Filozofia

advertisement
Nazwa przedmiotu
Filozofia
Kod ECTS
Wydział:
Semestr
I
Finansów
Osoby prowadzące zajęcia:
Wykład: Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak
Ćwiczenia: System studiów:
stacjonarne
Status
Forma
Ilość godzin dydaktycznych
przedmiotu
zaliczenia
Wykłady
Ćwiczenia
obowiązkowy
egzamin
20
Język wykładowy
polski
Założenia i cele przedmiotu (w tym spodziewane efekty i kompetencje, którymi powinien
się wykazać student po realizacji przedmiotu)
Wykłady zawierają przegląd wybranych zagadnień filozoficznych w perspektywie
historycznej i systematycznej. Ich celem jest zapoznanie doktorantów z zasadami myślenia
filozoficznego, prezentacja zagadnień dotyczących związków filozofii i nauki oraz głównych
złożeń współczesnej filozofii człowieka.
Treści programowe wykładu (w przypadku przedmiotów obowiązkowych z mocy
rozporządzenia – dostosowanie do treści standardów; maksymalnie 15 tematów)
1. Ogólne uwagi o filozofii (narodziny, przedmiot, działy, główne okresy filozofii,
charakterystyka filozofii współczesnej).
2. Nauka a filozofia (I) – F. Bacon (metodologia nauk przyrodniczych); Kartezjusz
(program powszechnej wiedzy racjonalnej).
3. Nauka a filozofia (II) – A. Comte (filozofia jako nauka encyklopedyczna); Koło
Wiedeńskie (filozofia jako logiczna teoria języka).
4. Nauki przyrodnicze a nauki humanistyczne – W. Windelband (nauki nomotetyczne
i idiograficzne), W. Dilthey (wyjaśnianie a rozumienie).
5. Filozofia człowieka a antropologia filozoficzna.
6. Narodziny, przedmiot, główne zagadnienia i prekursorzy antropologii filozoficznej
( I. Kant, J. G. Herder).
7. Antropologia filozoficzna M. Schelera.
8. Filozofia człowieka a nauki szczegółowe - koncepcja A. Portmanna.
9. Etyczna filozofia życia A. Schweitzera.
10. K. Jaspersa filozofia egzystencji.
Treści programowe ćwiczeń (maksymalnie 15 tematów)
Przedmioty poprzedzające
Filozofia, etyka biznesu, filozofia społeczna, socjologia. Zakładam, że każdy doktorant
zetknął się na macierzystym kierunku studiów z którymś z w/w przedmiotów i dzięki temu
ma elementarne przygotowanie z zakresu filozofii nauki, metodologii, aksjologii i
antropologii. Założenie to potwierdza się w odniesieniu do większości słuchaczy (ok. 75%).
Metody dydaktyczne
Wykład audytoryjny (wsparty prezentacjami multimedialnymi)
Elementy dyskusji lub debaty oksfordzkiej (moderowane przez wykładowcę)
Konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane dodatkowo stosownie do
indywidualnych potrzeb doktorantów)
Literatura (podstawowa, uzupełniająca) ewentualnie inne źródła
Literatura podstawowa:
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii (różne wydania)
K. Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii, Semper, Warszawa 2011 (wyd. II rozszerz.)
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-3 (różne wydania)
Literatura uzupełniająca:
Platon: Obrona Sokratesa; Fedon; Uczta (różne wydania)
K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 1-2 (różne wydania)
A. Węgrzecki, Zarys filozofii, wyd. 2 (poszerzone), Wyd. UEK, Kraków 2011
Kryteria oceny
Doktorant musi wykazać się wiedzą na poziomie podstawowym z wszystkich zagadnień
omawianych na wykładzie oraz dobrą znajomością wybranej przez siebie lektury.
Zasady zaliczenia/egzaminu
Egzamin w formie ustnej; jedno pytanie z zagadnień przedstawionych na wykładzie i jedno
pytanie dotyczące problemów omawianych w wybranej przez doktoranta rozprawie.
Przykładowe tematy lub pytania zaliczenia/egzaminu
1) Omów zalety i wady koncepcji zdań sprawozdawczych; 2) Na czym polega specyfika nauk
humanistycznych? 3) Jakie są historyczne źródła współczesnych koncepcji sprawiedliwości?
4) Na czym polega wolność w nauce i jakie są jej ograniczenia?
Download