KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO (NA

advertisement
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO (NA ZASTĘPSTWO)
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, DNIA 16 STYCZNIA 2017 R.
CZĘŚĆ TESTOWA
[Proszę zaznaczyć jeden z wariantów]
1)
Zgodnie z Konstytucją RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
A. sołectwo,
B. gmina,
C. powiat.
2)
Zgodnie z Konstytucją
w zakresie orzekania:
RP,
Sąd
Najwyższy
sprawuje
nadzór
nad
działalnością
A. sądów powszechnych i wojskowych,
B. sądów administracyjnych,
C. wszystkich w/w sądów.
3)
Zgodnie z Konstytucją RP, referendum ogólnokrajowe może zarządzić:
A. Prezydent za zgodą Sejmu,
B. Sejm,
C. Premier za zgodą Sejmu.
4)
Zgodnie z Konstytucją RP, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego
urzędu podlegają:
A tylko Konstytucji,
B. tylko Konstytucji i ustawom,
C. Konstytucji, ustawom i innym wskazanym w Konstytucji źródłom prawa powszechnie
obowiązującego.
5)
Zgodnie z Konstytucją RP, spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa rozstrzyga:
A. Sąd Najwyższy,
B. Trybunał Konstytucyjny,
C. Naczelny Sąd Administracyjny.
1
6)
Zgodnie z Konstytucją RP, organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie spraw finansowych są:
A. urzędy kontroli skarbowej,
B. samorządowe kolegia odwoławcze,
C. regionalne izby obrachunkowe.
7)
Zgodnie z Konstytucją RP, sąd wyjątkowy może być ustanowiony:
A. w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium państwa,
B. w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na części terytorium państwa,
C. na czas wojny.
8)
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie ogólne
wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się z:
A. sędziów,
B. prezesa, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów oraz wybranych przedstawicieli
sędziów,
C. sędziów i wybranych przedstawicieli pracowników sądów.
9)
Siedzibą odpowiedniego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest miasto:
A. Zabrze,
B. Katowice,
C. Gliwice.
10) Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorów sądowych
w wojewódzkich sądach administracyjnych powołuje do pełnienia tego urzędu:
A. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
B. Prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego,
C. Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
11) Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może być powołany ten, kto:
A. ukończył 30 lat życia,
B. ukończył 35 lat życia,
C. ukończył 40 lat życia.
12) Izbą Naczelnego Sądu Administracyjnego jest Izba:
A. Podatkowa,
B. Finansowa,
C. Samorządowa.
2
13) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na postanowienie
wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę z powodu wniesienia jej po
upływie przewidzianego terminu, służy środek zaskarżenia w postaci:
A. skargi kasacyjnej,
B. zażalenia,
C. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
14) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli
rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym, sąd administracyjny:
A. może z urzędu zawiesić postępowanie,
B. odracza termin rozprawy,
C. zawiesza postępowanie z urzędu.
15) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, referendarz sądowy
nie może wydać:
A. postanowienia stwierdzającego
administracyjnego,
prawomocność
orzeczenia
wojewódzkiego
sądu
B. zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,
C. postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu.
16) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli sprawa nie
należy do właściwości sądu administracyjnego, sąd ten:
A. oddala skargę,
B. odrzuca skargę,
C. pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
17) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie na
postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w terminie:
A. trzydziestu dni,
B. czternastu dni,
C. siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
18) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do
wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się:
A. za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania jest przedmiotem skargi,
B. za pośrednictwem organu wyższego stopnia wobec organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi,
C. bezpośrednio do sądu.
3
19) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania:
A. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę,
B. w sytuacji nieuzupełnienia braków formalnych skargi,
C. jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.
20) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowienie
wojewódzkiego sądu administracyjnego o podjęciu zawieszonego postępowania wiąże od
chwili:
A. podpisania sentencji,
B. podpisania postanowienia wraz z uzasadnieniem,
C. doręczenia stronom.
21) Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od postanowienia organu
odwoławczego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania przysługuje:
A. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
B. zażalenie do organu wyższej instancji,
C. skarga do sądu administracyjnego.
22) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej
stwierdza nieważność decyzji, która:
A. wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
B. została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie
uchylone lub zmienione,
C. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie.
23) Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa stanowi w ogólnym postępowaniu administracyjnym:
A. podstawę stwierdzenia nieważności decyzji,
B. podstawę wznowienia postępowania,
C. podstawę wygaśnięcia decyzji.
24) Stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest podmiot:
A. zobowiązany do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie
organowi podatkowemu,
B. zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu ciężącego na nim obowiązku podatkowego,
C. obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we
właściwym terminie organowi podatkowemu.
4
25) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zdarzeniem powodującym przerwanie biegu
przedawnienia zobowiązania podatkowego jest:
A. wydanie decyzji o rozłożeniu na raty płatności zaległości podatkowej,
B. ogłoszenie upadłości,
C. wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym podatnik został
zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa wiąże się z niewykonaniem
tego zobowiązania.
26) Niektóre przychody przedsiębiorcy żeglugowego podlegają opodatkowaniu:
A. podatkiem tonażowym,
B. podatkiem portowym,
C. podatkiem żeglugowym.
27) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu nie podlegają
dochody z:
A. działalności wykonywanej osobiście,
B. pozarolniczej działalności gospodarczej,
C. działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.
28) Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego
ustanawia dla gminy:
A. rada,
B. wójt (burmistrz, prezydent)
C. organ zwierzchni.
29) Stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
prawo do informacji przysługuje:
A. obywatelom polskim mającym ukończone 18 lat,
B. każdemu,
C. obywatelom polskim stale zamieszkującym na terytorium RP.
30) Karta Nauczyciela jest:
A. zbiorem zasad etycznych obowiązujących nauczycieli akademickich,
B. aktem prawnym regulującym sprawy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
C. rozdziałem Konstytucji RP dotyczącym wolności i praw tej kategorii zawodowej.
5
31) Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczeniem pieniężnym
z pomocy społecznej jest:
A. zasiłek okresowy,
B. zasiłek dla bezrobotnych,
C. zasiłek pielęgnacyjny.
32) Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązek nauki trwa do
ukończenia:
A. 16 roku życia,
B. 18 roku życia,
C. szkoły podstawowej.
33) Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na:
A. szczególne korzystanie z wód,
B. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
C. holowanie oraz spław drewna.
34) Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, utworzenie parku
narodowego następuje:
A. rozporządzeniem Rady Ministrów,
B. ustawą,
C. rozporządzeniem Ministra Środowiska.
35) Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, właściwy organ, stwierdziwszy niezgodność
lokalizacji
przedsięwzięcia
z
ustaleniami
obowiązującego
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego:
A. odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
B. zwraca
się
do
Ministra
Środowiska
o
uzgodnienie
wydania
decyzji
wydanie
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
C. zwraca
się
do
rady
gminy
o
o środowiskowych uwarunkowaniach.
6
wyrażenie
zgody
na
36) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy
nieruchomości gruntowej pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami,
jeżeli:
A. wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
B. wykaże prawo do zabudowania nieruchomości,
C. przedstawi zgodę właścicieli nieruchomości, na które będzie oddziaływać planowana
inwestycja.
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards