Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.bialystok.pl
Białystok: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, 15-034
Białystok, ul. Dobra 3
Numer ogłoszenia: 44724 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna , ul. Dobra 3, 15-034 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 7326 989,
faks 85 740 62 82.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do
stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, 15-034 Białystok, ul. Dobra 3.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku w miarę
zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
(wyłączając okres wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych) na niżej podane grupy artykułów
spożywczych zgodnie z CPV Zadanie nr 1 Różne produkty spożywcze - chleb i pieczywo CPV15800000-6 wg załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2 Różne produkty spożywcze - CPV15800000-6 wg załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 3 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 3 do SIWZ, Zadanie nr 4 Produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne - CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 5 Produkty mleczarskie - CPV
15500000-3 wg załącznika nr 5 do SIWZ Zadanie nr 6 Owoce i warzywa - CPV - 03220000-9 wg
załącznika nr 6 do SIWZ Zadanie nr 7 Ryby i przetwory rybne - CPV - 15200000-0 wg załącznika nr 7
do SIWZ Zadanie nr 8 Mrożonki -CPV- 1530000-1 wg załącznika nr 8 do SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 03.22.00.009, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania
wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia). 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania
wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia). 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania
wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia). 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania
wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia). 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania
wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia). 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
zgodnie ze SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają możliwość zmiany cen towarów w czasie trwania umowy: a) Nie więcej niż
wskaźnik wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych za dany kwartał publikowany w Monitorze Polskim
( tzn. klauzula waloryzacyjna ) Zmiany stawki podatku VAT. b) Konieczność zmian wyniknie z
okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, w szczególności m.in. w przypadkach: istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących mających wpływ na istniejące zobowiązanie, jedynie w przypadkach
nadzwyczajnych, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Na pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy mogą
być korygowane o wskaźnik zmiany cen żywności publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialystok.pl i
sekretariat Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.03.2016 godzina 09:45, miejsce: Bursa Szkolna w Białymstoku, ul. Dobra 3 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards