Propozycje tematyki seminariów doktorskich na rok akademicki

advertisement
Propozycje tematyki seminariów doktorskich na rok akademicki 2015/2016
Katedra
Katedra Edukacji
i Rozwoju Kadr
Promotor
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak
dr hab. Bazyli Czyżewski, prof.
UEP
dr hab. Małgorzata Magdalena
Hybka, prof. UEP
Katedra Finansów
Publicznych
dr hab. Eryk Łon, prof. UEP
dr hab. Maciej Cieślukowski
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska
dr hab. Baha KalinowskaSufinowicz
Katedra Makroekonomii
i Badań nad Rozwojem
dr hab. Magdalena Knapińska, prof.
UEP
dr hab. Hanna Pondel
dr hab. Katarzyna Szarzec
prof. dr hab. Waldemar Czternasty
Katedra Makroekonomii i
Gospodarki
Żywnościowej
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
dr hab. Aleksander Grzelak, prof.
UEP
dr hab. Anna Matuszczak, prof.
UEP
Zakres seminarium doktorskiego
 Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju kapitału ludzkiego
 Teoria i praktyka rozwoju zrównoważonego (Theory and Practice of a Sustainable Development)
 Dobra publiczne w gospodarce narodowej – problemy pomiaru i finansowania (Public Foods in a
National Economy – Valuing and Financing Problems)
 Klasyczne i behawioralne finanse publiczne
 Finanse Unii Europejskiej
 Mikro i makroekonomiczne implikacje polityki fiskalnej
 Globalne i lokalne aspekty opodatkowania
 Strategie podatkowe korporacji międzynarodowych
 Zarządzanie ryzykiem finansowym
 Rynek kapitałowy i bankowość
 Budżet, fundusze i polityka podatkowa Unii Europejskiej
 Budżet i polityka budżetowa
 Podatki i polityka podatkowa
 Cło i systemy celne
 Finanse ubezpieczeń społecznych
 Makroekonomiczne aspekty współczesnej gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie rynku pracy
(dyskryminacja ekonomiczna, sytuacja kobiet, absolwentów i osób młodych oraz osób z
niepełnosprawnością)
 Problemy funkcjonowania rynku pracy i instytucji rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej






Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce
Gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Nowoczesny kapitalizm państwowy
Problemy rozwoju małych firm w warunkach globalizacji
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Gospodarka żywnościowa Polski i UE. Dostosowania rynkowe
 Dostosowania rynkowe gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji
 Bioekonomia w świetle procesów integracji i globalizacji
 Witalność obszarów wiejskich Unii Europejskiej
prof. dr hab. Alfred Janc
Katedra Pieniądza i
Bankowości
dr hab. Michał Jurek, prof. UEP
dr hab. Killion Munyama
Katedra Polityki
Gospodarczej i
Samorządowej
prof. dr hab. Kazimierz Pająk
dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. UEP
prof. dr hab. Wiesława PrzybylskaKapuścińska
Katedra Polityki
Pieniężnej i Rynków
Finansowych
dr hab. Kamilla MarchewkaBartkowiak, prof. UEP
dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP
prof. dr hab. Jerzy Olszewski
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
prof. dr hab. Maciej Żukowski
 Finanse i bankowość
Bankowość i finanse, zakres tematyczny:
 bankowość centralna,
 europejska integracja walutowa,
 międzynarodowe stosunki finansowe,
 rynki finanse,
 systemy kursowe, pieniężne i walutowe,
 teoria i praktyka kursów walutowych,
 teorie pieniądza,
 zarządzanie ryzykiem finansowym
 Finanse w obrocie międzynarodowym
 Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej
 Fundusze unijne a rozwój polskiego i europejskiego samorządu terytorialnego oraz gospodarka
przestrzenna
 Polityka energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
 Innowacyjność, rozwój regionalny i polityka przemysłowa
 Systemy pieniężne we współczesnej gospodarce,
 Rynek pieniężny i kapitałowy – i ich instrumenty
 Polityka pieniężna banku centralnego w kontekście wejścia Polski do strefy Euro
 Giełdy i rynek papierów wartościowych
 Rozwój i funkcjonowanie nowych produktów finansowych
 Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym
 Rynek publicznych instrumentów dłużnych
 Finanse Unii Europejskiej
 Bankowość i polityka pieniężna
 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe
 Efektywność i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 Finanse behawioralne
 Systemy informacyjne w zarządzaniu systemem pracy,
 Rola kapitału ludzkiego w podnoszeniu produktywności pracy,
 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 Stabilność systemu bankowego i sieć bezpieczeństwa finansowego
 Spółdzielczość kredytowa
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Polityka społeczna, w tym zwłaszcza zabezpieczenie emerytalne,
 Rynek pracy i migracje zagraniczne,
 Integracja europejska i jej wpływ na zatrudnienie , migracje, politykę społeczną w Polsce i
innych państwach członkowskich
prof. dr hab. Przemysław
Deszczyński
dr hab. Izabela Janicka
Katedra Publicystyki
Ekonomicznej i Public
Relations
dr hab. Waldemar Rydzak
dr hab. Jacek Trębecki
prof. dr hab. Henryk Januszek
prof. dr hab. Grażyna
Krzymieniewska
Katedra Socjologii
i Filozofii
dr hab. Barbara Pogonowska, prof.
UEP
 Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 Kraje rozwijające się w gospodarce światowej,
 RFN w gospodarce światowej,
 Public Relations przedsiębiorstwa i instytucji
 Niemcy w procesach rozwojowych Europy XX i XXI wieku
 Europejskie mass media
 Polityka państw UE
 Publicystyka ekonomiczna
 Społeczna odpowiedzialność biznesu/Społeczne zaangażowanie biznesu
 Rola informacji w ekonomii i zarządzaniu,
 Public relations / Internet Public Relations
 Reputacja i zaufanie
 Emocje a zachowanie ekonomiczne ludzi
 Public relations wewnętrzne
 Budowanie wizerunku osoby
 Public relations
 Komunikowanie w ekonomii
 Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Problemy związane z:
 zachowaniami ludzi w gospodarce,
 innowacyjnością,
 przedsiębiorczością,
 integracją europejską,
 społeczno-ekonomicznymi problemami różnych grup społecznych,
 kulturą gospodarowania,
 etyką gospodarczą,
 problemami ekonomiczno-społecznymi współczesnych obszarów wiejskich,
 konfliktami społecznymi,
 ekonomicznymi aspektami czasu wolnego (turystyki)
 Filozoficzno-religijne podstawy nauk ekonomicznych i praktyki gospodarowania,
 Kategoria racjonalności gospodarowania
 Etyczne aspekty funkcjonowania gospodarki globalnej,
 Metodologiczne problemy współczesnej ekonomii,
 Teoretyczno-praktyczne problemy etyki gospodarczej
dr hab. Andrzej Przymeński, prof.
UEP
Katedra Socjologii
i Filozofii
prof. dr hab. Jan Sikora
dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP
Katedra Statystyki i
Demografii
Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
Katedra Ubezpieczeń
dr hab. Piotr Manikowski, prof.
UEP






















Socjoekonomia, społeczne aspekty zjawisk i procesów gospodarczych
Polityka społeczna
Pomoc społeczna i pomoc mieszkaniowa, realizacja zadań publicznych
Problemy mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego
Zjawisko i problem bezdomności, aspekty polityczno-społeczne
Struktura klasowa społeczeństwa polskiego
Socjologia pracy i zarządzania
Organizacja i zarządzanie
Ekonomika turystyki i agroturystyki
Przemiany społeczne w społecznościach lokalnych
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości
Gospodarka w refleksji interdyscyplinarnej: ekonomia a socjologia, filozofa, etyka gospodarcza.
Koncepcje podmiotu gospodarującego w ujęciu ekonomii i etyki gospodarczej
Problematyka społecznej odpowiedzialności spółki (CSR)
Ekonomia społeczna
Kobiety w sferze gospodarczej: aktywność zawodowa kobiet; bariery karier zawodowych kobiet
Procesy demograficzne w Polsce i innych państwach UE
Statystyczne analizy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
Ekonomiczno-finansowe aspekty rynku ubezpieczeniowego
Światowy rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny
Ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe
Problematyka ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
ekonomiczno-finansowych
 Cykle ubezpieczeniowe
Download