Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 10-01

advertisement
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 80
fax 34 356 58 70
www.spzozlubliniec.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083
Sekretariat
34 350 63 80
Lubliniec, dnia 10-01-2017 r.
Główny Księgowy
34 350 63 83
SPZOZ-IV-04-17
Dział Kadr
34 350 63 87
dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę produktów leczniczych do apteki szpitalnej SPZOZ
w Lublińcu. Znak sprawy ZP/02/17.
Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86
Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90
Dział
AdministracyjnoTechniczny
34 350 63 89
Dział Informatyki
34 351 49 12
Izba Przyjęć
34 351 49 10
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70
Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61
Pracownia RTG
34 351 49 22
Rejestr Wojewody:
000000014099
KRS: 0000004716
Wszyscy Wykonawcy
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ:
I grupa pytań:
1. Czy Zamawiający wymaga aby produkt zaoferowany w części 15 poz. 38 i poz. 39
(Vancomycyna) posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu zakażenia ośrodkowego
układu nerwowego oraz możliwość stosowania doustnego w leczeniu rzekomobłoniastego
zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile oraz gronkowcowego zapalenia
jelit?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
2. Czy Zamawiający wymaga aby produkt zaoferowany w części 15 poz. 4 (Acyklovir)
posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u noworodków i dzieci poniżej 6
miesiąca życia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
3. Czy Zamawiający wymaga aby produkt zaoferowany w części 15 poz. 5 (Ambroxol)
posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci oraz możliwość podania
preparatu dożylnie, domięśniowo i podskórnie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
II grupa pytań:
1. Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycjach 1 do 4, 9, 10 wymaga opakowania typu butelka z
dwoma portami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycjach 5, 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów
leczniczych w bezpiecznych opakowaniach typu KabiClear wyposażonych w dwa różnej
wielkości porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami:
do wstrzyknięć, do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji? Żądane płyny w opisanych
obecnie opakowaniach nie są dostępne na rynku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji 7,8,11 do osobnego
pakietu, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów,
a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. wydzielenie, w związku z tym pozycje nr
7,8,11 z części 13 tworzą nową część 13A.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 80
fax 34 356 58 70
Sekretariat
34 350 63 80
Główny Księgowy
34 350 63 83
Dział Kadr
34 350 63 87
Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86
Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90
www.spzozlubliniec.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083
4. Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 2 miał na myśli produkt leczniczy zawierający
fosforany? Zamawiający obecnie żąda zaoferowanie koncentratu pierwiastków śladowych,
jednak podany skład i objętość wskazuje na fosforany nieorganiczne.
Odpowiedź: W poz. 2 w części nr 17 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu
zawierającego w swoim składzie: DWUWODOROFOSFORAN POTASU,
DWUWODNY FOSFORAN DISODU, WODOROTLENEK POTASU.
5. Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 3 wymaga, aby produkt leczniczy zawierał w składzie
witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo
Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Dział
AdministracyjnoTechniczny
34 350 63 89
Zamawiający
Dział Informatyki
34 351 49 12
Izba Przyjęć
34 351 49 10
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70
Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61
Pracownia RTG
34 351 49 22
Rejestr Wojewody:
000000014099
KRS: 0000004716
Sporządzili: Anna Ploska-Pradela, Piotr Mastalerz
Download