Pytania egzaminacyjne do obrony prac licencjackich na kierunku

advertisement
Pytania egzaminacyjne do obrony prac licencjackich na kierunku SOCJOLOGIA
PYTANIA KIERUNKOWE
1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii.
2. XX-wieczna socjologia polska-tradycje, przedstawiciele, dokonania.
3. Socjologia a filozofia społeczna – różnice i podobieństwa.
4. Teoria ugruntowana jako metodologiczna i teoretyczna propozycja w socjologii.
5. Grupy i zbiorowości społeczne.
6. Definicje społeczeństwa.
7. Formowanie społeczeństwa o kulturze narodowej.
8. Koncepcje więzi społecznej – jej przemiany we współczesnych społeczeństwach.
9. Interakcje, działania społeczne, stosunki społeczne i procesy grupowe.
10. Konflikty i nierówności społeczne – ich wpływ na strukturę społeczną.
11. Społeczne konsekwencje kryzysów ekonomicznych.
12. Instytucjonalizacja życia współczesnych społeczeństw.
13. Koncepcje osobowości i tożsamości w socjologii.
14. Znaczenie ról społecznych.
15. Proces socjalizacji a międzypokoleniowa transmisja kultury.
16. Tradycje badań nad kulturą w socjologii.
17. Konsekwencje wielokulturowości dla życia społecznego.
18. Podstawowe orientacje teoretyczne, metodologiczne i etyczne w antropologii kulturowej.
19. Mikrosocjologia jako subdyscyplina socjologiczna.
20. Konformizm i dewiacja jako przedmiot badań socjologicznych.
21. Społeczność lokalna i lokalizm w czasie globalizacji.
22. Społeczeństwo przemysłowe i postprzemysłowe w świetle współczesnych teorii i badań.
23. Aspekty zrównoważonego rozwoju społecznego.
24. Mobilność społeczna i zróżnicowanie społeczne.
25. Socjologiczne koncepcje legitymizacji władzy.
26. Demokracja – koncepcje dystrybucji władzy w społeczeństwie.
27. Klasyczne i współczesne teorie uwarstwienia.
28. Funkcje i dysfunkcje działań społecznych.
29. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych.
30. Konflikty i nierówności społeczne - ich wpływ na strukturę społeczną.
31. Struktura społeczeństwa konsumpcyjnego.
32. Agresja i przemoc w życiu społecznym.
33. Znaczenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych.
34. Znaczenie kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym.
35. Pojęcie narodu, czynniki procesu narodotwórczego.
36. Rola organizacji formalnych w społeczeństwie.
37. Koncepcje ładu społecznego.
38. Dewiacja i kontrola społeczna.
39. Podstawowe orientacje etyczne.
40. Teoretyczne i metodologiczne orientacje socjologicznych badań nad rodziną.
41. Religia jako przedmiot studiów socjologicznych.
42. Globalizacja i jej konsekwencje dla struktury społecznej.
43. Wykluczenie społeczne jako proces społeczny.
44. Makrosocjologia jako subdziedzina socjologii.
45. Kapitał społeczny i zaufanie jako podstawowe kategorie społeczeństwa obywatelskiego.
46. Demografia a socjologia – wzajemne relacje.
47. Praca jako element kultury społecznej.
48. Badania jakościowe i ilościowe w socjologii.
49. Komunikacja a struktura społeczna.
50. Znaczenie etnocentryzmu i stereotypów w kulturze narodowej.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. Normatywne teorie mediów.
2. Metody badań przekazów masowych.
3. Analizy odbioru przekazu – teoria kodów językowych.
4. Tworzenie informacji – specyfika pracy dziennikarza i specjalisty ds. public relations.
5. Media jako przemysł produktów kultury masowej.
6. Funkcje i dysfunkcje środków masowego komunikowania.
7. Odbiór i selekcja informacji.
8. Media a proces socjalizacji.
9. Rola mediów w kontekście społecznej teorii poznawczej.
10. Rynkowe uwarunkowania działania mediów.
11. Profesjonalizacja a odpowiedzialność społeczna mediów.
12. Znaczenie mediów publicznych w systemie społecznym.
13. Instytucjonalizacja systemu medialnego.
14. Propaganda w środkach masowego przekazu.
15. Etyczne aspekty pracy dziennikarza.
16. Widownia jako konsumenci i audytorium.
17. Komunikacja społeczna a rozwój gospodarczy.
18. Modele oddziaływania mediów.
19. Środki masowego przekazu a zmiana społeczna.
20. Konwergencja mediów.
21. Powstanie społeczeństwa informacyjnego.
22. Wpływ technologii informacyjnych na stosunki społeczne.
23. Komunikacja w kontekście symbolicznego interakcjonizmu.
24. Rola rzecznika prasowego w budowaniu reputacji firmy.
25. Relacje z klientami w procesie komunikacji marketingowej.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA RODZINY
1. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna.
2. Uwarunkowania życia rodzinnego.
3. Fazy życia rodzinnego.
4. Struktura i funkcje rodziny.
5. Modele małżeństwa i rodziny.
6. Typy i rodzaje rodzin.
7. Rodzina nuklearna.
8. Zmiany w rodzinie (społ. preindustrialne, industrialne, postindustrialne).
9. Katolicki model małżeństwa i rodziny.
10. Rodzina w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego.
11. Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego o małżeństwie i rodzinie.
12. Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej.
13. Rodzina jako środowisko społecznej kontroli zachowań swoich członków.
14. Rola rodziny, szkoły i innych instytucji społecznych w procesie socjalizacji dziecka.
15. Postawy rodzicielskie.
16. Rola mediów w procesie socjalizacji.
17. Polski system oświaty w zakresie rodziny.
18. Małżeństwo i rodzina w Polsce – kierunek przeobrażeń.
19. Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny polskiej a resocjalizacja.
20. Problemy i patologie życia rodzinnego w Polsce.
21. Pomoc rodzinie.
22. Małżeństwo i kohabitacja.
23. Wychowanie do rodzicielstwa.
24. Rodzina w teoriach socjologicznych.
25. Konwencja Praw Dziecka.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA EMPIRYCZNA
1. Przedmiot i cel badań w naukach społecznych.
2. Projektowanie procesu badawczego.
3. Metodologiczne założenia empirycznych badań socjologicznych.
4. Pojęcia w badaniach społecznych.
5. Problemy badawcze i hipotezy.
6. Formułowanie pytań w badaniach socjologicznych.
7. Podstawy pomiaru.
8. Skala jako narzędzie pomiaru socjologicznego.
9. Próbka reprezentatywna.
10. Wielkość próbki reprezentatywnej.
11. Metody doboru próby badawczej.
12. Błąd próby jako główne pojęcie teorii pobierania próby.
13. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
14. Obserwacja jako metoda gromadzenia danych socjologicznych.
15. Rodzaje obserwacji socjologicznej.
16. Wywiad socjologiczny.
17. Budowa kwestionariusza wywiadu.
18. Rzetelność i trafność wywiadu socjologicznego.
19. Metoda socjometryczna.
20. Badanie panelowe.
21. Ankieta jako metoda socjologiczna.
22. Eksperyment.
23. Rodzaje eksperymentów socjologicznych.
24. Opracowanie i analiza danych empirycznych.
25. Etyka zawodu socjologa.
Download