Pytania - Sąd Okręgowy w Krakowie

advertisement
Kraków, dnia 26 kwietnia 2010 roku
PYTANIA - ODPOWIEDZI
nr 1
do postępowania nr 213/ 10 /2010
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 213/10/2010 na „Dostawę
energii elektrycznej dla Sądu Okręgowego w Krakowie”
Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Sąd Okręgowy w
Krakowie udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań oraz dokonuje
zmian w treści SIWZ:
Pytanie 1.
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do
usługi TPA ?
Odpowiedź 1
Sąd Okręgowy w Krakowie informuje, że w lokalizacji:
 Kraków, ul Przy Rondzie 7, przyłącze pierwsze – taryfa B21: układ pomiaroworozliczeniowy jest dostosowany
 Kraków, ul Przy Rondzie 7, przyłącze drugie – taryfa B21: układ pomiaroworozliczeniowy jest dostosowany
 Kraków, ul Przy Rondzie 6 – taryfa C21: układ pomiarowo – rozliczeniowy nie jest
dostosowany
 Skawina, ul. Piłsudskiego 25B – taryfa C21: układ pomiarowo-rozliczeniowy jest
dostosowany
Wnioski o zmiany:
Wniosek 1.
Załącznik nr 6 do SIWZ,: Wzór – Umowa nr .. § 6 Płatności, ust. 10 posiada zapis: Dostawca
zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie obciążających Kupującego w
wysokości 5% wartości dostarczonej energii elektrycznej w miesiącu poprzedzającym
odstąpienie od umowy. Czy możliwym jest modyfikacja bądź wykreślenie danego ustępu?
Odpowiedź 1.
Zamawiający wykreśla ust. 10 § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego
z przyczyn lezących po stronie Dostawcy, Kupujący będzie dochodził odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Wniosek 2.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu "Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia
rachunku Kupującego" na „Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek
Dostawcy". Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów
potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą
wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.
Odpowiedź 2.
Zamawiający przychyla się do powyższej prośby i dokona zmiany postanowień niniejszego
ustępu na „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy”
Wniosek 3.
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności faktur z 30 dni na 14 dni od daty
otrzymania faktur przez Kupującego.
Odpowiedź 3.
Zamawiający przychyla się do powyższej prośby i dokona zmiany postanowień niniejszego
ustępu na „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Kupującego”.
Wniosek 4.
Wnosimy o odpowiednią modyfikację zapisów zawartych w § 6 ust. 10 umowy w sposób
zobowiązujący również Kupującego do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od
umowy Kupującego z przyczyn nie obciążających Dostawcy.
Odpowiedź 4.
Zamawiający wykreśla ust. 10 § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego
z przyczyn lezących po stronie Dostawcy, Kupujący będzie dochodził odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Wniosek 5.
Wnosimy o dodanie do § 7 ust 1 następującego zapisu " Strony ustalają , że rozpoczęcie
sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 25.11.2010 , nie wcześniej jednak, niż po
spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD".
Odpowiedź 5.
Zamawiający nie przychyla się do wniosku o zmianę zapisu § 7 ust 1 wzoru umowy, gdyż z
ust 2 niniejszego paragrafu wynika, iż dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu
poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie m.in. Umowy o świadczenie usług
dystrybucji zawartej pomiędzy Kupującym a OSD. Zawarcie takiej umowy wiąże się ze
spełnieniem wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że w chwili obecnej posiada zawarte umowy przyłączenia do sieci OSD dla
obiektów w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (zasilanie I i II) oraz w Skawinie przy ul.
Piłsudskiego 25B.
W obiekcie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6, Zamawiający po zawarciu
umowy z nowym wyłonionym z niniejszego postępowania dostawcą energii elektrycznej
niezwłocznie uruchomi proces zmiany dostawcy. Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy
obowiązującą w ENION S.A. czas trwania całej operacji, przy pierwszej zmianie dostawcy
wynosi nie więcej niż 30 dni.
Jednocześnie informujemy, że układ pomiarowo-rozliczeniowy do wymagań określonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji ENION (IRiESD), zostanie dostosowany
przez OSD gdyż Odbiorcy zakwalifikowani do taryfy C21 zasilanej niskim napięciem, nie są
zobowiązani do dostosowania układu we własnym zakresie.
Download