Wyjaśnienia nr 2 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

advertisement
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 26/ 2010
Lublin, dnia 2010-04-28
WYJAŚNIENIA NR 2
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej powyżej 193.000 EURO
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193 000 EURO na dostawę leków
dla potrzeb szpitala z możliwością składania ofert częściowych pakiety 1- 74. Kod CPV – 33600000-6.
Do Zamawiającego na w/w przetarg nieograniczony wpłynęły następujące zapytania :
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do warunków umowy zapisu: „Na wypadek zwłoki w
zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do
wstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia uregulowania
należności” ?
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Dotyczy pakietu nr 59. Czy Zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do
leczenia niedrobnokomorkowego raka płuca wyłącznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu
IIB, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z
niedrobnokomórkowym rakiem płuca?
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 7 ust.2 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnej kary za
odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu
umowy.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Pakiet nr 53. Prosimy o dopuszczenie sevoflurane z systemem KeyFill ( dragerFill ). System
napełniania Key-Fill – butelka z preparatem, umieszczona jest bezpośrednio w parowniku po
przykręceniu do niej adaptera do napełniania ( Drager Fill ), zapobiega to możliwości rozlania
preparatu i tym samym narażenia personelu oraz zanieczyszczeniu środowiska. Wyrażenie zgody
na powyższą prośbę pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie oferentów.
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje opis preparatu jak w specyfikacji.
5. § 4 ust. 1 pkt. 2) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku
potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Dostarczenie towaru niezgodnie z
zamówieniem pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wykonawcy. Obowiązek
potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.
Odpowiedź :
Tak.
6. § 4 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podstawowego terminu
dostawy do 3 dni roboczych?
Odpowiedź :
Nie.
7. § 4 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w odniesieniu do dostaw ratujących
życie, w przypadku gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami
1
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 26/ 2010
Lublin, dnia 2010-04-28
pracy apteki szpitalnej dostawa następowała w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie?
Odpowiedź :
Nie.
8. § 5 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji
umowy np. na poziomie 90%? Zwracamy uwagę, że w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 kwietnia
2009r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09; KIO UZP 460/09) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że:
„Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania zamawiający nie jest w stanie przewidzieć
dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych nie może prowadzić do utrudniania
uczciwej konkurencji.[…] w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu
zamówienia pod względem ilościowym art. 34 ust. 5 ustawy pozwala na posłużenie się prawem
opcji czyli wskazania zakresu minimalnego i maksymalnego zamówienia, a ponadto możliwe jest
przeprowadzenie postępowania w trybie szczególnym, jakim jest zawarcie umowy ramowej. […]
możliwe jest oszacowanie ilości produktów medycznych poprzez odniesienie do lat ubiegłych […]”
Brak postanowień wskazujących minimalny poziom realizacji umowy stoi w sprzeczności z celem
określania szacunkowej wartości zamówienia i przygotowania oferty w oparciu o tę wartość.
Postanowienie umowne dające zamawiającemu prawo do jednostronnej zmiany istotnych
warunków umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń należy uznać za sprzeczne z zasadą równości
stron. Mogą być również uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji, jako działanie sprzeczne z
dobrymi obyczajami zagrażające interesom innego przedsiębiorcy.
Odpowiedź :
Nie.
9. § 7 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia
wysokości kary umownej wartości niezrealizowanej części Umowy?
Odpowiedź :
Nie.
10. W związku z faktem, iż występujące na rynku preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej
różnią się między sobą m.in. zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania, oraz w celu
zabezpieczenia terapii wszystkich pacjentów szpitala zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:
Czy w Pakiecie nr 43 Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat Omeprazol posiadał wśród
zarejestrowanych wskazań do stosowania :
- w eradykacji zakażenia Helicobakter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i
dwunastnicy, oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko
zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)?
Odpowiedź :
Nie.
11. Czy w związku z ewentualnością zastosowania terapii inhibitorem pompy protonowej u pacjenta
ze stwierdzoną cukrzycą Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w Pakiecie nr 43 preparat
Omeprazol miał możliwość rozpuszczenia również w roztworze soli fizjologicznej a nie tylko w
glukozie (co jest zdecydowanie przeciwwskazaniem w przypadku chorych na cukrzycę)?
Odpowiedź :
Tak.
12. Czy Zamawiający wymaga aby inhibitor pompy protonowej zaoferowany w Pakiecie nr 43 nie
posiadał ograniczeń w czasie jego zastosowania?
Odpowiedź :
Tak.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Omeprazol zawartego w Pakiecie nr 43 w
opakowaniu zawierającym 1 fiolkę z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań stosownie do
zapotrzebowana Zamawiającego?
Odpowiedź :
TAK.
14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 pozycja 1 : omeprazolum (do sporządz. roztworu do infuzji)
2
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 26/ 2010
Lublin, dnia 2010-04-28
40mg z 5 fiol. , dopuszcza wycenę preparatu, którego trwałość roztworu wynosi 6 godzin ?
Odpowiedź :
Nie.
15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 pozycja 1 : omeprazolum (do sporządz. roztworu do infuzji)
40mg z 5 fiol. , dopuszcza wycenę omeprazolu z ograniczeniami czasowymi w podawaniu ?
Odpowiedź :
Nie.
16. Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 pozycja 1 : omeprazolum (do sporządz. roztworu do infuzji)
40mg z 5 fiol. , dopuszcza wycenę omeprazolu, który może być rozpuszczalny wyłącznie w 5%
roztworze glukozy ?
Odpowiedź :
Nie.
17. Pakiet 55 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga sterylnego lubrykantu do znieczuleń miejscowych o
właściwościach odkażających amp.strzyk. a 10 ml w opakowaniu zbiorczym 25 szt.,
sterylizowanego parą wodną, sklasyfikowanego jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 roku o Wyrobach medycznych ?
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.
18. Pakiet 55 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga sterylnego lubrykantu do znieczuleń miejscowych o
właściwościach odkażających amp.strzyk. a 5 ml w opakowaniu zbiorczym 25 szt.,
sterylizowanego parą wodną, sklasyfikowanego jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 roku o Wyrobach medycznych ?
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards