Przedmiot: Historia powszechna po 1945 r

advertisement
Przedmiot: Historia powszechna XX wieku po 1945 r.
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140
Punkty ECTS: patrz wykład
Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III, sem. 2
Liczba godzin: 24
Prowadzący: dr Joanna Janus
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Forma zaliczenia: zaliczenie
Cele: Ukazanie mechanizmów kształtowania powojennego ładu międzynarodowego,
zapoznanie studentów z genezą oraz specyfiką kluczowych konfliktów powojennego świata;
doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych oraz pracy z mapą.
Wykaz tematów:
1. Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z programem zajęć, literaturą, warunkami
uzyskania zaliczenia
2. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3. Traktaty pokojowe z europejskimi sojusznikami Niemiec
4-5. Problem niemiecki w polityce mocarstw w latach 1945-1949 (4 godziny dydaktyczne)
6. Geneza konfliktu palestyńsko-izraelskiego
7. Konflikt arabsko-żydowski w latach 1952-1973
8. Chiny i Japonia w polityce mocarstw w latach 1945-1951
9. Chińska Republika Ludowa
10. Konflikt wietnamski w latach 1945-1975
11. Ekstremalne systemy komunistyczne: Kambodża Czerwonych Khmerów, Korea Północna
12. V Republika Francuska
DIII2-02c
1
Lp. 2
Temat zajęć:
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Zakres tematyczny:
Geneza organizacji (nawiązanie do Ligi Narodów), decyzje z okresu wojny, konferencja
założycielska w San Francisco; Karta Narodów Zjednoczonych: cele i zasady działania,
struktura organizacyjna, procedura postępowania w przypadkach zagrożenia pokoju;
funkcjonowanie ONZ we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Literatura podstawowa:
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność,
Warszawa 2001 (rozdział II i III)
Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, red. Simonides J.,
„Scholar” 2006
Literatura pomocnicza:
Międzynarodowy Trybunał Karny. USA i UE: dwa różne podejścia, red. Zielińska E.,
Warszawa 2004
Narody Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. Łoś-Nowak T., Wrocław
1995
ONZ – Początki i najważniejsze wydarzenia w historii, Warszawa 1998
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1999
Osmańczyk E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa, wiele wydań
60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania. Materiały z konferencji
Warszawa, 24 czerwca 2005, red. Bem M., Herman-Łukasik A., Kucharska J., Warszawa
2005
Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000
Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, Kraków 1989
DIII2-02c
2
Lp. 3
Temat zajęć:
Traktaty pokojowe z europejskimi sojusznikami Niemiec
Zakres tematyczny:
Procedura opracowania traktatów (rola Rady Ministrów Spraw Zagranicznych i konferencji
21 państw); główne kontrowersje i stanowiska mocarstw; warunki traktatów: zmiany
terytorialne, odszkodowania, ograniczenia militarne; sytuacja Austrii
Literatura podstawowa:
Kastory A., Nowe granice europejskie. Zmiany terytorialne dokonane w następstwie II wojny
światowej, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Prace Historyczne XIV, Kraków
1989
Literatura pomocnicza:
Bartoszewicz H., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy ŚrodkowoWschodniej w latach 1944-1948, Warszawa 1999
Jackowicz J., Traktat pokojowy z Bułgarią 1947, Warszawa 1974
Kastory A., Pokój z Rumunią, Bułgarią i Węgrami w polityce wielkich mocarstw (19441947), Rzeszów 1981
Koryn A., Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944-1947, Wrocław 1983
Kozeński J., Austria 1918-1968. Dzieje społeczne i polityczne, Poznań 1970
Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986
Rutyna Z., Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943-1948, Warszawa 1981
Znamierowska-Rakk E., Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947),
Warszawa 1991
DIII2-02c
3
Lp. 4-5 Temat zajęć:
Problem niemiecki w polityce mocarstw w latach 1945-1949 (cztery godziny
dydaktyczne)
Zakres tematyczny:
Decyzje konferencji w Jałcie i Poczdamie w sprawie Niemiec: terytorium, strefy okupacyjne,
reparacje, zasady polityki wobec Niemiec; deklaracja o klęsce Niemiec z 5 VI 1945; spór o
odszkodowania wojenne; działalność Sojuszniczej Rady Kontroli; proces norymberski;
ewolucja stanowisk mocarstw w kwestii niemieckiej, przemówienie Byrnesa w Stuttgarcie;
powstanie Bizonii; sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych wiosną 1947; Niemcy a Plan
Marshalla; koniec działalności Sojuszniczej Rady Kontroli; konferencja londyńska sześciu
państw w I połowie 1948. i jej skutki; reforma walutowa w strefach zachodnich i pierwszy
kryzys berliński; powstanie dwu państw niemieckich
Literatura podstawowa:
Czubiński A., Strzelczyk J., Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II
wojnie światowej, Poznań 1986
Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995
Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 1998
Literatura pomocnicza:
Ash T.G., W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996
Burger W.S., Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii:
CDU/CSU, SPD i FPD w latach 1945-1990, Warszawa 2002
Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału
do jedności, Kraków 1992
Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997
Frei N., Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska,
Warszawa 1999
Heidecker J., Leeb J., Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, Warszawa
1979
Irving D., Norymberga-ostatnia bitwa, Warszawa 1999
Komlpeks wypędzenia, red. Borodziej W., Hajnicz A., Kraków 1996
Krasuski J., Historia RFN, Warszawa 1981
Adresy internetowe dotyczące procesu noprymberskiego:
http://ofiaromwojny.republika.pl/teksty/0361.htm
http://poland.indymedia.org/pl/2006/01/18106.shtml
http://historia.pgi.pl/proces-w-norymberdze.php
www.norymberga.er.pl
http://www.vaterland.novacomp.pl/galeria/Proces%20Norymberski/album/slides/16.html
DIII2-02c
4
Temat zajęć:
Geneza konfliktu palestyńsko-izraelskiego (temat realizowany w oparciu o film
dokumentalny 17 VII 1947 roku – Exodus. Narodziny Państwa Izrael)
Zakres tematyczny:
Lp . 6
Bliski Wschód po zakończeniu II wojny światowej; Liga Państw Arabskich; koncepcje
utworzenia państwa żydowskiego; powstanie Izraela – V 1948 r.; pierwsza wojna arabskożydowska (1948-1949); problem uchodźców
Literatura podstawowa:
Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001
Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, PIW, Warszawa 2002
Literatura pomocnicza:
Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000
Fryzeł T., Liga Państw Arabskich, Warszawa 1981
Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.
Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999
Lapierre D., Collins L., O Jerusalem. Dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael,
Wrocław 1998
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej (maj
1946-styczeń 1949), Kraków 2002
Piotrowski J., Spór o Palestynę, Warszawa 1983
Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie
bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993
DIII2-02c
5
Temat zajęć:
Konflikt arabsko-żydowski w latach 1952-1973
Zakres tematyczny:
Lp. 7
Zamach stanu w Egipcie – 22/23 VII 1952; powstanie Republiki Egiptu–18 VI 1953; polityka
Nasera (traktat z Wielką Brytanią w sprawie ewakuacji wojsk–19 X 1954, stosunek do
Izraela, udział w ruchu państw niezaangażowanych); nacjonalizacja kanału sueskiego i jej
skutki (26 VII 1956); wojna izraelsko-arabska 1956; interwencja francusko-brytyjska;
stanowiska USA i ZSRS; doktryna Eisenhowera; wojna sześciodniowa 1967; akcje
terrorystyczne w 1972; wojna Jom Kippur (wojna Ramadanu) 1973
Literatura podstawowa:
Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001
Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002
Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003
Literatura pomocnicza:
Bania R., Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za
prezydentury Dwighta Eisenhowera (20.01.1953-20.01.1961), Toruń 2000
Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000
Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Warszawa 1995
Chorośnicki H.,Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1976, „Universitas” 1993
Fijałkowski W., Kanał Sueski, Warszawa 1978
Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.
Johnson P., Historia świata od roku 1917, Londyn 1993 i następne wydania (R. XIV:
„Pokolenie Bandungu”)
Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999
Kubiak K. Wojna sześciodniowa, Warszawa 1992
Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie,
Warszawa 1999
Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie
bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993
Wróblewski B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w
latach 1971-1976, Toruń 2002
Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa
1996 (R. 28)
DIII2-02c
6
Temat zajęć:
Chiny i Japonia w polityce mocarstw w latach 1945-1951
Zakres tematyczny:
Lp. 8
Postanowienia mocarstw dotyczące Dalekiego Wschodu; stosunki sowiecko-chińskie – traktat
z 14 VIII 1945; wojna domowa w Chinach; powstanie Chińskiej Republiki Ludowej; sprawa
reprezentacji Chin w ONZ; wizyta Mao Tse Tunga w Moskwie (XII 1949 – II 1950)
I jej skutki; kapitulacja Japonii, decyzje terytorialne; amerykańska polityka okupacyjna;
dyskusje na temat traktatu pokojowego z Japonią w latach 1946-1951; konferencja w San
Francisco i podpisanie traktatu pokojowego 8 IX 1951 r.; traktat bezpieczeństwa pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi i Japonią
Literatura podstawowa:
Hall J. W. Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979 (R. XIX)
Polit J., Chiny, Warszawa 2004
Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004
Literatura pomocnicza:
Bayer J., Dziak W., Mao: zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007.
Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Iwańczuk K., Ziętek A., Lublin 2003
Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996
Faligot R., Kauffer R, Tajne służby Chin (1927-1987), Warszawa 1994
Góralski W., Polityka ChRL, USA, Japonii i ZSRR na Dalekim Wschodzie, Warszawa
1979
Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999
Makowski K., Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki
zagranicznej (1949-1976), „Adam Marszałek” 2005
Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002
Rodziński W., Historia Chin, Ossolineum, Wrocław 1992
Terrill R., Mao. Biografia, “Iskry” 2001
Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa
1996 (R. 21)
DIII2-02c
7
Temat zajęć:
Chińska Republika Ludowa
Zakres tematyczny:
Lp. 9
Chińska Republika Ludowa: odbudowa i umacnianie władzy; okres „Wielkiego Skoku”
(1958-1964); „Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna” (1965-1976); polityka
zagraniczna, kwestia Tybetu, Chiny po śmierci Mao Tse Tunga; „socjalizm z chińską
specyfiką”
Literatura podstawowa:
Polit J., Chiny, Warszawa 2004
Courtois S. i in. (red.), Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania,
Warszawa 1999
Literatura pomocnicza:
Bayer J., Dziak W., Mao: zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007
Bayer J., Dziak W., Korea & Chiny: przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. t.1-2,
Warszawa 2006.
Burdelski M., Dziak W. J, Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1977
Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, red. Tomala K, .
Warszawa 2001
Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. Tomala K.,
Gawlikowski K., Warszawa 2002
Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Iwańczuk K., Ziętek A., Lublin 2003
Donnet P.-A., Tybet-życie czy zagłada, Warszawa 1999
Dziak W., Chiny - wschodzące supermocarstwo, Warszawa 1996
Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach,
Warszawa 1999
Knaus Kenneth J., Ofiary zimnej wojny. Po raz pierwszy ujawnione tajne operacje CIA w
okupowanym przez Chiny Tybecie, Warszawa 2000
Łoziński K., Piekło Środka, Warszawa 1996
Łoziński K., Oczy diabłów są szare. Chiny-Zachód - historia i polityka, Warszawa 1998
Makowski K., Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki
zagranicznej (1949-1976), „Adam Marszałek” 2005
Sheff D., Chiński świt. Rewolucja w technologii i przedsiębiorczości, Warszawa 2003
Sironi Diemberger, Tybet. Dach świata. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2000
Tybet. Świadkowie. Fakty mówią za siebie, Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu,
Warszawa 1995
Adresy internetowe:
http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/
DIII2-02c
8
Lp. 10 Temat zajęć:
Konflikt wietnamski (1945-1975 )
Zakres tematyczny:
Indochiny francuskie po klęsce Japonii; francuska polityka wobec Indochin (porozumienie z
Ho Chi Minem – III 1946); początek walk – XII 1946; ofensywa pod Dien Bien Phu – III – V
1954; konferencja genewska 1954; sytuacja w Wietnamie południowym i w północnym;
rosnące zaangażowanie USA za czasów Eisenhowera i Kennedy’ego; rozwój działań
wojennych za prezydenta Johnsona; ofensywa TET – I 1968; początek negocjacji w Paryżu –
V 1968; koniec wojny w Wietnamie – I 1973; wkroczenie komunistów do Sajgonu 30 IV
1975, zjednoczenie Wietnamu
Literatura podstawowa:
Dmochowski A., Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Kraków 1991
Ostaszewski P., Wietnam. Najdłuższy konflikt nowoczesnego świata, Toruń 2003
Literatura pomocnicza:
Atkeson E.B., Trzy wojny, Warszawa 2001
Brodecki B., Dien Bien Phu 1954, Warszawa 1989
Dmochowski A., Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003
Grabowska-Lipińska I., Stosunki polityczne między Chińską Republiką Ludową a
Wietnamem i Kampuczą w latach 1949-1976, Wrocław 1989
Grabowska-Lipińska I., Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji
Południowo-Wschodniej w latach 1949-1976, Warszawa 1995
Mangold T., Penyeate J., Wietnam - podziemna wojna, Warszawa 1998
Margolin J.-P., Wietnam-bezdroża komunizmu wojennego, w: Czarna księga komunizmu.
Zbrodnie, terror, prześladowania, red. Courtois S. i in., Warszawa 1999
Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993
Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Gdynia-Warszawa 1991
Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002
Stech B., Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995
Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa
1996 (R. 14)
DIII2-02c
9
Lp. 11 Temat zajęć:
Ekstremalne systemy komunistyczne: Kambodża Czerwonych Khmerów, Korea
Północna
Zakres tematyczny:
Kambodża pod rządami Czerwonych Khmerów – kwiecień 1975-1979; Korea Północna –
„kraj spełnionego totalitaryzmu”
Literatura podstawowa:
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. Courtois S. i in., Warszawa
1999
Dziak W., Faliński A., W kraju Orwella, Warszawa 1994
Dziak W., Korea, pokój czy wojna?, Warszawa 2003
Literatura pomocnicza:
Kambodża:
Claire L, Powrót z piekła. Cztery lata w obozach Czerwonych Khmerów, Wyd. eSPe 2006
Górnicki W., Bambusowa klepsydra, PIW 1980
Ngor H., Kambodżańska odyseja. Dokument, Warszawa 1990
Śliwiński M., Zbrodnia, kłamstwo, amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży,
Warszawa 1998
Warneńska M., Śladami Pol Pota, Warszawa 1999
Korea Północna:
Bayer J., Dziak W., Korea & Chiny: przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. t.1-2,
Warszawa 2006.
Burdelski M., Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei, Toruń 2004
Durys P.: Kryzys nuklearny wokół KRLD. Ocena i perspektywy, Toruń 2003
Dziak W., Kim Ir Sen: dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000.
Dziak W., Kim Jong Il, Warszawa 2004
DIII2-02c
10
Lp. 12 Temat zajęć:
V Republika Francuska
Zakres tematyczny:
Przyczyny odejścia gen. de Gaulle’a w I 1946; okoliczności powrotu de Gaulle’a do władzy
(sprawa Algierii 1954-1958); powstanie V Republiki i jej konstytucja; zakończenie wojny w
Algierii – pokój w Evian 18 III 1962; polityka kolonialna de Gaulle’a; polityka zagraniczna
de Gaulle’a: „wielki projekt Kennedy’ego” - 4 VII 1962, riposta de Gaulle’a z 14 I 1963; veto
wobec przyjęcia Wielkiej Brytanii do EWG, wystąpienie Francji ze struktur wojskowych
NATO; stosunki z RFN; polityka wobec państw Europy Wschodniej; atak na dolara i kryzys
w stosunkach francusko-amerykańskich – II 1965; podróż do Kanady – VII 1967; rewolta
studencka – wiosna 1968; referendum z 27 IV 1969 i dymisja de Gaulle’a
Literatura podstawowa:
Hall A., Charles de Gaulle, Warszawa 2002
Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995
Literatura pomocnicza:
Anczewski I., Problem niemiecki w polityce zagranicznej Francji (V Republika), Warszawa
1985
Baszkiewicz J., Francja, Warszawa 1997
Bielecki J., Co to jest gaullizm, Warszawa 1979
Bilik A., Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990
Dominik E., Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, Warszawa 2001
Gaulle Ch. de, Pamiętniki nadziei. Odnowa 1958-1962. Wysiłek 1962..., Warszawa 1974
Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, Warszawa 2005
Jarosz Z., Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 1997
Szczepański W. J., Charles de Gaulle i Europa, Editions BNW 2001
Williams Ch., Charles de Gaulle. Ostatni wielki Francuz, Warszawa 1997
DIII2-02c
11
Literatura:
Zalecane podręczniki akademickie (do wyboru):
Najnowsza historia świata 1945-2007, red. Patek A., Rydel J., Węc J. J., t. I-IV,
Kraków 2008
Historia polityczna świata XX wieku, red. Bankowicz M., t. II: 1945–2000, Kraków 2004
Wielka historia świata, t. 12: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, red. Rojek W.,
Oficyna Wydawnicza „Fogra”, „Świat Książki” 2006
Inne szersze opracowania:
Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998
Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych,
Warszawa 2000
Czubiński A., Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2003
Czubiński A., Olszewski W., Historia Powszechna 1939-1997, Poznań 2004
Historia powszechna, red. Serafini L, t. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość
Wietnamu, t. 20: Świat po upadku ZSRR. Czasy Współczesne. Indeksy, Biblioteka Gazety
Wyborczej 2008
Johnson P., Historia świata od roku 1917, Londyn 1993 i nast. wyd.
Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000,
Warszawa 2003
Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Malendowski W., Mojsiewicz Cz., Poznań 1997
Olszewski W., Świat po roku 1945, cz. I-II, „Kurpisz” 2000
Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997
i nast.wyd.
Stosunki międzynarodowe, red. Malendowski W., Mojsiewicz Cz., Warszawa 2000
Wegs J. R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii. Warszawa 2008
Pozostała literatura:
Anczewski I., Problem niemiecki w polityce zagranicznej Francji (V Republika), Warszawa
1985
Ash T.G., W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996
Ash T.G., Wiosna obywateli. Rewolucje 1989 widziane w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i
Pradze, Kraków 2001,
Atkeson E.B., Trzy wojny, Warszawa 2001
Awtorchanow A., Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa 1990
Bania R., Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za
prezydentury Dwighta Eisenhowera (20.01.1953-20.01.1961), Toruń 2000
Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach
1880-1990, Wrocław 1997
Bartoszewicz M., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowowschodniej w latach 1944-1948, Warszawa 1999
Baszkiewicz J., Francja, Warszawa 1997
Bayer J., Dziak W., Korea & Chiny: przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. t.1-2,
Warszawa 2006.
Bayer J., Dziak W., Mao: zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007
Bielecki J., Co to jest gaullizm, Warszawa 1979
DIII2-02c
12
Bilik A., Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990
Bencik A., Requiem dla Praskiej Wiosny, Wrocław 2002
Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000
Biagini A., Guida F., Pół wieku realnego socjalizmu, Rzeszów 1998
Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Warszawa 1995
Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych
1945-1947, Londyn 1990
Breuer W.B., Vendetta ! Castro i bracia Kennedy, Warszawa 1998
Brodecki B., Dien Bien Phu 1954, Warszawa 1989
Bromke A., Stosunki Wschód – Zachód w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989
Bryła J., Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i
praktyczne na przykładzie supermocarstw, Poznań 2002.
Brzeziński Z., Jedność czy konflikty, Londyn 1964
Brzeziński Z., Plan gry. USA vs ZSRR, Warszawa 1990
Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990
Burdelski M., Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei, Toruń 2004
Burdelski M., Dziak W. J, Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1977
Burger W.S., Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii:
CDU/CSU, SPD i FPD w latach 1945-1990, Warszawa 2002
Bust-Bartels A., Powstanie berlińskie 17 czerwca 1953, Warszawa 1981
Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, red. Tomala K, .
Warszawa 2001
Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. Tomala K.,
Gawlikowski K., Warszawa 2002
Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Iwańczuk K., Ziętek A., Lublin 2003
Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001
Chorośnicki H.,Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1976, „Universitas” 1993
Claire L, Powrót z piekła. Cztery lata w obozach Czerwonych Khmerów, Wyd. eSPe 2006
Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002
Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003. Warszawa 2008
Czajkowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. Courtois S. i in.,
Warszawa 1999
Czerniakiewicz J., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987
Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału
do jedności, Kraków 1992
Cziomer E., Stan i położenie ludności niemieckiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i
Południowej po II wojnie światowej, Kraków 1993
Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997
Czubiński A., Strzelczyk J., Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II
wojnie światowej, Poznań 1986
d’Encausse H., Spękane imperium, Warszawa 1985
Dmochowski A., Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Kraków 1991
Dmochowski A., Wietnam 1962-1975, „Bellona”, Warszawa
Dobbs M., Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1998
Dominik E., Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, Warszawa 2001
Donnet P.-A., Tybet-życie czy zagłada, Warszawa 1999
Durandin C., CIA na wojnie, Warszawa 2004
Durys P.: Kryzys nuklearny wokół KRLD. Ocena i perspektywy, Toruń 2003
DIII2-02c
13
Dziak W., Albania między Belgradem, Moskwą i Pekinem, Warszawa 1991
Dziak W., Chiny - wschodzące supermocarstwo, Warszawa 1996
Dziak W., Kim Ir Sen: dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000.
Dziak W., Kim Jong Il, Warszawa 2004
Dziak W. J., Korea, pokój czy wojna?, Warszawa 2003
Dziak W., Faliński A., W kraju Orwella, Warszawa 1994
Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996
Faligot R., Kauffer R, Tajne służby Chin (1927-1987), Warszawa 1994
Fejtö F., Europa wschodnia po śmierci Stalina, Wrocław 1989
Fijałkowski W., Kanał Sueski, Warszawa 1978
Frei N., Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska,
Warszawa 1999
Fryzeł T., Liga Państw Arabskich, Warszawa 1981
Gaddis J.L., Teraz już wiemy…Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998
Garlicki A., Paczkowski A., (opr.), Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące
Czechosłowacji 1968 r., Warszawa 1995;
Gaulle Ch. de, Pamiętniki nadziei. Odnowa 1958-1962. Wysiłek 1962..., Warszawa 1974
Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach,
Warszawa 1999
Górewicz I., Stosunki niemiecko-rosyjskie (1989-1999), Warszawa 2001
Górnicki W., Bambusowa klepsydra, PIW 1980
Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.
Gorzkowski J., Morawski W., Jesień narodów, Warszawa 1990
Góralski W., Polityka ChRL, USA, Japonii i ZSRR na Dalekim Wschodzie, Warszawa
1979
Grabowska-Lipińska I., Stosunki polityczne między Chińską Republiką Ludową a
Wietnamem i Kampuczą w latach 1949-1976, Wrocław 1989
Grabowska-Lipińska I., Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji
Południowo-Wschodniej w latach 1949-1976, Warszawa 1995
Grudziński P., Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania 1939-1953,
t. I-III, Warszawa 1988
Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999
Hall A., Charles de Gaulle, Warszawa 2002
Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, Warszawa 2005
Hall J. W. Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979 (R. XIX)
Heidecker J., Leeb J., Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, Warszawa
1979
Hochman J.(ed.), Nadzieja umrze ostatnia. Ze wspomnień Alexandra Dubčeka, Warszawa
1995
Holloway D., Stalin i bomba. Związek Radziecki a energia atomowa 1939-1956, Warszawa
1996
Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.
Irving D., Norymberga-ostatnia bitwa, Warszawa 1999
Jackowicz J., Traktat pokojowy z Bułgarią 1947, Warszawa 1974
Janus. J. Polska i Czechosłowacja wobec Planu Marshalla, Kraków 2002
Jarosz Z., Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 1997
Jarząbek W., Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i
rzeczywistość 1964-1975, Warszawa 2008
Jenkins J., Harry Truman, pogromca komunizmu, Warszawa 1998
DIII2-02c
14
Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Wrocław 2003
Kamiński M.K., Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991
Kastory A., Nowe granice europejskie. Zmiany terytorialne dokonane w następstwie II wojny
światowej, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Prace Historyczne XIV, Kraków
1989
Kastory A., Pokój z Rumunią, Bułgarią i Węgrami w polityce wielkich mocarstw (19441947), Rzeszów 1981
Kastory A., Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w
latach 195-1947, Kraków 1996
Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999
Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996
Knaus Kenneth J., Ofiary zimnej wojny. Po raz pierwszy ujawnione tajne operacje CIA w
okupowanym przez Chiny Tybecie, Warszawa 2000
Komlpeks wypędzenia, red. Borodziej W., Hajnicz A., Kraków 1996
Koryn A., Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944-1947, Wrocław 1983
Kowalski L., Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w
Czechosłowacji w 1968 r., Warszawa 1992
Kozeński J., Austria 1918-1968. Dzieje społeczne i polityczne, Poznań 1970
Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995
Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 1998
Krasuski J., Historia RFN, Warszawa 1981
Kubiak K. Wojna sześciodniowa, Warszawa 1992
Kwapis R., Praska Wiosna, Toruń 2003
Lapierre D., Collins L., O Jerusalem. Dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael,
Wrocław 1998
Laqueur W., Historia Europy 1945-1992, Puls, Londyn 1993
Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność,
Warszawa 2001 (rozdział II i III)
Łoziński K., Piekło Środka, Warszawa 1996
Łoziński K., Oczy diabłów są szare. Chiny-Zachód - historia i polityka, Warszawa 1998
Majewski P. M., Niemcy Sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa
2007
Makowski K., Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki
zagranicznej (1949-1976), „Adam Marszałek” 2005
Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radzieckoamerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994
Malia M., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991,
Warszawa 1998
Mangold T., Penyeate J., Wietnam - podziemna wojna, Warszawa 1998
Mania A., Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961-1968,
Krakow 1996
Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej
w latach 1945-1960, Kraków 1994
Marciniak W., Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji
Rosyjskiej, Kraków 2001
Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie,
Warszawa 1999
DIII2-02c
15
Międzynarodowy Trybunał Karny. USA i UE: dwa różne podejścia, red. Zielińska E.,
Warszawa 2004
Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990
Narody Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. Łoś-Nowak T., Wrocław
1995
Ngor H., Kambodżańska odyseja. Dokument, Warszawa 1990
ONZ – Początki i najważniejsze wydarzenia w historii, Warszawa 1998
Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, red. Simonides J.,
„Scholar” 2006
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 1999
Osmańczyk E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa, wiele wydań
O’Sullivan J., Prezydent, papież, premier: oni zmienili świat. Warszawa 2007
Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej (maj
1946-styczeń 1949), Kraków 2002
Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993
Piotrowski J., Spór o Palestynę, Warszawa 1983
Pleszakow K., Zubok W., Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa,
Warszawa 1999
Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Gdynia-Warszawa 1991
Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002
Polit J., Chiny, Warszawa 2004
Remnick D., Zmartwychwstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997
Rodziński W., Historia Chin, Ossolineum, Wrocław 1992
Ruchniewicz K. (red.), Powstanie czerwcowe w NRD na tle innych wystąpień
antykomunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2003
Rutyna Z., Jugosławia na arenie międzynarodowej1943-1948, Warszawa 1981
Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000
Sheff D., Chiński świt. Rewolucja w technologii i przedsiębiorczości, Warszawa 2003
Schweitzer P., Wojna Regana, Warszawa 2004
Sironi Diemberger, Tybet. Dach świata. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2000
Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992
Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, 1994
Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, Warszawa 1999
Stech B., Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995
Szczepański W. J., Charles de Gaulle i Europa, Editions BNW 2001
Śliwiński M., Zbrodnia, kłamstwo, amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży,
Warszawa 1998
Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie
bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993
Terrill R., Mao. Biografia, “Iskry” 2001
Thom F., Czas Gorbaczowa, Warszawa 1990
Thornwald J. Wielka ucieczka, Kraków 1995, Kraków 1996
Tomaszewski J., Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968. Powstanie, ewolucja i kryzys
realnego socjalizmu, Warszawa 1992
Tybet. Świadkowie. Fakty mówią za siebie, Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu,
Warszawa 1995
Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej,
Warszawa 1992
Warneńska M., Śladami Pol Pota, Warszawa 1999
DIII2-02c
16
Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986
Williams Ch., Charles de Gaulle. Ostatni wielki Francuz, Warszawa 1997
Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli. Warszawa 2006
Wróblewski B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w
latach 1971-1976, Toruń 2002
Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, Kraków 1989
Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa
1996
Znamierowska-Rakk E., Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947),
Warszawa 1991
60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania. Materiały z konferencji
Warszawa, 24 czerwca 2005, red. Bem M., Herman-Łukasik A., Kucharska J., Warszawa
2005
DIII2-02c
17
Download