syllabus - karta opisu przedmiotu

advertisement
SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013
Wydział
Fizjoterapii
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Fizjoterapia
Stacjonarne i Niestacjonarne
Specjalność
Nazwa przedmiotu
Języki w jakich jest (1) i może być
realizowany kurs (2)
Status przedmiotu
Wymagania wstępnie
Jednostka prowadząca
Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu
Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:
Cel przedmiotu:
Studia
I stopnia
PSYCHIATRIA
1. Polski
Rok
studiów:
III
Semestr:
V
Suma
godzin
przedmiot:
60
na
Punkty ECTS:
2
KIERUNKOWY
Przedmioty ogólnoakademickie i pozostałe przedmioty kierunkowe.
Katedra w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska,
mail: [email protected] ; [email protected]
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Dr Joanna Szczepańska-Gieracha
Dr Joanna Kowalska
C1 Znajomość psychopatologii zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem wieku podeszłego.
C2 Zapoznanie z zasadami doboru zabiegów i metod fizjoterapeutycznych u pacjentów w zależności od
rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby oraz stanu funkcjonalnego i psychicznego usprawnianej osoby.
C3Umiejętność planowania i prowadzenia kompleksowej fizjoterapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
(np. otępienie, depresja, zaburzenia lękowe, psychozy), z wykorzystaniem podstawowych informacji na temat
konkretnych jednostek chorobowych, z uwzględnieniem stanu funkcjonalnego i psychicznego pacjenta na
podstawie wyników wykonanych badań przesiewowych (np. skale samooceny depresji, lęku, MMSE, Test
zegara, GDS) oraz wskazań i przeciwwskazań.
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU /P/
P-W1
Student zna podstawowe przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych
występujących najczęściej u pacjentów objętych fizjoterapią, także w ośrodkach
opieki długoterminowej.
P-W2
Student zna specyfikę fizjoterapii w wybranych zaburzeniach psychicznych oraz
zna podstawowe testy przesiewowe oraz formy leczenia zaburzeń psychicznych
(farmakologiczne i niefarmakologiczne).
P-U1
Student potrafi zastosować i zinterpretować proste testy przesiewowe dotyczące
stanu intelektualnego i emocjonalnego pacjenta.
P-U2
Wiedzy
K-W17,
K-W28,
K-W34,
K-W42
K-U10,
K-U14,
K-U17, K-U18
M1-W03
M1-W05
M1-W07
M1-W08
M1-U03
M1-U04
M1-U05
Na podstawie zebranych informacji i posiadanej wiedzy student potrafi
zaplanować i przeprowadzić lub zmodyfikować proces usprawniania pacjentów z
wybranymi zaburzeniami psychicznymi.
K-U11, K-U12, K-U13
K-U19,
K-U23
M1-U03
M1-U05
M1-U07
P-K1
Student realizując zadania potrafi nawiązać kontakt z pacjentem, okazując mu
szacunek oraz troskę o jego dobro, potrafi zdobyć jego zaufanie i zmobilizować
go do aktywnej postawy w trakcie współpracy.
K-K04,
K-K09, K-K10
M1-K03
M1-K05
P-K2
Student potrafi pracować w grupie fizjoterapeutów wspólnie rozwiązując
problemy, współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego
oraz student przestrzega zasad etyki zawodowej.
Treści kształcenia
K-K03,
K-K08,
K-K12, K-K13
Umiejętności
Kompetencji
personalnospołecznych
Treści
kształcenia
TK-1
TK-2
TK-3
TK-4
TK-5
TK-6
W odniesieniu do:
efektów
kształcenia
obszaru
nauk/M/
K-W19, K-W20, K-W21
M1-W03
K-W23,
M1-W04
K-W48
M1-W10
efektów
kształcenia
kierunku /K/
Podstawy psychopatologii zaburzeń psychicznych. Podział objawów psychopatologicznych.
Zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia czynności emocjonalnych. Zaburzenia integracji
czynności psychicznych.
M1-K02
M1-K04
M1-K06
Odniesienie do efektów
kształcenia
P-W1,
Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Specyfika wywiadu psychiatrycznego.
Metody oceny stanu psychicznego pacjenta, w tym pomocne skale i narzędzia.
Organiczne zaburzenia psychiczne- podział i klasyfikacja.
P-W1, P-U1,
Zaburzenia odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia)-przyczyny, objawy, leczenie.
Psychozy i uzależnienia.
Terapia zaburzeń psychicznych (leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne)- skutki uboczne.
Prawo i etyka w psychiatrii (stosowanie przymusu bezpośredniego, hospitalizacja i leczenie bez
zgody pacjenta, ubezwłasnowolnienie oraz zasady etyki pracy zawodowej).
Zaburzenia psychiczne w ośrodkach opieki długoterminowej. Wpływ zaburzeń psychicznych na
przebieg procesu fizjoterapii. Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów z zaburzeniami mentalnymi i
behawioralnymi. Wykrywanie zaburzeń poznawczych u pacjentów objętych fizjoterapią (wywiad,
proste testy przesiewowe). Analiza otrzymanych wyników badań.
P-W1, P-W2
P-W1
P-W2, P-K2
P-W1, P-U1, P-K1
TK-7
Przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych (choroba Alzheimera, otępienie
naczyniopochodne, otępienie z ciałami Lewy´ego, otępienie odwracalne). Objawy zaburzeń
czynności podstawowych i instrumentalnych u pacjentów z otępieniem. Zaburzenia zachowania i
objawy psychotyczne w otępieniu—interpretacja zachowania pacjenta. Zasady pracy z pacjentem
otępiałym (opieka szpitalna, opieka domowa, fizjoterapia, terapia zajęciowa). Formy pomocy
opiekunom osób cierpiących na chorobę Alzheimera (stowarzyszenia, grupy wsparcia, ośrodki
specjalistyczne, w tym dziennego pobytu).
P-W1, P-W2, P-U2, P-K1
TK-8
Przyczyny, rodzaje i objawy depresji u osób starszych. Wpływ depresji na proces fizjoterapii.
Zastosowanie prostych testów przesiewowych w celu wykrycia obniżonego nastroju. Wpływ
regularnej aktywności fizycznej na samopoczucie i objawy depresji. Zasady pracy z pacjentami z
obniżonym nastrojem.
Rodzaje aktywności fizycznej proponowane w profilaktyce i terapii zaburzeń psychicznych
Zasady prowadzenia ćwiczeń grupowych z elementami psychoterapii wśród pacjentów z obniżonym
nastrojem.
Psychoterapia grupowa jako niefarmakologiczna forma leczenia depresji. Rodzaje psychoterapii.
P-W1, P-W2, P-U1, P-U2, P-K1
Planowanie i prowadzenie procesu usprawniania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (z
otępieniem, z depresją) z wykorzystaniem poznanych zasad i metod fizjoterapii oraz z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
P-U1, P-U2, P-K1, P-K2
TK-9
TK-10
TK-11
wykład
ćwiczenia
inne
wykład
TK-2
ćwiczenia
inne
wykład
ćwiczenia
inne
wykład
ćwiczenia
inne
wykład
ćwiczenia
inne
wykład
ćwiczenia
TK-3
TK-4
TK-5
TK-6
inne
TK-7
wykład
ćwiczenia
TK-8
inne
wykład
ćwiczenia
TK-9
inne
wykład
ćwiczenia
inne
wykład
ćwiczenia
TK-10
inne
wykład
ćwiczenia
TK-11
inne
P-W1, P-W2, P-K1, P-K2
Liczba
godz.
3
Efekty
Kształcenia
przedmiotu
P-W1
3
P-W1, P-U1
Prezentacja multimedialna, opis przypadku, opowiadanie
3
P-W1
Prezentacja multimedialna, opis przypadku, opowiadanie, dyskusja
3
P-W1, P-W2
Prezentacja multimedialna, opis przypadku, opowiadanie
3
P-W2, P-K2
Opowiadanie, opis
Rozmowa z pacjentem, uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania,
analiza uzyskanych informacji i popełnionych błędów w ocenie pacjenta,
analiza wykonanych testów
Praca własna-wyszukanie jak największej liczby instytucji świadczących
pomoc dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Przygotowanie
się do następnych zajęć-przeczytanie artykułu o przyczynach zaburzeń
funkcji poznawczych u osób starszych.
wykład, pogadanka, dyskusja
Praca z pacjentem-wykonanie określonych zadań- próba interpretacji
zachowania pacjenta, studium przypadku
Przygotowanie się do następnych zajęć-przeczytanie artykułu
Wykład, pogadanka, dyskusja
Praca z pacjentem-wykonanie określonych testów przesiewowych i ich
analiza, studium przypadku
Przygotowanie się do następnych zajęć-przeczytanie artykułu
pogadanka
Hospitacja ćw. grupowych z elementami psychoterapii, studium
złożonych przypadków
Zgromadzenie wiadomości z ogólnie dostępnych źródeł (internet, książki,
czasopisma itd.) na temat rodzajów psychoterapii.
Pogadanka, dyskusja
Hospitacja psychoterapii grupowej, analiza podjętych przez terapeutę
interwencji w odniesieniu do procesu fizjoterapii, studium złożonych
przypadków
Samokształcenie-zebranie i podsumowanie wszystkich uzyskanych
dotychczas informacji.
2
P-W1
3
P-U1, P-K1
2
P-W1
1
P-W1, P-W2
4
2
2
P-U2, P-K1
P-W1
P-W1, P-W2,
3
2
1
P-U1, P-U2, P-K1
P-W1
P-W2,
4
P-U2, P-K1
3
1
P-W2
P-W1, P-W2,
4
P-K1, P-K2
4
P-W1, P-W2,
Praca z pacjentem- krytyczna
fizjoterapeuty
Konsultacje z prowadzącym.
5
P-U1, P-U2,
P-K1, P-K2
Metody prowadzenia zajęć
TK-1
P-W2, P-U2, P-K1
Prezentacja multimedialna, opis przypadku, opowiadanie
Prezentacja multimedialna, opis przypadku,
przesiewowe, kwestionariusze, ankiety
ocena
opowiadanie,
umiejętności
skale
przyszłego
2
Typy/metody oceniania
Efekty kształcenia
dla przedmiotu
Treści kształcenia
Przedmiotu
Typy / metody oceniania oraz kryteria oceny
P-W1
P-W2
TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-6, TK-7, TK-8, TK-10
TK-4, TK-5, TK-7, TK-8, TK-9, TK-10,
Test uzupełnień
Kryterium oceny efektów
5.0- min 95% maksymalnej punktacji otrzymanej w teście.
4.5- min 90% maksymalnej punktacji otrzymanej w teście.
4.0- min 80% maksymalnej punktacji otrzymanej w teście.
3.5- min 70% maksymalnej punktacji otrzymanej w teście.
3.0- min 60% maksymalnej punktacji otrzymanej w teście.
2.0- poniżej 60% maksymalnej punktacji
P-U1
P-U2
Kryterium oceny efektów
TK-2, TK-6, TK-8, TK-11
TK-7, TK-8, TK-9, TK-11
5.0- student samodzielnie dobiera, stosuje i interpretuje proste testy przesiewowe, samodzielnie planuje i
przeprowadza proces usprawniania pacjenta z konkretnym zaburzeniem psychicznym.
4.5- student samodzielnie stosuje i interpretuje proste testy przesiewowe, z niewielką pomocą prowadzącego
planuje i przeprowadza proces usprawniania pacjenta z konkretnym zaburzeniem psychicznym
4.0- student z niewielką pomocą stosuje i interpretuje proste testy przesiewowe, z niewielką pomocą
prowadzącego planuje i przeprowadza proces usprawniania pacjenta z konkretnym zaburzeniem
psychicznym
3.5- student z pomocą prowadzącego stosuje proste testy przesiewowe, z niewielką pomocą prowadzącego
planuje i przeprowadza proces usprawniania pacjenta z konkretnym zaburzeniem psychicznym
3.0- student z pomocą prowadzącego stosuje proste testy przesiewowe oraz z pomocą przeprowadza proces
usprawniania pacjenta z konkretnym zaburzeniem psychicznym
2.0- student nie potrafi zastosować prostych testów przesiewowych, ma problemy z ich interpretacją oraz
przeprowadzeniem fizjoterapii pacjenta z konkretnym zaburzeniem psychicznym.
P-K1
P-K2
Kryterium oceny efektów
Kryterium końcowej oceny efektów
kształcenia przedmiotu
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
TK-6, TK-7, TK-8, TK-9, TK-11
TK-5, TK-11
Ocena prowadzącego, kolegów, pacjentów
5.0- student nawiązuje dobry kontakt z pacjentem, okazując szacunek, mobilizuje go do aktywnej współpracy,
aktywnie współpracuje z całym zespołem terapeutycznym proponując innowacyjne rozwiązania.
4.5- student aktywnie nawiązuje kontakt z pacjentem oraz współpracuje z całym zespołem terapeutycznym.
4.0- student nawiązuje kontakt z pacjentem, poprawnie wykonuje powierzone mu zadania oraz potrafi
korzystać z pomocy całego zespołu terapeutycznego.
3.5- student w sposób poprawny nawiązuje kontakt z pacjentem, poprawnie wykonuje powierzone mu zadania
w procesie usprawniania.
3.0- student próbuje nawiązać kontakt z pacjentem oraz poprawnie wykonuje powierzone mu zadania w
procesie usprawniania.
2.0- student ma problemy z nawiązaniem kontaktu z pacjentem, nie potrafi pracować w zespole
terapeutycznym, łamie zasady etyki zawodowej.
5.0- 100% obecność na zajęciach, aktywna i kreatywna postawa w trakcie zajęć, proponowanie innowacyjnych
rozwiązań napotkanych problemów zgodnie z obowiązującą wiedzą; średnia z ocen cząstkowych min 4.5.
4.5- 100% obecność na zajęciach, aktywność podczas prowadzonych zajęć, średnia z ocen cząstkowych
min 4.0.
4.0- 100% obecność na zajęciach, wykazuje aktywność w trakcie zajęć, średnia z ocen cząstkowych min 3.5.
3.5- 100% obecność na zajęciach, wykazuje aktywność w trakcie zajęć, średnia z ocen cząstkowych min 3.0
3.0- 100% obecność na zajęciach średnia z ocen cząstkowych min 3.0.
2.0- nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, średnia z ocen cząstkowych poniżej 3.0.
Wykaz zalecanego piśmiennictwa:
Piśmiennictwo podstawowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Piśmiennictwo uzupełniające
1.
2.
3.
4.
5.
Heitzman J.(red). „Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych”, PZWL, Warszawa, 2007
Górna K i wsp. Pielęgniarstwo psychiatryczne.Podręcznik dla studiów medycznych Wydawnictwo
lekarskie PZWL Warszawa 2012.
Szczepańska-Gieracha, Joanna Rymaszewska.: Kontakt z pacjentem przewlekle chorym (schorzenia
neurodegeneracyjne, układu krążenia, zaburzenia psychiczne) W:Porozumiewanie się lekarza z
pacjentem i jego rodziną : wybrane zagadnienia ; red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański;
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012; s.131-139.
Jóźwiak A. Otępienie u osób w wieku starszym. Geriatria 2008; 2: 237-246.
Szczepańska-Gieracha J., Wieprow J., Kowalska J. „Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w
podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i depresyjnymi. Ocena skuteczności
przeprowadzonego szkolenia”. Psychogeriatria Polska 2009; 6(1): 23-31.
Szczepańska-Gieracha J., Kowalska J., Rymaszewska J. „Problemy długoterminowej opieki
instytucjonalnej nad osobami starszymi z zaburzeniami funkcji poznawczych”. Psychogeriatria
Polska 2011; 8(1): 1-9.
Szczepańska J. „Problem zaburzeń poznawczych w prowadzeniu i programowaniu fizjoterapii osób
w podeszłym wieku”, Fizjoterapia 2007; 15(1): 67-74.
Turczyński J, Bilikiewicz A. Depresja u osób w podeszłym wieku. Psychiatria w Praktyce
Oólnolekarskiej 2002; 2(2): 99-107.
Szczepańska J., Kowalska J. et al. „Elementy psychoterapii w procesie usprawniania pacjentów
geriatrycznego oddziału rehabilitacyjnego”, Psychogeriatria Polska 2007; 4(3): 149-158.
Krzyżowski J. „Psychogeriatria”, Medyk, Warszawa 2005
Szczepańska J., Kowalska J., Greń G., Woźniewski M. „Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w
podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i behawioralnymi”. Fizjoterapia Polska 2006; 3(4);
216-221.
Barcikowska M., Bień B., Bidzan L., Bilikiewicz L., Gabryelewicz T., et al. Rozpoznawanie i
leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia
Otępień (IGERO 2006). Lublin: Czelej 2006.
Mace N.L., Rabins P.V. 36 godzin na dobę. Poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i
innymi chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia. Warszawa:
MediPage 2005.
Parnowski T. „Depresje w wieku podeszłym”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2005.
6.
Dałek B., Czernicki J. Testy w ocenie sprawności funkcjonalnej pacjentów w wieku podeszłym.
Fizjoterapia 1999; 7(4): 45 – 49.
………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu
podpis
……………………………………..
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
pieczęć/podpis
………………………………………………….
Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards