Tematyka seminariów doktorskich na rok akad. 2016/2017

advertisement
Propozycje tematyki seminariów doktorskich na rok akademicki 2016/2017
Katedra
Promotor
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak
Katedra Edukacji
i Rozwoju Kadr
dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. UEP
dr hab. Małgorzata Magdalena
Hybka, prof. UEP
dr hab. Eryk Łon, prof. UEP
Katedra Finansów
Publicznych
dr hab. Maciej Cieślukowski
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska
prof. dr hab. Marek Ratajczak
dr hab. Adam Baszyński
Katedra Makroekonomii
i Badań nad Rozwojem
dr hab. Baha KalinowskaSufinowicz
dr hab. Magdalena Knapińska, prof.
UEP
dr hab. Hanna Pondel
dr hab. Katarzyna Szarzec























Zakres seminarium doktorskiego
Społeczno-ekonomiczne aspekty edukacji,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Szkolenie i rozwój kapitału ludzkiego.
Teoria i praktyka rozwoju zrównoważonego (Theory and Practice of a Sustainable Development)
Dobra publiczne w gospodarce narodowej – problemy pomiaru i finansowania (Public Foods in a
National Economy – Valuing and Financing Problems).
Klasyczne i behawioralne finanse publiczne,
Finanse Unii Europejskiej,
Mikro i makroekonomiczne implikacje polityki fiskalnej,
Globalne i lokalne aspekty opodatkowania,
Strategie podatkowe i rachunkowość podatkowa przedsiębiorstw,
Zarządzanie ryzykiem finansowym.
Rynek kapitałowy i bankowość.
Budżet i fundusze i strukturalne Unii Europejskiej,
Harmonizacja podatków,
Federalizm fiskalny,
Systemy fiskalne i polityka państw członkowskich i spoza Unii Europejskiej,
Finansowanie organizacji międzynarodowych (np. ONZ, NATO, WTO),
Finanse publiczne i podatki w ekonomii zrównoważonego rozwoju, w tym podatki ekologiczne.
Budżet i polityka budżetowa,
Podatki i polityka podatkowa,
Cło i systemy celne,
Finanse ubezpieczeń społecznych.
Alokacyjna i regulacyjna funkcja państwa we współczesnej gospodarce.
Badanie rynku i analiza konkurencji.

 Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki i rynku pracy
w kontekście nierówności społecznych i dyskryminacji kobiet, osób młodych oraz z
niepełnosprawnością – ujęcia regionalne, krajowe, międzynarodowe.
 Problemy funkcjonowania rynku pracy i instytucji rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
 Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego.
 Nowoczesny kapitalizm państwowy.
1
prof. dr hab. Waldemar Czternasty
Katedra Makroekonomii i
Gospodarki
Żywnościowej
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
dr hab. Aleksander Grzelak, prof.
UEP
dr hab. Anna Matuszczak, prof. UEP
Katedra Pieniądza i
Bankowości
Katedra Polityki
Gospodarczej i
Samorządowej
Katedra Polityki
Pieniężnej i Rynków
Finansowych
dr hab. Agnieszka Sapa
prof. dr hab. Alfred Janc
dr hab. Michał Jurek, prof. UEP
dr hab. Anna Iwańczuk- Kaliska
dr hab. Paweł Marszałek
prof. dr hab. Kazimierz Pająk
dr hab. Sławomir Zwierzchlewski
prof. dr hab. Wiesława PrzybylskaKapuścińska
dr hab. Kamilla MarchewkaBartkowiak, prof. UEP
dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej
dr hab. Maciej Ławrynowicz





Problemy rozwoju małych firm w warunkach globalizacji,
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Makroekonomia procesów gospodarczych,
Gospodarka żywnościowa Polski i Unii Europejskiej. Dostosowania rynkowe,
Ekonomia obszarów wiejskich.
 Dostosowania rynkowe gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji.














Bioekonomia w świetle procesów integracji i globalizacji,
Witalność obszarów wiejskich Unii Europejskiej.
Wielostronna i regionalna liberalizacja handlu rolnego.
Finanse i bankowość.
Bankowość i finanse.
Bankowość i systemy płatnicze.
Pieniądz i banki.
Fundusze unijne i ich wpływ na gospodarczy rozwój Polski,
Lokalizacja działalności gospodarczej w niskoemisyjnej przestrzeni samorządowej,
Stymulowanie rozwoju gospodarczego lokalnego i regionalnego poprzez organy samorządu.
Stabilność ekonomiczna w warunkach globalizacji gospodarczej,
Instytucjonalne podstawy funkcjonowania Europejskiej Unii Walutowej.
Rynek pieniężny i kapitałowy – i ich instrumenty,
Polityka pieniężna.
 Zarządzanie finansami, rynek i system finansowy.








Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe,
Efektywność i zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
Finanse behawioralne.
Stabilność systemu bankowego i sieć bezpieczeństwa finansowego,
Spółdzielczość kredytowa,
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Instytucjonalizm organizacyjny,
Badania jakościowe zarządzania ludźmi w organizacjach (przedsiębiorstwa, NGO, administracja i
spółdzielczość),
 Efektywność i patologie zarządzania zasobami ludzkimi.
2
prof. dr hab. Jerzy Olszewski
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej
prof. dr hab. Maciej Żukowski
prof. dr hab. Przemysław
Deszczyński
dr hab. Izabela Janicka, prof. UEP
Katedra Publicystyki
Ekonomicznej i Public
Relations
dr hab. Waldemar Rydzak
dr hab. Jacek Trębecki
Katedra Socjologii
i Filozofii
prof. dr hab. Grażyna
Krzymieniewska
































Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Nowe systemy pracy kreowane przez gospodarkę globalną,
Empowerment i outplacement,
Zachowanie człowieka w organizacji,
Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
Rola kapitału ludzkiego w podnoszeniu produktywności pracy,
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ergonomia.
Polityka społeczna, w tym zwłaszcza zabezpieczenie emerytalne,
Rynek pracy i migracje zagraniczne,
Integracja europejska i jej wpływ na zatrudnienie, migracje, politykę społeczną w Polsce i
innych państwach członkowskich.
Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych,
Kraje rozwijające się w gospodarce światowej,
RFN w gospodarce światowej,
Public Relations przedsiębiorstwa i instytucji.
Niemcy w procesach rozwojowych Europy XX i XXI wieku,
Europejskie mass media,
Polityka państw UE,
Publicystyka ekonomiczna.
Społeczna odpowiedzialność biznesu / Społeczne zaangażowanie biznesu,
Rola informacji w ekonomii i zarządzaniu,
Public relations / Internet Public Relations,
Reputacja i zaufanie,
Emocje a zachowanie ekonomiczne ludzi.
Public relations wewnętrzne,
Budowanie wizerunku osoby,
Public relations,
Komunikowanie w ekonomii.
Działalność podmiotów ekonomii społecznej,
Społeczno-ekonomiczne problemy różnych grup społecznych,
Kultura gospodarowania,
Zachowania ludzi w gospodarce,
Problemy ekonomiczno-społeczne współczesnych obszarów wiejskich.
3
dr hab. Andrzej Przymeński, prof.
UEP
Katedra Socjologii
i Filozofii
prof. dr hab. Jan Sikora
dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP
dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
Katedra Ubezpieczeń
dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP




















Polityka społeczna i wybrane zagadnienia ekonomii politycznej,
Socjalna pomoc mieszkaniowa,
Mieszkalnictwo komunalne, osiedla komunalne, getto mieszkaniowe,
Zjawisko i problem bezdomności,
Struktura klasowa społeczeństwa polskiego.
Socjologia pracy i zarządzania,
Organizacja i zarządzanie,
Ekonomika turystyki i agroturystyki,
Przemiany społeczne w społecznościach lokalnych,
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości.
Gospodarka w refleksji interdyscyplinarnej: ekonomia a socjologia, filozofa, etyka gospodarcza,
Koncepcje podmiotu gospodarującego w ujęciu ekonomii i etyki gospodarczej,
Problematyka społecznej odpowiedzialności spółki (CSR),
Ekonomia społeczna,
Kobiety w sferze gospodarczej,
Aktywność zawodowa kobiet; bariery karier zawodowych kobiet.
Ekonomiczno-finansowe aspekty rynku ubezpieczeniowego,
Światowy rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny,
Ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe.
Problematyka ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
ekonomiczno-finansowych,
 Cykle ubezpieczeniowe.
4
Download