących się
różnym poziomem samooceny
(seksualnej) i potrzeb seksualnych?
METODY BADAWCZE
1. Arkusz Indywidualny
 2. Skala do badania potrzeb seksualnych
(modyfikacja własna)
 3. Skala do badania samooceny seksualnej
(modyfikacja własna)
 4. Skala do badania przejawów zachowań
seksualnych osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym (Czapla, Otrębski, 2013)

WNIOSKI Z BADAŃ, PRAKTYCZNE
WYKORZYSTANIE, SUGESTIE DALSZYCH BADAŃ





młode osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym są aktywne seksualnie
samoocena i potrzeby seksualne w dużej mierze warunkują aktywność
seksualną badanych - osób z niskimi wynikami w zakresie samooceny i
potrzeb seksualnych jest niemalże dwukrotnie więcej niż tych z wysokimi
Badania te poszerzają dotychczasowy stan wiedzy nt seksualności osób
niepełnosprawnych (wartość poznawcza)
Co więcej mogą przyczynić się do poprawy rehabilitacji seksualnej tych osób
(wartość aplikacyjna)
Nadal pozostaje wiele zmiennych w intymnej sferze ludzkiego życia, które
nie zostały zbadane u osób niepełnosprawnych, dlatego warto podejmować
kolejne inicjatywy badawcze i pogłębiać wiedzę na temat seksualności oraz
analizować jaką rolę wybrane czynniki psychospołeczne (m in postawy
wobec seksualności, relacje interpersonalne, samoocena globalna,
poczucie bycia kochanym i wiele innych) odgrywają w życiu seksualnym osób
niepełnosprawnych.
Download