MATERIAŁ I METODY

advertisement
Mgr Anna Selera
PRACA DOKTORSKA
UZYSKANIE I CHARAKTERYSTYKA REKOMBINOWANEGO
BIAŁKA Hsp60 SALMONELLA ENTERITIDIS
Promotor
Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
1
Szczególnie pragnę podziękować:
Prof. dr hab. Alinie Wieliczko za wsparcie merytoryczne
oraz nieodzowną pomoc, zwłaszcza w trakcie pisania
pracy doktorskiej.
Koleżankom i kolegom z Zakładu Chorób Ptaków
oraz Katedry Immunologii za pomoc w realizacji
doświadczeń.
2
Niniejsza rozprawa doktorska została zrealizowana w ramach grantu
promotorskiego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (Nr N N308 600139).
3
SPIS TREŚCI
Wykaz stosowanych skrótów
1. WSTĘP
10-20
1.1 Salmonellozy
10-17
1.1.1. Problem ekonomiczny
12
1.1.2. Problem epidemiologiczny
12-13
1.1.3. Zwalczanie salmonelloz u drobiu
13-17
1.2. Białko Hsp60
17-20
2. CEL PRACY
21
2.1. Cele szczegółowe
21
3. MATERIAŁ I METODY
22-32
3.1.Materiał
22
3.1.1. Szczep bakterii Salmonella enterica subs. enterica serovar Enteritidis
22
3.1.2. Ptaki
22
3.1.3. Linia komórkowa Con A – C1 – VICK
22
22-32
3.2. Metody
3.2.1. Produkcja rekombinowanego białka Hsp60 Salmonella Enteritidis
22-25
3.2.1.1.Izolacja genomowego DNA
22-23
3.2.1.2. Reakcja PCR
23
3.2.1.3. Analiza restrykcyjna uzyskanego DNA
24
3.2.1.4. Ligacja
24
3.2.1.5. Transformacja
24-25
3.2.1.6. Autoindukcja
25
3.2.1.7. Chromatografia powinowactwa
25
3.2.2. Ocena jakościowa oraz ilościowa uzyskanego białka
26-27
3.2.2.1. Elektroforeza białka
26-27
3.2.2.2. Western Blot
27
4
3.2.3. Doświadczenia na zwierzętach
27-32
3.2.3.1. Eksperyment 1. Optymalizacja dawki immunizacyjnej
27
3.2.3.2. Eksperyment 2. Immunizacja kurcząt wybraną dawką
rekombinowanego białka Hsp60 S. Enteritidis oraz określenie
immunogenności antygenu dla ptaków
28-31
3.2.3.2.1. Badanie serologiczne (test ELISA)
28-29
3.2.3.2.2. Badanie immunocytochemiczne (cytometria
29-30
przepływowa)
3.2.3.2.3. Test proliferacji komórkowej (MTT) z użyciem linii
30-31
komórkowej Con A – C1 – VICK
3.2.3.3. Eksperyment 3. Określenie protekcyjnej roli
31-32
białka Hsp60 S. Enteritidis
3.2.3.3.1. Eksperymentalne zakażenie kurcząt zjadliwym szczepem
31
Salmonella Enteritidis
3.2.3.3.2. Badania mikrobiologiczne
-32
3.2.3.3.3. Badania serologiczne – typizacja wyizolowanych bakterii
32
4. WYNIKI
33-63
4.1. Produkcja rekombinowanego białka Hsp60 Salmonella Enteritidis
33
4.2. Ocena jakościowa oraz ilościowa uzyskanego białka
34
4.3. Określenie wpływu zastosowanego antygenu na komórki układu
immunologicznego kurcząt
34-61
4.3.1. Wyniki optymalizacji dawki immunizacyjnej
34-44
4.3.2. Wyniki testu immunoenzymatycznego (cytometria przepływowa)
45-55
4.3.3. Wyniki testu transformacji blastycznej (MTT)
56-62
4.4. Protekcyjna rola białka Hsp60 Salmonella Enteritidis
62-63
4.4.1. Wyniki zakażenia eksperymentalnego kurcząt szczepem Salmonella
62-63
Enteritidis
64-72
5. DYSKUSJA
5
6. WNIOSKI
73
7. STRESZCZENIE
74-76
8. PIŚMIENNICTWO
77-83
9. CYTOWANE W PRACY ROZPORZĄDZENIA ORAZ DYREKTYWY
84-85
6
WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW:
AA/AB – akrylamid N,N-metyleno-bisakrylamid
Amp - ampicylina
APS – nadsiarczan amonu
ATP – adenozynotrójfosforan
Bu-1 – limfocyty B
BWP – zbuforowana woda peptonowa
CC – chemokiny CC
CD3 – antygen zróżnicowania komórkowego dla limfocytów T
CD4 - antygen zróżnicowania komórkowego dla limfocytów T
CD8 - antygen zróżnicowania komórkowego dla limfocytów T
CFA – kompletny adjuwant Freunda
cfu – jednostka tworząca kolonię
cm2 – jednostka powierzchni (centymetr kwadratowy)
CO2 – dwutlenek węgla
ConA – konkanawalina A
C41 – komórki kompetentne
DE3 – szczep bakterii Escherichia coli
DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy
d. p. i. – dzień po immunizacji
d. p. z. – dzień po zakażeniu
ELISA – test immunoenzymatyczny
EU/ml – jednostka endotoksyn
ERK 1/2 – kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym
EtBr – bromek etydyny
FCS – płodowa surowica cielęca
EFSA – European Food Safety Authority
for – primer forward
g – prędkość obrotowa
GALT – tkanka limfatyczna układu pokarmowego
H2S - siarkowodór
H2SO4 – kwas siarkowy
HisTag – łańcuch białkowy zbudowany z histydyny
hrHsp60 – ludzkie rekombinowane białka szoku cieplnego o masie 60 kDa
HRP – peroksydaza chrzanowa
hHsp60 – ludzkie białko szoku cieplnego o masie 60kDa
Hsp10 – białko szoku cieplnego o masie 10kDa
7
HSP60 – rodzina białek szoku cieplnego o masie 60kDa
Hsp60 – białko szoku cieplnego o masie 60kDa
HSP70 – rodzina białek szoku cieplnego o masie 70kDa
Hsp70 – białko szoku cieplnego o masie 70kDa
HSP90 – rodzina białek szoku cieplnego o masie 90kDa
Hsp90 – białko szoku cieplnego o masie 90kDa
hsp60pET22b+ - konstrukt białka szoku cieplnego z wektorem pET22b+
IgG – immunoglobulina G
IL-2 – interleukina 2
IL-6 – interleukina 6
IL-12 – interleukina 12
IL-15 – interleukina 15
JNK1/2 – c-Jun N-terminalna kinaza
LB – bulion odżywczy
LPS – lipopolisacharyd
M – mol
mA – miliamper
MIP2 – białko zapalne makrofagów 2
mitC – mitomycyna C
mitHSP60 – rodzina mitochondrialnych białek szoku cieplnego o masie 60kDa
mg – miligram
ml – mililitr
mM –milimol
MRSV – podłoże selektywno namnażające
MTT – test proliferacji blastycznej
µg – mikrogram
µl – mikrolitr
NaCl – chlorek sodu
NcoI – enzym restrykcyjny tworzący miejsce restrykcyjne (CCATGG)
ng - nanogram
NiNTA – złoże agarozy z niklem, umożliwia wiązanie się białek bogatych w reszty
histydynowe
NIZP- PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
nm - nanometr
OD600 – gęstość optyczna mierzona przy długości fali 600nm
OMP – białka błony zewnętrznej
p38 – białko p38
8
PABA – kwas para-aminobenzoesowy
PBS – sól fizjologiczna buforowana fosforanami
PCR – reakcja amplifikacji DNA
pET22b+ - wektor
pH – ilościowa skala oceniająca zasadowość bądź kwasowość roztworów wodnych
ppm - pipimol
PT4 – typ fagowy 4
pz. – para zasad
RANTES – chemokina β syntetyzowana przez limfocyty T
rew – primer rewers
RPMI-1640 – medium do hodowli komórkowych
SDS-PAGE - elektroforeza w żelu poliakrylamidowym
sHSP – rodzina białek szoku cieplnego o małej masie cząsteczkowej
T4 – ligaza bakteriofaga T4
T7 – promotor genu polimerazy RNA faga T7
TAE – bufor Tris-HCl
TCRαβ – receptor limfocytów T
TCRγδ – receptor limfocytów T
TEMED – N,N,N’,N’-tetrametylenodiamina
Th1 – limfocyty pomocnicze
TLR2 – receptor toll-like 2, rozpoznający lipopolisacharyd bakterii Gram-ujemnych
TLR4 – receptor błonowy rozpoznający lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych
TMB - 3,3′,5,5′-czterometylobenzydyna
TNFα – czynnik martwicy nowotworów
Tween 20 – polyethylene glycol sorbitan monolaurate
V – volt
XhoI – enzym restrykcyjny z miejscami cięcia C'TCGA'G;
XLD – podłoże selektywnie różnicujące
9
1.
WSTĘP
1.1.
Salmonellozy
Salmonella spp. jest istotnym czynnikiem chorobotwórczym zarówno dla ludzi
jak i zwierząt. Salmonellozy są wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki
Salmonella należące do rodziny Enterobacteriaceae, nietworzące zarodników.
Metabolizm glukozy przebiega z wytworzeniem gazu (H2S), często posiadają
zdolność do ruchu (obecność rzęsek). Za odkrywcę pałeczek Salmonella uznaje się
amerykańskiego lekarza weterynarii Daniela E. Salmona, to on jako pierwszy w
1885 roku stwierdził ich obecność w jelitach świń. Wraz z rozwojem nauki
systematyka pałeczek Salmonella ulega zmianie. Współczesna klasyfikacja bakterii
została stworzona w oparciu o analizę takich cech jak: morfologia, fizjologia,
biochemia, jak i genetyka. Obecnie wyróżnia się dwa gatunki: Salmonella enterica i
Salmonella bongori. Pierwszy z nich został podzielony na sześć podgatunków (S.
enterica subsp. enterica, S. enterica subsp. salamae, S. enterica subsp. arizonae, S.
enterica subsp. diarizonae, S. enterica subsp. houtenae, S. enterica subsp. indica),
natomiast w drugim gatunku można wyróżnić 20 rzadko spotykanych serowarów.
Większość pałeczek z Salmonella to pałeczki orzęsione (Popoff i Le Minor, 1985;
Popoff, 2001). Dla ptaków patogennych jest wiele serowarów pałeczek Salmonella,
przy czym, z krajowych rejestrów salmonelloz wynika, że od kur i kurcząt rzeźnych
najczęściej izolowana jest S. Enteritidis, od indyków S. Saint-Paul i S. Enteritidis,
zaś od drobiu wodnego (kaczki, gęsi) S. Typhimurium. Ze względu na predylekcję
oraz inwazyjność poszczególnych serowarów Salmonella, można wyróżnić pałeczki
Salmonella typowo patogenne i inwazyjne dla drobiu (Salmonella enterica subsp.
enterica serowar Gallinarum z dwoma biowarami S. Gallinarum i S. Pullorum),
wywołujacych pullorozę kurcząt i tyfus kur. Drugą grupę stanowią serowary
niespecyficzne dla ptaków, lecz inwazyjne, takie jak np.: S. Enteritidis, S.
Typhimurium, S. Infantis, S. Montevideo, S. Hadar. Wywołują one choroby ptaków i
innych gatunków zwierząt (salmonellozy) oraz są czynnikiem etiologicznym
zakażeń i zatruć pokarmowych wśród ludzi. Najczęściej izolowaną pałeczką
Salmonella od ludzi jest Salmonella Enteritidis. To ona jest odpowiedzialna za
większość zatruć pokarmowych po spożyciu produktów, które wcześniej zostały
zasiedlone przez bakterie. Zatrucia pokarmowe u ludzi manifestują się biegunkami,
podwyższoną temperaturą ciała, bólami brzucha oraz odwodnieniem. Bakterie, po
10
przedostaniu się do organizmu wraz z zakażonym pokarmem, w jelicie cienkim
ulegają adhezji do komórek tkanki limfoidalnej związanej z układem pokarmowym
(GALT): enterocytów kosmków jelitowych i komórek M występujących w nabłonku
pokrywającym kępki Peyera. Do adhezji dochodzi dzięki obecności na powierzchni
bakterii fimbrii, które zakotwiczają ją w nabłonku ułatwiając namnażanie i
kolonizację. W wyniku adhezji bakterie przenikają do wnętrza tych komórek, proces
ten odbywa się na drodze fagocytozy lub makropinocytozy. Moment przejścia
antygenu bakteryjnego przez komórki M jest zasadniczym etapem w indukcji
odpowiedzi immunologicznej lub tolerancji organizmu. To komórki M przekazują
dalej antygen do komórek dendrytycznych, makrofagów lub neutrofili, co
rozpoczyna proces prezentacji antygenu (Jensen i Harty, 1998; Grűtzkau i wsp.,
1990).
Głównym rezerwuarem pałeczek Salmonella są zwierzęta gospodarskie, dzikie
oraz gryzonie. Wśród nich grupą najbardziej narażoną na zachorowalność są
osobniki młode, dorosłe natomiast rzadko chorują, zazwyczaj choroba przebiega
bezobjawowo i stają się one nosicielami. Bezobjawowe nosicielstwo jest głównym
zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Zachorowalność jak i obraz zmian klinicznych i
sekcyjnych zależy między innymi od dawki zakaźnej (cfu), zjadliwości bakterii,
drogi zakażenia, wieku ptaków i ich stanu zdrowia oraz od warunków
środowiskowych. Na ogół choroba ma przebieg bezobjawowy jednak u młodych
ptaków, u których doszło do zakażenia transowarialnego, może wystąpić postać ostra
choroby, posocznica oraz zwiększona śmiertelność. Często obserwuje się biegunki,
osłabienie oraz zaburzenia na tle nerwowym. W przypadku niosek zakażenie z
przewodu pokarmowego może rozprzestrzenić się na narządy wewnętrzne, ze
szczególnym uwzględnieniem narządów rozrodczych (zapalenie jajnika, jajowodu
oraz otrzewnej). S. Enteritidis posiada większe powinowactwo do jajowodu niż do
jajnika stąd częściej obserwuje się zakażenie w obrębie białka i zewnętrznej błony
żółtkowej. Salmonella kontaminuje jaja jeszcze przed utworzeniem skorupy w
jajowodzie, co sprzyja pionowej transmisji patogenu i zakażeniu piskląt. Taka
sytuacja prowadzi do zakażenia stad towarowych i jaj konsumpcyjnych, spadku
nieśności i obniżenia wskaźników wylęgowych w stadach reprodukcyjnych.
Dodatkowy problem stanowi okresowe składanie zakażonych jaj przez nioski, co
utrudnia wykrycie stad zakażonych.
11
Salmonellozy
stanowią
istotny
problem
zarówno
pod
względem
ekonomicznym jak i epidemiologicznym.
1.1.1. Problem ekonomiczny
Powszechność zakażeń pokarmowych u ludzi na tle S. Enteritidis zwraca
szczególną uwagę na ten patogen. Jest on głównym czynnikiem etiologicznym
zatruć i zakażeń u ludzi. W Unii Europejskiej notuje się corocznie około 100,000
przypadków salmonellozy, a straty ekonomiczne z tym związane, wg raportu EFSA
za
rok
2009,
szacuje
się
na
3
biliony
Euro
rocznie
(www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella.html).
1.1.2. Problem epidemiologiczny
W Polsce zakażenia pokarmowe u ludzi na tle pałeczek Salmonella są bardzo
powszechne i sięgają ok. 70% wszystkich zakażeń pokarmowych, w tym większość
z nich jest powodowana przez S. Enteritidis, choć często dochodzi do zakażeń na tle
S. Typhimurium. Podobnie sytuacja kształtuje się na świecie. Głównym źródłem
zakażenia jest mięso drobiowe, jaja i ich przetwory (S. Enteritidis) oraz mięso
wieprzowe, drobiowe, wołowe i produkty mleczne (S. Typhimurium). Z danych
przedstawionych w corocznym raporcie EFSA wynika, że w 2009 roku odnotowano
łącznie 111 209 potwierdzonych przypadków salmonellozy u ludzi, w tym 108 614
w 27 krajach UE (wg raportów EFSA za lata 2004 – 2009), natomiast w 2004 roku
zanotowano 194 270 przypadków. Tendencję spadkową przedstawia tab. 1.
Tab. 1. Występowanie salmonelloz u ludzi w krajach Unii Europejskiej w latach
2004 – 2009 wg raportu EFSA
Liczba potwierdzonych przypadków w latach (w Polsce)
Zoonoza
Salmonelloza
2009
2008
2007
2006
2005
2004
111 209
133 258
151 955
172 670
176 963
194 270
(8521)
(9609)
(11 155)
(13 362)
(16 006)
(15 958)
Z analiz zakażeń ludzi na tle pałeczek Salmonella, przeprowadzonych przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wraz z
12
wojewódzkimi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, powstał w 2010 roku
roczny biuletyn przedstawiający sytuację epidemiologiczną salmonelloz w Polsce.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym była S. Enteritidis. Należy jednak
podkreślić tendencję spadkową w stosunku do roku 2008 (odnotowano o 644
przypadków mniej). W 2009 roku w ramach nadzoru nad chorobami przenoszonymi
drogą pokarmową ogłoszono 162 ogniska wywołane przez pałeczki Salmonella. Aż
w 150 z nich (ponad 92%) czynnikiem etiologicznym była S. Enteritidis, tylko w 4
przypadkach S. Typhimurium, w pozostałych 7 ogniskach nie udało się określić
przynależności do grupy serologicznej (Sadkowska-Todys i Czarkowski, 2011).
1.1.3. Zwalczanie salmonelloz u drobiu
W ramach ograniczenia zapadalności ptaków na salmonellozy powszechne
stały się szczepienia ochronne oraz monitoring mikrobiologiczny stad oraz mięsa i
jaj.
W celu ujednolicenia wytycznych, mających za zadanie ograniczenie
występowania pałeczek Salmonella w produkcji drobiarskiej, wprowadzono ściśle
określone przepisy. Najważniejszy z nich stanowi Dyrektywa 2003/99/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
monitorowania
chorób
odzwierzęcych
i
odzwierzęcych
czynników
chorobotwórczych. Kolejne to Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i
innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych
przez żywność. Cel wspólnotowy w odniesieniu do gatunku Gallus gallus został
określony w Rozporządzeniu Komisji nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. W
ślad za tymi przepisami, utworzono w kraju programy monitoringowe stad
hodowlanych kur („Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r.). W stadach tych
monitorowane są następujące serotypy Salmonella: S. Enteritidis, S. Hadar, S.
Infantis, S. Typhimurium oraz S. Virchow. Kolejne rozporządzenie Komisji (WE) nr
1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr
2160/2003 oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2005, reguluje
monitorowanie stad niosek gatunku Gallus gallus w kierunki serotypów S.
Enteritidis oraz S. Typhimurium. Krajowym programem zwalczania Salmonelli jest
13
Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku
kura (Gallus gallus) na 2009 r.” W stadach tych monitorowane są serotypy S.
Enteritidis oraz S. Typhimurium. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia
12 czerwca 2007 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w
sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach brojlerów gatunku (Gallus gallus) na 2009 reguluje monitoring
stad brojlerów gatunku kura (Gallus gallus). W stadach tych monitorowane są
serotypy S. Enteritidis oraz S. Typhimurium.
Wszystkie programy monitoringowe, dotyczące gatunku kura (Gallus gallus) zostały
przedłużone – są kontynuowane do chwili obecnej (luty 2012 r.).
W zakresie monitorowania stad indyków obowiązuje Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. Zarówno w stadach reprodukcyjnych
indyków jak też indyków rzeźnych monitorowane są serotypy S. Enteritidis i S.
Typhimurium.
Należy podkreślić, że zadaniem tych programów zwalczania chorób odzwierzęcych i
odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego jest osiągnięcie odpowiedniego celu,
uwzględniającego
ograniczenie
rozprzestrzeniania
chorób
odzwierzęcych
i
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Stanowi to najważniejszy cel,
bowiem, uwzględniając zdrowie publiczne, zgodnie z rozp. Nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego z Rady z dnia 17 list. 2003 r Świeże mięso drobiowe
pozyskane z drobiu (kury, indyki) nie może być wprowadzone do obrotu w celu
spożycia przez ludzi, jeżeli nie zostanie spełnione kryterium „brak pałeczek
Salmonella w 25 g”. Ponadto, „jaja nie mogą być przeznaczone do bezpośredniego
spożycia przez ludzi jako jaja konsumpcyjne, jeżeli pochodzą ze stada kur niosek nie
objętego krajowym programem zwalczania, ze stada o nieznanym statusie, do
którego istnieje podejrzenie lub potwierdzono zakażenie S. Enteritidis lub S.
Typhimurium.”
Reasumując, powszechnie stosowane badania monitoringowe polegają na
badaniu mikrobiologicznych prób pobranych ze środowiska ptaków (poprzez
badanie kału, wymazów kałowych/prób podeszwowych pobranych z kurnika),
badania paszy oraz ostatnio wprowadzone badania mięsa drobiowego (próby
pobierane w uboju ptaków). Badania mikrobiologiczne w laboratorium wykonywane
są zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 „Wykrywanie pałeczek
14
Salmonella w kale i próbkach środowiskowych”. Natomiast w celu wykrywania
Salmonella w żywności i paszach, stosuje się normę PN-EN ISO 6579:2003
„Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania pałeczek
Salmonella spp.”.
Kolejnym krokiem, który ma na celu zapobieganie rozszerzaniu się S.
Enteritidis jest bioasekuracja. Jest to działanie mające na celu uniemożliwienie
przedostania się na fermę dzikim zwierzętom (w tym gryzonie, ptaki dzikie), które
mogą być wektorami S. Enteritidis. Do działań bioasekuracyjnych należy również
zaliczyć dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta oraz kontrolę
jakości paszy i wody.
Profilaktyczne stosowanie „preparatów zasiedlających” przewód pokarmowy
przeciwko salmonellozie, oparte jest na ustabilizowaniu mikroflory jelitowej u
młodych ptaków poprzez dostarczenie kultur saprofitycznych bakterii. Po dostaniu
się do przewodu pokarmowego piskląt, bakterie te tworzą na powierzchni błony
śluzowej barierę uniemożliwiającą jej kolonizację poprzez enteropatogenne
drobnoustroje
(Grela
i
Semeniuk,
1999).
Mechanizm
„kompetycyjnego
wykluczenia” tłumaczy się nie tylko blokowaniem możliwych miejsc do kolonizacji
w śluzówce jelit. Mikroflora ta skutecznie konkuruje z enteropatogennymi
bakteriami w wykorzystaniu puli substancji pokarmowych w jelitach, a także
produkuje czynniki przeciwbakteryjne, takie jak: bakteriocyny i lotne kwasy
tłuszczowe (Schneitz i wsp., 1992).
Wydaje się, że stosowanie szczepień ochronnych jako dodatkowego elementu
walki z salmonellozami, może przyczynić się w znacznym stopniu do redukcji
zakażeń drobiu pałeczkami Salmonella. Może również ograniczyć lub całkowicie
wyeliminować, w niedalekiej przyszłości, chemioterapeutyki. Narastająca w bardzo
szybkim tempie oporność drobnoustrojów, w tym i pałeczek Salmonella, na
stosowane chemioterapeutyki oraz zagrożenie pozostałościami leków w tkankach
(mięso, jaja) a także w środowisku, wskazują na szczepienia ochronne drobiu jako
efektywny czynnik kontroli zakażeń (Błaszczak i wsp., 1996; Threlfall i wsp., 1998;
Turczyński i Hoszowski, 1991).
W praktyce drobiarskiej stosowane są zarówno szczepionki żywe (atenuowane), jak
też inaktywowane. Immunizacja niepatogennymi, atenuowanymi szczepami
Salmonella stymuluje humoralną i komórkową odpowiedź immunologiczną, dając
15
długotrwałą ochronę. Ponadto po podaniu szczepionki per os, dochodzi do wzrostu
miejscowej odporności błon śluzowych przewodu pokarmowego (GALT), co wydaje
się istotne w aspekcie ochrony przed zasiedlaniem jelit przez pałeczki Salmonella
(Cooper i wsp., 1994).
Szczepionki inaktywowane to biopreparaty, w których inaktywację
mikroorganizmu osiąga się na drodze chemicznej lub fizycznej. Inaktywację szczepu
można uzyskać poprzez poddanie zawiesiny bakterii działaniu formaliny, acetonu,
aldehydu glutarowego lub wysokiej temperatury. Najwięcej badań przeprowadzono
na szczepionce inaktywowanej opartej na szczepie S. Enteritidis (PT4) z adiuwantem
olejowym (Gast i Beard, 1990; Gast i wsp. 1992; Timms i wsp., 1994; Voss i Vielitz,
1996). Immunizacja inaktywowaną szczepionką opartą o pełną komórkę bakteryjną
lub tylko antygenami bakteryjnymi, np. OMP prowadzi do wytworzenia odpowiedzi
immunologicznej typu humoralnego, jednak słabszej niż ma to miejsce po podaniu
szczepionki żywej. Związane jest to z możliwością zmian w strukturze antygenów w
czasie przygotowywania szczepionek lub z faktem, że żywe komórki bakteryjne ze
względu na ich podziały, prezentują antygen układowi immunologicznemu w
przedłużony sposób. Błona zewnętrzna tych bakterii składa się z LPSu, białek i
fosfolipidów. Białka błony zewnętrznej są silnie immunogenne i zdolne do
wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz stymulacji limfocytów T. Natomiast
LPS, jako składnik OMP, uważany jest za mało efektywny w stymulacji odpowiedzi
immunologicznej w porównaniu z innymi inaktywowanymi szczepionkami, choć
indukuje powstanie specyficznych przeciwciał. Inaktywowane szczepionki muszą
być podane co najmniej 2-krotnie w formie iniekcji domięśniowej lub podskórnej, co
w przypadku produkcji drobiu jest zabiegiem pracochłonnym. Stosowanie tych
szczepionek jest jednak bezpieczne, ponieważ brak jest siewstwa do środowiska
szczepu szczepionkowego i możliwości jego rewersji do formy „dzikiej” (Barrow i
wsp., 1990; Jagusztyn–Krynicka, 1995).
Inną grupę szczepionek przeciwko salmonellozie u drobiu stanowią
szczepionki oparte o szczepy z mutacją genu aroA. Gen aroA jest odpowiedzialny za
syntezę
jednego
z
kluczowych
enzymów
procesu
biosyntezy
związków
aromatycznych u bakterii. U pałeczek Salmonella jest to jedyna droga do biosyntezy
kilku ważnych metabolitów, np. PABA. Ponieważ związki te są niezbędne dla
wzrostu bakterii, dlatego mutanty aroA są niezdolne do namnażania w tkankach
kręgowców i tym tłumaczy się ich brak patogenności (Griffin, 1991).
16
Kolejnymi szczepionkami żywymi, nad którymi prowadzono badania są
biopreparaty oparte o szczepy, które pozbawiono „plazmidu zjadliwości”.
Plazmidowe DNA zawiera geny (aro) warunkujące zjadliwość pałeczek Salmonella.
Niestety szczepionki oparte o szczepy pozbawione plazmidu, podane per os, słabiej
indukują odpowiedź immunologiczną – prawdopodobnie ze względu na pozbawienie
wraz z plazmidem zdolności migracji bakterii ze światła jelita do enterocytów
(Barrow i wsp., 1990).
Nowe techniki biologii molekularnej dały możliwości opracowania
szczepionek
podjednostkowych,
zawierających
w
swoim
składzie
swoiste
immunogenne białka produkowane w oparciu o techniki rekombinacji DNA. Nie
zawierają one balastu antygenów niepotrzebnych do indukcji odporności, a
mogących wywołać objawy toksyczne, alergię lub wstrząs anafilaktyczny.
Szczepionki podjednostkowe stosuje się u ludzi w przypadku wirusowego zapalenia
wątroby typu B oraz stwardnienia rozsianego (Stuve i wsp. 2007). Najnowsze
szczepionki są tworzone z myślą o zapewnieniu najlepszej protekcji, przy
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia skutków ubocznych podczas ich
stosowania.
Zaprojektowanie oraz uzyskanie takiego preparatu było jednym z celów niniejszej
pracy doktorskiej. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych doświadczeń, uznano,
że białko szoku cieplnego o masie 60kDa wykazuje wysoką immunogenność.
1.2.
Białko Hsp60
Białka
szoku
cieplnego
(Heat
Shock
Proteins,
HSPs)
są
silnie
konserwatywne pod względem filogenetycznym, występują zarówno u procaryota
jak i eucaryota (Fink, 1999; Hartl i Hayer-Hartl, 2002). Białka z rodziny HSP60 są
produkowane przez różnorodne mikroorganizmy wliczając bakterie Gram-ujemne,
Gram-dodatnie, drożdżaki i archaebakterie. Produkowanie przez nie białka Hsp60
postrzegane są jako potencjalny czynnik immunogenny podczas infekcji, białka
umożliwiające przetrwanie bakterii w organizmie gospodarza oraz czynniki
patogeniczne i indukujące choroby autoimmunologiczne (Benkirane i wsp., 1997).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt konserwatywności białek szoku cieplnego, a w
dużej mierze homologia w sekwencji aminokwasowej pomiędzy poszczególnymi
organizmami, np. białka z rodziny HSP pochodzenia bakteryjnego wykazują ponad
97%
homologii
w
sekwencji
aminokwasowej,
a
w
przypadku
HSP60
17
procariotycznego i ludzkiego (hHSP60) zgodność ta przekracza 70% (Zugel i wsp.,
1999a). Okazuje się, że białka szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, głównie
Hsp60 i Hsp70, są silnie immunogenne, indukują produkcję przeciwciał oraz
aktywację limfocytów T (Zugel i Kaufmann, 1999b). Przeciwciała i limfocyty T
skierowane przeciwko bakteryjnym Hsp60 i Hsp70 rozpoznają dodatkowo Hsp60 i
Hsp70 ssaków na zasadzie reakcji krzyżowych (Kissling i wsp., 1991). Powstałe
przeciwciała anty-Hsp60 i anty-Hsp70 oraz aktywowane limfocyty T mogą
prowadzić do uszkodzenia tkanek i do ujawnienia się reakcji zapalnych. Hsp60 mogą
dodatkowo przyczynić się do pojawienia się stanów patologicznych (choroby
zapalne takie jak cukrzyca typu 1, choroba Crohna, arterioskleroza) (Perschinka i
wsp., 2003). Okazuje się, że białka HSP60 mogą występować nie tylko w
mitochondrium lub cytozolu, ale w przypadku komórek eukariotycznych poddanych
działaniu warunków stresowych białko pojawia się również na powierzchni komórek
(Xu i wsp., 1994; Soltys i Gupta 1997). Te informację stały się inspiracją do badań
nad właściwościami immunogennymi białka Hsp60, a powszechny problem
salmonelloz u drobiu i ludzi wpłynął istotnie na temat prowadzonych przeze mnie
badań.
Klasyfikacja białek HSP została oparta o pełnione przez nie funkcje oraz ich
masę cząsteczkową. Nazwy rodzin białek szoku cieplnego pisane są dużymi literami,
np. HSP60, podczas gdy proteiny należące do poszczególnych rodzin w sposób
konwencjonalny, np. Hsp60. Nomenklatura taka została przyjęta podczas Cold
Spring Harbor Meeting w 1996 roku (Hightower i Hendershot, 1997). Ze względu na
masę cząsteczkową dzielimy je na 4 główne rodziny: HSP60, 70, 90 oraz
niskocząsteczkowe sHSP. Białka szoku cieplnego wytwarzane są w komórce w
sposób konstytutywny (stały), bądź w wyniku indukcji warunkami stresowymi
(Pivovarova i wsp., 2005; Garrido i wsp., 2001) takimi jak: stres termiczny,
oksydacyjny, zatrucie metalami ciężkimi czy też alkoholem.
W komórkach ssaków, białka z rodziny HSP60 zastały zlokalizowane w
mitochondrium (mt-HSP60) oraz w cytoplazmie (Fink, 1999; Hartl, 2002). MtHSP60 występuje w mitochondrium w dynamicznej równowadze przyjmując formę
monomeryczną, heptameryczną oraz tetradekameryczną (Fink, 1999). Postać
cytozolowa HSP60 to heterooligomeryczna struktura pierścieniowa, której zadaniem
jest prawidłowe fałdowanie białek cytoszkieletu, np. aktyny czy tubuliny (Llorca i
wsp., 2000).
18
Białka szoku cieplnego to molekularne chaperony, czyli cząsteczki
opiekuńcze. Ich zasadnicza funkcja polega na rozpoznawaniu oraz wiązaniu się tych
białek do nowo syntetyzowanych polipeptydów, pełniąc w ten sposób rolę
molekularnych chaperonów. Białka szoku cieplnego katalizują procesy rozkładu
nieodwracalnie zniszczonych białek lub ułatwiają (w sposób pośredni lub
bezpośredni)
poprawne
fałdowanie
białek
o
nieprawidłowej
konformacji
przestrzennej (Cymerys i Niemiałtowski, 2004; Parcellier i wsp., 2003),
zapobiegając jednocześnie ich agregacji (Fink, 1999; Hartl i Hayer-Hartl, 2002;
Pivovarova i wsp., 2005). Przez lata twierdzono, że za właściwe fałdowanie białek
oraz łączenie się w oligomery odpowiada pierwszorzędowa struktura polipeptydów.
Dopiero odkrycie białek pomocniczych, które biorą udział w tych procesach rzuciło
nowe światło na ową kwestię (Cheng i wsp., 1989; Ellis, 1990; Rothman, 1989). W
przypadku białka Hsp60-oligomeru zbudowanego z monomerów, które tworzą
kompleks dwóch stosów pierścieni (Cheng i wsp., 1990), niesfałdowane białka
przechodząc przez owe pierścienie zaczynają się skręcać i opuszczają oligomer w
formie sfałdowanej. Cały proces fałdowania białek odbywa się w następujący
sposób: przez środek pierścieni biegnie duży centralny kanał, w którym
niesfałdowane białka są wiązane a pomocą oddziaływań hydrofobowych (Fenton,
1994). Każda z podjednostek Hsp60 zbudowana jest z trzech domen: szczytowej,
równikowej i środkowej. Domena równikowa posiada miejsce wiążące dla
cząsteczki ATP i dla kolejnego heptamerycznego pierścienia. Domena środkowa
natomiast odpowiedzialna jest za utrzymanie pozostałych dwóch domen razem,
zmienia ona swoją strukturę podczas wiązania cząsteczki ATP, powodując
przemiany pomiędzy hydrofobowymi i hydrofilowymi substratami w miejscach
wiążących. W takiej nieaktywnej formie białka są w stanie hydrofobowym. Podczas
aktywowania za pomocą ATP, domena środkowa zmienia swoją konformację i
eksponuje regiony hydrofilne. Ten proces zapewnia dokładność w fałdowaniu
białek. Hsp10 pomaga białku Hsp60 w procesie fałdowania, działa ono
opłaszczająco na miejsce wiązania ATP aktywując Hsp60. W wyniku takiego
działania centralny kanał ulega powiększeniu, co sprzyja fałdowaniu białek (Ranford
i wsp., 2000).
Badania przeprowadzone przez zespół naukowy pod kierownictwem prof.
Tadeusza
Stefaniaka
wykazały,
że
przeciwciała
z
surowicy
zwierząt
hiperimmunizowanych pełnymi komórkami bakteryjnymi, łączą się specyficznie z
19
niektórymi antygenami (białkami bakteryjnymi). Na szczególną uwagę zasługuje
tutaj
antygen
o
masie
cząsteczkowej
60kDa.
Wyniki
immunoblotingu,
przeprowadzone przez wyżej wymieniony zespół, dowodzą, że w przypadku
hiperimmunizacji zwierząt takich jak buhaj, królik czy koza, dochodzi do
wzmożonej produkcji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi o masie
60kDa (Galli, 2010). Ponadto, z danych literaturowych wynika, że białka szoku
cieplnego mogą pełnić rolę aktywatorów układu immunologicznego, poprzez
indukcję produkcji cytokin prozapalnych przez monocyty i makrofagi, jak również
poprzez aktywację i dojrzewanie komórek dendrytycznych (Chen i wsp., 1999;
Flohe i wsp., 2003; Kol i wsp., 1998). W przypadku komórek dendrytycznych
inkubowanych w obecności Hsp60 zaobserwowano wzrost produkcji TNFα, IL-6
oraz CC chemokin takich jak RANTES oraz MIP2. Zauważono również, że białka
Hsp60 stymulują produkcję komórki Th1 do produkcji IL-2 i IL-15, prowadząc
jednocześnie do dojrzewania komórek dendrytycznych. Białko Hsp60 może również
prowadzić do aktywacji kinaz, takich jak JNK1/2, p38 (aktywowana w warunkach
stresowych) oraz ERK 1/2 (Habich i Burkart, 2007; Vabulas i wsp., 2001).
Oddziaływanie białek szoku cieplnego z komórkami układu immunologicznego jest
możliwe dzięki obecności na powierzchni komórek odpowiednich receptorów, do
których należy TLR2 oraz TLR4 (Habich i wsp., 2002; Habich i Burkart, 2007).
Powyższe informacje stały się inspiracją do dalszych badań nad wpływem białka
Hsp60 na komórki układu immunologicznego. Na podstawie danych literaturowych
oraz wyników z immunizacji pełnymi komórkami bakteryjnymi, postanowiono
zbadać w jakim stopniu antygen o masie 60kDa S. Enteritidis może brać udział w
wzbudzaniu reakcji immunologicznej kurcząt.
20
2.
CEL PRACY
Celem pracy było uzyskanie rekombinowanego białka Hsp60 z Salmonella
Enteritidis oraz jego charakterystyka w badaniach in vitro oraz in vivo.
2.1.
Cele szczegółowe
1. Produkcja rekombinowanego białka Hsp60 S. Enteritidis oraz jego ocena
ilościowa i jakościowa (SDS-PAGE, Western Blot).
2. Określenie immunogenności białka Hsp60 S. Enteritidis:
a) wpływ na komórki układu immunologicznego kurcząt
immunizowanych (optymalizacja dawki immunizacyjnej, badania
serologiczne, badania immunocytochemiczne);
b) wpływ na linię komórkową ConA-C1-VICK.
3. Określenie protekcyjnej roli białka Hsp60 S. Enteritidis (eksperymentalne
zakażenie kurcząt immunizowanych).
21
3.
MATERIAŁ I METODY
3.1.
MATERIAŁ
3.1.1. Szczep bakterii Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis
pochodzący z kolekcji szczepów z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i
Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szczep ten
posłużył do uzyskania materiału genetycznego do dalszych badań, a w fazie
eksperymentalnej do zakażenia kontrolnego kurcząt.
3.1.2. Ptaki
Do badań określających wpływ białka Hsp60 na układ immunologiczny
wykorzystano kurczęta (samce Lohmann Brown) (n= 194). Ptaki zostały zakupione
w Zakładzie Wylęgu Drobiu zlokalizowanym na terenie Dolnego Śląska. Do
momentu rozpoczęcia doświadczenia ptaki otrzymywały paszę i wodę ad libitum
oraz były przetrzymywane w wiwarium Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i
Zwierząt Egzotycznych. Wszystkie doświadczenia wykonano w warunkach zgodnie
z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (dz. ust. z 2003, nr 106,poz.
1002), za zgodą II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na
Zwierzętach (uchwała nr 53/2008).
3.1.3. Linia komórkowa Con A - C1 – VICK (ATCC)
Do testów komórkowych została wykorzystana linia komórkowa pochodząca
od kurcząt wcześniej immunizowanych S. Enteritidis. Frakcję komórek stanowią
komórki T wyizolowane ze śledziony, a następnie hodowane w obecności ConA.
Linię komórkową zakupiono w firmie ATCC – LGC Standards (Wielka Brytania).
3.2.
METODY
3.2.1. Produkcja rekombinowanego białka Hsp60 Salmonella Enteritidis
3.2.1.1. Izolacja genomowego DNA
W celu uzyskanie materiału genetycznego, który następnie posłużył do
stworzenia rekombinowanego białka Hsp60, namnożono szczep Salmonella enterica
22
subsp. enterica serovar Enteritidis (określany dalej jako Salmonella Enteritidis) w
płynnym podłożu LB przez 24 godz. w temp. 37˚C z wytrząsaniem. Z uzyskanej
hodowli bakteryjnej, ezą o oczku 100µl, przesiano hodowlę na stałe podłoże LB i
inkubowano przez 24 godz. w temp. 37˚C.
Izolację DNA przeprowadzono za pomocą zestawu do izolacji genomowego DNA
Genomic Mini (A&A Biotechnology Gdańsk, Polska), postępując zgodnie z
procedurą podaną przez producenta. Uzyskany materiał był przechowywany do
momentu dalszych badań w temperaturze -20˚C.
3.2.1.2. Reakcja PCR
W celu amplifikacji fragmentu genu kodującego białko Hsp60, przeprowadzono
reakcję PCR (termocykler BioRad Mini MJ). Mieszanina reakcyjna w objętości 25µl
składała się z:

15 µl Polimerazy Platinum PCR SuperMix High Fidelity (Invitrogen,
Niemcy)

1µl primeru for o stężeniu 100 pmol/µl (Oligo, Gdańsk)

1µl primeru rev o stężeniu 100 pmol/µl (Oligo, Gdańsk)

2µl matrycy DNA

6µl wody Milli-Q,
natomiast warunki reakcji ustalono na:

94˚C przez 1 min.

35 cykli: 94˚C przez 30 s.
55˚C przez 30 s.
68˚C przez 2 min.

4˚C
Produkty amplifikacji zostały rozdzielone w 1,5% żelu agarozowym z dodatkiem
EtBr (Sigma – Aldrich, Niemcy). Jako marker mas posłużył Gen Ruller 1000bp
DNA Ladder Plus (Fermentas, Litwa), a cała reakcja elektroforezy przebiegała 30
min. pod napięciem 120V w obecności buforu TAE (Fermentas, Litwa). Uzyskany
produkt wycięto z żelu i oczyszczono za pomocą zestawu do izolacji DNA z żeli
agarozowych Gel-Out, (A&A Biotechnology Gdynia, Polska). Ekstrakcja z żelu
została przeprowadzona wg. zaleceń producenta.
23
3.2.1.3. Analiza restrykcyjna uzyskanego DNA
Kolejnym etapem było uzyskanie lepkich końców zarówno w genomie jak i
w wektorze. Do badań został wybrany wektor pET22b+(5493 pz.) z firmy Novagen
(Niemcy). Jest on skonstruowany w oparciu o system promotora T7, a ekspresja
znajduje się pod kontrolą operonu laktozowego. Białka powstałe w trakcie ekspresji
są łączone z oligopeptydem histydynowym (HisTag), co zostało później
wykorzystane w procesie oczyszczania białka za pomocą chromatografii
powinowactwa.
W celu przygotowania próbki wybrano dwa enzymy restrykcyjne (NcoI oraz XhoI –
Fermentas, Litwa), których zadaniem było rozcięcie dwuniciowego DNA i
utworzenie „lepkich końców”. Reakcja przebiegała przez 12 godzin w temp. 37˚C w
buforze kompatybilnym w stosunku do obu enzymów (Bufor Tango – Fermentas,
Litwa). Uzyskany produkt oczyszczono za pomocą metody chloroform-fenol i
rozdzielono przy użyciu 1,5% żelu agarozowego.
3.2.1.4. Ligacja
W celu uzyskania konstruktu hsp60pET22b+, który później posłużył do
wtransformowania w komórki kompetentne, przeprowadzono proces ligacji. Polegał
on na utworzeniu z wcześniej pociętych, w wyniku działania enzymów
restrykcyjnych, fragmentów DNA długiego łańcucha (połączenia się „lepkich
końców”). Reakcję przeprowadzono wg protokołu producenta, z użyciem ligazy T4
(Sigma – Aldrich, Niemcy). Jako kontrola posłużyła próbka, w której zamiast
fragmentu DNA kodującego białko Hsp60, znajdowała się woda (autoligacja).
Próbki wysłano do sekwencjonowania w celu weryfikacji poprawności procesu
klonowania.
3.2.1.5. Transformacja
Transformacja to proces polegający na wprowadzeniu do komórki obcego,
nagiego DNA. W tym celu posłużono się komórkami kompetentnymi C41
pochodzącymi z Escherichia coli BL21(DE3) [E. coli F-ompThsdSB(rB-mB-)gal
dcm(DE3)] (dzięki uprzejmości Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia
Konsumenta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Są to mutanty szczepu DE3
przeznaczone do ekspresji błonowych białek, które w innych szczepach tworzą ciała
inkluzyjne. Do transformacji użyto 5µl uzyskanego w wyniku ligacji konstruktu oraz
24
mieszaniny z autoindukcji (w celu zweryfikowania poprawności reakcji ligacji),
które przeniesiono do rozmrożonych komórek kompetentnych i inkubowano przez
15 minut w temp. 4˚C. W celu zamknięcia błon, co jest warunkiem przyjęcia obcego
plazmidu, inkubowano je przez 2,5 min. w temp. 37˚C. Po tym czasie do komórek
dodano 500µl sterylnego bulionu LB i inkubowano przez 1 godz. w temp. 37˚C.
Próbki zostały zwirowane (3 min. 2500 x g), supernatant zlany, a pozostała
zawartość wysiana na stałe podłoże LB z dodatkiem ampicyliny (1mg/ml).
Następnie inkubowano płytki w temp. 37˚C przez noc. Po inkubacji komórki
zamrożono w Cryobankach (Graso Biotech, Polska) i przechowywano do dalszych
badań w temp. -80˚C.
3.2.1.6. Autoindukcja
Etap ekspresji białka został przeprowadzony w oparciu o system autoindukcji
wg protokołu Novagen (Studier i wsp., 1990). Wykorzystuje on właściwości
wektora, czyli ekspresję opartą na systemie T7 jak i obecność operonu laktozowego.
Autoindukcja pozwala na ekspresję białka bez sprawdzania gęstości optycznej
hodowli bakteryjnej. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu poszczególnych
komponentów medium, które są metabolizowane przez bakterie by osiągnąć wysokie
OD600 i automatycznie aktywują operon laktozowy.
Po całonocnej hodowli w temp. 37˚C, bakterie zostały zwirowane przez 30 min. przy
3 000 x g, supernatant zlany a pellet zamrożony do dalszych badań w temp. -20˚C.
3.2.1.7. Chromatografia powinowactwa
W
celu
oczyszczenia
białka
z
zamrożonego
pelletu
bakteryjnego
wykorzystano właściwości, które zostały mu nadane dzięki ligacji z wektorem
pET22b+ (przyłączenie ogona HisTag). Złożem do oczyszczania było NiNTA
(Sigma-Aldrich, Niemcy), złoże niklu z agarozą, które posiada właściwości
przyłączania cząsteczek z ogonem polihistydynowym. Posłużono się metodą
oczyszczania w warunkach denaturacyjnych wg protokołu Invitrogen (Ni-NTA
Purification System).
Ocenę ilościową białka sprawdzano na bieżąco za pomocą odczynnika Bradford
(Sigma-Aldrich, Niemcy) (100µl odczynnika i 10µl frakcji z kolumny).
25
3.2.2. Ocena jakościowa oraz ilościowa uzyskanego białka
3.2.2.1. Elektroforeza białka
W celu rozdziału frakcji białek, uzyskanych w wyniku chromatografii
powinowactwa wykorzystano reakcję SDS-PAGE przeprowadzoną przy natężeniu
40 mA. Skład żelu był następujący: 4% żel zagęszczający (AA/AB -29%/1%) 0,67
ml, bufor do żelu zagęszczającego 1,25 ml, woda destylowana 3,04 ml, APS 30 µl,
TEMED 7µl oraz 12% żel rozdzielający (AA/AB 6 ml, bufor do żelu
rozdzielającego 3,75 ml, woda destylowana 5,18 µl, APS 60 µl oraz TEMED 15 µl).
Na ścieżkę dawano 17 µl próbki i 3 µl barwnika oraz 5µl markera mas (PageRuler™
Unstained Protein Ladder, Fermentas, Litwa). Do tej metody wykorzystano dwa żele
z jednakowym układem próbek, pierwszy żel został wybarwiony za pomocą
Coomassie Brilliant Blue (Sigma – Aldrich, Niemcy) (zabarwiony żel został
zeskanowany w celu analizy), natomiast drugi posłużył jako matryca w technice
Western Blot.
3.2.2.2. Western Blot
Transfer z żelu poliakrylowego na nitrocelulozę przeprowadzono metodą
półsuchą w komorze von Keutz. Żel po elektroforezie został przełożony na
nasączone buforem do transferu (25 mM Tris, 192 mM glicyna, 20% metanol, pH
8,3) bibuły Whatman (Sigma – Aldrich, Niemcy) wg schematu: góra (-) 3 bibuły
Whatman 4, 1 bibuła Whatman 1, żel, błona nitrocelulozowa, 1 bibuła Whatman 1, 3
bibuły Whatman 4 (+) dół. Transfer przebiegał przy natężeniu prądu 1-1,5 mA/cm2
membrany przez 50 min. Po zakończeniu transferu nitrocelulozę blokowano
roztworem PBS+2% kazeina przez 15 min. Na membranę naniesiono kozie anty
mysie przeciwciała pierwszorzędowe (IgG Anty-His-Tag 1:2000, ClonTech) i
inkubowano przez noc w temperaturze 4˚C. Po całonocnej inkubacji membrana
została trzykrotnie przepłukana roztworem PBS+0,02% Tween 20, a następnie
naniesiono koniugat w stężeniu 1:2000 (Anty kozie IgG, ClonTech, USA)
skoniugowany z HRP i inkubowano 1 godz. na kołysce laboratoryjnej w temp.
pokojowej. Kolejnym etapem było trzykrotne przepłukanie membrany roztworem
PBS+0,02% Tween 20 i wywołanie nitrocelulozy (15 mg chloronaftol rozpuszczony
w minimalnej ilości 96% alkoholu etylowego, uzupełniony do 50 ml buforem Tris-
26
HCl następnie przesączony przez papierowy sączek). Wywołaną membranę,
podobnie jak żel po SDS-PAGE zeskanowano i przeanalizowano.
Próbki białka po chromatografii zostały zakonserwowane w roztworze 20% glicerolu
i zamrożone w temp. -20˚C. Następnie próbki zostały połączone i dializowane w
buforze PBS (membrana MWCO 8000-10000, Roth, Niemcy). W trakcie dializy (6
godz.) trzykrotnie zmieniano bufor dializujący. Po zakończeniu dializy ustalono
spektrofotometrycznie (λ=280) ilość uzyskanego białka, jako wzorów używając
określonych stężeń albuminy (0,2 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,6 mg/ml, 0,8 mg/ml oraz 1
mg/ml). Uzyskane białko posłużyło do immunizacji kogutków.
3.2.3. Doświadczenia na zwierzętach
3.2.3.1. Eksperyment 1. Optymalizacja dawki immunizacyjnej
Doświadczenie wykonano na 4. tyg. kurczętach podzielonych na 4 liczebnie
równe grupy (8 osobników każda):
 immunizowane białkiem Hsp60 S. Enteritidis w dawce 50 µg/osobnika
 immunizowane białkiem Hsp60 S. Enteritidis w dawce 30 µg/osobnika
 immunizowane białkiem Hsp60 S. Enteritidis w dawce 10 µg/osobnika
 nieimmunizowane
Ptaki immunizowano 2-krotnie w 4-tym i 6-tym tyg. życia rekombinowanym
białkiem Hsp60 S. Enteritidis w połączeniu z niekompletnym adiuwantem Freunda
(Sigma – Aldrich, Niemcy). Antygen w objętości 200 µl/osobnika podano
podskórnie w fałd szyjny. Od kurcząt z każdej grupy pobrano do badania krew w
celu wykrycia przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis. Materiał pobrano w 3., 6., 8.,
10 oraz 13 dniu po każdej z immunizacji, do probówki typu eppendorf w objętości 1
ml, a następnie odwirowano w 3 000 x g przez 20 min. Surowicę kolekcjonowano i
zamrożono w temp. -80˚C. Zamrożony materiał posłużył do dalszych badań w teście
ELISA.
27
3.2.3.2. Eksperyment 2. Immunizacja kurcząt wybraną dawką
rekombinowanego białka Hsp60 S. Enteritidis oraz określenie immunogenności
antygenu na komórki układu odpornościowego ptaków.
Doświadczenie wykonano na 4. tyg. kurczętach podzielonych na 3 liczebnie
równe grupy (po 54 osobniki w grupie):
 immunizowane białkiem Hsp60 S. Enteritidis w dawce 50 µg/osobnika
 przyjmujące placebo (iniekcja 0,9% NaCl)
 nieimmunizowane
Pierwsza immunizacja miała miejsce w 4. tyg. życia kurcząt, natomiast druga w 6.
tyg. Antygen w objętości 200 µl/osobnika podawano podskórnie w fałd szyjny.
Krew od ptaków wszystkich grup pobierano w 3, 6, 8, 10 oraz 13 dniu po każdej z
immunizacji i kolekcjonowano w 1,5 ml probówkach typu eppendorf, a następnie
odwirowano w 3 000 x g przez 20 min. Uzyskana w ten sposób surowica została
zamrożona w -80˚C i wykorzystana do określenia miana przeciwciał w teście
ELISA.
3.2.3.2.1. Badanie serologiczne (test ELISA)
Płytki do testu (MaxiSorp, Nunc, Niemcy) opłaszczono białkiem Hsp60 w
stężeniu 3 µg/dołek w objętości 50 µl w buforze węglanowym (Pracowania buforów
PAN, Wrocław) i inkubowano w wilgotnej komorze w temp. 4˚C przez noc. Po
całonocnej inkubacji płytki przepłukano 3 krotnie roztworem PBS (Pracowania
buforów PAN, Wrocław) + 0,05% Tween 20 (Sigma – Aldrich, Niemcy) w objętości
100 µl na dołek. W celu zablokowania wolnych grup mogących niespecyficznie
związać przeciwciała płytkę zablokowano roztworem PBS + 2% Tween 20 w
objętości 50 µl na dołek i inkubowano przez 1 godz. w temp. 37˚C, przepłukano (tak
jak w poprzednim etapie) i nałożono materiał badany (surowice) w rozcieńczeniu
1:2000 w objętości 50 µl na dołek. Inkubacja płytki trwała 1,5 godz. w temp.
pokojowej, następnie odpłukano nadmiar niezwiązanych przeciwciał (3 x PBS +
0,05% Tween 20) i dodano koniugat [Anty-Chicken IgY (IgG) (whole molecule) –
Peroxidase antibody produced in rabbit, Sigma – Aldrich, Niemcy] połączony z HRP
w rozcieńczeniu 1:20 000 w objętości 50 µl na dołek i inkubowano 1,5 godz. w
temp. pokojowej. Dodanie substratu TMB (Sigma – Aldrich, Niemcy) poprzedzono
płukaniem. Substrat dodawano w ciemni w objętości 50 µl na dołek i czas reakcji
28
ustalono na 15 minut. Po tym czasie reakcję enzymatyczną zastopowano przy użyciu
2M H2SO4 (Sigma – Aldrich, Niemcy) w objętości 25 µl na dołek. Płytki czytano w
skali referencyjnej (450nm/540nm) na czytniku firmy BioTech.
3.2.3.2.2. Badanie immunocytochemiczne (cytometria przepływowa)
Badania
cytometryczne
limfocytów
wykonano
na
kurczętach
immunizowanych wybraną dawką rekombinowanego białka Hsp60 S. Enteritidis.
Materiałem do badań była krew obwodowa pobrana od 6 losowo wybranych ptaków
z każdej badanej grupy w 3, 6, 8, 10 i 13 oraz grudki chłonne jelit ślepych, również
od 6 losowo wybranych osobników, pobierane w 2, 3, 6 i 13 dniu po każdej
immunizacji. Krew pobierano do 2,5 ml probówek z heparyną Na (Medlab, Polska).
Grudki chłonne jelit ślepych rozcierano na sitkach do izolacji komórek o oczkach 40
µm (Beton Dickinson, USA) w celu uzyskania 2 ml homogenizatu. Buforem do
zawieszania był PBS pH 7,4 bez jonów Mg2+ i Ca2+ (Sigma – Aldrich, Niemcy).
Komórki zostały wyizolowane w gradiencie stężeń z wykorzystaniem Ficoll 400 z
uropoliną (Sigma-Aldrich, Niemcy) w 10 ml probówkach. 2 ml krwi lub
homogenizatu nawarstwiono na 4 ml Ficoll z uropoliną i wirowano przez 30 min. z
prędkością 720 x g. Do dalszej izolacji zebrano kożuszek leukocytarny, który
znajdował się na granicy faz i zawieszono w 5 ml PBS pH 7,4 bez jonów Mg2+ i
Ca2+. Zawiesinę wirowano przez 7 min. 720 x g. Pellet zawieszono w 3 ml PBS pH
7,4 bez jonów Mg2+ i Ca2+ i ponownie wirowano w takich samych warunkach. Pellet
zawieszono w 1 ml PBS pH 7,4 bez jonów Mg2+ i Ca2+. Komórki policzono za
pomocą
komory
Thoma.
Komórki
zostały
znakowane
monoklonalnymi
przeciwciałami (100 µl zawiesiny, co stanowiło 1 mln komórek, 900 µl PBS pH 7,4
bez jonów Mg2+ i Ca2+ oraz 10 µl przeciwciał). W celu immunofluorescencyjnej
analizy, limfocyty inkubowano z odpowiednimi parami przeciwciał sprzężonymi z
barwnikiem. Wykorzystano następujące połączenia przeciwciał: CD4/CD8, CD3/Bu1, TCRαβ oraz TCRγδ. Wszystkie przeciwciała zostały zakupione w firmie Serotec
(USA). Komórki wraz z przeciwciałami inkubowano w temp. 4˚C przez 30 min.,
następnie zwirowano przez 7 min. 720 x g. Pellet zawieszono w 200 µl PBS pH 7,4
bez jonów Mg2+ i Ca2+ i ponownie zwirowano. Komórki zawieszono ponownie w
takiej samej objętości buforu i przeniesiono całą zawartość do probówek do
cytometru przepływowego. Oznaczenie obecności markerów powierzchniowych
29
wykazano
w
cytometrze
przepływowym
FacsCalibur
(BD,
USA)
i
oprogramowaniem CellQuest (BD, USA).
3.2.3.2.3. Test proliferacji komórkowej (MTT) z użyciem linii komórkowej
ConA-C1-VICK
Linia komórkowa ConA-C1-VICK (ATCC Catalog No. CRL-12135, Wielka
Brytania) została rozmrożona i rozchodowana wg procedury zalecanej przez
producenta (ATCC). Do hodowli komórkowych zostało wykorzystane medium
komórkowe RPMI-1640 (ATCC) z dodatkiem 5% FBS (fetal bovine serum) (SigmaAldrich, Niemcy) oraz 1% antybiotyku (penicylina 1%) (Sigma-Aldrich, Niemcy)
oraz 1% glutaminy (Sigma-Aldrich, Niemcy).
Przeprowadzony test transformacji blastycznej komórek (MTT) ma na celu
określenie wpływu białka Hsp60 na linię komórkową ConA-C1-VICK. Dla
porównania użyto znanych mitotoksyn: ConA (Sigma-Aldrich, Niemcy), LPS
(Sigma-Aldrich,
Niemcy)
oraz
mitC
(Sigma-Aldrich,
Niemcy).
W
celu
przygotowania komórek do właściwego testu, należało najpierw je namnożyć.
Zamrożone komórki wstawiono do łaźni wodnej o temp. 37˚C na ok 2 min., a
następnie przeniesiono zawartość do 15 ml falkonu z 9 ml pełnego medium i
wirowano przez 7 min. z prędkością 125 x g w temp. 4˚C. Supernatant zlano, dodano
2 ml świeżego medium i zawartość przeniesiono na płytki do hodowli komórkowych
(Nunc, Niemcy) z 5 ml kompletnego medium. Żywotność komórek oraz ich ilość
oceniono przy użyciu komory Thoma (90 µl medium + 1 µl błękitu trypanu (SigmaAldrich, Niemcy) + 10 µl zawiesiny komórek). Szalki z komórkami inkubowano
przez 2 dni w temp. 37˚C w atmosferze wzbogaconej w 5% CO2.
Płytkę 96. dołkową (Nunc, Niemcy) opłaszczono komórkami w stężeniu 50 tys.
kom/ml w objętości 100 µl na dołek, następnie inkubowano przez 2 godz. w temp.
37˚C w inkubatorze z dodatkiem 5% CO2. Po zakończonej inkubacji do komórek
dodano antygen (Hsp60 S. Enteritidis) w trzech doświadczalnych stężeniach: 10
µg/ml, 30 µg/ml oraz 50 µg/ml w ilości 50 µl/dołek. Komórki wraz z antygenem
inkubowano przez 6 godz. Po zakończonej inkubacji dodano następujące mitogeny
(50 µl/dołek):
 LPS w stężeniu 100 ng/ml, 1 µg/ml, 10 µg/ml,;
 ConA w stężeniu 7,5 µg/ml, 5 µg/ml, 2,5 µg/ml oraz
30
 mitC w stężeniu 1 µg/ml.
Każde ze stężeń zostało powtórzone 3 krotnie. Powstały następujące warianty
doświadczalne:

LPS 100 ng/ml+Hsp60 10 µg/ml,

ConA 2,5 µg/ml+Hsp60 10 µg/ml,

LPS 100 ng/ml+Hsp60 30 µg/ml

ConA 2,5 µg/ml+Hsp60 30 µg/ml

LPS 100 ng/ml+Hsp60 50 µg/ml

ConA 2,5 µg/ml+Hsp60 50 µg/ml

LPS 10 µg/ml+Hsp60 10 µg/ml,

ConA 5 µg/ml+Hsp60 10 µg/ml,

LPS 10 µg/ml+Hsp60 30 µg/ml

ConA 5 µg/ml +Hsp60 30 µg/ml

LPS 10 µg/ml+Hsp60 50 µg/ml

ConA 5 µg/ml+Hsp60 50 µg/ml

LPS 1 µg/ml+Hsp60 10 µg/ml

ConA 7,5 µg/ml+Hsp60 10 µg/ml,

LPS 1 µg/ml+Hsp60 30 µg/ml

ConA 7,5 µg/ml+Hsp60 30 µg/ml

LPS 1 µg/ml+Hsp60 50 µg/ml.

ConA 7,5 µg/ml+Hsp60 50 µg/ml
Mitogen mitC inkubowano bez dodatku antygenu Hsp60.
Kontrolę stanowiły komórki bez dodatku mitogenów (kk – kontrola komórek) oraz
samo medium (km – kontrola medium). Płytkę inkubowano przez 72 godz. w
inkubatorze, w atmosferze wzbogaconej w 5% CO2, a następnie dodano 20 µl MTT i
ponownie inkubowano (2 godz.). Następnie komórki poddano lizie za pomocą
buforu lizującego w ilości 80 µl/dołek (końcowa objętość 300 µl/dołek) i
inkubowano przez 4 godz. (37˚C, 5% CO2). Płytkę odczytano za pomocą czytnika
firmy BioTech wykorzystując fale o długości 550 nm. Wyniki testu przeanalizowano
i opracowano statystycznie za pomocą testu Kruskalla-Wallisa.
3.2.3.3. Eksperyment 3. Określenie protekcyjnej roli białka Hsp60 S.
Enteritidis.
3.2.3.3.1. Eksperymentalne zakażenie kurcząt zjadliwym szczepem Salmonella
Enteritidis.
Dwa tygodnie po drugiej immunizacji ptaki z grupy immunizowanej oraz
przyjmującej placebo, zostały zakażone eksperymentalnie szczepem Salmonella
Enteritidis w dawce 106 cfu/ptaka, zawieszonej w 1 ml jałowej soli fizjologicznej.
Zawiesinę bakterii podano za pomocą jałowej sondy do wola.
31
3.2.3.3.2. Badania mikrobiologiczne.
W celu wykazania, że nie doszło do wcześniejszego zakażenia pałeczką S.
Enteritidis przed zakażeniem eksperymentalnym od wszystkich osobników (9
osobników z każdej grupy) pobrano wymazy z kloaki i przebadano w kierunku S.
Enteritidis. Następnie 1, 2, 3, 7, 14, 21 i 28 dniu po zakażeniu eksperymentalnym,
pobrano wymazy z kloaki w celu wykazania obecności szczepu S. Enteritidis.
Ponadto w ostatnim dniu doświadczenia (28 dzień) ptaki zostały skrwawione a
wątroba, śledziona i wycinek z jelita cienkiego posłużyły jako materiał do badań
bakteriologicznych. Wszystkie procedury badań mikrobiologicznych zostały
wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 „Wykrywanie
pałeczek Salmonella w kale i próbkach środowiskowych”. Kurczęta były poddawane
dekapitacji poprzez przerwanie rdzenia kręgowego.
Zarówno wymazy jak i narządy poddano inkubacji w BWP (Biocorp, Polska) w
proporcji 1:10 w temp. 37˚C przez 18 godz. (+/- 2 godz.), przednamnażanie
nieselektywne. Następnie 1 ml hodowli z wody peptonowej przeniesiono punktowo
na selektywnie namnażające podłoże MRSV (Biocorp, Polska) i inkubowano w
temp. 41,5˚C przez min 24 godz. (+/- 3 godz.). Powstałe na podłożu obszary granicy
halo, za pomocą jałowej ezy posiano w sposób redukcyjny na stałe podłoża
różnicujące
(podłoże
XLD
(Biocorp,
Polska)
oraz
wybiórczo-różnicujące
MacConkey (Biocorp, Polska)) i inkubowano 24 godziny (+/- 3 godz.) w temp.
37˚C. Po 24 godz. kolonie podejrzane o przynależność do Salmonella wyizolowano
na Agar Odżywczy i identyfikowano (Biocorp, Polska).
3.2.3.3.2. Badania serologiczne – typizacja wyizolowanych bakterii.
Typizację – przynależność do serowaru S. Enteritidis wyizolowanych
szczepów bakterii
potwierdzono
za
pomocą aglutynacji
szkiełkowej. Do
identyfikacji użyto surowic swoistych dla antygenów somatycznych i rzęskowych I i
II fazy (Biomed, Polska).
32
4.
WYNIKI
4.1 Produkcja rekombinowanego białka Hsp60 Salmonella Enteritidis.
W wyniku reakcji amplifikacji genu hsp60 Salmonella Enteritidis przy użyciu
zaprojektowanych primerów:
For–5’GCGAATATGGCTGCCAAGGATATTCGTTTCGGTG3’,
Rev–5’CGGAAGCTTGAAATCCATGCCGCCCATGC3’ (Oligo, Polska) uzyskano
pojedynczy prążek (amplikon) na wysokości ok 1700 pz., co przedstawia ryc. 1.
Amplikon
na
wysokości
1700 pz.
Ryc. 1. Wizualizacja uzyskanego produktu reakcji PCR – genomowe DNA
Salmonella Enteritidis w 1,5% żelu agarozowego z dodatkiem EtBr
Oczyszczony fragment poddano trawieniu enzymami restrykcyjnymi (NcoI i XhoI),
dzięki
czemu
uzyskano
konstrukt
hsp60pET22b+.
Po
wtransformowaniu
otrzymanego konstruktu do komórek kompetentnych prowadzono hodowle
bakteryjne, których celem była nadekspresja genu kodującego gen hsp60 w
warunkach autoindukcji. W wyniku procesu autoindukcji komórki bakteryjne
produkowały białko, które zostało oczyszczone w procesie chromatografii
powinowactwa.
33
4.2 Ocena jakościowa oraz ilościowa uzyskanego białka.
Uzyskanie w poprzednim etapie rekombinowane białko Hsp60 S. Enteritidis
sprawdzono pod względem czystości oraz ilości. W wyniku metody rozdziału białka
SDS-PAGE w żelu poliakrylamidowym wyraźnie widać, że uzyskane białko
osiągnęło swój punkt izoelektryczny na wysokości 60kDa. Brak dodatkowych
prążków na innych wysokościach świadczy o wysokim stopniu oczyszczenia białka.
W wyniku transferu białka na błonę nitrocelulozową (Western blot) potwierdzono,
że uzyskane białko jest białkiem Hsp60 (ryc. 2). Stężenie białka zmierzone
spektrofotometrycznie ustalone zostało na 0,47 µg/ml.
130kDa
95kDa
72kDa
55kDa
36kDa
28kDa
SDS - PAGE
Western Blot
Ryc. 2. Analiza wyekspresjonowanego białka za pomocą SDS-PAGE i Western Blot
4.3. Określenie wpływu zastosowanego antygenu na komórki układu
immunologicznego kurcząt.
4.3.1. Wyniki optymalizacji dawki immunizacyjnej
Wyniki badań przedstawiające wpływ zastosowanego antygenu na komórki układu
immunologicznego kurcząt (komórki plazmatyczne) przedstawiono w tab. 2 i na
ryc.3.
34
Tab. 2. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis mierzona wielkością absorbancji w teście ELISA po pierwszej i po
drugiej immunizacji (wyrażona w postaci średniej arytmetycznej oraz SD) (* różnice istotne statystycznie p<0,001)
I immunizacja
Dzień trwania
doświadczenia
Dzień po
immunizacji
II immunizacja
31
34
36
38
41
45
48
50
52
55
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
50 μg/osobnika
1,15*
(0,23)
1,08
(0,64)
1,23
(0,65)
1,11*
(0,07)
1,14
(0,38)
1,56*
(0,16)
1,41
(0,66)
0,36
(0,54)
1,55
(0,45)
1,65*
(0,54)
30 μg/osobnika
0,32
(0,02)
1,01
(0,74)
0,36
(0,29)
0,71
(1,05)
0,27
(0,88)
0,90
(0,02)
0,28
(0,46)
0,21
(0,04)
1,80
(0,40)
1,78
(0,34)
10 μg/osobnika
0,39
(0,09)
0,42
(0,29)
0,58
(1,15)
0,86
(0,82)
0,62
(0,59)
0,28
(0,04)
0,17
(0,08)
0,15
(0,17)
0,63
(0,47)
0,78
(0,24)
35
37
Optymalizacja dawki immunizacyjnej
Absorbancja λ=450/540 nm
2,00
1,50
50 µg/osob.
30 µg/osob.
1,00
10 µg/osob.
0,50
0,00
3dpIi
3 d p II i
50 µg/osob.
1,15
1,56
30 µg/osob.
0,32
0,90
10 µg/osob.
0,39
0,28
Ryc.3. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis mierzona wielkością absorbancji w teście ELISA w 3 dniu po
pierwszej i po drugiej immunizacji u kurcząt immunizowanych różnymi dawkami antygenu
36
38
Wyniki optymalizacji testu ELISA wskazują, że dawka 50 µg/osobnika daje
największą odpowiedź ze strony limfocytów B, stymulując je do produkcji
specyficznych przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis.
Wyniki z etapu optymalizacji dawki, pozwoliły na przeprowadzenie kolejnego
doświadczenia. W tym teście porównywano względne stężenie przeciwciał antyHsp60 S. Enteritidis dla trzech grup w trakcie pierwszej i drugiej immunizacji.
Materiałem
badawczym
była
surowica
uzyskana
od
kurcząt:
2-krotnie
immunizowanych rekombinowanym białkiem Hsp60 S. Enteritidis, 2-krotnie
poddanych działaniu placebo (0,9% NaCl) oraz nieimmunizowanych. Poziom
przeciwciał anty-Hsp60 (absorbancja wyrażona w średnich arytmetycznych oraz
odchyleniach standardowych) w surowicy przedstawiono w tab. 3, 4, 5 i na ryc. 4 i 5.
37
Tab. 3. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 mierzona wielkością absorbancji w teście ELISAw grupie immunizowanej białkiem
Hsp60 w dawce 50 µg/ml (* różnice istotne statystycznie p<0,001)
Immunizacja
N (liczba
osobników)
Dzień trwania
doświadczenia
Dzień po
immunizacji
Średnia
I immunizacja
II immunizacja
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
31
34
36
38
41
45
48
50
52
55
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
0,34*
0,65
0,48*
0,45
0,58
0,63
0,72*
0,64
0,78
0,77*
0,20
0,25
0,25
0,32
0,33
0,28
0,20
0,14
0,22
0,14
arytmetyczna
SD
38
38
Tab. 4. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 mierzona wielkością absorbancji w grupie poddanej działaniu placebo (0,9%
NaCl)
Immunizacja
N (liczba
osobników)
Dzień trwania
doświadczenia
Dzień po
immunizacji
Średnia
I immunizacja
II immunizacja
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
31
34
36
38
41
45
48
50
52
55
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
0,22
0,22
0,26
0,29
0,23
0,19
0,26
0,22
0,78
0,21
0,20
0,10
0,16
0,30
0,23
0,08
0,22
0,11
0,14
0,08
arytmetyczna
SD
39
39
Tab. 5. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 mierzona wielkością absorbancji w grupie nieimmunizowanej
Immunizacja
N (liczba
osobników)
Dzień trwania
doświadczenia
Dzień po
immunizacji
Średnia
I immunizacja
II immunizacja
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
31
34
36
38
41
45
48
50
52
55
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
0,21
0,14
0,12
0,10
0,22
0,20
0,15
0,15
0,10
0,17
0,28
0,07
0,04
0,05
0,25
0,18
0,14
0,15
0,09
0,14
arytmetyczna
SD
40
40
Ocena względnego
stężenia
przeciwciał
surowicypo
kurcząt
po pierwszej
Poziom
przeciwciał
anty-Hsp60
wanty-Hsp60
surowicy w
kurcząt
pierwszej
immunizacji
immunizacji
Absorbancja
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
3
6
8
10
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
0,10
0,00
13
d.p.i.
Ryc. 4. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 w grupach badanych (immunizowna dawką 50 µg/ml, iniekcyjna 0,9% NaCl oraz
grupa kontrolna) w 3, 6, 8, 10 oraz 13 dniu po pierwszej immunizacji (d.p.i.)
41
41
3
6
8
10
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
Hsp60
K
NaCl
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Hsp60
Absorbancja
Poziom przeciwciał anty-Hsp60 w surowicy kurcząt po drugiej
Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 w surowicy kurcząt po
immunizacji
drugiej
immunizacji
13
d.p.i.
Ryc. 5. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60 w grupach badanych (immunizowna dawką 50 µg/ml, iniekcyjna 0,9% NaCl oraz
grupa kontrolna) w 3, 6, 8, 10 oraz 13 dniu po drugiej immunizacji (d.p.i.)
42
42
Interpretacja wyników polegała na analizie różnic w cechach. Na podstawie testu U
Manna-Whitneya stwierdzono, że istotnie statystycznie różnice (p=0,009) w grupie
immunizowanej
rekombinowanym
białkiem
Hsp60
występują
pomiędzy
wartościami w 3 dniu po pierwszej immunizacji a 6, 10 i 13 dniem po drugiej
immunizacji (odpowiednio 0,34, 0,72, 0,78 i 0,77). Na podstawie analizy
wieloczynnikowej, z wykorzystaniem testu Friedmana wykazano, że grupa
immunizowana różni się istotnie statystycznie od pozostałych grup (p<0,001).
Wyniki przedstawione powyżej wskazują na istotność drugiej immunizacji
preparatem białkowym. Mimo wzrostu stężenia przeciwciał już w pierwszych dniach
po pierwszej immunizacji (z 0,34 do 0,65), dopiero po powtórnym podaniu antygenu
ich poziom utrzymuje się na wyrównanym poziomie w 3, 6, 8, i 13 dniu po drugiej
immunizacji (odpowiednio 0,63, 0,72, 0,64 oraz 0,77).
Drugi sposób analizy danych przedstawia statystykę opisową i skupia się na
porównaniu cech w dwóch przedziałach czasowych (po pierwszej i po drugiej
immunizacji). Na jej podstawie można stwierdzić, że w wyniku immunizacji doszło
do wzbudzenia intensywności przeciwciał anty-rHsp60 S. Enteritidis (notuje się
istotnie statystyczny wzrost poziomu przeciwciał w wyniku drugiej immunizacji
p<0,001). Wyniki wyrażone w postaci średniej arytmetycznej wskazują na wzrost
absorbancji z 0,51 po pierwszej, do 0,71 po drugiej immunizacji [odpowiednio dla
grupy, której podano placebo (0,26 oraz 0,22) i dla grupy nieimmunizowanej (0,16
oraz 0,15)], co przedstawia tab. 6.
43
Tab. 6. Ocena względnego stężenia przeciwciał anty-Hsp60w 13 dniu po pierwszej i po drugiej immunizacji (* różnicie istotne statystycznie
p<0,001)
50 µg/ml
Grupa
Immunizacja
Średnia
0,9% NaCl
K
I
II
I
II
I
II
0,51*
0,71*
0,26
0,22
0,16
0,15
0,28
0,20
0,21
0,13
0,17
0,14
arytmetyczna
SD
44
44
4.3.2. Wyniki testu immunocytochemicznego (cytometria przepływowa).
Wyniki analizowano przy użyciu 2-testu ANOVA. Uzyskane rezultaty z
badań nad kształtowaniem się odsetka subpopulacji limfocytów T i B w grudkach
chłonny jelit ślepych przedstawiono w tab. 7, 8 i 9 oraz na ryc. 6 i 7, natomiast w
tab.10, 11 i 12 oraz na ryc. 8 i 9 przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem się
odsetka subpopulacji limfocytów T i B w krwi obwodowej.
Szczegółowa analiza danych pozwoliła na określenie, w których dniach po
kolejnych immunizacjach doszło do wahań udziału poszczególnych badanych
subpopulacji limfocytów. Wszystkie wartości z grupy immunizowanej białkiem były
porównywane z wartościami z grupy kontrolnej K, gdyż wraz z wiekiem kurcząt
dochodzi do wahań udziału subpopulacji limfocytów. W przypadku grudek
chłonnych jelit ślepych wykazano, że: w grupie immunizowanej białkiem Hsp60
zaobserwowano wyższy odsetek subpopulacji limfocytów CD3+ w 3 oraz 6 dniu po
pierwszej immunizacji (odpowiednio 47,33 i 38,47) oraz w 3 dniu po drugiej
immunizacji (23,57). Spadek odsetka subpopulacji występuje w 13 dniu po
pierwszej immunizacji (22,33) i poziom ten utrzymuje się do 3 dnia po drugiej
immunizacji włącznie. W przypadku subpopulacji CD4+ nie zaobserwowano
istotnych różnic pomiędzy grupą immunizowaną białkiem, a grupami kontrolnymi.
Wyniki dla subpopulacji limfocytów CD8+ w grupie immunizowanej białkiem
Hsp60 wskazują na największy wzrost odsetka w 3 dniu po pierwszej (19,62), a
spadek w 3 dniu po drugiej immunizacji (7,63). Do wzrostu odsetka subpopulacji
Bu1+ w grupie immunizowanej dochodzi w 3 dniu po drugiej immunizacji (60,53.
Nie zaobserwowano spadku odsetka subpopulacji we wszystkich terminach
pobierania prób w trakcie trwania doświadczenia. W przypadku subpopulacji
TCRαβ+ w grupie immunizowanej doszło do wzrostu odsetka w 3 dniu po pierwszej
i 6 dniu po drugiej immunizacji (równe wartości na poziomie 12,09), spadek
natomiast zaobserwowano w 13 dniu po drugiej immunizacji i zanotowano go na
poziomie 4,97. Ostatnią badaną subpopulacją były limfocyty TCRγδ+. W grupie
immunizowanej największy wzrost notuje się na 3 dzień po pierwszej immunizacji
(9,21), a spadek na 3 dzień po drugiej immunizacji (3,42).
W wyniku przeprowadzonych badań cytometrycznych na komórkach krwi
obwodowej zaobserwowano następujące zależności. W grupie immunizowanej
rekombinowanym białkiem Hsp60 zanotowano wzrost subpopulacji CD3+, CD4+
oraz CD8+ w 8 dniu po drugiej immunizacji (odpowiednio 39,90, 21,35 10,80)
45
natomiast ich spadek w 13 dniu po pierwszej immunizacji (odpowiednio 11,03, 6,93,
2,80). Również w tym samym dnu zaobserwowano spadek liczebności subpopulacji
TCRαβ+ a także TCRγδ+ (2,05 i 2,06). Ich wzrost przypada odpowiednio na 6 i 10
dzień po drugiej immunizacji (odpowiednio 8,87 i 6,23). Największy wzrost
subpopulacji Bu1+ zauważono w 10 dniu po drugiej immunizacji (17,32), a jej
spadek w 10 dniu po pierwszej immunizacji (6,78).
46
Tab. 7. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów CD3+ oraz CD4+ w grudkach chłonnych jelit ślepych (* różnice istotne statystycznie
p<0,001)
CD3+
Dni po pierwszej immunizacji
2
3
6
13
47,33*
(2,94)a
Dni po drugiej immunizacji
2
3
6
13
CD4+
Dni po pierwszej immunizacji
Dni po drugiej immunizacji
2
3
6
13
2
3
6
13
Hsp60
28,67*
(4,31)a
38,47
(12,74)
22,33
(13,31)
26,32
(8,66)
23,57*
(3,12)a
43,57
(5,19)
39,12
(8,96)
20,63*
(5,36)a
24,45*
(1,69)a
29,38
(6,02)
18,80
(4,43)
19,02*
(7,28)a
23,70
(4,07)
24,60
(3,86)
NaCl
30,95
36,67
43,68
(3,59)b1 (12,13)b1 (12,72)
20,02
(4,74)
27,48
(5,34)
25,78
(3,04)b1
38,30
(3,06)
43,07
(3,30)
20,03
18,83
(2,92)b1 (4,79)b1
30,22
(4,42)
28,67
(6,50)
21,68
15,63
23,20
(6,59)b1 (1,28)b1 (3,66)
25,68
(3,57)
K
31,10
39,37
(2,83)b2 (8,24)b2
18,18
(7,79)
34,45
25,38
(11,85) (4,56)b2
43,68
(5,27)
42,75
(6,35)
27,37
21,25
(4,31)b2 (4,95)b2
32,37
(4,18)
22,77
(6,96)
19,55
13,95
25,45
(4,43)b2 (1,15)b2 (3,71)
24,68
(3,80)
37,35
(7,40)
14,15 *
(2,82)a
Tab. 8. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów CD8+ oraz Bu1+ w grudkach chłonnych jelit ślepych (* różnice istotne statystycznie
p<0,001)
CD8+
Dni po pierwszej immunizacji
Dni po drugiej immunizacji
2
3
6
13
2
3
6
13
19,62* 14,68
(1,94)a (4,88)
10,15*
(2,53)a
8,12 7,63 17,43 17,22
(2,65) (1,30) (3,95) (3,85)
Bu1+
Dni po pierwszej immunizacji
2
3
6
13
37,83*
(4,33)a
Dni po drugiej immunizacji
2
3
6
13
Hsp60
10,68
(2,66)
46,32
(1,89)
50,47
(7,48)
44,93 55,07
(25,39) (5,48)
60,53
(4,61)
47,88 55,23
(6,36) (7,26)
NaCl
7,57
16,50 18,58
5,83
10,97 10,07 18,08 18,75
28,43
53,25
(2,07) (5,63)b1 (6,23) (2,99)b1 (4,02) (1,24) (2,86) (4,32) (4,26)b1 (10,66)
45,13
(7,65)
64,37
(1,48)
57,07
(3,25)
58,93
(2,99)
53,52 50,42
(3,59) (4,03)
11,78 14,10 15,78
5,60
15,25 9,82 17.23 19,48
17,82
(2,86) (2,27)b2 (5,83) (2,08)b2 (7,76) (3,10) (3,76) (4,21) (9,74)b2
51,25
(5,65)
62,65
(5,54)
55,32
(2,00)
57,48
(8,51)
48,13 49,28
(4,00) (3,46)
K
48,02
(6,08)
47
47
Tab. 9. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów TCRαβ+ oraz TCRγδ+ w grudkach chłonnych jelit ślepych
TCRαβ
Dni po pierwszej immunizacji
2
3
6
13
2
Dni po drugiej immunizacji
3
6
13
TCRγδ
Dni po pierwszej immunizacji
Dni po drugiej immunizacji
2
3
6
13
2
3
6
13
Hsp60
8,84
(3,90)
12,09
(3,02)
10,80
(4,03)
6,80
(4,08)
5,09
(2,84)
4,97
(2,21)
12,09
(5,68)
8,98
(3,74)
6,41
(2,31)
9,21
7,28
4,68
6,06
3,42
7,96
8,09
(7,59) (6,66) (3,59) (4,76) (2,32) (6,01) (5,67)
NaCl
10,41
(5,16)
10,32
(4,09)
12,11
(4,13)
5,07
(3,16)
7,88
(3,82)
6,51
(2,35)
11,59
(4,08)
11,22
(4,30)
5,87
(1,55)
7,99
8,21
4,24
6,27
4,35
7,27
8,21
(7,59) (7,93) (3,33) (5,50) (2,32) (6,15) (6,72)
K
11,62
(5,87)
10,67
(4,43)
10,97
(3,97)
5,45
(3,98)
10,79
(4,53)
6,49
(2,83)
13.11
(5,46)
10,67
(4,06)
8,84
(2,89)
7,17
7,25
4,31
6,96
4,71
8,03
8,19
(6,45) (6,90) (4,44) (7,57) (3,40) (6,64) (6,22)
48
48
Tab. 10. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów CD3+ oraz CD4+ w krwi obwodowej (* różnice istotne statystycznie p<0,001)
CD3+
3
Dni po pierwszej immunizacji
6
8
10
13
CD4+
3
Dni po drugiej immunizacji
6
8
10
13
3
Dni po pierwszej immunizacji
6
8
10
13
3
Dni po drugiej immunizacji
6
8
10
13
Hsp60
20,78
(3,53)
21,12*
(3,81)
a
19,15
(6,16)
14,43
(2,14)
11,03
(3,83)
25,35
(13,5)
36,65
(17,4)
39,90
(2,79)
38,85
(9,04)
35,60
(18,0)
11,78
(1,45)
12,05
(3,25)
11,43
(2,52)
8,63
(1,48)
6,93
(1,81)
14,87
(8,75)
21,00* 21,32*
(9,40) (3,06)
a
a
20,00
(3,85)
18,00
(8,75)
NaCl
17,27
(3,64)
16,18
(4,47)
b1
16,70
(3,07)
15,98
(0,48)
13,32
(4,49)
32,42
(18,3)
27,20
(9,61)
37,00
(15,0)
32,48
(7,21)
35,33
(23,8)
10,33
(1,88)
8,37
(1,80)
8,85
(2,76)
8,52
(0,74)
6,47
(1,29)
16,35
(9,03)
14,78
(4,75)
b1
19,13
(5,09)
b1
18,82
(4,98)
17,71
(13,11)
K
19,27
(5,02)
15,60
(3,73)
b2
18,75
(5,33)
22,97
(19,1)
9,95
(0,45)
36,53
(10,6)
26,75
(6,72)
35,60
(4,20)
38,47
(14,5)
22,10
(5,23)
12,00
(2,84)
9,83
(2,24)
9,68
(2,07)
13,30
(12,4)
5,83
(1,32)
19,18
(5,40)
12,62
(3,43)
b2
16,97
(2,14)
b2
19,75
(7,12)
10,53
(2,37)
49
49
Tab. 11. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów CD8+ oraz Bu1+ w krwi obwodowej (* różnice istotne statystycznie p<0,001)
CD8+
3
Dni po pierwszej immunizacji
6
8
10
13
Bu1+
3
Dni po drugiej immunizacji
6
8
10
13
3
Dni po pierwszej immunizacji
6
8
10
13
3
Dni po drugiej immunizacji
6
8
10
13
Hsp60
10,4*
9,93*
5,30
5,38
5,80
3,37
2,80
5,03
10,80 8,12
9,00 12,03 8,07
7,58
6,78
7,48
16,02 16,63 17,32 16,15
(7,26)
(2,71)
(1,59) (2,25) (3,40) (0,80) (1,14) (4,19)
(3,08) (3,88) (7,03) (0,50) (2,66) (4,11) (2,53) (3,26)
(5,38) (5,09) (1,70) (7,48)
a
a
NaCl
7,70
13,07
4,42
3,03
4,52
4,72
2,73
8,65
9.92
8,77
9,03 13,17 9,23
7,87
8,90
7,87
13,92 16,77 16,53 12,87
(3,29)
(2,85)
(1,15) (1,63) (2,33) (0,54) (2,02) (7,37)
(5,56) (3,11) (8,55) (2,04) (3,26) (2,09) (1,00) (1,76)
(2,29) (3,97) (3,75) (4,42)
b1
b1
K
5,32
19,68
4,27
3,42
4,32
7,12
2,42 11,55
9,13
9,00
4,97
9,20
8,28
8,10 11,00 6,83
10,58 21,28 13,90 9,68
(2,41)
(5,57)
(1,84) (1,45) (2,02) (7,17) (0,42) (3,83)
(1,92) (6,06) (1,02) (1,55) (2,37) (1,07) (5,86) (0,70)
(2,35) (18,6) (6,40) (1,53)
b2
b2
50
50
Tab. 12. Kształtowanie odsetka subpopulacji limfocytów TCRαβ+ oraz TCRγδ+ w krwi obwodowej (* różnice istotne statystycznie p<0,001)
TCRαβ+
Dni po pierwszej immunizacji
Dni po drugiej immunizacji
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
TCRγδ+
Dni po pierwszej immunizacji
Dni po drugiej immunizacji
3
6
8
10
13
3
6
8
10
13
Hsp60
5,33*
3,41*
3,59* 6,02*
4,60
4,89
3,50
2,05
4,20
8,87
8,38
8,11
6,66
3,16
3,22
2,07
2,06
6,06
6,23
5,25
(3,84)
(2,25)
(2,96) (5,09)
(2,81) (3,31)
(2,19) (1,57) (2,62) (6,48) (4,54) (5,03) (5,16) (2,24) (2,35)
(1,45) (1,33)
(3,48) (4,11) (4,22)
a
a
a
a
NaCl
4,29
2,29
4,91
4,46
3,91
3,52
3,45
2,78
5,79
6,42
8,24
6,52
7,12
3,21
2,49
2,54
2,09
6,16
5,34
5,80
(3,07)
(1,77)
(5,33) (3,19)
(2,58) (2,67)
(1,80) (2,13) (4,46) (3,84) (5,33) (4,72) (6,41) (1,94) (1,98)
(1,79) (1,52)
(4,75) (3,77) (5,64)
b1
b1
b1
b1
K
4,50
2,81
6,34
3,73
4,48
3,51
6,01
1,88
7,44
4,66
6,65
7,43
4,49
2,63
2,58
3,85
2,04
5,07
6,87
4,07
(3,36)
(2,89)
(4,31) (2,65)
(3,22) (2,51)
(6,16) (1,22) (4,11) (3,74) (3,15) (5,33) (2,62) (1,95) (1,86)
(4,87) (1,41)
(2,88) (5,58) (2,39)
b2
b2
b2
b2
51
51
Udział subpopulacji limfocytów w grudkach chłonnych jelit ślepych w 3 dniu po pierwszej
immunizacji
70
Procentowy udział komórek
60
50
40
30
20
10
0
Hsp60
NaCl
CD3+
K
Hsp60
NaCl
CD4+
K
Hsp60
NaCl
CD8+
K
Hsp60
NaCl
K
Hsp60
NaCl
TCRαβ+
Bu1+
K
Hsp60
NaCl
K
TCRγδ+
Ryc. 6. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów T i B w grudkach chłonnych jelit ślepych w 3 dniu po pierwszej immunizacji
52
52
Udział subpopulacji limfocytów w grudkach chłonnych jelit ślepych w 3 dniu po drugiej
immunizacji
70
Procentowy udział komórek
60
50
40
30
20
10
0
Hsp60
NaCl
CD3+
K
Hsp60
NaCl
CD4+
K
Hsp60
NaCl
CD8+
K
Hsp60
NaCl
K
Hsp60
NaCl
TCRαβ+
Bu1+
K
Hsp60
NaCl
K
TCRγδ+
Ryc. 7. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów T i B w grudkach chłonnych jelit ślepych w 3 dniu po drugiej immunizacji
53
53
Udział subpopulacji limfocytów we krwi w 3 dni po pierwszej immunizacji
70
60
Procentowy udział komórek
50
40
30
20
10
0
Hsp60
NaCl
CD3+
K
Hsp60
NaCl
CD4+
K
Hsp60
NaCl
CD8+
K
Hsp60
NaCl
K
Hsp60
NaCl
TCRαβ+
Bu1+
Ryc. 8. Udział subpopulacji limfocytów T i B w krwi obwodowej w 3 dniu po pierwszej immunizacji
54
54
K
Hsp60
NaCl
TCRγδ+
K
Udział subpopulacji liomfocytów we krwi w 3 dniu po drugiej immunizacji
70
60
Procentowy udział komórek
50
40
30
20
10
0
Hsp60
NaCl
CD3+
K
Hsp60
NaCl
CD4+
K
Hsp60
NaCl
CD8+
K
Hsp60
NaCl
K
Hsp60
NaCl
K
TCRαβ+
Bu1+
Ryc. 9. Kształtowanie się odsetka subpopulacji limfocytów T i B w krwi obwodowej w 3 dniu po drugiej immunizacji
55
55
Hsp60
NaCl
TCRγδ+
K
4.3.3. Wyniki testu transformacji blastycznej (MTT)
Test MTT miał na celu określenie wpływu antygenu Hsp60 na komórki
układu odpornościowego kurcząt (Con A - C1 – VICK (ATCC). Analizę
statystyczną wykonano za pomocą testu Kruskalla-Wallisa, a wyniki (wartości
absorbancji) przedstawiono w postaci średniej i odchylenia standardowego
(p<0,001) na ryc.10, 11, i 12 oraz w tab. 13, 14 i 15.
ConA w stężeniu 2,5 µg/ml powoduje zahamowanie proliferacji w stosunku
do kontroli bez mitogenu (0,16 w stosunku do 0,4), natomiast dodanie białka Hsp60
S. Enteritidis w dawkach 10 µg/ml, 30 µg/ml oraz 50 µg/ml dodatkowo obniża
wartości odczytu (odpowiednio 0,13, 0,10, 0,09) – tab. 13 oraz ryc. 10. Podobnie
sytuacja się przedstawia w pozostałych stężeniach mitogenu (5 µg/ml i 7,5 µg/ml).
W każdym przypadku zanotowano najniższe wartości absorbancji dla każdej dawki
białka (odpowiednio 0,1, 0,07, 0,07 oraz 0,11, 0,08, 0,08) – tab. 14 i tab. 15 oraz ryc.
11 i ryc. 12. Wszystkie wyniki wykazują istotność statystyczną różnicę w
odniesieniu do kontroli i pozostają na poziomie p<0,001.
LPS w stężeniu 100 ng/ml w sposób nieistotny statystycznie zmniejsza
absorbancję w stosunku do kontroli bez mitogenu (0,38 w stosunku do 0,4),
natomiast dodanie białka Hsp60 w dawkach 10 µg/ml, 30 µg/ml oraz 50 µg/ml
dodatkowo obniża wartość odczytu (odpowiednio 0,40, 0,33, 0,33) – tab. 13 oraz
ryc. 10. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku pozostałych stężeń LPSu (1
µg/ml i 10 µg/ml). W każdym z przypadków zanotowano mniejsze wartości w
każdej z dawek białka (odpowiednio 0,35, 0,32, 0,34 oraz 0,37, 0,35, 0,37). – tab. 14
i tab. 15 oraz ryc. 11 i ryc. 12. Wynik jednak nie jest istotny statystycznie w
stosunku do kontroli.
56
Wpływ mitogenów (ConA 2,5 μg/ml, LPS 100 ng/ml) oraz białka Hsp60
na proliferację linii komórkowej ConA-C1-VICK
Ryc. 10. Wpływ wybranych stężeń mitogenów oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A - C1 – VICK kurcząt
57
57
Wpływ mitogenów (ConA 5 μg/ml, LPS 10 μg/ml) oraz białka Hsp60
na proliferację linii komórkowej ConA-C1-VICK
Ryc. 11. Wpływ wybranych stężeń mitogenów oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A - C1 – VICK kurcząt
58
58
Wpływ mitogenów (ConA 7,5 μg/ml, LPS 1 μg/ml) oraz białka Hsp60
na proliferację linii komórkowej ConA-C1-VICK
Ryc. 12. Wpływ wybranych stężeń mitogenów oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A - C1 – VICK kurcząt
59
59
Tab. 13. Wpływ wybranych stężeń mitogenów (ConA 2,5 µg/ml; LPS 100 ng/ml) oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A C1 – VICK kurcząt
Grupa
Średnia
SD
ConA
(2,5 µg/ml)
ConA
(2,5 µg/ml )
+ Hsp60
10 µg/ml
0,16
0,04
0,13
0,03
ConA
ConA
(2,5 µg/ml ) (2,5 µg/ml )
+ Hsp60
+ Hsp60
30 µg/ml
50 µg/ml
0,10
0,02
0,09*
0,02
Kontrola
LPS
(100 ng/ml)
LPS
(100 ng/ml)
+ Hsp60 10
µg/ml
LPS
(100 ng/ml)
+ Hsp60 30
µg/ml
LPS
(100 ng/ml)
+ Hsp60 50
µg/ml
0,40
0,06
0,38
0,11
0,40
0,06
0,33
0,06
0,33
0,06
Tab. 14. Wpływ wybranych stężeń mitogenów (ConA 5 µg/ml; LPS 1 µg/ml) oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A - C1 –
VICK kurcząt
Grupa
Średnia
SD
ConA
(5 µg/ml)
ConA
(5 µg/ml)
+ Hsp60
10 µg/ml
ConA
(5 µg/ml)
+ Hsp60
30 µg/ml
ConA
(5 µg/ml) +
Hsp60
50 µg/ml
0,12
0,03
0,10
0,02
0,07*
0,01
0,07*
0,02
Kontrola
LPS
(1 µg/ml)
LPS
(1 µg/ml)
+ Hsp60 10
µg/ml
0,40
0,06
0,40
0,13
0,37
0,06
60
60
LPS
(1 µg/ml)
+ Hsp60 30
µg/ml
LPS
(1 µg/ml)
+ Hsp60 50
µg/ml
0,35
0,07
0,37
0,04
Tab. 15. Wpływ wybranych stężeń mitogenów (ConA 7,5 µg/ml; LPS 10 µg/ml) oraz białka Hsp60 na proliferację linii komórkowej Con A - C1
– VICK kurcząt
.
Grupa
Średnia
SD
ConA
(7,5 µg/ml)
ConA
(7,5 µg/ml)
+ Hsp60
10 µg/ml
ConA
(7,5 µg/ml)
+ Hsp60
30 µg/ml
ConA
(7,5 µg/ml)
+ Hsp60
50 µg/ml
0,14
0,03
0,11
0,02
0,08*
0,01
0,08*
0,02
Kontrola
LPS
(10 µg/ml)
LPS
(10 µg/ml)
+ Hsp60
10 µg/ml
LPS
(10 µg/ml)
+ Hsp60
30 µg/ml
LPS
(10 µg/ml)
+ Hsp60
50 µg/ml
0,40
0,06
0,37
0,14
0,35
0,08
0,32
0,06
0,34
0,08
61
61
4.4. Protekcyjna rola białka Hsp60 S. Enteritidis
4.4.1. Wyniki zakażenia eksperymentalnego kurcząt szczepem Salmonella
Enteritidis
We wszystkich przypadkach w analizie statystycznej (test Chi^2 oraz test
Fishera) stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą zakażoną, a grupami
kontrolnymi (p<0,0001), co przedstawiono w tab. 16 i 17.
Tab. 16. Częstotliwość izolacji pałeczek Salmonella Enteritidis z wymazów z kloaki
(* wyniki istotne statystycznie p<0,0001)
d.p.z
1
2
3
7
14
21
28
Hsp60
0/9*
2/9*
2/9*
2/9*
2/9*
1/9*
1/9*
NaCl
2/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
K
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
Tab. 17. Częstotliwość izolacji pałeczek Salmonella Enteritidis z narządów
wewnętrznych w 28 d.p.z. (* wyniki istotne statystycznie p<0,0001)
Narządy
wycinek z jelita
wątroba
śledziona
Hsp60
1/9*
1/9*
1/9*
NaCl
9/9
9/9
9/9
K
0/9
0/9
0/9
cienkiego
Po zakażeniu doświadczalnym u kurcząt immunizowanych 2. krotnie preparatem
białkowym Hsp60 S. Enteritidis w dawce 50 µg/ml w pierwszym dniu po zakażeniu
nie izolowano pałeczek Salmonella z wymazów kałowych. Pałeczki Salmonella
stwierdzono w kolejnych pobraniach prób (od 2 do 13 dnia po zakażeniu) tylko w 2
(na 9) wymazach, zaś w 21 i 28 dniu tylko w 1 wymazie. Podobnie z narządów
wewnętrznych (wątroba, śledziona, wycinek z jelita cienkiego) 1 ptaka wyizolowano
62
pałeczkę
Salmonella.
W
omawianych
terminach
w
grupie
zakażonej
i
nieimmunizowanej zarówno próby pobrane z wymazów kałowych, jak też wycinki
narządów wewnętrznych były pozytywne pod względem obecności pałeczek
Salmonella. Od ptaków z grupy kontrolnej (K) nie były izolowane pałeczki
Salmonella w trakcie trwania doświadczenia.
63
5.
DYSKUSJA
Jedną z częstszych przyczyn zakażeń bakteryjnych u ludzi są pałeczki z
rodzaju Salmonella, w tym Salmonella Enteritidis. Patogeneza oraz źródła zakażeń
zostały opisane w rozdziale 1. U drobiu w wyniku zakażenia na tle S. Enteritidis
dochodzi do dużych strat ekonomicznych, dlatego wprowadzono programy
monitoringowe, mające na celu ograniczenie/wyeliminowanie zakażeń i/lub choroby
w stadach. Poznanie mechanizmu patogenezy pałeczek z rodzaju Salmonella, w tym
wnikanie pałeczek do nabłonka jelit, stało się przyczynkiem do wielu badań
eksperymentalnych. Wśród istotnych czynników wirulentnych pałeczek Salmonella
wyróżnia się fimbrie. Badania przeprowadzone przez Tanaka i wsp. (1981) zwracają
szczególną uwagę na fimbrie typu 1. To one odpowiadają za adhezję pałeczek do
nabłonka jelita gospodarza, co ułatwia im zasiedlanie się oraz utrudnia gospodarzowi
ich usunięcie w wyniku ruchów perystaltycznych jelit. Fimbrie składają się z białek
takich jak fimbryny i adhezyny. Głównym czynnikiem biorącym udział w
przyleganiu S. Enteritidis do enterocytów jest adhezyna FimH. W wyniku badań
przeprowadzonych przez Kisiela i wsp. (2005) wykazano, że adhezyna ta znajduje
się na szczycie fimbrii typu 1 i w przypadku kurzych enterocytów wiąże się ona z
glikoproteiną o masie zbliżonej do 120 kDa (Kisiela i wsp. 2006). Istotne znaczenie
w procesie adhezji pałeczek S. Enteritidis do komórek błony ziarnistej pęcherzyków
jajnikowych mają fimbrie SEF14 zbudowane głównie z fimbryny SefA. Kuczkowski
(2003) w przeprowadzonych badaniach wykazał, że immunizacja kurcząt
rekombinowanym białkiem SefA wywołuje reakcję ze strony odpowiedzi
humoralnej u immunizowanych kur niosek oraz powoduje wzrost odsetka populacji
limfocytów CD4+, a także przyczynia się do szybszej eliminacji szczepu S.
Enteritidis z narządów wewnętrznych.
W celu wyeliminowania przypadków zachorowalności/nosicielstwa pałeczek
Salmonella stały się powszechne szczepienia ochronne drobiu przeciwko
salmonellozie. Początkowo stosowane szczepionki były oparte o pełne komórki
bakteryjne (szczepy żywe/atenuowane), co prowadziło do licznych efektów
ubocznych, a te z kolei mogły prowadzić do alergii lub objawów toksycznych,
ponadto do rewersji szczepu szczepionkowego do szczepu dzikiego. Wraz z
rozwojem badań zaczęto zwracać uwagę na fragmenty komórek bakteryjnych, które
zawierały specyficzny dla nich antygen. Przykładami takich antygenów mogą być
64
białka znajdujące się w błonie komórkowej bakterii (LPS, OMP) oraz białka
wewnątrzkomórkowe, takie jak białka szoku cieplnego (HSP). To właśnie białka
szoku cieplnego zwróciły szczególną uwagę, nie tylko ze względu na dużą
konserwatywność w budowie lecz również ze względu na ich wysoką
immunogenność. Możliwość stosowania białek szoku cieplnego w celu wzbudzenia
odpowiedzi immunologicznej oraz ich potencjalnie protekcyjnej roli w stosunku do
zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi, stały się inspiracją do przeprowadzonych w
niniejszej rozprawie badań. W pracy doktorskiej wykorzystano metodę produkcji
rekombinowanego białka Hsp60 opracowaną w wyniku wcześniejszych badań
własnych. Dodatkowo wyniki badań optymalizacji produkcji rekombinowanego
białka Hsp60 S. Enteritidis zostały potwierdzone przez Rainczak i wsp. (2010).
Badania własne, których celem było wyprodukowanie rekombinowanego białka
Hsp60
S.
Enteritidis
pozwoliły
ustalić,
że
enzymami
restrykcyjnymi
umożliwiającymi uzyskanie produktu o wielkości 1700 pz są NcoI oraz XhoI. W
procesie klonowania zastosowano wektor pET22b+, a uzyskany konstrukt
wklonowano do komórek kompetentnych E. coli BL21 (C41). Są to komórki
kompetentne, w których dochodzi do efektywnej ekspresji białek zarówno
błonowych jak i wewnątrzkomórkowych w przypadku wszystkich organizmów.
Dodatkowo komórki te wykazują wysoką efektywność w procesie autoindukcji, co
zostało opisane przez Studier (2005) ponadto cały proces autoindukcji, który
posłużył do ekspresji białka. Białko zostało oczyszczone za pomocą złożą Ni 2+NTA
w warunkach denaturacyjnych, a następnie poddano dializie w PBSie z dodatkiem
10% glukozy. W wyniku optymalizacji warunków produkcji rekombinowanego
białka, efektywność zastosowanej metody pozwoliła na uzyskanie 0,47 µg/ml
czystego białka.
Dostępne dane literaturowe prezentowane przez Sinha i Bhatnagar (2010)
przedstawiają proces produkcji rekombinowanego białka Hsp60 pochodzącego z
Bacillus anthracis (szczep 34F2). Do amplifikacji genu odpowiedzialnego za
kodowanie białka Hsp60 użyto primerów, a w wyniku ich działania uzyskano
produkt o wielkości 1635 pz, który został poddany analizie restrykcyjnej enzymami
BamHI/HindIII. Wektorem zastosowanym w procesie klonowania był wektor
pET28a. Uzyskany konstrukt wklonowano do komórek kompetentnych E. coli
DH5α. Proces ekspresji białka polegał na klasycznej metodzie z zastosowaniem
IPTG (syntetyczna laktoza). Białko zostało oczyszczone za pomocą złoża NiNTA w
65
warunkach natywnych, a następnie dializowane w PBS z dodatkiem 10% glicerolu.
Inną metodę uzyskania rekombinowanego białka Hsp60 przedstawia Plant i wsp.
(2009), mianowicie uzyskany gen kodujący białko został wyizolowany z
Flavobacterium psychrophilum i bez analizy restrykcyjnej wklonowany do wektora
pET102/D/TOPO, który umożliwia bezpośrednie klonowanie, z pominięciem etapu
trawienia enzymami. Komórkami kompetentnymi użytymi w doświadczeniu były
komórki E. coli BL21 Star (DE3). Zarówno proces ekspresji jak i oczyszczania
białka był taki sam jak w przypadku Sinha i Bhatnagar (2010). Z kolei w celu
uzyskania rekombinowanego białka Hsp60 z Salmonella enterica serowar Typhi
(szczep MTCC 733) Paliwal i wsp. (2008) zastosowali taką samą parę enzymów jak
Sinha i Bhatnagar (2010) uzyskując produkt o wielkości 1646 pz. Produkt
wklonowano do wektora pQE30, a następnie wtransformowano do komórek E. coli
BL21 DH5α. Ekspresja białka i sposób oczyszczania nie różnił się od
przedstawionego powyżej. Uzyskane białko poddano działaniu filtracji na
kolumnach amicon. W przypadku produkcji rekombinowanego białka Hsp60 z
Salmonella typhi (szczepTy2) Bansal i wsp. (2009) wykorzystali wektor pQE 30
oraz komórki kompetentne E. coli BL21 (DE3), brak jest natomiast informacji
odnośnie warunków analizy restrykcyjnej. Metoda ekspresji i oczyszczania białka
była taka sama jak w badaniach wyżej wymienionych autorów. Produkcję rHsp60 z
Paracoccidioides brasiliensis przedstawia de Bastos Ascenco Soares i wsp. (2008).
Uzyskany gen poddano trawieniu enzymami NdcI oraz BglII, a uzyskany produkt
wklonowano do wektora pET19b. Konstrukt został wtransformowany do komórek
kompetentnych E. coli BL21 (DE3). W celu ekspresji białka zastosowano metodę
autoindukcji, natomiast białko oczyszczono w warunkach denaturacyjnych (z
zastosowaniem 4M mocznika) na złożu Ni 2+Sepharosa. Dializę przeprowadzono w
buforze Tris-NaCl z dodatkiem mocznika.
Badania nad pozyskiwaniem antygenu o masie cząsteczkowej 60kDa bez
zastosowań technik biologii molekularnej przeprowadziła Dera–Tomaszewska i wsp.
(2002). Metoda ta opierało się na szokowaniu kultur bakteryjnych S. Enteritidis za
pomocą podwyższonej temperatury (24 h w temp. 37˚C, następnie 30 min w temp.
50˚C). Kolejnym krokiem było zwirowanie hodowli, a uzyskany pellet poddano lizie
i rozbito ultradźwiękami/zsonikowano. Uzyskany, w wyniku wirowania, pellet
dializowano w wodzie destylowanej i odwirowano. Osad oczyszczono za pomocą
chromatografii powinowactwa na złożu 4B Sepharose. Powstały w ten sposób
66
antygen posłużył do określenia obecności swoistych przeciwciał anty-Hsp60 w
żółtku jaja kur zakażonych S. Enteritidis. Wykazane miana przeciwciał były wyższe
w porównaniu do grupy kontrolnej.
Badania własne nad proliferacją blastyczną limfocytów T linii komórkowej
ConA-C1-VICK wykazały toksyczny wpływ białka Hsp60 na wzrost komórek. Linia
komórkowa wykorzystana do doświadczenia to limfocyty T wyizolowane ze
śledziony kurcząt, wcześniej zakażonych pałeczką S. Enteritidis, które były
hodowane w obecności ConA. Jest to jedyna dostępna na rynku linia komórkowa
pochodząca od gatunku Gallus gallus, która została wyizolowana od ptaków
wcześniej zakażonych pałeczką S. Enteritidis. Test proliferacji blastycznej,
wykonany na tej linii komórkowej, był testem wysoce pionierskim, a brak danych
literaturowych na temat podobnych badań nie pozwala na porównanie wyników.
Jednakże uzyskane rezultaty świadczą o hamującym wpływie ConA na proliferację
limfocytów, a sygnał hamowania dodatkowo został wzmocniony w wyniku dodania
rekombinowanego białka Hsp60. Również w wyniku działania na linię komórkową
użytym mitogenem (LPS) doszło do zahamowania proliferacji komórek, jednak
sygnał ten był znacznie słabszy niż w poprzednim przykładzie. Dodatkowo
inkubacja komórek z antygenem Hsp60 wzmocniła sygnał hamowania proliferacji
blastycznej. Prawdopodobnie wcześniejsza inkubacja linii komórkowej z mitogenem
jakim jest ConA spowodowała brak reakcji na zastosowane w doświadczeniu
substancje. Zarówno ConA i LPS są wysoce stymulującymi czynnikami proliferacji
limfocytów T, co było głównym założeniem przeprowadzonego eksperymentu
Istnieją udokumentowane cytowania, które dowodzą, że za wzrost aktywności
przeciwciał, w wyniku podania rHsp60, może odpowiadać LPS. Kol i wsp (1998)
uzyskali rHsp60 pochodzące z Chlamydia pneumoniae oraz ludzkie rekombinowane
białko Hsp60 (hrHsp60) metodą nadekspresji w komórkach E. coli. W wyniku takiej
produkcji
białek,
dochodzi
często
do
powstania
zanieczyszczeń
LPSem
pochodzącym z komórek kompetentnych. LPS jest silnym mitogenem i aktywuje
komórki wykorzystując ten sam receptor co białko Hsp60. Badania przeprowadzone
przez Kol i wsp. (1998) miały na celu potwierdzenie udziału LPSu w produkcji
przeciwciał, zarówno białka Hsp60 jak i LPS, poddano działaniu wysokiej
temperatury (lipopolisacharyd jest termostabilny, natomiast większość białek ulega
denaturacji w wyniku działania wyższą temperaturą). W wyniku przeprowadzonego
doświadczenia potwierdzono, że LPS nie odgrywa istotnej roli we zbudzaniu
67
komórek plazmatycznych. Rola zanieczyszczenia rekombinowanego białka Hsp60,
pochodzącym z komórek kompetentnych lipopolisacharydem, do tej pory niesie ze
sobą
wiele
kontrowersji
oraz
sprzecznych
doniesień.
Wyniki
badań
przeprowadzonych przez Gao i Tsan (2003) na liniach komórkowych makrofagów
dowidzą, że za produkcję TNF-α odpowiada LPS. W tym celu, uzyskane
rekombinowane ludzkie białko Hsp60 (o początkowym zanieczyszczeniu LPSem
wynoszącym 22 EU/mg), oczyszczono z LPSu, w wyniku czego ograniczono
zanieczyszczenie LPSem do 1,6 EU/mg. Inkubacja makrofagów linii RAW 264.7 w
obecności LPSu i białka o wysokim stopniu zanieczyszczenia LPSem, wykazały
indukcję uwalniania TNF-α, podczas, gdy w przypadku białka o małym stopniu
zanieczyszczenia nie dochodziło do wzbudzenia TNF-α. Natomiast autorzy nie
zaobserwowali różnicy w stopniu wzbudzenia aktywacji INF-γ pomiędzy hrHsp60 o
wysokim i niskim stopniu zanieczyszczenia lipopolisacharydem. Zarówno w
przypadku zastosowania zanieczyszczonego białka jak i wcześniej oczyszczonego z
LPSu dochodziło do takiego samego pobudzenia produkcji INF-γ przez makrofagi.
Dla porównania zastosowanie samego LPSu nie wzbudzało tej reakcji.
Należy zwrócić uwagę, iż większość badań mających na celu wyjaśnienie
immunogennej oraz protekcyjnej roli białka Hsp60 zostało przeprowadzonych na
myszach. Bansal i wsp. (2009) do swoich badań użyli myszy szczepu BALB/c, które
były immunizowane rekombinowanym białkiem Hsp60 S. typhi w 0., 7. i 28. dniu
doświadczenia. Do immunizacji użyto białka w połączeniu z adjuwantem Freunda
(CFA), z aluminium oraz samego białka. W 7 dniu po ostatniej immunizacji
wykazano
wzrost
aktywności
przeciwciał
w
surowicy
we
wszystkich
immunizowanych grupach w stosunku do grupy kontrolnej. Najwyższy wzrost
aktywności przeciwciał zanotowano w grupie immunizowanej białkiem Hsp60+CFA
(wykazano istotność statystyczną). Badania proliferacji limfocytów wskazały, że
podany antygen stymuluje komórki do wzrostu, co odnotowano jako istotny
statystycznie wzrost proliferacji limfocytów. Najwyższy wzrost wykazano w
przypadku grupy immunizowanej samym białkiem jak i białkiem z CFA. Okazało
się również, że grupa immunizowana białkiem wykazuje wzrost produkcji takich
interleukin jak IFN-γ oraz IL-2 i IL-4. W grupie immunizowanej samym białkiem
oraz białkiem w połączeniu z CFA, autorzy odnotowali wyższy poziom produkcji
interleukin IFN-γ oraz IL-2 w porównaniu do grupy immunizowanej białkiem w
połączeniu z aluminium. Natomiast grupa myszy immunizowana samym rHsp60
68
wykazała wyższy poziom interleukiny IL-4 w stosunku do pozostałych grup.
Eksperymentalne zakażenie myszy szczepem S. Typhi wykazało największą
przeżywalność (80%) w grupie myszy immunizowanych białkiem Hsp60 +CFA,
nieco niższy (70%) w grupie myszy immunizowanych samym białkiem Hsp60, i na
poziomie (50%) w grupie myszy immunizowanych białkiem Hsp60 + aluminium.
Z kolei badania przeprowadzone przez de Bastos Ascenco Soares i wsp. (2008) na
takim samym modelu (myszy szczepu BALB/c) wykazały, że u zwierząt
immunizowanych rekombinowanym białkiem Hsp60 P. brasiliensis dochodzi do
wzrostu produkcji IL-12 oraz IFN-γ. Największy wzrost IFN-γ oraz IL-12
zanotowano w 7 dniu po drugiej immunizacji. Natomiast Lehnardt i wsp. (2008)
badali wpływ białka Hsp60 na komórki centralnego układu nerwowego myszy
szczepu BALB/c. W swoich badaniach wykazali, że białko stymuluje komórki
neuronalne, wykorzystując do tego receptory TLR4, przyczyniając się nawet do
pięciokrotnego ich wzrostu w stosunku do grupy kontrolnej. Z kolei Sinha i
Bhatnagar (2010) wykazali, że myszy BLAB/c immunizowane
3-krotnie
rekombinowanym białkiem Hsp60 B. anthracis, wykazują wzrost miana przeciwciał
IgG w wyniku eksperymentalnego zakażenia myszy. Do zakażenia dochodziło w 2
tyg. po ostatniej immunizacji, która przypadała w 4 tyg. życia myszy. Dodatkowo
wykazano istotny wzrost interleukin IL-2 oraz IFN-γ u myszy immunizowanych
białkiem. Zanotowano również wzrost interleukiny IL-4. Badania wykonane na
myszach szczepy C57BL/6J przeprowadzili Peetermans i wsp. (1995). Wykazali oni,
że makrofagi inkubowane w obecności rekombinowanego białka Hsp60 produkują
TNF-α, czego nie potwierdzono w grupie kontrolnej inkubowanej z ovoalbuminą
oraz wzrost interleukin INF-γ w wyniku stymulacji komórek białkiem szoku
cieplnego. Vabulas i wsp. (2001) w badaniach na myszach szczepu BMDDC i
wykazali, że hrHsp60 stymuluje makrofagi linii RAW264.7 i uwalnia klasyczną
kaskadę sygnału poprzez aktywację TLR2 i TLR4. Wszystkie przedstawione
powyżej
wyniki
badań
innych
autorów
opisują
mechanizm
działania
rekombinowanego białka Hsp60 zarówno na linie komórkowe mysie jak i na ich
organizm.
Natomiast
do tej
pory wpływ białka
Hsp60
na
komórki
układu
odpornościowego zwierząt z gatunku Gallus gallus nie został jeszcze dokładnie
opisany. Wiele uwagi natomiast poświęca się badaniom, których celem jest poznanie
odpowiedzi ze strony komórek układu immunologicznego w następstwie zakażeń
69
pałeczką S. Enteritidis. Uzyskane wyniki badań własnych w zakresie oceny wartości
protekcyjnej białka Hsp60 S. Enteritidis, u kurcząt immunizowanych a następnie
zakażonych eksperymentalnie, wskazują na możliwość jego zastosowania w
przyszłości
do
konstrukcji
np.
szczepionek
podjednostkowych
przeciwko
salmonellozie ptaków. Badania własne wykazały, że w wyniku 2-krotenj
immunizacji kurcząt rHsp60 S. Enteritidis dochodzi do zwiększonej aktywności
przeciwciał. Istotny wzrost aktywności zaobserwowano już w 3 dniu po pierwszej
immunizacji jak i w jej 8. dniu. Natomiast w wyniku drugiej immunizacji, która
miała miejsce 2 tyg. po pierwszej, odnotowano zwiększoną intensywność
przeciwciał w 6. i 13 dniu. Wartą uwagi jest sytuacja zaobserwowana w grupie,
której podano placebo (0,9% NaCl). Tam również dochodzi do niewielkiego wzrostu
aktywności przeciwciał, o czym może świadczyć fakt, że sam czynnik iniekcji w
słabym stopniu pobudza plazmocyty do produkcji przeciwciał.
W wyniku przeprowadzonych badań własnych wykazano, że 2 krotna
immunizacja białkiem Hsp60 S. Enteritidis, u kurcząt powoduje istotny statystycznie
wzrost odsetka subpopulacji limfocytów w grudkach chłonnych jelit ślepych: CD3+
i CD4+ w 2 i 3 dniu po pierwszej immunizacji oraz odpowiednio w 3 oraz w 2 i 3
dniu po drugiej immunizacji, CD8+ w 3 i 13 dniu po pierwszej immunizacji, a Bu1+
w 2 dniu po pierwszej immunizacji w stosunku do obu grup kontrolnych.
W badaniach przeprowadzonych przez Berndt i wsp. (2007) wykazano wzrost
granulocytów i makrofagów w pierwszym dniu po zakażeniu, komórek TCRαβ+,
TCRγδ+, CD8+ oraz CD4+ w 2 dniu po zakażeniu. We krwi natomiast wzrost
subpopulacji limfocytów TCRαβ+ oraz TCRγδ+ zanotowano w 4 dniu po zakażeniu.
Natomiast Carvajal i wsp. (2008) wskazują na zasiedlenie pałeczek S. Enteritidis, w
wyniku zakażenia 56 dniowych kurcząt, w 2 dniu po zakażeniu w przypadku
wątroby oraz już w 6 godzinie po zakażeniu w przypadku jelit. Natomiast w 4 i 9
dniu po zakażeniu zaobserwowano wzrost subpopulacji komórek CD8+TCRαβ+ a w
1 dniu po zakażeniu CD4+.
Interakcja pomiędzy patogenem S. Enteritidis, a mechanizmem obronnym
gospodarza polega na stymulacji układu immunologicznego. Pierwotna odpowiedź
mająca na celu mobilizację pierwszej linii obrony (m.in. makrofagów) ma za zadanie
eliminację pałeczek Salmonella z organizmu, co zostało wykazane na podstawie
badań przeprowadzonych przez Arnold i wsp. (1993), Lee i wsp. (1981), Lillehoy i
wsp. (1991) oraz Shat (1994). Natomiast w wyniku badań, w których modelem były
70
makrofagi mysie, Berndt i wsp. (2007) zaobserwowali, że główną rolę w tym etapie
odgrywają limfocyty TCRαβ+CD4+. W badaniach własnych przeprowadzonych na
subpopulacji limfocytów TCRαβ+ we krwi obwodowej u kurcząt eksperymentalnie
immunizowanych białkiem Hsp60 S. Enteritidis, wykazały ich istotny statystycznie
wzrost w 8 dniu po pierwszej immunizacji.
W badaniach przeprowadzony na ludzkich liniach komórkowych nabłonka,
mięśni gładkich oraz linii komórkowej makrofagów, Kol i wsp. (1998) wykazali, że
stymulacja zarówno ludzkim Hsp60 jak i białkiem pochodzącym z Ch. pneumoniae
prowadzi do indukcji pozapalnej interleukiny IL-6 we wszystkich użytych do badań
komórkach. Natomiast białko hrHsp60 stymuluje makrofagi (ludzka linia
komórkowa RAW264.7) i aktywuje kinazę białkową JNK1/2, co jest równorzędne z
produkcją TNF-α. Dodatkowo, Aderem i Ulevitch (2000) oraz Hemmi (2000)
udowodnili, że zarówno ludzkie i pochodzące od Ch. pneumoniae rekombinowane
białko Hsp60 aktywuje I-ĸb kinazę (IKK) oraz ERK1/2 w taki sam sposób jak LPS
oraz CpG-DNA. Pozwoliło to ustalić, że białko Hsp60 jest rozpoznawane przez
receptory TLR (Toll-like receptors) 4, 2 i 9.
W badaniach własnych w wyniku 2-krotnej immunizacji (w 2 tyg. i w 6 tyg.
życia kurcząt) rekombinowanym białkiem Hsp60 wykazano ochronne działanie
zastosowanego antygenu (zarówno w wątrobie, śledzionie jak i w wycinku z jelita
ślepego wyizolowano pałeczkę S. Enteritidis tylko od jednego ptaka na 9 badanych).
Także wyniki mikrobiologiczne, uzyskane poprzez wymazy z kloaki, wskazują na
redukcję pałeczek S. Enteritidis w treści jelit (w trakcie trwania doświadczenia
wyizolowano pałeczki tylko od 2 osobników, co stanowi 22,2%) w stosunku do
grupy kontrolnej, gdzie Salmonella była izolowana od wszystkich osobników
(100,0%). Dane te wskazują na redukcję stopnia zakażenia w wyniku challengu, a co
za tym idzie na protekcyjną wartość zastosowanego rekombinowanego białka
Hsp60. Wcześniej przytoczone badania przeprowadzone przez Bansal i wsp. (2009)
pokazały, że największą protekcję poprzez eksperymentalne zakażenie myszy
wykazało rHsp60 + CFA. Analizując powyższe doniesienia w badaniach własnych
również zastosowano taki sam adjuwant.
Podobne rezultaty w zakresie efektywności ochronnej wykazał Kuczkowski (2003)
stosując do immunizacji kurcząt białko SefA pochodzące z S. Enteritidis. Autor
wykazał, że u kur immunizowanych w 7. i 13. tyg. życia białkiem SefA, zarówno z
71
wątroby, śledziony i jelita ślepego, izolowano pałeczki Salmonella w trakcie trwania
doświadczenia (14 dzień po zakażeniu).
Wyniki przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej, wskazują na interakcję
pomiędzy rekombinowanym białkiem Hsp60 S. Enteritidis, a odpowiedzią
humoralną i komórkową ze strony organizmu kurcząt. Poprzez immunizację
dochodzi do wzrostu poziomu specyficznych przeciwciał anty-Hsp60, co w wyniku
eksperymentalnego zakażenia zapewniało statystycznie istotną protekcyjność w
stosunku do pałeczek S. Enteritidis. Również wzrost odsetka subpopulacji
limfocytów T oraz B zarówno we krwi obwodowej jak i w grudkach chłonnych jelit
ślepych kurcząt, wskazuje na mobilizację odpowiedzi komórkowej. Dodatkowo,
potwierdzone przez innych autorów właściwości rekombinowanego białka Hsp60
pozwalają
sugerować,
że
może
ono
stanowić
składnik
szczepionek
podjednostkowych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym w celu zapewnienia
protekcji w stosunku do zakażeń na tle S. Enteritidis.
72
6.
WNIOSKI
1. W wyniku optymalizacji produkcji rekombinowanego białka Hsp60 S.
Enteritidis uzyskano oczyszczony antygen.
2. Immunizacja kurcząt rekombinowanym białkiem Hsp60 S. Enteritidis
prowadzi do wzbudzenia odpowiedzi humoralnej, co potwierdzono
obecnością specyficznych przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis.
3. W wyniku immunizacji preparatem białkowym Hsp60 S. Enteritidis dochodzi
do zwiększenia odsetka subpopulacji limfocytów CD3+, CD4+ CD8+ oraz
Bu1+ zarówno we krwi jak i w grudkach chłonnych jelit ślepych.
4. Białko Hsp60 wykazuje toksyczny wpływ na komórki linii ConA-C1-VICK
(Gallus galus).
5. Immunizacja kurcząt rekombinowanym białkiem Hsp60 powoduje szybszą
eliminację szczepu S. Enteritidis z narządów wewnętrznych po zakażeniu
eksperymentalnym w porównaniu do grupy nieimmunizowanej.
73
7.
STRESZCZENIE
Salmonellozy drobiu stanowią bardzo istotny problem zarówno ekonomiczny
jak i epidemiologiczny. Obecnie w praktyce celem eliminacji stad drobiu
zakażonych pałeczkami S. Enteritidis stosuje się programy monitoringowe (badania
środowiskowe oraz badania po uboju) oraz wprowadzono szczepienia ochronne.
Zasadniczym celem badań była ocena immunogenności rekombinowanego
białka Hsp60 S. Enteritidis u kurcząt w aspekcie zabezpieczenia przed salmonellozą
Wymienione zadanie realizowano poprzez: produkcję rekombinowanego białka
Hsp60 S. Enteritidis, określenie wpływu białka Hsp60 S. Enteritidis na komórki
układu immunologicznego kurcząt, określenie jego wpływu na linię komórkową
ConA-C1-VICK oraz określenie protekcyjnej roli w wyniku eksperymentalnego
zakażenia kurcząt.
W wyniku badań własnych wykazano reakcję w zakresie odpowiedzi
humoralnej w wyniku immunizacji rHsp60 S. Enteritidis.
Immunogenność antygenu została wykazana na podstawie miana specyficznych
przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis w surowicy immunizowanych kurcząt. W
badaniach cytometrycznych określono odsetek subpopulacji limfocytów T i B
zarówno w krwi obwodowej jak i w grudkach chłonnych jelit ślepych. W celu
określenie
protekcyjności
antygenu
w
stosunku
do
zakażeń
Salmonella
przeprowadzono eksperymentalne zakażenie ptaków (challenge). Dodatkowo
zbadano wpływ białka Hsp60 na limfocyty T ze śledziony kurcząt (Gallus gallus) za
pomocą testu proliferacji blastycznej.
Immunizacja kurcząt białkiem Hsp60 wykazała obecność w surowicy
specyficznych przeciwciał anty-Hsp60 S. Enteritidis. W wyniku immunizacji kurcząt
doszło również do wzrostu odsetka subpopulacji limfocytów CD3+, CD4+ CD8+
oraz Bu1+. Natomiast dane uzyskane w teście proliferacji blastycznej wskazują na
hamujący/toksyczny wpływ białka Hsp60 na limfocyty T pochodzące ze śledziony.
U kurcząt immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis stwierdzono, w porównaniu do
grupy nieimmunizowanej, szybszą eliminację z narządów wewnętrznych szczepu S.
Enteritidis użytego do zakażenia kontrolnego.
Badania podjęte w pracy doktorskiej pozwoliły ustalić optymalne warunki
produkcji rekombinowanego białka Hsp60 i wskazać na jego immunogenny
74
charakter. Ponadto informacje pozwalają sugerować, że może ono stanowić składnik
szczepionek podjednostkowych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym w celu
zapewnienia protekcji w stosunku do zakażeń na tle S. Enteritidis.
75
Summary
Poultry
salmonellosis
is
a
very
important
economic
and
epidemiological problem. Currently, in practice, to eliminate poultry flocks infected
with S. Enteritidis monitoring programs and vaccinations are used.
The primary aim of the study was to assess the immunogenicity of the
recombinant protein Hsp60 of S. Enteritidis in chickens to protect them against
salmonellosis. Study included: the production of recombinant protein Hsp60 S.
Enteritidis, determination of effect of Hsp60 protein of S. Enteritidis on chicken
immune cells, determination of effect of Hsp60 protein on the ConA-C1-VICK cells
line and improve its protective role by experimental infection of chickens.
The immunogenicity of the antigen has been demonstrated by statistic
significant titer of specific anti-Hsp60 S. Enteritidis antibodies in serum immunized
chickens. The study determined the percentage of T and B lymphocytes
subpopulations in peripheral blood and in ceacal lymph follicles. In order to
determine the protective role of Hsp60 protein against Salmonella infections
experimental challenge of birds were performed. In addition, to determinate the
influence of Hsp60 protein on T cells from the spleen of chickens (Gallus gallus) the
MTT test (blast proliferation) was established.
Chickens immunization with Hsp60 protein showed the presence of specific
anti-Hsp60 S. Enteritidis antibodies in serum. In addition, immunization of chickens
has shown the increase percentage of lymphocytes CD3+, CD4+ and CD8+ Bu1+.
However, the results obtained in blast proliferation test indicate inhibitory/toxic
effect of Hsp60 protein on T cells derived from the spleen. Chickens immunized
with Hsp60 protein showed, in compared to not immunized group, faster elimination
of S. Enteritidis strain from organs.
The study allowed to establish the optimal conditions for production of
recombinant
Hsp60
protein
and
demonstrate
its immunogenic
character.
Additionally, the obtained results allow to suggest that Hsp60 protein could be a
component of subunit vaccines to provide protection against S. Enteritidis infection.
76
8.
PIŚMIENNICTWO
1. Aderem A., Ulevitch R.J. „Toll-like receptors in the induction of the innate
immune response”, Nature, 782-787, 2000.
2. Arnold J.W., Nielsel D.W., Annable C.R. Hess C.B., Asuncion M., Cho Y.J.,
Peterson J.W., Kimpel G.R. “Tumor necrosis factor-alfa mediated the early
pathology in Salmonella infection of the gastrointestinal tract”, Microb.
Pathog. 217-227, 1993.
3. Bansal A., Paliwal P.K., Sagi S., Sairam M. „Effect of adjuvants on immune
response and protective immunity elicited by recombinant Hsp60 (GroEL) of
Salmonella typhi against S. typhi infection”, Mol. Cell Biochem., 213-221,
2009.
4. Barrow P.A., Hassan J.O., Berchieri A. “Reduction of faecal excretion of
Salmonella typhimurium strain F98 in chickens vaccinated with live and
killed S. typhimurium organism”, Epidemiol. Infect., 413-417, 1990.
5. Benkirane R., Gottschalk M.G., Dubreuil J.D. „Identification of a
Streptococcus suis 60-kDa heat-shock protein using western blotting”, FEMS
Microbiol. Lett., 579-585, 1997.
6. Berndt A., Wilhelm A., Jugert C., Pieper J., Sachse K., Methner U. “Chicken
Cecum Immune Response to Salmonella enterica serovars of Different
Levels of Invasiveness”, Infect. Immun., 5993-6007, 2007.
7. Błaszczak B., Rzewuska M., Binek M. „Częstość zakażeń drobiu i
lekooporności pałeczek Salmonella”, Medycyna Wet., 392-397, 1996.
8. Carvajal B.G., Methner U., Pieper J., Berndt A. “Effects of Salmonella
enterica serovar Enteritidis on cellular recruitment and cytokine gene
expression in caecum of vaccinated chickens”, Vaccine, 5423-5433, 2008.
9. Chen W., Syldath U., Bellmann K., Burkart V., Kolb H. „Human 60-kDa
Heat –Shock Protein: Danger Signal to the Innate Immune System”, The J. of
Immunol., 3212-3219, 1999.
10. Cheng X.B., Chen T.M., Ma X.K., Huang C.F. „Cloning and expression of
heat-labile enterotoxin operon of an enterotoxigenic human Escherichia coli
strain”, Chin J Biotechnol., 11-17, 1989.
77
11. Cheng M.Y., Hartl F.U., Horwich A.L. „The mitochondrial chaperonin hsp60
is required for its own assembly”, Nature, 455-458, 1990.
12. Cooper G.L., Venables L.M., Woodward M.J., Hormaeche C.E. „Vaccination
of chickens with strain CVL30, a genetically defined Salmonella enteritidis
aroA live oral vaccine candidate”, Infect. Immun., 4747-4754, 1994.
13. Cymerys J., Niemiałtowski M. “Białka szoku cieplnego – molekularne
perpetuum mobile”, Podstawy Biologii Komórki, 331-352, 2004.
14. de Bastos Ascenco Soares R., Gomez F.J., de Almeida Soares C.M., Deepe
G.S.Jr. “Vaccination with Heat Shock Protein 60 Induces a Protective
Immune Response against Experimental Paracoccidioides brasiliensis
Pulmonary Infection”, Infect. Immun., 4214-4221, 2008.
15. Dera – Tomaszewska B., Wysocki J., Kuninowski D., Dziaduszko H.,
Głośnicka R. „Hsp60 specific antibodies in egg yolks from laying hens
naturally infected with Salmonella enterica subspecies enterica serowar
Enteritidis” Comperative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases,
37-45,. 2003.
16. Ellis R.J. „The molecular chaperone concept”, Semin. Cell Biol., 1-9, 1990.
17. Fenton W. „Residues in chaperonin GroEL required for polypeptide binding
and release”, Nature, 614-619, 1994.
18. Fink A.L. „Chaperone-mediated protein folding”, Physiol. Rev., 425-449,
1999.
19. Flohé S.B., Brüggemann J., Lendemans S., Nikulina M., Meierhoff G., Flohé
S., Kolb H.; „Human heat shock protein 60 induces maturation of dendritic
cells versus a Th1-promoting phenotype”, J. Immunol., 2340-2348, 2003.
20. Galli J., “Charakterystyka reakcji krzyżowych między wybranymi bakteriami
Gram-ujemnymi”. Praca doktorska, UP, Wrocław, 2010.
21. Gao B., Tsan M.F. „Endotoxin contamination in recombinant human heat
shock protein 70 (Hsp70) preparation is responsible for the induction of
tumor necrosis factor alpha release by murine macrophages”, J. Biol. Chem.,
174-179, 2003.
22. Garrido C., Gurbuxani S., Ravagnan L., Kroemer G. „Heat shock proteins:
endogenous modulators of apoptotic cell death”, Biochem. Biophys. Res.
Commun., 433-442, 2001.
78
23. Gast R.K., Beard C.W. “Production of Salmonella Enteritidis-contaminated
eggs by experimentally infected hens”, Avian Dis., 438-446, 1990.
24. Gast R.K., Stone H.D., Holt P.S., Beard C.W. „Evaluation of the efficacy of
an oil-emulsion bacterin for protecting chickens against Salmonella
enteritidis”, Avian Dis., 992-999, 1992.
25. Grela E., Semeniuk W. “Probiotyki w produkcji zwierzęcej”, Medycyna
Wet., 222-228, 1999.
26. Griffin H.G., Griffin A.M. “Cloning and DNA sequence analysis of the serCaroA operon from Salmonella gallinarum: evolutionary relationship between
the prokaryotic and eukaryotic aro-A-encoded enzymes”, J. Gen. Microbiol.,
113-121, 1991.
27. Grutzkau A., Hanski C., Hahn H., Riecken E.O. “Involvment of M cells in
the bacterial invasion of Peyer’s patches: a common mechanism shared by
Yersinia enterocolitica and other enteroinvasive bacteria”, Gut., 1011-1015,
1990.
28. Gűlden E., Märker T., Kriebel J., Kolb-Bachofen V. Burkart V., Habich C.
“Heat shock protein 60: Evidence for receptor-mediated induction of
proinflammatory mediators during adipocyte differentiation”, FEBS Letter,
2877-2881, 2009.
29. Habich C., Burkart V. “Heat shock protein 60: regulatory role on innate
immune cells”, Cell Mol. Life Sci., 742-551, 2007.
30. Habich C., Baumgart K., Kolb H., Burkart V. “The receptor for heat shock
protein 60 on macrophages is saturable, specific, and distinct from receptors
for other heat shock proteins”, J. Immunol., 569-76, 2002.
31. Habich C, Kempe K., Gomez F.J., Lillicrap M., Gaston H., van der Zee R.,
Kolb H., Burkart V. „Heat Shock protein 60: Identification of specific
epitopes for binding to primary macrophages”, FEBS Letters, 115-120, 2006.
32. Hartl F.U., Hayer-Hartl M. „Molecular chaperones in the cytosol: from
nascent chain to folded protein” Science, 1852-1858 ,2002.
33. Hemmi H., Takeuchi O., Kawai T., Kaisho T., Sato S., Sanjo H., Matsumoto
M., Hoshino K., Wagner H., Takeda K., Akira S. „A Toll-like receptor
recognizes bacterial DNA”, Nature, 740-752, 2000.
34. Hightower L.E., Hendershot L.M. „Molecular chaperons and the heat Shock
response at Cold Spring Harbor”, Cell Stress Chaperones, 1-11, 1997.
79
35. Jagusztyn – Krynicka E.K. „Nowe szczepionki przeciwko starym chorobom”,
Mikrob. Medycyna, 3-15, 1995.
36. Jensen V.B., Harty J.T, Jones B.D. “Interactions of the invasive pathogens
Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, and Shigella flexneri with
M cells and murine Peyer’s patches”, Infect. Immun., 3758-5766, 1998.
37. Kisiela D., Sapeta A., Kuczkowski M., Stefaniak T., Wieliczko A., Ugorski
M. „Characterisation of the FimH adhesin Expression by Salmonella enterica
serovar Gallinarum biovars Gallinarum and Pullorum: reconstruction of
mannose-binding properties by single amino acid substitution”, Infect.
Immunol., 6187-6190, 2005.
38. Kisiela D., Laskowska A., Sapeta A., Kuczkowski M., Wieliczko A., Ugorski
M. „Functional characterisation of the FimH adhesin from Salmonella
enterica serowar Enteritidis”, Microbiology SGM, 1337-1346, 2006.
39. Kissling R., Growburg A., Tvanyi J., Sonderstorm K., Ferm M., Kleinau S.,
Nisseon E., Klareskog L. “Role of hsp60 during autoimmune and bacterial
inflammation”, Immunol. Rev., 91-111, 1991.
40. Kol A., Sukhova G.K., Lichtman A.H., Libby P. „Chlamydial Heat Shock
Protein 60 Localizes in Human Atheroma and Regulates Macrophages
Tumor Necrosis Factor-α and Matrix Metalloproteinase Expression”,
Circulation., 300-307, 1998
41. Kol A., Bourcier T., Lichtman H., Libby P. “Chlamydial and human heat
shock protein 60s activate human vascular endothelium, smooth muscle cells,
and macrophages”, The Journal of Cilnical Investigation, 571-577, 1999.
42. Kuczkowski
M.
“Ocena
immunogenności
rekombinowanego
białka
fimbrialnego SefA Salmonella Enteritidis u drobiu”, Praca doktorska AR
Wrocław, 2003.
43. Lee G.M., Jackson G.D.F., Cooper G.N. “The role of serum and biliary
antibodies and cell-mediated immunity in the clearance of serotype S.
typhimurium from chickens”, Vet. Immunol. Immunopathol., 233-252, 1981.
44. Lehnardt S., Schorr E., Trimbuch T., Laubisch D., Krueger C., Wulczyn G.,
Nitsch R., Weber J.R. „A Vicious Cycle Involving Release of Heat Shock
Protein 60 from Injured Cells and Activation of Toll-Like Receptor 4
Mediates Neurodegeneration in the CNS”, The Journal of Neuroscience,
2320-2331, 2008.
80
45. Lillehoy H.S. „Cell-mediated immunity in parasitic and bacterial diseases”,
Avian Cellular Immunology, J.M. Sharma ed. CRD press. Boca Raron, FL.
155-190, 1991.
46. Llorca O., Martin-Benito J., Ritco-Vinsovici M., Grantham J., Hynes G.M.,
Willson K.R., Carrascosa J.L., Valpuesta J.M. “Eucaryotic chaperon CCT
stabilizes action and tubling folding intermediates in open quasi-native
conformations”, EMBO J., 5971-5979, 2000.
47. Paliwal P.K., Bansal A., Sagi S.S.K., Mustoori S., Govindaswamy I.
“Cloning, expression and characterization of heat shock protein 60 (groEL)
of Salmonella enterica serovar Typhi and its role in protective immunity
against lethal Salmonella infection in mice”, Clin. Immunol., 89-96, 2008.
48. Parcellier A., Gurbuxani S., Schmitt E., Solary E., Garrido C. “Heat shock
protein. Cellular chaperones that modulate mitochondrial cell heat
pathways”, Biochem. Biophys. Res. Commun., 505-512, 2003.
49. Peetermans W., Ilse Raats C.J., van Furth R., Langermans J. A.
“Mycobacterial 65 Kilodalton Heat Shock Protein Induces Tumor Necrosis
Factor Alpha and Interleukin 6, Reactives Nitrogen Intermediates, and
Toxoplasmatatic Activity in Murine Peritoneal Macrophages”, Infection and
Immunity, 3454-3458. 1995.
50. Perschinka H., Mayr M., Millonig G., Mayerl C., van der Zee R., Morrison
S.G., Morrison R.P., Xu Q., Wick G. “Cross-reactive B-Cell epitopes of
microbial and human heat shock protein 60/65 in artheriosclerosis”,
Artherioscler. Thtomb. Vasc. Biol., 1060-1065, 2003.
51. Pivovarova A.V., Mikhaliova V.V., Chernik I.S., Chebotareva N.A., Levitsky
D.I., Gusev N.B. “Effects of small heat shock proteins on the thermal
denaturation and aggregation of F-actine”, Biochem. Biophys. Res.
Commun.,1548-1553, 2005.
52. Plant K.P., LaPatra S.E., Cain K.D. „Vaccination of rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss (Walbaum), with recombinant and DNA vaccines
produced to Flavobacterium psychrophilum heat Shock proteins 60 and 70”,
Journal of Fish Diseases, 521-534, 2009.
53. Popoff M.Y., Le Minor L. “Expression of antigenic factor O:54 is associated
with the presence of a plasmid in Salmonella”, Ann. Inst. Pasteur Microbiol.,
211-217, 1985.
81
54. Popoff M.Y., Blockemuhl J., Gheesling L.L. “Suplement 2001 (no 45) to the
Kauffmann-White scheme”, Res. Microbiol., 173-174, 2001.
55. Rainczak K., Bajzert J., Galli J., Selera A., Wieliczko A., Stefaniak T.
“Optimalization of Salmonella entritidis recombinant heat shock protein 60
production”, Pol. J. Vet. Sci., 145-146, 2010.
56. Ranford J., Coates A., Henderson B. “Chaperons are cell-signalling
proteins:the unfolding biology of molecular chaperones”, Expert Reviews in
Molecular Medicine, 1-17, 2000.
57. Rothman J.E. “Polypeptide chain binding proteins: catalasys of folding and
related processes in cells”, Cell, 1-17, 1989.
58. Sadkowska-Todys M., Czarkowski M.P. “Salmonellosis in Poland in 2009”,
Przegl. Epidemiol., 243-250, 2011.
59. Schneitz C., Nuotio L., Mead G., Nurmi E. “Competetitive exclusion in the
young birds: challenge models, administration and reciprocal protection”, Int.
J. Food Microbiol., 241-244, 1992.1992
60. Shat K.A. “Cell-mediated immune effector function in chicken”, Poult. Sci,
1077-1081, 1994.
61. Sinha K., Bhatnagar R. „GroEL provides protection against Bacillus
anthracis infection in BALB/c mice”, Mol. Immunol., 264-271, 2010.
62. Soltys B.J., Gupta R.S. “Cell surface localization of the 60 kDa heat shock
chaperonin protein (hsp60) in mammalian cells”, Cell Biol. Int., 315-320,
1997.
63. Studier F.W. “Protein production by auto-induction in high-density shaking
cultures”, Protein Expression and Purification, 207-234, 2005.
64. Studier F.W., Rosenberg A.H., Dunn J.J., Dubendorf J.W. “Use of T7 RNA
polymerase to direct expression of cloned genes”, Methods Enzymol., 60-89,
1990.
65. Stuve O., Eagar T.N., Frohman M.E., Cravens P.D. “DNA plasmid
vaccination for multiple sclerosis”, Arch. Neurol., 1385-1386, 2007.
66. Tanaka Y., Katsube Y., Mutoh T., Imaizumi K. „Fimbriae of Salmonella
typhimurium and their role in mouse intestinal colonization of the organism”,
Jpn J. Vet. Sci., 51-62, 1981.
67. Threlfall E.J., Angulo F.J., Wall P.G. „Coprofloxacin-resistent Salmonella
Typhimurium DT104”, Vet. Rec., 142-255, 1998.
82
68. Timms I.M., Marshall R.N., Breslin M.F. „Laboratory and field trial
assessment given by Salmonella Enteritidis PT4 inactivated, adjuvant
vaccine”, Br. Vet. J., 93-102, 1994.
69. Turczyński M., Hoszowski A. “Zapobieganie kolonizacji przewodu
pokarmowego kurcząt przez pałeczki Salmonella”, Post. Mikrobiol., 21-31,
1991.
70. www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella.html
71. Vabulas R.M., Ahmad-Nejad P., da Costa C., Miethke T., Kirchning C.,
Häcker H., Wagner H. “Endocytosed HSP60s Use Toll-like Receptor 2
(TLR2) and (TLR4) to Activate the Toll/Interkeukin-1 Receptor Signaling
Pathway in Innate Immune Cells” The Journal Of Biological Chemistry,
31332-32339, 2001.
72. Voss M., Vielitz E. „Strategia kontroli zakażeń drobiu pałeczkami
Salmonella w krajach Unii Europejskiej”, Mat. Konf. Nt. Aktualne problemy
w patologii prakó™. PRO ANIMALI’96, Wrocław, 17-24, 1996.
73. Xu Q,. Wick G. “Surface expression of heat shock protein 60 on endothelial
cells”, Immunobiology, 131-132, 1994.
74. Zűgel U., Schoel B., Yamamoto S., Hengel H., Morein B., Kaufmann S.H.E.
“Crossrecognation by CD8 TCR α/β CTL of peptides in the self and
mycobacteria hsp60 which share intermediate sequence homology”, Eur. J.
Immunol, 451-458, 1999a.
75. Zűgel U., Kaufmann S.T. „Role of Heat Shock Protein in Protection from and
Pathogenesis of Infectious Diseases”, 19-39, 1999b.
83
9.
Cytowane w pracy rozporządzenia oraz dyrektywy:
1. Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady
90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. U. L 325 ,
12/12/2003).
2. Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych określonych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność
(Dz. U. L 325 z 12.12.2003).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie
wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata
2007-2009 (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 414).
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w
sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do
wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych
serotypów Salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie
wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r. oraz
"Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w
stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. (Dz.U.09.78.651).
84
6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości
występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005.
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości
występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium u indyków.
85
Download