Rachunkowość i doradztwo finansowe

advertisement
Załącznik Nr 4e
PROGRAM PRAKTYKI – KIERUNEK EKONOMIA
SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE
STUDIA I STOPNIA
(praktyka zawodowa)
Rok studiów:
II rok
Czas trwania: 3 tygodnie (15 DNI ROBOCZYCH)
Wymiar godzin: dzienny wymiar zajęć wynosi 8 godzin zegarowych, 7 godzin w przypadku osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności).
Miejsce praktyki:
Praktyka może być realizowana w niżej wymienionych placówkach po podpisaniu z Staropolską Szkołą Wyżną w Kielcach umowy na
jej realizację z upoważnionym przedstawicielem wybranej przez studenta placówki.
Wykaz placówek:
Zgodnie z charakterem zadań określonym programem praktyk
Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki (Wymienione niżej dokumenty student ma obowiązek
wydrukować ze strony internetowej uczelni:
- dziennik praktyk – załącznik Nr 1
- skierowanie na praktykę wymagane do przedłożenia instytucji przyjmującej (2 egzemplarze) – załącznik Nr 3
- wydrukowany program praktyk załącznik Nr 4e
- porozumienie w sprawie praktyk (2 egzemplarze – jeden egzemplarz dla instytucji przyjmującej, jeden dla uczelni
macierzystej) – załącznik Nr 5
Dziekan może zwolnić z odbywania praktyki na podstawie pisemnego zaświadczenia z instytucji,
potwierdzającego odbycie przez studenta min.: 3 tygodniowego stażu, zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę na odpowiednim stanowisku służbowym, wolontariatu lub prowadzenie własnej działalności
gospodarczej związanej ze specjalnością studiów. Student powinien złożyć w tym celu podanie do
Dziekana według załączonego wzoru (załącznik Nr 2) z załączeniem zaświadczenia. Po pozytywnej
decyzji Dziekana student ma obowiązek dostarczyć w/w dokumenty do Koordynatora ekonomicznych
praktyk studenckich.
Program praktyk jest tworzony i realizowany indywidualnie przez kierownictwo Zakładu Pracy w oparciu o
charakterystykę studenta i możliwości realizacyjne placówki. Zaleca się, by praktykanci mogli kształtować własne
umiejętności, zgodnie z przyjętym profilem zawodowym studenta StSW w Kielcach.
Ramowy program praktyki zawodowej
1. Praktyka zawodowa realizuje założenia określone w niniejszym programie stanowiącym integralną część umowy
z organizatorem praktyki oraz szczegółowe uzgodnienia pomiędzy organizatorem praktyki a studentem.
2. Praktyka programowa realizowana przez studentów Wydziału, bez względu na rodzaj jednostki będącej
organizatorem, uwzględnia m.in.:
a) zapoznanie się z przedsiębiorstwem lub instytucją. Szkolenie bhp
b) poznanie struktury organizacyjnej
c) zapoznanie się z prawnymi podstawami działalności
d) zapoznanie się z zasadami zarządzania i organizacji pracy
e) poznanie procesów technologicznych
f) poznanie struktur i działań marketingowych
g) poznanie działalności w obszarze rachunkowości i finansów
h) zapoznanie się z zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji
Załącznik Nr 4e
i) pracę na poszczególnych stanowiskach:
 produkcyjnych,
 administracyjnych,
 finansowo-księgowych,
 handlowych,
 kadrowych.
j) wykonywanie zadań merytorycznie pozostających w związku z celami praktyki programowej i zgodne z kierunkiem
studiów.
Cele praktyki.
–
–
–
–
–
–
–
–
Umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania
praktycznego);
Pozyskania informacji ekonomiczno – produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich
analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
Nabycie niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego
Poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji i jednostek gospodarczych oraz
praktyczna nauka w wybranych strukturach organizacyjnych tych jednostek (instytucji, firm produkcyjnych,
firm handlowych, gospodarstw rolniczych, itp.).
Zapoznanie studentów z codzienną pracą i jej organizacją w określonej instytucji bądź jednostce
gospodarczej;
Poznanie przez studentów sposobów zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i
kontrolowania) w określonej instytucji bądź jednostce gospodarczej;
Praktyczne zapoznanie z księgowością prowadzoną w poszczególnych instytucjach i jednostkach
gospodarczych.
Pozyskanie przez studentów danych (produkcyjnych, ekonomicznych, związanych z organizacją) określonej
instytucji bądź jednostki gospodarczej;
Program praktyk
a.
W zależności od instytucji lub jednostki gospodarczej student jest zobowiązany zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
Banki instytucje parabankowe:zadania i organizacja banku; zasady rozliczeń i współpracy banku z NBP;
obowiązki i odpowiedzialność pracowników banku; zasady bankowej obsługi osób fizycznych, gospodarstw
rolniczych, jednostek gospodarczych i budżetu; zasady otwierania i zamykania rachunków bankowych
klientów; zasady działalności depozytowej; formy i zasady rozliczeń zagranicznych; zasady rozliczeń
międzybankowych; zasady kredytowania jednostek gospodarczych i osób fizycznych; formy działalności
marketingowej banku; system informacji i sprawozdawczości banku; rodzaje kont; system księgowości
analitycznej i syntetycznej; wyniki finansowe banku, przemiany strukturalne w bankowości.
b.
Urzędy Skarbowe: zakres działalności, zadania i organizacja urzędu skarbowego; podstawowe informacje
c.
Firmy ubezpieczeniowe: zadania i organizacja firmy ubezpieczeniowej (w tym również KRUS); zasady
dotyczące przepisów podatkowych; obowiązki i odpowiedzialność pracowników urzędu skarbowego; zasady
ewidencji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; tryb postępowania i dokumentacja rozpoczęcia
działalności gospodarczej; podstawowe zasady naliczania podatków, udzielania ulg i zwolnień podatkowych;
zasady dokumentacji księgowej; charakterystyka funkcji kontrolnych urzędu skarbowego; organizacja systemu
rozliczeń urzędu skarbowego z bankiem i budżetem.
rozliczeń finansowych z klientami; obowiązki i odpowiedzialność pracowników; zasady obsługi osób
fizycznych, jednostek gospodarczych i budżetu; zasady różnych form ubezpieczeń; formy i zasady rozliczeń
zagranicznych; zasady działalności kapitałowej firmy ubezpieczeniowej; formy działalności marketingowych
prowadzonych przez firmę; system informacji i sprawozdawczości firmy ubezpieczeniowej, rodzaje kont;
system księgowości analitycznej i syntetycznej; wyniki finansowe firmy.
d.
Biura maklerskie: zakres działalności, zadania i organizacja biura maklerskiego; podstawowe informacje
dotyczące podstaw prawnych działalności biura; obowiązki i odpowiedzialność pracowników; zasady
Załącznik Nr 4e
otwierania i prowadzenia rachunków klientów; zasady przekazywania zleceń na WGPW; zakres
odpowiedzialności biura maklerskiego za przyjęte zlecenia; zasady dokumentacji księgowej; powiązanie biura
maklerskiego z bankiem i budżetem; wyniki finansowe biura maklerskiego.
e.
Firmy leasingowe i fundusze powiernicze: zakres działalności, zadania i organizacja firmy (funduszu);
f.
Firmy produkcyjne i handlowe prowadzące pełną księgowość (mleczarnia, zakład przetwórstwa
rolnego i inne): organizacja firmy produkcyjnej (handlowej) i przepisy regulujące jej działalność; warunki i
podstawowe informacje dotyczące podstaw prawnych działalności firmy leasingowej (funduszu); obowiązki i
odpowiedzialność pracowników; zasady otwierania i prowadzenia rachunków klientów; zasady dokumentacji
księgowej; powiązanie firmy leasingowej (funduszu) z bankiem i budżetem; wyniki finansowe firmy
leasingowej (funduszu); warianty lokowania środków pieniężnych w funduszu powierniczym; portfel
inwestycyjny funduszu powierniczego; ryzyko w działalności firmy leasingowej i funduszu powierniczego.
organizacja zaopatrzenia i procesu sprzedaży; zasady rozliczeń finansowych z kontrahentami, budżetami i
instytucjami ubezpieczeniowymi; zakres i organizacja działań marketingowych; gospodarka towarami; formy
aktywizacji sprzedaży detalicznej; rodzaje i obieg dokumentów; formy i metody ewidencji księgowej;
zarządzanie firmą; możliwości przetwarzania i analizy danych; wyniki finansowe firmy.
g.
Gospodarstwa rolnicze: wyposażenie gospodarstwa rolniczego w podstawowe czynniki produkcji (ziemia,
praca kapitał), organizacja pracy w gospodarstwie, organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, organizacja
zakupów i sprzedaży, formy i metody ewidencji księgowej; wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolniczego.
h.
Urzędy centralne i lokalne:zakres działalności, zadania i organizacja urzędu; podstawowe informacje
dotyczące podstaw prawnych działalności urzędu; obowiązki i odpowiedzialność pracowników; zasady
ewidencji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; zasady dokumentacji księgowej w urzędzie;
powiązanie urzędu z bankiem i budżetem; system rozliczeń finansowych urzędu; w tym:
Ośrodek Doradztwa Rolniczego: cele i zadania ośrodka; zakres prowadzonego doradztwa; metody i formy
i.
doradztwa; korzyści rolnika wynikające ze współpracy z doradcą; warunki skutecznego doradztwa; działalność
szkoleniowa ośrodka, źródła finansowania działalności ośrodka.
j.
Urzędy powiatowe i gminne: zakres działalności, zadania i organizacja urzędu; podstawowe informacje
k.
Agencje rządowe: zakres działalności, zadania i organizacja urzędu; podstawowe informacje dotyczące
dotyczące podstaw prawnych działalności urzędu; zasady ewidencji gospodarstw rolniczych, podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych; stosowane formy opodatkowania gospodarstw i zasady naliczania
podatków (podatek rolny i od działów specjalnych).
podstaw prawnych działalności urzędu; zasady dokumentacji księgowej w urzędzie; powiązanie urzędu z
bankiem i budżetem; system rozliczeń finansowych; pozyskiwanie i rozdysponowywanie Funduszy
Strukturalnych.
Wskazówki dla praktykantów






Twój pierwszy kontakt z opiekunem w miejscu praktyk jest szczególnie ważny.
Bądź punktualny, zadbaj o wygląd zewnętrzny, uważnie zapoznaj się ze stawianymi przed Tobą
wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
W pierwszym dniu praktyki zapoznaj się z regulaminem pracy obowiązującym w placówce,
harmonogramem pracy ustalonym przez zakładowego opiekuna praktyk.
Przestrzegaj również regulaminu praktyk, obowiązującego Cię jako studenta StSW w Kielcach.
Pamiętaj o tym i przy każdej okazji staraj się godnie Ją reprezentować.
Odbywając praktykę podlegasz bezpośrednio pracodawcy i przestrzeganie jego poleceń jest Twoim
obowiązkiem.
Kryteria oceny praktykanta
Na podstawie pozytywnej opinii Zakładowego Opiekuna Praktyk.
Download