plik 93519

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………..…
(pieczęć Wykonawcy)
Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy: …………....................................................................................
...................................................................................................................................................
Tel. ………….……………... Faks ……..……..….……………..
e-mail ……………………………………………………………..
NIP ……………….……………REGON …………......................
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
1. Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 2/MC/PN/16 na codzienny monitoring prasy i mediów
elektronicznych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w
załączniku nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I −
za
łączne
wynagrodzenie
w
kwocie
……………
zł
brutto
(słownie:…………………………).
Zobowiązuje się do monitorowania mediów wymaganych przez Zamawiającego
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Ponadto oferuję monitorowanie dodatkowych mediów ponad wymagane minimum przez
Zamawiającego tj.:
1) dodatkową liczbę …….. tytułów prasowych;
2) dodatkową liczbę………. rozgłośni radiowej;
3) dodatkową liczbę……….stacji telewizyjnych. **)
Liczby dodatkowych tytułów prasowych, rozgłośni radiowych lub stacji telewizyjnych
muszą być określone liczbą całkowitą. W przypadku gdy Wykonawca nie określi liczby
tytułów, rozgłośni radiowych lub stacji telewizyjnych lub wskaże ich zakres, Zamawiający
przyzna Wykonawcy w odpowiednim podkryterum 0 pkt.
Część II−
za
łączne
wynagrodzenie
w
kwocie
……………
zł
brutto
(słownie:………………………………).
Zobowiązuje się do monitorowania mediów wymaganych przez Zamawiającego
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Ponadto oferuję monitorowanie dodatkowych mediów ponad wymagane minimum przez
Zamawiającego tj. dodatkową liczbę …………….. portali internetowych i social media
**)
Liczby dodatkowych portali internetowych i social media musi być określona liczbą
całkowitą. W przypadku gdy Wykonawca nie określi liczby portali internetowych i social
Strona 1 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
media lub wskaże ich zakres, Zamawiający przyzna Wykonawcy w odpowiednim
podkryterium 0 pkt.
2. Zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu szczegółową
listę dodatkowych tytułów prasowych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, portali
internetowych i social media ponad wymagane minimum przez Zamawiającego, a które
zostały zadeklarowane w mojej ofercie.
3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem*
podwykonawców.
4. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje:
…………………………………………………………………….…………….
5.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne
do przygotowania oferty;
2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert;
3) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………..…… stronach, z czego strony
numer od …… do .…... *** oferty są niejawne.
7.
Do oferty załączamy:
1)
…...............................................................................................................................
2)
…................................................................................................................................
8.
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym – …………………………………...
e-mail: ………………………………………….
tel. ……………….…………………..….. faks. ………………...………………………
9. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego
postępowania:
Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek:
……………………………………………………………….…………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………..……
(nr rachunku bankowego)
Oryginał gwarancji wadialnej / poręczenia wadialnego:
zostanie
odebrany
przez
Wykonawcę
w
kasie
Ministerstwa Cyfryzacji
w terminie 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o zwrocie wadium
- prosimy odesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres*
……………………………………………………………………………………...……………
*) niepotrzebne skreślić
**) wykonawca wypełnia właściwe
***) pozostawienie bez uzupełnienia oznacza iż wszystkie strony wniosku są jawne.
***) w przypadku dokonania zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje
organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać,
jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości
publicznej. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstw
..................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 2 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 2/MC/PN/16 na:
„Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych”
oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
..................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 3 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 2/MC/PN/16 na:
„Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych”
oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
..................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 4 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
Załącznik nr 4 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 2/MC/PN/16 na:
„Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych”
oświadczam, że*:
1)
nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
2)
należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
i poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………………….........................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 5 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/MC/PN/16, składam:
WYKAZ
Wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
odpowiednio dla części I i części II
Lp.
Podmiot,
na którego rzecz
wykonane
zostało
zamówienie
Okres realizacji
Wykonawca
początek
(dd-mm-rrrr)
zakończenie
(dd-mm-rrrr)
Przedmiot – opis zamówienia (usług), pozwalający na stwierdzenie, czy został
spełniony postawiony warunek, określony w rozdziale VI.1.2) SIWZ odpowiednio
dla części I i II
Wartość
brutto zł
na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale VI.1.2) SIWZ:
Dotyczy Części nr I
1.
1. Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….
2. Krótki opis zamówienia……………………………………………………
3. Rodzaj doświadczenia: WŁASNE*)/ INNYCH PODMIOTÓW*), **).
Dotyczy Części nr II
3
1. Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….
2. Krótki opis zamówienia……………………………………………
3. Rodzaj doświadczenia: WŁASNE*)/ INNYCH PODMIOTÓW*), **).
…...
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług.
…………..………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić;
**) w przypadku wskazania doświadczenia innych podmiotów, Wykonawca winien udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do jego udostępnienia
Strona 6 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 2/MC/PN/16
Strona 7 z 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr postępowania: 53/MAC/PN/15
Download